Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Friday, January 18, 2013

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:_


 

¢£ÁAPÀ.17-01-2013 gÀAzÀÄ 1630 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÉÆÃ.¸ÉÊ.£ÀA.PÉJ-35-eÉ-6830 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ £À©Ã¸Á§ vÀAzÉ SÁ¹ÃA¸Á¨ï ¨sÁUÀªÁ£ï ªÉÆÃ.¸ÉÊ.£ÀA.PÉJ-35-eÉ-6830 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á.ºÀ¼ÉÃ¥ÉÃmÉ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï. FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃ.¸ÉÊPÀ®è£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ ªÀÄlÆÖgÀ PÀqɬÄAzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï PÀqɬÄAzÀ vÀ£Àß ªÀÄPÀ̽§âgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄlÆÖgÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆgÀnzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÁzÀ ªÀiÁ£À¥Àà vÀAzÉ §¸Àì¥Àà ¨ÉAZÀªÀÄnÖ, ªÀAiÀÄ.40 ªÀµÀð, eÁw.PÀÄgÀħgÀ, GzÉÆåÃUÀ.MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á.ªÀÄlÆÖgÀÄ. FvÀ£À ºÉƸÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ°èUÉ ¨sÀªÀ£À¹AUïgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ JzÀÄjUÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¦ügÁå¢UÉ, ¦ügÁå¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¤UÉ, DgÉÆæAiÀÄ ªÉÆÃ.¸ÉÊPÀ¯ï »AzÉ PÀĽvÀ zÁªÀ®¸Á§¤UÉ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ DgÉÆævÀ¤UÉ §®UÁ® ªÉÆtPÀ® PɼÀUÉ ªÀÄÄjzÀAvÁV ¨sÁjUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 05/2013 PÀ®A.279, 337, 338 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-


 

¢£ÁAPÀ- 16-01-2013 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6-30 UÀAmÉAiÀÄ°è ²æà ªÉAPÀmÉñÀ vÀAzÉ: UÀAUÀ¥Àà, 36ªÀµÀð, ®ªÀiÁtÂ, MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: ªÀÄÄPÀÌ®ÄUÀÄqÀØ vÁAqÀ.(PÁå¢UÉÎgÁ) gÀªÀgÀÄ ªÀÄÄPÀÌ®UÀÄqÀØ vÁAqÁzÀ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ vÀ£Àß ºÉAqÀwAiÉÆA¢UÉ ¥Á®Pï ¥À¯ÉèAiÀÄ ¸ÀÆqÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÀnÖPÉÆAqÀÄ PÀĽvÀÄPÉÆArzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁ𢠪ÉAPÀmÉñÀ£À ºÉAqÀwAiÀÄÄ ¥ÀÄ¢£Á ¥À¯ÉèAiÀÄ£ÀÄß PÉÆAiÀÄÄÝPÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÁPÀ£ÁzÀ UÀ¤ ( UÀuÉñÀ ) ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ºÉAqÀw E®è ¸À®èzÀ ªÀiÁvÀÄUÀ¼À£ÁßqÀĪÀÅzÀ£ÀÄß PÉý ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀwAiÀÄÄ vÀªÀÄä §UÉÎ AiÀiÁPÉ ªÀiÁvÀ£ÁrPÉƼÀÄîwÛj CAvÁ PÉýzÀÝPÉÌ, UÀ¤ @ UÀuÉñÀ FvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀwAiÀÄ PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄPÉÆAqÀÄ, PÉÊ wgÀÄ«, C¯Éè ©¢ÝzÀÝ MAzÀÄ PÀ®è£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §®UÉÊ vÉÆýUÉ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄUÉƽ¹, `` J¯Éà ¨ÉƸÀÄr ¤AzÀÄ §ºÀ¼À DUÁåzÀ '' CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 17.01.2013 gÀªÀÄzÀÄ PÉÆlÖ zÀÄj£À ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 20/2013 PÀ®A. 354,324,504,506 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

