Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Saturday, December 15, 2012

Raichur District Reported Crimes


ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ: 14.12.2012 gÀªÀÄzÀÄ ¨É®V£À 01.50 UÀAmÉUÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ -°AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è F±ÀégÀ¥Àà J.J¸ï.L. gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ  PÀvÀðªÀåzÀ°èzÁÝUÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ §®ªÀÄUÀ먀 UÁ½ ªÀiÁgɪÀÄä zÉêÀ¸ÁܪÀÄ¢AzÀ UÉÆãÁ¼À §æqïÓ PÀqÉUÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 300 ¦üÃmï CAvÀgÀzÀ°è ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 30-35 ªÀµÀðzÀ M§â UÀAqÀ¹£À ±ÀªÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ©¢zÀÄÝ ¥Àj²Ã°¹ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À vÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV vÀ¯ÉAiÀÄ°èAiÀÄ ªÀiÁA¸À PÀAqÀUÀ¼ÀÄ ºÉÆgÀ §A¢zÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ §®UÉÊ ºÀwÛgÀ gÀPÀÛUÁªÁV  gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀzÀ°è ªÀÄÈ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ AiÀiÁªÀÅzÉÆà ªÁºÀ£ÀªÀÅ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 276/2012 PÀ®A:279, 304[J] L¦¹ & 187 JA.«. PÁAiÉÄÝ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

     £ÀAvÀgÀ £Á£ÀÄ gÀªÉÄñÀ ¹. ªÉÄÃn ¹.¦.L. UÁæ«ÄÃt ªÀÈvÀÛ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:14.12.2012 gÀAzÀÄ ¸ÀzÀj ¥ÀæPÀgÀtzÀ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß ¦J¸ïL gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀjAzÀ ªÀ»¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄAzÀĪÀgɹgÀÄvÉÛãÉ. F ¥ÀæPÀgÀtzÀ°èAiÀÄ C¥ÀjavÀ ªÀÄÈvÀ£À ZÀºÀgÉ ¥ÀnÖAiÀÄÄ F PɼÀV£ÀAvÉ EgÀÄvÀÛzÉ.
ªÀÄÈvÀ£À ZÀºÀgÉ ¥ÀnÖ

JvÀÛgÀ
5 ¦üÃmï 1 EAZÀÄ
§tÚ
PÀ¥ÀÄà
PÀÆzÀ°£À §tÚ & GzÀÝ
PÀ¥ÀÄà EzÀÄÝ 04 EAZÀÄ GzÀÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
ªÀÄÄR
GzÀÝ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄR«zÀÄÝ NvÀĪÀÄj DPÁgÀzÀ PÀj UÀqÀØ EgÀÄvÀÛzÉ.
GqÀÄ¥ÀÄUÀ¼ÀÄ
1] MAzÀÄ PÁ¦ü ZÁPÉèÃmï §tÚzÀ CzsÀðvÉÆý£À nà ±Àmïð EzÀÄÝ CzÀgÀ ªÉÄÃ¯É JqÀ ¨sÁUÀPÉÌ ¥Éưøï r¥ÁmïðªÉÄAmï ¹n D¥sï £ÀÆåAiÀiÁPïð CAvÁ wæÃPÉÆãÁPÁgÀzÀ°è §gÉ¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, §®¨sÁUÀzÀ°è £ÀÆåAiÀiÁPïð ¥Éưøï CAvÁ §gÉ¢zÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄzsÀåzÀ°è reÉÊ£ï EgÀÄvÀÛzÉ.
2] MAzÀÄ w½ ¤Ã° §tÚzÀ fãïì ¥ÁåAmï
3] MAzÀÄ ©½ ¸ÁåAqÉÆà §¤AiÀÄ£ï.
4] MAzÀÄ eÉÆvÉ ¸ÁåAqÀ¯ï ZÀ¥Àà°

     ªÉÄîÌAqÀ C¥ÀjavÀ ªÀÄÈvÀ£À ¥ÀvÉÛ PÀÄjvÀÄ ªÀiÁ£ÀågÀªÀgÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ZÀºÀgÉ ¥ÀnÖAiÀÄ ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß J¯Áè ¢£À¥ÀwæPÉUÀ¼À°è ¥ÀæPÀluÉ ªÀiÁr¸À®Ä ªÀÄvÀÄÛ n.«. ZÁ£À¯ïUÀ¼À°è ¥Àæ¸ÁgÀ ªÀiÁr¸À®Ä ªÀiÁ£ÀågÀªÀgÀ°è «£ÀAw.

