Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Friday, August 3, 2012

GULBARGA DIST REPORTED CRIME


ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣ:
ಅಶೋಕ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ:ಶ್ರೀ. ಶಿವಕುಮಾರ ತಂದೆ ಗುರಪ್ಪಾ ಲಸ್ಕರ ಸಾ: ಮನೆ ವಡ್ಡರಗಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ ಗುಲಬರ್ಗಾ  ರವರು ನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯಾದ ಅನಿತಾ ಇವಳು ರಾಖಿ ಹುಣ್ಣಿಗೆ ಸಲುವಾಗಿ ತವರು ಮನೆ ಅಫಜಲಪೂರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದು, ನಾನು ಗೌಂಡಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ರಾತ್ರಿ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಬಿಗ ಹಾಕಿಕೊಂಡು  ಅಣ್ಣತಮ್ಮಕಿಯ ಮನೆ ಶಾಂತಿಗೆ ಹೋಗಿರುತ್ತೆನೆ. ದಿನಾಂಕ;02-03/08/2012 ರಂದು ರಾತ್ರಿ ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದ  ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು  ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲು ಮುರಿದು ಅತಿಕ್ರಮ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಅಲಮಾರಿಯಲ್ಲಿಟ್ಟಿದ್ದ  ಬಂಗಾರದ ಆಭರಣಗಳು ಮತ್ತು ನಗದು ಹಣ 2000/- ರೂಪಾಯಿಗಳು ಹೀಗೆ  ಒಟ್ಟು  ಅಂದಾಜು ಕಿಮ್ಮತ್ತು 60,000/- ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ  ಬಂಗಾರದ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ  ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ.64/2012 ಕಲಂ. 457, 380  ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. 

Raichur District Reported Crimes


ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ  ªÀiÁ»w:-
                     ¢£ÁAPÀ: 03.08.2012 gÀAzÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ L.© gÀ¸ÉÛ ²æà gÁªÀÄ°AUÉñÀégÀ UÀÄr ªÀÄÄA¢£À gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ§¢¬Äè gÉʯÉéà ¸ÉÖõÀ£ï ¸ÀPÀð¯ï PÀqÉ gÀ»SÁ£À ¸Á̦üðAiÉÆà ªÁºÀ£À ¸ÀA: PÉ.J36/JA. 9089 £ÉÃzÀÝ£ÀÄßd ¤zsÁ£ÀªÁV £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀmÁUÀ CzÉà ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ ¸ÀzÀj gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è JzÀÄjUÉ gÉʯÉéà ¸ÉÖõÀ£ï ¸ÀPÀð¯ï PÀqɬÄAzÀ ±ÀjÃ¥sï FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ZÉÃvÀPÀ ¸ÀÆÌlgï £ÀA: PÉJ. 25/eÉ 644 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß fUÀÎ eÁUï ªÀiÁqÀÄvÁÛ CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸Á̦ðAiÉÆà ªÁºÀ£À ªÀÄÄA¢£À §®¨sÁUÀPÉÌ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ ¸Àé®à ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃV ¸ÀÆÌlgï ¸ÀªÉÄÃvÀ gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É ©Ã¼À®Ä ¸ÀÆÌlgï ¸ÀªÁgÀ£À ªÀÄÆVUÉ JgÀqÀÆ vÀÄnUÀ½ÃUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV UÀzÀÝzÀ ªÉÄÃ¯É vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ »AzÉ PÀĽvÀªÀ¤UÉ vÀ¯É §®¨sÁUÀzÀ ªÀÄÄEAzɯɬÄAzÀ £ÉwÛAiÀĪÀgÉUÉ ºÀjzÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ CzÉ. CAvÁ gÁ»ÃSÁ£ï gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¸ÀAZÁgÀ oÁuÉ gÀAiÀÄZÀÆgÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA: 90/2012 PÀ®A: 279,337 L.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄÀvÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-     
        gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 03.08.2012 gÀAzÀÄ 74 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr  13,800/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 03-08-2012

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 03-08-2012

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.DgÀ £ÀA 01/2012 174 ¹.DgÀ.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 02/08/12 gÀAzÀÄ ºÀ«Ä¯Á¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ªÀÄĹèA NuÉAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ£ÁzÀ «oÀ® vÀAzÉ ¥Àæ¨sÀÆ C¼Àî ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð, eÁw: J¸À.¹ ªÀiÁ¢UÀ, ¸Á: ¤ÃgÀuÁ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ FvÀ£ÀÄ £Á° CUÀ¼ÀĪÀ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¥ÀPÀÌzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀ¼É UÉÆÃqÉ DPÀ¹äPÀªÁV PÀĹzÀÄ ªÀÄÈvÀ «oÀ®£À ªÉÄÃ¯É ©zÀÄÝ DvÀ¤UÉ UÁAiÀĪÁV aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ±ÉjÃPÀ ªÀiÁrzÁUÀ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj WÀl£ÉAiÀÄÄ DPÀ¹äPÀªÁVzÀÄÝ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉ vÀgÀºÀzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ«gÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ±ÀgÀtªÀiÁä UÀAqÀ «oÀ® D¼ÀV ªÀAiÀÄ: 48 ªÀµÀð, eÁw: J¸À.¹ ªÀiÁ¢UÀ, ¸Á: ¤ÃuÁð EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 117/2012 PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 28-07-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ F±ÀégÀ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ d®zÉ ¸Á: ²ªÀ £ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß »ÃgÉÆ ºÉÆAqÁ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ-39/E-7961 C.Q 25,000/- £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¥ÀæPÁ±À RaqÉæ gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï EgÀ°®®è, ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ 02-08-2012 gÀAzÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤PÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 103/2012 PÀ®A 279, 337, 38 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 02-08-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ C§ÄÝ® SÁzÀgÀ vÀAzÉ §ÄgÁ£À¸Á§ ªÀAiÀÄ: 39 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: avÀÛPÉÆÃmÁ EvÀ£ÀÄ vÀªÀÄÆäj£À ¹zÁæªÀÄAiÀiÁå EªÀgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É ºÀ½îSÉÃqÀ (PÉ) UÁªÀÄPÉÌ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ºÀ½îSÉÃqÀ (PÉ) ²ªÁgÀzÀ ±ÀAPÀgÀ ºÀ®UÉ£ÉÆÃgÀ gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀÄwzÀÝ DmÉÆ £ÀA PÉJ-32/J-1492 £ÉzÀÝPÉÌ JzÀÄj¤AzÀ DgÉÆæ PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹. §¸ï £ÀA PÉJ-38/J¥sï-283 £ÉzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ¯ÉÆûvÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà UÀqÀØzÀ ªÀAiÀÄ: 33 ªÀµÀð, eÁw: ºÀjd£À, ¸Á: PÉÆû£ÀægÀ, vÁ: §¸ÀªÀ PÀ¯Áåt EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß §¸Àì£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÀzÀj DmÉÆPÉÌ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ DmÉÆzÀ°èzÀÝ ¸ÀÄzsÁPÁgÀ vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Áà, «µÀÄÚ vÀAzÉ FgÀuÁÚ, UÀÄAqÀªÀiÁä vÀAzÉ gÁªÀÄZÀAzÀæ, C«ÄÃvÁ vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà, ¨Éé vÀAzÉ ©üêÀıÁ, «ÄãÁQë vÀAzÉ FgÀuÁÚ ºÁUÀÆ ¨sÁUÀå²æà vÀAzÉ £ÁUÀ±ÉÃnÖ gÀªÀjUÉ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, DgÉÆæAiÀÄÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ d£ÀjUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÁV¸ÀzÉ §¸ï C¯Éè ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 122/2012 PÀ®A 392 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 02-08-12 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠫dAiÀÄ vÀAzÉ gÁdÄ ªÀAiÀÄ: 21 ªÀµÀð, eÁw: Qæ±ÀÑ£À, ¸Á: vÁzÀ¯Á¥ÀÆgÀ, EvÀ£ÀÄ ¸ÀÄeÁvÁ ¨ÁgÀ ºÀwÛgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä DmÉÆà PÁAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆæ 1) DmÉÆà £ÀA PÉJ-38/1629 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÀgÉzÀÄ J°èUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ¢zÉ CAvÀ PÉýzÁUÀ £ÀAiÀÄPÀªÀiÁ£ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ¢zÉ ¨ÁrUÉ JµÀÄÖ CAvÀ PÉýzÁUÀ DgÉÆæAiÀÄÄ 20/-gÀÆ CAvÀ ºÉýzÀ£ÀÄ, £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ DmÉÆà ºÀwÛ »AzÉ PÀĽvÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è E£ÉÆߧâ DgÉÆæ 2) ¸ÉÊAiÀÄzÀ ±ÀjÃ¥sÀ vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzÀ RÄgÀ¶zÀ«ÄAiÀÄå ¸Á: §UÀzÀ®, ¸ÀzÀå: UÀªÁ£À ZËPÀ ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ PÀÄwzÀÄÝ, DgÉÆæ £ÀA 1 EvÀ£ÀÄ C°èAzÀ £ÀAiÀiÁPÀªÀiÁ£ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀzÀÄ ©lÄÖ, ªÉÆúÀ£À ªÀiÁPÉðl¢AzÀ PÉ.E.© ªÀiÁUÀðªÁV Dgï.n.N PÀbÉÃj PÀqÉUÉ §AzÀ£ÀÄ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ E°èUÉ AiÀiÁPÉ vÀA¢gÀÄªÉ CAvÀ PÉýzÁUÀ CzÀPÉÌ AiÀiÁªÀzÉà GvÀÛgÀ PÉÆqÀ°®è, DgÉÆæ £ÀA 1 EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÀwÛgÀ«zÀÝ ªÉÆèÁ¬Ä®¢AzÀ «Ä¸ï PÁ® ªÀiÁqÀÄvÉÛ£É CAvÀ ºÉý ªÉƨÉÊ® ¥ÀqÉzÀÄ vÀ£Àß Q¸ÉAiÀÄ°èlÄÖPÉÆAqÀ£ÀÄ, DUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ªÉÆèÉÊ¯ï ªÀÄgÀ½ PÉÆqÀĪÀAvÉ PÉýzÁUÀ DgÉÆæ £ÀA 1 EvÀ£ÀÄ 300/- gÀÆ PÉÆqÀÄ CAzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß°è ºÀt E®è PÉêÀ® 100/- gÀÆ EzÉ CzÀ£ÀÄß PÉÆqÀÄvÉÛ£É CAzÁUÀ DgÉÆæ £ÀA 1 EvÀ£ÀÄ DmÉÆÃzÉÆA¢UÉ DzÀ±Àð PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°è ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁrzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è PÀĽwgÀĪÀ DgÉÆæ £ÀA 2 EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ DmÉÆâAzÀ PɼÀUÉ £ÀÆQzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ DmÉÆâAzÀ PɼÀUÉ ©¢ÝgÀÄvÁÛ£É, £ÀAvÀgÀ DgÉÆæ £ÀA 1 EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆèÁ¬Ä¯ï£ÉÆA¢UÉ ªÉÃUÀªÁV a¢æ PÀqÉUÉ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj DmÉÆÃzÀ°è ¥ÉưøÀ £ÀA 557 EgÀÄvÀÛzÉ, DmÉÆÃzÀ°èzÀÝ E£ÉÆߧâ DgÉÆæ £ÀA 2 EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢¬ÄazÀ vÀ¦à¹PÉƼÀî®Ä UÀ¯ÁmÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ C°èzÀÝ d£ÀgÀÄ £ÉÆÃr UÁA¢üUÀAd ¥ÉưøÀ oÁuÉUÉ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁr w½¹zÁUÀ ¥ÉưøÀgÀÄ §AzÀÄ, ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ DgÉÆæ £ÀA 2 E§âgÀ£ÀÄß  ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ¥Éưøï oÁuÉUÉ vÀA¢gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 123/2012 PÀ®A 454, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 02-08-12 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ PÁ²£ÁxÀ £Ë¨ÁzÉ ªÀAiÀÄ: 42 ªÀµÀð, ¸Á: UÀÄgÀÄzÀvÀÛ£ÀUÀgÀ gÁA¥ÀÆgÉ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ vÀ£Àß ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ ¸Á«wæ eÉÆvÉAiÀÄ°è gÁT ¥ÀÆtÂðªÉÄ ºÀ§âzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ CPÀ̼ÁzÀ ²æÃzÉë EªÀ¼À §½ amÁÖªÁr UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼Àî®Ä ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ©UÀ ªÀÄÄjzÀÄ C®ªÀiÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É EzÀÝ ©ÃUÀ vÉUÉzÀÄ CzÀgÀ ¯ÁPÀgÀ ªÀÄÄjzÀÄ CzÀgÀ°èzÀÝ 1) MAzÀÄ 4 vÉÆÃ¯É §AUÁgÀzÀ ªÀÄAUÀ¼À ¸ÀÆvÀæ C.Q 60,000/- 2) MAzÀÄ 3 vÉÆÃ¯É §AUÁgÀzÀ ZÀ¥Àà°ºÁgÀ C.Q 45,000/- 3) ªÀÄÆgÀÄ §AUÁgÀzÀ GAUÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ MAzÉÆAzÀÄ vÉÆïÉAiÀÄzÀÄ (3 vÉÆïÉ) C. Q 45,000/- 4) MAzÀÄ 5 UÁæªÀÄ §AUÁgÀzÀ GAUÀÄgÀ C. Q 8000/- 5) £ÀUÀzÀÄ ºÀt 30,000/- »ÃUÉ MlÄÖ ºÀvÀÄÛ ªÀgÉ vÉÆÃ¯É ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀtUÀ¼ÀÄ C. Q  1,58,000=00 ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 30,000=00 gÀÆ MlÄÖ ¸ÉÃj 1,88,000=00 gÀÆ £ÉÃzÀ£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIME

ಜಾತಿ ನಿಂದನೆ ಪ್ರಕರಣ:
ಮಾದನ ಹಿಪ್ಪರಗಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ :ಶ್ರೀ ಅಶೋಕ ತಂದೆ ಶಿವರಾಯ ಸಿಂಗ್ಗೆ ಸಾ|| ಮೊಘಾ (ಬಿ) ತಾ||ಆಳಂದ ರವರು ನಾನು ದಿನಾಂಕ:02/08/2012 ರಂದು ಮುಜಾಂನೆ 8:30 ಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ  ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಮಶಾನದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮುತ್ತಜ್ಜನವರ ಸಮಾಧಿಗೆ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ದಿನ ಇರುವದರಿಂದ ಪೂಜಾ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಹೋಗಿದ್ದಾಗ, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದ ಚಾಂದಸಾಬ ತಂದೆ ಮೈಹಿಬೂಬಸಾಬ ಮುಜಾವರ, ಅಜಮುದ್ದಿನ್ ತಂದೆ ಮೈಹಿಬೂಬಸಾಬ ಮುಜಾವರ,ಗಪುರಸಾಬ ತಂದೆ ಮೈಹಿಬೂಬಸಾಬ ಮುಜಾವರ,ಮಕಬುಲಸಾಬ ತಂದೆ ಮೈಹಿಬೂಬಸಾಬ ಮುಜಾವರ, ಮನಸೂರ ತಂದೆ ಅಜಮುದ್ದಿನ್ ಮುಜಾವರ, ಶೌಕತಲಿ ತಂದೆ ಅಜಮುದ್ದಿನ್ ಮುಜಾವರ ಹಾಗೂ ಇತರರು ಕೊಡಿಕೊಂಡು ಜಾತಿ ನಿಂದನೆ ಮಾಡಿ ಚಾಂದಸಾಬ ಮುಜಾವರ ಇತನು ನನ್ನ ಕಪಾಳಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದನ್ನು ಅಜಮುದ್ದಿನ ಮತ್ತು ಇತರರು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿದ ಪೂಜಾ ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನು ಚೆಲ್ಲಾಪೀಲಿಯಾಗಿ ಹಾರು ಹೊಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ  ಗುನ್ನೆ ನಂ:41/2012ಕಲಂ 143,147,323,504,506 ಸಂಗಡ 149 ಐ.ಪಿ.ಸಿ ಮತ್ತು 3(1) (10) ಎಸ್.ಸಿ ಮತ್ತು ಎಸ್.ಟಿ ಪಿ.ಎ ಆಕ್ಟ್ 1989 ನೇದ್ದರ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲುಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.