Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Wednesday, August 12, 2015

Raichur District Special Press Note and Reported Crimes

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ

«µÀAiÀÄ:- ºÉÊzÀgÁ¨Ázï-PÀ£ÁðlPÀ ¥ÀæzÉñÀzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è SÁ° EgÀĪÀ
             ¥Éưøï PÁ£ïìmÉç¯ï (£ÁUÀjÃPÀ) (¥ÀÄgÀÄμÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ»¼Á)                           ºÀÄzÉÝUÀ¼À «±ÉõÀ £ÉÃgÀ £ÉêÀÄPÁw PÀÄjvÀÄ.

         ¸ÀPÁðgÀzÀ C¢ü¸ÀÆZÀ£É ¸ÀASÉå:02/£ÉêÀÄPÁw-4/2015-16, gÀ ¥ÀæPÁgÀ ºÉÊzÀgÀ¨Ázï-PÀ£ÁðlPÀ ¥ÀæzÉñÀzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ¸ÀܽÃAiÀÄ ªÀÈAzÀzÀ°è SÁ° EgÀĪÀ ¥ÉưøÀ PÁ£ïìmÉç¯ï (£ÁUÀjÃPÀ) (¥ÀÄgÀĵÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ»¼Á) ºÀÄzÉÝUÀ½UÉ ¸ÀܽÃAiÀÄ ªÀÈAzÀzÀ°è SÁ° EgÀĪÀ (73) £ÁUÀjPÀ ¥ÉưøÀ PÁ£ïìmÉç¯ï ºÁUÀÆ (18) ªÀÄ»¼Á  ¥ÉưøÀ PÁ£ïìmÉç¯ï ºÀÄzÉÝUÀ½UÉ  FUÁUÀ¯Éà D£ï¯ÉÊ£ï ªÀÄÆ®PÀ Cfð ¸À°è¹zÀ CºÀð C¨sÀåyðUÀ½UÉ ¸À»µÀÄÐvÉ ªÀÄvÀÄÛ zÉúÀzÁqÀåðvÉ ¥ÀjÃPÉë ¢£ÁAPÀ:17.08.2015 jAzÀ 29.08.2015 (¸ÀPÁðj gÀeÉAiÀÄ ¢£ÀªÀ£ÀÄß ºÉÆgÀvÀÄ¥Àr¹) gÀªÀgÉUÉ ¨É½UÉÎ 7.30 UÀAmÉUÉ rJDgï ¥ÀgÉÃqÀ ªÉÄÊzÁ£À gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ£À°è £ÀqÉAiÀÄ°zÉ. ¥Àæw ¢£À 500 C¨sÀåyðUÀ¼À ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ£ÀÄß £ÀqɸÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.
                        ,                       
     ¥ÉưøÀ PÁ£ïìmÉç¯ï (£ÁUÀjPÀ) (¥ÀÄgÀĵÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ»¼Á) ºÀÄzÉÝUÀ½UÉ D£ï¯ÉÊ£ï ªÀÄÆ®PÀ Cfð ¸À°è¹gÀĪÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ ¸À»µÀÄÐvÉ ªÀÄvÀÄÛ zÉúÀzÁqÀåðvÉ ¥ÀjÃPÉëUÁV PÀgÉ ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß ¥ÉưøÀ E¯ÁSÉAiÀÄ C¢üPÀÈvÀ ªÉ¨ï¸ÉÊmï www.ksp.gov.in ¤AzÀ ¥ÀqÉAiÀħºÀÄzÁVzÉ. C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ zÉÊ»PÀ ¥ÀjÃPÉëUÉ §gÀĪÁUÀ PÀgÉ ¥ÀvÀæzÀ eÉÆvÉUÉ D£ï¯ÉÊ£ï ªÀÄÆ®PÀ ¸À°è¹zÀ Cfð ¥Àæw & ¹¦¹ C¢ü¸ÀÆZÀ£ÉAiÀÄ°è ¤ÃrgÀĪÀ 10 UÀÄgÀÄw£À aÃnUÀ¼À°è vÀ¥ÀàzÉ (1) UÀÄgÀÄw£À aÃnAiÉÆA¢UÉ, «zÁåºÀðvÉUÉ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ zÁR¯ÉUÀ¼À®èzÉ «Ä¸À¯ÁwUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ Cfð ¸À°è¸À®Ä PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀPÀÆÌ ªÉÆzÀ®Ä ¥ÀqÉ¢gÀĪÀ zÀÈrÃPÀÈvÀ gÀhÄgÁPÀì ¥ÀæwUÀ¼À£ÀÄß PÀqÁØAiÀĪÁV vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀ¨ÉÃPÀÄ. ¤UÀ¢vÀ ¢£ÁAPÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÉƼÀUÉ ºÁdgÁUÀzÀ C¨sÀåyðUÀ¼À£ÀÄß C£ÀºÀðUÉƽ¸À¯ÁUÀĪÀzÉAzÀÄ ¥ÀæPÀluÉAiÀÄ°è w½¹zÉ.
