Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Thursday, December 13, 2012

Raichur District Reported Crimes


ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
EvÀgÉ L.¦.¹ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
          
           CPÀ̪ÀĺÁzÉë UÀAqÀ GªÉÄñÀ ¨ÉÆë , ªÀAiÀÄ: 37ªÀ, eÁ: UÀAUÁªÀÄvÀ¸ÀÜgÀÄ , G: ªÀÄ»¼Á ªÉÄðéZÁgÀQ ¹r¦N PÀZÉÃj ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ , ¸Á;«ªÉÃPÁ£ÀAzÀ £ÀUÀgÀ UÉÆÃPÁPï , ºÁ.ªÀ: ¹.JªÀiï.¹ ºÀwÛgÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¹r¦N PÁAiÀiÁð®AiÀÄzÀ°è ªÉÄðéZÁgÀQ CAvÁ PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄwÛzÀÄÝ , ¸ÀÆgÁgÉrØ PÁåA¥ï£À°è CAUÀ£ÀªÁr PÁAiÀÄðPÀvÉ𠲪ÀPÁAw FPÉUÉ PÉ®¸ÀzÀ°è UÉÊgÀÄ ºÁdj ªÀÄvÀÄÛ zÁR¯Áw ¤ªÀðºÀuÉ §UÉÎ ¸ÀÄzsÁj¸À®Ä ºÉýzÀÄÝ , EzÉà «µÀAiÀÄzÀ°è ¢£ÁAPÀ: 12-12-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¹r¦N PÁAiÀiÁð®AiÀÄzÀ°è CPÀ̪ÀĺÁzÉëAiÀÄÄ PÀvÀðªÀåzÀ°èzÁÝUÀ 1) azÁ£ÀAzÀ zÉÆgÉ , 2) ªÀiË£Éñï zÉÆgÉ ¸Á: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ . gÀªÀgÀÄ KPÁKQ §AzÀÄ DPÉAiÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃr KPÀªÀZÀ£ÀzÀ°è JµÀÄÖ ¸ÉÆPÀÄÌ ¢üªÀiÁPÀÄ ªÀiÁqÀ¨ÉÃqÀ £ÀªÀÄä vÀAV ²ªÀPÁAwUÉ UÉÊgÀÄ ºÁdj §gÉ¢¢Ýà JµÀÄÖ ¸ÉÆPÀ̯Éà CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÀvÀðªÀåPÉÌ CqÉvÀqÉAiÀÄÄAlÄ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÁ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA.282/2012 PÀ®A:504 , 353 , 506 ¸À»vÀ 34 L¦¹ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ .

zÉÆA©ü ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

               FgÀAiÀÄå ¸Áé«Ä  vÀAzÉ zÉÆqÀØ §¸ÀAiÀÄå FvÀ£À PÀÄlÄA§zÀ D¹Û PÀ®ä¯Á ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA: 293 «¹ÛÃtð 16 JPÀgÉ 10 UÀÄAmÉ d«ÄäUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ  PÀ®ä¯Á UÁæªÀÄzÀ  £ÁUÀ£ÀUËqÀ ªÀÄvÀÄÛ FgÀAiÀÄå ¸Áé«Ä EªÀgÀ  ªÀÄzsÉå ªÉʵÀªÀÄåUÀ½zÀÄÝ EzÉà GzÉÝñÀ¢AzÀ £ÁUÀ£ÀUËqÀ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 26 ¸ÉÃj ¢£ÁAPÀ: 12.12.2012 gÀªÀÄzÀÄ gÁwæ 02.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀqÀĪÀiÁjUÉ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ mÁæöåPÀÖgï £ÀA: PÉ.J. 36 n-9995 , mÁæöåPÀÖgï £ÀA: PÉ.J. 36 n.©.-463,3 PÁgï £ÉÃzÀÝgÀ°è §AzÀÄ ºÉÆ®zÀ°è CPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr FgÀAiÀÄå ¸Áé«Ä FvÀ¤UÉ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ  CªÀ£À CtÚvÀªÀÄäA¢gÀÄ J°è EgÀÄvÁÛgÉ CªÀgÀ£ÀÄß PÉÆAzÀÄ ºÁQ ©qÉÆÃt CAvÁ ¨ÉÊzÁr 10 JPÀgÉ d«Ää£À°è ¨É¹zÀ eÉÆüÀzÀ ¨É¼ÉUÉ mÁæöåPÀÖgÀUÀ½UÉ ªÉÄò£ï PÀÆr¹ PÀ¼É£Á±ÀPÀ OµÀÄ¢üAiÀÄ£ÀÄß ¹A¥Àr¹  £Á±À¥Àr¹ »ÃUÉ MlÄÖ 3,50,000/- ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ ¨É¼ÉÉAiÀÄ£ÀÄß  ®ÄPÁì£ï ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ ºÉÆÃVzÀÄÝ CzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 272/2012 PÀ®A: 143, 147, 504, 447,427, 506 ¸À»vÀ 149 L.¦.¹  CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. 

