Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Monday, February 15, 2010

Bidar District Daily Crime Update 15/02/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 15/02/2010.

UÁA¢üUÀAeï ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 25/2010 PÀ®A: 318 L.¦.¹:-
¢£ÁAPÀ: 14/02/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ CgÀÄt vÀAzÉ: gÁªÀÄZÀAzÀægÀ PÀÄzÀgÉ, 30 ªÀµÀð, ¸Á/ ºÀ¼ÉAiÀÄ ªÉÄÊ®ÆgÀ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÉãÉAzÀgÉ, ºÀ¼É ªÉÄÊ®Æj£À PÀ¸ÀzÀ vÉÆnÖAiÀÄ°è MAzÀÄ C¥ÀjavÀ £ÀªÀeÁvÀ ²±ÀÄ«£À ªÀÄÈvÀ zÉúÀªÀ£ÀÄß PÀAqÀħA¢zÀÄÝ, CzÀÄ UÀAqÀÄ CxÀªÁ ºÉtÄÚ JA§ÄªÀzÀÄ UÉÆvÁÛVgÀĪÀ¢¯Áè, AiÀiÁgÉÆà ºÉtÄÚªÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄUÀĪÀ¤ d£À£ÀªÀ£ÀÄß §aÑqÀ®Ä, ¢£ÁAPÀ: 13-14/02/2010gÀ gÁwæAiÀÄ°è d£À¹zÀ ªÀÄUÀĪÀ£ÀÄß J¸ÉzÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 16/2010 PÀ®A: 341, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹:-
¢£ÁAPÀ: 14/02/2010 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 0800 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠨Á§ÄgÁªÀ vÀAzÉ: gÁªÀÄgÁªÀ ¥ÁnÃ¯ï ºÁUÀÄ E£ÀÆß E§âgÀÆ J®ègÀÆ ¸Á/ eÁ£Á¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ºÉýPÉ ¤ÃrzÉãÉAzÀgÉ, ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ CªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¸ÀĤî E§âgÀÆ ºÉÆîzÀ°èzÁÝUÀ, DgÉÆævÀgÁzÀ ¨Á§ÄgÁªÀ, zÁzÁgÁªÀ ªÀÄvÀÄÛ ¨Á¯Áf EªÀgÀÄ PÉ®ªÀÅ ¯ÉçgÀUÀ¼À eÉÆvÉ ¸ÀzÀj ºÉÆîzÀ PÀmÉÖAiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ, ºÉÆîzÀ°èzÀÝ ¨Éë£À VqÀUÀ¼ÀÄ PÀrAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ C°èUÉ ºÉÆÃV VqÀ PÀrAiÀÄĪÀÅzÀ£ÀÄß vÀqÉAiÀÄ®Ä ºÉÆzÁÝUÀ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CPÀæªÀÄ vÀqÉ ªÀiÁr, CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ fÃzÀªÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.