  ¢£ÁAPÀ: ©üªÉÄñÀ£ÀÄ gÁeÉÆýî UÁæªÀÄzÀ ¥ÀPÀÌzÀ°è EgÀĪÀ ªÀ®ÌA¢¤ß UÁæªÀÄzÀ CAd£ÉÃAiÀÄ zÉêÀgÀ eÁvÉæUÉ §AzÀÄ eÁvÉæ ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ gÁeÉÆýî UÁæªÀÄzÀ°è vÀ£Àß aPÀ̪ÀÄä£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÁ¸ÀÛªÀå ªÀiÁr ¢£ÁAPÀ : 14.12.2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀiÁAPÁ® 6 UÀAmÉUÉ vÀ£Àß HjUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ PÀÄjvÀÄ gÁeÉÆÃ½î §¸ÁÖöåAqÀ£À°è ¤AwzÁÝUÀ ©üêÀÄAiÀÄå£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉJ. 36 PÀÆå-5333 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ  £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ©üªÉÄñÀ¤UÉ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ©üªÉÄñÀ¤UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĨÁVzÀÄÝ CzÉ. CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 15.12.2012 gÀAzÀÄ  zÀÆgÀÄ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ªÀiÁ£À« ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 212/2012 PÀ®A 279 338 L¦¹   CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
              ¢£ÁAPÀ: 14.12.2012 gÀªÀÄzÀÄ ¨É½îUÉÎ 08.00 UÀAmÉ  ¸ÀĪÀiÁjUÉ C¤Ã®PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ dAUÀè¥Àà ªÀAiÀiÁ: 27 ªÀµÀð eÁ: PÀÄA¨ÁgÀ  G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á. ªÀqÉØ¥À°è FvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J.36 Dgï. 928 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß AiÀiÁ¥À®¢¤ß ªÀqÉØ¥À°è gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É NUÉãÀºÀ½î PÁæ¸ï ¸À«ÄÃ¥À vÁAiÀĪÀÄä£À UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ Cw ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgï ¸ÀªÉÄÃvÀ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ vÀ¯ÉAiÀÄ »A¨ÁUÀPÉÌ ¨Áj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ CzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ AiÀÄ¥À®¢¤ß oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 129/2012 PÀ®A: 279,338 L.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
             ¢£ÁAPÀ 14/12/2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀiÁAPÁ® 4.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ AiÀÄAPÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀ¼ÀªÁgÀ 25 ªÀµÀð £ÁAiÀÄPÀ PÀÆ°PÉ®¸À ¸ÁB ºÉÆPÁæt  FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ-34/Dgï.8790 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É vÀ£Àß zÉÆqÀتÀÄä¼ÁzÀ ªÀÄÈvÀ ºÀÄ°UɪÀÄä ªÀÄvÀÄÛ DPÉAiÀÄ ªÉƪÀÄäUÀ¼ÁzÀ gÁ¢üPÀ 5 ªÀµÀð EªÀgÀ£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ªÀiÁåzÀgÁ¼À¢AzÀ ºÉÆPÁæt PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÉÄ¢Q£Á¼À PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ UÁrAiÀÄ£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ºÉÆÃV wgÀÄ«£À°è UÁrAiÀÄ£ÀÄß ¤AiÀÄAvÀætUÉƽ¸À¯ÁUÀzÉ gÉÆÃr£À §®¨ÁUÀzÀ°è UÁrAiÀÄ£ÀÄß PÉqÀÄ«zÀÝjAzÀ UÁrAiÀÄ ªÉÄðzÀÝ ªÀÄƪÀgÀÄ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ ºÀÄ°UɪÀÄä½UÉ JgÀqÀÄ zÀªÀqÉ J®Ä§ÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄjzÀÄ £Á°UÉAiÀÄ£ÀÄß PÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §®UÀqÉ §ÄdzÀ J®Ä§Ä ªÀÄvÀÄÛ §®UÀqÉ PÁ°£À ZÀ¥Éà ªÀÄÄjzÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ AiÀÄAPÀ¥Àà¤UÉ ºÀuÉAiÀÄ JgÀqÀÄ PÀqÉ gÀPÁÛUÁAiÀÄ ªÀÄÆVUÉ ªÀÄvÀÄÛ vÀÄnUÉ vÉgÀazÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ gÁ¢üPÁ½UÉ ºÀuÉUÉ vÉgÀazÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA§gÀ 137/12 PÀ®A 279.337.304(J) L.¦.¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
                  ²æêÀÄw UÀAUÀªÀÄä UÀAqÀ §¸ÀªÀAvÀgÁAiÀÄ ¸Á: ¯Éçgï PÁ¯ÉÆä zÉêÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ, FvÀ£ÀÄ  vÀ£Àß 2 £Éà ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¥ÁªÀðw 32, ªÀµÀð, FPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 10.12.2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 9.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÀnÖUÉAiÀÄ N¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É gÉÆnÖ ªÀiÁqÀĪÁUÀ DPÀ¹äPÀªÁV CªÀ¼À ¹ÃgÉUÉ ¨ÉAQ vÀUÀ°zÀÝjAzÀ DPÉAiÀÄÄ ªÀÄÄR, JzÉ, ºÉÆmÉÖ, PÉÊ, PÀ®Ä ¸ÀÄnÖzÀÝjAzÀ DPÉAiÀÄÄ£ÀÄß E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯Áè D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÉÝêÀÅ. £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ: 13.12.2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 9.10 UÀAmÉUÉ E¯ÁdÄ ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÁÝ¼É EzÀgÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄïɠ AiÀiÁªÀ C£ÀĪÀiÁ£À, ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÀUÉÊgÉ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ ªÀÄÄAvÁV PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ  ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄrDgï £ÀA  09/2012  PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹  CrAiÀÄ°è  ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.   

