Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Monday, May 12, 2014

Raichur District Reported Crimes

                                  
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
¹r ªÀÄzÀÄÝ PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è£À ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
         :¢£ÁAPÀ:-10-05-2014 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ZÀ£ÀߪÀÄä UÀAqÀ ¢ vÀÆPÀ¥Àà gÁoÉÆÃqï 60 ªÀµÀð.®ªÀiÁt ºÉÆ®ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á- UÀt¥Àw vÁAqÀ ºÁUÀÆ DPÉAiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÀÄ gÉÃtÄPÀªÀÄä E§âgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ UÀt¥Àw vÁAqÀzÀ ºÀwÛgÀ PÁ®ÄªÉ £ÀA 9(J) £ÉÃzÀÝgÀ PÉ®¸À £ÀqÉ¢zÀÄÝ  C°è 1) n. ªÀÄj¸Áé«Ä  ¸Á- C£ÀAvÀ¥ÀÄgÀÄ  DAzÀæ ¥ÀæzÉñÀ ºÁUÀÆ EvÀgÀgÀÄ PÁ®ÄªÉAiÀÄ°è£À PÀ®ÄèUÀ¼À£ÀÄß QvÀÛ®Ä ¹rªÀÄzÀÝ£ÀÄß ¹r¸ÀĪÁUÀ ¸ÀÄvÀÛªÀÄÄvÀÛ°£À d£ÀjUÁUÁ° ¥Éưøï oÁuÉUÁUÀ° AiÀiÁªÀÅzÉ ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃqÀzÉ ºÉZÀÑjPÉAiÀÄ £ÁªÀÄ ¥sÀ®PÀUÀ¼À£ÀÄß C¼ÀªÀr¸ÀzÉ C®èzÉ AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀÄÄAeÁUÀÈvÀ PÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÉÊUÉƼÀîzÉ,¹r ªÀÄzÀÝ£ÀÄß §¼À¹ PÀ®ÄèUÀ¼À£ÀÄß ¸ÉÆàÃn¹zÁUÀ CzÀjAzÀ ¹rzÀÄ §AzÀ PÀ®ÄèUÀ½AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ ºÁ¤ ºÁUÀÆ ¸ÁAiÀħºÀÄzÀÄ CAvÁ UÉÆwÛzÀÄÝ  PÀ®ÄèUÀ¼À£ÀÄß ¸ÉÆàÃn¹zÀÝjAzÀ PÀ®ÄèUÀ¼ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÉÄðAzÀ ªÀÄ£ÉAiÉƼÀUÉ ºÉÆÃV ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀݪÀjUÉ vÀUÀÄ° UÁAiÀÄUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA. 79/2014 PÀ®A-3 ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ¸ÉÆàÃlPÀ  ¥Àæw¨sÀAzÀPÀ C¢üü¤AiÀĪÀÄ 1908 ªÀÄvÀÄÛ 336,308 L¦¹  CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
              ದಿನಾಂಕ 11-05-2014 ರಂದು 7-00 ಎ.ಎಂ. ಸುಮಾರಿಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಹನುಮಂತ ತಂದೆ ಶರಣಪ್ಪ 30ವರ್ಷ, ಲಿಂಗಾಯತ, ಕೂಲಿಕೆಲಸ, ಸಾಃ ಹೋತಿಗೇರಿಕ್ಯಾಂಪ ವಿರುಪಾಪೂರ ಹತ್ತಿರ ತಾಃ ಸಿಂಧನೂರು.FvÀನು ತನ್ನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಹಾಲು ಹಾಕಲು ಗಾಂಧಿನಗರ ಹಾಲಿನ ಡೈರಿಗೆ ರಾಜೀವನಗರದಲ್ಲಿರುವ ದುರುಗಮ್ಮ ಗುಡಿ ಹತ್ತಿರ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ವಿರುಪಾಪೂರು ಹೊಸಗೇರಪ್ಪ ಜಾಃ ಕುರುಬರು ಸಾಃ ಹೋತಿಗೇರಿಕ್ಯಾಂಪ FvÀ£ÀÄ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರನಿಗೆ ನಿಲ್ಲುವಂತೆ ಹೇಳಿ ಕೈ ಸನ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದು,  ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರನು ನಿಲ್ಲಿಸದೇ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಸವಕಾಶವಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಆರೋಪಿತನು ಸಿಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದು ಲೇ ಸೂಳೇ ಮಗನೇ ನಾನು ಕರೆದರೂ, ಹಾಗೆ ಹೋಗುತ್ತೀಯಾ ಅಂತಾ ಬೈದು ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ಲನ್ನು ಮುಂದೆ ಹೋಗದಂತೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ,  ಕಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ಎಡ ಕಿವಿಗೆ, ಮತ್ತು ಕಣ್ಣಿನ ಹತ್ತಿರ ಹೊಡೆದು ಗಾಯಪಡಿಸಿ, ಎರಡೂ ಕಾಲಿನ ಹಿಂದಿನ ತೊಡೆಗೆ ಹೊಡೆದು ಒಳಪೆಟ್ಟು ಮಾಡಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ನಾನು ಕರೆದಾಗ ಮಾತನಾಡದೇ ಹಾಗೆ ಹೋದರೆ ಕೊಲ್ಲಿ ಬಿಡುತ್ತೇನೆ ಅಂತಾ  ಕೊಲೆ ಬೇದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 103/2014 PÀ®A. 341,504,324,506 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
            ದಿನಾಂಕ 11-05-2014 ರಂದು 7-00 ಎ.ಎಂ. ಸುಮಾರಿಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಹನುಮಂತ ತಂದೆ ಶರಣಪ್ಪ 30ವರ್ಷ, ಲಿಂಗಾಯತ, ಕೂಲಿಕೆಲಸ, ಸಾಃ ಹೋತಿಗೇರಿಕ್ಯಾಂಪ ವಿರುಪಾಪೂರ ಹತ್ತಿರ ತಾಃ ಸಿಂಧನೂರು FvÀನು ತನ್ನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಹಾಲು ಹಾಕಲು ಗಾಂಧಿನಗರ ಹಾಲಿನ ಡೈರಿಗೆ ರಾಜೀವನಗರದಲ್ಲಿರುವ ದುರುಗಮ್ಮ ಗುಡಿ ಹತ್ತಿರ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಆರೋಪಿತ£ÁzÀ ವಿರುಪಾಪೂರು ಹೊಸಗೇರಪ್ಪ ಜಾಃ ಕುರುಬರು ಸಾಃ ಹೋತಿಗೇರಿಕ್ಯಾಂಪ FvÀ£ÀÄ, ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರನಿಗೆ ನಿಲ್ಲುವಂತೆ ಹೇಳಿ ಕೈ ಸನ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದು,  ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರನು ನಿಲ್ಲಿಸದೇ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಸವಕಾಶವಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಆರೋಪಿತನು ಸಿಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದು ಲೇ ಸೂಳೇ ಮಗನೇ ನಾನು ಕರೆದರೂ, ಹಾಗೆ ಹೋಗುತ್ತೀಯಾ ಅಂತಾ ಬೈದು ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ಲನ್ನು ಮುಂದೆ ಹೋಗದಂತೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ,  ಕಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ಎಡ ಕಿವಿಗೆ, ಮತ್ತು ಕಣ್ಣಿನ ಹತ್ತಿರ ಹೊಡೆದು ಗಾಯಪಡಿಸಿ, ಎರಡೂ ಕಾಲಿನ ಹಿಂದಿನ ತೊಡೆಗೆ ಹೊಡೆದು ಒಳಪೆಟ್ಟು ಮಾಡಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ನಾನು ಕರೆದಾಗ ಮಾತನಾಡದೇ ಹಾಗೆ ಹೋದರೆ ಕೊಲ್ಲಿ ಬಿಡುತ್ತೇನೆ ಅಂತಾ  ಕೊಲೆ ಬೇದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ . ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 103/2014 PÀ®A. 341,504,324,506 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ
            ದಿನಾಂಕ 10-05-2014 ರಂದು ಪಿರ್ಯಾದಿಯ ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಇದ್ದ ದು ªÀÄರಳನ್ನು ಮಾರಬೇಕು ಅಂತಾ ಪಿರ್ಯಾದಿ §AUÁgÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀÄ°UÉÃ¥Àà ªÀAiÀiÁ- 40 ªÀµÀð eÁ- ªÀqÀØgï G- PÀÄ®PÀ¸À§Ä ¸Á- ºÀ£ÀĪÀiÁ£ï £ÀUÀgÀ D±Á¥ÀÆgÀÄ gÉÆÃqï FvÀ£ÀÄ ತನ್ನ ತಮ್ಮನ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದು , ತಮ್ಮನ ಹೆಂಡತಿ, ಅದನ್ನು ಮಾರುವುದು ಬೇಡಾ ಅದು ನಮಗೆ ಬೇಕು ಅಂತಾ ಹೇಳಿದಕ್ಕೆ ಪಿರ್ಯಾದಿಯು ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸುಮ್ಮನಾಗಿದ್ದು ನಂತರ  ಪಿರ್ಯಾದಿಯ ತಮ್ಮ ಅಪಾದೀತ ನಂ-01 AiÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ ºÀÄ°UÉÃ¥Àà ªÀAiÀiÁ-35 eÁ- ªÀqÀØgÀ G- PÀÄ®PÀ¸À§Ä ಈತನು ಕುಡಿದು ಬಂದು ಪಿರ್ಯಾದಿಗೆ ,,ಎಲೇ ಸೂಳೇ ಮಗನೇ ಈ ªÀÄರಳು ನಮ್ಮದು ಯಾಕೇ ಮಾರುತ್ತಿ ಅಂತಾ ಬೈದಿದ್ದು ನಂತರ ನಮ್ಮ ಓಣಿಯ ಜನರು ಬುದ್ದಿ ಮಾತು ಹೇಳಿ ಸರಿಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ, ನಂತರ ದಿನಾಂಕ 11-05-2014 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 11.30 ಗಂಟೆಗೆ ಪಿರ್ಯಾದಿಯ ತಮ್ಮಅಪಾದೀತ ನಂ-01 ಈತನು ಕುಡಿದು ಬಂದು ಎಲೆ ಸೂಳೇ ಮಗನೇ ಅವಾಚ್ಯಾವಾಗಿ ಬೈಯತ್ತಿದ್ದಾಗ್ಗೆ ಪಿರ್ಯಾದಿಯು ಸುಮ್ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗು, ಜನರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತದೆ, ಅಂತಾ ಹೇಳಿದಕ್ಕೆ , ಎಲೇ ನನ್ನನ್ನೆ ದಬ್ಬುತ್ತಿಯಾ ಅಂತಾ ಅಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಕಟ್ಟಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು  ಪಿರ್ಯಾದಿಯ ತಲೆಗೆ ಹೊಡಿದ್ದಿದ್ದು , ಅಪಾದೀತ ನಂ-02 gÁªÀÄÄ vÀAzÉ AiÀÄ®è¥Àà ªÀAiÀiÁ-28 eÁ- ªÀqÀØgÀ G-PÀÆ°PÉ®¸ ಈತನು ಪಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಇವನದು ಬಹಳ ಆಗಿದೆ , ಅಂತಾ ತನ್ನ ಕೈಯಿಂದ ,ಪಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಹೊಡೆದನು, ಅಂತಾ PÉÆlÖ zÀÆj£À ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣಾ ಗುನ್ನೆ ನಂ- 76/2014 ಕಲಂ- 323,324,504,ಸಹಿತ 34 ಐ.ಪಿ.ಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡೆನು.
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
, ಫಿರ್ಯಾದಿ ದೊಡ್ಡ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ತಂದೆ ಈರಪ್ಪ, ಮಡಿವಾಳರ್, 50 ವರ್ಷ, ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಸಾ: ಸಾ: ಯದ್ದಲದೊಡ್ಡಿ          ( 884151233)   FvÀ£À  ಮಗಳ ಮದುವೆಯು ªÀiÁ£À« ತಾಲೂಕಿನ ಕಾತರಕಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿದ್ದು ಕಾರಣ ಸಂಭಂಧಿಕರು, ತಮ್ಮ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಮದುವೆಗೆ ಬಮದಿದ್ದು, ಯದ್ದಲದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಎರೆಡನೇ ಸಂಭಂಧಿಯೊಬ್ಬರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಂಗೇಜಮೆಂಟ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರನು ತನ್ನ ತಮ್ಮನಾದ ಪವಾಡೆಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಆತನ ಹೆಂಡತಿ ಶಿವಮ್ಮ ಇವರಿಗೆ ಯದ್ದಲದೊಡ್ಡಿಗೆ ಎಂಗೇಜ್ ಮೇಂಟ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂತೆ ಹೇಳಿ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದು ಪವಾಡೆಪ್ಪನು ತನ್ನ ಹೀರೋ ಹೊಂಡಾ ಸ್ಪ್ಲೆಂಡರ್ ಮೋ.ಸೈ ನಂ ಕೆ.ಎ.36/ಕೆ-3680 ನೇದ್ದರ ಹಿಂದುಗಡೆ ತನ್ನ ಹೆಂತಿ ಶಿವಮ್ಮಳನ್ನು ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಮಾನವಿಗೆ ಬಂದು ಮಾನವಿ ಸಿಂದನೂರ ರಸ್ತೆ ಹಿಡಿದು ಯದ್ದಲದೊಡ್ಡಿಗೆ ಹೊರಟಾಗ ನಂದಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಬಸ್ಟ್ಯಾಂಡ ಹತ್ತಿರ ಎದುರಿಗೆ ಅಂದರೆ ಸಿಂಧನೂರ ಕಡೆಯಿಂದ ಸಂಜಯ್ ತಂದೆ ಸಿಧ್ದರಾಮ ಪಾಟೀಲ್ ಈತನು ತನ್ನ ಇಂಡಿಕಾ ಕಾರ್ ನಂ ಎಮ್.ಹೆಚ್.25/ಆರ್-1378 ನೇದ್ದನ್ನು ಅತಿವೇಗ ಹಾಗೂ ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನೆಡೆಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಪಾವಾಡೆಪ್ಪನ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ಲಿಗೆ ಢಿಕ್ಕಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಪವಾಡೆಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಆತನ ಹೆಂಡತಿ ಇಬ್ಬರೂ ಮೋ.ಸೈ ಸಮೇತ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಪವಾಡೆಪ್ಪನಿಗೆ ಎಡಗೈ ಮುಂಗೈ ಮುರಿದಿದ್ದು, ಮುಂದೆಲೆಗೆ ಹಾಗೂ ಬಲಗೈ ಹೆಬ್ಬರಳಿಗೆ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಶಿವಮ್ಮಳಿಗೆ ಹಣೆಗೆ ಮತ್ತು ತುಟಿಗೆ ರಕ್ತಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದು ಸೊಂಟಕ್ಕೆ ಒಳಪೆಟ್ಟಾಗಿರುತ್ತದೆ ಕಾರಣ ಆರೋಪಿ ಸಂಜಯ್ ಈತನ ಮೇಲೆ  ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕೆಂದು ಅಂತಾ PÉÆlÖ zÀÆj£À ಮೇಲಿಂದ ಮಾನವಿ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ.142/14 ಕಲಂ 279,337,338 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆಯನ್ನು ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
EvÀgÉ L.¦.¹. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