§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 17/2010 PÀ®A: 341, 324, 504, eÉÆvÉ 34 L.¦.¹:-
¢£ÁAPÀ: 14/02/2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÀjèÁ vÀAzÉ vÀÄPÀgÁªÀÄ ºÀqÉÆüÉ, ªÀAiÀÄ 52 ªÀµÀð, ¸Á/ ¨ÉÃqÀgÀªÁr EªÀgÀÄ ºÉýPÉ ¤ÃrzÉãÉAzÀgÉ, DgÉÆævÀgÁzÀ gÁªÀÄ vÀAzÉ ªÀĸÁf PÁA§¼É ºÁUÀÄ E£ÀÆß E§âgÀÆ J®ègÀÆ ¸Á §AqÀUÀgÀªÁr EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÀt vÉUÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ, ¸ÀzÀj ºÀtªÀ£ÀÄß PÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÁÝUÀ UÁæªÀÄzÀ ªÀiÁgÀÄw zÉêÀ¸ÁÛ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üÃAiÀiÁð¢UÉ MwÛ »rzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ PÉƬÄvɬÄAzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ »A¨ÁUÀPÉÌ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 20/2010 PÀ®A: 279, 337, 338 L.¦.¹:-
¢£ÁAPÀ: 14/02/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉƺÀäzÀ CfÃd vÀAzÉ: C§ÄÝ®¸Á§ vÁA¨ÉÆð ªÀAiÀÄ: 45 ¸Á/ §¸ÀªÀPÀ¯ÁåtgÀªÀgÀÄ zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÉãÉAzÀgÉ, DgÉÆævÀ£ÁzÀ C¸ÀèA vÀAzÉ: E¸Áä¬Ä®¸Á§ ªÀÄZÀPÀÄj ¯Áj £ÀA: J.¦-09 JPÀì-4243 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤¸Á̼ÀfAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¥À°Ö ªÀiÁrzÀjAzÀ ¯ÁjAiÀÄ°èzÀÝ 3 d£ÀjUÉ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 55/2010 PÀ®A: 279, 337, 338 L.¦.¹:-
¢£ÁAPÀ: 14/02/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÉÊAiÀÄzÀ R¢ÃgÀ vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzÀ GªÀÄgÀ¸Á§ ºÁUÀÆ ±ÉÃR £À©Ã ¸Á§ vÀAzÉ ¨Á§Ä«ÄAiÀiÁ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ªÀĺÀäzÀ CºÀäzÀ ¥Á±Á vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ E¸Áä¬Ä® ªÀAiÀÄ/ 35 ªÀµÀð EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß §eÁd ¥À®ìgÀ £ÀA: J.¦-12 ºÉZï-2099 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É 3 d£À ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊ®PÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ gÁ.ºÉ £ÀA-9gÀ ªÀÄÆ®PÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ ªÀĺÀäzÀ CºÀäzÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊ®PÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ, ªÉÃUÀzÀ ¤AiÀÄAvÀæt »rvÀ vÀ¦à gÉÆÃr£À ¥ÀPÀÌzÀ PÀ°èUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀjAzÀ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀjUÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 06/2010 PÀ®A: 174 ¹.Dgï.¦.¹:-