        ²æà ªÀÄw ®Qëöä UÀAqÀ ©üêÀÄtÚ 48 ªÀµÀð, eÁ;;-¨sÉÆë, G:-ªÀÄ£ÉPÉ®¸À, ¸Á:-dªÀ¼ÀUÉÃgÀ.FPÉUÉ FUÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 8-ªÀµÀðUÀ½AzÀ vÀ¯É ¨sÀæªÉÄAiÀiÁV ªÀiÁ£À¹PÀ gÉÆÃUÀ¢AzÀ §¼À®ÄwÛzÀÄÝ DPÉAiÀÄ£ÀÄß ¤ªÀiÁí£Àì D¸ÀàvÉæ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ ºÁUÀÆ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ D¸ÀàvÉæUÀ¼À°è aQvÉì PÉÆr¸ÀÄvÁÛ §A¢zÀÝgÀÆ PÀrªÉÄAiÀiÁVgÀ°¯Áè, ¢£ÁAPÀ:-07/12/2012 gÀAzÀÄ ±ÀÄPÀæªÁgÀ ¢ªÀ¸À ªÀÄÈvÀ¼ÀÄ vÀ£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ, C°è vÀ£Àß vÀ¯É ¨sÀæªÉĬÄAzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è Qæ«Ä£ÁµÀPÀ JuÉÚAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ CzÀÄ vÁ£ÀÄ vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÀÝ OµÀ¢ CAvÁ w½zÀÄPÉÆAqÀÄ Qæ«Ä£ÁµÀPÀ JuÉÚ ¸Éë¹zÀÄÝ DUÀ DPÉAiÀÄÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ©zÀÄÝ MzÁÝqÀÄwÛgÀĪÁUÀ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ,. £ÀAvÀgÀ ºÉaÑ£À aQvÉìUÁV gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯Áè D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁqÀ¯ÁV aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄĪÀ PÁ®PÉÌ ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ¢£ÁAPÀ:-14/12/2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2-50 UÀAmÉUÉ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É FPÉAiÀÄ ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà vÀgÀºÀzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÀUÉÊgÉ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ ©üêÀÄtÚ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ¨sÉÆë 52 ªÀµÀð, eÁ;-PÀ¨ÉâÃgÀ, G:-MPÀÌ®ÄvÀ£À,¸Á;-ªÀiÁgÀÄw £ÀUÀgÀ dªÀ¼ÀUÉÃgÀ. gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA14/2012. PÀ®A.174.¹.Dgï.¦.¹.:CrAiÀÄ°è  ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                ¢£ÁAPÀ: 14-12-12 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-00 ¦.JA.PÉÌ ZÀ£Àß½î UÁæªÀÄzÀ°è UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¯ÉÊn£À ¨É¼ÀQ£À°è 1) gÁªÉÄñÀ @ ºÀ£ÀĪÉÄñÀ vÀAzÉ CA§tÚ 30ªÀµÀð, §rUÉÃgÀ, PÀÆ°PÉ®¸À ¸ÁB ZÀ£Àß½î vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ2) gÁªÀÄPÀȵÀÚ vÀAzÉ ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt 28ªÀµÀð, F½UÉÃgÀ, MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸ÁB
§¸ÀªÀtÚPÁåA¥À vÁB UÀAUÁªÀw 3) ²æäªÁ¸À vÀAzÉ D¢ £ÁgÁAiÀÄt 36ªÀµÀð, F½UÉÃgÀ, MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸ÁB
§¸ÀªÀtÚPÁåA¥À vÁB UÀAUÁªÀw 4) ¸ÀvÀå¥Àà ¸ÁB §¸ÀªÀtÚPÁåA¥À vÁB UÀAUÁªÀw (¥ÀgÁj EgÀÄvÁÛ£É.) 5) gÁªÀÄtÚ PÀÄgÀħgÀ ¸ÁB ZÀ£Àß½î vÁB ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ (¥ÀgÁj EgÀÄvÁÛ£É.) EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ªÀÄlPÁ DlzÀ §UÉÎ ªÀiÁ»w PÉÆqÀÄvÀÛ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ, ªÀÄlPÁ aÃn §gÉzÀÄPÉÆqÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß RavÀ ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ¦.J¸ï.L ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁrzÁUÀ 3 d£ÀgÀÄ ¹QÌzÀÄÝ, ¸À¢æAiÀĪÀjAzÀ ªÀÄlPÁ dÆeÁl ºÀt 3270,/-gÀÆ.UÀ¼ÀÄ, 3 ªÀÄlPÁ aÃnUÀ¼ÀÄ, 3 ¨Á¯ï ¥É£ÀÄßUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄÆ®PÀ d¦Û ªÀiÁrzÀÄÝ, ¦.J¸ï.L.gÀªÀgÀÄ DgÉÆævÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄzÉÝêÀiÁ°£ÉÆA¢UÉ oÁuÉ ªÁ¥Á¸ï §ªÀÄzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ DzÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ   ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA;  360/2012 PÀ®A. 78 (3) PÉ.¦. DåPïÖ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
                            
 ªÉÆøÀzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                ZÀ£Àߧ¸ÀAiÀÄå vÀAzÉ ±ÉÃRgÀAiÀÄå PÀÄgÀªÀwÛªÀÄoÀ ªÀAiÀiÁ: 26, eÁw: dAUÀªÀÄ G: ¯Áj ZÁ®PÀ ¸Á: PÀªÀ®ÆgÀÄ vÁ:f: PÉÆ¥Àà¼À FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯Áj £ÀA PÉ.J-25-¹-2240 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¸ÀÄtÚzÀ ¯ÉÆÃqïªÀiÁrPÉÆAqÀÄ AiÀiÁzÀªÁqÀ¢AzÀ AiÀiÁzÀVjUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä ¸ÀzÀj ¸ÀܼÀzÀ°è ZÀ£Àߧ¸ÀAiÀÄå FvÀ£À ZÁ®£ÀÄ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÁÝUÀ vÀA¨ÁPÉ gÁdÄ ¸Á: °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ    ¸ÀzÀj ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ªÉÄîÌAqÀ ¸ÀܼÀzÀ°è NªÀgï mÉÃPï ªÀiÁqÀÄvÁÛ §AzÀÄ ªÀÄÄAzÉ CqÀØUÀnÖ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¤°è¹ ¯Áj ZÁ®PÀ¤UÉ K£À¯Éà ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¸ÉÊqï ºÁQ ¤£Àß qÁPÀĪÉÄAmïì vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨ÁgÀ¯Éà E°è CAvÁ ¨ÉÊzÀÄ PÀgÉ¢zÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV K£Áìgï CAvÁ CA¢zÀPÉÌ £Á£ÀÄ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¸ÁºÉèï E¢Ýä NªÀgï ¯ÉÆÃqï EzÉ qÁPÀĪÉÄAmïì PÉÆqÀÄ CAvÁ CA¢zÀÝPÉÌ JAnæ PÉÆqÀÄvÉÛÃ£É ¸Àgï CA¢zÀÝPÉÌ DvÀ£ÀÄ ¨ÉÊAiÀÄĪÀzÀÄ £ÉÆÃr ZÀ£Àߧ¸ÀAiÀÄå¤UÉ  C£ÀĪÀiÁ£À §AzÀÄ C°èAiÉÄà ºÉÆgÀnzÀÝ d£ÀgÉÆA¢UÉ ¸ÉÃj D¥Á¢vÀ£À£ÀÄß »rzÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß ¥ÉưøïgÀAvÉ £Àn¹ ªÉÆøÀUÉƽ¸ÀÄwÛgÀĪÀ §UÉΠ  D¥ÁzÀvÀ£ÉÆA¢UÉ §AzÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:  272/2012 PÀ®A 341, 504, 419, 420 L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
¢£ÁAPÀ: 14-12-2012 gÀAzÀÄ 5-00 ¦..JA. ¸ÀĪÀiÁjUÉ CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà 50ªÀµÀð, °AUÁAiÀÄvÀ, MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸ÁB ¸Á¸À®ªÀÄjPÁåA¥À vÁB ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ  FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß vÀªÀÄä£À£ÀÄß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®è »AzÉ PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ, ²æÃ¥ÀÄgÀAdAPÀë£ïzÀ°ègÀĪÀ ¥ÉmÉÆæÃ¯ï §APï ªÀÄÄA¢£À gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è 1) ²ªÀ¥Àà 2) zÀÄgÀÄUÀ¥Àà E§âgÀÆ ¸ÁB ²æÃ¥ÀÄgÀA dAPÀë£ï vÁB ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ EªÀgÀ CmÉÆêÀ£ÀÄß »AzÉ ºÁQ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃVzÀÝPÉÌ DgÉÆævÀgÀÄ ¹nÖUÉ §AzÀÄ CªÀÄgÉñÀ£À  ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV vÀqÉzÀÄ ¤°è¹, £À£Àß CmÉÆêÀ£ÀÄß »AzÉ ºÁQ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀĪÀµÀÄÖ ¸ÉÆPÀÄÌ §AvÀ£À¯Éà ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£Éà CAvÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ DgÉÆæ £ÀA.1 FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß CmÉÆÃzÀ°èzÀÝ PÀ©âtzÀ gÁr¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀzÀÝPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ, dUÀ¼À ©r¸À®Ä ºÉÆÃzÀ DzÀ¥Àà£À£ÀÄß DgÉÆæ £ÀA.2 FvÀ£ÀÄ J¼ÉzÁr, PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ, £ÀAvÀgÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ DzÀ¥Àà EªÀjUÉ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ EzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 359/2012 PÀ®A. 341, 504, 323, 324, 506 gÉ.« 34 L¦¹ ªÉÄð£ÀAvÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

