Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Friday, May 1, 2009

Bidar District : Daily Crime Update : 01-05-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 01-05-2009


vÀ¤SÉUÉAzÀÄ ºÉÆÃzÀ E§âgÀÄ ¥ÉzÉUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ªÀÄÆgÀÄ ¸ÀÄvÀÄÛ UÀÄAqÀÄ ºÁj¹zÀ zÀĵÀÌ«Äð
£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 108/09 PÀ®A 353, 307 L¦¹ eÉÆvÉ 25, 27(2) ¨sÁgÀwÃAiÀÄ DAiÀÄÄzsÀ C¢ü¤AiÀĪÀÄ 1959. :-

¢£ÁAPÀ 30-04-2009 gÀAzÀÄ ¸ÀAUÀ¥Áà ¦.J¸ï.L (C.«) UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ. gÀªÀgÀÄ gÁwæ UÀ¸ÀÄÛ ZÉQAUï PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄwÛzÁÝUÀ §¸ÀªÀgÁd f. PÀgÀªÀÄt ¸Á: ²ªÀ£ÀUÀgÀ (£ÁxÀð) EªÀgÀ£ÀÄß vÉÆÃj¹ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ oÁuÉAiÀÄ JA.M.©.AiÀiÁzÀ ¥sÀAiÀÄƪÀÄ ºÁUÀÄ E£ÉÆߧâ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁqÀ®Ä §A¢zÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ JZÀÑgÀªÁV £ÉÆÃqÀ®Ä ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ C°èAzÀ NrºÉÆÃVzÁÝgÉ. PÁgÀt CªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃrPÉÆAqÀÄ £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀj JA.N.©.AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄÄ £Ë¨Á¢£À°è EzÀÄÝ C°èUÀÄ ¸ÀºÀ ºÉÆÃV ZÉÃPï ªÀiÁr £ÀAvÀgÀ ©Ãmï-1gÀ°èAiÀÄ ©Ãmï ¦¹-1116 £ÀÄêÀÄ ºÁUÀÄ ¦¹-1106 eÁQÃgï ºÀĸÉìãï gÀªÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ £ÉÃgÀªÁV £Ë¨ÁzÀ£À°è EgÀĪÀ JA.M.©. ¥sÀAiÀÄƪÀÄ£À ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VzÀÝ CªÀ£À vÀAzÉAiÀiÁzÀ ±Àj¥sÉÆâݣÀ£ÀÄß J©â¹ ¤£Àß ªÀÄUÀ ¥sÀAiÀÄƪÀiï J°è CAvÀ «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ E¯Áè CAvÀ w½¹zÀ£ÀÄ. CµÀÖgÀ°è ¸ÀzÀj ¥sÀAiÀÄƪÀÄ EªÀ£ÀÄ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É ªÀÄ£ÉUÉ §AzÁUÀ CªÀ£À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ fæ£À PÀqÉUÉ MAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ MªÀÄä¯É ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÀwÛgÀ «zÀÝ ZÁPÀĪÀ£ÀÄß vÉUÉzÀ£ÀÄ DUÀ gÁPÉñÀ£ÀÄ ¸ÀzÀj ZÁPÀĪÀ£ÀÄß CªÀ£À PÉÊÄAzÀ PÀ¹zÀÄ PÉÆAqÀ£ÀÄ. DUÀ ¸ÀzÀj ¥sÀAiÀÄƪÀÄ£ÀÄ vÀ£Àß ¥ÁåAn£À M¼ÀUÀqÉ ElÄÖPÉÆAqÀ ¦¸ÀÆÛ¯ï£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ vÀ£ÀߣÀÄß »rzÀÄPÉÆArzÀ £ÀÄêÀÄ ¦¹ gÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÄÆgÀÄ ¸ÀÄvÀÄÛ ºÁUÀÄ eÁQÃgÀ ºÀĸÉìÃ£ï ¦¹ gÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É MAzÀÄ ¸ÀÄvÀÄÛ UÀÄAqÀÄ ºÁj¸ÀÄvÁÛ PÀvÀÛ®°è NrºÉÆÃzÀ£ÀÄ. wªÀæªÁV UÁAiÀÄUÉÆAqÀ E§âgÀÄ ¦¹ gÀªÀgÀ£ÀÄß G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ CzÉà fÃ¥À£À°è ºÁQPÉÆAqÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¸ÉÃj¹ £ÀAvÀgÀ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀUÉ zÁR°¹ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÉÆ®PÉÌ ¤ÃgÀÄt¸ÀĪÀ ¸ÀA§AzsÀ ¸ÀºÉÆÃzÀgÀgÀ¯Éè dUÀ¼À : UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 81/09 PÀ®A 323, 324, 504, 506 L¦¹:-

¢£ÁAPÀ 29-04-09 gÀAzÀÄ 1730 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢ PÁ±ÉÃ¥Áà vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà ªÀAiÀÄ: 72 ªÀµÀð, ¸Á: C«ÄgÁ¨ÁzÀ ªÁr gÀªÀgÀÄ DgÉÆævÀ ªÀÄ®è¥Áà vÀAzÉ PÁ±ÉÃ¥Áà¤UÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀªÀÄä ºÉÆ®PÉÌ KPÉ ¤ÃgÀÄ ©qÀÄwÛ¯Áè JAzÀÄ PÉýzÁUÀ DgÉÆæAiÀÄÄ £À£Àß ºÉÆ®PÉÌ ¤ÃgÀÄ ¸ÁPÁUÀÄwÛ¯Áè PÁgÀt ¤£Àß ºÉÆ®PÉÌ ¤ÃgÀÄ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè JAzÀÄ ºÉý CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉÊ ªÀÄÄ× ªÀiÁr ¨É¤ß£À°è ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ C¯Éèà ©zÀÝ PÀ°è¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹zÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ©r¸À®Ä §AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀwUÉ £ÀÆQ PÉÆlÖ£ÀÄ ºÁUÀÆ £À£Àß ºÉ¸ÀjUÉ §AzÀgÉ ¤ªÀÄUÉ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè JAzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.


ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï rQÌ : MªÀð¤UÉ UÁAiÀÄ ¨ÉÊPï ZÁ®PÀ ¥ÀgÁj
§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 78/09 PÀ®A 279,337,338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JA.«. DPïÖ :-
¢£ÁAPÀ: 30-04-2009 gÀAzÀÄ C¥ÀjavÀ ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯ÁĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÉÆmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÁºÀ£À £ÀA. PÉJ 39/ ºÉZï 8927 £ÉÃzÀPÉÌ rQÌ ºÉÆÃqÉzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠱ÀAPÀgÀ vÀAzÉ gÉêÀt¥Áà ªÀÄvÀÄÛ vÀÄPÁgÁªÀÄ EªÀjUÉ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É DgÉÆævÀ£ÀÄ ªÁºÀ£À ¤°è¸ÀzÉ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¥ÀævÉÃPÀ PÀqÉUÀ¼À°è ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ E§âgÀ §AzsÀ£À JgÀqÀÄ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À zÁR®Ä
1) ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 118/09 PÀ®A 420 L¦¹ eÉÆvÉ 78(3) PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 30/04/09 gÀAzÀÄ 1420 UÀAmÉUÉ RavÀ ªÀiÁ»w §A¢zÉ£ÉAzÀgÉ ©üêÀÄ£ÀUÀgÀzÀ°ègÀĪÀ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ M§â ªÀåQÛ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ ªÀÄlPÁ aÃn §gÉzÀÄPÉÆqÀÄwÛzÁÝ£É ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄlPÁ ºÀwÛzÀgÀÄ ºÀt PÉÆqÀzÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝ£É CAvÀ w½zÀÄ ¥ÉưøÀgÀÄ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ £ÉÆÃqÀ®Ä M§â ªÀåQÛ d£ÀjUÉ ªÀÄlPÁ aÃn §gÉzÀÄ PÉÆqÀÄwÛzÀÄÝ ªÀÄlPÁ ºÀwÛzÀgÀÆ d£ÀjUÉ ºÀt PÉÆqÀzÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr CªÀ£À ªÉÄÃ¯É 1430 UÀAmÉUÉ zsÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ CqÉ¥Áà vÀAzÉ ªÀĺÁAvÀ¥Áà UÉÆÃgÀ£À¼É ªÀAiÀÄ 40 eÁ/°AUÁAiÀÄvÀ G/PÉÆ° PÉ®¸À ¸Á/ºÀgÀPÁgÀ UÀ°è ¨sÁ°Ì CAvÀ w½¹zÀ£ÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ ZÉPÀ ªÀiÁr £ÉÆÃqÀ®Ä ªÀÄlPÁ dÄeÁlPÉÌ ¸ÀA¨sÀAzsÀ¥ÀlÖ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 160/-gÀÆ,MAzÀÄ ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀ §gÉzÀ aÃn, MAzÀÄ ¨Á® ¥É£Àß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ°è d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.


2) ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 119/09 PÀ®A : 420 L¦¹ eÉÆvÉ 78 (3) PÉ.¦ JPÀÖ :-

¢£ÁAPÀ 30/04/09 gÀAzÀÄ 1550 UÀAmÉUÉ Ra£À ªÀiÁ»w §A¢zÉ£ÉAzÀgÉ ©üêÀÄ£ÀUÀgÀzÀ°ègÀĪÀ ¸ÀAUÀªÉÄñÀ avÀæ ªÀÄA¢gÀ JzÀÄgÀÄUÀqÉ M§â ªÀåQÛ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ ªÀÄlPÁ aÃn §gÉzÀÄPÉÆqÀÄwÛzÁÝ£É ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄlPÁ ºÀwÛzÀgÀÄ ºÀt PÉÆqÀzÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝ£É CAvÀ w½zÀÄ ¦.L. gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ oÁuÉÄAzÀ ©lÄÖ ¨sÁ°Ì avÀæ ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ ¸Àé®à ªÀÄgÉAiÀiÁV ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä M§â ªÀåQÛ d£ÀjUÉ ªÀÄlPÁ aÃn §gÉzÀÄ PÉÆqÀÄwÛzÀÄÝ ªÀÄlPÁ ºÀwÛzÀgÀÆ d£ÀjUÉ ºÀt PÉÆqÀzÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr CªÀ£À ªÉÄÃ¯É 1600 UÀAmÉUÉ zsÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ C§ÄÝ® ¸À«Äà vÀAzÉ d°Ã®«ÄAiÀiÁå ±ÉÃR ªÀAiÀÄ 45 G/ºÉÆÃl® PÉ®¸À ¸Á/¸ÀAUÀªÉÄñÀ avÀæ ªÀÄA¢gÀ JzÀÄgÀÄUÀqÉ ¨sÁ°Ì CAvÀ w½¹zÀ£ÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ ZÉPÀ ªÀiÁr £ÉÆÃqÀ®Ä ªÀÄlPÁ dÄeÁlPÉÌ ¸ÀA¨sÀAzsÀ¥ÀlÖ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 140/-gÀÆ,MAzÀÄ ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀ §gÉzÀ aÃn,MAzÀÄ ¨Á® ¥É£Àß, MAzÀÄ £ÉÆÃQAiÀiÁ ªÀÄƨÉÊ® ¥sÉÆãÀ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

GzÀgÀ ¨ÉÃ£É vÁ¼ÀzÉ QæëģÁ±ÀPÀ ¸Éë¹ ªÀåQÛAiÉƪÀð£À ªÀÄgÀt
aAvÁQ ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 2/09 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 29/4/09 gÀAzÀÄ 1400UÀAmÉUÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ ªÉAPÀl ¯ÉƺÁgÀ ªÀ: 27 ªÀµÀð, ¸Á: UÀÄqÀ¥À½î FvÀ£ÀÄ ºÀÄ®Äè vÀgÀ®Ä ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃV AiÀiÁªÀzÉÆà QæÃ«Ä QÃl £Á±ÀPÀ OµÀ¢ü ¸Éë¹zÀÝjAzÀ ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ D¸ÀàvÉæUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV aQvÉì PÉÆr¹ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÉÃjPÀ ªÀiÁr aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄvÀÛ¯Éà 7-30 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj ªÀÄÈvÀ ¥ÀæPÁ±À vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°è ¸Á® ªÀiÁr ¨ÉÆÃgÀªÉÃ¯ï ºÉÆr¹ ¤ÃgÀÄ ºÀvÀÛ¯ÁgÀzÀ PÁgÀt ¸Á®zÀ aAvÉAiÀÄ°è EgÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ¤UÉ ºÉÆmÉÖ £ÉÆêÀÅ EzÀÄÝ JµÀÄÖ vÉÆÃj¹PÉÆAqÀgÀÄ PÀrªÉÄ DUÀ°è® PÁgÀt EªÉ¯Áè ªÀÄ£À¹£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥Éì ¥ÀlÄÖ AiÀiÁªÀzÉÆà QæÃ«Ä £Á±ÀPÀ OµÀ¢ü ¸Éë¹ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉAPÀmï gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ªÉÄÃgÉUÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

C¥ÁAiÀÄPÁj ¨ÉÊPï ZÁ®£É : MªÀð¤UÉ rQÌ ªÀiÁr UÁAiÀÄUÉƽ¹zÀ ZÁ®PÀ
§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁj oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 38/09 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 184 LJªÀiï«
PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 30.04.09 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄzsÀÄPÀgï vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªï PÀªÁqÉ ªÀAiÀÄ 38 ªÀµÀð G; DmÉÆà qïgÉʪÀgï PÉ®¸À ¸Á; ¥Á¢æUÀ°è §¸ÀªÀPÀ¯Áåt gÀªÀgÀÄ SÁ¸ÀV PÉ®¸ÀzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉÄAzÀ §¸ïì ¤¯ÁÝtzÀ PÀqÉUÉ £ÀqÉzÀÄPÀÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÄgï PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀ £ÀªÀ£ÁßxÀ vÀAzÉ ªÉÊf£ÁßzsÀ ¸ÁUÀgÀ ªÀAiÀÄ 28 ªÀµÀð G; MPÀÌ®ÄvÀ£À ªÀÄvÀÄÛ ZÁ®PÀ »ÃgÀÆ ºÀÆAqÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉ.J.39/ºÉZï-2672 gÀ£ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ ¸Á; WÁl¨ÉÆÃgÁ¼ï vÁ; ºÀĪÀÄ£Á¨Ázï EvÀ£ÀÄ Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÀ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄ ªÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ° è CqÁØ wqÁØ ZÀ¯ÁĹPÀÆAqÀÄ ¦üÃAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ªÀiÁr ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃV vÁ£ÀÄ ªÁºÀ£À¢AzÀ ©zÀÝ£ÀÄ . ¸ÀzÀj rQÌÄAzÀ ¦üÃAiÀiÁ¢ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀjUÉ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ . CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.


©ÃzÀgÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ°è MªÀð ªÀåQÛUÉ ¸ÉÃjzÀ ¯Áå¥ÀmÁ¥À ºÁUÀÄ ®UÉÃd£ÀÄß ®¥ÀmÁĹzÀ PÀ¢üêÀÄgÀÄ

