Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Saturday, May 21, 2011

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁVgÀĪÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:    

    °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ vÁ®ÆPÀ ªÁåPÀgÀ£Á¼ï UÁæªÀÄ ¤ªÁ¹, ªÀįÉèñÀUËqÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀUËqÀ ªÀÄlÆÖgÀÄEªÀ£ÀÄ ¸ÀA¥ÀæzÁAiÀÄzÀAvÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVgÀĪÀ ¥Àwß ¤ªÀÄð¯Á 30 ªÀµÀð EªÀ½UÉ MAzÀÄ ªÀÄUÀĪÁzÀ £ÀAvÀgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÉÆAzÀÄ £É¥ÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ªÀiÁ£À¹ÃPÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ »A¸É ¤ÃqÀÄwÛzÀÄÝzÀÝ®èzÉ ¢£ÁAPÀ:18.05.2011 gÀAzÀÄ 11.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ §mÉÖ vÉƼÉAiÀÄĪÀ «µÀAiÀÄPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, ¥Àw ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀwAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ EvÀgÉ DgÀÄ d£ÀgÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÉƼÀªÉ¬ÄAzÀ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¢£ÁAPÀ:20.05.2011 gÀAzÀÄ ¤ªÀÄð¯Á PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

°AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ vÁ®ÆPÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï¥ÀlÖtzÀ qÀPÀ̯ÉÆÃgÀ Nt ¤ªÁ¹, gÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Àà PÀA§¼À 26 ªÀµÀð EªÀ£ÀÄ, JgÀqÀĪÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ¸ÀA¥ÀæzÁAiÀÄzÀAvÉ ªÀÄzÀÄªÉ AiÀiÁVgÀĪÀ ¥Àwß gÉÃtÄPÁ 22 ªÀµÀð EªÀ¼ÉÆA¢UÉ DgÀÄ wAUÀ¼ÀÄ C£ÉÆåãÀåªÁVzÀÄÝ £ÀAvÀgÀzÀ ¢£ÀUÀ¼À°è «£Á:PÁgÀt CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ªÀiÁ£À¹ÃPÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ »A¸É ¤ÃqÀÄwÛzÀÄÝzÀÝ®èzÉ 5 wAUÀ¼ÀÄ »AzÉ «£Á:PÁgÀt ¨ÉÊzÀÄ, PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¨É¯ïÖ¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÝjAzÀ ºÉzÀjPÉÆAqÀÄ vÀªÀgÀÆgÀÄ §zÁ«ÄUÉ ºÉÆÃV vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÁ¹¸ÀÄwÛzÀÄÝ, 5 wAUÀ¼ÀÄ DzÀgÀÄ PÀgÉAiÀÄ®Ä §gÀzÉ ¢£ÁAPÀ:14.05.2011 gÀAzÀÄ ¥sÉÆãï PÀgɪÀiÁr 2£Éà ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉƼÀÄîvÉÛÃ£É ¤Ã£ÀÄ §gÀ¨ÉÃqÀ CAvÁ w½¹zÀÝjAzÀ ¢£ÁAPÀ:15.05.2011 gÀAzÀÄ gÉÃtÄPÁ¼ÀÄ vÀ£Àß vÁ¬Ä, ¸ÀºÉÆÃzÀgÀ ºÁUÀÆ UÁæªÀÄzÀ »jAiÀÄgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¥sÉÆÃ£ï «µÀAiÀÄzÀ §UÉÎ «ZÁj¸À®Ä ªÀÄÄzÀUÀ¯ïUÉ §AzÀÄ «ZÁj¹, UÀȺÀtÂAiÀÄ£ÀÄß UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ©lÄÖ ºÉÆÃVzÀÄÝ, UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ CvÉÛ-ªÀiÁªÀ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ ¸ÉÃj, ¢£ÁAPÀ:24.05.2011 gÀAzÀÄ 2£ÉêÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉƼÀî®Ä ¨ÁAqï ¥ÉÃ¥ÀgïªÉÄÃ¯É ¸À»ªÀiÁqÀÄ CAvÁ ªÀiÁ£À¹ÃPÀ »A¸É ¤ÃrzÀÝjAzÀ vÀªÀgÀĪÀÄ£ÉAiÀĪÀjUÉ w½¹, ¸ÀºÉÆÃzÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀgÀÄ §AzÀ £ÀAvÀgÀ CªÀgÉÆA¢UÉ ¸ÀªÀiÁ¯ÉÆÃa¹, ¢£ÁAPÀ:21.05.2011 gÀAzÀÄ gÉÃtÄPÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¢£ÁAPÀ:20.05.2011 gÀAzÀÄ 10.