zÉÆA©ü ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¹. ªÉAPÀmÉñÀégÀ®Ä vÀAzÉ ¹. ¨Á®AiÀÄå ¸Á: ¨ÉæøÁÛgï ¥ÉÃmÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ ZÀAzÀæªÀÄä ºÁUÀÆ EvÀgÉ 7 d£ÀgÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÄÆ® zÁªÉ ¸ÀA: 34/2012 gÀ°è vÁªÀÅ ªÁ¸ÀªÁ EzÀÝ ªÀÄ£É £ÀA: 11-2-18 [ºÉƸÀ] 11-2-15 (ºÀ¼ÉAiÀÄ ) gÀ §UÉÎ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ¢AzÀ EAeÉPÀë£ï CqÀðgï ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÝgÀ CzÉà zÉéõÀ¢AzÀ CgÉÆævÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 18-01-2013 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 08-00 UÀAmÉUÉ Cw PÀæªÀĪÁV ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÉƼÀUÉ ¥ÀæªÉò¹ ¦AiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ºÉAqÀw ²æêÀÄw VvÀ EªÀjUÉ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr ªÀÄ£É SÁ° ªÀiÁqÀªÉÃPÉAzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¸ÀzÀgÀ §eÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA: 143,147,323,354,448,506 ¸À»vÀ 149 L.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

PÀ£Àß PÀ¼ÀĪÀÅ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-


 

¢£ÁAPÀ: 16.01.2013 gÀªÀÄzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ªÀÄÆPÀ¥Àà vÀAzÉ PÀ®è¥Àà ªÀiÁ¢UÀ Dgï.n.¦.J¸ï. £À°è PÉ®¸À ¸Á: ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁ¸ÀzÀ ªÀÄ£ÉUÉ ©ÃUÀ ºÁQPÉÆAqÀÄ PÀÄlÄA§ ¸ÀªÉÄÃvÀ ²ªÀªÉÆUÀÎPÉÌ ªÀÄÄzÀĪÉUÉAzÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ: 17.01.2013 gÀ 20.00 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ; 1801.2013 gÀ 06.30 gÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀÄgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ £À£Àß ¸ÀA§A¢PÀ£ÁzÀ £ÀgÀ¸À¥Àà UÀzÁé¯ï PÀgï gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ©ÃUÀªÀ£ÀÄß ªÀÄÄjzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÉƼÀUÉ ºÉÆÃV ¨Éqï gÀÆ«Ä£À°èzÀÝ C¯ÁägÀªÀ£ÀÄß vÉgÉzÀÄ CzÀgÀ°èzÀÝ ¯Áå¥ï mÁ¥ï C.Q. 15,000/- gÀÆ. ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀzÀ£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ CzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA: 16/2013 PÀ®A: 457,380 L.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

PÀ¼ÀÄ«£À ¥ÀæPÀgÀ£ÀzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ: 17.01.2013 gÀAzÀÄ dĨÉÃgÀ vÀAzÉ d°Ã¯ï «ÄAiÀiÁ ¸Á: ªÀÄrØ¥ÉÃmÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EvÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À vÀAzÉ PÀÆr ±ÀªÀiïì -J -D®A zÀUÁðPÉÌ vÀ£Àß ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J. 36 Dgï. 1816 C.Q. gÀÆ: 10,000/- £ÉzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É §AzÀÄ zÀUÁzÀ ªÀÄÄAzÉ ªÉÆÃ.¸ÉÊPÀ¯ï ¤°è¹ zÀUÁðzÀ M¼ÀUÉ ºÉÆÃV £ÀªÀĸÀÌgÀ ªÀiÁr ºÉÆgÀUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä ªÉÆÃ. ¸ÉÊPÀ¯ï ©lÖ eÁUÀzÀ°è EgÀ°®è. ¸ÀzÀj ªÉÆÃ.¸ÉÊPÀ®£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÄj£À ªÉÄðAzÀ ªÀiÁPÉðl AiÀiÁqÀð oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 7/2013 PÀ®A; 379 L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 18.01.2013 gÀAzÀÄ 157 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 24,400/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 18-01-2013