¢£ÁAPÀ: 14/02/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠧PÀÌ¥Áà vÀAzÉ: «oÀ® OAlUÉ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð ¸Á/ DtzÀÆgÀ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁðzÀÄ PÉÆnÖzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ²ªÀPÁAvÁ UÀAqÀ: PÁ²Ã£ÁxÀ ªÀAiÀÄ: 21 ªÀµÀð G: «zÁå¨sÁå¸À ¸Á/ DtzÀÆgÀ EªÀ¼ÀÄ ¨É½UÉÎ 0600 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÀÄrAiÀÄ®Ä ZÀºÁ ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÉÆÖà ºÀZÀÄÑwÛgÀĪÁUÀ MªÉÄä¯É ªÉÄÊ ªÉÄÃ¯É DPÀ¹äPÀªÁV JuÉÚ ©zÀÄÝ ªÉÄʬÄUÉ ¨ÉAQ ºÀwÛ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA : 18/2010 PÀ®A : 87 PÉ.¦. JPïÖ:-
¢£ÁAPÀ: 14/02/2010 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ¦.J¸ï.L. ªÀiÁPÉÃðl ¥ÉưøÀ oÁuÉgÀªÀjUÉ RwZÀ ¨Áwä §A¢zÀjAzÀ zÁ½ PÀÄjvÀÄ E§âgÀÄ ¸ÀܽAiÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÁUÀÆ oÁuÉ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ eÉÆvÉUÉ ¹¦.L ªÀiÁPÉðl ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±ÀðzÀ°è, ©ÃzÀgÀ £ÀÆgÀ PÁ¯ÉÃd JzÀÄgÀUÀqÉ EgÀĪÀ ¦æÃ¤ì ªÉÄÃrPÀ¯ï gÀªÀgÀ ºÉÆîzÀ ºÀwÛgÀ RįÁè eÁUÉAiÀÄ°è DgÉÆævÀgÁzÀ ªÀĺÀäzÀ JPÀ¨Á® CºÀäzÀ @ ±É£ÀÄß vÀAzÉ C§ÄÝ¯ï ¸ÀvÁÛgÀ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð G/ mÉîgÀ PÉ®¸À ¸Á/ ªÀĤAiÀiÁgÀ vÁ°ÃªÀÄ ©ÃzÀgÀ ºÁUÀÄ E£ÀÆß 8 d£ÀgÀÄ PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ CAzÀgÀ-¨ÁºÀgÀ JA§ E¸Ààmï eÉÆeÁmÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ£ÀÄß »rzÀÄ CªÀgÀ ºÀwÛgÀ«zÀÝ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 2740/- ºÁUÀÆ 52-E¹àl J¯ÉUÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉƼÀî¯ÁVzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 56/2010 PÀ®A: 279, 337, 338 L.¦.¹ ¸À.ªÁ. 187 L.JªÀiï.«. JPïÖ:-
¢£ÁAPÀ: 14/02/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ Q±ÉÆÃgÀ vÀAzÉ: ¨sÀUÀªÀw ¥Àæ¸ÁzÀ ±ÀªÀiÁð ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð G/ ©.E «zsÁåyð ¸Á/ gÁªÀÄ ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ ¨sÁ°Ì ºÁUÀÆ E£ÀÆß EvÀgÀgÀÄ PÀÆædgÀ fÃ¥ï £ÀA: PÉ.J-33 JªÀiï-617 £ÉÃzÀgÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ¢AzÀ ¨sÁ°ÌUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ, ¸ÀzÀj PÀÆædgÀ fæ£À ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ©ÃzÀgÀ-ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É zsÀªÀÄä£À¸ÀÆgÀ ©æÃqÀÓ ºÀwÛgÀ Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ, JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛzÀÝ MAzÀÄ mÁæPÀÖgÀ £ÀA PÉ.J-38/766-767 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CeÁUÀgÀÆPÀvɬÄAzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀAZÁj ¸À£ÉßAiÀÄ£ÀÄß, ¯ÉÊl£ÀÄß ºÁPÀzÉ gÉÆÃr£À ªÀÄzsÀåzÀ°è ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ CzÀPÉÌ »A¢¤AzÀ rQÌ ªÀiÁrzÀjAzÀ PÀÆædgÀ£À°è ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄwÛzÀÝ 1) ¥Àæ±ÁavÀ 2) ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ 3) fãÀgÁd 4) ¸ÀAdÄPÀĪÀiÁgÀ 5) ¸ÀıÁ£À 6) gÁºÀÄ® 7) ªÀĺÉñÀ 8) eÁÕ£ÀzÉêÀ EªÀgÉ®èjUÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ, rQÌAiÀÄ £ÀAvÀgÀ JgÀqÀÄ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À ZÁ®PÀgÀÄ vÀªÀÄä-vÀªÀÄä ªÁºÀ£À ©lÄÖ Nr ºÉÆVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 15/2010 PÀ®A: 87 PÉ.¦. JPïÖ:-
¢£ÁAPÀ: 14/02/2010 gÀAzÀÄ ¦.J¸ï.L PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀjUÉ RavÀ ¨sÁwäAiÀÄ §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ºÁ®½î UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä ºÁ®½î UÁæªÀÄzÀ ¸ÀgÀPÁj ±Á¯ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ §¤ß VqÀzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ºÀt ElÄÖ ¥Àt vÉÆÃlÄÖ ¥ÀgÉïï JA§ E¹Öl Dl DqÀÄwÛzÀÝ DgÉÆævÀgÁzsÀ J1. ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ ªÀÄzÀ£ÀgÁªÀ ªÀiÁ£É ªÀAiÀÄ 32 ªÀµÀð J2. PÁ²£ÁxÀ vÀAzÉ ªÉÆ£À¥Áà ¥ÁAZÁ¼À ªÀAiÀÄ 60 ªÀµÀð ¥ÁAZÁ¼À J3. eÁÕ£ÉñÀégÀ vÀAzÉ ºÀįÁfgÁªÀ ¥ÁnÃ¯ï ªÀAiÀÄ 50 ªÀµÀð ªÀÄgÁoÁ J4 . AiÀÄĸÀÄ¥sï vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¸Á§ ªÀÄZÀPÀÄj ªÀAiÀÄ 65 ªÀµÀð ªÀÄĹèA J5 . ªÀĺÀäzÀ ¸Á§ vÀAzÉ D¥ÀìgÀ«ÄÃAiÀÄå ±ÉÃR ªÀAiÀÄ 31 ªÀµÀð ªÀÄĹèA J6. gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ©gÁzÀgÀ ªÀAiÀÄ38 ªÀµÀð ªÀÄgÁoÁ J7. gÁªÀt vÀAzÉ ªÉƺÀ£ÀgÁªÀ ©gÁzÀgÀ ªÀAiÀÄ 48 ªÀµÀð ªÀÄgÁoÁ J8. ¨ÁfgÁªÀ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀgÁªÀ ©gÁzÀgÀ ªÀAiÀÄ 39 ªÀµÀð ªÀÄgÁoÁ J9. «oÀ® vÀAzÉ fêÀ£ÀgÁªÀ ©gÁzÀgÀ ªÀAiÀÄ 46 ªÀµÀð eÁåw ªÀÄgÁoÁ EªÀgɯÁè 9 d£ÀgÀ£ÀÄß »rzÀÄÝ DgÉÆævÀgÀ ªÀ±À¢AzÀ gÀÆ. 2600/- UÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ 52 E¹àlÖ J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ vÀAzÀÄ ºÁdgÀÄ ¥Àr¹ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 18/2010 PÀ®A: 143, 147, 341, 366 eÉÆvÉ 149 L.¦.¹:-
¢£ÁAPÀ: 15/02/2010 gÀAzÀÄ 1330 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÁzÉêÀ¥Áà vÀAzÉ: ªÀÄ®Ìd¥Áà £ÁUÀÆgÉ G/ MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á/ gÁªÀÄ£ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÉãÉAzÀgÉ, ¦üAiÀiÁð¢vÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À UɼÉAiÀÄ£ÁzÀ zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ ¸Áé«Ä EªÀgÀÄ EArPÁ PÁgÀ £ÀA. JA.ºÉZï-04/1394 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄ G¸Áä£ÀUÀAdUÉ §AzÀÄ zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ ¸Áé«ÄAiÀĪÀgÀ SÁ¸ÀV PÉ®¸ÀzÀ ¤«ÄvÀå UÁzÀVPÀgÀ gÀªÀgÀ ºÀwÛgÀ §AUÁgÀ CqÀªÀÅ ElÄÖ gÀÆ. 40,000/- vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÁj£À°è PÀĽvÀÄ f¯Áè ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ PÀbÉÃj ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ ªÀiÁgÀÄw ªÁåUÀ£ÀgÀ PÁgÀ £ÀA. JªÀiï.ºÉZï-04/2473 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ªÀÄvÀÄÛ E£ÀÆß 4 d£À C¥ÀjavÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÁjUÉ WÀµÀðuÉ ªÀiÁr CqÀدÁV¤AvÀÄ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ PÁj£À°è PÀĽvÀ zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ ¸Áé«ÄUÉ PÁj¤AzÀ J¼ÉzÀÄ vÀªÀÄä PÁj£À°è PÀÄr¹PÉÆAqÀÄ C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Raichur District Reported Crimes