             ¢£ÁAPÀ-11-05-2014 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 3-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ zÉêÀzÀÄUÀð ¥ÀlÖtzÀ w®PÀ NtÂAiÀÄ°è£À ¦üAiÀiÁ𢠠            ²æà ªÀÄjAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄÄzÀPÀ¥Àà  60ªÀµÀð,£ÁAiÀÄPÀ,MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á- w®PÀ Nt zÉêÀzÀÄUÀð  FvÀ£À ªÀÄ£É ªÀÄÄAzÉ vÁ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß ºÉAqÀw EzÁÝUÀ, ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) FgÀ¥Àà vÀAzÉ CªÀÄgÀAiÀÄå2) £ÁUÀgÁd vÀAzÉ ¤Ã®¥Àà 3) ºÀ£ÀĪÀÄAiÀÄå vÀAzÉ CªÀÄgÀAiÀÄå J¯ÁègÀÄ eÁ-£ÁAiÀÄPÀ ¸Á- w®PÀ Nt zÉêÀzÀÄUÀðEªÀgÀ £ÀqÀÄªÉ F »AzÉ DVzÀÝ PÉøÀÄUÀ¼À »£À߯ÉAiÀÄ°è  DgÉÆævÀgÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ ¤Ã£ÀÄ £ÀªÀÄä ªÉÄÃ¯É PÉÆlÖ PÉøÀ£ÀÄß ªÁ¥À¸ÀÄì ¥ÀqÉzÀÄ gÁf DzÀgÉ ¸Àj E®è¢zÀÝgÉ ¤ªÀÄä£ÀÄß  fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À  ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.80/2014. PÀ®A-341,504,506 gÉ/« 34  L¦¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
                                             
¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
               ದಿನಾಂಕ:11-05-2014 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ   4-45 ಗಂಟೆಗೆ ಪಿ.ಎಸ್.ಐ.(ಕಾ.ಸು) ನೇತಾಜಿ ನಗರ ಠಾಣೆ ರಾಯಚೂರು ರವರು ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮಡ್ಡಿಪೇಟೆ ಚಿನಾಲ ಸಾಬ್ ಗುಡ್ಡದ ಹತ್ತಿರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅಂದರ್ ಬಾಹರ್ ಇಸ್ಪೇಟ್ ಜೂಜಾಟ ನಡೆದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಖಚಿತ ಬಾತ್ಮಿ ಬಂದ ಮೇರೆಗೆ ಮಾನ್ಯ ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ. ರಾಯಚೂರು ಹಾಗೂ ಸಿ.ಪಿ.ಐ. ಪೂರ್ವ ವೃತ್ತ ರಾಯಚೂರು ರವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಪಿ.ಎಸ್..(ಕಾ.ಸು) ನೇತಾಜಿ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ, ಪಂಚರು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂಧಿಯವರೊಂದಿಗೆ ಸಾಯಂಕಾಲ 5-00 ಗಂಟೆಗೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಲು ಇಸ್ಪೇಟ್ ಜೂಜಾಟದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದ 1) ªÀĺÀzÉêÀ¥Àà vÀAzÉ ¸ÀÆUÀ¥Àà, 64ªÀµÀð, °AUÁAiÀÄvÀ, ºÉÆÃmÉ¯ï ªÁå¥ÁgÀ,    ¸Á: £ÉÃvÁf £ÀUÀgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ 2) §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ©üêÀÄtÚ, 45 ªÀµÀð, °AUÁAiÀÄvÀ, ºÉÆÃmɯ  ªÁå¥ÁgÀ, ¸Á: ¨ÉÃgÀÆ£ï Q¯Áè gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ 3) dAiÀÄPÀȵÀÚ vÀAzÉ gÀAUÀ¸Áé«Ä, 52ªÀµÀð, ªÀiÁ¢UÀ, ¸Á: ©üêÀiÁ ¸ÀPÀð¯ï    gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ4) «±Àé£ÁxÀ vÀAzÉ ºÀA¥À£ÀUËqÀ, 42ªÀµÀð, °AUÁAiÀÄvÀ, DmÉÆà qÉæöʪÀgï,    ¸Á: £ÉÃvÁf £ÀUÀgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ಸಿಕ್ಕಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದು 5) ²ªÀAiÀÄå ¸Á: UÁdUÁgÀ¥ÉÃmÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ JA§ÄªÀªÀ£ÀÄ ಓಡಿ ಹೋಗಿದ್ದು ಸಿಕ್ಕಿ ಬಿದ್ದ 4 ಜನ ಆರೋಪಿತರಿಂದ ಇಸ್ಪೇಟ್ ಜೂಜಾಟದ ನಗದು ಹಣ ರೂ.1880/-, 52 ಇಸ್ಪೇಟ ಎಲೆಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ªÁ¥Á¸ï oÁuÉUÉ §AzÀÄ  ದಾಳಿ ಪಂಚನಾಮೆ ಮೇಲಿಂದ £ÉÃvÁf £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ಗುನ್ನೆ ನಂ.66/2014 ಕಲಂ.87 ಕೆ.ಪಿ. ಯ್ಯಕ್ಟ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.


ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
        ²æêÀÄw. gÁzsÁ UÀAqÀ UÉÆÃ¥Á® @ ¸ÀtÚ UÉÆæ, 30ªÀµÀð, ªÀqÀØgÀ, ªÀÄ£ÉUÉ®¸À, ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA.6-2-213, SÁzÀgÀ UÀÄAqÁ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FPÉUÉ ದಿನಾಂಕ:01-05-2005 ರಂದು ರಾಯಚೂರಿನ ಮಡ್ಡಿಪೇಟೆ ನಿವಾಸಿಯಾದ ಗೋಪಾಲ @ ಸಣ್ಣ ಗೋಪಿ ಎಂಬುವವರೊಂದಿಗೆ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದು ನಮಗೆ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರುವದಿಲ್ಲ. ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಗಂಡನು ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಗ್ಯಾಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರನ್ನು ಮನೆ ಮನೆಗೆ ವಿತರಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಲ ಮಾಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ದಿನಾಂಕ:02-09-2012 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 11-00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರ ಗಂಡನು ಮನೆಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದು ಮರು ದಿವಸವಾದರೂ ಮನೆಗೆ ವಾಪಸ ಬಂದಿರುವದಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದು ನಂತರ ತಾನೇ ವಾಪಸ ಬಂದಿದ್ದು ಅದೇ ರೀತಿ ಈಗಲೂ ಸಹ ವಾಪಸ ಬರಬಹುದು ಅಂತಾ ಸುಮ್ಮನಾಗಿದ್ದು ನಂತರ ಸಂಬಂಧಿಕರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಾಡಿದ್ದು ಅವರ ಇರುವಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕಿರುವದಿಲ್ಲ   ಕಾಣೆಯಾದ ತನ್ನ ಗಂಡನನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿಕೊಡಲು ವಿನಂತಿ ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ನೀಡಿದ ದೂರಿನ   ಮೇಲಿಂದ £ÉÃvÁf £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ಗುನ್ನೆ ನಂ.65/2014 ಕಲಂ ಮನುಷ್ಯ ಕಾಣೆ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.

¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÁ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¤Ãw ¸ÀA»vÉ G®èAWÀ£É ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:- 
          - E¯Áè -

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-     
                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 12.05.2014 gÀAzÀÄ 84 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 17,500/-gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.


BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 12-05-2014

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 12-05-2014

RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉÆð¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 80/2014 PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-
ದಿನಾಂಕ-11/05/2014 ರಂದು 2000 ಗಂಟೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾಧಿ ªÉÊf£ÁxÀ vÀAzÉ «±ÀªÀ£ÀxÀ dUÀzÉêÀ ªÀAiÀÄ-45 ªÀµÀð eÁw-°AUÁAiÀÄvÀ ¸Á-¨Á宺À½î (qÀ§Æè) gÀªÀgÀÄ ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ ಸಾರಾಂಶದವೆನಂದರೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಕುಟುಂಬದೋಂದಿಗೆ ಹೈದ್ರಾಬಾದನಲ್ಲಿ ಇದ್ದು .ಫಿರ್ಯಾಧಿಯ ಅಣ್ಣನಾದ ಬಾಬುರಾವ ತಂದೆ ವಿಶ್ವನಾಥ ಸಾ-ಬ್ಯಾಲಹಳ್ಳಿ ಇವರಿಗೆ ಆರಾಮವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕುರಿತು 15 ದಿವಸಗಳ ಹಿಂದೆ  ಹೈದ್ರಾಬಾದಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ-27/04/2014 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ತಾಯಿ ಸಹ ಹೈದ್ರಾಬಾದಿಗೆ ಬಂದಿದದ್ದು  ಮನೆಗೆ ಕೀಲಿ ಹಾಕಿ ಬಂದಾಗ ದಿನಾಂಕ-27/04/2014 ರಂದು ಮದ್ಯರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಅಪರಿಚಿತ ಕಳ್ಳರು ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲು ಕೀಲಿ ಮುರಿದು ಮನೆಯ ಒಳಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ 5000/- ರೂ ನಗದು ಹಣವನ್ನು ಕಳವೂ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ ಹಾಗು ಫಿರ್ಯಾದಿಯತಾಯಿ ದಿನಾಂಕ-28/04/2014 ರಂದು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ಮನೆ ಕಳವೂ ಮಾಡಿದ ಬಗ್ಗೆ ಫೊನ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿದ್ದು ನಾನು ಇಂದು ಹೈದ್ರಾಬಾದದಿಂದ ಬಂದು ಫಿರ್ಯಾದು ಕೋಡಲು ತಡವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟ ಹೇಳಿಕೆ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß  £ÀA. 154/2014 PÀ®A 498(J), 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ¸ÀAVÃvÁ UÀAqÀ «ÃgÀ±ÉÃnÖ ºÀÆUÁgÀ ªÀAiÀÄ: 36ªÀµÀð eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ G: ºÀÆ«£À ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: £Ë¨ÁzÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁV 11 ªÀµÀðªÁVzÀÄÝ, F ªÀÄzsÉå ¦üAiÀiÁð¢UÉ 03 d£À ªÀÄPÀ̽zÀÄÝ, »jAiÀÄ ªÀÄUÀ ¹zÀÄÝ FvÀ£À ªÀAiÀĸÀÄì 09 EgÀÄvÀÛzÉ. ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁªÀ ²ªÀgÁd EªÀgÀÄ ºÉÆ®zÀ°è MPÀÌ®ÄvÀ£À PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CvÉÛ ªÀÄ®èªÀiÁä PÀÆrPÉÆAqÀÄ ºÀÆ«£À ªÁå¥ÁgÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CvÉÛ ªÀiÁªÀ ªÀÄvÀÄÛ UÀAqÀ ªÀÄƪÀgÀÄ EA¢UÉ 03-04 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ¤£ÀUÉ PÉ®¸À ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÀjAiÀiÁV §gÀĪÀÅ¢¯Áè. £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¤Ã£ÀÄ zÀAqÀ E¢Ý. £ÀªÀÄUÉ mÉÊ«ÄUÉ ¸ÀjAiÀiÁV Hl PÉÆÃqÀĪÀ°è ¤®ðPÀë ªÀ»¸ÀÄwÛ¢Ý. £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EgÀ¨ÉÃqÁ ºÉÆÃgÀUÉ ºÉÆÃUÀÄ CAvÁ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁqÀÄvÁÛ, ¨ÉÊAiÀÄÄåvÁÛ, ¤A¢¸ÀÄvÁÛ ªÀiÁ£À¹ÃPÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ »A¸É ¤ÃqÀÄvÁÛ §A¢gÀÄvÁÛgÉ. ªÀÄvÀÄÛ F ªÉÆzÀ®Ä ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CtÚ ­­¹zÀÝ¥Áà FvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ¤UÉ ºÉÆ® Rjâ ªÀiÁqÀ®Ä 20,000/- gÀÆ. PÉÆnÖzÀÝ£ÀÄ. D ºÀt E°èAiÀĪÀgÉUÉ ªÀÄgÀ½ PÉýgÀĪÀÅ¢¯Áè. »ÃVgÀĪÀ°è EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 11-05-2014 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 08-00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÊAiÀÄ°è DgÁªÀÄ EgÀzÉà EzÀÄÝzÀÝjAzÀ ªÀÄ®VPÉÆArzÁÝUÀ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁªÀ ºÉÆ®¢AzÀ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢zÀÄÝ, ºÁ¸ÀVAiÀÄ°èzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ PÉÊ »rzÀÄ J¼ÉzÀÄ ¨sÉÆøÀr gÀAr, £ÁªÀÅ ºÉÆ®¢AzÀ zÀÄrzÀÄ §AzÀgÉ ¤Ã£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è DgÁªÀÄ ªÀÄ®PÉƼÀÄîwÛ CAvÁ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ vÀ£Àß PÁ°¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É MzÀÄÝ, vÀÄnAiÀÄ ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. ªÀÄvÀÄÛ ºÀ°è£À ªÉÄÃ¯É UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVzÉ. ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀiÁªÀ ²ªÀgÁd FvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÀÆzÀ®Ä dÄlÄÖ »rzÀÄ ¨sÉƸÀr gÀArUÉ ºÉÆqɬÄj CAvÁ CAzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CvÉÛ ªÀÄvÀÄÛ UÀAqÀ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÉʬÄAzÀ ªÉÄÊAiÉÄïÁè ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ EvÁå¢ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


d£ÀªÁqÁ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄrDgï £ÀA. 08/2014 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-