       
       PÀ£ÁðlPÀ gÁdåzÀ ¥ÉưøÀ £ÉêÀÄPÁwAiÀÄÄ ¥ÁgÀzÀ±ÀðPÀ, UÀtQÃPÀÈvÀ, ¸ÀA¥ÀÆtð ªÀ¸ÀÄÛ ¤µÀ×, CºÀðvÉ ªÀÄvÀÄÛ «ÄøÀ¯Áw DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É £ÀqÉAiÀÄÄvÀÛzÉ. AiÀiÁªÀÅzÉà C¨sÀåyðAiÀÄÄ E¯ÁSÉAiÀÄ ºÉÆgÀUÁUÀ° CxÀªÁ M¼ÀUÁUÀ°Ã GzÉÆåÃUÀ ¥ÀqÉAiÀÄĪÀ ¸À®ÄªÁV AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀåQÛUÉ ºÀt ¤ÃqÀĪÀÅzÀÄ CxÀªÁ AiÀiÁªÀÅzÉà «zsÀªÁzÀ ¥ÁgÀvÉÆõÀPÀ ¤ÃqÀĪÀÅzÀÄ ªÀiÁqÀ¨ÁgÀzÀÄ.  AiÀiÁªÀÅzÉà «zsÀªÁzÀ ºÀt ªÀ¸ÀƯÁwUÉ AiÀiÁjUÀÆ C¢üPÁgÀ ¤ÃrgÀĪÀ¢®è. F ¢±ÉAiÀÄ°è ªÀÄzsÀåªÀwðUÀ¼À ¨sÀgÀªÀ¸ÉUÀ½UÉ ªÀiÁgÀÄ ºÉÆÃUÀ¨ÁgÀzÉAzÀÄ F ªÀÄÆ®PÀ C¨sÀåyðUÀ½UÉ JZÀÑjPÉ ¤ÃqÀ¯ÁVzÉ.                                 