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ¥ÀgÀ¸À¥Àà @ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ, ¥Àæ¨sÀÄ°AUÀ ªÉÄÃUÀ¼ÀªÀĤ, zÉÆqÀØ¥Àà ªÀÄ¹Ì ªÀÄvÀÄÛ ±ÉÃRgÀ¥Àà ²ªÀAV ¸Á:°AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ EªÀgÀÄ §¸ÁÛ¤ vÀAzÉ §¸À¥Àà 40 ªÀµÀð QjAiÀÄ EAf¤AiÀÄgï f¯Áè ¥ÀAZÁAiÀÄvï G¥À-«¨sÁUÀ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÉƼÀUÉ §AzÀÄ ¸ÁªÀÄÆ»PÀ «ªÁºÀ ¤«ÄvÀå gÀÆ:20,000/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß PÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ £ÁªÀÅ D¦üøïUÉ §AzÀÄ PÉýzÀgÉ ¤Ã£ÀÄ vÀ¦à¹PÉÆAqÀÄ E°èUÉ Nr §A¢¢Ý gÀÆ:20,000/- PÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ PÉÆqÀ¢zÀÝgÉ ¤£ÀߣÀÄß fêÀ ¸À»vÀ G½¸ÀĪÀÅ¢®è CAvÁ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ, £É®zÀ ªÉÄÃ¯É PÉqÀ« PÁ°¤AzÀ M¢ÝgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ §¸ÁÛ¤ QjAiÀÄ EAf¤AiÀÄgï PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¢£ÁAPÀ:20.05.2011 gÀAzÀÄ 14.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ¸ÀĤ¯ï PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ gÁªÀÄPÀȵÀÚ 27 ªÀµÀð ¸Á:UÉÆÃ¥Á®¥ÀÄgÀA PÁåA¥ï, ¥ÉÆõÀÖ: ¨ÉÊ®ÆgÀÄ, vÁ:f¯Áè:§¼Áîj ºÁ:ªÀ: ªÀĺÁ®Qëöäà CUÉÆæà ¥sÀÄqïì «Ä¯ï ªÀqÀÆègÀÄ EªÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ¯ï¸ÀASÉå:PÉJ.34,Dgï.3971 £ÉÃzÀÝgÀ°è gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ J¸ï.J£ï.n avÀæ ªÀÄA¢gÀzÀ ªÀÄÄA¢£À gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ JzÀgÀÄUÀqɬÄAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ CqÀØ §A¢zÀÝjAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¤°è¸ÀĪÀµÀÖgÀ°è CªÀgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ ¸Àé®à vÀUÀÄ°zÀÝjAzÀ ¸ÀĤ¯ïPÀĪÀiÁgÀ¤UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ CPÀÌ-¥ÀPÀÌzÀªÀgÀÄ ©r¹zÀÝjAzÀ CªÀgÀÄ C°èAzÀ ºÉÆÃVzÀÄÝ, CªÀgÀÄ ¥ÀÄ£À: §AzÀÄ ºÉÆqÉAiÀħºÀÄzÉAzÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß ©lÄÖ ¸Àé®à zÀÆgÀzÀ°è ¤AwzÀÄÝ ¸Àé®à ¸ÀªÀÄAiÀÄ PÀ¼ÉzÀ £ÀAvÀgÀ ¸ÀÄzsÁj¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¤°è¹zÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï EgÀ°®è. ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï §UÉÎ G¥ÀAiÀÄÄPÀÛ ªÀiÁ»w zÉÆgÉwgÀĪÀÅ¢®èªÉAzÀÄ ¸ÀĤ¯ïPÀĪÀiÁgÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¸ÀzÀgÀ§eÁgï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:20.05.2011 gÀAzÀÄ 20.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ªÀĺÀäzï ¸Á: ªÀiÁ£À« ºÁUÀÆ EvÀgÉ 4 d£ÀgÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ ªÀiÁ£À« ¥ÀlÖtzÀ ¹j J¯ÉPÁÖç¤Pïì ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ §¸ÀªÀ ªÀÈvÀÛzÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ¹ÃvÁgÁªÀÄAiÀÄå vÀAzÉ ¸ÀÆAiÀÄð£ÁgÁAiÀÄt ªÀÄÆwð ¸Á:C¥Àtð mÁQÃeï ºÀwÛgÀ ªÀiÁ£À«EªÀgÀ Erè §Ar ºÀwÛgÀ §AzÀÄ Erè PÉý dUÀ¼Á vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¹ÃvÁgÁªÀÄAiÀÄå PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

    ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ vÁ®ÆPÀ UÉÆgÉèÁ¼ï PÁåA¥ï ¤ªÁ¹, §¸ÀªÀgÁeÉñÀéj vÀAzÉ «gÉñÀ 20 ªÀµÀð EªÀ¼ÀÄ, vÀ£ÀVzÀÝ ºÉÆmÉÖ£ÉÆëzÀ£À ¨ÁzsÉ vÁ¼À¯ÁgÀzÉ
¢£ÁAPÀ:19.05.2011 gÀAzÀÄ 09.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÀÄ E®èzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è Qæ«Ä£Á±ÀPÀ «µÀ ¸Éë¹ ¸ÀAPÀl¥ÀqÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß UÀªÀĤ¹, PÀÆqÀ¯Éà CªÀ¼À£ÀÄß ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹ aQvÉì PÉÆr¹zÀÄÝ ZÉÃvÀj¹PÉƼÀîzÉ ¢£ÁAPÀ:21.05.2011 gÀAzÀÄ 07.15 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É CAvÁ ªÀÄÈvÀ¼À vÁ¬Ä ²ªÀ£ÁUÀªÀÄä PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ C¸Áé¨sÁ«PÀ ¸ÁªÀÅ CrAiÀÄ°è ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ vÁ®ÆPÀ gÁªÀÄgÀrØPÁåA¥ï ¤ªÁ¹, ²ªÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ 35 ªÀµÀð, EªÀ£ÀÄ JAlÄ ªÀµÀðUÀ½AzÀ ªÀÄzsÀå ¸ÉêÀ£É ZÀlPÉÌ §°AiÀiÁV, ªÀÄzsÀå ¸Éë¹zÀ CªÀÄ°£À°è £Á£ÀÄ ¨ÉAQ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ ¸ÁAiÀÄÄvÉÛÃ£É CAvÁ PÀÆUÁqÀÄwÛzÀݪÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ:18.05.2011 gÀAzÀÄ 18.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄzsÀå ¸Éë¹zÀ CªÀÄ°£À°è ªÉÄʪÉÄÃ¯É aªÀÄt JuÉÚ ¸ÀÄjzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨ÉAQ ºÀaÑPÉÆArzÀÄÝ, PÀÆqÀ¯Éà CªÀ£À£ÀÄß §¼Áîj «ªÀiïì D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹ aQvÉì PÉÆr¹zÀÄÝ ZÉÃvÀj¹PÉƼÀîzÉ ¢£ÁAPÀ:20.05.2011 gÀAzÀÄ 11.55 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ªÀÄÈvÀ£À ¥Àwß £ÁUÀªÀÄä PÉÆlÖ ªÀiÁ»w ªÉÄðAzÀ C¸Áé¨sÁ«PÀ ¸ÁªÀÅ CrAiÀÄ°è ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¹zÀ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:


 

²æà J£ï.±À²PÀĪÀiÁgï ¨sÁ.¥ÉÆ.¸Éà f¯Áè ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:21.05.2011 gÀAzÀÄ 26 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛªÀiÁr, MlÄÖ gÀÆ: 4600/- gÀÆ¥Á¬Ä ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹ PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ / ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.


 

    ¢£ÁAPÀ:20.05.2011 gÀAzÀÄ 17.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ E¨Áæ»ASÁ£ï vÀAzÉ C§Äݯï SÁ£ï ¥ÀoÁuï, ¸Á:PÀ¯ÁzÀV, vÁ:f¯Áè: ¨ÁUÀ®PÉÆÃmÉ EªÀ£ÀÄ, ¯Áj¸ÀASÉå:PÉJ.19, §Ä.3651 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°ègÀĪÀ gÀÄzÀæUËqÀ PÁA¥ÉèPïì ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛ¸ÀAZÁgÀPÉÌ CrØAiÀiÁUÀĪÀAvÉ ¤®ÄUÀqɪÀiÁrzÀÝ£ÀÄß UÀªÀĤ¹zÀ ²æà ¥Àæ¢Ã¥ÀPÉƼÀî ¦J¸ïL ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÉ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¯Áj ZÁ®PÀ£À «gÀÄzÀÝ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE :- 21/05/2011