²æà n.²æÃzsÀgÀ rJ¸ï¦ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀ £ÉÃvÀÈvÀézÀ°è, ²æà f.ºÀjñÀ ¹¦L UÁæ«ÄÃt ªÀÈvÀÛ & ²æà «.£ÁgÁAiÀÄt ¦J¸ïL gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ, ¢£ÁAPÀ:14.02.2010 gÀAzÀÄ 16.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ºÉÆgÀªÀ®AiÀÄzÀ°ègÀĪÀ ºÉƸÀ D±ÀæAiÀÄ PÁ¯ÉÆä ¸ÀPÁðj ±Á¯ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀzÀ ªÀÄ£ÉAiÉÆAzÀgÀ°è ªÉñÁåªÁnPÉ £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ CAvÁ RavÀ ¨sÁwä ªÉÄðAzÀ zsÁ½ªÀiÁrzÁUÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¤AwzÀÝ NªÀð ªÀåQÛ ¥ÉưøÀgÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ºÉÆÃVzÀÄÝ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀݪÀgÀ£ÀÄß ¥Àj²Ã®£É ªÀiÁqÀ¯ÁV 45 ªÀµÀðzÀ NªÀð ªÀÄ»¼É¬ÄzÀÄÝ E§âgÀÄ ¸ÀtÚ ªÀAiÀĹì£À ºÉAUÀ¸ÀgÀÄ CªÀgÀ£ÀÄß «ZÁgÀuÉUÉƼÀ¥Àr¹zÁUÀ E§âgÀÄ ºÉAUÀ¸ÀgÀÄ vÀªÀÄUÉ ªÀÄ£ÉAiÉÆqÀw ªÀÄ£ÉPÉ®¸ÀPÉÌAzÀÄ ElÄÖPÉÆArzÀÄÝ E¢ÃUÀ ªÉñÁåªÀÈwÛUÉ ¥ÉæÃgÉæ¸ÀÄwÛzÁݼÉAzÀÄ w½¹zÀÝjAzÀ 45 ªÀµÀðzÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄ£ÀÄß §A¢ü¹, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

²æà CdgÀÄ¢ÝÃ£ï ¦J¸ïL §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄoÁuÉ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ, ¢£ÁAPÀ:14.02.2010 gÀAzÀÄ 17.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ UÉÆãÁégÀUÁæªÀĹêÀiÁAvÀgÀzÀ°è PÉÆý ¥ÀAzÀå dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ AiÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ ZÀAzÀ¥Àà PÀqÀ¢¤ß ¸Á: UÉÆãÁégï ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ E§âgÀ£ÀÄß §A¢ü¹, 3 PÉÆý (ºÀÄAd) & £ÀUÀzÀĺÀt:5820/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ vÁ®ÆPÀ ªÀÄlªÀiÁj UÁæªÀÄ ¤ªÁ¹, ¥Àæ¨sÀÄgÁd vÀAzÉ gÀ« 29 ªÀµÀð, EªÀ£ÀÄ CzÉà UÁæªÀÄzÀ vÀ£ÀßzÉ PÉÆëģÀ 27 ªÀµÀðzÀ AiÀÄĪÀwAiÉÆA¢UÉ 5 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ¸ÉßúÀ ¨É¼É¹, AiÀÄĪÀwAiÀÄ vÀAzÉ-¸ÀºÉÆÃzÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è E®èzÀ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀÄĪÀwAiÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀĺÉÆÃUÀÄwÛzÀÄÝ, CzÉ jÃw ¢£ÁAPÀ: 18.06.2006 gÀAzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è M§â¼É EzÁÝUÀ CªÀ¼À£ÀÄß ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁUÀĪÀÅzÁV £ÀA©¹, CªÀ¼À EµÀÖPÉÌ «gÀÄzÀݪÁV zÉÊ»PÀ ¸ÀA¥ÀPÀð ºÉÆA¢zÀÝ®èzÉ DV¤AzÀ®Æ DUÁUÉÎ CªÀ¼À ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ zÉÊ»PÀ ¸ÀA¥ÀPÀð ºÉÆAzÀÄvÀÛ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁUÀĪÀÅzÁV £ÀA© AiÀÄĪÀwAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÉÃvÀ£ÀzÀ ºÀt¢AzÀ §AUÁgÀzÀ GAUÀÄgÀ, §mÉÖUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ RaðUÉ ºÀt PÉÆqÀÄwÛzÀÄÝ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁUÀĪÀAvÉ PÉýzÁUÀ¯É®è ªÀÄÄAzÀÆqÀÄvÀÛ 3-4 ªÀµÀðUÀ¼À PÁ® C£ÉÆåãÀåªÁVzÀÄÝ £ÀAvÀgÀzÀ ¢£ÀUÀ¼À°è ªÀÄzÀÄªÉ DUÀ®Ä ¤gÁPÀj¹zÀÝjAzÀ 2009 gÀ°è UÁæªÀÄzÀ ªÀÄÄRå¸ÀÛgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è ¥ÀAZÁAiÀÄw ªÀiÁr §Ä¢Ý ºÉýzÁUÀ M¦àPÉÆArzÀÄÝ, E¢ÃUÀ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁUÀĪÀÅ¢®èªÉAzÀÄ ¤gÁPÀj¹gÀÄvÁÛ£É CªÀ£À «gÀÄzÀÝ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀÄîªÀAvÉ AiÀÄĪÀw ¢£ÁAPÀ:14.02.2010gÀAzÀÄ gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ AiÀÄgÀUÉÃgÁ ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ:10.02.2010 gÀAzÀÄ 18.00UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀAzÉ FgÀ¥Àà ¸Á: dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ªÀiÁ£À«EªÀ£ÀÄ, ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï¸ÀASÉå:PÉJ.36,AiÀÄÄ.7430 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ-ªÀiÁ£À« gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÉÃUÀ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ PÀgÀrUÀÄqÀØ PÁæ¸ïºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛ §¢AiÀÄ°è £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ±ÀgÀt¥ÀàUËqÀ vÀAzÉ ²ªÀ°AUÀ¥Àà 48 ªÀµÀð, nJA¹ ¸ÀzÀ¸Àå ¸Á: dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ªÀiÁ£À« EªÀ¤UÉ rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¨sÁgÀUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ±ÀgÀt¥ÀàUËqÀ ¢£ÁAPÀ:14.02.2010 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 


 

¢£ÁAPÀ:15.02.2010 gÀAzÀÄ 01.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ªÉAPÀmÉñÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ £ÁAiÀÄPÀ ¸Á: UÉÆãÁégÀ EªÀ£ÀÄ, ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï¸ÀASÉå:PÉJ.36.J¸ï.6959 £ÉÃzÀÝgÀ »A§¢ D¸À£ÀzÀ°è gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà 35 ªÀµÀð, ¸Á: UÉÆãÁégï EªÀ£À£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹zÀÝjAzÀ PÀ¸Áâ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ºÀwÛgÀ ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï GgÀĽ ©¢ÝzÀÝjAzÀ E§âjUÀÆ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ:14.02.2010 gÀAzÀÄ 01.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ¸ÉÆêÀÄ£ÀUËqÀ ¸Á: G¥Àà®zÉÆrØ EªÀ£ÀÄ fÃ¥ÀÄ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ wrUÉÆüÀ UÁæªÀÄzÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ «gÉñÀ¸Áé«Ä ZÁ®PÀ, ²ªÀªÀÄÆwð J¯ïL¹ KeÉAmï, UÀÄAqÀ¥Àà¸Áé«Ä ¥ÉÆõÀÖªÀÄ£ï J®ègÀÆ ¸Á: wrUÉÆüÀ E£ÀÄß ºÀ®ªÀgÀÄ gÀ¸ÉÛUÉ CqÀØ §A¢zÀÝjAzÀ fæUÉ AiÀiÁPÉ CqÀاgÀÄwÛÃj CAvÁ PÉýzÀÝPÉÌ ¸ÀÄgÉñÀ, ¸ÀAUÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ ºÀ£ÀĪÉÄñÀ£ÉÆA¢UÉ vÀPÀgÁgÀĪÀiÁr, ¸ÀÄgÉñÀ & ¸ÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ zÉÆqÀØ¥Àà §¤ßVqÀzÀ ¸Á: gÀAUÁ¥ÀÆgÀÄ, ºÁ:ªÀ: wrUÉÆüÀ EªÀjUÉ PÉʬÄAzÀ, PÀnÖUɬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ gÁqï ¤AzÀ vÀ¯ÉUÉ §®ªÁV ºÉÆqÉzÀÄ PÉƯɪÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹, fêÀ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¸ÀÄgÉñÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ vÀÄ«ðºÁ¼À ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 


 

¢£ÁAPÀ:14.02.2010gÀAzÀÄ 14.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ EªÀiÁªÀÄ©üà UÀAqÀ ªÀĺÀäzï ºÀĸÉãÀ¸Á§ ¸Á: ¹zÁæA¥ÀÆgÀÄ EªÀ¼ÀÄ CzÉà UÁæªÀÄzÀ FgÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà EªÀjUÉ ¤ªÀÄä JvÀÄÛUÀ¼ÀÄ EjAiÀÄÄvÀÛªÉ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVj CAvÁ ºÉýzÀÝPÉÌ FgÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ, ºÀÄZÀÑ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ, ºÀ£ÀĪÀĪÀé UÀAqÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ, ºÀ£ÀĪÀĪÀÄä UÀAqÀ FgÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ FgÀªÀÄä UÀAqÀ ºÀÄZÀÑ¥Àà EªÀgÉ®ègÀÆ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¨ÁgÀÄPÉÆð£À UÉÆuɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ EªÀiÁªÀÄ©üà PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ:13.02.2010gÀAzÀÄ 19.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ gÁZÀ¥Àà£ÁAiÀÄPÀ CzsÀåPÀëgÀÄ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvï ªÀÄ®èmï, gÁªÀÄÄ vÀAzÉ w¥ÀàAiÀÄå, vÁAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà £ÁAiÀÄPÀ, ªÀÄ®èAiÀÄå vÀAzÉ ¸Á§AiÀÄå£ÁAiÀÄPÀ ªÀÄvÀÄÛ VÃvÁ vÀAzÉ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà £ÁAiÀÄPÀ J®ègÀÆ ¸Á: ªÀÄ®èl EªÀgÀÄ, UÁæªÀÄzÀ zÀÄgÀÄUÀªÀÄä PÀmÉÖ ºÀwÛgÀ CzÉà UÁæªÀÄzÀ ªÉAPÀmÉñÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÁæAiÀÄ EªÀjUÉ UÁæªÀÄzÀ°è ªÀiÁgɪÀÄä zÉë eÁvÉæ PÁ®PÉÌ DzÀ dUÀ¼ÀzÀ ¸ÀÄ¢ÝAiÀÄ£ÀÄß J£ï.ºÉƸÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀªÀjUÉ AiÀiÁPÉ ºÉý¢Ý CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, gÁªÀÄÄ vÀAzÉ w¥ÀàAiÀÄå EªÀ£ÀÄ PÀnÖUɬÄAzÀ G½zÀªÀgÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ªÉAPÀmÉñÀ ¢£ÁAPÀ:14.02.2010 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ:13.02.2010 gÀAzÀÄ 21.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ªÉAPÀmÉñÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÁæAiÀÄ, ®APÀAiÀÄå vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÁæAiÀÄ & ªÀÄ®èAiÀÄå vÀAzÉ ®APÀAiÀÄå J®ègÀÆ ¸Á: ªÀÄ®èl EªÀgÀÄ, CzÉ UÁæªÀÄzÀ w¥ÀàAiÀÄå vÀAzÉ ªÀiÁgÉ¥Àà 38 ªÀµÀð EªÀ£À£ÀÄß vÀqÉzÀĤ°è¹, ªÀÄÄzÀÄPÀ¥Àà¤UÉ AiÀiÁPÉ ªÀiÁvÀ£Ár¹¢Ý CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ w¥ÀàAiÀÄå ¢£ÁAPÀ:14.02.2010 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.