Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Wednesday, September 24, 2014

RAICHUR DISTRICT REPORTED CRIMES

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

     gÁA¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ®PÀëöät vÀAzÉ wªÀÄä¥Àà JA§ ªÀåQÛAiÀÄÄ §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §A¢gÀÄvÁÛ£É JA§ ¨sÁwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ²æà JªÀiï.J£ï.£ÁUÀgÁeï ¨sÁ.¥ÉÆ.¸Éà J¸ï.¦.gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ, f¯Áè C¥ÀgÁzsÀ zÁR¯Áw «¨sÁUÀzÀ ¥Éưøï E£Àì¥ÉPÀÖgï ²æà eÉ.PÀgÀÄuÉñÀUËqÀ ºÁUÀÆ ²æñÉÊ¯ï ©. ªÀÄoÀ¥Àw ¥Éưøï E£ïì¥ÉPÀÖgï r¹L© WÀlPÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄgÀªÀgÀ £ÉÃvÀÈvÀézÀ°è MAzÀÄ «±ÉõÀ vÀAqÀªÀ£ÀÄß gÀa¹ zÁ½UÁV PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ ¸ÀzÀj vÀAqÀªÀÅ ²æà eÉ.¥Á¥ÀAiÀÄå ºÉZÀÄѪÀj J¸ï.¦ ªÀÄvÀÄÛ ²æà «.©.ªÀÄrªÁ¼À rJ¸ï¦ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄgÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è ®PÀëöät EªÀ¤UÉ §A¢ü¹ «ZÁgÀuÉUÉƼÀ¥Àr¹zÁUÀ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 04.08.2014 gÀAzÀÄ ZÀ£ÉÊ ªÉÄïï JPïì¥Éæ¸ï£À°è DAzsÀæ¥ÀæzÉñÀzÀ PÀȵÁÚ¢AzÀ gÁAiÀÄZÀÆjUÉ §gÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj gÉÊ®ÄUÁr gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¸ÉÖõÀ£ï£À°è ¤AwzÁÝUÀ vÁ£ÀÄ PÀĽwzÀÝ ¹èÃ¥Àgï PÁè¸ï ¨ÉÆÃV¬ÄAzÀ MAzÀÄ ¸ÀÆlPÉøï£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁr PÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ ¸ÀÆmïPÉøï£À°èzÀÝ £ÉPÉèøï, ZÉÊ£ï, §¼É ªÀÄÄAvÁzÀ §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß CªÀjªÀjUÉ ¤Ãr ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ RZÀÄð ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝzÁÝV w½¹zÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤AzÀ  1 vÉÆ¯É vÀÆPÀzÀ 2 §AUÁgÀzÀ §¼ÉUÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÆ CªÀ£ÀÄ CªÀjªÀjUÉ PÉÆnÖzÀÝ 2 £ÉPÉèøï CAzÁdÄ vÀÆPÀ 3 vÉƯÉ, 6 vÉÆ¯É vÀÆPÀzÀ 8 §AUÁgÀzÀ §¼É (MlÄÖ 100 UÁæA §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀtUÀ¼ÀÄ C.Q.gÀÆ:2,70,000/-) UÀ¼À£ÀÄß DgÉÆævÀ¤AzÀ ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ E£ÀÆß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀA¢gÀĪÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 60 UÁæA CAzÁdÄ ªÀiË®å gÀÆ:1,62,000/- §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ ¥ÀqÉAiÀÄĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ. F PÀÄjvÀÄ DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÝ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¥À²ÑªÀÄ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è UÀÄ£É߸ÀA: 159/2014 PÀ®A: 41(r), 102 ¹Dg惡 ªÀÄvÀÄÛ 379 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ DgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß §A¢ü¹zÀÄÝ vÀ¤SÉ ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.  §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀtUÀ¼ÀÄ EzÀÝ ¸ÀÆmïPÉÃ¸ï ªÀiÁ°ÃPÀgÀ ¥ÀvÉÛPÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢zÀÄÝ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ, PÀȵÀÚ, ¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀÄ, AiÀiÁzÀVj, ªÁr, UÀÄ®§UÁð, ºÉÊzÁæ¨Ázï «¨sÁUÀzÀ gÉʯÉé C¢üPÁjUÀ½UÉ F PÀÄjvÀÄ ªÀiÁ»w «¤ªÀÄAiÀÄ ªÀiÁrPÉƼÀî¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
          ¥ÀæPÀgÀtzÀ ¥ÀvÉÛ PÁAiÀÄðzÀ°è vÉÆqÀV AiÀıÀ¹é PÁAiÀiÁðZÀgÀuÉAiÀÄ°è ¥Á¯ÉÆÎAqÀ ¦J¸ïL Dgï.JªÀiï.£ÀzÁ¥sï, ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ PÁAiÀÄðªÀ£ÀÄß ±ÁèX¹gÀĪÀ ²æà JªÀiï.J£ï.£ÁUÀgÁeï ¨sÁ.¥ÉÆ.¸Éà J¸ï.¦. gÁAiÀÄZÀÆgÀÄgÀªÀgÀÄ ¸ÀÆPÀÛ §ºÀĪÀiÁ£ÀªÀ£ÀÄß WÉÆö¹gÀÄvÁÛgÉ.


gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
              ದಿ.23-09-2014 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 7-30 ಗಂಟೆಗೆ ಪಿರ್ಯಾದಿ ²æà ²ªÀgÁd¥Àà vÀAzÉ gÁZÀ¥À,à ªÀAiÀÄ-60ªÀµÀð, eÁw:ªÀÄrªÁ¼À, G:ªÀåªÀ¸ÁAiÀÄ ¸Á:dPÀÌ®¢¤ß. FvÀನ ಮಗನಾದ ಶಂಕ್ರಪ್ಪ ಈತನು ತನ್ನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ನಂ:ಕೆ.-37/ಕೆ-6391ರ ಹಿಂದೆ ಮಲ್ಲಯ್ಯನನ್ನು ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಸಿರವಾರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಕ್ರಿಮಿನಾಶಕ ಔಷಧಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ವಾಪಾಸು ಜಕ್ಕಲದಿನ್ನಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಸಿರವಾರ-ರಾಯಚೂರು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಿರವಾರ ಕೆ..ಬಿ. ದಾಟಿದ ನಂತರ ಸಾಹೇಬಹುಸೇನಸಾಬನ ಗೋದಾಮಿನ ಹತ್ತಿರ ಎದುರುಗಡೆಯಿಂದ ಬಂದ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ನಂಬರ       ಕೆ.-36 /.ಡಿ-0142ರ ಸವಾರನು ತನ್ನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲನ್ನು ಅತಿವೇಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಟಕ್ಕರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಪಿರ್ಯಾದಿಯ ಮಗ ಶಂಕ್ರಪ್ಪನಿಗೆ ತಲೆಗೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿ ಹಿಂದೆ ಕುಳಿತ ಮಲ್ಲಯ್ಯನಿಗೆ ಮತ್ತು ಆರೋಪಿತನಿಗೆ ಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದು ಗಾಯಾಳುಗಳನ್ನು ಇಲಾಜು ಕುರಿತು 108 ಅಂಬುಲೆನ್ಸದಲ್ಲಿ ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿಕೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಕಾರಿಯಾಗದೆ ದಿ.23-09-2014 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 8-30ಗಂಟೆಗೆ ಶಂಕ್ರಪ್ಪನು ಚೇತರಿ ಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆಂದು ನೀಡಿರುವ ಹೇಳಿಕೆಯ ಮೇಲಿಂದ  ¹gÀªÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA§gÀ  218/2014 PÀ®A: 279.337,338,304[J].L.¦.¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

        ದಿನಾಂಕ 24/09/14 ರಂದು ಹಿರೆಕೊಟ್ನೆಕಲ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ದಿ ಯೋಜನೆ (ರಿ)  ಸಂಸ್ಥೆಯ ವತಿಯಿಂದ ಒಕ್ಕೂಟ ಸಭೆಯನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದು ಆ  ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂಜಾಗ್ರತೆಯಾಗಿ  ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೆ ಕರಪತ್ರಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು  ಅಹ್ವಾನ ನೀಡುವ ಸಲುವಾಗಿ  ಫಿರ್ಯಾದಿ  ಸಿದ್ದಪ್ಪ ತಂದೆ ಬೂದೆಪ್ಪ, 28 ವರ್ಷ, ಕುಂಬಾರ, ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ದಿ ಯೋಜನೆ (ರಿ) ಮಾನವಿಯಲ್ಲಿ ಸೇವಾ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಸಾ: ನೀರ ಮಾನವಿ ತಾ: ಮಾನವಿ ಹಾಗೂ ಅವರ ಸೂಪರ್ ವೈಸರ್ ಬಸಪ್ಪ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ನಂ ಕೆ.ಎ.27/ವಿ-0038  ನೇದ್ದರ ಮೇಲೆ ಹಾಗೂ ಸದರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಯೀಜನಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಸೂಪರ್ ವೈಸರ್ ಇನ್ನೊಂದು ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಮೇಲೆ ಹೊರಟಾಗ ಮಾನವಿ-ಸಿಂಧನೂರ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹೊ ರಟು ನಂದಿಹಾಳ ಬ್ರಿಡಜ್ ದಾಟಿ ಹೊರಟಾಗ ಹಿಂದಿನಿಂಧ ಅಂಧರೆ ಮಾನವಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಲಾರಿ ನಂ ಎಮ್.ಪಿ 17/ಹೆಚ್.ಹೆಚ್ -1170 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕ  ºÀA¸ÀgÁeï  FvÀ£ÀÄ ತನ್ನ ಲಾರಿಯನ್ನು ಅತಿವೇಗ ಹಾಗೂ ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನೆಡೆಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಹಿಂದಿನಿಂದ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ಲಿಗೆ ಢಿಕ್ಕಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಸಮೇತ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದು ಇಬ್ಬರೂ ಸಾದಾ ಸ್ವರೂಪದ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಕಾರಣ ಲಾರಿಯ ಚಾಲಕ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕು ಅಂತಾ ಇದ್ದ ದೂರಿನ ಮೇಲಿಂದ ಮಾನವಿ ಠಾಣೆ  ಗುನ್ನೆ ನಂ   260/14 ಕಲಂ 279,337 ಐ.ಪಿ.ಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆಯನ್ನು ಕೈ ಕೊಂಡೆನು.