                                                                                 
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
ªÀÄ»¼ÀAiÀÄ DvÀä ºÀvÉå ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
               ಫಿರ್ಯಾದಿ ²æà CªÀÄgÀ¥Àà vÀAzÉ ²®ªÀAvÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 48 ªÀµÀð eÁ: ZÀ®ÄªÁ¢ G: ºÀ.a.UÀ £ËPÀgÀ ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA ¹ & J¥sï ºÉZï-2 J¸ï.©.ºÉZï ¨ÁåAPï ºÀwÛgÀ ºÀnÖ PÁåA¥ï FPÉAiÀÄ ಮಗಳಾದ ತೇಜಸ್ವಿನಿ ಈಕೆಯು ಹಟ್ಟಿ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಆರೋಪಿ ಜಿ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಈತನನ್ನು ಅಂತರ್ಜಾತಿ ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದು, ನಂತರ 5 ವರ್ಷ ಇಬ್ಬರು ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ತಮ್ಮ ಸಂಸಾರದ ಜೊತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದ್ದರು. ಈಗ್ಗೆ 1 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ f ¥ÀÄgÀĵÉÆÃvÀÛªÀÄ ¸Á: vÀA§®¥À°è vÁ: ªÀÄzÀ£À¥À°è (DAzÀæ) FvÀ£ÀÄ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಮಗಳಿಗೆಗೆ ನೀನು ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಇರಲು ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ  ಅಂತಾ ದೈಹಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದನು. ಈಗ್ಗೆ 4 ತಿಂಗಳದ ಹಿಂದೆ ಆರೋಪಿತನು ತನ್ನ ನೌಕರಿಯನ್ನು, ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ತಮ್ಮೂರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದನು. ನಿನ್ನೆ ದಿನಾಂಕ 11.08.2015 ರಂದು ಸಂಜೆ 4.00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಮಗಳು ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಆರೋಪಿತನು ಆಕೆಗೆ ಫೊನ್ ಮಾಡಿ ನೀನು, ಬೇಡ, ನಿನ್ನ ಮಗನು ಬೇಡ ಏನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀ ಮಾಡಿಕೋ ಅಂತಾ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ಆಕೆಯು ಬೇಜಾರು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಯಾವುದೋ ಗುಳಿಗೆಗಳನ್ನು ಸೇವನೆ ಮಾಡಿ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತಳಾಗಿದ್ದು, ಇಲಾಜು ಫಲಕಾರಿಯಾಗದೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾಳೆ ಸದರಿ ಆಕೆಯ ಸಾವಿಗೆ ಆರೋಪಿತನು ಕಾರಣ ಇರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ಫಿರ್ಯಾದು ಇದ್ದ ಮೇರೆಗೆ  . ¦.J¸ï.L ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉ   130/2015 PÀ®A: 498(J), 306 L¦¹  CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.            


¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ: 11/08/2015 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 12-30 UÀAmÉUÉ ¹¦L zÉêÀzÀÄUÀð gÀªÀgÀÄ zÉêÀzÀÄUÀð ¥ÀlÖtzÀ°è£À CA¨ÉÃqÀÌgï ¸ÀPÀð¯ï ºÀwÛgÀ  ¥Á£ï±Á¥ï qÀ©âAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¹¦L zÉêÀzÀÄUÀð ªÀÈvÀÛ gÀªÀgÀÄ, ¥ÀAZÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆæ £ÀA. 1)©üPÀëAiÀÄå vÀAzÉ: CªÀÄgÀAiÀÄå, 32ªÀµÀð, eÁw: dAUÀªÀÄ, G: ¥Á£ï±Á¥ï ªÁå¥ÁgÀ, ¸Á: ¥Ánïï Nt zÉêÀzÀÄUÀð.  £ÉÃzÀݪÀ£À£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ CAUÀ ±ÉÆÃzsÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ DvÀ£À ªÀ±À¢AzÀ ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀzÀ CAPÉ ¸ÀASÉUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀ MAzÀÄ aÃn, MAzÀÄ ¨Á¯ï¥É£ÀÄß ºÁUÀÆ 3,600/- gÀÆ. £ÀUÀzÀÄ ºÀt ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÀzÀÄPÉÆAqÀÄ DgÉƦvÀ£À£ÀÄß «ZÁj¸À¯ÁV vÁ£ÀÄ §gÉzÀ ªÀÄlPÁ aÃn ªÀÄvÀÄÛ ºÀtªÀ£ÀÄß ªÀÄlPÁ §ÄQÌAiÀiÁzÀ gÁZÀAiÀÄå¸Áé«Ä CgÀPÉÃgÀ  FvÀ¤UÉ PÉÆqÀĪÀÅzÁV w½¹zÀÄÝ, DgÉÆæ £ÀA. 01 £ÉÃzÀݪÀ£À£ÀÄß, ªÀÄÄzÉÝ ªÀiÁ®Ä ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ£ÀÄß vÀAzÀÄ ºÁdgÀÄ¥Àr¹ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄPÁÌV eÁÕ¥À£À ¥ÀvÀæ ¤ÃrzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ  ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ C£ÀĪÀÄwAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ zÉêÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA.192/2015. PÀ®A. 78(3) PÉ.¦ DåPïÖ. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