zÉÆA©ü ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁBEw:-
          :ªÀÄzsÀåPÁåA¥ï vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°è £ÁUÀ¥Àà vÀAzÉ ©üêÀÄ¥Àà vÀ¼ÀUÉÃj ªÀ: 55, eÁ: £ÁAiÀÄPÀ, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ªÀÄzsÀåPÁåA¥ï vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ºÁUÀÆ §¸ÀªÀgÁeï @ §¸Áå vÀAzÉ ªÀiÁ£À¥Àà ºÉÆPÁæt ªÀ: 20, eÁ: £ÁAiÀÄPÀ G: PÀÄj PÁAiÀÄĪÀÅzÀÄ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 6 d£ÀgÀÄ UÀÄvÀÛUÉ ¸ÁUÀĪÀ½ ªÀiÁqÀ®Ä d«ÄãÀÄUÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ, CªÀgÀ d«ÄãÀÄUÀ¼À PÀqÉ £ÁUÀ¥Àà£À  ªÀÄUÀ£ÁzÀ £ÁUÀ°AUÀ EªÀ£ÀÄ vÀªÀÄä zsÀ£À PÀgÀUÀ¼À£ÀÄß ªÉÄøÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ 1 £Éà §¸ÀªÀgÁeï PÀÄgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÉÄÃAiÀÄ®Ä ©nÖgÀĪÁUÀ CªÀ¤UÉ zsÀ£À PÀgÀ¼À£ÀÄß ªÉÄøÀĪÀ eÁUÉAiÀÄ°è PÀÄgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ©qÀ¨ÉÃqÀ CAzÁUÀ CªÀ£ÉÆA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ£É. CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀĪÀjUÉ PÀÆV PÀgÉzÁUÀ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ UÀÄA¥ÀÄ PÀnÖPÉÆAqÀÄ §A¢gÀÄvÁÛgÉ. £ÁUÀ¥Àà¤UÉ  CªÀ£À ªÀÄUÀ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁr «µÀAiÀÄ w½¹zÁUÀ £ÁUÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À ºÉAqÀw UËgÀªÀÄä ¸ÀܼÀPÉÌ §AzÀÄ dUÀ¼ÀzÀ §UÉÎ «ZÁj¹zÁUÀ CªÀ£ÉÆA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÉÊ ¨ÉÊzÀÄ, DgÉÆæ 1 £ÉÃzÀªÀ£ÀÄ PÉÆrè¬ÄAzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. DgÉÆæ 2 ªÀÄvÀÄÛ 3 £ÉÃzÀªÀgÀÄ §rUÀ½AzÀ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ. DgÉÆæ 4 ªÀÄvÀÄÛ 5 £ÉÃzÀªÀgÀÄ dUÀ¼À ©r¸À®Ä §AzÀ DvÀ£À  ºÉAqÀwUÉ ZÀ¥Àà°UÀ½AzÀ ºÁUÀÆ DvÀ£À  ªÀÄUÀ£ÁzÀ £ÁUÀ°AUÀ¤UÉ DgÉÆæ 5 ªÀÄvÀÄÛ 6 £ÉÃzÀªÀgÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ zÀÄ:SÁ¥ÁvÀUÉƽ¹gÀÄvÁÛgÉ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À  ªÉÄðAzÀ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À oÁuÉ ,  UÀÄ£Éß £ÀA: 161/2012 PÀ®A 143, 147, 148, 504, 323, 324, 355 gÉ/« 149 L¦¹.CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
¢£ÁAPÀ 15/12/12 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 5-30 UÀAmÉUÉ zÉêÀzÀÄUÀð ¥ÀlÖtzÀ §¸ÀªÀ PÁ¯ÉÃeï ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ   ²æà zÉêÀ¥Àà vÀAzsÉ ¤AUÀ¥Àà ºÀqÀ¥ÀzÀ 25ªÀµÀóð,¸ÁUÀgÀ ºÉÃgï PÀnAUï ±Á¥ï ¸Á-zÉêÀzÀÄUÀð ºÉÃgï PÀnAUï ±Á¥ïUÉ CzÀgÀ°è  ¥sÀ¤ðZÀgï,UÁè¸ÀÄUÀ¼ÀÄ,CAUÀrAiÀÄ°è£À ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ,¸ÀÄlÖ CAUÀr MlÄÖ-CA.Q 1,28,000/-ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ ¥ÀPÀÌzÀ°ègÀĪÀ ¯Á¯ï CºÀäzï vÀAzsÉ C§ÄÝ¯ï ¸ÀÄPÀÆgÀ FvÀ£À lƫîgï¸À«ð¸À ªÀÄvÀÄÛ CmÉƪÉƨÉʯïì CAUÀr-CmÉƪÉƨÉÊ¯ï ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ,j¥ÉÃjUÉ §AzÀ 2 ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgÀÄUÀ¼ÀÄ ,¸ÀÄlÖ CAUÀrUÀ,CA.Q 1,80,000/- ,SÁeÁºÀĸÉãï vÀAzÉ ªÀÄPÀÄݪÀiï ¸Á§,30ªÀµÀð¸Á-CgÀPÉÃgÁºÁ.ªÀ.zÉêÀzÀÄUÀð FvÀ£À CAUÀrAiÀÄ°è£À ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÁzsÀ n£ï ±Éqï, gÀVÓ£ïì,mÉîgÀ «ÄµÀ£ï, ªÉ°ØAUÀ ªÀĶ£ï,eÉgÁPÀë ªÀĶ£ï C®ªÀiÁj EvÀgÉ CA.Q-2,88,000/-ªÀÄvÀÄÛZÁAzÀ ¥ÁµÀ vÀAzsÉ ¨ÁªÀ¢Ýãï FvÀ£À ±Éqï£À®ènÖzÀÝ 30 QéAmÁ¯ïºÀwÛ,40 ¥Áè¹ÖPï ¥ÉÊ¥ï,¦PÀ¥ï UÁrAiÀÄ PÁå©Ã£ï CA.Q 145,000/- (J¯Áè CAUÀrUÀ¼À MlÄÖ QªÀÄävÀÄÛ 7,41,000/-)CAUÀrUÀ½UÉ DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ ºÀwÛPÉÆAqÀÄ CAUÀrUÀ¼À°è£À ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄlÄÖ ºÉÆÃVzÀÄÝ F DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ¬ÄAzÀ MlÄÖ 7,41,000/- gÀÆUÀ¼ÀµÀÄÖ ¸ÀÄlÄÖ ®ÄPÁì£ÀÄ DVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥Áæt ºÁ¤ DVgÀĪÀÅ¢®è CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð oÁuÁ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀA-13/12 PÀ®A-DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ zÀrAiÀÄ°è PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-     
         
gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À  15.12.2012 gÀAzÀÄ  56 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr  11,300/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 15-12-2012


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 15-12-2012

alUÀÄ¥Àà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 137/2012 PÀ®A: 78(3) PÉ.¦ KPïÖ ªÀÄvÀÄÛ 420 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 14/12/2012 gÀAzÀÄ 0630 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà n. FgÀuÁÚ ¦J¸ïL alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ EªÀgÀÄ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¹§âA¢gÀªÀgÉÆA¢UÉ ¥Éưøï fÃ¥À £ÀA PÉJ-39/f-172 £ÉzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄ alUÀÄ¥Áà ¥ÀlÖtzÀ ¸ÀgÀzÁgÀ ZËPÀ ¸À«ÄÃ¥À fÃ¥À ¤°è¹ ¥sÀAiÀiÁd ¥Á¸À ±Á¥À ªÀÄgÉAiÀiÁV ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä ªÀĺÀäzÀ ZÁAzÀ gÀªÀgÀ ZÀºÁzÀ CAUÀrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ  ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è M§â ªÀåQÛ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼À aÃn §gÉzÀÄ PÉÆlÄÖ d£ÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr 0700 UÀAmÉUÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆæUÉ »rzÀÄ CªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «¼Á¸À «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄPÀÆâ¯ï CºÀäzÀ vÀAzÉ ¥sÀvÀÄæ«ÄAiÀiÁå PÀÆ° ªÀAiÀÄ 42 ªÀµÀð eÁw ªÀÄĹèA  G// MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á// zÀ¸ÀÛVgÀ ªÉƺÀ¯Áè alUÀÄ¥Áà  CAvÀ w½¹ vÁ£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ  1 gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ £ÀA©¹ ªÀÄlPÁ aÃn §gÉzÀÄ PÉÆqÀÄwzÉÝÃ£É CAvÀ w½¹zÀÄÝ EvÀ£À CAUÀ gÀhÄrÛ ªÀiÁqÀ®Ä FvÀ£À ºÀwÛgÀ 6 ªÀÄlPÁ aÃnUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ï ªÀÄvÀÄÛ 1940/- gÀÆ¥Á¬Ä £ÀUÀzÀÄ ºÀt ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ªÀiÁrzÀÄÝ FvÀ£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ £À¹Ã©£À ªÀÄlPÁ aÃn §gÉÃzÀAiÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ £ÀA©¹ £À¹Ã©£À ªÀÄlPÁ aÃn §gÉÃzÀÄ PÉÆqÀÄwÛzÀÝ  DgÉÆævÀ¤UÉ ºÁUÀÆ ªÀÄÄzÉÝ ªÀiÁ°£ÉÆA¢UÉ ºÁdgÀ ¥Àr¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

