Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Saturday, April 17, 2010

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 17/04/2010


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 17/04/2010

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁj ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 70/2010 PÀ®A 279, 338, 304(J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 16/4/10 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ü ²ªÀgÁªÀÄ vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà ¥À¯ÉèzÀªÀgÀÄ ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð eÁw: PÀ§â°UÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á PÉƼÀÄîgÀ vÁ aAZÉƽ f¯Áè UÀÄ®§UÁð EªÀgÀÄ ºÉAqÀwAiÀÄ vÀAV ¥ÁªÀðw @ ¥ÁgÀªÀiÁä UÀAqÀ ªÀiÁtÂÃPÀ ¸Á:PÀ®ÆègÀ EªÀ½UÉ ®SÁé ºÉÆqÉ¢zÀÝ PÁgÀt CªÀ½UÉ ¸ÉƯÁ¥ÀÄgÀ D¸ÀàvÉæUÉ vÉÆÃj¹PÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä ¸ÀA§A¢üPÀgÉÆA¢UÉ mÁmÁ ¸ÀĪÉÆ £ÀA PÉJ-32/ JA-4458 £ÉÃzÀÝgÀ°è §gÀÄwÛzÉݪÀÅ. DgÉÆæ ±ÉÃR¥Áà PÉÆtÚªÀÄäªÀgÀ MAzÀÄ mÁmÁ ¸ÀĪÉÆà £ÀA PÉJ-32/ JA-4458 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á PÀ®ÆègÀ vÁ aAZÉƽ f UÀÄ®§UÁð EªÀgÀÄ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CvÉÆ ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤±Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ D®zÀ ªÀÄgÀPÉÌ eÉÆÃgÁV rQÌ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀj WÀl£É ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ DgÉÆæUÉ §®bÀ¥ÉàAiÀÄ°è ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁV WÀl£É ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄÈvÀÛ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ. ºÁUÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ AiÀiÁªÀÅzÉà UÁAiÀÄUÀ¼ÁV¯Áè. ªÀÄvÀÄÛ G½zÀªÀjUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVªÉ J®ègÀ£ÀÄß aQvÉìUÉ PÀÄjvÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ §¸ÀªÀPÀ¯ÁåtPÉÌ ¸ÁV¸À¯Á¬ÄvÀÄ DzÀgÉ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀw ªÀiÁtÂPÀªÀiÁä EªÀ¼ÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀÛ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 131/2010 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ eÉÆÃvÉ 187 LJªÀiï«í JPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 17/04/2010 gÀAzÀÄ 0800 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æäªÁ¸À vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà ªÀÄAUÀ®V ªÀAiÀÄ : 22 ªÀµÀð eÁw : PÉƽ G: ¯Áj qÉæöʪÀgï ¸Á EA¢gÁ£ÀUÀgÀ ºÀÄqÀV EªÀgÀ vÀAzÉAiÀiÁzÀ ªÀiÁtÂÃPÀ¥Áà vÀAzÉ «ÃgÀ¥Áà ªÀÄAUÀ®V ªÀAiÀÄ 45 ªÀµÀð EvÀ£ÀÄ PÀÆ° PÉ®¸ÀPÁÌV vÀ£Àß ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É EA¢gÁ£ÀUÀgÀ ºÀÄqÀV UÁæªÀÄ¢AzÀ ºÀÄqÀV UÁæªÀÄPÉÌ §gÀĪÁUÀ gÁ. ºÉ £ÀA. 9 gÀ ªÉÄÃ¯É ºÀÄqÀV ¥sÀÆ¯ï ºÀwÛgÀ §gÀĪÁUÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ §AzÀ DgÉÆæ C¥ÀjavÀ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤±Á̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉUÉ rQÌ ªÀiÁr ¯Áj DvÀ£À ªÉÄðAzÀ ºÁ¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ vÀ¯É ¥ÀÆwð dfÓ ¸ÉÆAl, §®UÁ® vÉÆÃqÉ ªÀÄÄjzÀÄ ªÀÄÄzÉÝAiÀiÁV WÀl£É ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj DgÉÆæ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯Áj ¤°è¸ÀzÉà Mr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁj ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 71/2010 PÀ®A 279, 337 L¦¹, eÉÆÃvÉ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 16/04/10 gÀAzÀÄ 1830 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀA¢Ã¥À vÀAzÉ ¥ÀævÁ¥À ¨sÉÆøÀ¯É ªÀAiÀÄ:28 ªÀµÀð G:¯Áj £ÀA JA.ºÉZï-06, JPÀÆå-4960 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á ¸À®UÀgÁ ªÀÄrØ vÁ:vÀļÀeÁ¥ÀÄgÀ f¯Áè:G¸Áä£Á¨ÁzÀ EªÀgÀÄ qÀ¨Áâ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß gÁ.ºÉ.-9 gÀ ªÀÄÆ®PÀ ºÉÊzÁæ¨Á§ PÀqɬÄAzÀ ¥ÀÄuÉ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ ¸ÀzÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ ²æãÁxÀ AiÀiÁzÀªÀ mÁåAPÀgÀ £ÀA feÉ-06, gÉhÄqï-6679 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¸ÉÆïÁ¥ÀÄgÀ PÀqɬÄAzÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ PÀqÉUÉ CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ DgÉÆæ ªÀÄvÀÛ ¦üAiÀiÁð¢üUÉ ¸ÁzÁ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆÃAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 130/2010 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA«í DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 16/04/2010 gÀAzÀÄ 2010 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÁeÁgÁªÀÄ vÀAzÉ £ÁgÁAiÀÄt PÀAlA ªÀAiÀÄ: 42 ªÀµÀð, ¸Á: ªÁ®ZÀAzÀ PÁ¯ÉÃd C±ÉÆÃPÀ ZËPÀ lAlA£ÀUÀgÀ ¸ÉÆïÁ¥ÀÄgÀ. EªÀgÀÄ lÀªÉÃgÁ PÁgÀ £ÀA JªÀiïºÉZï-13/J¹-1013 £ÉÃzÀÝgÀ°è gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ºÉzÁÝj £ÀA-9gÀ ªÀÄÆ®PÀ ¸ÉÆïÁ¥ÀÄgÀPÉÌ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ªÀÄAiÀÄÄgÁ ºÉÆÃmÉ® ºÀwÛgÀ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤°è¹ J®ègÀÄ ºÉÆmÉ¯ï ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ PÁj£À°è §AzÀÄ PÀĽvÀgÀÄ DzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ zÉÆqÀتÀiÁä gÀÄQät¨Á¬Ä lªÉÃgÁ PÁj£À »A¢£À qÉÆÃgÀ vÉUÉAiÀÄĪÀµÀ×gÀ°è DgÉÆæ MªÀĤ PÁgÀ £ÀA J¦-37/ºÉZï-2456 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̽f¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PÁjUÉ »A¢¤AzÀ rQÌ ªÀiÁr vÀ£Àß ªÁºÀ£À ¤°è¸ÀzÉ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ gÀÄQät¨Á¬Ä EªÀjUÉ §® ºÀuÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ¥ÀæeÉë vÀ¦à ©zÀÝzÀjAzÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ aQvÉì PÉÆr¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ aQvÉì ¥sÀ®PÁj AiÀiÁUÀzÉ ªÀÄÈvÀÛ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ɽPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 56/2010 PÀ®A 279 L.