  ¢£ÁAPÀ: 11/08/2015 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 14-30 UÀAmÉUÉ ¹¦L zÉêÀzÀÄUÀð gÀªÀgÀÄ zÉêÀzÀÄUÀð ¥ÀlÖtzÀ°è£À §¸ï¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¹¦L zÉêÀzÀÄUÀð ªÀÈvÀÛ gÀªÀgÀÄ, ¥ÀAZÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆæ £ÀA.01 )«gÁ¹AUï vÀAzɼÀ: UÀįÁ¨ï¹AUï eÁw: gÀd¥ÀÆvï, ¸Á:±ÁAw£ÀUÀgÀ zÉêÀzÀÄUÀð £ÉÃzÀݪÀ£À£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ CAUÀ ±ÉÆÃzsÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ DvÀ£À ªÀ±À¢AzÀ ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀzÀ CAPÉ ¸ÀASÉUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀ MAzÀÄ aÃn, MAzÀÄ ¨Á¯ï¥É£ÀÄß ºÁUÀÆ 1,505/- gÀÆ. £ÀUÀzÀÄ ºÀt ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÀzÀÄPÉÆAqÀÄ DgÉƦvÀ£À£ÀÄß «ZÁj¸À¯ÁV vÁ£ÀÄ §gÉzÀ ªÀÄlPÁ aÃn ªÀÄvÀÄÛ ºÀtªÀ£ÀÄß ªÀÄlPÁ §ÄQÌAiÀiÁzÀ gÁZÀAiÀÄå¸Áé«Ä CgÀPÉÃgÀ  FvÀ¤UÉ PÉÆqÀĪÀÅzÁV w½¹zÀÄÝ, DgÉÆæ £ÀA. 01 £ÉÃzÀݪÀ£À£ÀÄß, ªÀÄÄzÉÝ ªÀiÁ®Ä ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ£ÀÄß vÀAzÀÄ ºÁdgÀÄ¥Àr¹ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄPÁÌV eÁÕ¥À£À ¥ÀvÀæ ¤ÃrzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ  ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ C£ÀĪÀÄwAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ zÉêÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA.193/2015. PÀ®A. 78(3) PÉ.¦ DåPïÖ. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

                 ದಿನಾಂಕ;-10/08/2015 ರಂದು ಬಳಗಾನೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ  ಬರುವ ಗೌಡನಬಾವಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟ ನಡೆದಿದೆ ಅಂತಾ ಭಾತ್ಮಿ ಬಂದಿದ್ದು, ಸದರಿ ಭಾತ್ಮಿ ಮೇರೆಗೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಲು ಪಿ.ಎಸ್..ಬಳಗಾನೂರು ರವರು ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಾಗೂ ಇಬ್ಬರು ಪಂಚರೊಂದಿಗೆ ಠಾಣಾ ಸರಕಾರಿ ಜೀಪ್ ನಂಬರ ಕೆ..36-ಜಿ-211 ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ಠಾಣೆಯಿಂದ ಗೌಡನಭಾವಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಡೆಗೆ ಹೊರಟು ಗೌಡನಬಾವಿ ಗ್ರಾಮ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಇರುವಾಗ ಮರೆಯಾಗಿ ಜೀಪನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಮುಂದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನೋಡಲು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮುಂದೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ತಂದೆ ಮಳ್ಳೆಪ್ಪ ಜವಳಗೇರ 48 ವರ್ಷ,ಜಾ;-ಕುರುಬರು,ಸಾ:-ಗೌಡನಭಾವಿ ತಾ;-ಸಿಂಧನೂರು  FvÀ£ÀÄ 1-ರೂಪಾಯಿಗೆ 80/-ರೂಪಾಯಿ ಗೆಲ್ಲಿರಿ ಅಂತಾ ಹೇಳುತ್ತಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟದ ನಂಬರಿನ ಚೀಟಿಯನ್ನು ಬರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದುದ್ದನ್ನು ಕಂಡು ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಿಬ್ಬಂಧಿಯವರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಸಾಯಂಕಾಲ 4-30 ಗಂಟೆಗೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಸದರಿ ಆರೋಪಿತನಿಂದ 1).ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟದ ನಗದು ಹಣ 1100/- 2).1-ಬಾಲ್ ಪೆನ್ನು ಅಂ.ಕಿ.ಇಲ್ಲಾ. 3).ಮಟಕಾ ನಂಬರ್ ಬರೆದ ಚೀಟಿ ಅಂ.ಕಿ.ಇಲ್ಲಾ.ನೇದ್ದವುಗಳನ್ನು ತಾಬಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಂತರ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದ ಆರೋಪಿತನೊಂದಿಗೆ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿದ್ದ ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟದ ದಾಳಿ ಪಂಚನಾಮೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲಿಂದ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ ಠಾಣಾ ಅಪರಾಧ ಸಂಖ್ಯೆ 125/2015.ಕಲಂ.78(3).ಕೆ.ಪಿ ಕಾಯಿದೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆಯನ್ನು ಕೈಕೊಂಡೆನು.
