Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Wednesday, October 29, 2008

BIDAR : Dacoit gang held – Three offences detected

On 06-10-2008 a case of dacoity was reported from the house of Dr. Dharwade in Basavakalyan town PS limits. The investigation was taken up by CPI Basavakalyan town H.K. Pathan under supervision of S.P. Bidar. Subsequently a case of robbery was reported in Basavakalyan town on 23-10-2008 and a special team was formed headed by CPI  H. K. Pathan to investigate both the offences. During the course of investigation, based on the victims description and other evidences picked up from the scene of offence, the investigation team picked up a gang belonging to Basavakalyan town. On interrogation the accused Basavaraju aged 23 years, siddeshwar aged 21 years and Pradeep aged 25 years confessed to committing both the above mentioned offences and in addition they also confessed to having committed another heinous theft under Basavakalyan town PS limits. From their confession 11 tholas of gold, 600 grams of silver, one mobile phone and cash in Rs. 540/- were recovered. Total worth of property recovered is 1,54,530/- .


            All the three have been arrested, the other two persons involved in the offences are absconding and are to be arrested.


Daily Crime Update-Bidar, 29-10-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 29-10-2008

C£À¢üPÀÈvÀªÁV ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁ°£ÉÆA¢UÉ MªÀð£À §AzsÀ£À

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 165/08 PÀ®A 32, 34 PÉ.E. DåPïÖ :-

¢£ÁAPÀ: 28/10/2008 gÀAzÀÄ ¹¦L UÁæ«ÄÃt ªÀÈvÀ ©ÃzÀgÀ gÀªÀjUÉ RavÀ ¨Áwä ¹QÌzÀ ªÉÄÃgÉUÉ f¯Áè C¥ÀgÁzsÀ vÀAqÀzÀ ¹§âA¢üAiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ªÀiÁ»w ¥ÀæPÁgÀ PÀªÀÄoÁuÁ UÁæªÀÄzÀ CA¨ÉqÀÌgÀ ªÀÈvÀÛ §½ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ºÉÆÃV DlÆ £ÀA. PÉ.J/38/4753 £ÉÃzÀÝgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1] ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ vÀAzÉ ªÀÄgÉÃ¥Áà 2] dUÀ£ÁßxÀ vÀAzÉ CA¨ÁgÉrØ ¸Á|| E§âgÀÄ PÁqÀªÁzÀ gÀªÀgÀÄ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæ E®èzÉà  UÁA¢ü UÀAd ªÉÊ£ï CAUÀr¬ÄAzÀ C£À¢üPÀÈvÀªÁV 1] MlÄÖ. 6 PÁlÆð£À ¨ÉƤ «¹Ì 180 JªÀiï.J¯ï-.288 ¨Ál®UÀ¼ÀÄ D/Q. 8640=00 gÀÆ.UÀ¼ÀzÀÄÝ. 2] MlÄÖ PÁlÆð£À N°ÖªÀÄAPÀ 180 JªÀiï.J¯ï.-144 ¨Ál®UÀ¼ÀÄ D/Q. 3320=00 gÀÆ.UÀ¼ÀzÀÄÝ. 3] JgÀqÀÄ PÁlÆð£À £ÁPËl ©ÃAiÀÄgï 650 JªÀiï.J¯ï MlÄÖ 24 ¨Ál®UÀ¼ÀÄ D/Q. 1440=00 gÀÆ.UÀ¼ÀzÀÄÝ. 4] £ÀUÀzÀÄ ºÀt 3600=00 gÀÆ.UÀ¼ÀÄ 5] EArPÁ JgÀqÀÄ ¸ÉÃ¯ï ¥sÀÆ£ï D./Q. 2400=00 gÀÆ.UÀ¼ÀzÀÄÝ. 6] DlÆ £ÀA. PÉ.J/38/4753, D/Q. 40,000=00 gÀÆ.UÀ¼ÀzÀÄÝ. ªÀiÁgÁl PÀÆjvÀÄ ¸ÁV¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr, zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

§¸ï rQÌ : ¸ÀPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ¤UÉ ºÀ®Äè ©zÀÄÝ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 176/08 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 28/10/08 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ GªÉÄñÀ vÀAzÉ zÀvÁÛwæ PÀƼÀ¸ÀÆgÀ ¸Á: AiÀÄgÀAqÀV EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt-ªÀÄÄqÀ© gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É AiÀÄgÀAqÀV UÁæªÀÄzÀ ªÀÄfzÀ ªÀÄÄAzÉ JzÀÄgÀUÀqɬÄAzÀ vÀ£Àß ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ªÀÄÄqÀ© PÀqɬÄAzÀ §¸Àì £ÀA PÉJ-01-J¥sï 819 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÀ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÉÊPÀ°UÉ rQÌ ºÉÆqÀzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄðAzÀ PÀ¼ÀUÉ ©zÀÄÝ vÀÄnUÉ UÁAiÀĪÁV ¨Á¬ÄAiÀÄ°è£À ªÀÄÄA¢£À ºÀ®ÄèUÀ¼ÀÄ ©¢ÝgÀÄvÀÛªÉ ºÁUÀÆ gÀPÀÛ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÀUÉ   UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ºÉvÀÛ ªÀÄPÀ̼ÀÄ PÀqÉUÀt¹zÀÝPÉÌ fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ : ¸ÁªÀ£ÀÄß ªÀÄgÀªÀiÁrPÉÆAqÀ ªÀAiÉÆêÀÈzÉÞ

aAvÁQ ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï, £ÀA.  06/08 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ: 28-10-2008 gÀAzÀÄ PÀgÀAf(©) UÁæªÀÄzÀ°è CqɪÀÄä UÀAqÀ ºÀtªÀiÁgÉrØ PÀÄPÀÄl¯É ªÀ;60 eÁ;gÉrØ ¸Á;PÀgÀAf(©) EªÀ¼ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄPÀ̼ÀÄ vÀ£ÀUÉ ¸ÀjAiÀiÁV £ÉÆÃrPÉƼÀÄîwÛ¯Áè CAvÀ  fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥Éì ºÉÆA¢ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°èzÀÝ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀ¢ü ¸Éë¹ aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ OgÁzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è 1500 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É CAvÁ AiÀÄAPÁgÉrØ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

