Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Tuesday, March 2, 2010

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 02/03/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA ¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w 02/03/2010
§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA.28/2010 PÀ®A 498(J),307, eÉÆvÉ 149, L.¦.¹:-
¢£ÁAPÀ 01/03/2010 gÀAzÀÄ 14.30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ DAiÀÄıÁ ¹¢ÝQ UÀAqÀ ªÀĺÀäzï eÁ»zï D¥ÀzÁgï ªÀAiÀÄ 22 ªÀµÀð ¸Á; C¯Áè£ÀUÀgÀ §.PÀ¯Áåt.gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 7 ªÀµÀðzÀ »AzÉ DgÉÆæ ªÀĺÀäzï eÁ»zï vÀAzÉ UÀįÁªÀiï ªÀĺÉçƨï D¥ÀzÁgï ¸Á; C¯Áè£ÀUÀgÀ §.PÀ¯Áåt EvÀ¤UÉ PÉÆlÄÖ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ ¦üAiÀiÁð¢UÉÉ 2 ºÉtÄÚ 1 UÀAqÀÄ ªÀÄPÀ̽gÀÄvÁÛgÉ. UÀAqÀ ºÁUÀÄ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ CAzÁdÄ 2 ªÀµÀð ¸ÀjAiÀiÁV EnÖPÉÆAqÀÄ £ÀAvÀgÀ £À£Àß UÀAqÀ ªÀĺÀäzï eÁ»zï, ªÀiÁªÀ UÀįÁªÀiï ªÀĺÉçƨï, CvÉÛ C¨ÉÃzÁ, ºÁUÀÄ ªÉÄÊzÀÄ£ÀgÁzÀ D²Ã¥sï, ±ÁfÃzï, ªÁfÃzï, F 6 d£ÀgÀÄ £À£ÀUÉ «£ÁPÁgÀt QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄvÁÛ §A¢gÀÄvÁÛgÉ. UÀAqÀ vÀ£Àß vÀAzÉ vÁ¬Ä ºÁUÀÄ vÀ£Àß 3 d£À vÀªÀÄäA¢gÀ ªÀiÁvÀÄ PÉý ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄĪÀÅzÀÄ ºÉÆÃqÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ RaðUÉ ºÀt vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÁ ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÄ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄvÁÛ §A¢gÀÄvÁÛgÉ ¸ÀzÀj «µÀAiÀÄ UÀAqÀ£À CPÀÌ¥ÀPÀÌzÀ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀjUÉ UÉÆwÛzÉ. ¦üAiÀiÁð¢ vÁ¬Ä DgÉÆæUÉ RaðUÉ 1000/- gÀÆ¥Á¬Ä ¸ÀºÀ PÉÆnÖgÀÄvÁÛ¼É. ¢£ÁAPÀ 01/03/2010 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É ¦üAiÀiÁð¢UÉ DgÁªÀÄ E®èzÀ PÁgÀt UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VPÉÆAqÁUÀ DgÉÆæ PÉç¯ï ªÉÊgï ºÁUÀÄ §rUɬÄAzÀ ºÉÆÃqÉ¢gÀÄvÁÛ£É ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢ CªÀZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, ªÉÄÊzÀÄ£ÀgÁzÀ D²Ã¥sï, ±ÁfÃzï, ªÁfÃzï, EªÀgÀÄ £À£Àß PÉÊPÁ®Ä MwÛ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ ºÁUÀÄ G½zÀ DgÉƦUÀ¼ÀÄ PÀÆr ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ ¹ÃªÉÄ JuÉÚ aªÀÄtÂAiÀÄ°è£À ¹ÃªÉÄ JuÉÚAiÀÄ£ÀÄß £À£Àß ªÉÄʪÉÄÃ¯É ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. ¦üAiÀiÁð¢ eÉÆÃgÁV agÀĪÀÅzÀ£ÀÄß PÉýzÀ CPÀÌ¥ÀPÀÌzÀ d£ÀgÁzÀ gÁeÁ¸Á¨ï mÉîgï, ¹¢ÝPï ªÀi˯Á, E¸Áè¬Ä¯ï©, ªÀÄwÛvÀgÀgÀÄ §AzÀÄ £ÉÆÃr ©r¹gÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.
ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA 74/2010 PÀ®A 341,504,324, L¦¹:-
¢£ÁAPÀ: 28/02/10 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀÄgÀ¥Áà vÀAzÉ PÁ¼À¥Áà ºÀjd£À ¸Á-EAzÀæ£ÀUÀgÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ. gÀªÀgÀÄ gÀAV£À ºÀ§â ªÀÄÄV¹PÉÆÃAqÀÄ Hj£À mÁQAiÀÄ ºÀwÛgÀ DgÉÆæ ¸À¯ÁªÀÄ vÀAzÉ JªÀiïJ ¨Á¹zÀ ªÀAiÀÄ-35 ªÀµÀð G-ªÁå¥ÁgÀ eÁ-ªÀÄĹèA ¸Á-¨ÁUÀªÁ£À UÀ°è ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ. gÀªÀgÀÄ CªÁZÀå ±À§Ý UÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ vÀ¯É¬ÄAzÀ ºÉÆÃrzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.
ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA 75/2010 PÀ®A 279, 337, L¦¹:-
¢£ÁAPÀ 01/03/2010 gÀAzÀÄ 1145 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀiÁgÉÆÃwgÁªÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀgÁªÀ dA§ÄgÉ ªÀAiÀÄ-65 ªÀµÀð eÁ-¥ÀÄmÁtUÉgÀ G-ªÁå¥ÁgÀ ¸Á-¥ÀÄmÁtUÉgÀ UÀ°è ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ. gÀªÀgÀÄ «gÀ¨sÀzÉæñÀégÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝgÀÄ. DgÉÆæ §eÁd ªÉÆÃmÁgÀ £ÀA-PÉJ-33 JZï-8502 £ÉÃzÀÝÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üÃAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹ ªÁºÁ£À ¤°è¸ÀzÉ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.