                     ¢£ÁAPÀ: 11.08.2015 gÀAzÀÄ ಲಿಂಗಸೂಗುರಿನ ಈಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಂದೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ 1)ªÀĺÀäzÀ ºÀ¸À£ï vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ SÁeÁ ªÀAiÀiÁ-34 ªÀµÀð,eÁw-ªÀÄĹèA,G-qÉæöʪÀgÀ ¸Á-F±ÀégÀ UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ °AUÀ¸ÀUÀÆgÀ2)ºÁf¸Á¨ï vÀAzÉ ªÀĺÀäzï SÁeÁ¸Á¨ï ªÀAiÀiÁ-50 ªÀµÀð, eÁw-ªÀÄĹèA,G-mÉ¥À gÉPÁqÀðgÀ j¥ÉÃj ¸Á-F±ÀégÀ UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ °AUÀ¸ÀUÀÆgÀ3)AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀ ªÀqÀØgÀ 38 ªÀµÀð,¸Á-¸ÀAvÉ §eÁgÀ °AUÀ¸ÀUÀÆgÀ(¥ÀgÁj)EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿ,  ಮಟಕಾ ಚೀಟಿ ಬರೆದು ಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ದುಡ್ಡು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವದನ್ನು ನೋಡಿ ದಾಳಿಮಾಡಿ ಹಿಡಿದು ಆರೋಪಿತರಿಂದ 650/- ರೂಪಾಯಿ ಹಾಗೂ ಒಂದು ಮಟಕಾ ಪಟ್ಟಿ, ಒಂದು ಬಾಲ್ ಪೆನ್, ಒಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಮೊಬೈಲ್,ಒಂದು ಲಾವಾ ಮೋಬೈಲ್ ಮತ್ತು ಎರಡು ಮಟಕಾ ನಂಬರ ಉಳ್ಳ ಚಾರ್ಟಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ನಂತರ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದೇನಂದರೆ, ಆರೋಪಿತರು ಒಂದು ರೂಪಾಯಿಗ 80 ರೂಗಳು ಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಿ ಹಣ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಂಬರ್ ಹತ್ತಿದಾಗ ಹಣ ಕೊಡದೇ ಮೊಸಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ಇದ್ದ ದಾಳಿ ಪಂಚನಾಮೆ ಮೇಲಿಂದ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:196/2015  PÀ®A 78(3) PÉ.¦ DåPïÖ  ºÁUÀÆ  420 L.¦.¹  ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿ  ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.  