«±ÉõÀ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥ÀqɬÄAzÀ zÁ½ : dÆeÁlzÀ°èvÉÆqÀVgÀĪÀ 12 d£ÀgÀ §AzsÀ£À

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 94/08 PÀ®A 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 29-10-08 gÀAzÀÄ 0030 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ JJ¸ïL PÀ®è¥Áà  ºÁUÀÆ ¥ÉưøÀ C¢üÃPÀëPÀgÀÄ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ PÀbÉÃjAiÀÄ «±ÉõÀ zÀ¼ÀzÀ ±À²zsÀgÀ DgïJ¸ïL ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ªÀĺÀäzÀ gÀ¦üAiÉƢݣï, ZÀAzÀæ±ÉRgÀ, §½gÁªÀÄ,  ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ ºÉZï¹ 508 ¦¹ 1285, 1487    gÀªÀgÉÆA¢UÉ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ CºÀäzÀ¨ÁUÀzÀ°è E¹àÃl dÆeÁl DqÀÄwÛzÀÝ DgÉÆævÀgÀ ¸ÀĨÁµÀ, ªÀĺÀäzï CdgÀ, D£ÀAzÀ ªÀÄvÀÄÛ E¤ßÃvÀgÉ 9 d£ÀgÀÄUÀ¼À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr 21,500/- gÀÆ ªÀÄvÀÄÛ 2 ¸Émï E¹àÃl J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß, 2 ªÉÆèÁ¬Ä¯ïUÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁr, 12 d£À DgÉÆævÀgÉÆA¢UÉ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.


ªÀÄÄqÀ© oÁuÉ  UÀÄ£Éß £ÀA. :- 82/08      PÀ®A: :- 324,341,504 eÉÆvÉ 34  L¦¹

¢£ÁAPÀ: 29-10-08 gÀAzÀÄ 1145  UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. »ÃgÁ vÀAzÉ ºÉêÀiÁ ZÀªÁít ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀðeÁ: ®ªÀiÁt ¸Á: aPÀÌ£ÁUÁAªÀ ºÀÄ£ÀĪÀiÁ£À £ÀUÀgÀ     vÁAqÀ vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt oÁuÉUÉ ºÁdgÁV EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 29-10-08 gÀAzÀÄ 0830 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ vÀ£Àß vÁAqÀ ¤Ãj£À mÁQ ºÀwÛgÀ ¤ÃgÀÄ vÀgÀ®Ä ºÉÆÃVzÁÝV C°èzÀ DgÉÆævÀgÀÄ1. dAiÀÄgÁªÀÄ vÀAzÉ £ÁgÁAiÀÄt ZÀªÁít eÁ: ®ªÀiÁt 2. ¸ÀĨsÁµÀ vÀAzÉ £ÁgÁAiÀÄt ZÀªÁít eÁ: ®ªÀiÁt E§âgÀ ¸Á: aPÀÌ£ÁUÁAªÀ ºÀÄ£ÀĪÀiÁ£À £ÀUÀgÀ vÁAqÀ   vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt    ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¤Ãj£À ¸ÀA¨sÀAzÀ dUÀ¼À vÉÃUÉzÀÄ ºÉÆ®¸ÀÄì ¨ÉÊzÀÄ MwÛ »rzÀÄ §rUɬÄAzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÁÝgÉ  CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ªÉÄðAzÀ    ªÀÀÄÄqÀ© oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 82/08 PÀ®A: 324,341,504 eÉÆvÉ 34 L¦¹   £ÉÃzÀgÀ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EzÉ.  

mÉæöÊ®gï ¥À°Ö : ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 185/08 PÀ®A279 L.¦.¹.

¢£ÁAP 29-10-2008  gÀAzÀÄ mÉæöÊ®gÀ £ÀA. DgïeÉ 01/fJ-3793 £ÉÃzÀgÀ°è ªÀıÀ£Àj ¯ÉÆÃqÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ EzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ PÉʯÁ¸À vÀAzÉ £ÁxÀÄf ZÀªÀ¢æ ªÀ:26 ªÀµÀð eÁ: ¯Ál    ¸Á: £À¹ÃgÁ¨ÁzÀ f: CdªÉÄÃgÀ(gÁd¸ÁÜ£À) EvÀ£ÀÄß ±ÀºÀd¤ CªÀgÁzÀ PÀqɬÄAzÀ ¨sÁ°Ì PÀqÉUÉ ºÉÆUÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è ¥ÁAræ UÁæªÀÄzÀ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ mÉæöÊ®gÀ£À ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£À CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ Nr¹ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¥À°Ö ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ZÁ®PÀ£À «gÀÄzÀÝ ºÀÄ®¸ÀÆgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA185/08 PÀ®A 279 L.¦.¹. £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀ¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÁ ¥Éưøï oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è zÁ½ JgÀqÀÄ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À° dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVgÀĪÀ 20 d£ÀgÀ §AzsÀ£À