¦.¹ eÉÆvÉ 185 L.JA.« JPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 16/04/10 ¦üAiÀiÁ𢠢°Ã¥ÀPÀĪÀiÁgÀ ¸ÁUÀgÀ ¦.J¸À.L ºÀÄ®¸ÀÆgÀ oÁuÉ ºÁUÀÆ ¦.¹ 1484 gÁªÀÄzÁ¸À ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ£À°è ªÀiÁ£Àå r.J¸À.¦ ¸ÁºÉçgÀ C¥ÀgÁzsÀ ¸À¨sÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ ºÀÄ®¸ÀÆgÀPÉÌ §gÀĪÁUÀ 2115 UÀAmÉUÉ ¨ÉÃl¨Á®PÀÄAzÁ ºÀwÛÃgÀ §¸ÀªÀ PÀ¯Áåt-ºÀÄ®¸ÀÆgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ fæ£À ªÀÄÄAzÉ DgÉÆæ ªÀĺÁ£ÀAzÀ vÀªÀÄzÉ gÁZÀ¥Áà ¨ÁªÀUÉ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á: ¨ÉÃl¨Á®PÀÄAzÁ vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt. ªÉÆÃ. ¸ÉÊ £ÀA PÉJ-39/E-8378 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀĪÀzÀ£ÀÄß £ÉÆÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ PÀÆqÀ¯É DgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß vÀqÉzÁUÀ CªÀ£À ¨Á¬ÄAzÀ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀ ªÁ¸À£É §gÀÄwÛzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß »ÃUÉ ©lÖ°è ªÀÄÄAzÉ J¯ÁèzÀgÀÄ ºÉÆÃV C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ w½zÀÄ DgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÉÊzÀåQAiÀÄ ¥ÀjÃPÉë ªÀiÁr¹zÀÄÝ ªÉÊzÁå¢üPÁjAiÀĪÀgÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀ §UÉÎ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ ¤ÃrgÀÄvÁÛgÉ. £ÀAvÀgÀ DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÞÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 57/2010 PÀ®A 279, 338 L.¦.¹ eÉÆvÉ 187 L.JA.« JPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 16/04/10 gÀAzÀÄ 2030 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠮PÀëöät vÀAzÉ UÀAUÁgÁªÀÄ PÀÄ£Á¯É ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð eÁw: PÀ§â°UÀ ¸Á: ¨ÉîÆgÀ EgÀÄ §¸ÀªÀ PÀ¯ÁåtPÉÌ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ ¨ÉîÆgÀPÉÌ §gÀĪÁUÀ 1930 UÀAmÉUÉ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ DgÉÆæAiÀiÁzÀ n¥ÀàgÀ £ÀA 124 ºÀ¼À¢ §tÚzÀÄÝ £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£À Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ CmÉÆzÀ°è PÀĽvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¥ÁzÀPÉÌ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À ¤°è¸ÀzÉ Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA 33/2010 PÀ®A 448, 323, 504, 506, L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 17-04-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 0050 UÀAmÉUÉ ¦üÃAiÀiÁð¢ EªÀiÁä£ÀĪɯï vÀAzÉ PÉñÀªÀgÁª ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð eÁw: Qæ±ÀÑ£ï G: UÀÄvÉÛzÁgÀ ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA. 2-3-214, ªÀiÁvÀ£ÀPÉÃj ©ÃzÀgÀ. EªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EzÁÝUÀ DgÉÆæ ¸ÀĨsÁµÀ vÀAzÉ «oÀ® ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð, eÁw: Qæ±ÀÑ£ï, ¸Á ªÀiÁvÀ£ÀPÉÃj ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ¦üAiÀÄð¢UÉ «£ÁPÁgÀt ¤A¢¸ÀÄvÁÛ, CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ, ªÀÄ£ÉAiÉƼÀUÉ £ÀÄVÎ PÀ°è¤AzÀ PÉÊUÉ ºÉÆqÉzÀÄ M¼ÀUÁAiÀÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É ºÁUÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÀÄlÄA§ ¸ÀzÀ¸ÀåjUÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊ¢gÀÄvÁÛ£É ªÀÄvÀÄÛ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ PÀ¼ÉzÀ ªÀµÀð PÀÆqÁ ºÀ¯Éè ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 129/2010 PÀ®A 341, 504, 323, 324, eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 15/04/2010 gÀAzÀÄ 2000 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ ©üªÀıÁå ¸ÀÄAiÀÄðªÀA² ªÀAiÀÄ: 32ªÀµÀð, eÁw: ªÀiÁ¢UÁ ¸Á: WÉÆÃgÀªÁr ºÁUÀÆ ¥À¢ät ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ¢AzÀ §AzÀÄ CªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÀĽwÛzÁÝUÀ DgÉÆæ £ÀA-1 ²ªÀgÁd vÀAzÉ ©üªÀıÁå ¸ÀÆAiÀÄðªÀA² ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÀ¼É ªÉÊgÀvÀé ¢AzÁV ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ §AzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊ¢gÀÄvÁÛ£É, DgÉÆæ £ÀA-2 ²ªÁf vÀAzÉ zÉÆAr¨Á ªÀÄZÀPÀÄj MwÛ »ÃrzÁUÀ DgÉÆæ £ÀA-1 C°èAiÉÄ ©zÀÝ PÀ°è¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É DgÉÆæ £ÀA-3 gÁdÄ ²ªÀgÁd ¸ÀÆAiÀÄðªÀA² PÉʬÄAzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 37/2010 PÀ®A 324 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 16-04-2010 gÀAzÀÄ 1630 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀ ZÁAzÀ¸Á§ vÀAzÉ ±ÉÃR CºÀäzÀ «Ä¯ï¥ÀÆgÉ ºÁUÀÆ E£ÀÄß ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ ¸Á: ªÀĺÁgÁdªÁr EªÀgÀÄ ºÉÆî ºÀAaPÉ «µÀAiÀĪÁV dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ¦üÃAiÀiÁð¢ eÁ¤¸Á§ vÀAzÉ ±ÉÃR CºÀäzÀ «ÄÃ¯ï ¥ÀÆgÉ ¸Á: ªÀĺÁgÁdªÁr EvÀ¤UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½zÀ ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ ©Ãr¸À®Ä ºÉÆÃzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ E¸Àħ ¸Á§ EvÀ¤UÉ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ZÁPÀÄ¢AzÀ §®UÉÊ ¨ÉgÀ½UÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 57/2010 PÀ®A 318 