zÉÆA© ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                  ಪಿರ್ಯಾದಿ zsÀªÀÄðtÚ vÀAzÉ UËqÀ¥Àà, 45 ªÀµÀð, eÁ:PÀÄgÀħgÀ, ¸Á:UÀÄrºÁ¼À UÁæ, vÁ:¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ, f:gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ  ಗ್ರಾಮದ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಜಾಗೆಯಲ್ಲಿ ಮನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಸದರಿ ಜಾಗೆಯ ಬಲಗಡೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಜಾಗೆಯಿದ್ದು ಅದನ್ನು 10 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಪಿರ್ಯಾದಿಯ ತಂದೆಯಿಂದ ಆರೋಪಿತರು ಪಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ಹಾಗೇ ದಾನವಾಗಿ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ನಂತರ ಪಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಮನೆಯನ್ನು ಖಾಲಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಪಿರ್ಯಾದಿಯು ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸಿವಿಲ್ ದಾವೆ ಹೂಡಿದ್ದರಿಂದ, ದಾವೆ ಸದ್ಯ ವಿಚಾರಣೆ ಹಂತದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.1] UÁå£À¥Àà vÀAzÉ ¥ÁªÀÄAiÀÄå, J®ègÀÆ eÁ:PÀÄgÀħgÀ, MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á:UÀÄrºÁ¼À UÁæªÀÄ, vÁ:¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ.ºÁUÀÆ EvÀgÉ 11 d£ÀgÀÄ PÀÆr ಇದೇ ದ್ವೇಷವನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡು  ದಿನಾಂಕ:11-8-15 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7-00 ಗಂಟೆಗೆ ಅಕ್ರಮ ಕೂಟ ರಚಿಸಿಕೊಂಡು ಪಿರ್ಯಾದಿಯ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಪಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಹಾಗೂ ಆತನ ಹೆಂಡತಿ, ಮತ್ತು ಮಗಳಿಗೆ ಏಕಾಏಕಿ ಹೊಡೆದು ಅವರ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಎಳೆದಾಡಿ ಚಪ್ಪಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೊಡೆದು ಪಿರ್ಯಾದಿಯ ಮನೆಯ ಗೋಡೆಯನ್ನು ಕೆಡವಿದ್ದು ಇದಕ್ಕೆ ಪಿರ್ಯಾದಿಯು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಗೋಡೆಯನ್ನು ಏಕೆ ಕೆಡುವುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಪುನಃ ಪಿರ್ಯಾದಿಗೆ & ಆತನ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಕೈಯಿಂದ ಗುದ್ದಿ ಒಳಪೆಟ್ಟುಗೊಳಿಸಿದ್ದು ಹಾಗೂ ಆತನ ಹೆಂಡತಿ, ಮಗಳ ಮೈಮೇಲಿನ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಎಳೆದಾಡಿ ಅವರ ಮಾನಕ್ಕೆ ಕುಂದುಂಟು ಮಾಡಿದ್ದು ಅಲ್ಲದೆ ಮನೆಯ ಗೋಡೆಯನ್ನು ಪುನಃ ಕಟ್ಟಿದರೇ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಜೀವ ಸಹಿತ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲಾ ಅಂತಾ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿರುತ್ತಾರೆ. ಕಾರಣ ಆರೋಪಿತರ ವಿರುದ್ದ ಸೂಕ್ತ ಕಾನೂನು ಜರುಗಿಸಿ ನಮಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ಇದ್ದ ಪಿರ್ಯಾದಿಯ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À oÁuÉ , UÀÄ£Éß £ÀA: 118/2015 PÀ®A. 143, 355, 323, 324, 354, 506 R/W 149 IPC CrAiÀÄ°è ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡೇನು.

ದಿನಾಂಕ 27-07-2015 ರಂದು 9.30 ಪಿ.ಎಂ ಸುಮಾರಿಗೆ, ಉಪ್ಪಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಫಿರ್ಯಾದಿಯು ತನ್ನ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಇರುವಾಗ 1 ) ಆಂಜನೇಯ ತಂದೆ ರಾಮಯ್ಯ, 38 ವರ್ಷ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 5 d£ÀgÀÄ ಅಕ್ರಮಕೂಟ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಸಮಾನ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಹೊಲದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಸಂಗಡ ಜಗಳಾ ತೆಗೆದು ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದಾಡಿ ಕೈಗಳಿಂದ ಹೊಡೆಬಡೆ ಮಾಡಿ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ ಇದ್ದ ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಉಲ್ಲೇಖಿತ ಖಾಸಗಿ ದೂರಿನ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಸಿಂಧನೂರು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ  ಗುನ್ನೆ ನಂ. 236/2015 ಕಲಂ 147, 148, 323, 504, 506 ರೆ/ವಿ 149 ಐಪಿಸಿ CrAiÀÄಲ್ಲಿ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.

