Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Tuesday, June 5, 2018

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 05-06-2018


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 05-06-2018

ªÀÄ»¼Á ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 22/2018, PÀ®A. 363, 109 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺɧƧ¸Á§ vÀAzÉ ªÀĺÉvÁ§¸Á§ ¸Á: UÀÄ£À½î UÁæªÀÄ, vÁ: ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ vÀ§Äâ ¨ÉUÀA ªÀAiÀÄ: 16 ªÀµÀð 4 wAUÀ¼ÀÄ EªÀ¼ÀÄ ¹¢Ý vÁ°ÃªÀÄ ºÀwÛgÀ EzÀÝ ¸ÀPÁðj »jAiÀÄ ¨Á®QAiÀÄgÀ GzÀÄð ¥ËæqsÀ ±Á¯É ©ÃzÀgÀzÀ°è 10 £Éà vÀgÀUÀwAiÀÄ°è NzÀÄwÛzÀÄÝ, CªÀ¼ÀÄ ¢£À¤vÀå UÀÄ£À½î UÁæªÀÄ¢AzÀ ©ÃzÀgÀPÉÌ §AzÀÄ ºÉÆÃUÀÄvÁÛ¼É, »ÃVgÀĪÁUÀ vÀªÀÄÆäj£À ±À¦ü @ §§®Ä vÀAzÉ ªÀi˯Á£Á¸Á§ ªÀÄvÀÄÛ ZÁAzÀ¥Á±Á vÀAzÉ ªÀi˯Á£Á¸Á§, ¦üzÉÆð¸ï vÀAzÉ ªÀi˯Á£Á¸Á§ gÀªÀgÀ ªÀÄzÀå ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀÄzÀå F »AzÉ £ÀqÉzÀ ªÉƺÀgÀªÀiï ºÀ§âzÀ°è dUÀ¼À DVzÀÄÝ, CzÉ ªÉʪÀÄ£À¸ÀÄì ¨É¼ÉAiÀÄÄvÁÛ §A¢gÀÄvÀÛzÉ, »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 01-06-2018 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ vÀ§Äâ ¨ÉUÀA EªÀ¼ÀÄ ©ÃzÀgÀzÀ°è vÀ£Àß PÉ®¸À EzÉ ©ÃzÀgÀPÉÌ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛãÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÉýzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¸Á¤AiÀiÁ ªÀAiÀÄ: 8 ªÀµÀð EªÀ½UÉ eÉÆvÉAiÀÄ°è PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄ CAvÀ ºÉüÀ®Ä CªÀj§âgÀÄ ©ÃzÀgÀPÉÌ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ, £ÀAvÀgÀ ¸Á¤AiÀiÁ EªÀ¼ÀÄ M§â¼É ªÀÄ£ÉUÉ §AzÁUÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀw ºÀ¤Ã¥sÁ © EªÀ¼ÀÄ vÀ§Äâ ¨ÉUÀA EªÀ¼À §UÉÎ ¸Á¤AiÀiÁ EªÀ½UÉ «ZÁj¹zÁUÀ ©ÃzÀgÀ ±ÀºÁUÀAdzÀ PÀªÀiÁ£À ºÀwÛgÀ DgÉÆæ ±À¦ü @ §§®Ä EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆà £ÀA. PÉJ-38/9085 £ÉÃzÀgÀ°è vÀ§Äâ ¨ÉUÀA EªÀ½UÉ d§gÀzÀ¹Û¸É DmÉÆà ªÉÄ ©mÁ ¯ÉPÉ ZÀ¯É UÀAiÉÄ CAvÀ w½¹gÀÄvÁÛ¼É, £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀw UÁ§jUÉÆAqÀÄ ©ÃzÀgÀzÀ°èzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÁUÀÆ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ªÀĺÉvÁ§£À §½UÉ §AzÀÄ vÀ§Äâ ¨ÉUÀA EªÀ½UÉ ±À¦ü @ §§®Ä EvÀ£ÀÄ DmÉÆÃzÀ°è PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ C¥ÀºÀgÀt ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÀ w½¹zÀ¼ÀÄ, DUÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ ºÉAqÀw, ªÀÄUÀ J®ègÀÆ PÀÆr J¯Áè PÀqÉ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÆ ªÀÄUÀ¼À ¥ÀvÉÛ DVgÀĪÀ¢®è, C®èzÉ CªÀ½UÉ DgÉÆæ ±À¦ü @ §§®Ä EvÀ£ÀÄ C¥ÀºÀgÀt ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ §UÉÎ vÀªÀÄÆäj£À zsÀ£ÀgÁd vÀAzÉ ªÀiÁzÀ¥Áà dªÀgÉ, ±ÀgÀt¥Áà vÀAzÉ CªÀÄÈvÀ¥Áà dªÀgÉ, dUÀ£ÁßxÀ vÀAzÉ ªÉÊd¥Áà ZÉ£ÀߥÀà£ÉÆÃgÀ gÀªÀjUÀÆ ¸ÀºÀ UÉÆwÛgÀÄvÀÛzÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀÄUÀ½UÉ ±À¦ü @ §§®Ä EvÀ£ÀÄ ¥ÀÄgÁ£Á ªÉƺÀgÀªÀiï PÁ zÀıÀªÀĤ¸É C¥ÀºÀgÀt ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, EzÀPÉÌ DvÀ£À CtÚ£ÁzÀ ZÁAzÀ¥Á±Á, ¦üzÉÆð¸ï gÀªÀgÀÄ ¸ÀºÀPÁgÀ ¤ÃrzÀjAzÀ ±À¦ü @ §§®Ä EvÀ£ÀÄ vÀ§Äâ ¨ÉUÀA EªÀ½UÉ C¥ÀºÀgÀt ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ zÀÆj£À ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 04-06-2018 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ಧನ್ನೂರಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಅಪರಾಧ ಸಂ. 149/2018, ಕಲಂ. 379 ಐಪಿಸಿ :- 
ದಿನಾಂಕ 04-06-2018 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಕರಿಬಸಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಸೋಮನಾಧೂಳೆ ಸಾ: ಮಾಸಿಮಾಡ ರವರ ಊರಿನ ಶಿವಾರದಲ್ಲಿ ಹಾದು ಹೋಗುವ ಕಾರಾಂಜಾ ನಾಲುವೆಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರ ಹೊಲಗಳಿಗೆ ನೀರಿನ ಕರೆಂಟ ಮೋಟಾರಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿದ್ದು, ಹೀಗಿರುವಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ 03, 04-06-2018 ರ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ಸದರಿ ಹೋಲದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿದ ಕರೆಂಟ ಮೋಟಾರ ಕೇಬರ ವೈರ ಸುಮಾರು ಅಂದಾಜ 50 ಫೀಟ ಅ.ಕಿ 1,500/- ಮೌಲ್ಯದು ಕತ್ತರಿಸಿ ಕಳವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ, ಅದೇ ಸಮಯಕ್ಕೆ ತಮ್ಮೂರಾ ಅಂದರೆ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಹೊಲದ ಜನರಾದ 2) ರಾಜಕುಮಾರ ತಂದೆ ಪ್ರಭಾತರಾ ಸಾಲನಗರೆ ಇವರ ಹೊಲದ ಕರೆಂಟ ಮೋಟಾರನ ಸುಮಾರು 250 ಫೀಟ ತಾಂಬ್ರಾದ ಕೇಬರ ವೈರ ಕಳವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅದರ ಮೌಲ್ಯ ಅ.ಕಿ 8000/-ರೂ. ಇರುತ್ತದೆ, 3) ಶಿವಶಂಕರ ತಂದೆ ವೈಜಿನಾಥ ಕುಂಭಾರ ಇವರ ಹೊಲದಲ್ಲಿದ್ದ ಕರೆಂಟ ಮೋಟಾರನ 50 ಫೀಟ ತಂಬ್ರಾದ ಕೇಬಲ ವೈರ ಕಳವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದು ಇದರ ಅ.