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
          ದಿನಾಂಕ : 22-09-14 ರಂದು ಸಂಜೆ 6-00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಪಿರ್ಯಾದಿಯ ಸಣ್ಣ ಅಜ್ಜಿಯಾದ ದಿ.ರಂಗಮ್ಮ ಗಂಡ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಇವರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಪಿತೃಪಕ್ಷವಿದ್ದ ಕಾರಣ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ  1) ಪ್ರಾಣೇಶ ನಾಯಕ ತಂದೆ ಗೋವಿಂದರಾಜ ನಾಯಕ ಸಾ-ಮಾನವಿ,2)ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿನಾಯಕತಂದೆಸಂಜೀವನಾಯಕಸಾ-ಮಾನವಿ 3)ಸುಭಾಷನಾಯಕ ತಂದೆ ಸಂಜೀವನಾಯಕಸಾ-ಮಾನವಿ 4) ಇಂದ್ರಜೀತನಾಯಕ ತಂದೆ ಸಂಜೀವನಾಯಕ ಸಾ-ಮಾನವಿEªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ  ಅಕ್ರಮಕೂಟ ರಚಿಸಿಕೊಂಡು, ಸಮಾನಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಪಿರ್ಯಾದಿಯ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಬಂದು ಪೂಜೆ ಮಾಡದಂತೆ ತಡೆದು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದ ಕಟ್ಟಿಗೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಲೇ ಸೂಳೇ ಮಕ್ಕಳೇ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದರೇ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೊಂದುಬಿಡುತ್ತೇವೆ ಅಂತಾ ಬೈದಾಡಿ, ಆರೋಪಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಇವರು ಬಲಗಾಲ ಚಪ್ಪಲಿಯಿಂದ ಪಿರ್ಯಾದಿಯ ತಲೆಗೆ ಹೊಡೆದಿದ್ದು, ಆರೋಪಿ ಪ್ರಾಣೇಶನು ಕಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ತೊಡೆಗೆ ಹೊಡೆದಿದ್ದು, ಆಗ ಜಗಳ ಬಿಡಿಸಲು ಬಂದ ಯಲ್ಲಮ್ಮ, ಹುಚ್ಚಮ್ಮ, ಇವರಿಗೆ ಆರೋಪಿ ಸುಭಾಷನಾಯಕ ಮತ್ತು ಇಂದ್ರಜೀತನಾಯಕ ಇವರು ಕೈಗಳಿಂದ ಹೊಡೆದಿದ್ದು, ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಪಿರ್ಯಾದಿಯ ತಂದೆ ನರಸಿಂಗಪ್ಪ ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಇವರು ಜಗಳ ಬಿಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಅವರಿಗೂ ಸಹ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಮೈಕೈಗೆ ಕಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ಹೊಡೆದು ದುಃಖಪಾತಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಅಲ್ಲದೇ ನೀವು ಮಾನವಿಗೆ ಬಂದರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಜೀವಸಹಿತ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲಾ ಅಂತಾ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆಯನ್ನು ಹಾಕಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ಇದ್ದ ಗಣಕೀಕೃತ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮೇಲಿಂದ ಮಾನವಿ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ.259/14 ಕಲಂ 323,324,355,504,506, ರೆ/ವಿ 34 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.


ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ ªÉÄð£À zËdð£Àå ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
        FUÉÎ 1 ªÀµÀð¢AzÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ gÁdÄ vÀAzÉ PÁ²A¦°è ¸ÀħâgÁ¨ï ¸Á: ¸Á: §Æ¢ªÁ¼À PÁåA¥ï vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ.FvÀ£ÀÄ  ¦AiÀiÁð¢ü ²æêÀÄw ¸ÀÄzsÁ UÀAqÀ gÁdÄ PÁ²A¦°è ªÀAiÀiÁ: 25 ªÀµÀð, eÁ: dAUÀªÀÄ, G: ªÀÄ£ÉUÉ®¸À  ¸Á: §Æ¢ªÁ¼À PÁåA¥ï vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FPÉUÉ ¤Ã£ÀÄ £À£ÀUÉ vÀPÀÌ ºÉAqÀw C®è ¤Ã£ÀÄ ¸ÀtÚ ªÀÄ£ÉvÀ£ÀzÀªÀ¼ÀÄ ¤£Àß £ÀqÀvÉ ZÉ£ÁßV¯Áè. CAvÁ £À£ÀUÉ ¢£Á®Æ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁqÀÄvÁÛ ªÀiÁ£À¹PÀ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄvÁÛ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁqÀÄvÁÛ §A¢zÀÄÝ ¢£ÁAPÀ: 23-09-14 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10-00 JJA ¸ÀĪÀiÁgÀÄ §Æ¢ªÁ¼À PÁåA¦£À°è EgÀĪÀ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EzÁÝUÀ ÁgÉÆævÀ£ÀÄ §AzÀÄ J¯Éà §zÁä¸ï gÀAqÉ ¤Ã£ÀÄ E£ÀÆß £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EgÀ¨ÉÃqÀ ¤Ã£ÀÄ J°èUÁzÀgÀÆ ºÉÆÃUÀÄ CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr PÁ°¤AzÀ ¨É¤ßUÉ MzÀÄÝ. PÀnÖUɬÄAzÀ §®UÉÊ GAUÀÄgÀÄ ¨ÉgÀ½UÉ  ºÉÆqÉzÀÄ GAUÀgÀÄ ¨ÉgÀ¼ÀÄ J®§Ä ªÀÄÄjzÀÄ ¨ÉgÀ¼ÀÄ ªÀÄrZÀ®Ä ¨ÁgÀzÀAvÉ DVzÀÄÝ  ¤Ã£ÀÄ FUÀ¯Éà ªÉÄ£É ©lÄÖ ºÉÆÃUÀ¢zÀÝgÉ ¤£ÀߣÀÄß PÉÆAzÀÄ ©qÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀzÉ CAvÁ EzÀÝ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉUÀÄ£Éß £ÀA: 223/2014 PÀ®A. 498 (J), 504, 323, 326 506 L¦¹CrAiÀÄ°è  ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.
 zÉÆA©ü ¥ÀæPÀgÀtzÀ  ªÀiÁ»w:- 
      ದಿನಾಂಕ : 22-09-14 ರಂದು ಸಂಜೆ 6-00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಪಿರ್ಯಾದಿಯ ಸಣ್ಣ ಅಜ್ಜಿಯಾದ ದಿ.ರಂಗಮ್ಮ ಗಂಡ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಇವರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಪಿತೃಪಕ್ಷವಿದ್ದ ಕಾರಣ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ 1)ಪ್ರಾಣೇಶ ನಾಯಕ ತಂದೆ ಗೋವಿಂದರಾಜ ನಾಯಕ ಸಾಮಾನವಿ2)ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿನಾಯಕತಂದೆಸಂಜೀವನಾಯಕಸಾªÀiÁನವಿ3)ಸುಭಾಷನಾಯಕತಂದೆಸಂಜೀವನಾಯಕಸಾ-ಮಾನವಿ4)ಇಂದ್ರಜೀತನಾಯಕ ತಂದೆ ಸಂಜೀವನಾಯಕ ಸಾ-ಮಾನವಿ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ಅಕ್ರಮಕೂಟ ರಚಿಸಿಕೊಂಡು, ಸಮಾನಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಪಿರ್ಯಾದಿಯ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಬಂದು ಪೂಜೆ ಮಾಡದಂತೆ ತಡೆದು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದ ಕಟ್ಟಿಗೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಲೇ ಸೂಳೇ ಮಕ್ಕಳೇ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದರೇ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೊಂದುಬಿಡುತ್ತೇವೆ ಅಂತಾ ಬೈದಾಡಿ, ಆರೋಪಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಇವರು ಬಲಗಾಲ ಚಪ್ಪಲಿಯಿಂದ ಪಿರ್ಯಾದಿಯ ತಲೆಗೆ ಹೊಡೆದಿದ್ದು, ಆರೋಪಿ ಪ್ರಾಣೇಶನು ಕಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ತೊಡೆಗೆ ಹೊಡೆದಿದ್ದು, ಆಗ ಜಗಳ ಬಿಡಿಸಲು ಬಂದ ಯಲ್ಲಮ್ಮ, ಹುಚ್ಚಮ್ಮ, ಇವರಿಗೆ ಆರೋಪಿ ಸುಭಾಷನಾಯಕ ಮತ್ತು ಇಂದ್ರಜೀತನಾಯಕ ಇವರು ಕೈಗಳಿಂದ ಹೊಡೆದಿದ್ದು, ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಪಿರ್ಯಾದಿಯ ತಂದೆ ನರಸಿಂಗಪ್ಪ ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಇವರು ಜಗಳ ಬಿಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಅವರಿಗೂ ಸಹ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಮೈಕೈಗೆ ಕಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ಹೊಡೆದು ದುಃಖಪಾತಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಅಲ್ಲದೇ ನೀವು ಮಾನವಿಗೆ ಬಂದರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಜೀವಸಹಿತ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲಾ ಅಂತಾ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆಯನ್ನು ಹಾಕಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ಇದ್ದ ಗಣಕೀಕೃತ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮೇಲಿಂದ ಮಾನವಿ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ.258/14 ಕಲಂ 143,147,148,323,324,355,504,506, ರೆ/ವಿ 149 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
            ¢£ÁAPÀ::22-09-2014 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2-00 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¼ÁzÀ ºÀÄ°UɪÀÄä UÀAqÀ UÀÄgÀÄ°AUÀ¥Àà, 45ªÀµÀð, eÁ:ªÀiÁ¢UÀ, G:ºÉÆ® ªÀÄ£É PÉ®¸À, ¸Á:ªÀÄ®zÀPÀ¯ï, FPÉAiÀÄÄ vÀªÀÄä ªÀÄ®zÀPÀ¯ï UÁæªÀÄ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°ègÀĪÀ  ºÀwÛ ¨É¼ÉzÀ ºÉÆ®zÀ°è ¦üAiÀiÁð¢ UÀAUÁzsÀgÀ vÀAzÉ UÀÄgÀÄ°AUÀ¥Àà, 22ªÀµÀð, eÁ:ªÀiÁ¢UÀ, G:MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á:ªÀÄ®zÀPÀ¯ï FPÉAiÀÄ vÁ¬Ä ªÀÄvÀÄÛ vÀAV E§âgÀÄ PÀ¸À vÉUÉAiÀÄĪÀ PÁ®PÉÌ ºÀÄ°UɪÀÄä¼À §® PÉÊ £ÀqÀÄ«£À ¨ÉgÀ½UÉ DPÀ¹äPÀªÁV AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ «µÀ¥ÀÆjvÀ ºÁªÀÅ PÀaÑzÀÄÝ vÀ¯É ¸ÀÄwÛzÉ CAvÁ w½¹zÀÝjAzÀ E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ MAzÀÄ SÁ¸ÀV fÃ¥ï£À°è ºÁQPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ PÀ¯Áä® zÁnzÀ £ÀAvÀgÀ ªÀÄzÁåºÀß 3-45 UÀAmÉUÉ £À£Àß vÁ¬Ä ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÝjAzÀ £ÁªÀÅ ªÁ¥À¸ï £ÀªÀÄÆäjUÉ ¸ÀzÀj fæ£À°è £À£Àß vÁ¬ÄAiÀÄ ªÀÄÈvÀ zÉúÀªÀ£ÀÄß ºÁQPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÄÝ, £À£Àß vÁ¬Ä ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢®è. gÁwæ DVzÀÝjAzÀ ªÀÄvÀÄÛ £À£ÀUÉ K£ÀÄ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ w½AiÀÄzÉà EgÀĪÀzÀjAzÀ »jAiÀÄgÀ eÉÆvÉAiÀÄ°è ZÀZÉð ªÀiÁr gÁwæ HgÀ°èAiÉÄà EzÀÄÝ, F ¢ªÀ¸À ¨É½UÉÎ ¥Éưøï oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÀÆgÀ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀAvÉ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀ ºÉýPÉ ¦AiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ UÀ§ÆâgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ. AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 13/2014 PÀ®A: 174 ¹Dg惡 CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-     

        gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 24.09.2014 gÀAzÀÄ  27 ¥ÀæPÀÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr     7,600/ -gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.