 ¸ÀÄ°UÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
ದಿ.11-08-2015 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾಧಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಅಮರಮ್ಮ ವಯ-32ವರ್ಷ ಉ:ಮನೆಕೆಲಸ ಸಾ:ನೀರಮಾನವಿ FPÉAiÀÄÄ ತನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕೆಲಸದ ನಿಮಿತ್ಯ ಸಿರವಾರ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ಸಿರವಾರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಸಿರವಾರದಿಂದ ಸರಕಾರಿ ಬಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನೀರಮಾನವಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಮಾಡಗಿರಿ ಕ್ರಾಸ ಹತ್ತಿರ ತನ್ನ ಮಗ ಸಚಿನ್ ಇತನಿಗೆ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ತೊಂದರೆ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಬಸ್ ಕಂಡಕ್ಟರಗೆ ಬಸ್ಸು ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಹೇಳಿದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಮಾಡಗಿರಿಕ್ಯಾಂಪ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬಸ್ಸು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ಆಗ ತಾನು ತನ್ನ ಮಗನೊಂದಿಗೆ ಕೆಳಗಿಳಿದು ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಮಾಡಿಸಿ ಬೇರೆ ಬಸ್ಸು ಕಾಯುತ್ತಿರುವಾಗ ಮೇಲೆ ನಮೂದಿಸಿದ ಆರೋಪಿತರು ತವೆರಾ ಕಾರ ನಂಬರ ಕೆ.-36/ಎನ್-3913 ರಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿಂದ ಆರೋಪಿ ನಂ.1 ನೇದ್ದವನು ಕೆಳಗಿಳಿದು ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರಳಿಗೆ ನೀನು ಸದರಬಜಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿಸಿದ ಕೇಸನ್ನು ವಾಪಾಸು ತೆಗೆದುಕೋ ಅಂತಾ ಅಂದು ಬೆದರಿಸಿ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರಳು ಕೇಸು ವಾಪಾಸು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ಅಂದಾಗ ಆರೋಪಿತನು ಮುಂದೆ ಹೋಗದಂತೆ ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಆಕೆಯ ಕೊರಳಲ್ಲಿಯ ತಾಳಿಗೆ ಕೈ ಹಾಕಿ ಕಿತ್ತಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದಾಗ ಕೊರಳಲ್ಲಿದ್ದ 1 ತೊಲೆಯ ಬಂಗಾರ[ 10 ಗ್ರಾಂ ] ಅವಲಕ್ಕಿ ಸರ ಕಿತ್ತಿಕೊಂಡನು ಇನ್ನುಳಿದ 3 ಜನ ಆರೋಪಿತರು ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು-ಕೊಂಡು ನೋಡಮ್ಮ ನೀನು ಮರ್ಯಾದೆಯಿಂದ ಕೇಸ್ ವಾಪಾಸು ತೆಗೆದುಕೋ ಇಲ್ಲಂದ್ರೆ ನಾವು ನಾಯಕ ಜನ ನಿನಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಮತ್ತು ನಿನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿ ಬಿಡುತ್ತೇವೆ ಅಂತಾ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ನೀಡಿದ ಲಿಖಿತ ದೂರಿನ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ¹gÀªÁgÀ ¥ÉÆðøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 158/2015, PÀ®A: 341, 392,504,506 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹. CrAiÀÄ°è ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