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 16/04/2010 gÀAzÀÄ 1530 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠫oÀ® vÀAzÉ E¸Áä¬Ä¯ï UÁAiÀÄPÀªÁqï ªÀAiÀÄ: 30ªÀµÀð, ¸Á: ¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀ ¸ÀzsÀå eÉʱÀAPÀgÀ PÁ¯ÉÆä §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ºÁUÀÆ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ & ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ ªÀQîgÀÄ ZÀºÁ PÀÆrAiÀįÉAzÀÄ PÉÆÃlð ºÉÆgÀ DªÀgÀtzÀ°è ¤AvÁUÀ MAzÀÄ £Á¬Ä £ÀªÀeÁvÀ ²±ÀĪÀ£ÀÄß vÀ£Àß ¨Á¬ÄAiÀÄ°è »rzÀÄPÉÆAqÀÄ vÀAzÀÄ M¼À DªÀgÀtzÀ°è ©¸ÁrzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ºÁUÀÆ J®ègÀÆ PÀÆr C°èUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃrzÁUÀ MAzÀÄ C¥ÀjavÀ £ÀªÀ eÁvÀ ²±ÀÄ UÀAqÀÄ ªÀÄUÀÄ EzÀÄÝ, DgÉÆæAiÀiÁzÀ AiÀiÁgÉÆà M§â C¥ÀjavÀ ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ¼ÀÄ (vÁ¬Ä) ªÀÄUÀÄ«£À d£À£À M§âqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ªÀÄUÀÄ«UÉ d£Àä PÉÆlÄÖ ©¸ÁrzÁUÀ £ÀªÀ eÁvÀ ²±ÀÄ ¸ÀwÛgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 58/2010 PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 16/04/2010gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠹.zÀ±Àð£ÀgÁd vÀAzÉ ¹.ªÉÆÃwgÁªÀÄ ZËzsÀj ªÀAiÀÄ: 35ªÀµÀð ¸Á: ¸À¸ÁÛ¥ÀÆgÀ §AUÁè §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀÄ ¸À¸ÁÛ¥ÀÆgÀ §AUÁèzÀ PÉ.J¸ï.n.r.¹. (lÆåj¸ÀA)UÉ C¼ÀªÀr¹zÀ «ÄÃlgï Dgï.Dgï.£ÀA.J¸ï.381£ÉÃzÀ£ÀÄß PÉ.J¸ï.n.r.¹. (lÆåj¸ÀA)£À°è AiÀiÁgÀÄ E®èzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr, ¢£ÁAPÀ:14/04/2010gÀ ªÀÄÆzÀ®Ä ¢ªÀ¸À DgÉÆævÀgÁzÀ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ, ¸ÀzÀj «ÄÃlgÀ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 65/2010 PÀ®A 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 15/04/10 gÀAzÀÄ 2100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠹zÀÝ¥Áà vÀAzÉ «ÃgÀ±ÀnÖ ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð ¸Á: §PÀÌZËr UÁæªÀÄ EªÀgÀÄ «ÃgÀAiÀiÁå ¸Áé«Ä eÉÆvÉAiÀÄ°è ®Qëöä zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ ªÀiÁvÁ£ÁqÀÄvÀÛ PÀĽwzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) «dAiÀÄ PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd 2) ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd 3) C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd J®ègÀÄ ¸Á: §PÀÌZËr UÁæªÀÄ §AzÀÄ «ÃgÀAiÀiÁå ¸Áé«ÄUÉ £ÀªÀÄä ºÀwÛgÀ¢AzÀ JPÉ PÉ®¸À ©nÖ¢Ý CAvÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀÄÄ JPÉ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛ¢Ýj CAvÀ PÉýzÀPÉÌ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀÄ ¦üÃAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ CvÀ£À UɼÉAiÀĤUÉ ¥ÀAZÀ¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ¸ÁzÁ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ ºÁUÀÄ dUÀ¼À ©r¸À®Ä §AzÀ E£ÀÄß E§âjUÀÄ PÀÆqÀ DgÉÆævÀgÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀ¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 81/2010 PÀ®A 341, 324, 504, eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 15/04/2010 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ CªÀÄgÉñÀégÀ vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀ UÉÆR¯É ªÀAiÀÄ: 19 ªÀµÀð, eÁw: ºÀjd£À ¸Á: ©üêÀÄ £ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì ºÁUÀÆ DvÀ£À UɼÉAiÀÄgÀÄ nëµÀ£ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) QÃgÀt vÀAzÉ §ÄzÀÞgÁd ¥ÁåUÉ 2) gÁºÀÄ® vÀAzÉ gÀªÉÄñÀ UÁAiÀÄPÀªÁqÀ 3) ¥ÉzÀÄÝ vÀAzÉ ²ªÀgÁd ¥ÁåUÉ ¸Á: ©üêÀÄ £ÀUÀgÀ 4) ¹zÁÝxÀð ¸Á : C±ÉÆÃPÀ £ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì J®ègÀÆ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ DvÀ£À UɼÉAiÀĤUÉ vÀqÉzÀÄ ¤Ã£É dAiÀÄAw ªÉÄÃgÀªÀtÂUÉAiÀÄ°è «£ÁPÁgÀt dUÀ¼À vÉUÉ¢¢Ý CAvÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¨Éð֤AzÀ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 58/2010 PÀ®A 323, 324, 506 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 15-4-2010 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ, ¦üAiÀiÁð¢ C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ ®±ÀªÀÄAiÀiÁå, ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħgÀÄ ¸Á: ¨ÁUÁgÉrØ (J.¦.) ¸ÀzÀå ²ªÀPÀ¯Á PÁA¥ÉèÃPïì UÀÄgÀÄ£Á£ÀPÀ PÀªÀiÁ£À ºÀwÛgÀ ©ÃzÀgÀ. EªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ zÀAiÀiÁPÀgÀ, ªÀAiÀÄ: 10 ªÀµÀð, EvÀ£ÀÄ ±ÀAPÀgÀ zÉñÀ¥ÁAqÉ ªÀQîgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉUÉ §gÀÄwÛzÁÝUÀ, DgÉÆæAiÀiÁzÀ ¹gÁd V¯ÁªÁ PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀªÀ£ÀÄ, ¸Á: vÀgÀPÁj ªÀiÁPÉðl ºÀwÛgÀ ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ ºÀ¼ÉAiÀÄ ªÉÊgÀvÀé¢AzÀ zÀAiÀiÁPÀgÀ¤UÉ UÁqÀð£ï vÉÆÃj¸ÀÄvÉÛÃ£É £ÀqÉ ºÉÆÃUÉÆÃt CAvÀ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ©ÃzÀgÀ CPÀ̪ÀĺÁzÉë £À¹ðAUÀ PÁ¯ÉÃd a¢æ gÉÆÃqï ºÀwÛgÀ RįÁè eÁUÉAiÀÄ°è ¨Á¬Ä NwÛ »rzÀÄ, £É®PÉÌ ºÁQ JqÀ JzÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀÄwÛUÉ ºÀwÛgÀ PÉʬÄAzÀ ªÀÄÄ¶× ªÀiÁr ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. C®èzÉ PÉʬÄAzÀ JqÀ ¨É£Àß°è, JqÀ PÉÊ gÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÉÄÊAiÀÄ°è C®è°è PɪÀj vÀgÀazÀ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥ÀqɹgÀÄvÁÛ£É. ªÀÄvÀÄÛ vÀ¯ÉAiÀÄ »A¨sÁUÀzÀ°è 5 PÀqÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥ÀqɹgÀÄvÁÛ£É. ªÀÄvÀÄÛ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀj ¸ÀºÀ ºÁQgÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Raichur District Press Note on Complainants/Victims Day

¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀªÀgÀ PÁAiÀiÁð®AiÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ

¢£ÁAPÀ : 15.04.2010

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ

f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï oÁuÉUÀ¼À°è ¥Àæw wAUÀ¼À 3£ÉÃAiÀÄ ¨sÁ£ÀĪÁgÀzÀAzÀÄ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀgÀ/vÉÆAzÀgÉUÉƼÀUÁzÀªÀgÀ ¢£À (Complainants/Victims Day) JAzÀÄ DZÀj¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. J¦æ¯ï-2010 jAzÀ F ¢£ÀªÀ£ÀÄß DZÀj¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. EzÀgÀ CAUÀªÁV ¢£ÁAPÀ : 18.04.2010 gÀAzÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï oÁuÉUÀ¼À°è ¦AiÀiÁð¢zÁgÀgÀ/vÉÆAzÀgÉUÉƼÀUÁzÀªÀgÀ ¢£ÀªÀ£ÀÄß GzÁÏl£É ªÀiÁr ¥ÁægÀA¨sÀ ªÀiÁqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.

    D ¢£ÀUÀ¼ÀAzÀÄ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è vÀ¤SÉAiÀÄ°ègÀĪÀ J¯Áè ¦AiÀiÁð¢zÁgÀgÀ/vÉÆAzÀgÉUÉƼÀUÁzÀªÀgÀ£ÀÄß oÁuÉAiÀÄ°è PÀgɬĹ CªÀgÀÄUÀ½UÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À vÀ¤SÉAiÀÄ ¥ÀæUÀw §UÉÎ w½¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. C®èzÉà CªÀgÀÄUÀ½UÉ E£ÀÄß ºÉaÑ£À ¸ÀºÁAiÀÄ ¸ÀºÀPÁgÀ CªÀ±ÀåPÀvÉ EzÀÝ°è ¤ÃqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.

    vÀ¤SÉAiÀÄ ¥ÀæUÀw §UÉÎ CªÀgÉÆA¢UÉ ZÀað¹ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀjUÉ ªÀÄ£ÀªÀjPÉ ªÀiÁqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. CzÉà ªÉÃ¼É ¦AiÀiÁð¢zÁgÀjAzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ vÀ¤SÉAiÀÄ §UÉÎ ºÉaÑ£À ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀºÀ ¸ÀAUÀ滸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.

    f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ/vÉÆAzÀgÉUÉƼÀUÁzÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ : 18.04.2010 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10.00 UÀAmÉUÉ ºÁUÀÆ wAUÀ¼À ¥Àæw ªÀÄÆgÀ£Éà ¨sÁ£ÀĪÁgÀzÀAzÀÄ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ ¥Éưøï oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄä ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ¥ÀæUÀwAiÀÄ §UÉÎ ªÀiÁ»w ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀî®Ä F ªÀÄÆ®PÀ PÉÆÃgÀ¯ÁVzÉ.

    ¢£ÁAPÀ : 18.04.2010 gÀAzÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ°è ¸ÀzÀgÀ §eÁgï ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¨É½UÉÎ 10.00 UÀAmÉUÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯Áè ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÀjµÁ×¢üPÁjUÀ¼ÁzÀ ²æà n.Dgï.¸ÀÄgÉñï L.¦.J¸ï gÀªÀgÀÄ GzÁÏl£É ªÀiÁqÀ°zÁÝgÉ.     EzÉà ªÉÃ¼É vÁ®ÆPÀÄ PÉÃAzÀæUÀ¼À°è ºÉZÀÄѪÀj J¸ï.¦/r.J¸ï.¦ gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ GzÁÏl£É ªÀiÁqÀ°zÁÝgÉ. ºÉaÑ£À ¸ÀASÉåAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ vÉÆAzÀgÉUÉƼÀUÁzÀªÀgÀÄ ºÁdgÁUÀ®Ä PÉÆÃgÀ¯ÁVzÉ.

Raichur District Reported Crimes

PÉÆ¥Àà¼À f¯Éè PÀĵÀÖVAiÀÄ ¸ÀtÚ¤ÃgÁªÀj E¯ÁSÉ PÁAiÀiÁð®AiÀÄzÀ°è ¢£ÀUÀÆ° PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄwÛgÀĪÀ CªÀÄgÉñÀ ªÀAzÁ° vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Àà CAPÀıÀzÉÆrØ 48 ªÀµÀð ¸Á:ªÀÄÄzÀUÀ¯ï EªÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ:08.04.2010 gÀAzÀÄ 20.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ PËlÄA©PÀ ¸ÀªÀĸÉå¬ÄAzÀ ¥ÀwßAiÉÆA¢UÉ ¨Á¬ÄªÀiÁw£À dUÀ¼Á ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ 21.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ ªÁ¥Á¸ï §A¢gÀĪÀÅ¢®è CªÀgÀ ªÉƨÉʯïUÉ ¸ÀA¥ÀQð¹zÀgÉ ¹éZï D¥sï CAvÁ §gÀÄwÛzÀÄÝ, FªÀgÉUÀÆ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÆ G¥ÀAiÀÄÄPÀÛ ªÀiÁ»w zÉÆgÉwgÀĪÀÅ¢®è PÁuÉAiÀiÁzÀ ªÀåQÛAiÀÄÄ ¸ÁzsÁgÀt ªÉÄÊPÀlÄÖ, zÀÄAqÀÄ ªÀÄÄR, GzÀݪÀÄÆUÀÄ, 5'-6" JvÀÛgÀ ©½ «Ä²ævÀ PÀ¥ÀÄàPÀÆzÀ®Ä, ¸ÁzsÁ PÉA¥ÀÄ ªÉÄʧtÚzÀªÀ¤zÀÄÝ ºÀ¹gÀÄ ZËPÀr ±Àlð, ZÁPÀ¯ÉÃmï §tÚzÀ ¥ÁåAmï zsÀj¹gÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÁuÉAiÀiÁzÀ ªÀåQÛAiÀÄ ¥ÀÄvÀæ gÀAUÀ£ÁxÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ AiÀÄgÀUÉÃgÁ ¥ÉưøÀgÀÄ ªÀÄ£ÀĵÀåPÁuÉ CrAiÀÄ°è zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ: 16.04.2010 gÀAzÀÄ 10.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ¯Áj¸ÀASÉå: J¦.29,n.5959 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ-¹gÀUÀÄ¥Àà gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ & C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÉÃUÀ ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ PÀ£ÁßjPÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ªÀÄÄAzɺÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀASÉå:J¦.21, JA.5661 £ÉÃzÀÝPÉÌ rQÌ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ¯ï ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛzÀÝ AiÀÄAPÉÆç vÀAzÉ gÁªÀÄAiÀÄå 45 ªÀµÀð, ¸Á: §¢£Á¼À, vÁ: PËvÁ¼ÀA (DAzÀæ¥ÀæzÉñÀ) EªÀ¤UÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ C¥ÀWÁvÀzÀ £ÀAvÀgÀ ¯ÁjZÁ®PÀ£ÀÄ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉÉAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ AiÀÄAPÉÆç PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ:16.04.2010 gÀAzÀÄ 10.30UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ D¥ÉDmÉÆøÀASÉå:J¦.21,qÀ§Æèöå.1474 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ & °AUÀAiÀÄå vÀAzÉ AiÀÄAPÀAiÀÄå ¸Á: ªÀÄ®èzÀUÀÄqÀØ EªÀ£ÀÄ »ÃgÉÆà ºÉÆAqÁ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï¸ÀASÉå: PÉJ.37,PÉ.4901 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ-PÀ«vÁ¼À gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ & C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÉÃUÀ ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ ªÀÄ®èzÀUÀÄqÀØ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ¥ÀgÀ¸ÀàgÀgÀ ªÁºÀ£ÀUÀ½UÉ ªÀÄÄSÁ-ªÀÄÄTAiÀiÁV rQÌ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ DmÉÆÃzÀ°è ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄwÛzÀÝ ²ªÀgÁd vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ vÀqÀPÀ¯ï ©J¸ïJ£ïJ¯ï ¸ÉPÀÆåjn UÁqÀð ªÀÄvÀÄÛ ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ¯ï ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛzÀÝ °AUÀAiÀÄå¤UÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ C¥ÀWÁvÀzÀ £ÀAvÀgÀ DmÉÆÃZÁ®PÀ£ÀÄ DmÉÆêÀ£ÀÄß gÀ¸ÉÛ ¥ÀPÀÌzÀ°è ¤°è¹ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉÉAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ²ªÀgÁd PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼À ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ:16.04.2010 gÀAzÀÄ 21.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ºÀ£ÀĪÀÄAvÁæAiÀÄ vÀAzÉ ¨Á®AiÀÄå ¸Á: aPÀÌgÁAiÀÄPÀÄA¦ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀgÀÄ aPÀÌ gÁAiÀÄPÀÄA¦ UÁæªÀÄzÀ ±Á¯ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ªÀÄzsÀå ¸Éë¹zÀ CªÀÄ°£À°è CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁqÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß PÉý¹PÉÆAqÀ CzÉ UÁæªÀÄzÀ ¹zÀÝ¥Àà vÀAzÉ ±ÀAPÀæ¥Àà EªÀgÀÄ AiÀiÁPÉ UÀ¯ÁmÉ ªÀiÁqÀÄwÛÃj ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV ªÀÄ®Vj CAvÁ ºÉýzÀÝPÉÌ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV EvÀgÉ 14 d£ÀgÉÆA¢UÉ §AzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, CªÀªÀiÁ£ÀUÉƽ¹ PÉʬÄAzÀ & PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¹zÀÝ¥Àà PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀ§ÆâgÀÄ ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. 2£ÉÃ¥ÀÄlPÉÌ