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 18-01-2013

OgÁzÀ(©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 17/2013, PÀ®A 78 (1) (3) (6) PÉ.¦ DåPïÖ eÉÆvÉ 420 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 17-01-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲ªÁ£ÀAzÀ J¸ï ®ªÀiÁt ¦.J¸ï.L OgÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀjUÉ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¹§âA¢ ¹¦¹-1573, ¨sÁ°Ì G¥À «¨sÁUÀzÀ «µÉñÀ vÀAqÀ ¹¦¹-906, ¹¦¹-1519 gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ OgÁzÀ UÀuÉñÀ ªÀiÁPÉÃðmï ºÀwÛgÀ ºÉÆÃl¯ï »AzÀÄUÀqÉ ªÀÄgÉAiÀÄ°è ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä C°è DgÉÆæ 1) ªÀiÁgÀÄw vÀAzÉ vÀÄPÁgÁªÀÄ ¨ÉÃAzÉæ ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹, ¸Á: ªÀÄÄAUÀ£Á¼À 2) §PÀÄìzï EªÀj§âgÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀÄvÉÛãÉAzÀÄ ºÉý ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ ªÀÄlPÁ CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼ÀÄ §gÉzÀÄPÉÆqÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr ªÀÄlPÁ CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼ÀÄ §gÉzÀ an, MAzÀÄ ¨Á® ¥É£À ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 500/- gÀÆ d¦Û ªÀiÁrzÁUÀ DgÉÆæ §PÀÄìzÀ EvÀ£ÀÄ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆæ ºÁUÀÄ ªÀÄÄzÉݪÀiÁ°£ÉÆA¢UÉ ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ §AzÀÄ DgÉÆæ, ªÀÄÄzÉݪÀiÁ®Ä, d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ, eÁÕ¥À£À ¥ÀvÀæzÉÆA¢UÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ eÁÕ¥À£À ¥ÀvÀæzÀ DzsÁgÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 06/2013, PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 17-01-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÉñÀ vÀAzÉ ZÀ£Àß±ÉnÖ ªÀAiÀÄ: 26 ªÀµÀð, ¸Á: ¤A§ÆgÀ EªÀgÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-39/PÉ-1806 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ªÉAPÀl vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Áà EªÀgÀ ¸ÀAUÀqÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀPÉÌ §gÀĪÁUÀ J£ï.JZï-9 gÉÆÃqÀ ªÉÄÃ¯É PÀ¥ÀàgÀUÁAªÀ UÁæªÀÄzÀ°è mÁåAPÀgï ¯Áj £ÀA. f.eÉ-12/J.AiÀÄÄ-9897 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæ zË®vÀ ¹AUï vÀAzÉ ºÉªÀiÁgÁªÀÄ ZËzsÀj ¸Á: PÁUÀªÁ gÁd¸ÁÜ£À EvÀ£ÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqÉUÉ vÀ£Àß mÁåAPÀgï ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ JzÀÄj¤AzÀ mÁåAPÀgï ¯Áj £ÀA. JA.JZï-43/AiÀÄÄ-4181 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæ ±ÉÃR ¸Á¢ÃPÀ C° vÀAzÉ ¤eÁªÉƢݣÀ eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: gÀ¦üÃPÀ £ÀUÀgÀ UËAr ªÀÄÄA¨ÉÊ EvÀ£ÀÄ ¸ÀºÀ vÀ£Àß mÁåAPÀgï ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀºÀ Cw ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÛ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®UÉ rQÌAiÀiÁVzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ¨ÉãÀß°è vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁVzÉ ºÁUÀÆ »AzÉ PÀĽvÀ ªÉAPÀl vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Áà EªÀgÀ §® vÉÆqÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ, JqÀ ªÉƼÀPÁ°UÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 06/2013, PÀ®A ºÀÄqÀÄV PÁuÉ :-