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 105/09 PÀ®A 379 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 30/04/2009 gÀAzÀÄ 1240 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ vÀ«Ä¼ÁgÀ¸À£ï vÀAzÉ PÀ®ªÀiÁ ¥ÉjªÀiÁ¼À ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð, G: EAf¤AiÀÄgÀ ¸Á: ¸ÀzÀå £ÀA¢PÁ¯ÉƤ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 25-04-09 gÀAzÀÄ ¦ügÁå¢AiÀÄÄ eÉÊ¥ÀÄgÀUÉ ºÉÆÃV ©ÃzÀgÀ£À ºÉƸÀ §¸ï ¤¯ÁÝtPÉÌ §AzÀÄ E½zÀÄ vÀ£Àß ¯Áå¥ÀmÁ¥À ºÁUÀÄ ®UÉÃeïUÀ¼À£ÀÄß MAzÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°è ElÄÖ ªÀÄÆvÀæ «¸Àdð£É ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃV ªÀÄÆvÀæ «¸Àdð£É ªÀiÁr §AzÀÄ £ÉÆÃqÀĪÀµÀÖgÀ°è vÁ£ÀÄ EnÖzÀÝ ¯Áå¥ÀmÁ¥À ºÁUÀÄ ®UÉÃeïUÀ¼ÀÄ PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÀÛªÉ. F §UÉÎ CPÀÌ ¥ÀPÀÌ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÄ PÀÆqÁ ¹UÀ°¯Áè ¢£ÁAPÀ 30-04-2009 gÀAzÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üÃAiÀiÁð¢£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÄÝ MªÀð ªÀÄ»¼É ºÁUÀÄ AiÀÄĪÀPÀ£À §AzsÀ£À
alUÀÄ¥Àà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 63/09 PÀ®A 78(iii) PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 30/4/2009 ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) UÀuÉñÀ vÀAzÉ Q±À£ÀgÁªÀ PÉƯÁgÀPÀgÀ 2) ¥ÀzÁäªÀw UÀAqÀ «±Àé£ÁxÀ §¯Áð ªÀAiÀĸÀÄì 45 ªÀµÀð oÁuÉUÉ §AzÀÄ PÉÆnÖzÀÄÝ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ¸ÀAQë¥ÀÛÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ «±Àé£ÁxÀ §¯Áð EvÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÉ®ªÀgÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ ªÉÆøÀ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ªÀÄlÌ §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÁÝgÉAzÀÄ RavÀ ¨Áwä ªÀÄgÉUÉ ¹§âA¢ PÉÆrPÉÆAqÀÄ ºÉÆV gÁwæ 8-30 UÀAmÉUÉ ¸ÀÄdÄQ ±ÉÆgÀA ºÀwÛgÀ ªÀ±Àé£ÁvÀ §¯Áð EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¯Éên£À ¨É¼ÀQ£À°è PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ UÀÄA¥ÁV ¤AwzÀÄÝ CzÀgÀ°è ªÀÄƪÀgÀÄ PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ 1 gÀÆ¥ÁÄUÉ 80 gÉÆÃ¥ÁÄ PÉÆqÀĪÀAvÉ ºÉ½ ªÉÆøÀ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ ¢AzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ an §gÉzÀÄPÉÆqÀĪÀÅzÀ£ÀÄß RavÀ ¥ÀqÉ¢¹PÉÆAqÀÄ ¥ÀzÁäªÀw UÀAqÀ «±Àé£ÁxÀ §¯Áð ªÀAiÀĸÀÄì 45 ªÀµÀð eÁw G¥ÁgÀ ¸Á// ªÀiÁgÀRAqɱÀégÀ ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ alUÀÄ¥Á CAvÁ w½¹zÀ¼ÀÄ EªÀ¼À ºÀwÛgÀ ¢AzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 2110=00 gÉÆ¥ÁÄ ºÀÄqÀÄUÀ£À£ÀÄß «ZÁj¸À®Ä vÀ£Àß ºÀ¸ÀgÀÄ 1)UÀuÉñÀ vÀAzÉ Q±À£ÀgÁªÀ PÉƯÁgÀPÀgÀ ªÀAiÀĸÀÄì 23 ªÀµÀð eÁw ¸ÀÄtUÁgÀ ¸Á//ºÀĸÉä D®AUÀ°è alUÀÄ¥Áà EvÀ£À ªÀ±À¢AzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 1620= gÉÆ¥ÁÄ .ºÁUÀÄ 2 ªÀÄmÁÌ anUÀ¼ÀÄ MAzÀÄ £ÉÆQAiÀiÁ ªÉƨÉÊ® ¸ÉlÖ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁj oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 39/09 PÀ®A 279,304[J] L¦¹ eÉÆÃvÉ 184 , 187
L.JA.«.JPÀÖ :-

¢£ÁAPÀ 30/4/09 gÀAzÀÄ ¦üÃAiÀiÁ𢠲æà ±ÉÃSï ±ÀjÃ¥sï vÀAzÉ ±ÉÃSï ªÀĺÉèÉÆÃ¨ï ¸Á¨ï ªÀAiÀÄ 54 ªÀµÀð G; £À²Ã¨ï zsÁ¨ÁzÀ ªÀiÁ°ÃPÀ eÁw ;ªÀÄĹèA ¸Á; DeÁªÀiï PÁ¯ÉÆä §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ¸ÉßûvÀgÀÄ vÀªÀÄä zsÁ¨ÁzÀ JzÀÄgÀÄUÀqÉ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ EgÀĪÁUÀ EªÀgÀ zsÁ¨ÁzÀ°è ªÁZï ªÀiÁå£ï DV PÉ®¸ÀªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ UÀAUÁgÁA. vÀAzÉ UÉÆÃvï ªÀÄ®è EvÀ£ÀÄ ¸À¸ÁÛ¥ÀÄgÀ §AUÁè¢AzÀ £À²Ã¨ï zsÁ§zÀ PÀqÉUÉ gÉÆÃr£À KqÀUÀqÉÄAzÀ £ÀqÉzÀÄPÀÆAqÀÄ §AzÀÄ zsÁ¨ÁzÀ ºÀwÛgÀ gÉÆÃqÀÄ zÁlÄwÛgÀĪÁUÀ ºÀĪÀÄ£Á¨Ázï PÀqÉÄAzÀ GªÀÄUÁð PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä §gÀÄwÛzÀ MAzÀÄ ¸Á̦ðAiÉÆà £ÀA. PÉ.J.39/JA.-637 gÀ £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è CqÁØ wrØAiÀiÁV ZÀ¯ÁĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÀzÀj gÉÆÃqÀÄ zÁlÄwÛgÀĪÀ ¥ÁzÁZÁjUÉ rQ̪ÀiÁr ªÁºÀ£À ©lÄÖ C°èAzÀ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É . ¸ÀzÀj WÀl£ÉAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¥ÁzÁZÁjUÉ vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÉ ºÀwÛ WÀl£Á ¸ÀÞ¼ÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀÛ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É . CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¸ÀPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.


C£À¢üÃPÀÈvÀ ¸ÀgÁÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀݪÀ£À «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä
alUÀÄ¥Àà oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 62/09 PÀ®A 32, 34 PÉ.E. PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 30-04-09 gÀAzÀÄ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ ¦.J¸À.L. alUÀÄ¥Àà gÀªÀgÀÄ RavÀ ¨Áwä ¹QÌzÉ£ÉAzÀgÉ PÉÆqÀA§® UÁæªÀÄzÀ°è §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ªÀÄqÉ¥Áà VgÀVgÉ ªÀAiÀĸÀÄì 70 ªÀµÀð eÁw °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á// PÉÆqÀA§® vÁ// ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÀwÛgÀ ¯ÉʸÀ£Àì ªÀUÉÊgÉ E®èzÉ ¸ÀgÁÄ ¨Ál®UÀ¼ÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwzÁÝ£É CAvÁ RavÀ ¨ÁvÀ«Ä ¹QÌzÀÄÝ ¥Àæ¨sÁj ¦J¸ïL ºÁUÀÄ ¥ÀAZÀgÁzÀ zÀvÀÄÛ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀwõÀ ºÁUÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ¹.¦.¹. 1414- 1338 PÀÆrPÉÆAqÀÄ PÉÆqÀA§® UÁæªÀÄzÀ §¸ÀªÀgÁd VgÀVgÉ FvÀ£À ¥Á£À CAUÀr ºÀwÛgÀ JzÀÄgÀÄUÀqÉ ºÉÆÃVfÃ¥À ¤°è¹ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä ªÉÄð£À ¨Áwä ¤d«zÀÄÝ zÁ½ ªÀiÁr ¸ÀgÁÄ ¨Ál® ªÀiÁgÀÄwzÀÝ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ªÀÄqÉ¥Áà VgÀVgÉ FvÀ¤UÉ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ FvÀ£ÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwzÀÝ 34 ¨ÉƤ «¹Ì C.Q.1292=00 gÀÆ.ºÁUÀÄ 48 gÁeÁ «¹Ì 180 JAJ¯ï ¨Ál®UÀ¼ÀÄ C.Q.1824 gÀÆ¥ÁÄAiÀÄzÀÄ d¥ÀÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.