²æêÀÄw, ¸ÀĪÀuÁð  EªÀ¼À ªÀÄzÀĪÉAiÀÄÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 7 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ C°AiÀÄA§gÀ UÁæªÀÄzÀ ªÀÄzsÀÄPÀgÀ EvÀ£À eÉÆvÉAiÀiÁVzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ½UÉ MAzÀÄ 05 ªÀµÀðzÀ UÀAqÀÄ ªÀÄUÀÄ«gÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀĪÀuÁð EªÀ½UÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 7-8 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ºÉÆmÉÖ ¨ÉÃ£É EzÀÄÝ C£ÉÃPÀ PÀqÉ vÉÆÃj¹zÀgÀÆ PÀrªÉÄAiÀiÁVgÀĪÀÅ¢®è. »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 10-05-2014 gÀAzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è J®ègÀÆ Hl ªÀiÁr gÁwæ 1000 UÀAmÉUÉ ªÀÄ®VPÉÆArzÀÄÝ ¸ÀĪÀuÁð EªÀ½UÉ ºÉÆmÉÖ ¨ÉÃ£É ¥ÁægÀA¨sÀªÁVzÀÄÝ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è ºÉÆgÀV£À gÀÆ«ÄUÉ §AzÀÄ ºÉÆmÉÖ ¨ÉÃ£É vÁ¼À¯ÁgÀzÉ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉ vÀgÀºÀzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÀUÉÊgÉ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢ gÀ« vÀAzÉ ¢, «±Àé£ÁxÀ ªÀÄzÀPÀmÉÖ, ªÀAiÀÄ|| 35 ªÀµÀð, eÁw|| ºÀlPÀgÀ, G|| SÁ¸ÀV PÉ®¸À,  ¸Á|| ©Ãj (PÉ) UÁæªÀiï, vÁ|| ¨sÁ°Ì f|| ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ AiÀÄÄrDgï £ÀA. 06/2014 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-
¢£ÁAPÀ 11-05-2014 gÀAzÀÄ CAzÁdÄ 1200 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢ C§ÄÝ® ªÀ»ÃzÀ vÀAzÉ C§ÄÝ® SÁzÀgÀ ªÀAiÀÄ 40 ªÀµÀð eÁw ªÀÄĹèA G;ªÀiÁqÀæ£ï E¹Öïï CAUÀr, «Ä¤ ¢Ã¥ÀPÀ avÀæ ªÀÄA¢gÀ ªÀÄÄAzÉ ©ÃzÀgÀ ¸Á: £ÀAiÀÄPÀªÀiÁ£À ºÀwÛgÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß CAUÀr vÀgÉAiÀÄ®Ä §AzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CAUÀrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ M§â C¥ÀjavÀ ªÀåQÛ ªÀAiÀÄ CAzÁdÄ 35 jAzÀ 40 ªÀµÀð ªÀ¬Ä¸ÀzÀªÀ£ÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ CªÀ£À ªÉÄÊ ªÉÄÃ¯É MAzÀÄ ºÀ¼À¢ §tÚzÀ ±Àlð ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ PÀ¥ÀÄà §tÚzÀ ¥ÁåAmï zsÀj¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ ¸ÀzÀj C¥ÀjavÀ ªÀåQÛ ©üÃPÀëPÀ£ÀAvÉ PÀAqÀÄ §gÀÄvÀÛzÉ. F C¥ÀjavÀ ©üÃPÀëPÀ ªÀåQÛ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 11-05-2014 gÀAzÀÄ 0400 UÀAmɬÄAzÀ 1200 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CAUÀr ªÀÄÄAzÉ ªÀÄ®VzÀÝ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. FvÀ£À ªÀÄgÀtzÀ §UÉÎ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢¯Áè JAzÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 98/2014 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JªÀiï.«í PÀAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ: 11/05/2014 gÀAzÀÄ 17:30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄÄQªÀiï vÀAzÉ E¸Áä¬Ä¯ï ¸Á§, ªÀAiÀÄ 23 ªÀµÀð, ªÀÄĹèA, J¯ÉÃQÖç¶AiÀÄ£ï PÉ®¸À ¸Á:CªÀįÁ¥ÀÄgÀ vÁ:f:©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ºÀ¼É ¸Á¬Ä ¥sÁå©æPïì ºÀwÛgÀ«gÀĪÀ ºÀ¼É «dAiÀÄ®Qëöä ¸Áj ¸ÉAlgÀ JzÀÄj£À gÉÆÃqÀ ªÉÄÃ¯É £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ »A¢¤AzÀ CAzÀgÉ PÀjAiÀÄ¥Àà ¸ÀPÀð® PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ CmÉÆÃjPÁë £ÀA.PÉJ38/1701 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ CmÉÆêÀ£ÀÄß ªÉÃUÀªÁV, zÀÄqÀÄQ¤AzÀ, ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀA¨sÀ«¹ ¦üAiÀiÁð¢ PɼÀUÉ ©zÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¨Á¬ÄUÉ ¥ÉmÁÖV ªÉÄð£À JgÀqÀÄ ºÀ®ÄèUÀ¼ÀÄ ©zÀÄÝ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÆV£À ªÉÄïÉ, ºÀuÉUÉ, §®PÀ¥Á¼ÀPÉÌ, UÀmÁ¬ÄUÉ, vÀÄnUÉ, JgÀqÀÄ ªÉƼÀPÁ®ÄUÀ½UÉ, JgÀqÀÄ CAUÉÊUÀ½UÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛªÉ. £ÀAvÀgÀ rQÌ ¥Àr¹zÀ CmÉÆÃjPÁë ZÁ®PÀ£ÀÄ rQÌAiÀÄ £ÀAvÀgÀ CmÉÆÃjPÁë ¸ÀªÉÄÃvÀ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. CªÀ¤UÉ £ÉÆÃrzÀÝ°è UÀÄwð¸ÀÄvÉÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Gulbarga District Reported Crimes

ದರೋಡೆ ಮಾಡಲು ಹೊಂಚು ಹಾಕಿ ಕುಳಿತವರ ಬಂಧನ :
ಸ್ಟೇಷನ ಬಜಾರ ಠಾಣೆ : ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಗುಲಬರ್ಗಾ ನಗರದಲ್ಲಿ ಕೊಲೆ,ದರೋಡೆ,ಸುಲಿಗೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿರುವದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಯವರು ಗುಲಬರ್ಗಾ ನಗರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಹಾಗು ಆರೋಪಿತರನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಬೇಕೆಂದು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಆದೇಶ ನೀಡಿದ್ದರಿಂದ ನಾನು ನಮ್ಮ  ರೌಡಿ ನಿಗ್ರಹದಳದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರಾದ ಶಿವಪ್ಪ ಹೆಚ್,ಸಿ,386, ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಹೆಚ್.ಸಿ.332, ಶಿವಯೋಗಿ ಹೆಚ್ಸಿ.220, ದೇವಿಂದ್ರಪ್ಪ ಪಿ,ಸಿ 212, ರಾಮುಪವಾರ ಪಿ,ಸಿ 761, ರಫಿಯೋದ್ದಿನ ಪಿ,ಸಿ-11,  ಗಜೇಂದ್ರ ಪಿ.ಸಿ 108, ಪ್ರವೀಣ ಪಿ.ಸಿ 907, ಚನ್ನಬಸಪ್ಪಾ ಎಪಿಸಿ-130 ವಾಹನ ಚಾಲಕ ರವರೊಂದಿಗೆ, ಗುಲಬರ್ಗಾ ನಗರದ ಸ್ಟೇಷನ ಬಜಾರ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣಾ ಹದ್ದಿಯಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ 10-05-2014 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 11.00 ಗಂಟೆ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 2-00 ಗಂಟೆಗೆ ಪಿ.ಡಿ.