PÀ¼ÀÄ«£À ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

                      ¢£ÁAPÀ:-12-12-2012 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 04-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À UÁæªÀÄzÀ §¸ïì¸ÁÖöåAqÀ ºÀwÛgÀ oÁuÁ ¹§âA¢ ¦.¹ 35, 424 EªÀgÀÄ UÀ¸ÀÄÛ wÃgÀÄUÀÄwÛgÀĪÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è »AzÀƸÁÜ£À ªÉÊ£ï ±Á¥ï ºÀwÛgÀ 1£Éà DgÉÆæ §¸ÀªÀgÁeï EªÀ£ÀÄ ¸ÀA±ÉAiÀiÁ¸ÀàzÀ jÃwAiÀÄ°è EgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ »rzÀÄ vÀAzÀÄ oÁuÉUÉ M¦à¹gÀĪÁUÀ ¦.J¸ï.L gÀªÀgÀÄ «ZÁgÀuÉUÉ M¼À¥Àr¹zÁUÀ vÀ£Àß EgÀÄ«PÉAiÀÄ §UÉÎ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ®UÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀºÉÆA¢gÀĪÀÅzÁV ªÀÄvÀÄÛ FUÁUÀ¯Éà ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ°è 2 ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ®UÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁr 2 £Éà DgÉÆæ §¸ÀªÀgÁeï vÀAzÉ ±ÀgÀuÉUËqÀ EªÀ¤UÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁrgÀĪÀÅzÁV w½¹gÀÄvÁÛ£É. ¦.J¸ï.L gÀªÀgÀÄ «ZÁgÀuÉ ªÀÄÄAzÀĪÀgɹ 2 £Éà DgÉÆævÀ£À£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ «ZÁgÀuÉ ªÀiÁrgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj PÀ¼ÀîvÀ£ÀzÀ 2 ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ®UÀ¼À£ÀÄß vÁ£ÀÄ Rjâ¹gÀĪÀÅzÁV C®èzÉà E£ÀÄß 6 ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ®UÀ¼À£ÀÄß UÀAUÁªÀwAiÀÄ°è gÀ«ªÁgÀ ªÀiÁPÉðmï£À°è PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæ E®èzÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄ vÀAzÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁrgÀĪÀÅzÁV F J¯Áè 8 ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ®UÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁrzÀ d£ÀgÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À w½¹gÀÄvÁÛ£É. EªÀ£À ¸ÀéRĶ ºÉýPÉ ªÉÄðAzÀ 8 ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ®UÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÉÄÃ¯É vÀÄ«ðºÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 158/2012 PÀ®A 41(r), 102 ¹.Dgï.¦.¹ & 379, 411 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ..
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                  ¢£ÁAPÀ:-13.12.2012 gÀAzÀÄ £ÁgÁAiÀÄt vÀAzÉ zÉÆqÀØ £ÀgÀ¸À¥Àà ¸Á: AiÀÄPÁè¸À¥ÀÆgÀ  vÁ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß ªÀÄUÀ E§âgÀÆ vÀ£Àß n.«.J¸ï.JPÀì¯ï ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J 36 ºÉZï. 8097 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨É½UÉÎ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃV ªÁ¥Á¸ï ªÀÄzÉðqï AiÀÄPÁè¸À¥ÀÆgÀ ¨ÉÊ¥Á¸ï gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ªÉÄÊPÉÆæà lªÀgï PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹. §¸ï £ÀA: PÉ.J. 37 J¥sï - 421 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ  ªÀÄAdÄ£ÁxÀ  UËqÀ vÀAzÉ ªÀĺÁzÉêÀ UËqÀ   PÉÆ¥Àà¼À r¥ÉÆà FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß §¸Àì£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ UÁr ¸ÀªÉÄÃvÀ £ÁgÁAiÀÄt ºÁUÀÆ DvÀ£À ªÀÄUÀ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ ¸ÁzsÀ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ CzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£ÉߣÀA: 274/2011 PÀ®A 279, 338, L.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-     
         
gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À  13.12.2012 gÀAzÀÄ  24 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr  3,300 /- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