alUÀÄ¥Àà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 138/2012 PÀ®A: 78(3) PÉ.¦ KPïÖ ªÀÄvÀÄÛ 420 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 14/12/2012 gÀAzÀÄ 0810 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà n. FgÀuÁÚ ¦J¸ïL alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ AiÀĪÀgÀÄ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¥Éưøï fÃ¥À £ÀA PÉJ-39/f-172 £ÉzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄ alUÀÄ¥Áà ¥ÀlÖtzÀ ªÀiÁRðAqÉñÀégÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ¸Àé®à zÀÆgÀzÀ°è fÃ¥À ¤°è¹ ªÀiÁRðAqÉñÀégÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ UÉÆÃqÉAiÀÄÀ ªÀÄgÉAiÀiÁV ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ  ªÀÄÄAzÉ  ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è M§â ªÀåQÛ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼À aÃn §gÉzÀÄ PÉÆlÄÖ d£ÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr 0845 UÀAmÉUÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆæUÉ »rzÀÄ CªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «¼Á¸À «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ¸ÀĤî vÀAzÉ £ÁgÁAiÀÄtgÁªÀ UÀuÉÆgÉ ªÀAiÀÄ 40 ªÀµÀð  eÁw ºÀoÀPÁgÀ G¸ÉÆåÃUÀ ªÁå¥ÁgÀ ¸Á// ªÀiÁRðAqÉñÀégÀUÀ°è alUÀÄ¥Áà.CAvÀ w½¹ vÁ£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ  1 gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ £ÀA©¹ ªÀÄlPÁ aÃn §gÉzÀÄ PÉÆqÀÄwzÉÝÃ£É CAvÀ w½¹zÀÄÝ EvÀ£À CAUÀ gÀhÄrÛ ªÀiÁqÀ®Ä FvÀ£À ºÀwÛgÀ 3 ªÀÄlPÁ aÃnUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ï ªÀÄvÀÄÛ 890/- gÀÆ¥Á¬Ä £ÀUÀzÀÄ ºÀt ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ªÀiÁrzÀÄÝ FvÀ£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ £À¹Ã©£À ªÀÄlPÁ aÃn §gÉÃzÀAiÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ £ÀA©¹ £À¹Ã©£À ªÀÄlPÁ aÃn §gÉÃzÀÄ PÉÆqÀÄwÛzÀÝ  DgÉÆævÀ¤UÉ ºÁUÀÆ ªÀÄÄzÉÝ ªÀiÁ°£ÉÆA¢UÉ ºÁdgÀ ¥Àr¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