ºÀ¼ÉAiÀÄ ªÉʵÀªÀÄåPÉÌ MªÀð£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁrzÀ DgÀÄ d£ÀgÀ DPÀæªÀÄ UÀÄA¥ÀÄ
ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 81/09 PÀ®A 143,147,148,326,324,504,506 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ; 30/4/09 gÀAzÀÄ gÁwæ 1030 UÀAmÉUÉ vÉÃdªÀiÁä JA§ÄªÀªÀ¼ÀÄ ªÀiÁªÀÄqÀV UÁæªÀÄzÀ ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ¼ÀÄ EªÀ¼ÀÄ vÀ£Àß UÀAqÀ EzÀÝgÀÄ ¸ÀºÀ DgÉÆæ qÁPÀÖgï Dgï.JªÀiï.¦ EªÀ£À eÉÆvÉ C£ÉÊwPÀ ¸ÀA§AzsÀzÀ°è vÉÆqÀVgÀÄvÁÛ¼É. ±ÀºÀ¥ÀÆgÀ UÉÃlzÀ CPÀÌ-¥ÀPÀÌzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ d£ÀgÀÄ PÀuÁÚgÉ £ÉÆÃr Dgï.JªÀiï.¦ qÁPÀÖgï¤UÉ ªÀÄvÀÄÛ vÉÃdªÀiÁä EªÀ½UÉ »rzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÞUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉÊÄAzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ Dgï.JªÀiï.¦ qÁPÀÖgï EªÀ£ÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÉÃqÀÄ wj¹PÉƼÀÄîªÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ UÀÄ£Àß½î UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV JgÀqÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgÀUÀ¼À ªÉÄÃ¯É 6 d£À UÀAqÀ¸ÀjUÉ MAzÀÄ ºÉtÄß ªÀÄUÀ½UÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ±ÀºÀ¥ÀÆgÀ UÉÃl ºÀwÛgÀ §AzÀÄ CAzÁdÄ gÁwæ 1130 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢vÀ£ÀÄ ±ÀºÀ¥ÀÆgÀ UÉÃlzÀ ¨sÀªÁ¤ ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É PÀbÀªÁ §wÛ vÀgÀ®Ä ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgï vÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ£À ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgïUÉ rQÌ ºÉÆqÉ¢ÝzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ£ÀÄ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ Nr ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è,JzÉAiÀÄ°è, ¨É¤ß£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ. qÁPÀÖgï Dgï,JªÀiï.¦ EªÀ£ÀÄ ºÉÆqÉÄj “RvÀA ªÀiÁrj” CAvÀ CAzÀªÀ£É C¯Éè ©¢ÝzÀ MAzÀÄ PÉA¥ÀÄ PÀ®è£ÀÄß vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÁQzÀÝjAzÀ vÀ¯É MqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ DVgÀÄvÀÛzÉ. G½zÀªÀgÉîègÀÄ £É®èPÉÌ ºÁQ PÁ®ÄUÀ½AzÀ M¢ÝgÀÄvÁÛgÉ.CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

zÀA¥ÀwUÀ½gÀĪÀ PÁgÀUÉ CqÀØUÀnÖ ªÀiÁgÀPÁ¸ÀÛçUÀ½AzÀ ºÉzÀj¹ 88 ¸Á«gÀ gÀÆ. ªÀiË®åzÀ MqÀªÉ ºÁUÀÄ £ÀUÀzÀÄ ¸ÀÄ°UÉ ªÀiÁrzÀ ¸ÀÄ°UÉPÉÆgÀgÀÄ.
©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 78/09 PÀ®A 392 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 01/05/09 gÀAzÀÄ 04-30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ®PÀëöätgÁªÀ zÉêÀvÀgÁd ªÀAiÀÄ 35 ªÀµÀð eÁ zÀfð G PÀlð£ï ªÉÄÃPÀ¸Àð ¸Á ªÀÄ..£ÀA 2-5-207 ¥À£Áì® vÁ°ÃªÀÄ ©ÃzÀgÀ. ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 30/04/09 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ºÉAqÀw, ºÉAqÀwAiÀÄ vÀªÀÄä PÀæµÀÚ ºÁUÀÄ UɼÉAiÀÄ ¸ÀÄzsÁPÀgÀ J®ègÀÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ §mÉÖ Rjâ¸À®Ä £À£Àß UɼÉAiÀÄ ¸ÀÄzsÁPÀgÀ EvÀ£À mÁmÁ EArPÁ PÁgÀ £ÀA JA.ºÉZï-04/J.JPïì-1972 £ÉÃzÀÝgÀ°è ºÉÊzÁæ¨ÁzPÉÌ ºÉÆÃV §mÉÖ Rjâ¹ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ¢AzÀ gÁwæ 2230 UÀAmÉUÉ ªÀÄgÀ½ ©ÃzÀgÀUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 01/05/09 gÀAzÀÄ 02-15 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ d»ÃgÁ¨ÁzÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ªÀrØ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ªÀÄgÀzÀ mÉÆAUÉUÀ¼ÀÄ CqÀØ ºÁQzÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃr PÁgÀ ¤°è¹zÁUÀ E§âgÀÄ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ §AzÀÄ M§â£ÀÄ PÀªÀÄä PÀwÛ vÉÆÃj¹ ¸ÀÄzsÁPÀgÀ¤UÉ »A¢AiÀÄ°è PÁgÀ Qà ZÁ« zÉêï CAvÀ CAzÀÄ ZÁ« vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîªÁUÀ fAeÁªÀÄÄÖ DV PÀªÀÄä PÀwÛ §®UÉÊUÉ vÀUÀ° ¸Àé®à vÀgÀazÀ gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ £ÀAvÀgÀ E§âgÀÄ ªÀåQUÀ¼ÀÄ »A¢£À ¹Ãn£À PÀqÉUÉ §AzÀÄ ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É ¨Áålj ºÁQ PÀªÀÄä PÀwÛ ªÀÄvÀÄÛ §rUÉÄAzÀ ºÉzÀj¹ §AUÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ ºÀt PÉÆrj CAvÀ ºÉzÀj¹zÀjAzÀ ºÉAqÀwAiÀÄ ªÉÄʪÉÄÃ¯É EzÀÝ 1] MAzÀÄ §AUÁgÀzÀ UÀAl£ï 3 vÉÆ¯É CQ 30,000/- gÀÆ,UÀ¼ÀzÀÄÝ 2] JgÀqÀÄ §AUÁgÀzÀ GAUÀÄgÀ vÀ¯Á 5 UÁæA MlÄÖ 10 UÁæA C.Q 10,000/- gÀÆ.UÀ¼ÀzÀÄÝ 3] MAzÀÄ eÉÆvÉ §AUÁgÀzÀ ¨ÉAqÉÆð 8 UÁæA C.Q 8000/- gÀÆ.UÀ¼ÀzÀÄÝ vÉUÉzÀÄPÉÆnÖgÀÄvÉÛÃªÉ ªÀÄvÀÄÛ E£ÉÆߧ⠪ÀåQÛ £À£Àß ºÀwÛgÀ EzÀÝ 40,000/- gÀÆ.UÀ¼ÀÄ EgÀĪÀ PÁåµÀ ¨ÁåUÀ QvÀÄÛPÉÆAqÀ£ÀÄ CµÀÖgÀ°è £ÀªÀÄä »A§¢ÄAzÀ ªÁºÀ£À §gÀÄwÛgÀĪÀ ¨É¼ÀPÀ£ÀÄß £ÉÆÃr §rUÉÄAzÀ PÁj£À »A§¢AiÀÄ ¨ÁV®zÀ UÁè¸À MqÉzÀÄ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. §AUÁgÀzÀ MqÀªÉÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀÄ ºÀt MlÄÖ 88,000/- gÀÆUÀ¼À QêÀÄwÛ£ÀzÀÄ ¸ÀÄ°UÉ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¯Áj ªÀÄvÀÄÛ PÁgÀUÀ¼À ªÀÄzsÀå rQÌ : ¸ÀܼÀzÀ¯Éè PÁgÀZÁ®PÀ£À ¸ÁªÀÅ

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁj oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 40/09 PÀ®A 279, 338 304[J] L¦¹ eÉÆÃvÉ 184 , 187 L.JA.«.JPÀÖ :-

¢£ÁAPÀ 30/4/09 gÀAzÀÄ ¦üÃAiÀiÁ𢠣ÁUÀ£ÁßzsÀ¥Áà vÀAvÉ UÀÄgÀÄ°AUÀ¥Áà ªÀAiÀÄ 52 ªÀµÀð G ; MPÀÌ®ÄvÀ£À eÁw °AUÁAiÀÄvï ¸Á; RqÁ¼À vÁ; §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀzÀå »gÉà ªÀäoï PÁ¯ÉÆä §¸ÀªÀPÀ¯Áåt gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ ©üêÀiÁ±ÀAPÀgï, ¸ÀÆ¸É ¨sÁUÀå²æà ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄUÀ¼ÀÄ eÉÆåÃw J®ègÀÄ PÀÆrPÀÆAqÀÄ C½AiÀÄ£À ªÀÄ£ÉAiÀiÁzÀ PÁ¸Àgï ¹¹ðUÉ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ vÀªÀÄä ªÀiÁgÀÄw PÁgï £ÀA PÉ.J.39/JA.-0811 £ÉÃzÀgÀ°è PÀĽvÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯ÁåtPÉÌ gÁ.ºÉ.£ÀA. 9 gÀ ªÀÄÆ®PÀ vÀ£Àß C¢üPÀÈvÀ ¸ÉÊr¤AzÀ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj PÁgÀ£ÀÄß ©üêÀiÁ±ÀAPÀgï ZÀ¯ÁĸÀÄwÛzÀ£ÀÄ . fÃvÀÄ zsÁ¨ÁzÀ ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀ ¦AiÀĵÀgï PÀAnãÀgï ¯Áj £ÀA.J¦-13/JPïì-3080 gÀ £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß §¸ÀªÀPÀ¯Áåt¢AzÀ GªÀÄUÁð PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è CqÁØ wrØAiÀiÁV ZÀ¯ÁĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ£À PÁjUÉ rQ̪ÀiÁrzÀ£ÀÄ. ¸ÀzÀj WÀl£ÉÄAzÀ PÁgï ZÁ®PÀ ©üêÀiÁ±ÀAPÀgï EªÀjUÉ JgÀqÀÄ PÁ®Ä ,ªÀÄÄR ºÀÆmÉÖUÉ ºÀwÛ ¨sÁj gÀPÀÛUÁªÁV WÀl£Á ¸ÀÞ¼ÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀÛ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. ºÁUÀÄ DvÀ£À ºÉAqÀw ¨sÁUÀå²æÃUÉ ºÀwÛ ¸ÁzÁ ºÁUÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.