1) d£ÀªÁqÁ  ¹.Dgï. £ÀA. 115/08 PÀ®A, PÁAiÉÄÝ. 87, PÉ.¦. JPïÖ

¢£ÁAPÀ 29/10/2008 gÀAzÀÄ 04.40 UÀAmÉUÉ ZÁA¨ÉÆüÀ UÁæªÀÄzÀ ¸Áé«Ä ¸ÀªÀÄxÀð£À mÉAmï ºË¸ï ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É CAzÀgï AiÀiÁ §ºÁgï JA§ £À¹Ã©£À ¥ÀgÉïï dÆeÁl DlÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ RavÀªÁzÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¹§âA¢ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV dÆeÁl DqÀÄwÛgÀĪÀ 1) ªÉÊf£ÁxÀ vÀAzÉ «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Áà ZÀ®ªÁ ¸Á; d£ÀªÁqÁ 2) zÀ±ÀgÀxÀ vÀAzÉ §½gÁªÀÄ PÁA§¼É ¸Á; d£ÀªÁqÁ 3) QgÀt vÀAzÉ C±ÉÆÃPÀ ¸ÁUÀgÀ ¸Á; d£ÀªÁqÁ 4) ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ vÀÄPÁgÁªÀÄ ¸Á; d£ÀªÁqÁ 5) CAPÀıÀ vÀAzÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£À ¥ÁnÃ¯ï ¸Á; ¯ÁqÀUÉÃj ©ÃzÀgÀ 6) gÀ« vÀAzÉ gÁeÉÃAzÀgÀ ªÀļɪÁ¯É ¸Á; d£ÀªÁqÁ 7) ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ¥ÁAqÀÄgÀAUÀgÁªÀ ®ªÀmÉ ¸Á; d£ÀªÁqÁ        8) CA¨ÁzÁ¸ï vÀAzÉ gÁdPÀĪÀiÁgÀ ¥ÀAZÁ¼À ¸Á; d£ÀªÁqÁ 9) d°Ã¯ï vÀAzÉ ºÀĸɣï¸Á¨ï ¨ÁUÀªÁ£ï ¸Á; d£ÀªÁqÁ gÀªÀgÀÄ MlÄÖ 11 d£ÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀjAzÀÀ MlÄÖ gÀÆ¥Á¬Ä 3945/- ªÀÄvÀÄÛ 52 E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

2) d£ÀªÁqÁ  ¹.Dgï. £ÀA. 116/08 PÀ®A, PÁAiÉÄÝ. 87, PÉ.¦. JPïÖ

¢£ÁAPÀ 29/10/2008 gÀAzÀÄ 04.40 UÀAmÉUÉ ZÁA¨ÉÆüÀ UÁæªÀÄzÀ ¸Áé«Ä ¸ÀªÀÄxÀð£À mÉAmï ºË¸ï ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É CAzÀgï AiÀiÁ §ºÁgï JA§ £À¹Ã©£À ¥ÀgÉïï dÆeÁl DlÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ RavÀªÁzÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¹§âA¢ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV dÆeÁl DqÀÄwÛgÀĪÀ 11 d£ÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀgÁzÀ 1) UÉÆëAzÀgÁªÀ vÀAzÉ UÀÄAqÀĨÁgÁªÀ ¸Á; ZÁA¨ÉÆüÀ 2) ±ÀlªÁf vÀAzÉ «oÉÆèÁ ¨ÉÆÃgÀPÀgï ¸Á; ZÁA¨ÉÆüÀ 3) ©üêÀÄuÁÚ vÀAzÉ ©ÃgÀ¥Áà ¨ÉªÀļÀUÉ ¸Á; ZÁA¨ÉÆüÀ 4) fêÀ£ï vÀAzÉ UÉÆëAzÀgÁªÀ ¸Á; ZÁA¨ÉÆüÀ 5) zsÀ£ÀgÁd vÀAzÉ PÀıÁ®gÁªÀ ªÀiÁ° ¥ÁnÃ¯ï ¸Á; ZÁA¨ÉÆüÀ6) ¸ÀĨsÁµÀ vÀAzÉ WÁ¼É¥Áà ¨Á¥ÀÄgÉ ¸Á; ZÁA¨ÉÆüÀ 7) C¤Ã® vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄwgÁªÀ ¥ÁnÃ¯ï ¸Á; ZÁA¨ÉÆüÀ 8) §¸À¥Áà vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄvÉ¥Áà ªÉÄÃvÉæ ¸Á; ZÁA¨ÉÆüÀ 9) UÀt¥Àw vÀAzÉ £ÁUÀUÉÆAqÀ ªÉÄÃvÉæ ¸Á; ZÁA¨ÉÆüÀ 10) ¸ÀAfêÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÀiÁzÀ¥Áà ¸Á; ZÁA¨ÉÆüÀ 11) ªÀiÁzÀuÁÚ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ¥Áà PÉÆÃmÉ ¸Á; ZÁA¨ÉÆüÀ gÀªÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß  zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀjAzÀÀ MlÄÖ gÀÆ¥Á¬Ä 3945/- ªÀÄvÀÄÛ 52 E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

