Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Friday, November 30, 2018

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 30-11-2018¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 30-12-2018

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 280/18 PÀ®A 379 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 29/11/2018 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪À¹ÃªÀÄ CPÀæªÀÄ vÀAzÉ ZÀÄ£ÀÄß«ÄAiÀiÁå ªÀiËd£ï ¸Á: d£ÀvÁ£ÀUÀgÀ ºÀÄqÀV gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ PÉÆÃPÉÆ PÉÆïÁ PÉÆÃ®Ø ræAPÀì ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ vÁ®ÆPÁ JeÉÃ¤ì ªÁå¥ÁgÀ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ ªÁå¥ÀgÀ PÀÄjvÀÄ CPÉÆÖçgÀ-2018 £Éà wAUÀ¼À°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ gÁAiÀÄ¯ï ¸ÀÄAzÀgÀA CmÉÆà ¥sÉÊ£À£Àì ©ÃzÀgÀ¢AzÀ MAzÀÄ C±ÉÆÃPÀ °¯ÁåAqÀ zÉÆøÀÛ ¥Àè¸ï ªÁºÀ£À Rjâ ªÀiÁrzÀÄÝ CzÀgÀ £ÉÆÃAzÀt ¸ÀASÉå KA.39 A 0543 £ÉÃzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. »ÃVgÀ®Ä ¢£ÁAPÀ 27/11/2018 gÀAzÀÄ gÁwæ 8.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¥Àæw ¢ªÀ¸ÀzÀAvÉ £À£Àß C±ÉÆÃPÀ °¯ÁåAqÀ zÉÆøÀÛ ¥Àè¸ï ªÁºÀ£À d£ÀvÁ£ÀUÀgÀzÀ ¸ÀvÀÛgï zÁ¨sÁ ¥ÀPÀÌzÀ°ègÀĪÀ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛªÉ. ¢£ÁAPÀ 28/11/2018 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 6.00 UÀAmÉUÉ JzÀÄÝ £ÉÆÃqÀ®Ä gÁwæ ¤°è¹zÀ   C±ÉÆÃPÀ °¯ÁåAqÀ zÉÆøÀÛ ¥Àè¸ï ªÁºÀ£À £ÀA PÉ.J 39, J.0543 £ÉÃzÀÄÝ EgÀ°®è   AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ £À£Àß ªÁºÀ£ÀzÀ UÁè¸À MqÉzÀÄ ¢£ÁAPÀ 27/11/2018 gÀ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ  oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 221/18 PÀ®A 304(J) eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

 ¢£ÁAPÀ: 28-11-2018 gÀAzÀÄ 2205 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ §¸À¥Áà ºÀ®UÉ£ÉÆÃgÀ, ªÀAiÀĸÀÄì-34 ªÀµÀð, ¸Á-¹AzsÀ£ÀPÉÃgÁ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉãÀAzÀgÉÃ, ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ vÁ®ÆQ£À ¹AzsÀ£ÀPÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ UÀ©üðt ªÀÄ»¼É PÀªÀįÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ ¥ÀæPÁ±À ªÀAiÀĸÀÄì-31 ªÀµÀð,   ¢£ÁAPÀ 28/11/2018 gÀAzÀÄ ºÉjUÉUÁV ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ zÁR¯ÁVzÀÄÝ, UÀ©üðt ªÀÄ»¼ÉUÉ gÀPÀÛ¸ÁæªÀ ºÉZÁÑVgÀĪÀÅzÀjAzÀ (©èÃrAUï) f¯Áè ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 1115 UÀAmÉUÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ gÉ¥sÀgï ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. f¯Áè D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÀªÀÄAiÀÄ 1220 PÉÌ zÁR¯ÁVgÀÄvÁÛgÉ. D¸ÀàvÉæAiÀÄ°ègÀĪÀ PÀvÀðªÀå ¤gÀvÀ ªÉÊzsÁå¢üÃPÁjUÀ½UÉ, ¹§âA¢AiÀĪÀjUÉ gÀPÀÛ¸ÁæªÀ DUÀÄwÛgÀĪÀÅzÀÄ ºÉýzÀgÀÆ ¤µÁ̼Àf ªÀiÁr PÁ®ºÀgÀt ªÀiÁr vÁ¬Ä ªÀÄUÀ«£À ¸Á«UÉ PÁgÀtªÁVzÁÝgÉ. DzÀPÁgÀt PÀvÀðªÀå ¤gÀvÀ ªÉÊzsÁå¢üÃPÁjUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÄ ¹§âA¢AiÀÄ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ UÀ©üðt ªÀÄ»¼É ºÁUÀÄ ªÀÄUÀÄ ¸ÁªÀ£À¦àzÉ.  CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄÈvÀ¼À ¥Àw gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.ಸಂತಪೂರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 104/18 ಕಲಂ 20(ಬಿ)(2) ಎನ್.ಡಿ.ಪಿ.ಸ್. ಕಾಯ್ದೆ :-