¢£ÁAPÀ 17-01-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ UÀuÉñÀ vÀAzÉ dUÀ£ÁßxÀgÁªÀ eÉÆò ¸Á: ±ÀAPÀgÀ¥À°è, vÁ: ZɪÀ¯Áè, f¯Áè: gÀAUÁgÉrØ, ¸ÀzÀå: eÉÆò UÀ°è alUÀÄ¥Áà EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ PÀĪÀiÁj CgÀÄuÁ vÀAzÉ UÀuÉñÀ eÉÆò, ªÀAiÀÄ: 17 ªÀµÀð EPÉAiÀÄÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 1 wAUÀ¼À »AzÉ ±ÀAPÀgÀ¥À°èAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ NuÉAiÀÄ £ÀgÉñÀ vÀAzÉ ¥ÀzÁägÁªÀ ºÀjd£À FvÀ£ÉÆA¢UÉ ¦æÃw¸ÀÄwÛzÀÝjAzÀ F §UÉÎ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ CªÀgÀ ªÀÄzÉå vÀPÀgÁgÀÄ DVzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ vÀÀ£Àß ªÀÄUÀ½UÉ ±ÀAPÀgÀ¥À°èAiÀÄ°è ElÖgÉ CªÀ£ÉÆA¢UÉ ºÉÆÃUÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ w½zÀÄ CgÀÄuÁ EPÉAiÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ vÀ£Àß vÀAV ¸ÀIJïÁ gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¢°¥ÀgÀªÀgÉÆA¢UÉ ¤²ÑvÁxÀð ªÀiÁr CªÀ½UÉ alUÀÄ¥Áà ¥ÀlÖtzÀ°è ¢£ÁAPÀ 02-01-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ gÁªÀÄÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À ºÉAqÀw VÃvÁ EªÀjUÀÆ vÀªÀÄä ¥ÀƪÀðdgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è vÀAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 10-01-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀÄð¢AiÀĪÀgÀÄ ±ÀAPÀgÀ¥À°èUÉ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ, ¢£ÁAPÀ 12-01-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÀÄ CgÀÄuÁ EPÉAiÀÄÄ ¤ÃgÀÄ vÀgÀ®Ä ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀĪÀÅ¢¯Áè, £ÀAvÀgÀ J¯Áè ¸ÀA§A¢üPÀgÀ°è ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀÄUÀ¼À ¥ÀvÉÛAiÀiÁVgÀĪÀÅ¢¯Áè, ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ CªÀ¼À ªÉÄʪÉÄÃ¯É ºÀ¹gÀÄ §tÚzÀ £ÀÆj ¥ÉÊeÁªÀiÁ GqÀÄ¥ÀÄUÀ¼À£ÀÄß zsÀj¹zÀÄÝ, CªÀ¼ÀÄ UÉÆâü ªÉÄʧtÚªÀżÀîªÀ½zÀÄÝ, CªÀ¼À JvÀÛgÀ 4 ¦ümï 2 EAZï JvÀÛgÀªÁVzÀÄÝ, DPÉAiÀÄÄ vÉîÄUÀÄ, »A¢ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄgÁp ¨sÁµÉAiÀÄ°è ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 17-01-2013 gÀAzÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ°è PÀA¥ÀÆålgï mÉÊ¥ï ªÀiÁr ¸À°è¹zÀ Cfð ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¼ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 05/2013, PÀ®A 78 (3) PÉ.¦ DåPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 18-01-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ°èPÁdÄð£À PÉ §AqÉ (PÁ.¸ÀÄ) ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ oÁuÉ gÀªÀjUÉ ºÀĪÀÄ£Á§zÀ ¥ÀlÖtzÀ°è dªÁºÀgÀ avÀæ ªÀÄA¢gÀzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É E§âgÀÄ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ ªÀÄlPÁ aÃnUÀ¼ÀÄ §gÉzÀÄPÉÆqÀÄwÛzÁÝgÉAzÀÄ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¥ÀlÖtzÀ°è UË¥ÀåªÁV £ÉÆÃqÀÄvÁÛ §AzÁUÀ dªÁºÀgÀ avÀæ ªÀÄA¢gÀzÀ ºÀwÛgÀ a¢æ QèäPï JzÀgÀÄUÀqÉ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) eÁ¥sÀgï vÀAzÉ E¸ÁªÉÆâݣï E¨Á滪Àiï ¨sÁ¬ÄªÁ¯Éà ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: ²ªÀ¥ÀÆgÀUÀ°è ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ, 2) ¸ÉÊAiÀÄåzÀ SÁeÁ vÀAzÉ C§ÄÝ®¸Á¨ï eÁ°UÁgÀ ªÀAiÀÄ: 65 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: eÉÆöUÀ°è ªÀÄÄgÀUÁªÀÄoÀ ºÀwÛgÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀj§âgÀÆ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ §gÀÄvÀÛªÉ JAzÀÄ ºÉüÀÄvÁÛ vÀ£Àß ºÀwÛgÀ«zÀÝ ªÀÄlPÁ ZÁlð vÉÆÃj¸ÀÄvÁÛ ªÀÄlPÁ aÃnUÀ¼ÀÄ §gÉzÀÄPÉÆqÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ, CªÀgÀ ªÀ±À¢AzÀ ªÀÄlPÁ dÆeÁlPÉÌ ¸ÀA§AzsÀ ¥ÀlÖ 1) £ÀUÀzÀÄ ºÀt 1560/- gÀÆ. UÀ¼ÀÄ, 2) MAzÀÄ ªÀÄlPÁ ZÁlð, 3) 3 ªÀÄlPÁ aÃnUÀ¼ÀÄ, 4) MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ïß d¦Û ªÀiÁr CzÀgÀ §UÉÎ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ PÉÊPÉÆAqÀÄ, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ. 