UÀÆqÀì ªÁºÀ£À rQÌ : ªÀÄƪÀjUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ

zsÀ£ÀÆßgÀ oÁuÉ. UÀÄ£Éß  £ÀA193/08 PÀ®A279,337,338 L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ:29/10/2008 gÀAzÀÄ 0200 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ §AzÀ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃnÖ PÉÆlÄÖ JªÀiï.J¯ï.¹. ¥ÀvÀæ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀĪÁzÀ ¯ÉÆèÁf vÀAzÉ ªÉAPÀlgÁªÀ eÁzsÀªÀ, ªÀAiÀÄ: 34 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÁ, G: ªÁå¥ÁgÀ, ¸Á/ ¤lÆÖgÀ [©], ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¢:28/10/08 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ £ÀªÀÄÆägÀ ¨Á§ÄgÁªÀ ºÀdÓgÀUÉ gÀªÀgÀ CqÀvÀ zÀÄPÁ£À ¥ÀÆeÉUÉAzÀÄ vÀ£ÀÄßj¤AzÀ  UÀÆqÀì ªÁºÀ£À £ÀA:PÉ.J39-3023 £ÉÃzÀÝgÀ°è FvÀ£ÉÆA¢UÉ zÀvÁÛ ªÀiÁ£ÀPÁj ºÁUÀÄ EvÀgÀgÀÄ ©ÃzÀgÀPÉÌ 2000 UÀAmÉUÉ ºÉÆÃV ¥ÀÆeÉ ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ 2300 UÀAmÉUÉ ¤lÆÖgÀPÉÌ §gÀÄwÛzÁÝUÀ zsÀ£ÀÆßgÀ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ gÉÆÃr£À ¥ÀPÀÌzÀ VqÀPÉÌ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ £À£ÀUÉ JqÀUÀ®èPÉÌ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, JqÀUÉÊ ªÉƼÀPÉÊUÉ vÀgÀazÀUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ §® ªÉƼÀPÁ°UÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, ªÀÄ.gÀ¦ü §¼ÀUÁgÀ, zÀvÁÛ ªÀiÁ£ÀPÁj, ®PÀëöät ªÀÄdPÀÄj, ¸ÀĨsÁµÀ eÁzsÀªÀ ²ªÀf eÁzsÀªÀ, ªÀÄÄgÀĽ qÁªÀgÀUÁAªÉ, ªÉÊf£ÁxÀ ºÀdÓgÀUÉ, ªÉÆìģÀ¥Á±Á ªÉÆÃd£ï, PÉñÀªÀgÁªÀ SÁ¸ÉA¥ÀÆgÉ, ²ªÁf ZÁA§¼É, «oÀ®gÁªÀ ªÉÊeÉ, ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ PÀÄA¨ÁgÀ, ZÁAzÀ¥Á±Á ¨sÁvÀA¨Éæ, E¨Áæ»A ªÉÆÃd£ï, ¥ÀæPÁ±À ©gÁzÁgÀ, ¥ÁAqÀÄ PÀÄgÀħgÀ, ªÉÆøÁ«ÄAiÀiÁå ©zÀgÉ, UÉÆëAzÀ ©gÁzÁgÀ gÀªÀjUÉ C®è°è gÀPÀÛUÁAiÀÄ, UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ, ¨sÁjUÁAiÀÄ, vÀgÀazÀUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. ¤lÆÖj£À ªÀÄ£ÉÆÃd ¥Ánî ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀæªÉñÀ eÁzsÀªÀ gÀªÀgÀÄ EªÀgÉ®ègÀ£ÀÄß SÁ¸ÀV ªÁºÀ£ÀzÀ°è ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ zÁR®Ä ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ JA§ zÀÆgÀÄ ¤Ãr ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw JAzÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES


C±ÉÆÃPÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ
C¸Áé¨sÁ« ¸ÁªÀÅ
:- ¢£ÁAPÀ 27/10/08 ²æà ±ÀgÀtÄ vÀAzÉ ¹zÁÝgÀÆqÀ ªÀiÁ°Ã¥Ánî ¸Á : PÉÆAqÉÃzÀ UÀ°è UÀÄ®§UÁð ªÀiÁå£ÉÃdgÀ PÁªÉÃj ¯ÁqÀÓ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ü ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ vÀªÀÄä ¯ÁrÓ£À°è gÀÆ £ÀA 108 gÀ°è ¨ÁrUÉ ¥ÀqÉ¢gÀĪÀ f.¸ÀwñÀ ªÀÄ.£ÀA 12/400 ¥ÁnªÀiÁl «dAiÀĪÁqÀ C£ÀÄߪÀªÀgÀÄ vÀªÀÄUÉ EzÀÝ SÁ¬Ä¯É¬ÄAzÀ ¢£ÁAPÀ 26/10/08 gÀAzÀÄ gÁwæ 0900 ¦.JªÀiï ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ 27/10/08 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 0930 CªÀ¢üAiÀÄ°è vÁªÀÅ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀ gÀÆ«Ä£À°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ vÀ£ÀUÉ EzÀÝ AiÀiÁªÀÅzÉÆ SÁ¬Ä¯É¬ÄAzÀ¯É ¸ÀvÀÛAvÉ PÀAqÀÄ §gÀÄvÀÛzÉ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ¸Á«£À°è AiÀiÁªÀÅzÉ ¸ÀA±ÀAiÀÄ«gÀĪÀÅ¢®è PÁgÀt ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨sÉPÀÄ CAvÁ PÉÆlÖ Cfð ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ AiÀÄÄrDgï £ÀA 12/08 PÀ®A 174 ¹Dg惡 ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

UÉÆÃV ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt :- ¢£ÁAPÀ 28-10-2008 gÀAzÀÄ ²æà ©üêÀÄgÁAiÀÄ vÀA. ¤AUÀ¥Áà gÀ¸ÁÛ¥ÀÆgÀ ¸Á. gÀ§£À½î EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ-27/10/08 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-25 ¦JAPÉÌ vÀ£Àß UÁågÉd PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ HjUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¹AzÀV ªÉÄãÀ gÉÆÃr£À doÉ×¥Áà zÉêÀgÀ UÀÄrAiÀÄ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ ¹AzÀVAiÀÄ PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ mÁmÁ EArPÁ PÁgÀ £ÀA PÉJ-23-JAJ- 8888 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ CwªÉÃUÀªÁV C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £À£Àß ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®UÉ rQ̺ÉÆqÉzÀÄ £À£ÀUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ. £À£ÀߣÀÄß G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ §¸ÀªÉøÀégÀ D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ ¸ÉÃjPɪÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ ¸ÀzÀgÀ PÁj£À ZÁ®PÀ£À «gÀÄzÀÞ PÁ£ÀƤ£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸À°è¹zÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¦J¸ïL UÉÆÃV gÀªÀgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 77/2008 PÀ®A 279, 337, 338, L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAUÀqÀ 187, 134[J] [©] LJA« AiÀiÁåPÀÖ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

§æºÀä¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ªÉƨÉʯï CAUÀr PÀ¼ÀĪÀÅ ¥ÀæPÀgÀt :- ¢£ÁAPÀ: 28-10-08 gÀAzÀÄ ²æÃ.¸ÀĨsÁµÀ vÀAzÉ ²ªÀ±ÀgÀt¥Àà zÉêÀgÀUÀÄr ¸Á||¨sÀªÁ¤ PÁA¥ÉèPïì ¯Á®UÉÃj PÁæ¸ï UÀÄ®§UÁðgÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:27-10-08 gÀAzÀÄ gÁwæ 11:45 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ:28/10/08 gÀ ¨É¼ÀUÉÎ 11:00 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzsÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ dªÀ½ ¥ÁèeÁ, dªÀ½PÁA¥ÉèPïì£À°ègÀĪÀ vÀ£Àß J£ïmÉ¯ï ªÉƨÉʯïì CAUÀrAiÀÄ GvÀÛgÀzÀ ¨sÁUÀzÀ°ègÀĪÀ ±ËZÁ®AiÀÄzÀ ªÉAn¯ÉÃlgï UÉÆÃqÉ MqÉAiÀÄĪÀÅzÀgÉÆA¢UÉ ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉò¹ CAUÀrAiÀÄ°èzÀÝ J¯ï.f., ªÉÆÃmÉÆgÉÆïÁ, £ÉÆÃQAiÀiÁ, ¸ÁåªÀiï¸ÀAUï, ¸ÉÆä JjPÀì£ï, ¸ÉàöÊ¸ï ªÀÄvÀÄÛ GµÁ ¯ÉPïì¸ï EvÁå¢ PÀA¥À¤UÀ¼À ªÉƨÉÊ¯ï ¸ÉmïUÀ¼ÀÄ, ¨ÁåljUÀ¼ÀÄ C||Q||gÀÆ.44,00,889/- ¨É¯ÉAiÀĪÀÅUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀĪÀŪÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, ¥ÀvÉÛªÀiÁqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ¦üAiÀiÁðzÀ ¸À°è¹zÀÄÝ §æºÀä¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:183/08. PÀ®A:457, 380 L.¦.¹. ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ PÉÆÃ¯É ¥ÀæPÀgÀt :- ¢£ÁAPÀ 29.10.08. gÀAzÀÄ ²æêÀÄw vÁgÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ ±ÁåªÀÄÄ@±ÁåªÀÄgÁªÀ ¥ÀªÁgÀ. ¸Á: ¥ÉÆ®PÀ¥À½î vÁqÁ vÁ: aAZÉÆý gÀªÀgÀÄ ¢;28.10.08. gÀAzÀÄ gÁwæ CAzÁdÄ 10.30. UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÀªÀÄä vÁAqÁzÀ §dÄÓ vÀAzÉ UÉêÀÄÄ gÁoÉÆÃqÀ EvÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è E¸Ààmï dÆeÁlªÀ£ÀÄß £À£Àß UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ vÁAqÁzÀ PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ PÀÆr ºÀt ºÀaÑ CAzÀgÀ ¨sÁgÀ E¸Ààl Dl DqÀĪÁUÀ £À£Àß UÀAqÀ ±ÁåªÀÄgÁªÀ ºÁUÀÆ gÁdÄ vÀAzÉ ºÉêÀĹAUï gÁoÉÆÃqÀ EªÀj§âgÀÄ ºÀt PÀÆqÀĪÀ ªÀÄvÀÄÛ vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀ «µÀAiÀÄzÀ°è M§âjUÉƧâgÀÄ ¨Á¬Ä §qÉzÀÄPÉÆAqÀÄ vÉPÉÌ PÀĹÛUÉ ©zÀÄÝ £À£Àß UÀAqÀ¤UÉ gÁdÄ gÁoÉÆÃqÀ EvÀ£ÀÄ PɼÀUÉ PÉqÀ« DvÀ£À JzÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ DvÀ£À PÀÄwÛUÉ MwÛ G¹gÀÄUÀnÖ¹ ¸Á¬Ä¹gÀÄvÁÛ£É, CAvÁ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸À°è¹zÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¦J¸ïL aAZÉÆýî gÀªÀgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 201/08. PÀ®A 302. L.¦.¹. ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.     