              ದಿನಾಂಕ 11-08-2015 ರಂದು ಬೆಳಿಗಿನ ಜಾವ 4-00 ರಿಂದ 5-00  ಗಂಟೆಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ತಂದೆ ದಿ// ರಂಗಯ್ಯ ಹಿರೇಮನಿ ವಯಸ್ಸು 35 ವರ್ಷ ಜಾ: ನಾಯಕ ಉ: ಒಕ್ಕಲತನ ಸಾ: ಮಲ್ಲದಗುಡ್ಡ ಮತ್ತು ಅತನ ತಮ್ಮನಾದ ತಿಮ್ಮಣ್ಣನು ತಮ್ಮ  ಹೊಲದ ಸರ್ವೆ ನಂಬರು 147 ರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ  ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಭತ್ತ ಹಚ್ಚಲು ನೀರು ಕಟ್ಟಲು ಹೋದಾಗ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ನೀರು ಹಾಯಿಸಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಷ ಪೂರಿತ ಹಾವು ಎಡ ಕೈ ಉಂಗುರ ಬೆರಳಿಗೆ  ಕಚ್ಚಿದ್ದರಿಂದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಹಿರೇದಿನ್ನಿ ಕ್ಯಾಂಪ್ ನಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಔಷದಿಯನ್ನು ಕೊಡಿಸಿದರು  ಕಡಿಮೆಯಾಗದೆ   ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಸಿಂದನೂರು ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿಕೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲಾಜು ಫಲಕಾರಿಯಾಗದೆ ದಿನಾಂಕ:11/8/2015 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9-00 ಗಂಟೆಗೆ ತಿಮ್ಮಣ್ಣನು ಮೃತ ಪಟ್ಟಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಮೃತನ ಮರಣದಲ್ಲಿ ಯಾರ ಮೇಲಿಯು ಯಾವುದೇ ತರಹದ ದೂರು ಇರುವದಿಲ್ಲ ಸದರಿ ಘಟನೆಯು ಅಕಷ್ಮಿಕವಾಗಿ ಜರುಗಿದ್ದು ಮುಂದಿನ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ವಿನಂತಿ ಅಂತಾ ಇದ್ದ ಪಿರ್ಯಾದಿಯ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿನಿಂದ PÀ«vÁ¼À ¥ÉưøÀ oÁuÉ ಯು ಡಿ ಅರ್ ನಂಬರು 14/2015 ಕಲಂ 174 ಸಿ ಅರ್ ಪಿ ಸಿ ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆಯನ್ನು ಕೈ ಗೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
CPÀæªÀÄ ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÁtÂPÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
ದಿನಾಂಕ: 12-08-2015 ರಂದು 09-00  ಗಂಟೆಗೆ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಕಳ್ಳತನದಿಂದ ಮರಳು ಸಾಗಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ  ಮಹಿಂದ್ರಾ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ನಂ ಕೆ -36 ಟಿಬಿ-6528 ಇದ್ದು ಅದರ ಜೊತೆಗಿದ್ದ ಟ್ರ್ಯಾಲಿಗೆ ನಂಬರ್ ಇರುವದಿಲ್ಲ ಸದರಿ ಟ್ರ್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ನೋಡಲು ಟ್ಯಾಕ್ಟರ್ ನಲ್ಲಿ 2 ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಮೀಟರ್ನಷ್ಟು ಮರಳನ್ನು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಕಳ್ಳತನದಿಂದ ಸಾಗಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು ಖಚಿತವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಸದರಿ ಟ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಚಾಲಕನ ವಿರುದ್ದ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸುವಂತೆ ಪಂಚನಾಮೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಅಕ್ರಮ ಮರಳು ತುಂಬಿದ ಟ್ಯಾಕ್ಟರ್ ನ್ನು ತಂದು ಹಾಜರು ಪಡಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಹಾಜರು ಪಡಿಸಿದ್ದ ಜ್ಞಾಪನದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ eÁ®ºÀ½î ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA.103/2015 PÀ®A:  4(1A) ,21 MMRD ACT  &  379 IPC CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.   
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-  .

     gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉÊc¹gÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 12.08.2015 gÀAzÀÄ 85 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr  12,200/- gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.