JgÀqÀÄ ¨ÉÊPïUÀ¼À ªÀÄzsÀå dUÀ¼À : E§âjUÉ UÁAiÀÄ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà MªÀð£À zÀĪÀÄðgÀt

§UÀzÀ® ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀģɣÀ £ÀA. 96/09 PÀ®A 279, 337, 337, 304(J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 01/05/2009 gÀAzÀÄ 0630 UÀAmÉUÉ ¨Á¥ÀÄgÀ¢AzÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÉÊAiÀÄzï CºÀäzï SÁ¢æ CtÚ£ÁzÀ ¸ÉÊ. ±Á ºÀıÉãÀ SÁ¢æ vÀAzÉ G¸Áä£À C° SÁ¢æ 52 ªÀµÀð, ªÀÄĹèA, Dgï.JA.¦. qÁPÀÖgÀ PÉ®¸ï ¸Á/ ¨Á¥ÀÄgÀ. EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß n.«.J¸ï. ZÁA¥À ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-38/E-1534 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ZÀ¯ÁĹPÉÆAqÀÄ J£ï.ºÉZï-9 gÀ¸ÉÛAiÀÄ «ÄãÀPÉgÁ PÁæ¸ï gÀ¸ÉÛÄAzÀ ªÀÄ£ÁßKSÉý PÀqÉUÉ wgÀÄV ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÀ 0715 ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ PÀqÉÄAzÀ DgÉÆæ ¸ÉÊ. gÀhiÁAVgÀ C° EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. J¦-12/ºÉZï-8113 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ rQÌ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ£É. EzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CtÚ£ÁzÀ ¸ÉÊ. ±Á ºÀıÉãÀ SÁ¢æ EvÀ¤UÉ ªÉÄÊ ªÉÄÃ¯É ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ vÀ£Àß ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ PÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÀÝ ¸ÉÊ. CAiÀÄħ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉÊ. SÁeÁ C° EªÀjUÉ ºÁUÀÄ DgÉÆæUÉ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. £ÀAvÀgÀ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ UÁAiÀÄUÉÆAqÀ J¯Áè UÁAiÀiÁ¼ÀÄ«UÉ ªÀÄ£ÁßKSÉý ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÁV¹ aQvÉì ¤ÃqÀÄwÛgÀĪÁUÀ 0815 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ CtÚ£ÁzÀ ¸ÉÊ. ±Á ºÀıÉãÀ SÁ¢æ EvÀ£ÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.


¥ÉưøÀ UÀÄgÀÄvÀÄ aÃn vÉÆÃj¹ ªÀÄ£É PÀ¼À«UÉ «¥sÀ®AiÀÄvÀß : ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä
£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 107/09 PÀ®A 457, 380, 511, 419 L.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ 01-05-2009 gÀAzÀÄ 0100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ²ªÀgÁd PÀgÀªÀÄt ¸Á: ²ªÀ£ÀUÀgÀ (£ÁxÀð) ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ²ªÀ£ÀUÀgÀ (£ÁxÀð) ©ÃzÀgÀ°è gÁwæ 12:20PÉÌ E§âgÀÄ PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ©ÃUÀ vÉUÉ¢gÀÄvÁÛgÉ ¸ÀjAiÀiÁzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ CªÀjUÉ £Á£ÀÄ »rzÀÄ «ZÁj¹zÁUÀ £Á£ÀÄ ¥ÉÆ°Ã¸ï ºÀÄzÉÝAiÀÄ°è EzÉÝÃ£É JAzÀÄ L.r. PÁqÀð vÉÆÃj¹zÁÝ£É. PÁrð£À°è PÀ®è¥Áà JAzÀÄ §gÉ¢gÀĪÀÅzÀÄ PÀAqÀÄ §A¢zÉ ¤Ã£ÀÄ ¥Éưøï EzÀÄÝ ¨ÁV®Ä JPÉ vÉUÉzÉ ¤ªÀÄä oÁuÉUÉ £ÀqÉ ¤ªÀÄä C¢üPÁjUÀ¼À£ÀÄß «ZÁj¸ÀÄvÉÛÃ£É JAzÀÄ L.r. PÁqÀð CªÀ¤UÉ »AwgÀÄV¸À°è¯Á, CªÀ£ÀÄ oÁuÉUÉ £ÀqÉj JAzÀ£ÀÄ. D ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è CªÀ£À°è UÀ£ï EgÀĪÀÅzÀÄ PÀÆqÁ PÀAqÀħAvÀÄ. ¦üAiÀiÁð¢ vÀ£Àß ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgÀ vÉUÉAiÀÄĪÀµÀÖgÀ°è ¸ÉÊPÀ® ªÉÆÃlgÀUÉ JgÀqÀÄ °ÃlgÀ ¨Ál®¤AzÀ ¥ÉmÉÆæ¯ï vÉUÉ¢zÀÄÝ ¥ÉmÉÆæÃ¯ï ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ®zÀ°è ºÁQ CªÀgÀ »AzÉ §gÀĪÀµÀÖgÀ°è NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. £Á£ÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ L.r.PÁqÀð ¦.J¸ï.L. gÀªÀjUÉ vÉÆÃj¹zÁÝUÀ CªÀgÀÄ PÉ®ªÀÅ ¥sÉÆÃmÉÆUÀ¼À£ÀÄß vÉÆÃj¹zÁUÀ MAzÀÄ ¨sÁªÀ avÀæ ºÉÆîÄwÛvÀÄÛ. £ÀAvÀgÀ ¥ÉưøïjAzÀ £À£ÀUÉ CªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ JA.M.©. ¥sÀAiÀÄƪÀiï JA§ÄzÀÄ w½zÀÄ §A¢gÀÄvÀÛzÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀjAzÀ zÀÆgÀÄ ¥ÀqÉzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Raichur District Reported CrimesPÉ£ÀgÁ ¨ÁåAPï ZɸïÖ£À ¤jÃPÀëuÁ PÁ®PÉÌ SÉÆÃmÁ £ÉÆÃlÄUÀ¼ÀÄ ¥ÀvÉÛ, ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä:
¢£ÁAPÀ: 04.04.09gÀAzÀÄ Cgï©L. E£ïì¥ÉPÀÖgïgÀªÀgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ PÉ£ÀgÁ ¨ÁåAPï ZɸïÖ ¤jÃPÀëuÉ ªÀiÁqÀĪÀ PÁ®PÉÌ 1000/- gÀÆ¥Á¬ÄAiÀÄ JgÀqÀÄ ºÁUÀÄ 500/- gÀÆ¥Á¬ÄAiÀÄ ºÀ¢ªÀÄÆgÀÄ SÉÆÃmÁ £ÉÆÃlÄUÀ¼ÀÄ ¥ÀvÉÛAiÀiÁVzÀÄÝ F §UÉÎ ²æà C±ÉÆÃPÀ ªÀzsÀð£ï ¹Ã¤AiÀÄgï ªÀiÁå£ÉÃdgïgÀªÀgÀÄ AiÀiÁgÉÆà ¨ÁåAQUÉ ºÀt dªÀiÁ ªÀiÁqÀĪÀ PÁ®PÉÌ F £ÉÆÃlÄUÀ¼À£ÀÄß dªÀiÁ ªÀiÁrgÀ§ºÀÄzÀÄ CAvÁ ¢£ÁAPÀ:30.04.09gÀAzÀÄ ¤ÃrzÀ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ £ÉÃvÁf£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 83/2009 PÀ®A 489(J)(©) L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