GULBARGA DISTRICT


13 ನೇ ತಂಡದ ನಾಗರೀಕ ಪೊಲೀಸ್ ಪ್ರಶಿಕ್ಷಣಾರ್ಥಿಗಳ
ನಿರ್ಗಮನ ಪಥಸಂಚಲನ
ದಿನಾಂಕ 14-12-2012 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8-45 ಗಂಟೆಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ಕವಾಯತ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪೊಲೀಸ ತರಬೇತಿ ಶಾಲೆ ಗುಲಬರ್ಗಾ, 13 ನೇ ತಂಡದ ನಾಗರೀಕ ಪೊಲೀಸ್ ಪ್ರಶಿಕ್ಷಣಾರ್ಥಿಗಳ ನಿರ್ಗಮನ ಪಥಸಂಚಲನ ಕಾರ್ಯಾಕ್ರಮಕ್ಕೆ  ಮುಖ್ಯ ಅಥಿತಿಗಳಾಗಿ ಡಾ: ಎಸ್. ಪರಶಿವಮೂರ್ತಿ ಐ.ಪಿ.ಎಸ್. ಐ.ಜಿ.ಪಿ. ತರಬೇತಿ, ಬೆಂಗಳರು ರವರು ವಂದನೆ ಸ್ವಿಕರಿಸುವರು, ಹಾಗು ಶ್ರೀ ಮಹ್ಮದ್ ವಜೀರ ಅಹಮದ್ ಐ.ಪಿ.ಎಸ್. ಪೊಲೀಸ ಮಹಾ ನಿರೀಕ್ಷಕರು ಈಶಾನ್ಯ ವಲಯ ಗುಲಬರ್ಗಾ, ಇವರಿಂದ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಿದ್ದು, ಗುಲಬರ್ಗಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವತಿಯಿಂದ  ಶ್ರೀ ಎನ್.ಸತೀಶ ಕುಮಾರ ಐ.ಪಿ.ಎಸ್., ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆದರದ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರಿ ನಿರ್ಗಮನ ಪಥಸಂಚಲನಕ್ಕೆ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಲು ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ. 