ದಿನಾಂಕಃ 29/11/2018 ರಂದು 1700 ಗಂಟೆಗೆ  ಪಿಎಸ್ಐ ರವರು  ಸಂತಪೂರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ   ಕನಕದಾಸ ಚೌಕ ಹತ್ತಿರ ಒಬ್ಬ  ವ್ಯೆಕ್ತಿ ಒಂದು ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಬ್ಯಾಗಿನಲ್ಲಿ ಗಾಂಜಾ ಪಾಕೇಟಗಳು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ವಡಗಾಂವ ಕನದಾಸ ಚೌಕ ಹತ್ತಿರ ಬಸ್ಸಿಗೋಸ್ಕರ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಖಚಿತ ಮಾಹೀತಿ ಬಂದ ಮೇರೆಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಂದಿಗೆ ವಡಗಾಂವ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಬ್ಯಾಗ ಇದ್ದದ್ದನ್ನು ನೋಡಿ ಖಚಿತ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡು 1915 ಗಂಟೆಗೆ ಸದರಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಂದಿಗೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಹಿಡಿದು ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ಅವನ ಹತ್ತಿರ ಇದ್ದ ಒಂದು ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಬ್ಯಾಗವನ್ನು ನೋಡಲು ಅದರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ ಕ್ಯಾರಿಬ್ಯಾಗಳಲ್ಲಿ ಅವಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ ಟೇಪ್ ನಿಂದ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಸುತ್ತಿದ್ದ  ನಾಲ್ಕು ಬಂಡಲಗಳು ಇದ್ದು ಆ ಬಂಡಲಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಚ್ಚಿ ನೋಡಲು ನಾಲ್ಕು ಬಂಡಲಗಳಲ್ಲ್ಲಿ ಅರೆಹಸಿಗಾಂಜಾ ಇದ್ದದ್ದು ಕಂಡುಬಂತು. ನಂತರ ಅವನ ಹೆಸರು ವಿಚಾರಿಸಲಾಗಿ  ಮೌಲಾನಾಖಾನ ತಂದೆ ವಾಹಾಬಖಾನ್ ಪಠಾಣ ವಯ 58 ವರ್ಷ ಜಾ ಮುಸ್ಲಿಂ ಉ/ ಖಾಸಗಿ  ಡ್ರೈವರ ಸಾ/ ಹಿಂಗೋಲಿ ತಾ/ಜಿಲ್ಲಾ/ ಹಿಂಗೋಲಿ(ಎಮ್ ಎಸ್) ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದರು. ಅವನ ವಶದಲ್ಲಿದ್ದ ಒಂದು ಕಪ್ಪು ಬ್ಯಾಗನಲ್ಲಿದ್ದ  ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಟೇಪ್ ಸುತ್ತಿದ್ದ ನಾಲ್ಕು ಬಂಡಲಗಳು ಇಂದು ಅವುಗಳು ತೂಕ ಮಾಡಲು  ವಡಗಾಂವ ಗ್ರಾಮದ ಕಿರಾಣಾ ಅಂಗಡಿಯವನಿಗೆ ಒಂದು ಪೊಲೀಸ್ ನೋಟೀಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಗಾಂಜಾವನ್ನು ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಅದರ ತೂಕ ಮಾಡುವುದಿದೆ ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿ ಕಿರಾಣಿ ಅಂಗಡಿಯ ಪ್ರಕಾಶ ತಂದೆ ವೈಜಿನಾಥ ದ್ಯಾಡರ್ ಸಾ, ವಡಗಾಂವ ಇವರಿಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ತೂಕದ ಯಂತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇವರಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ತಕ್ಕಡಿಯಿಂದ ತೂಕ ಮಾಡಿ ಸಲಾಯಿತು ನಾಲ್ಕು ಬಂಡಲಗಳಲ್ಲಿ ತಲಾ ಎರಡೆರಡು ಕೆ.ಜಿಯಂತೆ ಒಟ್ಟು 8 ಕೆ.ಜಿ ಅರೇ ಹಸಿ  ಗಾಂಜಾ ಇದ್ದು  ಅವುಗಳ ಅಂದಾಜು ಕಿಮ್ಮತ್ತು 40,000/-ರೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಅವನ ಹತ್ತಿರ ಇದ್ದ ಎರಡು ಮೋಬೈಲಗಳಾದ 1) ವಿವೋ ಕಂಪನಿಯ 2) ಜಿವೋನಿ ಕಂಪನಿಯ ಮೋಬೈಲಗಳು ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೋಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.