C¥ÀjavÀ zÀĵÀÌ«ÄðUÀ¼ÀÄ ZÁPÀÄ«¤AzÀ w«zÀÄ 10 PÀÄjUÀ¼ÀÀ ¸ÁªÀÅ 2PÉÌ ¨sÁj UÁAiÀÄ:
¢£ÁAPÀ:30.04.2009gÀAzÀÄ gÁwæ 1230 UÀAmÉUÉ ¸Á®UÀÄAzÁ UÁæªÀÄzÀ°è ¦AiÀiÁð¢ü ²æà °AUÀ¸À¥ÀàgÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä PÀÄj zÉÆrØAiÀÄ°è ºÁQzÀÝ PÀÄjUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà zÀĵÀÌ«ÄðUÀ¼ÀÄ GzÉÝñÀ¥ÀƪÀðPÀªÁV ZÁPÀÄ«¤AzÀ w«zÀÄ ¨sÁj UÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÝjAzÀ 10 PÀÄjUÀ¼ÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ 2 PÀÄjUÀ¼ÀÄ ¨sÁj UÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ gÀÆ.40 ¸Á«gÀ UÀ¼ÀµÀÄÖ ®ÄPÁì£ÁVgÀĪÀ §UÉÎ ¤ÃrzÀ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 118/09 PÀ®A 429 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

§¸ï- f¦ì rQÌ, ¨ÁV°£À°è ¤AvÀ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ UÁAiÀÄ:
¢£ÁAPÀ:30.04.09gÀAzÀÄ 1130 UÀAmÉUÉ ºÉƸÀ ¥ÉmÉÆæÃ¯ï §APï ºÀwÛgÀ CgÉÆævÀgÁzÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÁæAiÀÄ£ÀÄ vÀ£Àß §¸ï £ÀA.PÉJ 36 J¥sï 383 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁgÀÄw f¦ì £ÀA.PÉJ 04/JA 4977 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ±ÀgÀtUËqÀ F E§âgÀÆ CgÉÆæUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÉÊqï vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîªÁUÀ M§âjUÉƧâgÀÄ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ §¸ï£À ¨ÁV°£À°è ¤AwzÀÝ ¦AiÀiÁð¢üzÁgÀ ²æà ²ªÀ¥Àà£ÀÄ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ ¨sÁjUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀĪÀ §UÉÎ ¤ÃrzÀ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.80/09 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¹ÌqÁØV ©zÀÄÝ E§âjUÉ UÁAiÀÄ:
¢£ÁAPÀ:29.04.2009gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ aPÀÌ ºÉ¸ÀgÀÆgÀÄ UÁæªÀÄ ¸À«ÄÃ¥À °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ- gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÉÆÃqï£À°è CgÉÆæ ²ªÀgÁd£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA.PÉJ 36 eÉ 2765 £ÉÃzÀÝgÀ »AzÉ ¦AiÀiÁð¢ü ²æà £ÁUÀgÁdgÀªÀgÀ£ÀÄß PÀÆj¹PÉÆAqÀÄ §¸Áì¥ÀÆgÀPÉÌ CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ CªÀÄgÁªÀw PÁæ¹£À°è ©¢ÝzÀÝ ¨ÉAZÀÄ PÀ®Äè vÀnÖ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¹ÌqÁØV E§âgÀÆ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀĪÀ §UÉÎ ¤ÃrzÀ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.46/09 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ fæ£À ªÉÄð¤AzÀ ©zÀÄÝ UÁAiÀÄ:
¢£ÁAPÀ: 30.04.2009gÀAzÀÄ 1115 UÀAmÉUÉ ¸ÀeÁð¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è CgÉÆæ ªÀĺÀäzï gÀ¦ü PÀæµÀgï fÃ¥ï £ÀA.PÉJ 17 ¹ 9900 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß fæ£À mÁ¦£À ªÉÄÃ¯É ¦AiÀiÁð¢ü ²æà «gÉñÀ¥Àà£À£ÀÄß PÀÆj¹PÉÆAqÀÄ CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¦AiÀiÁð¢üzÁgÀ£ÀÄ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀĪÀ §UÉÎ ¤ÃrzÀ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.93/09 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ CvÉÛ¬ÄAzÀ QgÀÄPÀļÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä:
¢:27.06.2003gÀAzÀÄ ¦AiÀiÁð¢ü ²æêÀÄw ªÀĪÀiÁÛeï ¨ÉÃUÀA 25 ªÀµÀð FPÉAiÀÄÄ CgÉÆæ C«ÄÃ£ï ¸Á¨ï£ÉÆA¢UÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ £ÀAvÀgÀ PÉ®ªÀÅ ¢£ÀUÀ¼ÀªÀgÉUÉ ZÉ£ÁßV ¸ÀA¸ÁgÀ ªÀiÁrzÀ ¥Àw £ÀAvÀgÀ ¢£Á®Æ PÀÄrzÀÄ §AzÀÄ dUÀ¼À ªÀiÁr vÀ£Àß ²Ã®ªÀ£ÀÄß ±ÀÀAQ¹ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛzÀݪÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 28.04.2009gÀAzÀÄ 1300 UÀAmÉUÉ FvÀ£ÀÄ «£Á PÁgÀt ¦AiÀiÁð¢üAiÉÆA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ¨ÉÊAiÀÄÄÝ ¤£ÀUÉ CqÀÄUÉ ªÀiÁqÀ®Ä §gÀĪÀÅ¢®è ¤Ã£ÀÄ vÀªÀjUÉ ºÉÆÃUÀÄ vÁ£ÀÄ E£ÉÆßAzÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉƼÀÄîvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉÆqÉAiÀÄĪÁUÀ DvÀ£À vÁ¬Ä £ÀÆgï dºÁ£ï PÀÆqÀ ¦AiÀiÁð¢üUÉ CªÁZÀå ¨ÉÊAiÀÄÄÝ ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ ¤ÃqÀÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ ¤ÃrzÀ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.55/09 PÀ®A 498(J), 323, 504 ¸À»vÀ 34 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

PÀÄrzÀ ¤±ÉAiÀÄ°è £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ¸ÁªÀÅ:
PÀgÀrUÀÄqÀØ UÁæªÀÄzÀ°è CwÃAiÀiÁzÀ PÀÄrvÀzÀ ZÀl«zÀÝ ²ªÀ¥Àà vÀAzÉ ¤AUÀtÚ ªÀiÁ°ÃUËqÀÄæ, 50 ªÀµÀð FvÀ£ÀÄ 3-4 ¢£ÀzÀ »AzÉ wÃjPÉÆAqÀ vÀ£Àß vÁ¬ÄAiÀÄ£ÀÄß £É£É¹PÉÆAqÀÄ PÀÄrzÀ ¤±ÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ:29.04.2009gÀAzÀÄ 2015 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÀÆ E®èzÁUÀ £Áj£À ºÀUÀ΢AzÀ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀĪÀ §UÉÎ ªÀÄÈvÀ£À ¥Àwß ²æêÀÄw ¤AUÀªÀÄä ¤ÃrzÀ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄrCgï £ÀA.12/2009 PÀ®A 174 ¹Cg惡 ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ºÉÆmÉÖ£ÉÆêÀÅ vÁ¼ÀzÉà Qæ«Ä£Á±ÀPÀ ¸Éë¹ ªÀÄ»¼É ¸ÁªÀÅ:
E.eÉ. §¸Áì¥ÀÆgÀÄ PÁåA¦£À°è ªÀÄjAiÀĪÀÄä UÀAqÀ FgÀ¥Àà 55 ªÀµÀð FPÉAiÀÄÄ FUÉÎ 5 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ºÉÆmÉÖ £ÉÆë¤AzÀ §¼À®ÄwÛzÀÄÝ ¢: 29.04.09gÀAzÀÄ ºÉÆmÉÖ£ÉÆêÀÅ ªÀÄvÀÄÛ JzÉ£ÉÆêÀÅ eÁ¹ÛAiÀiÁV ¢£ÁAPÀ:30.04.2009gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 0500 UÀAmÉUÉ ¥ÀÄ£À: ºÉZÁÑzÀ £ÉÆêÀÅ vÁ¼ÀzÉà fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ 0600 UÀAmÉUÉ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ ¸Éë¹ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀĪÀ §UÉÎ ªÀÄÈvÀ¼À ªÀÄUÀ ²æà ¸Áé«ÄgÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄrCgï £ÀA.12/2009 PÀ®A 174 ¹Cg惡 ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ºÀt §AUÁgÀzÉÆA¢UÉ ¨Á®QAiÀÄ C¥ÀºÀgÀt:
Hn UÁæªÀÄzÀ°è §ºÀ¼À ¢£ÀUÀ½AzÀ JgÀqÀÄ PÀÄlÄA§UÀ¼À £ÀqÀĪɬÄzÀÝ ªÉʵÀªÀÄä¢AzÀ CgÉÆæ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà vÀAzÉ ®PÀëöät£ÀÄ ¦AiÀiÁð¢üAiÀÄ 16 ªÀµÀðzÀ ªÀÄUÀ¼ÀÄ UÀAUÀªÀÄä½UÉ 2 ®PÀëgÀÆ¥Á¬Ä ºÁUÀÄ 5 vÉÆ¯É §AUÁgÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀĪÀAvÉ ªÀÄ£ÀªÉÇ°¹ CPÉAiÀÄ£ÀÄß ¢£ÁAPÀ:26.04.09gÀAzÀÄ gÁwæ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ªÀģɬÄAzÀ C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EzÀƪÀgÉUÉ ºÀÄqÀÄPÁqÀ¯ÁV ¹QÌgÀĪÀÅ¢®è CAvÁ ²æêÀÄw ¹zÀݪÀÄä UÀAqÀ CªÀÄgÀtÚ UËqÀÄægÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 46/09 PÀ®A 363, 420 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