 

¢£ÁAPÀ:16.04.2010 gÀAzÀÄ 19.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ªÀiÁqÀ¹gÀªÁgÀ UÁæªÀÄzÀ°è ¥ÀA¥Á¥Àw vÀAzÉ ªÀiÁgÉ¥Àà ¸Á: ªÀiÁqÀ¹gÀªÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ £ÁgÁAiÀÄt¥Àà EªÀgÀÄ dUÀ¼Á ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ C°èUÉ §AzÀ ±ÀAPÀæ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà ²gÀ¸ÉÛzÁgÀgÀÄ PÀAzÁAiÀÄ E¯ÁSÉ ºÉƸÀ¥ÉÃmÉ ¸Á: ªÀiÁqÀ ¹gÀªÁgÀ EªÀjUÉ ¤Ã£Éà £ÁgÁAiÀÄt¥Àà¤UÉ ºÉý dUÀ¼Á ªÀiÁqÀ®Ä PÀ¼À»¹¢Ý CAvÁ ¥ÀA¥Á¥Àw CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ¨ÉÊzÀÄ, fêÀ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ±ÀAPÀæ¥Àà ²gÀ¸ÉÛzÁgÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ:16.04.2010 gÀAzÀÄ 17.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ w¥ÀàtÚ vÀAzÉ ºÉƼÉAiÀÄ¥Àà ¨Ét¹UÀrØ, CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ gÁªÀÄAiÀÄå ªÀÄvÀÄÛ UÀÄAqÀ¥Àà vÀAzÉ qÉƼÀî CªÀÄgÀ¥Àà qÉƼÉîÃgï J®ègÀÆ ¸Á:UÀÄgÀÄUÀÄAmÁ UÁæªÀÄ EªÀgÀÄ CzÉ UÁæªÀÄzÀ ¸Àdð¥Àà vÀAzÉ DzÉ¥Àà ¨ÉÆA¨Á¬Ä EªÀjUÉ ªÀÄzsÀå ¸ÉêÀ£É ªÀiÁqÀ®Ä §gÀĪÀAvÉ PÀgÉzÁUÀ ¸Àdð¥Àà ¤gÁPÀj¹zÀÝjAzÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ¨ÉÊzÀÄ, PÉʬÄAzÀ ¨Á¬ÄUÉ ºÉÆqÉ¢zÀÝjAzÀ ºÀ®Äè ªÀÄÄj¢zÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ¨Ál°¬ÄAzÀ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ Cdð¥Àà PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ºÀnÖoÁuÉ ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ:15.04.2010 gÀAzÀÄ 22.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà ¸Á: G¥Àà¼ÀUÁæªÀÄ EªÀgÀ ¥Àwß 35 ªÀµÀðzÀ UÀȺÀtÂAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÁ¸ÀzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À CAUÀ¼ÀzÀ°è ªÀÄAZÀzÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ ªÀÄ®VzÀÄÝ, ¥ÀPÀÌzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¤ªÁ¹ UÁ° °AUÀ¥Àà vÀAzÉ w¥ÀàtÚ EªÀ£ÀÄ eÉÆð ºÉÆqÉAiÀÄÄvÀÛ §AzÀÄ ªÀÄAZÀzÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÄ®VzÀÝ UÀȺÀtÂAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ©zÀÄÝ UÀnÖAiÀiÁV »rzÀÄ PÉÆArzÀÄÝ UÀȺÀtÂAiÀÄÄ aÃj PÉÆArzÀÝjAzÀ UÁ° °AUÀ¥Àà£À ¥ÀwßAiÀÄÄ §AzÀÄ E§âgÀÆ ¸ÉÃj CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, fêÀ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ UÀȺÀt PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ:15.04.2010 gÀAzÀÄ 22.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ °AUÀ¥Àà vÀAzÉ w¥ÀàtÚ ¸Á: G¥Àà¼À UÁæªÀÄ EªÀ£ÀÄ ªÀÄzsÀå ¸Éë¹zÀ CªÀÄ°£À°è ªÀÄ£ÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¥ÀPÀÌzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà EªÀgÀ ¥Àwß 35 ªÀµÀðzÀ UÀȺÀt ªÀÄ£É ªÀÄÄA¢£À CAUÀ¼ÀzÀ°è ªÀÄAZÀzÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ ªÀÄ®VzÀÄÝ eÉÆð ºÉÆÃV DPÀ¹äPÀªÁV ªÀÄAZÀzÀ ªÉÄÃ¯É ©¢ÝzÀÝjAzÀ UÀȺÀtÂAiÀÄÄ aÃj PÉÆAqÀÄ GzÉÝñÀ ¥ÀƪÀðPÀªÁV ªÉÄÃ¯É ©¢ÝgÀÄ« CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, fêÀ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ UÁ° °AUÀ¥Àà£À ¥Àwß PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

²æÃ
CdgÀÄ¢ÝÃ£ï ¦J¸ïL §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ & ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 16.04.2010 gÀAzÀÄ 17.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ ªÀiË£ÉñÀégÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ zÀ±ÀgÀxÀ vÀAzÉ ©üêÀÄtÚ ¯ÉÆÃPÀgÉ 55 ªÀµÀð, ¸Á:§¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ EªÀ£À£ÀÄß §A¢ü¹, ªÀÄlPÁaÃn & £ÀUÀzÀĺÀt:570/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀ £ÀAvÀgÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ w¥ÀàtÚ vÀAzÉ AiÀÄAPÀ¥Àà ¸Á: §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ EªÀ£À£ÀÄß §A¢ü¹, ªÀÄlPÁ aÃn, MAzÀÄ ªÉƨÉʯï¥sÉÆãï & £ÀUÀzÀĺÀt: 2520/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è JgÀqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 


 

¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ vÁ®ÆPÀ zÀÄUÁðPÁåA¥ï ºÀwÛgÀ vÀÄAUÀ¨sÀzÀæ JqÀzÀAqÉ PÁ®ÄªÉAiÀÄ «vÀgÀuÁ PÁ®ÄªÉ¸ÀASÉå:36 gÀ ªÉÄʮĸÀASÉå: 47 gÀ ¸À«ÄÃ¥À PÁ®ÄªÉAiÀÄ ¤Ãj£À°è ¢£ÁAPÀ: 15.04.2010 gÀAzÀÄ 4 ¢£ÀUÀ¼À »AzÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖAvÉ PÀAqÀħgÀĪÀ CAzÁdÄ 12 ªÀµÀðzÀ C¥ÀjavÀ ¨Á®PÀ£À ±ÀªÀ vÉð§A¢gÀÄvÀÛzÉ CAvÁ °AUÀ¥Àà vÀAzÉ §¸À¥Àà UÁåAUïªÀiÁå£ï ¸Á:vÀÄ«ðºÁ¼À EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ vÀÄ«ðºÁ¼À ¥ÉưøÀgÀÄ ¸ÀܼÀPÉÌ ¨sÉÃn¤Ãr ¥Àj²Ã®£É £ÀAvÀgÀ ªÀÄÈvÀ£À «¼Á¸À ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄgÀtzÀ PÁgÀt w½AiÀÄĪÀ PÀÄjvÀÄ C¸Áé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt CrAiÀÄ°è zÁR°¹, vÀ¤SÉ ªÀÄÄAzÀĪÀgɹgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ:15.04.2010 gÀAzÀÄ 15.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ¤AUÀªÀÄä vÀAzÉ ¢:dA§¥Àà 20 ªÀµÀð ¸Á: ªÀiÁªÀÄqÀzÉÆrØUÁæªÀÄ, vÁ: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀ¼ÀÄ ªÀiÁªÀÄqÀzÉÆrØ UÁæªÀÄ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°ègÀĪÀ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁrzÀ £ÀAvÀgÀ ¨Á«AiÀÄ ºÀwÛgÀ EzÀÝ OµÀ¢ü PÀ°¹zÀ ¯ÉÆÃl¢AzÀ ¤ÃgÀÄ PÀÄr¢zÀÝjAzÀ ¯ÉÆÃlzÀ°èzÀÝ OµÀ¢üAiÀÄ CA±À CªÀ¼À ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è ºÉÆÃV ¸ÀAPÀl¥ÀqÀÄwÛgÀĪÁUÀ CªÀ¼À£ÀÄß f¯Áè ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹ aQvÉì PÉÆr¹zÀÄÝ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ¢£ÁAPÀ:16.04.2010 gÀAzÀÄ 17.40 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ ªÀÄÈvÀ¼À vÁ¬Ä PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ AiÀiÁ¥À®¢¤ß ¥ÉưøÀgÀÄ DPÀ¹äPÀ¸ÁªÀÅ CrAiÀÄ°è zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ:14.04.2010 gÀAzÀÄ 18.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ¥ÁªÉÄñÀ vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà 20 ªÀµÀð ¸Á: G¥Àà®zÉÆrØUÁæªÀÄ, vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ EªÀ£ÀÄ G¥Àà®zÉÆrØ UÁæªÀÄ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°ègÀĪÀ vÀªÀÄä £É®ÄèUÀzÉÝAiÀÄ°è Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀ¢ü ¹A¥Àr¹zÀÝjAzÀ UÁ½UÉ ªÀÄÆUÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¨Á¬Ä ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è ºÉÆÃV ¸ÀAPÀl¥ÀqÀÄwÛgÀĪÁUÀ CªÀ£ÀÀ£ÀÄß ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹ aQvÉì PÉÆr¹zÀÄÝ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ªÀÄÈvÀ£À vÀAzÉ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ vÀÄ«ðºÁ¼ï ¥ÉưøÀgÀÄ DPÀ¹äPÀ¸ÁªÀÅ CrAiÀÄ°è zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES

ºÉzÁÝj zÀgÉÆÃqÉPÉÆgÀgÀ §AzsÀ£À :-

ªÀļÀSÉÃqÀ oÁuÉ :¢£ÁAPÀ 15-4-2010 gÀAzÀÄ gÁwÛ UÀÄ®§UÁð PÀqɬÄAzÀ M§â ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄß ¥ÉmÉÆæî §APÀ¢AzÀ ¸Àé®à zÀÆgÀzÀ°è 5-6 d£ÀgÀÄ ¯ÁjUÀ¼À£ÀÄß ¤°è¹ ¦¸ÀÆÛ®¤AzÀ ºÉzÀj¹ ºÀt QüÀÄwÛzÁÝgÉ CzÀgÀAvÉ vÀ£ÀUÉ ¸ÀºÀ CAf¹ vÀ£Àß°èzÀÝ 500/- gÀÆ.UÀ¼À£ÀÄß PÀ¹zÀÄPÉÆArzÁÝgÉ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ ªÀÄÄRPÉÌ PÀ¥ÀÄà §mÉÖ PÀnÖPÉÆArzÁÝgÉ CAvÁ w½¹zÀ PÀÆqÀ¯É ¹§âA¢ d£ÀgÉÆA¢UÉ C°èUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV zÀÆgÀ¢AzÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É PÀ®Äè ºÁQzÀÝ£ÀÄß UÀªÀĤ¹zɪÀÅ £ÀªÀÄä fÃ¥À ¸À«ÄÃ¥À §AzÁUÀ 5-6 d£ÀgÀÄ fæ£À ¸À«ÄÃ¥À §AzÀgÀÄ DUÀ fÃ¥À£À°è ¯ÉÊl ºÁQzÁUÀ ¥ÉÆðøÀgÀÄ EzÁÝgÉ CAvÁ Nr ºÉÆÃzÀgÀÄ DUÀ ¹§âA¢ d£ÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ E§âgÀ£ÀÄß »rzÀÄ «ZÁgÀuÉ ªÀiÁqÀ¯ÁV CªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ 1.gÀÆ¥À¹AUÀ vÀAzÉ ®PÀëöät¹AUÀ ¸Á:UÀÄ®§UÁð CAvÁ ºÉýzÀÄÝ CªÀ£À ºÀwÛgÀ¢AzÀ MAzÀÄ ¦¸ÀÆÛ¯ï 2fêÀAvÀ UÀÄAqÀÄUÀ¼ÀÄ, 500/- gÀÆ.UÀ¼ÀÄ ¹PÀ̪ÀÅ CªÀ£ÀÄ ªÀÄÄRPÉÌ PÀj §mÉÖ PÀnÖzÀ£ÀÄ. E£ÉÆߧâ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV 2.C¤® vÀAzÉ «ÃgÀAvÀ¥Àà ¸Á:¥ÉưøÀ PÁ¯ÉÆä UÀÄ®§UÁð CAvÁ ºÉýzÀÄÝ CªÀ£À ºÀwÛgÀ CAUÀ±ÉÆÃzsÀ£É ªÀiÁqÀ¯ÁV MAzÀÄ ZÁPÀÄ, MAzÀÄ SÁgÀzÀ ¥ÁPÉÃl, ªÀÄvÀÄÛ 500/- gÀÆ.UÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ªÀÄÄRPÀÌ PÀj §mÉÖ PÀnÖzÀÄÝ EzÀݪÀÅ . CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß gÁwæ d¦Û ªÀiÁrPÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ. ºÁUÀÄ Nr ºÉÆÃzÀªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄUÀ¼ÀÄ «ZÁgÀuÉ ªÀiÁqÀ¯ÁV «±Àé£ÁxÀ ¸Á:UÀÄ®§UÁð, amÁèöå @ gÀWÀÄ ¸Á:UÀÄ®§UÁð, «£ÉÆÃzÀ vÁeï ¸ÀįÁÛ£À¥ÀÄgÀ, ªÀÄvÀÄÛ E£ÉÆߧâ£À ºÉ¸ÀgÀÄ UÉÆwÛ®è «±Àé£ÁxÀ¤UÉ UÉÆwÛzÉ CAvÁ w½¹zÀgÀÄ. ªÀÄvÀÄÛ ¦¸ÀÆÛ® §UÉÎ «ZÁgÀuÉ ªÀiÁqÀ¯ÁV CzÀ£ÀÄß ±ÁAvÀÄ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà eÁA¨Á¼À PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹ PÀAqÀPÀÖgï, ªÀÄvÀÄÛ ²ªÀ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ZÀAzÀæ±Á ¸Á:aAZÉÆý EªÀjAzÀ 30000/- gÀÆ.UÀ½UÉ Rjâ¹zÀ §UÉÎ w½¹zÀgÀÄ, £ÀAvÀgÀ DgÉÆævÀgÉÆA¢UÉ ºÁUÀÄ d¦Û ªÀiÁrzÀ ªÀiÁ°£ÉÆA¢UÉ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ «gÀÄzÀÞ ªÀļÀSÉÃqÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¸À¯ÁVzÉ.