ªÁr ¥Éưøï oÁuÉ
ªÉÊ£À ±Á¥À CAUÀr PÀ¼ÀªÀÅ :- ¢£ÁAPÀ: 28-10-2008 gÀAzÀÄ ²æà ¸ÁºÉç UËqÀ vÀAzÉ ©üêÀäuÁÚ ªÀÄ£ÀUÉÃj ¸Á: ªÀĮ̥À£À½î vÁ|| AiÀiÁzÀVgÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV PÉÆlÖ ¦ügÁå¢ ¸ÁgÀA±À K£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ.27-10-2008 gÀAzÀÄ vÀªÀÄä ¨ÁgÀ CAUÀrAiÀÄÄ §AzÀ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, ¢£ÁAPÀ 27-10-2008 jAzÀ 28-10-2008 gÀ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è ¨ÁgÀ ±Á¥À£À »A¢£À ¨ÁVzÀ PÉÆAr ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÀqÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr qÁæUÀ¼À°è EnÖzÀÝ 22,000/- gÀÆUÀ¼ÀÄ £ÀUÀzÀÄ ºÀt AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ CAvÁ PÉÆlÖ Cfð ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¦J¸ïL ªÁr gÀªÀgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 158/2008 PÀ®A. 457, 380 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

gɪÀÇgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ PÉÆÃ¯É ¥ÀæPÀgÀt :- ¢£ÁAPÀ: 26-10-2008 gÀAzÀÄ ²æêÀÄw ¹zÀݪÀÄä UÀAqÀ ¥ÀgÀªÉÄñÀégÀ UÉƧÄâgÀ ¸Á|| CªÀgÁzÀ vÁ|| C¥sÀd®¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁ𢠸À°è¹zÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ²æà ¥ÀgÀªÉÄñÀégÀ vÀAzÉ ¸ÀgÀzÁgÀ UÉƧÄâgÀ CtÚ£À ªÀÄUÀ ºÁUÀÄ DgÉƦ ®UÀªÀÄtÚ£À ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¥sÉƤ£À°è ªÀiÁvÁr¹zÀ «µÀAiÀÄ UÉÆvÁÛV DgÉƦ ®UÀªÀÄtÚ¤UÉ ¤£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÄ £À£Àß CtÚ£À ªÀÄUÀ ¥sÉƤ£À°è ªÀiÁvÁqÀÄwzÁÝgÉ CªÀjUÉ ®UÀß ªÀÄqÀĪÀ §UÉÎ PÉýzÀÝPÉÌ ¢£ÁAPÀ 24/10/2008 gÀAzÀÄ 7-00 ¦.JªÀiï.PÉÌ ¥ÀgÀªÉÄñÀégÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆzÁUÀ ®UÀªÀÄtÚ vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà gɪÀÇgÀ ¸ÀAUÀqÀ 5 d£ÀgÀÄ ¸Á|| J®ègÀÄ CªÀgÁzÀ vÁ|| C¥sÀd®¥ÀÆgÀ J®ègÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¥ÀgÀªÉÄñÀégÀ¤UÉ ºÉÆqÉzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁr ±ÀªÀªÀ£ÀÄß ¨sÁ«AiÀÄ°è ºÁQzÀÄÝ CzÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠸À°è¹zÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¦J¸ïL gÉêÀÅgÀ gÀªÀgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß 110/2008 PÀ®A,341, 302, 201 ¸ÀA:149 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

C¥sÀd®¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ dÆeÁl ¥ÀæPÀgÀt :- ¢£ÁAPÀB- 27-10-2008 gÀAzÀÄ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ ªÀÄtÆÚgÀ UÁæªÀÄzÀ AiÀÄ®èªÀÄäzÉ«AiÀÄ UÀÄrAiÀĪÀÄÄA¢gÀĪÀ VqÀzÀ PɼÀUÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀlªÁVlÄÖ E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ dÆeÁlªÁqÀÄwÛzÁÝgÉA§ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ gÀªÉÄñÀ gÉÆnÖ ¦.J¸ï.L C¥sÀd®¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÀÄ ªÀÄtÆÚgÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV ªÀÄgÉAiÀÄ°è ¤AvÀÄ £ÉÆÃr C°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtªÁVlÄÖ E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ dÆeÁlªÁqÀÄwÛzÁÝgÉAzÀÄ SÁwæ ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ zÁ½ ªÀiÁr 7 d£ÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrzÀÄÝ CªÀjAzÀ dÆeÁlPÉÌ §¼À¹zÀÝ MlÄÖ 38,517=00gÀÆ ªÀÄvÀÄÛ 52 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¦ÛªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è UÀÄ£Éß 174/08 PÀ®A 87PÉ ¦ PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Raichur District Reported Crimes on 28.10.2008

: ZÁPÀÄ«¤AzÀ w«zÀÄ M§â£À PÉÆ¯É E§âjUÉ UÁAiÀÄ :