ಕಿ 1500/- ರೂ. ಇರುತ್ತದೆ, 4) ಭಿಮರಾವ ತಂದೆ ವೈಜಿನಾಥ ಪಾಟೀಲ ಇವರ ಕರೆಂಟ ಮೋಟಾರನ 150  ಫೀಟ ತಾಂಬ್ರಾದ ಕೇಬಲ ವೈರ ಕಳವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅದರ ಅ.ಕಿ 5000/- ರೂ. ಇರುತ್ತದೆ, 5) ಅಜಮತ ತಂದೆ ನಬಿಸಾಬ ಇವರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿದ ಕರೆಂಟ ಮೋಟಾರನ 120 ಫೀಟ ತಾಂಬ್ರಾದ ಕೇಬಲ ವೈರ ಕಳವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಇದರ ಅ.ಕಿ 4000/- ರೂ. ಆಗಬಹುದು, 6) ಮೈನೊದ್ದಿನ ತಂದೆ ಮಹೆತಾಬಸಾಬ ಇವರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿದ ಕರೆಂಟ ಮೋಟಾರನ 40 ಫೀಟ ತಾಂಬ್ರಾದ ಕೇಬಲ ವೈರ ಕಳವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಇದರ ಅ.ಕಿ 1300/- ರೂ. ಆಗಬಹುದು, 7) ರಾಜಶೇಖರ ತಂದೆ ಚೆನ್ನಬಸಪ್ಪಾ ಇವರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿದ ಕರೆಂಟ ಮೋಟಾರನ 60 ಫೀಟ ತಾಂಬ್ರಾದ ಕೇಬಲ ವೈರ ಕಳವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಅ.ಕಿ 2500/- ರೂ. ಆಗಬಹುದು, 8) ಶೇಕ ಮುಸ್ತಾಫಾ ತಂದೆ ನೀಸಾರ್ ಚಿದರೆ ಇವರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿದ ಕರೆಂಟ ಮೋಟಾರನ 200 ಫೀಟ ತಾಂಬ್ರಾದ ಕೇಬಲ ವೈರ ಕಳವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ, ಅ.ಕಿ 7000/- ರೂ. ಆಗಬಹುದು, 9) ಅನೀಲಕುಮಾರ ತಂದೆ ಮಲ್ಲಪ್ಪಾ ಬಿರಾದರ ಇವರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿದ ಕರೆಂಟ ಮೋಟಾರನ 80 ಫೀಟ ತಾಂಬ್ರಾದ ಕೇಬಲ ವೈರ ಕಳವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಇದರ ಅ.ಕಿ 3000/- ರೂ. ಆಗಬಹುದು, 10) ರಾಜಕುಮಾರ ತಂದೆ ಅಮೃತಪ್ಪಾ ಇವರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿದ ಕರೆಂಟ ಮೋಟಾರನ 50 ಫೀಟ ತಾಂಬ್ರಾದ ಕೇಬಲ ವೈರ ಕಳವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಇದರ ಅ.ಕಿ 1500/- ರೂ. ಆಗಬಹುದು, 11) ಭೀಮರಾವ ತಂದೆ ಶಂಕರರಾವ ತುಕದೆ ಇವರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿದ ಕರೆಂಟ ಮೋಟಾರನ 50 ಫೀಟ ತಾಂಬ್ರಾದ ಕೇಬಲ ವೈರ ಕಳವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಇದರ ಅ.ಕಿ 1500/- ರೂ. ಆಗಬಹುದು, ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟು 36,800/- ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಮೋಟಾರ ಪಂಪಸೇಟಗೆ ಅಳವಡಿಸಿದ ತಾಂಬ್ರಾದ ಕೇಬಲ ವೈಯರ ಕಳವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆಂದು ಕೊಟ್ಟ ಪಿರ್ಯಾದಿಯವರ ದೂರು ಅರ್ಜಿಯ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 191/2018, PÀ®A. 309 L¦¹ :-
UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¥Àæ¨sÀÄ°AUÀ vÀAzÉ §¸ÀAiÀiÁå ¸Áé«Ä ªÀAiÀÄ: 31 ªÀµÀð, ²ªÁ JeÉÃ¤ì ¸Á: PÉʯÁ¸À £ÀUÀgÀ UÀÄA¥Á ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ »ªÀiÁ®AiÀÄ ¨Éé PÉÃgÀ PÁ¸ÀänÃPï JeÉäì EzÀÄÝ vÀ£ÀßzÉÆAzÀÄ UÀÄA¥Á-ªÉÄÊ®ÆgÀ jAUÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É UÀqÀ¥ÀzÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ CAUÀr ElÄÖPÉÆArzÀÄÝ, ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 6 wAUÀ½AzÀ »ªÀiÁ®AiÀÄ ¨Éé PÉÃgÀ PÁ¸ÀänÃPï ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀÄqÀÄwÛzÀÄÝ, vÀ£ÀUÉ E£ÀÆß ªÀÄÄAzÉ F PÉ®¸À ªÀiÁqÀ®Ä DUÀzÉ EzÀÝ PÁgÀt vÀ£Àß ºÀwÛgÀ EzÀÝ 2,00,000/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀµÀÄÖ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ PÀA¥À¤UÉ 2 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À¼À°è »AwgÀÄV¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 04-06-2018 gÀAzÀÄ DvÀ£À CAUÀrUÉ PÀA¥À¤AiÀĪÀgÀÄ §A¢zÀÄÝ CªÀjUÀÆ ¸ÀºÀ vÀ£ÀUÉ §gÀ¨ÉÃPÁzÀ 2 ®PÀë ºÀtªÀ£ÀÄß EzÉ ¢ªÀ¸À PÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ MAzÀÄ ªÉÃ¼É PÉÆqÀzÉ EzÀÝgÉ vÁ£ÀÄ «µÀ ¸Éë¹ DvÀäºÀvÉå ªÀiÁrPÉƼÀÄîvÉÛÃ£É CAvÁ »ªÀiÁ®AiÀÄ PÀA¥À¤AiÀÄ £Á®ÄÌ d£ÀgÁzÀ 1) UÀuÉñÀ, 2) «£ÀAiÀÄ, 3) gÁdPÀĪÀiÁgÀ, 4) ¥Àæ«Ãt CªÀgÀ°èAiÀÄ M§âgÁzÀ UÀuÉñÀ gÀªÀgÀ ªÉƨÁ¬Ä¯ï £ÀA. 8880065550 £ÉÃzÀPÉÌ PÀgÉ ªÀiÁr DvÀä ºÀvÉå ªÀiÁrPÉƼÀÄîvÉÛÃ£É CAvÁ CªÀgÀ ªÀÄÄAzÉ ªÀiÁvÁ£ÁrzÀÄÝ ¸ÀºÀ ªÀiÁ»w EgÀÄvÀÛzÉ, CzÀPÉÌ PÀA¥À¤AiÀĪÀgÀÄ CªÀ¤UÉ ¤ÃªÀÄä ºÀt 8 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À°è ¤ÃªÀÄä ¨ÁåAPÀ SÁvÉUÉ dªÀiÁ DUÀÄvÀÛªÉ CAvÁ ºÉýzÀgÀÄ, DUÀ ¥Àæ¨sÀÄ°AUÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£ÀUÉ §gÀ¨ÉÃPÁzÀ 2 ®PÀë gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ EzÉ ¢ªÀ¸À PÉÆqÀzÉ EzÀÝgÉ vÁ£ÀÄ DvÀä ºÀvÉå ªÀiÁrPÉƼÀÄîvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉý CAUÀrAiÀÄ°èzÀÝ MAzÀÄ UÁfÃUÉ vÀ£Àß §®UÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄPÉÆArzÀÝjAzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ DVgÀÄvÀÛzÉ, DzÀgÉ ¥Àæ¨sÀÄ°AUÀ ¸Áé«Ä EªÀ£ÀÄ ªÉÄïÉÆßÃlPÉÌ DvÀä ºÀvÉå ªÀiÁrPÉƼÀî®Ä ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁrzÀAvÉ PÀAqÀÄ §A¢gÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠥Àæ¨sÀÄ ¹ºÉZÀ¹-965 UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ ¸Á: PÉʯÁ¸À £ÀUÀgÀ UÀÄA¥Á ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.