ಎ ಕಾಲೇಜ ಹತ್ತಿರ ಇರುವಾಗ ಬಾತ್ಮಿ ಬಂದಿದ್ದೆನೆಂದರೆ ಸ್ಟೇಷನ ಬಜಾರ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಕ್ರಿಡಾಂಗಣದಿಂದ ರಾಜಾಪೂರ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುವ ರೋಡಿನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಖುಲ್ಲಾ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಗಿಡಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಜನರು ದರೋಡೆ ಮತ್ತು ಸುಲಿಗೆ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅಡಗಿ ಕುಳಿತ ಬಗ್ಗೆ ಖಚಿತ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕ ಮೇರೆಗೆ ನಾನು ಸ್ಟೇಷನ ಬಜಾರ ಠಾಣೆಯ ಪಿಐ ಬಿ.ಬಿ ಭಜಂತ್ರಿ ಮತ್ತು ಅಪರಾಧ ವಿಭಾಗದ ಪಿಎಸ್ಐ ಸುರೇಶ ಭಾವಿಮನಿ ಅವರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಬಸವರಾಜ ಪಿಸಿ-612, ಅಶೋಕ ಪಿಸಿ-625, ಶಿವರಾಜ ಪಿಸಿ-277 ಕರೆಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಾತ್ಮಿಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಿ.ಐ ಸ್ಟೇಷನ ಬಜಾರ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಜೊತೆ ಚರ್ಚಿಸಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ತರಭೇತಿ ಕಾಲೇಜು ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲೇ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಬಾತ್ಮಿ ಬಂದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ರಾಜಾಪುರ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುವ ರೋಡಿನ ಜಾಡು ಹಿಡಿದು ಹೋಗಿ ನೋಡಲು ರೋಡಿನ ಎಡ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಗಿಡ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ  ಗುಜು-ಗುಜು ಮಾತನಾಡುವ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿಸಿದ್ದು ಆಗ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಬರುವದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಓಡರೋ ಓಡರೋ ಅನ್ನುತ್ತಾ ಒಂದೇ ಸವನೆ ಓಡ ತೊಡಗಿದರು. ಕೂಡಲೆ ನಾವೆಲ್ಲರು ಬೆನ್ನಟಿ ಒಟ್ಟು 5 ಜನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಹಿಡಿದುಕೊಂಡ 5 ಜನರನ್ನು  ರೋಡಿನ ಮೇಲಿನ ಬದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಲೈಟಿನ ಕಂಬದ ಬೆಳಕಿನ ಕಡೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಅವರ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸವನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಲಾಗಿ, ಒಬ್ಬನು ತನ್ನ ಹೆಸರು 1..ರಾಹುಲ್@ಪಿಂಟ್ಯಾ ತಂದೆ ವಿಠ್ಠಲರಾವ ಹೋಟಕರ ಸಾ:ಕಡಗಂಚಿ ತಾ:ಅಳಂದ ಜಿ:ಗುಲಬರ್ಗಾ, 2. ಗಿರೀಶ @ ಗಿರಿ ತಂದೆ ಶಿವಾನಂದ ಲೇಖನರ  ಸಾ:ರೇವಣಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಕಾಲೋನಿ ಅಫಜಲಪುರ, 3. ರವಿ ತಂದೆ ಪಾಂಡು ರಾಠೋಡ  ಸಾ: ಹನುಮಾನ ತಾಂಡ ಶಹಾಬಾದ 4. ಜ್ವಾಲೇಂದ್ರನಾಥ ತಂದೆ ರವಿಚಂದ್ರ ಕಾವಲೆ  ಸಾ:ಬಿದ್ದಾಪುರ ಕಾಲೋನಿ ರೈಲ್ವೇ ಗೇಟ ಹತ್ತಿರ ಗುಲಬರ್ಗಾ 5. ಸಾಗರ ತಂದೆ ರಾಜು ರಿಟಲಾ ಸಾ:ಗಾಜಿಪುರ ಮೇತಾರಗಲ್ಲಿ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದರು. ಸದರಿಯವರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೇ ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ಕುಳಿತ್ತಿದ್ದಿರಿ ಅಂತಾ ವಿಚಾರಿಸಲು ಸದರಿಯವರು ದರೋಡೆ ಹಾಗೂ ಸುಲಿಗೆ ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಕುಳಿತ್ತಿದ್ದೆವೆ ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದು ಸದರಿಯವರನ್ನು ದಸ್ತಗೀರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಾರಕಾಸ್ತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಳಸಲು ತಂದ ಖಾರದ ಪುಡಿ, ಹಗ್ಗ ಹಾಗೂ ಮುಖಕ್ಕೆ ಹಾಕುವ ಕಪ್ಪು ಮುಸುಕು ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಬುಲೇರೊ ವಾಹನ ನಂ.ಕೆಎ-36 ಎಂ-5546 ಗಳನ್ನು  ಔಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ಸದರಿಯವರ ವಿದುದ್ಧ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಪಿ.ಐ ಡಿ.ಎಸ್.ಬಿ ರವರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಸ್ಟೇಷನ ಬಜಾರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಇಸ್ಪೀಟ ಜೂಜಾಟದಲ್ಲಿ ನಿರತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಬಂಧನ :
ನಿಂಬರ್ಗಾ ಠಾಣೆ :  ದಿನಾಂಕ 11-05-2014 ರಂದು ಹಡಲಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಹನುಮಾನ ದೇವರ ಗುಡಿಯ ಕಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇಸ್ಪೇಟ್ ಜೂಜಾಟ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಖಚಿತ ಬಾತ್ಮಿ ಬಂದ ಮೇರೆಗೆ ಪಿ.ಎಸ್.ಐ ಸಾಹೇಬರು ಹಾಗೂ ಠಾಣೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ  ಮತ್ತು ಪಂಚರೊಂದಿಗೆ ಬಾತ್ಮಿ ಬಂದ ಸ್ಥಳವಾದ ಹನುಮಾನ ದೇವರ ಗುಡಿಯ ಹತ್ತಿರ ಮರೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ನೋಡಲಾಗಿ 04 ಜನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ದೇವರ ಗುಡಿಯ ಕಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ದುಂಡಾಗಿ ಕುಳಿತು ಇಸ್ಪೀಟ ಎಲೆಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಹಣವನ್ನು ಪಣಕ್ಕಿಟ್ಟು ಅಂದರ ಬಹಾರ ಇಸ್ಪೀಟ ಜೂಜಾಟ ಆಡುತ್ತಿರುವದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ದಾಳಿ ಮಾಡಿ 04 ಜನರನ್ನು ಹಿಡಿದು ಒಬ್ಬೋಬ್ಬರನ್ನಾಗಿ ವಿಚಾರಿಸಲಾಗಿ 1. ಗುರುಲಿಂಗಪ್ಪ ತಂದೆ ಚನ್ನಬಸವೇಶ್ವರ ಸರಸಂಬಿ 2.ಅಲ್ಲಾಭಕ್ಷ ತಂದೆ ಪಾಚಾಪಟೇಲ ಮುಜಾವರ 3. ಚಂದ್ರಶಾ ತಂದೆ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ನೀಲೂರ 4.ಅರುಣ ತಂದೆ ಲಿಂಬಾಜಿ ಮಾಳವೆ ಸಾ : ಎಲ್ಲರು ಹಡಲಗಿ ಇವರನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸದರಿಯವರಿಂದ 2900/- ರೂಪಾಯಿ ನಗದು ಹಣ ಹಾಗೂ 52 ಇಸ್ಪೀಟ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ಜಪ್ತಿಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಮರಳಿ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ಸದರಿಯವರ ವಿರುದ್ಧ ನಿಂಬರ್ಗಾ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ :
ಮಾಹಾತ್ಮಾ ಬಸವೇಶ್ವರ ನಗರ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ಇಪ್ತಿಯಾಜ್ ತಂದೆ ಮಹ್ಮದ ಅಜಾಮ್ ಇವರು ದಿನಾಂಕಃ 10-05-2014 ರಂದು 10:30 ಪಿ.ಎಂ. ಕ್ಕೆ ತಾನು ಮತ್ತು ತನ್ನ ಗೆಳೆಯ ಮಹಿಮೂದ ಶರೀಫ್ ಇಬ್ಬರು ತನ್ನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ನಂ. TP / KA 32 TV 9635 ನೇದ್ದರ ಮೇಲೆ ಜಿ.ಜಿ.ಹೆಚ್ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಸೇಡಂ ರಿಂಗ್ ರೋಡಿಗೆ 11:00 ಪಿ.ಎಂ. ಕ್ಕೆ ಬಂದು ಉಮರ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಅದೇ ವೇಳೆಗೆ ಶಹಾಬಾದ ರಿಂಗ್ ರೋಡ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಲಾರಿ ನಂ. ಕೆ.ಎ 32 ಎ 8535 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕನು ತನ್ನ ವಾಹನವನ್ನು ಅತಿವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲಗೆ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದ ಪರಿಣಾಮ ನನ್ನ ಗೆಳೆಯ ಮಹಿಮೂದ ಈತನಿಗೆ ಬಲಗಡೆ ಕೈಗೆ ಗುಪ್ತಗಾಯ ಹಾಗು ಬಲ ಕಿವಿಗೆ ಹಾಗು ಬಲ ಕಪಾಳದ ಮೇಲೆ ತರಚಿದ ಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದು, ನನಗೆ ಎದೆಗೆ ಒಳಪೆಟ್ಟಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಮಾಹಾತ್ಮಾ ಬಸವೇಶ್ವರ ನಗರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