Gulbarga Dist. Reported Crimes

±ÀºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ªÀÄÄ£ÉßZÀÑjPÉ PÀæªÀÄ: ¢£ÁAPÀ 30/04/09gÀAzÀÄ DgÉÆæ ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ ºÁd¥Áà gÀzÉÆÝqÀV ±ÀºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀzÀ ªÉÄÃ£ï §eÁgï gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ºÉÆÃV §gÀĪÀ d£ÀjUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄåvÁÛ, ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAwUÉ ¨sÀAUÀªÀÅAlĪÀiÁrzÀÄÝ, PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¸ÀĪÀåªÀ¸ÉÜUÉ ¨sÀAUÀ vÀgÀĪÀ ¸ÀA§ªÀ PÀAqÀħA¢zÀÝjAzÀ ªÀÄÄ£ÉßZÀÑjPÉ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F ¸ÀA§AzÀ ±ÀºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§æºÀä¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ £ÀUÀzÀÄ ºÀt PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt
: ¢£ÁAPÀ 30/04/09 gÀAzÀÄ ²æÃ.ªÀĺɧƧ vÀAzÉ C°¸Á§ ±ÉÃR, ¸Á|| ªÀÄ¢£Á PÁ¯ÉÆä UÀÄ®§UÁðgÀªÀgÀÄ £ÉºÀgÀÄ UÀAd UÀÄ®§UÁð CqÀvÀ CAUÀr¬ÄAzÀ vÉÆUÀj ªÀiÁgÁlzÀ ºÀt gÀÆ. 1,63,650/- vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï mÁåAPï ªÉÄð£À PÀªÀgÀ£À°èlÄÖ, J¸ï.©.ºÉZï ¸ÀÄ¥ÀgÀ ªÀiÁPÉðl UÀÄ®§UÁðPÉÌ §AzÀÄ, ¨ÁåAPï UÉÃl ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¤°è¹ ¸ÁÖöåA¥ï vÉUÉzÀÄPÉƼÀî®Ä ºÉÆÃV §gÀĪÀµÀÖgÀ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ºÀt PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. F ¸ÀA§AzÀ §æºÀä¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt

1] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 68/09 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ: 28-04-09 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ PÀæµÀgï fÃ¥À £ÀA: PÉ.J.-37/JA-1594 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß UÀÄAqÀÆgÀ PÁåA¥À-²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ £ÀqÀÄªÉ CwªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ¥ÁzÀZÁjUÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ JqÀPÉÌ PÀmï ªÀiÁr ªÁºÀ£À ¥À°ÖAiÀiÁV JqÀUÀqÉ vÉVΣÀ°è ©¢ÝzÀÄÝ EzÀjAzÀ PÀÄæµÀgÀ£À°èzÀÝ QèãÀgÀUÀÆ ºÁUÀÆ ZÁ®PÀ¤UÀÆ ªÀÄvÀÄÛ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°èzÀÝ ¥ÁzÀZÁjUÀÆ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ ¨sÁjUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀj UÁAiÀiÁ¼ÀÄUÀ¼À£ÀÄß ºÉaÑ£À G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ §¼ÁîjUÉ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ EzÉ. ¦.J¸ï.L. PÁgÀlV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÀiÁgÁuÁAwPÀ ºÀ¯Éè ¥ÀæPÀgÀt

2] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 143/09 PÀ®A: 342, 323, 324, 504, 307 ¸À»vÀ 34 L¦¹:

¢£ÁAPÀ: 29-4-09 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 11-45 UÀAmÉUÉ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ ªÉÃtÄUÉÆÃ¥Á® eÁzsÀªÀ, ªÀ: 30 ªÀµÀð, eÁ:PÀëwæAiÀÄ G:J¯ÉQÖç¶AiÀÄ£ï ¸Á:«ÄnÖPÉÃj, F ªÉÆzÀ®Ä ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀjUÀÄ ºÁUÀÄ CgÉÆævÀgÁzÀ 1) ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ¥ÀPÀÌtÚ eÁzsÀªÀ, ªÀ:70ªÀµÀð, 2) gÀ«ÃAzÀæ vÀAzÉ ¸ÀÄgÉñÀ eÁzsÀªÀ; ªÀ:28ªÀµÀð, G:ªÁå¥ÁgÀ 3) C¤® vÀAzÉ ¸ÀÄgÉñÀ eÁzsÀªÀ, ªÀ:40ªÀµÀð, G:J¯ÉPÁÖç¤Pï, 4) ¸ÀĤ® vÀAzÉ ¸ÀÄgÉñÀ eÁzsÀªÀ, ªÀ:38ªÀµÀð, G:ªÀQî J®ègÀÆ eÁ:PÀëwæAiÀÄ ¸Á:«ÄnÖPÉÃj, PÉÆ¥Àà¼À, EªÀjUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ zÁjAiÀÄ ºÀAaPÉAiÀÄ «µÀAiÀĪÁV dUÀ¼ÀªÁVzÀÄÝ CzÉ zÉéõÀ¢AzÀ F ¢£À ¢: 29-4-09 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 11-00 UÀAmÉUÉ ªÉÄÃ¯É £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ CgÉÆævÀgɯÁègÀÄ CzÉà «µÀAiÀÄzÀ ¸ÀA§AzsÀªÁV ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀ ºÁUÀÄ DvÀ£À vÀªÀÄä¤UÉ CªÁåZÀÑ ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹ ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀ£À vÁ¬ÄAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ PÁåªÀÄgÀ ªÀiÁå£ï ªÀĺÉñÀ J£ÀÄߪÀªÀ£À£ÀÄß CPÀæªÀÄ §AzÀ£ÀzÀ°èj¹ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ£ÀÄß ¸Á¬Ä¸ÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É zÉÆqÀØ PÀ®è£ÀÄß KwÛºÁQ vÀ¯ÉUÉ ¨Áj gÀPÀÛUÁAiÀĪÀiÁr PÉƯÉUÉ ¥ÀæAiÀÄwß¹gÀÄvÁÛgÉ. ²æÃ. JA.J¸ï. §Ä¼ÀîPÀÌ£ÀªÀgï, ¦.L. PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ CzÉ.

zÉÆA© ¥ÀæPÀgÀt

3] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 106/09 PÀ®A. 143, 147, 341, 504, 506 ¸À»vÀ 149 L.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 29.04.2009 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 1:45 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀgÁzÀ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà ¤mÁÖ° ªÀAiÀÄ: 29 ªÀµÀð eÁ: PÀÄgÀ§gÀ G: UÀÄvÉÛUÉzÁgÀgÀÄ ¸Á: »gɪÀqÀØnÖ, ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀ£ÀÄ aPÀ̺ÀA¢UÉÆüÀ UÁæªÀÄzÀ §¸À¥Àà EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ±ÁgÀzÁ EªÀ¼À£ÀÄß MAzÀĪÀgÉ ªÀµÀðzÀ »AzÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ, d£ÀªÀj 2009 gÀ°è vÀ£Àß vÀªÀjUÉ ¨ÁtAvÀ£ÀPÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ 2 wAUÀ¼À »AzÉ UÀAqÀĪÀÄUÀĪÁVzÀÄÝ, C°è CªÀ½UÉ G¥ÀZÁgÀ ªÀiÁqÀ®Ä C£Á£ÀÆPÀÆ®ªÁzÀÄzÀjAzÀ ¢£ÁAPÀ: 27.04.2009 gÀAzÀÄ £Á£ÀÄ C°èAzÀ ºÉAqÀw ªÀÄUÀĪÀ£ÀÄß £À£Àß vÁ¬Ä vÀªÀgÁzÀ ºÀ®UÉÃjUÉ §A¢zÀÄÝ, gÁwæ 9.30 ¸ÀĪÀiÁgÀÄ £Á£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤AwzÁÝUÀ vÀ£Àß ºÉAqÀw zÉÆqÀØ¥Àà£ÁzÀ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà ºÁ®£ÀªÀgÀ ºÁUÀÆ EvÀgÉà 8 d£À £À£Àß ¸ÀAUÀqÀ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr £À£ÀUÉ fêÀ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà §¸ÀªÀgÁd J.J¸ï.L. PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

4] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 142/09 PÀ®A:341, 323, 324, 504 ¸À»vÀ 34 L¦¹:

¢£ÁAPÀ: 29-4-09 gÀAzÀÄ 3-30 JJAPÉÌ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ£ÁzÀ gÁAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ ²ªÀ°AUÀ¥Àà eÉÆÃV£ï, ªÀ: 29 ªÀµÀð, G:¯Áj £ÀA:PÉJ:29 J-3339 gÀ ZÁ®PÀ ¸Á:ºÀ¼ÀîUÀÄr vÁ:UÀzÀUÀ, ¢: 28-4-09 gÀAzÀÄ gÁwæ 11-00 UÀAmÉUÉ vÀ£Àß ¯Áj £ÀA§gÀÄ PÉJ-29-J-3339 £ÉÃzÀÝgÀ°è ªÉÄÊ£ïì vÀÄA©PÉÆAqÀÄ PÉÆ¥Àà¼ÀzÀ PÁªÉÃj ¥ÉÃlÆæ¯ïè §APÀ ºÀwÛgÀ §gÀÄwÛgÀ®Ä »AzÀÄUÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛzÀÝ ¯Áj £ÀA§gÀÄ PÉJ-25-¹-1815 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ NªÀgÀ mÉÃPï ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃV vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ »A¢£À mÉÊgÀÄUÀ¼ÀÄ ºÀwÛzÀÝjAzÀ C ¯ÁjAiÀÄ §A¥ÀgÀ ¨ÉAqÁVzÀÄÝ CzÀgÀ «µÀAiÀĪÁV dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß jÃ¥ÉjªÀiÁr¹PÉÆqÀÄ CAvÁ ¸ÀzÀgÀ ¯Áj £ÀA:PÉJ: 25 ¹1815 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ, ªÀiÁ°ÃPÀ ªÀÄvÀÄÛ QèãÀgï gÀªÀgÀÄ vÀ£ÀUÉ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ zÀÄ:R¥ÀvÀUÉÆý¹zÀÄÝ CzÉ. ²æÃ. C±ÉÆÃPÀ UÀ®UÀ°, ¹.ºÉZï.¹. 115, PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ CzÉ.


 

5] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 144/09 PÀ®A: 341, 323, 427, 448 ¸À»vÀ 34 L¦¹:

¢£ÁAPÀ: 29-4-09 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5-00. UÀAmÉUÉ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ£ÁzÀ gÀ«ÃAzÀæ vÀAzÉ ¸ÀÄgÉñÀ eÁzsÀªÀ ¸Á:«ÄnÖPÉÃj, PÉÆ¥Àà¼À ªÀ: 30ªÀµïð, G:ªÁå¥ÁgÀ, F ªÉÆzÀ®Ä ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀjUÀÄ ºÁUÀÄ CgÉÆævÀgÁzÀ 1) ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ ªÉÃtÄUÉÆÃ¥Á® eÁzsÀªÀ, ªÀ:28ªÀµÀð, G:J¯ÉQÖç¶AiÀÄ£ï 2) gÉÆûvï vÀAzÉ ªÉÃtÄUÉÆÃ¥Á®À eÁzsÀªÀ; ªÀ:23ªÀµÀð, J®QÖç¶AiÀÄ£ï 3) ªÉÃtÄUÉÆÃ¥Á® vÀAzÉ ¥ÀPÀÌtß eÁzsÀªÀ, ªÀ:56ªÀµÀð:»nÖ£À VgÀt 4) ªÀiÁzsÀªÀ vÀAzÉ ¥ÀPÀÌtÚ eÁzsÀªÀ, ªÀ:40ªÀµÀð,:ªÁå¥ÁgÀ J®ègÀÆ eÁ:PÀëwæAiÀÄ ¸Á:«ÄnÖPÉÃj, PÉÆ¥Àà¼À, EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ zÁjAiÀÄ ºÀAaPÉAiÀÄ «µÀÀAiÀĪÁV dUÀ¼ÀªÁVzÀÄÝ CzÉ zÉéõÀ¢AzÀ F ¢£À ¢:29-4-09 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 11-00 UÀAmÉUÉ ªÉÄÃ¯É £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ CgÉÆævÀgɯÁègÀÄ CzÉà «µÀAiÀÄzÀ ¸ÀA§AzsÀªÁV ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÉƼÀUÉ CwÃPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀªÀiÁr ¨ÁV® QÃlQUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄÄjzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀ¤UÉ PÉÊ »rzÀÄ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ zÀÄ:R¥ÀvÀUÉÆý¹zÀÄÝ C®èzÉà vÀ£Àß CtÚ¤UÀÄ ºÉÆr §rªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. ²æêÀÄw. ªÀÄ®èªÀÄä Z謃 ¦.J¸ï.L. PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzÀ£ÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ CzÉ.

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt

6] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 91/2009 PÀ®A 457, 380 L.¦.¹.

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ²æäªÁ¸À vÀAzÉ ªÉAPÀlgÀªÀÄt 32 ªÀµÀð ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄPÀ¤Pï ¸Á: gÁA¥ÀÄgÀ ¥ÉÃmÉ UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¢£ÁAPÀ 28-04-09 gÀAzÀÄ gÁwæ 23-30 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ 29-04-2009 gÀAzÀÄ 05-45 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzsÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ gÁA¥ÀÄgÀ ¥ÉÃmÉAiÀÄ zÉêÁAUÀ ªÀÄoÀzÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV°UÉ ºÁQzÀ a®PÀzÀ PÉÆArAiÀÄ£ÀÄß PÉÆAiÀÄÄÝ ªÀÄ£ÉAiÉƼÀUÉ ºÉÆÃV §AUÁgÀzÀ MqÀªÉUÀ¼À£ÀÄß, ¨É½îAiÀÄ MqÀªÉUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ G¥ÀAiÉÆÃV¹zÀ 04 gÉõÉä ¹ÃgÉUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ 04 ªÀPÀð ¹ÃgÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀÄ ºÀt J¯Áè ¸ÉÃj MlÄÖ CA.Q.gÀÆ. 65,800-00 ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. ²æà ºÉZï.©.£ÀgÀ¹AUÀ¥Àà, ¦.J¸ï.L. (C.«) gÀªÀgÀÄ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄ ¥ÀæPÀgÀt

7] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 107/09 PÀ®A. 110 ¹.Dgï.¦.¹.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 29.04.2009 gÀAzÀÄ 15.00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀgÁzÀ ¸ÀÄgÉñÀ.PÉ ¥ÉÆæÃ.¦.J¸ï.L PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¯ÁZÀ£ÀPÉÃj UÁæªÀÄ¢AzÀ DgÉÆævÀgÉÆA¢UÉ §AzÀÄ MAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 29.04.2009 gÀAzÀÄ 14.00 UÀAmÉUÉ ¯ÁZÀ£ÀPÉÃj UÁæªÀÄzÀ°è 14.00 UÀAmÉUÉ UÁæªÀÄ ¨ÉÃn PÀÄjvÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ C°è E§âgÀÄ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è §gÀ ºÉÆÃUÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ªÀÄvÀÄÛ ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̽UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¨sÀAiÀÄzÀ ªÁvÁªÀgÀt GAlÄ ªÀiÁr ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÉUÉ ¨sÀAUÀ GAlÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À «ZÁj¸À®Ä ªÀÄÄzÀÝ¥Àà vÀAzÉ ¸ÀafêÀ¥Àà ¸Á ¯ÁZÀ£ÀPÉÃj ºÁUÀÄ ¥sÀQÃgÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà PÀA¥À¸ÁUÀgÀ ¸Á ¯ÁZÀ£ÀPÉÃj JAzÀÄ w½zÀÄ §A¢zÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ£ÀÄß ºÁUÉà ©lÖ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÉUÉ ¨sÀAUÀ GAlÄ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÁzÀåvɬÄzÀÝ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ CzÉ.