§¸ÀªÀ PÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 170/2012 PÀ®A: 448, 323, 147, 148, 504, 506, 341, 427, 498(J) eÉÆÃvÉ 149, L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 14/12/2012 gÀAzÀÄ 11,00 UÀAmÉUÉ CAZÉ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ §AzÀ ªÀiÁ£Àå eÉ.JA.J¥sï.¹. PÉÆl𠧸ÀªÀPÀ¯Áåt gÀªÀgÀ ¦.¹. £ÀA. 22/2012 £ÉßÃzÀgÀAvÉ ¦ügÁå¢AiÀĪÀgÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ®Qëöä UÀAqÀ ªÀĺÁzÉêÀ ªÀiÁ£É ªÀAiÀÄ 30 ªÀµÀð G/ ªÀÄ£É ®¸À ¸Á; F±ÀégÀ £ÀUÀgÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀ ªÀÄzÀÄªÉ 10 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀzÀ DgÉÆæAiÀiÁzÀ ªÀiÁºÁzÉêÀ vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Áà  ªÀiÁ£É EvÀ£ÉÆA¢UÉ ¨sÁgÀ£À ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ°è ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ »jAiÀÄgÀÄ vÀAzÉ vÁ¬ÄAiÀĪÀgÀÄ ¸Á® ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ 2 ªÀµÀðUÀ¼À ªÀgÉUÉ £À£Àß eÉÆÃvÉ ZÀ£ÁßV £ÀqÉzÀÄPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ 2 ªÀµÀðzÀ £ÀAvÀgÀ £À£ÀUÉ vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ 2 ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÀ QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄwÛzÀÝgÀÄ  ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ §qÀªÀjzÀÄÝ ºÀt vÀgÀ®Ä DUÀĪÀ¢¯Áè CAzÁUÀ £À£ÀߣÀÄ zÉÊ»PÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£À¹PÀ QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄwÛzÀÝgÀÄ MAzÀÄ ¢£À £À£ÀߣÀÄß ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ vÀ½î ¤£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÀt vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á C°èAiÀÄ ªÀgÉUÉ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ §gÀ¨ÉqÀ ºÁUÉ §AzÀgÉ ¤£ÀߣÀÄ ªÉÄÊ ªÉÄÃ¯É ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ºÁQ Gj ºÀaÑ  PÉÆ¯É ªÀiÁqÀÄvÉÛªÉ CAvÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃV vÀAzÉ vÁ¬Ä ºÀwÛgÀ §AzÀÄ ªÁ¸ÀªÁjgÀÄvÁÛgÉ       ¢£ÁAPÀ 20/04/2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5 UÀAmÉUÉ UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÀAqÀ£À ¸ÀA§A¢üPÀgÀgÉ®ègÀÄ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £À£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è §AzÀÄ £À£Àß UÀAqÀ £À£ÀߣÀÄ CªÁZÀå ¸À§ÝUÀ¼ÁzÀ CUÀ gÁAqï vÀįÁ vÀÄeÁ ¨Á¥ÁPÀqÀÄ£À ¥ÉÊ¸É WɪÀÅ£À K ªÀÄAl®vÀgï vÀÆ »vÀZï gÁ»°Ã¸ï C¤ ºÀªÀÄZÁ ªÀgÀÄ£À PÉøï PÁqÀÄ£À WÉ £Á»vÀgÀ vÀįÁ RvÀA PÀgÀvÁªÀ CAvÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É, DgÉÆæ £ÀA 2 DzÀ ¤AUÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ £ÀA, 3 ZÀAzÁ¨Á¬Ä £À£ÀߣÀÄ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ PÉʬÄAzÀ ¨É£Àß°è ªÀÄvÀÄÛ PÁ°AzÀ MzÀÄÝ PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ J¼É¢gÀÄvÁÛgÉ £À£Àß UÀAqÀ £À£ÀߣÀÄ PÉüÀUÉ PÉqÀÄ« PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ PÀÄwÛUÉ MvÀÛ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹gÀÄvÁÛ£É £À£Àß ¨É£ÀÄß ªÀÄvÀÄ UÀ®èzÀ ªÉÄÃ¯É ºÁUÀÆ EvÀgÉ PÀqÉ ºÀ¯Éè ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ £ÀA, 12 ¸ÀÄgÉSÁ,  ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ £ÀA, 13 ¥À¥ÀÄà CPÀæªÀĪÁV £À£ÀߣÀÄ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ CªÀgÀÄ PÀÆqÀ PÉʬÄAzÀ £À£Àß ¨É£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É ºÀ¯Éè ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ DgÉÆæ £ÀA 4 ¥ÀAZÀÄ, DgÉÆæ £ÀA 6 ¹zÁæªÀÄ, ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ £ÀA,8 ²ªÀ±ÀgÀt  DgÉÆæ £ÀA,10 ªÀÄ®Äè gÀªÀgÉ®ègÀÄ CPÀæªÀĪÁV £ÀªÀÄä vÀAzÉUÉ »rzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ £ÀªÀÄä vÀAzÉAiÀÄ ¨É¤ß£À ªÉÄÃ¯É ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É PÉÊUÀ½AzÀ ºÀ¯Éè ªÀiÁr PÀÄwÛUÉ MwÛ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÁÝgÉ CªÀgÀÄ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è£À PÉøÀ£ÀÄß ªÁ¥À¸ï vÉUÉzÀÄPÉÆ CAvÀ ºÉzÀj¹gÀÄvÁÛgÉ DgÉÆæ £ÀA 5 ¥Àæ¨sÁªÀw, DgÉÆæ £ÀA7 ®°vÁ, D9 «ªÀįÁ ,DgÉÆæ £ÀA 11 ¨sÁgÀvÀ¨Á¬Ä, gÀªÀgÉ®ègÀÄ CPÀæªÀĪÁV £À£Àß vÁ¬ÄAiÀÄ£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ £À£Àß vÁ¬ÄAiÀÄ PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ J¼ÉzÀÄ PɼÀUÉ PÉqÀ« ¨É¤ß£À ªÉÄÃ¯É PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ, CzÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ ªÀiÁ£É ,±ÁAvÁ¨Á¬Ä ªÀiÁ£É ,ZÀ£ÀߥÁà eÁzsÀªÀ ºÁUÀÆ ©üêÀÄuÁÚ gÀªÀgÀÄ ©r¹gÀÄvÁÛgÉ E®è¢zÀÝgÉ CªÀgÉ®ègÀÄ £ÀªÀÄä£ÀÄß PÉÆ¯É ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ  ªÀÄgÀ½ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ CªÀgÉ®ègÀÄ ªÀÄvÉÛ £ÁªÀÅ §gÀÄvÉÛªÉ ¤ªÀÄä£ÀÄß PÉÆ¯É ªÀiÁqÀÄvÉÛªÉ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß UÀAqÀ£À ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ ªÀÄzÀĪÉUÉ vÀAiÀiÁgÀÄ ªÀiÁrzÉÝªÉ CAvÀ ºÉý ºÉÆVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 285/2012 PÀ®: 379 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 11-12-2012 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 0900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÉÊAiÀÄzÀ ¹§ÎvÀįÁè ºÀĸÉʤ vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzÀ PÀ°ÃªÀÄvÀįÁè ºÀĸÉʤ ¸Á: PÉÃgÀ D¥sï ±ÀQî CºÀäzÀ ¦æ£Àì ¨ÉÃPÀj ºÀwÛgÀ ©¯Á® PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ¢£À¤vÀåzÀAvÉ vÀ£Àß ¢éZÀPÀæ ªÁºÀ£ÀzÀ ªÉÄÃ¯É PÀvÀðªÀåPÉÌ §AzÀÄ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ºÉÆgÀUÀqÉ ¥ÁPÀð ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ PÉ®¸À PÀÄjvÀÄ ¨ÁåAQ ºÉÆÃV  ªÀÄgÀ½ ªÀÄzsÁåºÀß 1330 UÀAmÉUÉ HlPÉÌAzÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ºÉÆÃgÀUÀqÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀgÀÄ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ PÀ¼ÀĪÁzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï «ªÀgÀ EAwgÀÄvÀÛzÉ 1] »gÉÆ ºÉÆAqÁ ¥ÁåµÀ£À ¥Àè¸ï ªÁºÀ£À £ÀA. PÉJ-32/PÀÆå-7047 2] ªÀiÁzÀj 2005 3] ZÀ¹ì £ÀA : 05J09¹01046 4] EAf£À £ÀA  05J08JªÀÄ01397  5] §tÚ ¨ÁèöåPÀ 6] CQ 20,000/- gÀÆ¥Á¬Ä CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 106/2012 PÀ®A; 279, 337,338 304(J) L.¦.¹ eÉÆvÉ 187 L.JªÀiï.« DPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 29/10/2012 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ  gÁ.ºÉ £ÀA 9 gÀ ªÉÄÃ¯É vÁ¼ÀªÀÄqÀV UÁA¢ £ÀUÀgÀ ªÀÄzÀå ¦üAiÀiÁ𢠲æà RAiÀiÁªÉÆâݣï vÀAzÉ ªÀĺɧƧ¸Á ¦ÃgÀ¸Á§ªÁ¯É ªÀAiÀÄ 28 ªÀµÀð G// DmÉÆà £ÀA PÉJ-39/3969 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ ¸Á// ªÀÄ£ÁßJSÉýî vÀ£Àß DmÉÆà £ÀA. PÉJ-39 3969 £ÉÃzÀÝgÀ°è 4 d£À ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀ£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ alUÀÄ¥ÁàPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ JzÀÄj¤AzÀ DgÉÆæ eÉÊ¥Á® gÀrØ vÀAzÉ f. gÁªÀÄ gÀrØ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß EArPÁ PÁgÀ £ÀA J¦-29 JPÀÆå-0012 ZÁ®PÀ£ÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ  PÀqɬÄAzÀ  Cwà ªÉÃUÉ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ  ZÀ¯Á¬Ä¹ PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ DmÉÆÃPÉÌ  rPÉÌ ªÀiÁrzÀjAzÀ DmÉÆÃzÀ°è EzÀÝ 3 d£ÀjUÉ ¸ÁzÀ UÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÁgÁAiÀÄtgÁªÀ ¸ÁB ©ÃzÀgÀ EªÀjUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ DVgÀÄvÀÛªÉ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß EArPÁ PÁgÀ £ÀA. J¦-29 JPÀÆå-0012 £ÉÃzÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄ ©lÄÖ Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É ªÀÄvÀÄÛ ¢£ÁAPÀ 14-12-12 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 0830 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀiÁzÀ ²æà £ÀgÀ¹AºÀ vÀAzÉ £ÁgÁAiÀÄtgÁªÀ ªÉÄʸÀÆgÉ (ªÀÄÈvÀ£À ªÀÄUÀ) ¸ÁB «zsÁå £ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ RÄzÁÝV oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ªÀiËTPÀ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¤ÃrzÀÄÝ vÀ£Àß vÀAzÉAiÀiÁzÀ ªÀÄÈvÀ ²æà £ÁgÁAiÀÄtgÁªÀ EªÀgÀÄ ¨Á¬ÄAiÀÄ §®¨sÁUÀPÉÌ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÀÄwÛVUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ DVzÀÄÝ ªÀÄ£ÁßJSÉýî, ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è  aQvÉì ªÀiÁr¹ C°èAzÀ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©.©. DgÀ. D¸ÀàvÉæ ºÉÊzÀæ¨ÁzÀzÀ°è aQvÉì ªÀiÁr¹ C°èAzÀ ¥ÀÄ£ÀB ¢£ÁAPÀ 25-11-2012 gÀAzÀÄ ©ÃzÀgÀ UÀÄgÀÄ£Á£ÀPÀ D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ ¸ÉÃjPÀ ªÀiÁrzÁUÀ £ÀªÀÄä vÀAzÉAiÀĪÀjUÉ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ¢£ÁAPÀ 14-12-2012 gÀAzÀÄ 0100 UÀAmÉUÉ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
   