¢£ÁAPÀ 28.10.2008 gÀAzÀÄ 2300 UÀAmÉUÉ ºÀnÖ PÁåA¦£À UÁA¢ü ªÉÄÊzÁ£ÀzÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¥À¼À¤ vÀAzÉ a£ÀߥÀà ¸Á: C§Ý¯Áè PÁ¯ÉÆä ºÀnÖ FvÀ£À CtÚ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw PÀ¯Áåt UÀAqÀ eÉÊ¥Á® ¸Á: UÁA¢ü ªÉÄÊzÁ£À ºÀnÖ PÁåA¥ï EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ElÖ ¥ÀmÁQAiÀÄ qÀ©âAiÀÄ£ÀÄß DgÉÆævÀ£ÀÄ ºÉÆÃV PÉýzÁUÀ ¦AiÀiÁð¢üAiÀÄÄ ¥ÀmÁQAiÀÄ qÀ©âAiÀÄ£ÀÄß ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ vÀAzÀÄ EmÁÖUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ ªÀÄUÀ£ÁzÀ £À«Ã£À 23 ªÀµÀð FvÀ¤UÉ ¤ªÀÄäªÀé£À ©lÄÖ §zÀÄPÁPÀ qÀ©â ElÄÖPÉÆArgÉãÀ¯Éà CAvÀ ZÁPÀÄ«¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ §® ªÀÄÄAUÉÊUÉ w«zÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÄÝ,EzÀ£ÀÄß PÉýzÀÝPÉÌ £À«Ã£ï FvÀ¤UÉ ZÁPÀÄ«¤AzÀ ¨Á¬ÄUÉ, ¨É¤ßUÉ w«zÀÄ UÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÝjAzÀ £À«Ã£ï ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ ©r¸À®Ä §AzÀ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ UÀAqÀ¤UÉ ZÁPÀÄ«¤AzÀ PÉÊUÉ , JzÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ . F §UÉÎ ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÁ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 140/08 PÀ®A 504,307,302 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ ²æà AiÀıÀªÀAvÀ ºÉZï.©¸À£½î ¦.J¸ï.L ºÀnÖgÀªÀgÀÄ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

;;¥ÀwAiÀÄ QgÀÄPÀļÀ vÁ¼À¯ÁgÀzÉ ¥Àwß «µÀ ¸Éë¹ DvÀäºÀvÉå::

¢£ÁAPÀ 28.10.2008 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ gÁAiÀÄzÀÄUÀð zÀ ¤ªÁ¹AiÀiÁzÀ ²æêÀÄw £ÀAzÀªÀÄä UÀAqÀ CªÀÄgÉñÀ ºÁ®ÆgÀ .21 ªÀµÀð. PÀÄgÀħgÀ FPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÀÄ ¸ÀA¸ÁgÀzÀ «µÀAiÀÄzÀ°è ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr QgÀÄPÀļÀ ¤ÃrzÀÝjAzÀ UÀAqÀ£À QgÀÄPÀļÀ vÁ¼À¯ÁgÀzÉ Qæ«Ä£ÁµÀPÀ «µÀ ¸ÉêÀ£É ªÀiÁr CvÀäºÀvÀå ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ²æêÀÄw ªÀÄ®èªÀÄä UÀAqÀ ¹ÃvÀgÁªÀÄAiÀÄå ¸Á: gÁAiÀÄzÀÄUÀð EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ ªÉÄðAzÀ DgÉÆæ CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ zÉêÀ¥Àà ¸Á: UÀÄgÀÄUÀÄAmÁ FvÀ£À «gÀÄzÀÝ ¦.J¸ï L ºÀnÖgÀªÀgÀÄ ºÀnÖ oÁuÁ C,¸ÀA 139/08 PÀ®A 498(J) 306 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

: E¸ÉàÃl eÁeÁl 13 d£ÀgÀ §AzsÀ£À gÀÆ: 2229/- gÀÆ d¦Û :

¢£ÁAPÀ 28.10.2008 gÀAzÀÄ 1915 UÀAmÉUÉ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ UÁA¢ü£ÀUÀgÀ UÁæªÀÄzÀ UÁA¢ü ¸ÀPÀð®zÀ°èAiÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¹AºÁZÀ® vÀAzÉ vÁvÀAiÀÄå ºÁUÀÆ EvÀgÉ 12 d£ÀgÀÄ ¸ÉÃj E¸ÉàÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁÝUÀ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À oÁuÉAiÀÄ ¦.J¸ï.L ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ zÁ½ ªÀiÁr CgÉÆævÀgÀ£ÀÄß §A¢ü¹ CªÀjAzÀ 2229/- gÀÆUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ. F §UÉÎ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À oÁuÁ C,¸ÀA 116/08 PÀ®A 87 PÉ.¦ CPÀÖ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

: ºÉÊqÉÆæðPï PÁA¥Éæ±À£ï «ÄµÀ£ï PÀ¼ÀªÀÅ, ¥ÀvÉÛÃUÁV ªÁå¥ÀPÀ eÁ® :

°AUÀ¸ÀÆÎgÀÄvÁ®ÆPÀ ºÀnÖUÁæªÀÄzÀ ¥ÁªÀÄ£ÀPÀ®ÆègÀÄ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ«gÀĪÀ gÀºÀävÀįÁègÀªÀgÀ PÁA¥ÉèPïì£À PÉÆoÀrAiÉÆAzÀgÀ°è ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ £ÁUÉñÀégÀgÁªï ¸ÉÊmï E£ïZÁdð ¸ÉÆêÀÄ£ÀªÀÄgÀr ¥ÀªÀgï¥ÁèAmï ¯ÉÊ£ïªÀPÀð ¸Á: ºÉÆ£ÀÆßgÀÄ, f¯Áè UÀÄAlÆgÀÄ EªÀgÀÄ EnÖzÀÝ ¥ÁèAmï¯ÉÊ£ï ªÀPÀðUÉ ¸ÀA¨sÀA¢¹zÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À ¥ÉÊQ ºÉÊqÉÆæðPï PÁA¥Éæ±À£ï «ÄµÀ£ï(ªÉÊgï eÁ¬ÄAnAUï ¥À¥Àð¸ï) C.Q.gÀÆ:20,000/-¨É¯É¨Á¼ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ¢£ÁAPÀ: 23.10.2008 gÀAzÀÄ 1400 UÀAmɬÄAzÀ 28.10.2008 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzsÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 28.09.2008 gÀAzÀÄ ¸ÀÄgÉñÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ºÀnÖ ¥ÉưøïoÁuÉ UÀÄ£É߸ÀÀA: 138/2008 PÀ®A: 454,457,380 ¨sÁ.zÀA.¸ÀA CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹, ¥ÀvÉÛÃUÁV ªÁå¥ÀPÀ eÁ® ©Ã¹gÀÄvÁÛgÉ.

PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è zÁR¯ÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀt:

1] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 201/08 PÀ®A. 302, 201 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ 27-10-08 gÀ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5-00 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ 28-10-08 gÀ ªÀÄÄAeÁ£É 7-00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà zÀĸÀÌ«ÄðUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ «ÃgÀÄ¥ÁPÀë¥Àà vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Àà ºÀÆUÁgÀ ¸Á: PÉÆ¥Àà¼À EªÀgÀ vÀªÀÄä ªÀÄ°èPÁdÄð£À EªÀ£À£ÀÄß AiÀiÁªÀÅzÉÆà GzÉÝñÀPÉÌ vÀÄAUÀ¨sÀzÁæ JqÀzÀAqÉAiÀÄ PÁ®ÄªÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ §®ªÁzÀ DAiÀÄÄzsÀUÀ½AzÀ vÀ¯ÉUÉ, PÉʬÄUÉ ªÀÄÄAvÁzÀ PÀqÉ ºÉÆqÉzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁr £ÀAvÀgÀ ±ÀªÀzÀ PÁ°UÉ PÀ®Äè ºÁQzÀ aî PÀnÖ ºÀUÀ΢AzÀ ©VzÀÄ AiÀiÁjUÀÆ UÉÆvÁÛUÀ ¨ÁgÀzÀÄ CAvÁ ºÁUÀÆ ¸ÁQë ¥ÀÅgÁªÉUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄÄaÑ ºÁPÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ºÉƸÀ½î ¹ÃªÀiÁzÀ vÀÄAUÀ¨sÀzÁæ JqÀzÀAqÉAiÀÄ PÁ®ÄªÉAiÀÄ ¤Ãj£À°è ºÁQ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. ²æÃ. ªÉÆÃw¯Á¯ï Dgï. ®ªÀiÁt ¦.J¸ï.L. ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

E¸ÉàÃmï dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀt:.

2] ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 91/08 PÀ®A. 87 PÉ.¦.PÁAiÉÄÝ:.

¢: 28-10-2008 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁå£Àí 0900 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÀ§âgÀV UÁæªÀÄzÀ°è PÀ¥Án£À ªÀÄÄAzÉ E¸Éàmï dÆeÁl (CAzÀgï-¨ÁºÀgÀ) DqÀÄwÛzÁÝUÀ ¦.J¸ï.L. ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ gÀªÀgÀÄ zÁ½ªÀiÁr DgÉÆævÀgÁzÀ 1] ¨ÁµÀÄ«ÄAiÀiÁ vÀA: ºÀĸÉãÀSÁ£ï PÀgÀÄqÀVj ¸Á: PÀ§âgÀV 2] gÁd£ÀUËqÀ vÀA: PÀ£ÀPÀ£ÀUËqÀ ¥ÉÇ.¥ÁnÃ¯ï ¸Á: PÀ§âgÀV 3] Cd«ÄÃgÀSÁ£ï vÀA: ¸ÀįÁÛ£ïSÁ£ï PÀgÀÄqÀVj 4] ªÀiÁ¸À¥Àà vÀA: ºÀ£ÀªÀÄ¥Àà ªÀdÓ® ¸Á: PÀ§âgÀV 5] ªÉÄÊ£ÀĢݣï vÀA: ¨Á§Ä«ÄAiÀiÁ PÀgÀÄqÀVj ¸Á: PÀ§âgÀV 6] ¨sÀzÀæ¥Àà vÀA: ªÀiÁ¸À¥Àà UÁAf, ¸Á: PÀ§âgÀV 7] gÀªÉÄñÀ vÀA: ¦ügÀ¥Àà Z˺Át, ¸Á: PÁmÁ¥ÀÇgÀ 8] §¸ÀªÀgÁd vÀA: CdÓ¥Àà D«£À 9] ªÀĺÁAvÉñÀ vÀA: zÁåªÀÄtÚ QgÀ¸ÀÆgÀÄ ¸Á: PÁmÁ¥ÀÅgÀ ¹QÌ©¢zÀÄÝ CªÀgÀ PÀqɬÄAzÀ 52 E¸Éàmï J¯É, ªÀÄvÀÄÛ MlÄÖ 3960=00 gÀÆUÀ¼ÀÄ ¹QÌzÀÄÝ, ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀt:.

3] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃuÁ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 36/08 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹.

¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw gÁdªÀÄä UÀAqÀ gÁeÁºÀĸÉãÀ 48 ªÀµÀð ¸Á// £ÁUÉñÀ£ÀºÀ½î EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉÃAzÀgÉ ªÀÄÈvÀ gÁdºÀĸÉãÀ vÀAzÉ ªÀiÁ§Ä¸Á§ 52 ªÀµÀð ¸Á// £ÁUÉñÀ£ÀºÀ½î FvÀ¤UÉ 4-6 wAUÀ½¤AzÀ ºÉÆmÉÖ£ÉÆêÀÅ EzÀÄÝ aQvÉì ªÀiÁr¹zÀgÀÄ ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà EzÀÄÝzÀjAzÀ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìºÉÆA¢ AiÀiÁªÀÅzÉÆà QæëģÁ±ÀPÀ ¸Éë¹zÀÄÝ £ÀAvÀgÀ aQvÉìUÁV ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ zÁR°¸À¯ÁV aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.