©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA 30/2010 PÀ®A 328 L¦¹ eÉÆvÉ 32, 34 PÉ.E. JPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 01/03/10 gÀAzÀÄ ¦.J¸À.L.(PÁ¸ÀÄ) ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ºÉÆý ºÀ§âzÀ ¤«ÄvÀå ¥ÉmÉÆæðAUï ªÀiÁqÀÄvÀÛ amÁÖ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ RavÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ amÁÖ UÁæªÀÄzÀ ¨sÀªÁ¤ ªÀÄA¢gÀzÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV C£À¢üPÀÈvÀªÁV PÀ¼Àî ¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬ÄAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀÆÌlgÀ ªÉÄÃ¯É vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ DgÉÆævÀ£À ªÉÄÃ¯É 13-30 UÀAmÉUÉ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ DvÀ£À ª±ÀzÀ°è EzÀÝ ¸ÀÆÌlgÀ £ÀA PÉJ-38/E-6044 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ 120 °Ãlgï PÀ¼Àî ¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä CAzÁdÄ 9600/- gÀÆUÀ¼ÀzÀÄÝ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.
OgÁzÀ(©) ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA 40/2010 PÀ®A 324,326,504 R/W 34 L¦¹:-
¢£ÁAPÀ 01/03/2010 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉAiÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠣ÁªÀÄzÉêÀ vÀAzÉ ¤ªÀÈw ¨ÉPÉè ªÀAiÀÄ 60 ªÀµÀð ¸Á// UÀuÉñÀ¥ÀÆgÀ (AiÀÄÄ). gÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ PÀ®ÄèUÀ¼À£ÀÄß ºÁPÀÄwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¨sÁUÁ¢ AiÀiÁzÀ DgÉÆæ UÉÆÃ¥Á¼À vÀAzÉ UÉÆëAzÀgÁªÀ.gÀªÀgÀÄ §AzÀÄ ¤£ÀÄ £À£Àß ªÉƨÉÊ¯ï ªÉÊ¢¢ PÉÆqÀÄ CAvÀ PÉýzÀÄÝ CzÀPÉÌ ¦üAiÀiÁ𢠣Á£ÀÄ ªÉÊ¢¯Áè «£ÁPÁgÀt £À£ÉÆßÃA¢UÉ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁqÀ¨ÉÃqÀ CAvÀ ºÉýzÀÝPÉ DgÉÆæAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¤£É ªÉÊ¢¢ PÉÆqÀÄ CAvÀ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ §rUɬÄAzÀ ¨Á¬Ä ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉzÀjAzÀ ¨Á¬ÄAiÀÄÀ ªÀÄÄA¢£À ªÀÄÆgÀÄ ºÀ®Äè ©¢ÝgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ dUÀ¼À ©Ãr¸À®Ä §AzÀ ªÀiÁgÀÄw vÀAzÉ £ÁªÀÄzÉêÀ EvÀ¤UÉ C¨sÀAUÀ EvÀ£ÀÄ §rUɬÄAzÀ JqÀUÉÊ ªÀÄtÂPÀnÖ£À ºÀwÛgÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£ÉÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.
¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA 47/2010 PÀ®A 324, 504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 01/03/2010 gÀAzÀÄ 1130 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠮Qëöät vÀAzÉ UÉÆëAzÀgÁªÀ ªÉÄüÀPÀÄAzÉ ªÀ 39 ªÀµÀð G MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á zsÁgÀdªÁr.gÀªÀgÀÄ zÉëzÁ¸À gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è eÉÆüÀ QvÀÄÛwÛzÁUÀ DgÉÆæ zsÀ£ÀgÁd vÀAzÉ UÀÄAqÁf ªÀAiÀÄ 35 ªÀµÀð eÁw ªÀÄgÁoÁ ¸Á: zsÁgÀdªÁr.gÀªÀgÀÄ §AzÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è zsÀƼÀar ªÀiÁqÀuÁÚ £ÀqÉ CA¢zÀPÉÌ ¦üAiÀiÁ𢠣À£ÀUÉ §ºÀ¼ÀµÀÄÖ PÉ®¸À EzÉ £Á£ÀÄ §gÀĪÀ¢®è CA¢zÀPÉÌ DgÉÆæAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÀZÁåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.
OgÁzÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA 39/2010 PÀ®A 279,337 L¦¹. eÉÆvÉ 187 L.JªÀiï.«.JPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 01/03/2010 gÀAzÀÄ ºÉƽ ºÀ§â EgÀĪÀzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠱ÉÆèÁ UÀAqÀ UÉÆÃ¥Á¼À ¸ÀÆAiÀÄðªÀA² ¸Á// ¨ÁzÀ®UÁAªÀ. gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ gÁºÀÄ® EvÀ£ÀÄ ºÉƽ gÀAUÀ DqÀÄvÁÛ §¸ïì ¤¯ÁÝtzÀ PÀqÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ ªÀÄÄAeÁ£É 1000 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁUÀ CA¨ÁzÁ¸À vÀAzÉ eÁÕ£ÉÆèÁ EvÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ºÉýzÉ£ÉAzÀgÉ §¸Àì ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ gÁºÀÄ® EvÀ¤UÉ gÀAUÀ DqÀĪÁUÀ ºÀuÉUÁAªÀ PÀqɬÄAzÀ §AzÀ C¥ÀjavÀ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA JªÀiï.JZï 25 / 4032 £ÉÃzÀÝgÀÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÁºÀÄ® EvÀ¤UÉ rQÌ ªÀiÁr ¤°è¸ÀzÉ NrºÉÆÃVzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¤UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄ zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.
ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA.10/2010 PÀ®A 143, 147, 148, 448, 504, 323, 324, 427 eÉÆvÉ 149 L¦¹:-
¢£ÁAPÀ: 01-03-2010 gÀAzÀÄ ºÉƽ ºÀ§âzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ SÉÃqÁð(©) UÁæªÀÄzÀ°è PÉ®ªÀÅ AiÀÄĪÀ d£ÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ºÀ§âzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ §tÚªÁr ªÀĸÀgÀÄ UÀrUÉ NqÉAiÀÄĪÀ PÁAiÀiÁðPÀæªÀÄ EnÖPÉÆArzÀÄÝ ªÉƸÀgÀÄ UÀrUÉ MqÉzÀ PÁgÀt¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢ UÀÄAqÀ¥Àà vÀAzÉ ±ÁªÀÄtÚ vÀAzÉ zÉêÀÅ£ÀÆgÀ ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð eÁ: PÉƽ ¸Á: SÉÃqÁð(©) vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt.gÀªÀjUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà dªÀiÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð eÁ: PÉƽ ¸Á: SÉÃqÁð(©) E£ÀÆß 5 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: SÉÃqÁð(©).gÀªÀgÀÄ ¸ÉÃj ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ vÀ¯ÉUÉ ¨Áj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.
ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA 15/2010 PÀ®A 504, 324, 323, L¦¹:-
¢£ÁAPÀ 01/03/010 gÀAzÀÄ 1515 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠱ÁæªÀt vÀAzÉ zÀ±ÀgÀxÀ eÉÆÃUÉ ¸Á: eÉÆÃUɪÁr.gÀªÀgÀ ºÉAqÀw §mÉÖ MUÉAiÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ vÀAzÉ gÀhÄmÉ¥Áà eÉÆUÉ ºÁUÀÄ E£ÀÆß 3 d£ÀgÀÄ J¯ÁègÀÆ ¸Á: eÉÆÃUɪÁr.gÀªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉArw eÉÆÃvÉ dUÀ¼À vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁqÀÄvÁÛ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ CzÀ£ÀÄß ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ©r¸À®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ¼À ºÉAqÀwUÉ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.
¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA 49/2010 PÀ®A 324,504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 01/03/2010 gÀAzÀÄ 2230 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉAPÀl vÀAzÉ ªÀiÁzsÀªÁ qÁªÀgÀUÁAªÀ 25 ªÀµÀð G : MPÀÌ®ÄvÀ£À d : ªÀÄgÁoÁ ¸Á : PÀ®ªÁr.gÀªÀgÀÄ PÀ®ªÁr UÁæªÀÄzÀ §¸À ¤¯ÁÝt¢AzÀ ªÀÄ£É ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ºÀÄ£ÀªÀiÁ£À ªÀÄA¢gÀzÀ ºÀwÛgÀ DgÉÆæ §½gÁªÀÄ vÀAzÉ ¨ÁfgÁªÀ qÁªÀgÀUÁAªÉ .gÀªÀgÀÄ ¦üAiÀÄð¢UÉ ªÀÄgÁpAiÀÄ°è C¸À¨sÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ. DUÀ ©r¸À®Ä §AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÁ¬ÄAiÀiÁzÀ ±ÁAvÀ¨Á¬Ä EªÀ½UÉ DgÉÆævÀ£ÀÄ £ÀÆQzÀÝjAzÀ §® PÁ°UÉ ¥ÉmÁÖVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.
UÁA¢üUÀAd oÁuÉ ©ÃzÀgÀ. UÀÄ£Éß £ÀA. 31/2010 PÀ®A 323, 354, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹:-
¢£ÁAPÀ 1-3-2010 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠺À¹Ã£Á ¨ÉÃUÀA UÀAqÀ §PÀÆì¢Ý£ï, 25 ªÀµÀð, ªÀÄĹèA, G ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÉ®¸À ¸Á amÁÖ ¸ÀzÀå ¹JA¹ PÁ¯ÉÆä ªÉÄÊ®ÆgÀ ©ÃzÀgÀ. gÀªÀg vÀªÀÄä£ÁzÀ ªÀÄÄfèï EvÀ£ÀÄ ¥Áè¹ÖPÀ ºÁªÀÅ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ DqÀÄwÛzÁÝUÀ, ¥ÀPÀÌzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ bÉÆÃlÄ vÀAzÉ ªÉĺɧƧ ¸Á¨ï EvÀ£ÀÄ §AzÀÄ ¸ÀzÀj ¥Áè¹ÖPï ºÁªÀ£ÀÄß ªÀÄÄjzÀÄ ºÁQzÀjAzÀ CªÀj§âgÀ ªÀÄzsÀå dUÀ¼À £ÀqÉzÁUÀ bÉÆlÄ EvÀ£À CtÚA¢gÁzÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ªÀÄıÁÛPÀ vÀAzÉ ªÉĺÀ§Ä§ ¸Á¨ï 2) ªÀÄıÀgÀ¥sÀ vÀAzÉ ªÉĺɧƧ ¸Á¨ï 3)ªÉÄúɥsÀÆd vÀAzÉ ªÉÄúɧƧ ¸Á§ ¸Á J®ègÀÆ ¹.JA.¹ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ. gÀªÀgÀÄ §AzÀÄ ªÀÄÄfç EvÀ¤UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ ºÉÆÃqÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ ©r¸À®Ä §AzÁUÀ CªÀ½UÉ PÁ¼ÀÄUÀ½AzÀ MzÀÄÝ, PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ, PÉÊ »rzÀÄ »AzÀPÉÌ wgÀÄ« £ÀÆQPÉÆlÄÖ ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. C®èzÉ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.
PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

1] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éǰøï oÁuÉ 49/2010 279,304(J) L.¦.¹ 183,187 L.JA.« AiÀiÁPÀÖ

¢£Á0PÀ: 01-03-2010 gÀAzÀÄ 12-00 ¦.JA ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸ÀÄgÉñÀ¨Á§Ä EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¸ÀÆÖn £ÀA. PÉ.J 22 PÀÄå- 2144 £ÉÃzÀÝgÀ vÀÄAUÀ¨sÀzÀæ ¥Ànð¯ÉÊdgï ¥sÁåPÀÖj¬ÄAzÀ ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ PÀqÉUÉ ¤AUÁ¥ÀÄgÀzÀ ªÉÄãÀ PÉãÁ¯ï ºÀwÛgÀ §gÀÄwÛgÀĪÁUÉÎ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà JA.¹ ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹ ¸ÀÆÌnUÉ lPÀÌgÀPÉÆlÄÖ ªÁºÀ£À ¤®è¸ÀzÉà ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ ¸ÀÄgÉñÀ¨Á§Ä EvÀ¤UÉ ¨sÁjUÁAiÀÄUÀ¼ÁV aQvÉì PÀÄjvÀÄ D¸ÀàvÀæUÉ vÀAzÁUÀ UÀÄtªÀÄÄR£ÁUÀzÉà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA. 32/2010 PÀ®A 87 PÉ.¦.PÁAiÉÄÝ

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 01-03-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 3-20 UÀAmÉUÉ PÁgÀlV oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ AûhÇÏAðÅû Wðé°ûh¦û ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è E¹àmï dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ CAvÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ªÀiÁ£Àå r.J¸ï.¦. ¸ÁºÉçgÀÄ UÀAUÁªÀw gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è ºÁUÀÆ ªÀiÁ£Àå ¹.¦.L. ¸ÁºÉçgÀÄ UÀAUÁªÀw (UÁæ) ªÀ®AiÀÄ gÀªÀgÀ £ÉÃvÀævÀézÀ°è ¦.J¸ï.L. ¸ÁºÉçgÀÄ ºÁUÀÆ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß ºÁUÀÆ ¹§âA¢UÀ¼À£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ MAzÀÄ SÁ¸ÀV ªÁºÀ£ÀzÀ°è ºÀĽ̺Á¼À UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV VjAiÀÄ¥Àà£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸À×¼ÀzÀ°è E¹àÃmï dÆeÁlzÀ°è ¤gÀvÀ£ÁVzÀݪÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr J®ègÀ£ÀÆß ¸ÀÄvÀÄÛªÀgÉzÀÄ »rzÀÄ E¹àÃmï dÆeÁlzÀ°è ¤gÀvÀgÁVzÀÝ 1) òümûPëûWÍvû ¢ûC¦÷ ÃCWûPëûWÍvû ºÁUÀÆ EvÀgÉ 12 d£ÀgÀÄ J¯ÁègÀÄ ¸Á: AûhÇÎAðÅû , EªÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVÃgÀ ªÀiÁr CªÀjAzÀ E¹àÃmï dÆeÁlzÀ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼À£ÀÄß, ªÀÄvÀÄÛ MlÄÖ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 25,380/- UÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¥ÀÅöÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀÇgÉʹPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÀÄ ºÁUÀÆ ªÀiÁ°£ÉÆA¢UÉ ªÁ¥Á¸ï oÁuÉUÉ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5-30 UÀAmÉUÉ §AzÀÄ ¦.J¸ï.L. gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀgÀ¢ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ£ÀÄß PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

3] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄrDgï ¸ÀA. 07/1032/2010 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹

ªÀÄÈvÀ£ÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¢£ÀUÀ½AzÀ ºÉÆmÉÖ £ÉÆë¤AzÀ §¼À®ÄwÛzÀÄÝ CªÀ£ÀÄ ºÉÆmÉÖ £ÉÆêÀÅ §AzÁUÀ ¨ÁzÉ vÁ¼À¯ÁgÀzÉà DUÁUÀ vÁ£ÀÄ ¸ÁAiÀĨÉÃPÀÄ CAvÀ C£ÀÄßwÛzÀÝ£ÀÄ, EAzÀÄ ¢: 01-03-10 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 12-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¨Éë£Á¼À UÁæªÀÄzÀ vÀ£Àß UÀzÉÝUÉ ºÉÆÃzÁUÀ ºÉÆÃmÉÖ £ÉÆêÀÅ §AzÀÄ CzÀgÀ ¨sÁzÉ vÁ¼À¯ÁgÀzÉ fêÀ£ÀzÀ°è fÃUÀÄ¥Éì ºÉÆA¢ AiÀiÁªÀÅzÉÆà QæëģÁ±ÀPÀ JuÉÚ ¸Éë¹ G¥ÀZÁgÀ PÁgÀlV D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ UÀAUÁªÀwUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ aQvÉì÷¥ÀqÉAiÀÄÄvÁÛ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ ¦AiÀiÁð¢ PÉÆnÖzÀÝgÀ ªÉÄðAzÀ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ CzÉ.

4] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éǰø oÁuÉ, UÁæ«ÄÃt ªÀÈvÀÛ, 32/2010 PÀ®0: 302,201 L¦¹

¢£Á0PÀ: 28-02-10 gÀAzÀÄ gÁwæ 10-30 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ 01-03-10 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁå£À 1-00 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzÀåzÀ°èºÀnÖ UÁæªÀÄzÀ ¹ÃªÀiÁzÀ°è AiÀiÁgÉÆà AiÀiÁªÀÅzÉÆà zÉéõÀ¢AzÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÆøÀ¢AzÀ ºÀjvÀªÁzÀ DAiÀÄÄzsÀUÀ½AzÀ ¸ÀtÚ zÉêÀ¥Àà vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà UÀAqÀÄr ªÀAiÀiÁ: 35 ªÀµÀð eÁ: PÀÄgÀħgÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ºÀnÖ EªÀ¤UÉ §®ªÁV ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj UÁAiÀÄUÉƽ¹ PÉÆ¯É ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt PÉÆ¯É ªÀiÁrzÀªÀgÀ£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹j CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝgÀ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÉÄð£ÀAvÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

5] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA. 47/2010 PÀ®A. 279,336, IPC & 187,192 IMV Act.

¢:01/03/10 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸ÀgÀPÁj fÃ¥ï £ÀA:PÉ.J-37 f-165 £ÉÃzÀÝgÀ°è ºÉZï.¹-34 gÀªÀgÉÆA¢UÉ PÀĵÀÖV ¥ÀlÖtzÀ°è ¥ÉmÉÆæðAUï PÀvÀðªÀå ªÀiÁqÀÄvÁÛ vÉVΣÀ NuÉ eÁ«ÄÃAiÀiÁ ªÀĹâ ºÀwÛgÀ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ M§â ªÀÄÆgÀÄ UÁ° DmÉÆà jÃPÁë ZÁ®PÀ £ÀA:JªÀiï ºÉZï.-09 279 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÉVΣÀ NuÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 10 d£ÀgÀ£ÀÄß PÀÆr¹ ºÁUÀÆ ¤°è¹PÉÆAqÀÄ CªÀgÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀAvÉ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɸÀÄvÁÛ §A¢zÀÄÝ C®èzÉ ªÉÆÃmÁgÀÄ ¥À«Äðl PÀArµÀ£ï G®èAWÀ£É ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÀÝ£ÀÄß PÀAqÀÄ ¸ÀzÀgÀ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤°è¹ £ÉÆÃqÀ¯ÁV CzÀgÀ £ÀA§gÀ ºÉZï.-09 279 EzÀÄÝ ¸ÀzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ªÀgÀ¢AiÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÁ£ÁªÉÄà ºÁdgÀÄ¥Àr¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

6] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA. 48/2010 PÀ®A. 279,336, IPC & 187,192 IMV Act.

¢:01/03/10 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 9:30UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠱À²zsÀgÀ vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Àà ºÁ¼ÀPÉÃj ¸Á:PÀAzÀPÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV £ÀÄr ºÉýPÉ ¦ÃAiÀiÁ𢠸À°è¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ vÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ zÁzÀĸÁºÉèï PÀªÀiÁägïgÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É «Äað ¨sÀfà ºÁPÀÄwÛzÁÝUÉÎ gÁwæ 8:15 UÀAmÉUÉ £ÀªÀÄÆzÁzÀ DgÉÆæ §AzÀÄ ¯Éà ¨ÉÆøÀÄr ªÀÄUÀ£Éà PÀÄA¨ÁgÀ zÉêÀªÀÄä½UÉ d£ÀvÁ ªÀÄ£É ¤Ã£ÀÄ ªÀÄAdÆgÀÄ ªÀiÁr¹ÃAiÀiÁ CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ C¯Éèà EzÀÝ eÁ¤ì ¸Ëmï ¤AzÀ ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀÄ £ÉÃwÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ¥Àr¹zÀÄÝ CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ¦üÃAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ


 


 


 


 

Raichur District Reported Crimes

¢£ÁAPÀ:01.03.2010 gÀAzÀÄ 20.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¸À°ÃªÀĸÁ§ vÀAzÉ ºÀÄZÀѸÁ§ 42 ªÀµÀð, ¸Á: ºÉƸÀ¥ÉÃmÉ, ºÁ:ªÀ:UÀļÉÃzÀUÀÄqÀØ, vÁ: ¨ÁzÁ«Ä, f¯Áè: ¨ÁUÀ®PÉÆÃmÉ EªÀ£ÀÄ 407 ªÁºÀ£À¸ÀA:PÉJ.32, J.2847 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ-PÀĵÀÖV gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ & C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹, ªÉÃUÀ ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ «gÀÄ¥Á¥ÀÆgÀÄ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛ zÁlÄwÛzÀÝ FgÀªÀÄä UÀAqÀ UÀÄgÀAiÀÄå¸Áé«Ä 48 ªÀµÀð, ¸Á: «gÀÄ¥Á¥ÀÆgÀÄ PÁæ¸ï EªÀ½UÉ rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ«£À ¥Àw PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:01.03.2010 gÀAzÀÄ 07.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ zsÀªÀÄð«ÃgÀ¹AUï vÀAzÉ ¸ÀÄgÉÃAzÀæ¹AUï 26 ªÀµÀð, ¸Á:ªÀÄÄA¨ÉÊ(ªÀĺÁgÁµÀÖç) EªÀ£ÀÄ ¯Áj¸ÀA:JAºÉZï.43, AiÀÄÄ.9451 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ-ªÀÄ¹Ì gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ & C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹, ªÉÃUÀ ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ ¥ÁAqÀÄgÀAUÀPÁåA¥ï ºÀwÛgÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛzÀÝ mÁmÁJ¹ ªÁºÀ£À¸ÀA:PÉJ.36,8210 £ÉÃzÀÝPÉÌ rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ mÁmÁ J¹ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ 30 ªÀµÀð ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀºÀ-¥ÀæAiÀiÁtÂPÀ SÁzÀgÀ¸Á§ vÀAzÉ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï¸Á§ 18 ªÀµÀð, E§âgÀÆ ¸Á: UËqÀ£À¨Á« EªÀjUÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, C¥ÀWÁvÀzÀ £ÀAvÀgÀ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ©lÄÖ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ §¸ÀªÀgÁd PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ vÀÄ«ðºÁ¼À ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:28.02.2010 gÀAzÀÄ 16.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ PÀæµÀgï fÃ¥ÀĸÀA:PÉJ.17, ¹.9900 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ºÀnÖ-PÀ«vÁ¼À gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ & C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹, ªÉÃUÀ ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ C£Àéj ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°è §Ar gÀ¸ÉÛ¬ÄAzÀ ªÀÄÄRågÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÀÄÄRågÀ¸ÉÛAiÀÄ°è §gÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ¯ï¸ÀA:PÉJ.37,J¯ï.8565 £ÉÃzÀÝPÉÌ rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ gÁeÁgÁªÀiï ¸Á: PÉA¨Á« ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀºÀ-¥ÀæAiÀiÁtÂPÀ ¸ÀAPÁæAw gÁªÀÄZÀAzÀægÁªï vÀAzÉ ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt 55 ªÀµÀð, ¸Á: ¦.ºÉ¨Áâ¼ï zÉêÀ¥ÀÆgÀÄ PÁæ¸ïºÀwÛgÀ vÁ: ¸ÀÄgÀÄ¥ÀÆgÀÄ EªÀjUÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¸ÀAPÁæAw gÁªÀÄZÀAzÀægÁªï ¢£ÁAPÀ:01.03.2010 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ºÀnÖoÁuÉ ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:01.03.2010 gÀAzÀÄ 19.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ©üêÀÄ¥Àà vÀAzÉ gÁªÀÄ£ÀUËqÀ 52 ªÀµÀð, vÉÆÃlzÀªÀgï, ¸Á: CqÀ«¨Á« EªÀ£À ªÀÄ£É PÀlÖ®Ä ²ªÀ¥Àà¤UÉ UÀÄwÛUÉ PÉÆnÖzÀÄÝ, PÉ®¸ÀUÁgÀgÀÄ ¹UÀ¢zÀÝjAzÀ PÁªÀÄUÁj ¸ÀÜVvÀUÉÆArzÀÝjAzÀ ²ªÀ¥Àà£À ¸ÉƸÉAiÀÄ vÁ¬Ä ºÀ£ÀĪÀÄAw UÀAqÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ gÁA¥ÀÆgÀÄ 60 ªÀµÀð EªÀ½UÉ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉÆrè¬ÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹, PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹gÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ«£À ¥ÀÄvÀæ ªÀÄ®è¥Àà PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹, vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:28.02.2010 gÀAzÀÄ 19.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ §¸À¥Àà vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¥Àà 32 ªÀµÀð, ¸Á: ºÉqÀV£Á¼À ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉà 3 d£ÀgÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ ºÉqÀV£Á¼À UÁæªÀÄzÀ°è ºÉÆ®¢AzÀ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀÄwÛzÀÝ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ ¥sÀQÃgÀ¥Àà ¸Á: ºÉqÀV£Á¼À EªÀ£À£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ £ÀªÀÄä gÉÆPÀÌ RZÀÄðªÀiÁr £ÁªÀÅ PÀÄrzÀgÉ ¤ªÀÄUÉãÀÄ CAvÁ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:01.03.2010 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹, vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:28.02.2010 gÀAzÀÄ 11.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ PÀ«vÁ¼À ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°è ºÀjAiÀÄÄwÛgÀĪÀ vÀÄAUÀ¨sÀzÀæ JqÀzÀAqÉ ªÀÄÄRå PÁ®ÄªÉAiÀÄ 73 £Éà G¥À-PÁ®ÄªÉ ºÀwÛgÀ ¸ÁߣÀ ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃVzÀÝ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ ªÀÄ®èAiÀÄå 15 ªÀµÀð «zsÁåyð ¸Á: ªÀÄ®zÀUÀÄqÀØ, ºÁ:ªÀ: ©¹JA. ºÁ¸ÉÖïï PÀ«vÁ¼À EªÀ£ÀÄ DPÀ¹äPÀªÁV PÁ®ÄeÁj PÁ®ÄªÉAiÀÄ°è ©zÀÄÝ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ:01.03.2010 gÀAzÀÄ G¥À-PÁ®ÄªÉ¸ÀA: 85 gÀ°è ±ÀªÀ vÉð§A¢gÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ªÀÄ®èAiÀÄå UÉÆÃPÀð¯ï ¸Á: ªÀÄ®zÀUÀÄqÀØ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼À ¥ÉưøÀgÀÄ DPÀ¹äPÀ ¸ÁªÀÅ CrAiÀÄ°è zÁR°¹, vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES

ºÀ¯Éè ¥ÀæPÀgÀt :-

±ÁºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ :²æà ²æñÉÊ® vÀAzÉ ©üêÀÄgÁAiÀÄ vÀ¼ÀªÁgÀ ¸Á:ºÀ¼É±ÀºÁ¨ÁzÀ EªÀgÀ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÀAiÀÄ°èzÁÝUÀ ¯ÁqÀ¥Áà£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ±ÀAPÀgÀ EvÀ£ÀÄ £ÀªÀÄä vÀAzÉ PÀgÉAiÀÄÄwÛzÁÝgÉ CAxÁ CA¢zÀPÉÌ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV PÉüÀ¯ÁV ¯ÁqÀ¥Áà£ÀÄ «£ÁPÁgÀt dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ¨É¤ßUÉ ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ. ºÁUÀÆ ¯ÁqÀ¥Áà£À ªÀÄUÀ ±ÀAPÀgÀ EvÀ£ÀÄ §rUɬÄAzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÁUÀÆ KqÀUÉÊUÉ ºÉÆqÉzÀÄ ¨Áj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ±ÁºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

ªÀiÁqÀ§Æ¼À oÁuÉ :¢£ÁPÀ 01-03-2010 gÀAzÀÄ «oÀ×® vÀAzÉ ¥ÀÆgÀÄ eÁzsÀªÀ ¸Á: UÀÄAqÀUÀÄwð vÁAqÁ ªÀÄvÀÄÛ ZÀÆqÀÄ vÀAzÉ xÁªÀgÀÄ ZÀªÁít ºÁUÀÆ E¤ßvÀgÀgÀÄ ºÉÆý ºÀ§âzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ vÁAqÁ¢AzÀ UÀÄAqÀUÀÄwð UÁæªÀÄPÉÌ §gÀĪÁUÀ JzÀgÀĤAzÀ ¯Áj £ÀA. JªÀiï.ºÉZï. 12 J¥ï.¹ 6220gÀ ZÁ®PÀ C¥Áà¸ÁºÉç vÀAzÉ ªÀÄzsÀÆPÀgÀ ªÉÆgÉ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cwà ªÉÄÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼Àf vÀ£À¢AzÀ £Àqɹ rQÌ ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ¦ügÁå¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ ZÀÆqÀÄ FvÀ¤UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ zÁj ªÀÄzÉå ZÀÆqÀÄ FvÀ£ÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁqÀ§Æ¼À oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

UÀÄ®§UÁð UÁæ«ÄÃt oÁuÉ :¢£ÁAPÀ 01-03-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É C¨Áægï CºÀäzÀ vÀAzÉ R°Ã® CºÀäzÀ ¨ÁzÀ® ¸Á: ±ÀºÁ¨ÁzÀ ºÁ:ªÀ: ©¯Á®¨ÁzÀ UÀÄ®§UÁð EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É G¥À¼ÁAªÀ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ºÀĸÉä vÀAzÉ ªÀĺÉçƸÁ§ ¸Á: UÀÄqÀUÀÄAmÁ ªÀÄ»AzÁæ ¦ÃPÀ¥ï UÀÆqïì fÃ¥À PÉJ 36 - 6598 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ vÀ£Àß fÃ¥À£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ CeÁUÀgÀÆPÀvɬÄAzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ rQÌ ¥ÀqɹzÀÝjAzÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ©zÀÄÝ vÀ¯ÉUÉ ¨Áj ¥ÉmÁÖVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

ºÉÆý ºÀ§âzÀ RĹ PÉÆqÀzÀ PÁgÀt ¸ÀgÀPÁj §¹ì£À UÁè¸À MqÉzÀÄ ºÁ¤¥Àr¹zÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