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIME


ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣ:
ಅಶೋಕ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ:ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ ತಂದೆ ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಪಾಟೀಲ ಸಾ|| ಬೀಜಾಸಪೂರ ತಾ|| ಸುರಪೂರ ಹಾ||ವ|| ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಲೇಔಟ ಲಾಲಗೇರಿ ಕ್ರಾಸ ಗುಲಬರ್ಗಾರವರು ದಿನಾಂಕ:13/12/2012 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಡ್ರೈವರ ಈರಣ್ಣ ಬೊರಗಿ ರವರು ನನ್ನ ಟವೇರಾ ವಾಹನ ನಂ. ಕೆಎ-32 ಎಂ-4376 ಇಂಜನ ನಂ. 31E22321  ಚೆಸ್ಸಿ ನಂ. MA6AB6G765HJ22699 ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಾಯಿಯವರಿಗೆ ಸುರಪೂರಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ದೇವರ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ಮರಳಿ ಗುಲಬರ್ಗಾಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಟವೇರಾ ವಾಹನವನ್ನು ಶಾಂತಿನಗರದ ಮಹೇಶ ಚಿಂಚೋಳಿ ರವರ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಡ್ರೈವರ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಕಲ್ಲಪ್ಪ ರವರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿರುವಾಗ ಯಾರೋ ಅಪರಿಚಿತ ಕಳ್ಳರು ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಟವೇರಾ ವಾಹನ ಅ.ಕಿ 4,35,000/- ರೂ. ನೇದ್ದನ್ನು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ.115/2012 ಕಲಂ 379 ಐ.ಪಿ.ಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.