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES

ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ:
ಮಾದನ ಹಿಪ್ಪರಗಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ:ಶ್ರೀ.ಭೋಜರಾಜ ತಂದೆ ರಾಮಚಂದ್ರ ಪಾಟೀಲ  ಸಾ||ಸರಸಂಬಾ ತಾ|| ಆಳಂದ ರವರು ನನಗೆ ದಿನಾಂಕ:16/01/2013 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 8 ಗಂಟೆಗೆ ವರದಾಶಂಕರ ತಂದೆ ಯಶ್ವಂತರಾವ ಪೊಲೀಸ್ ಪಾಟೀಲ ಸಾ|| ಸರಸಂಬಾ ಇತನು  ಸರಸಂಬಾ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಎದುರುಗಡೆ ಬಸವೇಶ್ವರ ಚೌಕ ಅಗಸಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜಶೇಖರ ತಂದೆ ಚನ್ನಬಸ್ಸಪ್ಪ ಮಾಲಿ ಪಾಟೀಲ ಇತನಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೇ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿರಿ ಅಂತಾ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು ಪಿಸ್ತೂಲ್ ತೋರಿಸಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗು ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಜೀವ ತೆಗೆಯುತ್ತೆನೆ ಅಂತಾ ಬೇದರಿಕೆ ಹಾಕಿ ಕೈಯಿಂದ ಹೊಡೆದಿರುತ್ತಾನೆ. ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಬಿ.ಆರ್. ಪಾಟೀಲ ಇವರು ಸರಸಂಬಾ ಕ್ಕೆ ಬಂದು ವರದಶಂಕರನಿಗೆ ವಿಚಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ವರದಾಶಂಕರನು ನೀನು ಸುಭಾಷ ಗುತ್ತೆದಾರ ಎದುರು ಚುಣಾವಣೆಗೆ ಹೇಗೆ ನಿಲ್ಲುತ್ತಿ ನೊಡುತ್ತೆನೆ, ನೀನು ಚುಣಾವಣೆಗೆ ನಿಂತರೆ ನಿನ್ನ ಜೀವ ತೆಗೆಯುತ್ತೆನೆ ಎಂದು ಬೈದು ಪಿಸ್ತೂಲ ತೋರಿಸಿ ಜೀವದ ಭಯದ ಬೇದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದಲ್ಲದೆ ಎದೆಯ ಮೇಲಿನ ಶರ್ಟ ಹಿಡಿದು ಹರಿದು ಹಾಕಿರುತ್ತಾನೆ. ಈ ಘಟನೆಗೆ  ಸುಭಾಷ ಗುತ್ತೆದಾರ ಇವರ ಕುಮ್ಮಕ ಇರುತ್ತದೆ. ಕಾರಣ ಸದರಿಯವರ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಕೊಳಬೇಕು ಅಂತಾ ದೂರು ಅರ್ಜಿಯ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ:06/2013 ಕಲಂ 323, 341, 504, 506 [2] 109 ಸಂಗಡ 34 ಐ.ಪಿ.ಸಿ. ಮತ್ತು 25 ಆರ್ಮ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ:
ಮಾದನ ಹಿಪ್ಪರಗಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ: ಶ್ರೀ.ವರದಾಶಂಕರ ತಂದೆ ಯಶ್ವಂತರಾವ  ಪಾಟೀಲ  ಸಾ||ಸರಸಂಬಾ ತಾ||ಆಳಂದ ರವರು ನಾನು ದಿನಾಂಕ:16/01/2013 ರಂದು ಆಳಂದದಿಂದ ಸರಸಂಬಾಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಊರ ಅಗಸಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ಹಣಮಂತ ಜಮಾದಾರ ಈತನಿಗೆ ರಾಜಶೇಖರ ಪಾಟೀಲ ಸರಸಂಬಾ ಇವರು ವರದಾಶಂಕರನ ಜೋತೆ ಹಾಗೂ ಗುತ್ತೇದಾರನ ಜೋತೆ ಯ್ಯಾಕೆ ತಿರುಗಾಡಿತ್ತಿ ಅಂತಾ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದನು. ಆಗ ನಾನು ಅವರ ಹತ್ತಿರ ಬಂದು ಹಣಮಂತ ಜಮಾದಾರ ಇವರಿಗೆ ನನ್ನ ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ ಮೇಲೆ ಕುಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅವರ ಮನೆಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ರಾಜಶೇಖರ ಪಾಟೀಲ ಇವರ ಎದುರುಗಡೆಯಿಂದ ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ ರಾಜಶೇಖರ ಇತನು  ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು ಅವನಿಗೆ ಯ್ಯಾಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಿ ಅಂತ ನನಗೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅದು ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಚಾರ ನೀವು ಕೇಳುವ ಸಂಬಂದ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದಾಗ,ಅವನು ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು ನಿನಗೆ ಇಲ್ಲೆ ಕೂಲೆ ಮಾಡುತ್ತೆನೆ ಅಂತ ಹೆದರಿಸಿದನು. ನಾನು ಬಿ.ಆರ್.ಪಾಟೀಲ ಬಂದರೂ ನನ್ನನ್ನೂ ಕೊಲ್ಲುವುದಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಇದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಇದು ನನ್ನ ಹಕ್ಕು ಎಂದೆ, ನಾನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗಿ ಸಾವಳೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ ಸಾರಾಯಿ ಕುಡಿದು ಪುನ: ಸರಸಂಬಾಕ್ಕೆ ಬಂದು ಸರಸಂಬಾ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಹತ್ತಿರ ಬಂದು ನನ್ನ ಬೈಕ್ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ನಿಂತಾಗ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 25-30 ಜನರು ಅದರಲ್ಲಿ ಬಿ.ಆರ್.ಪಾಟೀಲ, ರಾಜಶೇಖರ ಪಾಟೀಲ,ನಾಗರಾಜ ಪಾಟೀಲ, ಸಚೀನ,ಬಸವರಾಜ,ಪಂಡಿತ ಜಿಡಗೆ ಹಾಗೂ ಬೇರೆ ಊರಿನಿಂದ ನಾಲ್ಕರೂ ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ 25-30 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಬಂದು ಮೊದಲಿಗೆ ಬಿ.ಆರ್.ಪಾಟೀಲ ನನಗೆ ಪಿಸ್ತೂಲ್ ಎದೆಗೆ ಹಚ್ಚಿ ಮಗನೆ ನಿನಗೆ ಕೊಲ್ಲುತ್ತೇನೆ ಸರಸಂಬಾದಲ್ಲಿ ಜೆ.ಡಿ.ಎಸ್ ಕಛೇರಿ ಮುಚ್ಚು ಇಲ್ಲವಾದಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಸಾಯಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೆದರಿಸಿದರು ಅವರ ಸಂಗಡಿಗರಾದ ರಾಜಶೇಖರ ಪಾಟೀಲ,ನಾಗರಾಜ ಪಾಟೀಲ,ಪಂಡಿತ ಜಡಗೆ ಇನ್ನೀತರ ಬೇರೆ ಊರಿನಿಂದ ಬಂದ ಸುಮಾರು 25-30 ಜನ ನನಗೆ ತಲೆ,ಎದೆ,ಹೊಟ್ಟೆ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಮರ್ಮಾಂಗಕ್ಕೂ ಮನಸ್ಸು ಬಂದಂತೆ ಹೊಡೆದು ನನ್ನ ಕೊರಳಿನಲ್ಲಿದ್ದ 1 ತೊಲೆಯ (10 ಗ್ರಾಂ) ಚಿನ್ನದ ಚೈನು,ಮೊಬಾಯಿಲ್, ನನ್ನ ಡೈರಿ ಕಿತ್ತುಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಸದರಿಯವರ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರ  ಕ್ರಮ ಕೈಕೊಳಬೇಕು ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ:07/2013 ಕಲಂ:143,147,323,329,363,504,506(2),ಸಂಗಡ 149 ಐ.ಪಿ.ಸಿ. ಮತ್ತು 25 ಆರ್ಮ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.