Koppal District CrimesAiÀÄ®§ÄUÁð oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA: 72/2014 PÀ®A: 279,337,338 L.¦.¹  
¢£ÁAPÀ: 11-05-2014 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 11-25 UÀAmÉUÉ £ÀªÀ®UÀÄAzÀ¢AzÀ ¦AiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ  AiÀÄ®§ÄUÁðzÀ°è DgÉÆævÀ£À ¸ÀA§A¢PÀgÀ ªÀÄzÀÄªÉ EzÀÝ PÁgÀt E§âgÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ-25/n/¹-100 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É »AzÀÄUÀqÉ ¦AiÀiÁð¢ PÀĽvÀÄPÉÆArzÀÄÝ ¸ÀzÀj ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß DgÉÆævÀ£ÀÄ ªÀÄÄzsÉÆüÀ PÀqɬÄAzÀ AiÀÄ®§ÄUÁð PÀqÉUÉ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ AiÀÄ®§ÄUÁð- ªÀÄÆzsÉÆüÀ gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É AiÀÄ®§ÄUÁð ¸À«ÄÃ¥À Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ CPÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÉÆÃlÀgÀ ¸ÉÊPÀ® ºÀvÉÆÃn vÀ¦à ¹ÌÃqï DV ©¢ÝzÀÄÝ EzÀjAzÀ DgÉÆævÀ¤UÉÉ JqÀPÀtÂÚ£À PɼÀUÉ ¨sÁj UÁAiÀÄ, §®UÀqÉ PÀ¥Á® ªÉÄïÉ, ºÀuÉAiÀÄ JqÀUÀqÉUÉ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ, JzÉUÉ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛÛ ¦AiÀiÁð¢UÉ JqÀUÉÊ ºÉ§âgÀ¼ÀÄ »A¢£À ªÀÄtÂPÀnÖ£À ºÀwÛgÀ vÉgÀazÀ UÁAiÀÄ, ¥ÀPÀÌrUÉ M¼À¥ÉlÄÖ DVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉãÀÄ
UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 139/2014 PÀ®A: 279, 338, 304(J) L¦¹.  
¢£ÁAPÀ:- 11-05-2014 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ £À£Àß vÀAVAiÀiÁzÀ ²æêÀÄw ¸À«vÁ UÀAqÀ ±ÀgÀt¥Àà, ªÀAiÀĸÀÄì 22 ªÀµÀð ¸Á: UÉÆAqÀ¨Á¼À vÁ: PÉÆ¥Àà¼À EªÀ¼À£ÀÄß ºÀtªÁ¼ÀPÉÌ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä £Á£ÀÄ, £À£Àß ªÀÄUÀ£ÁzÀ «£ÀAiÀÄ ªÀAiÀĸÀÄì 5 ªÀµÀð EªÀ£À£ÀÄß ¸ÀAUÀqÀ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ »gÉÆúÉÆÃAqÁ ¹.r. r®Pïì ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA§gï: PÉ.J-37/ «-2267 gÀ°è UÉÆAqÀ¨Á¼ÀPÉÌ ºÉÆÃVzÉݪÀÅ. £ÀAvÀgÀ £À£Àß vÀAV ¸À«vÁ¼À£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ CzÉà ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£À°è ªÁ¥À¸ï UÉÆAqÀ¨Á¼À¢AzÀ ºÀtªÁ¼ÀPÉÌ ºÉÆgÀmɪÀÅ. £Á£ÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀqɬĸÀÄwÛzÀÄÝ, ¸À«vÁ ªÀÄvÀÄÛ «£ÀAiÀÄ E§âgÀÆ »A¨sÁUÀzÀ°è PÀĽwzÀÝgÀÄ. £ÁªÀÅ PÉÆ¥Àà¼À-UÀAUÁªÀw ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è aPĄ̀ÉtPÀ¯ï PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀÄzsÁåºÀß 1:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÀªÀÄä »AzÀÄUÀqÉ PÉÆ¥Àà¼À PÀqɬÄAzÀ M§â n¥Ààgï ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß n¥Ààgï£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ªÉÃUÀªÀ£ÀÄß ¤AiÀÄAwæ¸À®Ä DUÀzÉà »A¨sÁUÀzÀ°è £ÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ.  EzÀjAzÀ £ÁªÀÅUÀ¼ÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÉÄÃvÀ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÄÝ, ¯ÁjAiÀÄÄ ¸À«vÁ¼À JgÀqÀÆ vÉÆqÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÁ¬ÄvÀÄ. C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ £À£Àß ªÀÄUÀ£ÁzÀ «£ÀAiÀÄ EªÀ£À vÀ¯ÉUÉ wêÀæ M¼À¥ÉmÁÖV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖ£ÀÄ. ¸À«vÁ¼À JgÀqÀÆ vÉÆqÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄjzÀÄ, ¸ÉÆAlPÉÌ, §®UÉÊUÉ wêÀæ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁV ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ M¼À¥ÀmÁÖVzÀݪÀÅ. £À£ÀUÉ JqÀ ªÉÆtPÁ®, JqÀ ªÀÄÄAUÉÊ ºÀwÛgÀ M¼À¥ÉmÁÖV, ªÀÄÄRPÉÌ vÉgÉazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁzÀªÀÅ. C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ n¥Ààgï ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃqÀ¯ÁV CzÀgÀ £ÀA§gï: PÉ.J-36/ J-3278 CAvÁ EzÀÄÝ, CzÀgÀ ZÁ®PÀ£À£ÀÄß «ZÁj¸À®Ä DvÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ ¸ÀAUÀ£ÀUËqÀ vÀAzÉ ¤AUÀ£ÀUËqÀ ¸Á: £ÀgÀPÀ®¢¤ß vÁ: °AUÀ¸ÀUÀÆgÀÄ CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ AiÀiÁgÉÆà gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ºÉÆÃUÀĪÀªÀgÀÄ 108 UÉ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁqÀ¯ÁV CA§Äå¯É£ïì §A¢zÀÄÝ, CzÀgÀ°è £À£ÀUÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸À«vÁ½UÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ, ¸À«vÁ¼ÀÄ aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ UÀÄtªÁUÀzÉà ªÀÄzsÁåºÀß 3:45 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖ¼ÀÄ. £Á£ÀÄ aQvÉì ¥ÀqÉzÀÄ ¸ÀÄzsÁj¹PÉÆAqÀÄ FUÀ oÁuÉUÉ §AzÀÄ F ºÉýPÉAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrgÀÄvÉÛãÉ. PÁgÀt F C¥ÀWÁvÀPÉÌ PÁgÀt£ÁzÀ n¥Ààgï ¯Áj £ÀA§gï: PÉ.J-36/ J-3278 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸ÀAUÀ£ÀUËqÀ ¸Á: £ÀgÀPÀ®¢¤ß FvÀ£À «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw. CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.