ªÀgÀzÀPÀëuÉ QgÀÄPÀ¼À UÀÈ»t ¸ÁªÀÅ :-

£É¯ÉÆÃV oÁuÉ ²æà ªÀÄÄvÀÛ¥Àà vÀAzÉ ©üÃgÀ¥Àà ¥ÀÆeÁj ¸Á; ¹AzÀV f: ©eÁ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀ vÀAVAiÀiÁzÀ ¨sÁUÀªÀÄä EªÀ½UÉ £É¯ÉÆÃV UÁæªÀÄzÀ ®PÀëöät £ÉÃzÀ®V EªÀ£ÉÆA¢UÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆnÖzÀÄÝ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ 2 ªÀµÀðUÀ¼À £ÀAvÀgÀ vÀªÀj¤AzÀ §AUÁgÀ, ºÀt vÀgÀĪÀAvÉ DgÉÆævÀgÀÄ £À£Àß vÀAVUÉ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV zÉÊ»PÀªÁV »A¸É ¤ÃrzÀjAzÀ £À£Àß vÀAV ¢£ÁAPÀ: 2-4-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ £Á£ÀÄ UÀÄdgÁvÀ gÁdåzÀ°è EzÀÄÝzÀÝjAzÀ £À£Àß vÁ¬Ä K£ÀÄ w½AiÀÄzÉ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ «µÀ ¸ÉêÀ£É ªÀiÁr DvÀäºÀvÉå ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛ¼É CAvÀ zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DzÀgÉ £À£Àß vÀAVUÉ CªÀ¼À UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV zÉÊ»PÀªÁV »A¸É ¤ÃrzÀjzÀݯÉà »A¸É vÁ¼À¯ÁgÀzÉ «µÀ ¸ÉêÀ£É ªÀiÁr ¸ÀwÛgÀÄvÁÛ¼É CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ £É¯ÉÆÃV oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

PÉÆ¥Àà¼À f¯Éè


 

1] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.69/10 PÀ®A.279,337,338 L.¦.¹.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:- 16-4-10 gÀAzÀÄ 11 J.JªÀiï PÉÌ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà 38 ªÀµÀð UÁtÂUÉÃgÀ ¸Á//UËj CAUÀ¼À PÉÆ¥Àà¼À ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ ¤£Éß gÁwæ 7-30 UÀAmÉ PÉÆ¥Àà¼À ¢AzÀ zÀzÉÃUÀ®UÉ ¸ÉÊPÀ®£À ªÉÄÃ¯É gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ¨sÁdÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀ®Ä zÀzÉUÀ® PÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛzÀÝ DgÉÆæ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA.PÉJ-37-PÀÆå 3304 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á// UÁA¢ü£ÀUÀgÀ PÉÆ¥Àà¼À Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Mr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ vÀ¯ÉUÉ, ¨Á¬ÄUÉ ¥ÉlÄÖ ©zÀÄÝ gÀPÀÛUÁAiÀiÁªÁVzÀÄÝ DgÉÆæ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É PÀĽwÛzÀÝ DvÀ£À ºÉaqÀwUÉ ¸ÀºÀ §®ªÁzÀ ¥ÉlÄÖ CVzÀÄÝ CzÉ

2] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.70/10 PÀ®A.279,337, L.¦.¹.

¦üAiÀiÁ𢠲æà ¸ÀAUÀªÉÄñÀ ¹¦¹-116 PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ EªÀgÀÄ C¨sÀAiÀĸÁ¯ÉéAmï ºÀwÛgÀ mÁæ¦üÃPï PÀvÀðªÀåPÉÌ ºÉÆÃgÀmÁUÀ ªÀiÁvÀ ºÉÆÃmÉ¯ï ªÀÄÄAzÉ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA.PÉJ-37-PÀÆå 7645 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀngÀĪÁUÀ vÀ£Àß UárAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÁQzÀÝ PÁå¥ï PÉ®UÉ ©¢zÀÝjAzÀ CzÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉƼÀî®Ä vÀ£Àß UárAiÀÄ EarPÉlgï ºÁQ l£Àð ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÁvÀ CzÉà ªÉüÉUÉ DgÉÆæ EArPÁPÁgï £ÀA. PÉJ-35-J-4205 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ºÀ©ÃzÀ ¸Á// vÉÆÃgÀtUÀ® EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß ºÉÆøÀ¥ÉÃmÉ PÀqɬÄAzÀ CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀÄÝ CzÉ.

3] ¨ÉêÀÇgÀÄ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA.04 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹.

¦üAiÀiÁ𢠱ÀgÀtªÀÄä UÀAqÀ zÀÄUÀð¥Àà ºÀjd£À ªÀAiÀÄ 22 ªÀµÀð eÁ// ºÀjd£À G-PÀÆ° ¸Á// ªÀÄgÀPÀl EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ ªÀÄÈvÀ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà vÁ¬Ä ¤Ã®ªÀÄä ºÀjd£À 28 ªÀµÀð eÁ// ºÀjd£À G-PÀÆ° ¸Á// ªÀÄgÀPÀl EvÀ¤UÉ FUÉÎ JgÀqÀÄ ªÀµÀðUÀ½AzÀ ºÉÆmÉÖ£ÉÆêÀÅ EzÀÄÝ CzÀ£ÀÄß ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ & E¤ßvÀgÉ SÁ¸ÀV D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è vÉÆÃj¹zÁUÀÆå UÀÄtªÁUÀz PÁgÀt PÀÄrAiÀÄĪÀzÀ£ÀÄß PÀ°vÀÄ ¤£Éß ºÉÆmÉÖ £ÉÆë£À ¨ÁzÉ vÁ¼À¯ÁgÀzÉà ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÀÆ E®è¢zÁÝUÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà Qæ«ÄãÁ±ÀPÀ ¸Éë¹ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ PÀĵÀÖV ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É.

4] ¨ÉêÀÇgÀÄ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA.05 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹.

¦üAiÀiÁð¢ü ¥ÁgÀªÀé UÀAqÀ PÀ¯Áèt¥Àà ¨É®èzÀ 26 ªÀµÀð eÁ// UÁtÂUÉÃgÀ G-ºÉÆ®ªÀĤ PÉ®¸À ¸Á// ªÀtUÉÃj EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ ¸ÀzÀgÀ ªÀÄÈvÀ PÀ¯Áèt¥Àà vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà ¨É®èzÀ 35 ªÀµÀð eÁ/; UÁtÂÃUÉÃgÀ G-MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á// ªÀtUÉÃgÀ EvÀ£ÀÄ Hl ªÀiÁrzÀ £ÀAvÀgÀ gÁwæ 10 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÈvÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨É¼ÀQArAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄZÀÑ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ¹r®Ä ºÉÆqÉzÀÄ DvÀ£À JqÀQ«AiÀÄ ºÀwÛgÀ vÀ¯ÉAiÀÄ PÀÆzÀ®Ä & JzÉAiÀÄ PÀÆzÀ®Ä ¸ÀÄlÄÖ Q«¬ÄAzÀ gÀPÀÛ §AzÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ CzÉ.