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 21/05/2011

©ÃzÀgÀ £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.98/2011, PÀ®A ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ :-
¢£ÁAPÀ 18/05/2011 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ ¦üAiÀiÁ𢠱ÁåªÀÄgÁªÀ vÀAzÉ ¥ÀÄAqÀ°PÀgÁªÀ ¸Á: ºÀ£ÀĪÀÄ£À £ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ªÀÄUÀ C¤Ã®PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ±ÁåªÀÄgÁªÀ zÉñÀªÀÄÄR(PÁuÉAiÀiÁzÀ UÀÄqÀÄUÀ) ªÀAiÀÄ: 34 ¸Á: ºÀÄ£ÀĪÀÄ£À £ÀUÀgÀ EvÀ£ÀÄ PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄvÀÛ£ÉAzÀÄ ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀzÉ EgÀzÀ PÁgÀt DvÀ£ÀÄ PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀ ºÉÆÃl®zÀ°è «ZÁj¹zÁUÀ C¤Ã® PÀĪÀiÁgÀÄ EvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 17-05-2011 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6:30 UÀAmÉUÉ ºÉÆÃl® ¢AzÀ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ w½¹gÀÄvÁÛ£É. £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢ CvÀ£À ¸ÉßûvÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ gÀPÀÛ ¸ÀA§A¢üPÀgÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV «ZÁj¸À®Ä AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀiÁ»w w½¢gÀĪÀ¢®è. ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ ¢£ÁAPÀ 17-05-2011 gÀAzÀÄ 6:30 UÀAmÉUÉ PÀȵÀÚ gÉÃeÉ£Àì ºÉÆÃl® ¢AzÀ PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.58/2011, PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆÃvÉ 187 LJªÀiï« DPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 20/05/2011 gÀAzÀÄ 1130 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ ªÁqÉÃPÀgÀ, ªÀAiÀÄ: 62 ªÀµÀð ¸Á: ZËQªÁr EªÀgÀÄ vÀ£Àß ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ZËQªÀr UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛÃgÀĪÁUÀ »A¢¤AzÀ C¥ÀjavÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯ÁĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ »A¢¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ ¸ÉÊPÀ°UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢UÉ §® PÁ°£À PÀtÂÚ£À ºÀwÛgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÁzÀzÀ ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. ªÀÄvÀÄÛ §® bÀ¥ÉàAiÀÄ ªÉÄÃ¯É UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÁ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. ºÁUÀÆ DgÉÆævÀ£ÀÄ rQÌ ªÀiÁr vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÉÄÃvÀ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.43/2011, 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JA.«. JPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 20/05/11 gÀAzÀÄ 1945 ¦üAiÀiÁ𢠸ÉÆÃ¥Á£À vÀAzÉ £ÁªÀÄzÉêÀ ¥ÀvÁ¼É ªÀAiÀÄ 28 ªÀµÀð eÁw: ªÀÄgÁoÁ ¸Á: ªÁUÀzÀj vÁ: zÉêÀt ºÁUÀÄ E£ÉÆߧâ E§âgÀÄ PÀÄr vÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. JAJZï 24/J¯ï 1438 £ÉzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀPÉÌ §gÀĪÁUÀ 1930 UÀAmÉUÉ MAzÀÄ C¥ÀjavÀ mÁmÁ EArPÁ PÁgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁgÀ CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆ.¸ÉÊPÀ®UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÁUÀÄ »AzÉ PÀĽvÀªÀ¤UÉ E§âjUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÁVgÀÄvÀÛªÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄrDgï £ÀA.11/2011, PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹. :-
¢£ÁAPÀ 20/05/2011 gÀAzÀÄ 1400 UÀAmÉUÉ UËgÀ UÁæªÀÄzÀ°è ªÀÄÈvÀ QwÃð UÀAqÀ C¥ÁàuÁÚ ¹zÁæªÀÄ£ÀªÀgÀ 24 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ EªÀ¼ÀÄ vÀ£ÀUÉ FUÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀµÀðUÀ½AzÀ ºÉÆmÉÖ ¨ÉãÉÄAzÀ £ÀgÀ¼ÀÄwÛzÀÄÝ ¨ÉÃ£É UÀÄtªÀÄÄRªÁUÀzÉ ¨ÉøÀgÀUÉÆAqÀÄ ªÀÄ£À¹ì£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è£À «óµÀ ¸Éë¹zÀÄÝ E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ ¸ÉÃjPÀ ªÀiÁrzÁUÀ ¢£ÁAPÀ 20/05/2011 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ¸Á«£À°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ ZÀ£ÀߥÁà ªÀÄAoÁ¼É ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: vÉÆÃUÀ®ÆgÀ vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.67/2011, PÀ®A 324,504 L.¦.¹. :-
¢£ÁAPÀ 18-05-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀQÃ¯ï «ÄAiÀiÁå vÀAzÉ ZÁ£À¸Á§ PÀqÀªÉÆÃqÀ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: £ÀAzÀUÁAªÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆæ ZÀÄ£ÀÄß«ÄAiÀiÁå vÀAzÉ ZÁ£À¸Á¨ï ¸Á: £ÀAzÀUÁAªÀ EvÀ£À vÀ£Àß JvÀÄÛUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÀ©â£À ºÉÆ®zÀ°è vÀļÀĹzÀÄÝ E£ÉÆߪÉÄä ©qÀ¨ÉÃqÀ CA¢zÀPÉÌ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ §rUÉÄAzÀ ¨sÀÄdzÀ ªÉÄÃ¯É ªÉÄÃ¯É vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.99/2011, PÀ®A 324, 504, 341 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 20/05/2011 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ DgÉÆæ gÁdPÀĪÀiÁgÀ @ ¦AlÄ vÀAzÉ ¸ÀAvÁgÁªÀ ¸Á UÀuÉñÀ¥ÀÆgÀªÁr vÁ ¨sÁ°Ì ºÁUÀÆ EvÀgÀ 3 d£ÀgÀÄ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ zÀvÁÛwæ vÀAzÉ ¤Ã®PÀAoÀgÁO ¥ÀªÁgÀ ªÀ 32 ¸Á:zÀÄ¥ÀvÀªÀĺÁUÁAªÀ ¸ÀzsÀå r¹¹ ¨ÁåAPÀ ºÀwÛgÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉÊÄAzÀ PÁ°¤AzÀ ºÉÆqÉ-§qÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