ºÀ£ÀªÀĸÁUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 68/2014 PÀ®A: 323,447,427,504,506 L.¦.¹  
ದಿನಾಂಕ 09-05-2014 ಸಾಯಂಕಾಲ 4-00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರು ತಮ್ಮೂರ ಸಂಗಯ್ಯವರ ಚಹಾದ ಅಂಗಡಿಯ ಹತ್ತಿರ ಹೋದಾಗ ಆಗ ಅಲ್ಲಿ ಚಹಾದ ಅಂಗಡಿ ಮುಂದೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ತನ್ನ ತಂದೆ ದ್ಯಾಮಪ್ಪನಿಗೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ತಮ್ಮ ಕಾಕಾ ಬಸಪ್ಪ ತಂದೆ ಹನಮಪ್ಪ ಶ್ಯಾಡ್ಲಗೇರಿ ಇತನು ಬಂದು `` ಲೇ ಸೂಳೆಮಗನೆ ದ್ಯಾಮ ನೀನು ನಮ್ಮ ಸೀಮೆಂಟಿನ ಚೀಲದ ಹಣ ಕೊಡ್ತಿ ಇಲ್ಲಾ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರ ನಿನಗ ಇಲ್ಲೆ ಮುಗಿಸಿ ಬಿಡ್ತಿನಿ ಅಂತ ಅವಾಚ್ಯ ಬೈದು ಜಗಳ ತೆಗೆದು ತನ್ನ ತಂದೆಗೆ ಎಳೆದಾಡಿ ಕೈಯಿAದ ಹೊಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು ಆಗ ತಾನು ತನ್ನ ತಂದೆಗೆ ಯಾಕ ಹೋಡಿತಿ ಬಿಡು ಅಂತಾ ಹೇಳಿ ಜಗಳ ಬಿಡಿಸಲು ಹೋದ ತನಗೆ ನಮ್ಮ ಬಸಪ್ಪ ಕಾಕಾನು ಇತನು `` ಲೇ ಸೂಳೆಮಗನ ನೀನೇನ ಶಂಟ ಜಗಳ ಬಿಡಿಸ್ತಲೇ ಸೂಳೆಮಗನೆ ನಿನಗೂ ಸೊಕ್ಕು ಬಾಳ ಆಗೈತಿ ನಿನಗು ಇಲ್ಲೆ ಕೊಲ್ಲುತ್ತೆನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತನಗೂ ಎಳೆದಾಡಿ ಮೈಗೆ ಎರಡೇಟು ಕೈಯಿಂದ ಹೊಡೆದನು. ಆಗ ಅಲ್ಲೆ ಇದ್ದ ತಮ್ಮೂರ ಶೇಖರಯ್ಯ, ಸಂಗಪ್ಪ ರವರು ಬಂದು ಜಗಳ ನೋಡಿ ಬಿಡಿಸಿದರು. ನಂತರ ತಾವೂ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು  ಮತ್ತೆ ಅಂದೆ ಸಾಯಂಕಾಲ 5-00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರು ತಾನು ಮತ್ತು ತನ್ನ ತಂದೆಯಾದ ದ್ಯಾಮಣ್ಣ ರವರು ಕೂಡಿ ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ತನಗೆ ತಮ್ಮೂರ ಶೇಖಪ್ಪ ಗೊರೆಬಿಹಾಳ ಮತ್ತು ಹಾಲನಗೌಡ ಗೌಡರ್ ಇವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದೆನೆಂದರೆ ತಮ್ಮ ಹೋಲದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ಟಮಾಟಿ ಮತ್ತು ಮೆನಸಿನಕಾಯಿ ಗಿಡಿಗಳೆಲ್ಲಾ ನಿಮ್ಮ ಬಸಪ್ಪ ಶಾಡ್ಲಗೇರಿ ಇವನು ಕಿತ್ತಿ ಕೆಳಗೆ ಒಗೆದು ಬೆಳೆ ಹಾಣಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದ್ದು ಕೂಡಲೆ ತಾನು ತನ್ನ ತಂದೆಯಾದ ದ್ಯಾಮಣ್ಣ ಕೂಡಿ ತಮ್ಮ ಹೋಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಲು ತನಮ್ಮ ಹೋಲದಲ್ಲಿದ್ದ ಟಮಾಟಿ ಬೆಳೆ ಮತ್ತು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಗಿಡಿಗಳೆಲ್ಲಾ ಕಿತ್ತಿ ಒಗೆದಿದ್ದು ಅಂದಾಜು ಕಿಮ್ಮತ್ತು 40.000 ರೂ ಬೆಳೆ ಹಾನಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ನಂತರ ತಾನು ಮತ್ತು ತನ್ನ ತಂದೆ ಕೂಡಿ ಬೆಳೆ ಯಾಕೆ ಹಾಣಿ ಮಾಡಿದಿ ಅಂತಾ ತಮ್ಮ ಬಸಪ್ಪ ಕಾಕಾನಿಗೆ ಕೇಳಲು ನಮಗೆ `` ಲೇ ಸೂಳೆ  ಮಕ್ಕಳ ನಾನೆ ಬೆಳೆ ಹಾಣಿ ಮಾಡಿನಿ ನೀವೇನ ಶಂಟಾ ಹರಕೋತಿರಿ ಹರಕೋರಿ ಅಂತ ಬೈದು ಹೋದನು. ಆಮೇಲೆ ತಾನು ನಮ್ಮೂರ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಸದರಿ ಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಿಸಿ ಇಂದು ತಡವಾಗಿ ಬಂದು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದು ತನಗೆ ಮತ್ತು ತನ್ನ ತಂದೆಗೆ ಅವಾಚ್ಯ ಬೈದು ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿ ಹೊಡೆಬಡೆಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಹೋಲದಲ್ಲಿ ಅತೀಕ್ರಮಣ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಹೋಲದಲ್ಲಿರುವ ಬೆಳೆದ ಟಮಾಟಿ ಗಿಡಗಳಗಳನ್ನು ಕಿತ್ತಿ ಬೆಳೆ ಹಾಣಿ ಮಾಡಿದ ಬಸಪ್ಪ ಶ್ಯಾಡ್ಲಗೇರಿ ಸಾ: ವಾರಿಕಲ್ ಇವರ ಮೇಲೆ, ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ವಿನಂತಿ ಅದೆ.ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