¤A§UÁð oÁuÉ :¢£ÁAPÀ 01-03-2010 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ §lÖUÁð UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ 1.©gÀtÚ vÀAzÉ ²ªÀ±ÀgÀt¥Àà ¥ÀÄeÁj 2.CA§tÚ vÀAzÉ gÉêÀt¹zÀÝ ¥ÀÄeÁj 3.±ÀgÀtAiÀiÁå vÀAzÉ ºÀÄZÀÑAiÀiÁå ¸Áé«Ä 4.¸ÀAdAiÀÄ vÀAzÉ ®UÀ±É¥Àà zÀAqÀ£ÀPÀgï 5.¹zÀÝ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ®ètÚ ¤A§tÂÚ ºÁUÀÆ EvÀgÀgÀÄ ¸ÁB J®ègÀÆ §lÖUÁð ºÉÆý ºÀ§âzÀ ¤«ÄvÀåªÁV vÀļÀeÁ¥ÀÆgÀ¢AzÀ UÁtUÁ¥ÀÆgÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ §¸Àì£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ §tÚªÁqÀ®Ä ºÀt PɽzÀÄÝ DUÀ ZÁ®PÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤ªÁðºÀPÀgÀÄ £ÁªÀÅ ¸ÀgÀPÁj £ËPÀgÀjzÀÄÝ £ÀªÀÄä ºÀwÛgÀ ºÀt«®è JAzÁUÀ F ªÉÄÃ¯É £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ PÉ®ªÀÅ D¥Á¢vÀgÀÄ §¹ì£À »A¢£À UÁè¸ï & §®UÀqÉAiÀÄ QlQAiÀÄ UÁè¸ï MqÉzÀÄ ¸ÀgÀPÁj ¸ÀéwÛUÉ £ÀµÀÖ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¤A§UÁð oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

ªÀgÀzÀPÀëuÉ QgÀÄPÀ¼À UÉÊ»t ªÉÄʪÉÄÃ¯É ¹ªÉÄà JuÉÚ ¸ÀÄjzÀÄ ¨ÉAQ ºÀZÀÑ®Ä ºÉÆÃzÀ ¥Àw :-

ªÀÄ»¼Á oÁuÉ :¸ÀjvÁ UÀAqÀ PÁ¹£ÁxÀ ¸Á; ±ÁºÁ§eÁgÀ UÀÄ®§UÁð EªÀgÀ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄÄ ±ÁºÁ§eÁgÀzÀ PÁ²ÃuÁxÀ EªÀgÉÆA¢UÉ 10-02-2004 gÀAzÀÄ zÁ«ÄðPÀªÁV ®UÀß ªÀiÁrPÉÆnÖzÀÄÝ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ°è 65 ¸Á«gÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 5 vÉÆ¯É §AUÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ£É §¼ÀPÉ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ PÉÆnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ ªÉÄÃ¯É UÀAqÀ,CvÉÛ,ªÀiÁªÀ ªÉÆzÀ® UÀ©ðt EzÁÝUÀ ¤£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀjUÉ §AUÁgÀ ºÁPÀ®Ä ºÉüÀ¨ÉÃPÀÄ vÀ£Àß £Á¢ü¤ ªÀÄzÀĪÉAiÉÄUÉ vÁ£ÀÄ vÀAzÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ ªÀgÀzÀQëuÉUÁV vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÀt vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÁ ºÉÆÃqÉ-§qÉ ªÀiÁr ªÀiÁ£À¹PÀ zÉÊ»PÀ »A¸É PÉÆqÀºÀwÛzÀgÀÄ DzÀgÀÄ £ÀªÀÄä vÀAzÉ 4-5 vÉÆÃ¯É §AUÁgÀ ºÁQzÀÄÝ »ÃUÉ ªÉÄðAzÀ ªÉÄÃ¯É QgÀÄPÀ¼À ¤r £ÀªÀÄä vÀAzÉAiÀÄ PÀqɬÄAzÀ ºÀt §AUÁgÀ vÀj¹PÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ 28-02-2010 gÀAzÀÄ HjAzÀ §AzÀÄ ®ÄAV PÉÆqÀÄ CAvÁ CA¢zÀÝPÉÌ ®ÄAV PÉÆqÀ®Ä vÀqÀªÁVzÀPÉÌ qÀ©âAiÀÄ°ègÀĪÀ ¹ÃªÉÄ JuÉÚ vÀ£Àß ªÉÄʪÉÄÃ¯É ¸ÀÄj« ¸Á¬Ä¸À®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÁUÀ vÀ¥Àà¹PÉÆAqÀÄ vÀ£Àß aPÀ̪ÀÄä£À ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ vÀ£Àß UÀAqÀ£ÀÄ ¸Á¬Ä¸À®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀÄÝ CzÀPÉÌ CvÉÛ, ªÀiÁªÀ, £Á¢ü¤AiÀÄA¢gÀ ¥ÀæZÉÆÃzÀ£ÉAiÀiÁVzÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀÄ»¼Á oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁPÀ¯ÁVzÉ.

DPÀæªÀÄ ±ÉÃA¢ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ ªÀÄ»¼É §AzsÀ£À :-

avÁÛ¥ÀÆgÀ oÁuÉ :¢£ÁAPÀ 01-03-2010 gÀAzÀÄ ©üêÀĨÁ¬Ä UÀAqÀ £ÁgÁAiÀÄt eÁzsÀªÀ ¸Á|| D±ÀæAiÀÄ PÁ®¤ avÁÛ¥ÀÆgÀ EªÀ¼ÀÄ ¸ÉÖñÀ£À KjAiÀiÁzÀ°ègÀĪÀ PÀ¯Áåt ªÀÄAl¥ÀzÀ JzÀÄjUÉ C£À¢üPÀÈvÀªÁV ¸ÉÃA¢ ªÀiÁgÀÄwÛgÀĪÁUÀ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ CªÀ½AzÀ ¸ÉÃA¢ ªÀUÉÊgÉ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ avÁÛ¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.