5] ¨ÉêÀÇgÀÄ oÁuÉ J¥sï.J. £ÀA.05 PÀ®A 174 CPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ

¦üAiÀiÁ𢠺ÀĸÉãÀ¥Àà vÀAzÉ dA§tÚ ¨ÁgÀ¯ÉUÉ 28 ªÀµÀð eÁ// ªÉõÀUÁgÀ G-vÀ§® ¨Áj¸ÀĪÀÅzÀÄ ¸Á// PÀÄzÀÄgɪÀÄÄw ºÁ°ªÀ¹Û ¨ÉêÀÇgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ªÀÄĵÀÆ×gÀÄ UÁæªÀÄPÉÌ £ÁlPÀ vÀ§® ¨Áj¸À®Ä ºÉÆÃzÁUÀ gÁwæ10 UÀAmÉUÉ DPÀ¹äPÀªÁV ¨ÉAQ ©zÀÄÝ CAUÀrAiÀÄ°èzÀÝ J¯Áè ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ [ ¥ÉÆÃmÉÆà ¥sÉæªÀiï ºÁPÀĪÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ. ºÁgÉÆääAiÀÄA vÀ§®, qÀUÀÎ & eÁAeï ªÉÄüÀzÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ C.Q.35,00/- ºÁUÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 5,000/- gÀÆ MlÄÖ 40,000/-gÀÆUÀ¼ÀÄ ºÁ¤AiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ

6] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 100/2010 PÀ®A 323, 324, 504, 506, gÉqï«vï 34 L.¦.¹.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:-16-04-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 10:00 UÀAmÉUÉ UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ JA.J¯ï.¹. ¹éÃPÀÈvÀªÁVzÀÄÝ D¸ÀàvÀæUÉ ºÉÆÃV UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà gÉrØ «ÃgÀgÁdÄ vÀAzÉ £ÁUÀtÚ ªÀAiÀĸÀÄì: 68 ªÀµÀð eÁw: FrUÀgÀÄ G: MPÀÌ®vÀ£À ¸Á: 7 £Éà ªÁqÀð ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀ vÁ: UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ ºÉýzÀ £ÀÄr ºÉýPÉ ¦ügÁå¢AiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ÀÄì oÁuÉUÉ §A¢zÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. ``£Á£ÀÄ ªÉÄïÁÌt¹zÀ «¼Á¸ÀzÀªÀ¤zÀÄÝ MPÀÌ®vÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉAqÀw ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ G¥ÀfêÀ£À ªÀiÁqÀÄvÉÛãÉ. £ÀªÀÄäzÀÄ ºÉ¨Áâ¼À UÁæªÀÄ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°è ¸ÀªÉð £ÀA: 47 gÀ°è 5 JPÀgÉ 38 UÀÄAmÉ d«ÄãÀÄ EzÀÄÝ ¸ÀzÀj d«ÄãÀ£ÀÄß ¸ÁUÀĪÀ½ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ G¥ÀfêÀ£À ªÀiÁqÀÄvÉÛãÉ. FUÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀµÀðÀUÀ½AzÀ £ÀªÀÄä ¸ÀA¨sÀA¢AiÀiÁzÀ ²æêÀÄw ªÉAPÀlgÀªÀÄt UÀAqÀ £ÁUÉñÀégÀgÁªï ¸Á: ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀ EªÀjUÀÆ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄUÀÆ ¸ÀzÀj d«ÄãÀ ¸ÀA¨sÀAzÀ ªÁådå «zÀÄÝ ¸ÀzÀj d«ÄãÀÄ ¸ÀA¨sÀAzÀªÁV DUÁUÉÎ ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À dUÀ¼ÀªÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 16-04-2010 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 7 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥Àæ¸ÁzÀ vÀAzÉ GªÀiÁªÀĺÉñÀégÀ E§âgÀÄ PÀÆr £ÀªÀÄä PÀnÖUÉ CqÉØAiÀÄ ªÀÄÄA¨ÁUÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¤AwgÀĪÁUÉÎ C°èUÉ 1] ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀªÀÄAvÀ¥Àà ¸Á: ¨ÁzÁ«Ä ºÁ:ªÀ: UÀAUÁªÀw 2] J¸ï.«. C¥ÀàgÁªï vÀAzÉ VjgÁd ¸Á: ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀ, 3] ¸ÉîA PÀȵÀÚªÀÄÆwð vÁªÀÄæ¥À°è PÁåA¥ï ºÁUÀÆ 4] ¸ÀÄgÉñÀ ¸Á: ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀ gÀªÀgÀÄ §AzÀÄ £À£ÀUÉ ¤ªÀÄä ªÀÄvÀÄÛ ¤ªÀÄä ¸ÀA¨sÀA¢AiÀiÁzÀ ²æêÀÄw ªÉAPÀlgÀªÀÄt ªÀÄzÀå«gÀĪÀ ºÉ¨Áâ¼À UÁæªÀÄ ¹ÃªÀiÁ ¸ÀªÉð £ÀA: 47 gÀ°è §gÀĪÀ d«Ää£À ¸ÀªÀĸÉåAiÀÄ£ÀÄß §UɺÀj¹PÉƼÀÄîwÛgÉÆà CxÀªÁ E®èªÉÇà ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀ̼Éà §UɺÀj¹PÉƼÀî¢zÀÝ°è ¤£ÀߣÀÄß fêÀ ¸À»vÀ G½¸ÀĪÀ¢¯Áè ªÀÄUÀ£Éà CAvÁ CAzÁUÀ £Á£ÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¸ÀªÀĸÉå«zÉ £ÀªÀÄä d«Ää£À §UÉÎ ¤Ã£ÀÄ AiÀiÁgÀÄ ºÉüÀĪÀzÀPÉÌ CAvÁ ºÉýzÀÝPÉÌ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ EvÀ£ÀÄ C°èAiÉÄà ©zÀÝ MAzÀÄ PÀnÖUÉAiÀÄ£ÀÄß vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀªÀ£Éà £À£Àß ¨É¤ßUÉ, ªÀÄvÀÄÛ ªÉÆtPÁ°UÉ ºÉÆqÉzÀÄ £ÀAvÀgÀ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉAiÀÄ ¨ÉÃPÉ£ÀÄߪÀµÀÖgÀ°è £Á£ÀÄ vÀ¦à¹PÉÆAqÁUÀ CªÀ£À ¸ÀAUÀqÀ EzÀÝ J¸ï.«.C¥ÀàgÁªï, ¸ÉîA PÀȵÀÚªÀÄÆwð ºÁUÀÆ ¸ÀÄgÉñÀ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ EªÀ£ÉßãÀÄ PÉüÀÄwÛgÀ¯Éà CAvÁ vÀªÀÄä PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁrzÀÄÝ PÁ°¤AzÀ M¢ÝzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ C°èAiÉÄà ¥ÀPÀÌzÀ°è gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è §gÀÄwÛzÀÝ PÉÆî CAf£ÉÃAiÀÄ®Ä vÀAzÉ ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt ºÁUÀÆ §¸À¥Àà vÀAzÉ ®PÀëöä¥Àà gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ §AzÀÄ ©r¹zÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ EzÉÆAzÀÄ ¸Áj G½zÀÄPÉÆAr ªÀÄUÀ£Éà E£ÉÆߪÉÄä £ÀªÀÄä vÀAmÉUÉ §AzÀgÉ ¤£ÀߣÀÄß fêÀ ¸À»vÀ ªÀÄÄV¹©qÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ J®ègÀÆ PÀÆr CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ ºÉÆgÀlÄ ºÉÆÃzÀgÀÄ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ £À£ÀUÉ PÀnÖUɬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÁ®ÄUÀ½AzÀ M¢ÝzÀÝjAzÀ £À£ÀUÉ ªÉÆtPÁ®Ä ªÀÄvÀÄÛ vÀħâPÉÌ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt ªÀiÁ£ÀågÀÄ £À£ÀUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀ £Á®ÄÌ d£ÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw EgÀÄvÀÛzÉ." CAvÁ ¤ÃrzÀ £ÀÄr ºÉýPÉ ¦ügÁå¢ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