ಹುಡುಗ ಕಾಣೆಯಾದ ಪ್ರಕರಣ :-
ಸ್ಟೇಷನ ಬಜಾರ ಠಾಣೆ :
ಶ್ರೀ ಶಂಕರ್ ಸಿಂಗ್ ತಂದೆ ಉಮಾಸಿಂಗ್ ರಜಪೂತ ಸಾ|| ಉದಯನಗರ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು, ನನ್ನ ಮಗ ಅಮರಸಿಂಗ್ ನು ಟ್ಯೂಷನ್ ಗೆ ಹೋಗಿ ಬರುತ್ತೇನೆ. ಅಂತಾ ಹೇಳಿ ಹೋದವನು ಮನೆಗೆ ವಾಪಸ್ಸು ಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಹುಡುಕಾಡಿದರೂ ಸಿಕ್ಕಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿ ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಸ್ಟೇಷನ ಬಜಾರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಕಳವು ಪ್ರಕರಣ :-
ರೋಜಾ ಠಾಣೆ :
ಶ್ರೀ ನಾಗರಾಜ ತಂದೆ ಶಾಂತಲಿಂಗಪ್ಪಾ ದುಕಾನಂದಾರ ಸಾ|| ಗಾಂದಿ ನಗರ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು, ದಿ:19-05-11 ರಂದು ರಾತ್ರಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಅಪರಿಚಿತ ಕಳ್ಳರು ನಮ್ಮ ಕಿರಾಣಿ ಅಂಗಡಿಯ ಶೇಟರ ಪಟ್ಟಿ ಬೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಗೋಲ್ಡಪ್ಲಾಕ್, ಬ್ರಿಸ್ಟಲ್, ಕಿಂಗಸೈಜ್ ಗೋಲ್ಡ ಪ್ಲಾಕ್, ವೀಲ್ಸ್ ಸಿಗರೆಟ ಮತ್ತು ಮಾಣಿಕಚಂದ ಗುಟಕಾ ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟು 24,060/- ರೂ. ಬೆಲೆಬಾಳುವದನ್ನು ಕಳವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ರೋಜಾ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.