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 13-12-2012

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 13-12-2012

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 115/2012 PÀ®A 279, 337, 338, 304(J) L.¦.¹ eÉÆvÉ 187 L.JªÀiï.« DPÀÖ :-
¦üAiÀiÁð¢ CªÀÄÈvÀ ¥ÀmÉî vÀAzÉ ªÀiÁªÀfà ¥ÀmÉî ªÀAiÀÄ: 42 ªÀµÀð, eÁw: UÀÄdgÁw ¥ÀmÉî, ¸Á: ¨ÉgÀªÀÄ®UÀÆqÁ §¸Àì  ¸ÁÖ¥À J¯ï.© £ÀUÀgÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀw ¸ÀAVÃvÁ, ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¨sÁUÀð« ªÀAiÀÄ: 12 ªÀµÀð, vÁ¬Ä £ÀªÀÄðzÁ ªÀAiÀÄ: 80 ªÀµÀð ºÁUÀÄ CPÀÌ ªÀÄAdļÁ¨Á¬Ä EªÀgÉÆA¢UÉ vÀªÀÄä aPÀÌ¥Àà£À mÁmÁ ¸À¥sÁj £ÀA J¦-28/r¬Ä-1316 £ÉÃzÀgÀ°è  CtÚ£À ªÉƪÀÄäUÀ¼À ªÀÄzÀĪÉUÉ ¢£ÁAPÀ 07-12-2012 gÀAzÀÄ UÀÄdgÁvÀ£À CºÀäzÀ¨ÁzÀUÉ ºÉÆÃV ªÀÄzÀÄªÉ ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ 12-12-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ gÁ.ºÉ £ÀA-9 gÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¨sÀªÁ¤ zsÁ¨Á ºÀwÛgÀ ªÀÄgÀ½ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ JzÀÄj¤AzÀ mÉA¥ÉÆ £ÀA. JªÀÄ.JZÀ-46/J¥sÀ-5935 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæ EgÀ¥sÁ£À ¥ÀoÁt vÀAzÉ gÀ¸ÀÆ® ¥ÀoÁt mÁmÁ ¸Á: §gÀƼÀ (JªÀÄ.J¸À) EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ mÁmÁ ¸À¥sÁj £ÉÃzÀPÉÌ ¸ÉÊr£À°è rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÀtÂÚUÉ, §®ªÉƼÀPÉÊUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, vÁ¬ÄAiÀÄ §®ªÉƼÀPÁ°UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, ºÉAqÀw ¸ÀAVÃvÁ EPÉAiÀÄ ªÀÄÄRPÉÌ, vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV vÀ¯É MqÉzÀÄ, §®¨sÀÄdPÉÌ  ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É ªÀÄvÀÄÛ  mÁmÁ ¸À¥sÁj  ZÁ®PÀ£ÁzÀ ¥Àæ±ÁAvÀgÉrØ EvÀ£À §®¨sÀÄdPÉÌ ¨sÀj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ºÁUÀÆ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À ©lÄÖ NrºÉÆVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 13/2012 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÁzÀ «dAiÀiÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ ¨Á§Ä gÁoÉÆÃqÀ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: ®ªÀiÁtÂ, ¸Á: oÁuÁ PÀıÀ£ÀÆgÀ EªÀgÀÄ vÀÄA§ §qÀªÀgÁVzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ UÀAqÀ 10 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ªÀÄgÀtºÉÆA¢gÀÄvÁÛgÉ, EzÀ£Éß ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ªÀÄÈvÀ ®Qëöäà vÀAzÉ ¨Á§Ä gÁoÉÆÃqÀ ªÀAiÀÄ: 14 ªÀµÀð, EPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÀÄ£À¹ìUÉ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ, ªÀÄ£À£ÉÆAzÀÄ, fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ ®Qëöäà EPÉAiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ 11-12-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ CAzÁdÄ 8-9 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÀıÀ£ÀÆgÀ ²ªÁgÀzÀ «µÀÄÚ ¹AUÁqÉ ¸Á: »¥Àà¼ÀUÁAªÀ gÀªÀgÀ ¨Á«AiÀÄ°è ©zÀÄÝ ¤Ãj£À°è ªÀÄļÀÄV ¸ÀwÛgÀÄvÁÛ¼É, ®Qëöä EªÀ¼À ¸Á«£À°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢®è CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 12-12-2012 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 94/2012 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 10-12-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠤ªÀÄð¯Á UÀAqÀ gÀ« ªÉÄð£ÀzÉÆrØ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: Qæ±ÀÑ£ï, ¸Á: ªÀįÁÌ¥ÀÆgÀ EªÀgÀ UÀAqÀ£ÁzÀ gÀ« vÀAzÉ WÁ¼É¥Áà ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, EªÀgÀÄ vÀ£Àß »ÃgÉÆ ºÉÆAqÁ ¹r 100 ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. J¦-25/8848 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ©ÃzÀgÀUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ Hj£À ¨sÀªÁ¤ ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ vÀ£Àß ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ CeÁUÀgÀÆPÀvɬÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ MªÉÄä¯É ¨ÉæÃPï ºÁQzÀÝjAzÀ DgÉÆæAiÀiÁzÀ gÀ« ªÉÄð£ÀzÉÆrØ EvÀ£ÀÄ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÉÄÃvÀ ¹è¥ï DV gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ©zÀÄÝzÀÝjAzÀ gÀ« EvÀ£À vÀ¯ÉAiÀÄ »A¨sÁUÀzÀ°è ¥ÉmÁÖV ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ ¸ÁzÁ UÁAiÀĪÁV ¥ÀæeÉÕ vÀ¦à ©zÁÝUÀ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ C¥ÉPÀì D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ zÁR°¹zÁUÀ ªÉÊzÁå¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ D¸ÀàvÉæUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ®Ä w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ gÀ« EvÀ¤UÉ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ ¤T¯ï D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ zÁR°¸À®¯ÁVzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 159/2012 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 12-12-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠥À¢ä£Á @ ¥ÀzÁäªÀw UÀAqÀ CA¨Áf ¸Á: qÉÆtUÁ¥ÀÆgÀ, ¸ÀzÀå: PÀ¼À¸ÀzÁ¼À EªÀgÀÄ PÀÆ° ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ PÀ¼À¸ÀzÁ¼À PÁæ¸À ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ©ÃzÀgÀ GzÀVÃgÀ gÉÆÃr£À ©æÃqÀÓ ºÀwÛgÀ MAzÀÄ C¥ÀjavÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÁgÀ£ÀÄß vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀdvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄjUÉ rQÌ ªÀiÁr Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ JqÀUÁ® ¥ÁzÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ªÀÄÄj¢gÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ªÀiËTPÀªÁV PÉÆlÖ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.