Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Sunday, July 3, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 03-07-2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 03-07-2011

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 120/2011 PÀ®A 354, 324, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
MAzÀÄ ªÀµÀðzÀ »AzÉ DgÉÆæ £Ë¹ vÀAzÉ UÉÆëAzÀ ¥ÀªÁgÀ E£ÀÆß 3 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: UÀÄrvÁAqÁ EªÀgÉ®ègÀÆ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄÆ£ÀÄ vÀAzÉ ©üÃPÀÄÌ gÁoÉÆÃqÀ ªÀaiÀÄ: 45 ªÀµÀð, eÁw: ®A¨ÁtÂ, ¸Á: UÀÄrvÁAqÁ EªÀgÀ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¥ÀĵÁà¨Á¬Ä EªÀ¼À ªÀÄzÀĪÉUÉ ºÀt PÀrªÉÄ ©¢ÝgÀÄvÀÛªÉ 30 ¸Á«ÃgÀ gÀÆ¥Á¬Ä ¸Á® PÉÆr¸ÀÄ CAvÀ PÉýzÀPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ UÉÆëAzÀ vÁAqÀzÀ eÉʹAUÀ gÀªÀgÀ ºÀwÛgÀ ¸Á® PÉÆr¹gÀÄvÁÛgÉ, FUÀ MAzÀÄ ªÁgÀzÀ »AzÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ DgÉÆæUÉ ¤ÃªÀÅ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀ ¸Á® ªÁ¥À¸À eÉʹAUÀ gÀªÀjUÉ PÉÆr CAvÀ PɽzÀPÉÌ DgÉÆæAiÀÄÄ £Á£ÀÄ ºÀt ªÁ¥Á¸À PÉÆqÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É, »ÃVgÀĪÀ°è ¢£ÁAPÀ 01/07/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀiÁtÂPÀ vÀAzÉ ¦æêÀĹAUÀ gÁoÉÆÃqÀ gÀªÀgÀ QgÁt CAUÀrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ PÀƽvÁUÀ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ £ÀªÀÄUÉ ¸Á® ªÁ¥À¸ÀÄ PÉÆqÀÄ CAvÀ ºÉ¼À®Ä §gÀÄwÛ CAvÀ ¨ÉÊzÀÄ §rUɬÄAzÀ JqÀ ¨sÀÄdzÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÄvÀÄÛ JqÀ ªÉƼÀPÁ® ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ, PÉʬÄAzÀ ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉæqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ, ¸ÀzÀj dUÀ¼À £ÉÆr ©r¸À®Æ §AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ZÁªÀÄQ¨Á¬Ä EªÀ½UÉ DgÉÆægÀÄ CªÀªÀiÁ£À ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ CªÀ¼À PÉÊ»rzÀÄ K¼ÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉêzÀÄ PÉʬÄAzÀ CªÀ¼À ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 80/2011 PÀ®A 504, 324, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 02/07/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ UÀÄgÀ¥Áà vÀAzÉ ²ªÀgÁAiÀÄ ¥ÀmÉß ¸Á: UÉÆÃmÁð (©) EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À §ZÀÑ°£À PɸÀgÀÄ vÉUɪÀŪÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1)ªÀÄ°èPÁdPÀÄð£À vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄ¥Áà ¥ÀmÉß, 2) ±ÉÆèsÁªÀw UÀAqÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£À ¥ÀmÉß E§âgÀÆ ¸Á: UÉÆmÁð (©) EªÀj§âgÀÆ §AzÀÄ «£ÁB PÁgÀt dUÀ¼À vÉÃUÉzÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀqÉ KPÉ §ZÀÑ°£À ¤ÃgÀÄ ©ÃqÀÄwÛ¢Ý CAvÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉêzÀÄ, PÀ§âtÂzÀ gÁr¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁzÁ UÁAiÀÄ ¥Àqɹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 98/2011 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 03/07/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÁdÄ @ gÁd¥Àà vÀAzÉ CªÀÄÈvÀ Z˺Át, ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, ¸Á: SÁ£Á¥ÀÆgÀ xÁAqÁ, EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß CtÚ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ C¤Ã® FvÀ£ÀÄ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉJ-40/eÉ-5313 £ÉÃzÀÝgÀ »AzÉ PÀÆvÀÄPÉÆAqÀÄ SÁ£Á¥ÀÆgÀPÉÌ §¸ï ¸ÁÖöåAqï ªÀÄÆ®PÀ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ PÁè¹Pï zsÁ¨Á ºÀwÛgÀ JzÀÄj¤AzÀ DgÉÆæ PÉA¥ÀÄ §tÚzÀ PÁgï £ÀA: PÉJ-38/JA-1723 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ªÁºÀ£À wgÀÄV¸À®Ä AiÀiÁªÀÅzÉà PÉÊ ¸ÀAeÉÕ vÉÆÃj¸ÀzÉà ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ®PÉÌ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ E§âgÀÆ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ C¤Ã®£À vÀ¯ÉUÉ, ¨Á¬ÄUÉ ¥ÉmÁÖVzÀÄÝ MAzÀÄ ºÀ®Äè ªÀÄÄjzÀÄ ¥ÀPÀÌPÉÌ EgÀĪÀ JzÀÄj£À JgÀqÀÆ ºÀ®ÄèUÀ¼ÀÄ CzsÀð ªÀÄÄjzÀ ¨sÁjUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀÄn, ªÀÄÆVUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀUÁ®Ä ªÀÄvÀÄÛ §®UÁ®Ä ªÉƼÀPÁ°£À ºÀwÛgÀ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

    gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ£ÀUÀgÀzÀ £ÉÃvÁf gÀ¸ÉÛAiÀÄ°ègÀĪÀ CAiÀÄåAUÁgï ¨ÉÃPÀj ªÀiÁ°ÃPÀgÁzÀ JªÀiïJ¸ï. gÁªÀĸÁé«Ä vÀAzÉ JªÀiï«J¸ï CAiÀÄåAUÁgï ¸Á:ªÀģɸÀÀA.2-2-4/9 ºÉZïDgï© ¯ÉÃOmï gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:27.06.2011 gÀAzÀÄ 19.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ vÀªÀÄä ¨ÉÃPÀj ªÀÄÄAzÉ ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ¯ï¸ÀASÉå:PÉJ.36,PÀÆå.8252 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¤°è¹, CAUÀrAiÀÄ°è ªÁå¥ÁgÀ ªÀÄÄV¹ PÉÆAqÀÄ 20.00 UÀAmÉUÉ ºÉÆgÀUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃrzÁUÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï EgÀ°®è. AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ JªÀiïJ¸ï gÁªÀĸÁé«Ä gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:02.07.2011 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¸ÀzÀgÀ§eÁgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¢£ÁAPÀ:02.07.2011 gÀAzÀÄ 05.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ£ÀUÀgÀzÀ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¯ÁjZÁ®PÀ£ÀÄ CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹, ªÉÃUÀ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ J¯Áè°AUÉñÀégÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ JzÀgÀÄUÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ rQÌ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï£À°è ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄwÛzÀÝ ¸ÉÊAiÀÄzï ºÀ¸À£ï vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzï gÀ¸ÀƯï 24 ªÀµÀð, d£ÀgÉÃlgï ªÉÄPÁå¤Pï, ¸Á:CgÀ¨ïªÉƺÀ¯Áè gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ, ªÀÄvÀÄÛ ªÀĺÀäzïDjÃ¥sï vÀAzÉ SÁeÁºÀĸÉãï 26 ªÀµÀð,ªÉÄPÁ¤Pï ¸Á:d»ÃgÁ¨Ázï gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀjUÉ ¨sÁjUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, C¥ÀWÁvÀzÀ £ÀAvÀgÀ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ, PÀÆqÀ¯Éà 108 CA§Äå¯É£ïì ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ N¥ÉPï D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹ aQvÉì PÉÆr¹zÀÄÝ ZÉÃvÀj¹PÉƼÀîzÉ ¸ÉÊAiÀÄzï ºÀ¸À£ï ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, ªÀĺÀäzï DjÃ¥sï aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀÅzÁV UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ªÀĺÀäzïDjÃ¥sï PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥À²ÑªÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¢£ÁAPÀ:02.07.2011 gÀAzÀÄ 21.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ±À¦üG¯Áè vÀAzÉ JA.r.C§Äݯï UÀ¥sÀÆgÀ¸Á¨ï ¸Á:§¼Áîj EªÀ£ÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ-¹gÀUÀÄ¥Àà gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ªÉAPÀmÉñÀégÀ PÁåA¥ï ºÀwÛgÀ EArPÉÃlgï ¯ÉÊmï ºÁPÀzÉ ªÀÄvÀÄÛ AiÀiÁªÀÅzÉ ¸ÀÆZÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß C¼ÀªÀr¸ÀzÉ gÀ¸ÉÛ ¸ÀAZÁgÀPÉÌ CrØ AiÀiÁUÀĪÀAvÉ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¤®ÄUÀqÉ ªÀiÁrzÀÝ£ÀÄß UÀªÀĤ¸ÀzÉ §¸ÀªÀgÁd¸Áé«Ä vÀAzÉ ¥ÀA¥ÀAiÀÄå ¸Áé«Ä 53 ªÀµÀð, ¸Á:zÁ¸Á¥ÀÆgÀÄ ºÁ:ªÀ:¹gÀUÀÄ¥Àà EªÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À ¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹, ªÉÃUÀ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ ¤AwzÀÝ ¯ÁjUÉ rQÌ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ïZÁ®PÀ §¸ÀªÀgÁd ¸Áé«Ä ªÀÄvÀÄÛ eÉÆvÉAiÀÄ°è ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ£À ¥Àwß ºÀA¥ÀªÀÄä EªÀjUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ºÀA¥ÀªÀÄä PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

     gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ §AzÀgïUÀ°è ¤ªÁ¹, dA§tÚUËqÀ vÀAzÉ DAd£ÉÃAiÀÄ®Ä 36 ªÀµÀð, PÁgÀÄZÁ®PÀ, ¸Á: aAvÀ®PÀÄAmÁ (DAzsÀæ¥ÀæzÉñÀ) EªÀ£ÀÄ gÀAUÀ£ÀUËqÀ 60 ªÀµÀð, ¥Á®¨Á« (DAzsÀæ¥ÀæzÉñÀ)EªÀgÀ ¥ÀÄwæ ®Qëöäà 30 ªÀµÀóð EªÀ¼À£ÀÄß ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁr PÉÆArzÀÄÝ CªÀ½UÉ JgÀqÀÄ ºÉtÄÚªÀÄPÀ̼ÀÄ EzÀÄÝ, ¸ÀA¸ÁgÀzÀ°è ºÉÆAzÁtÂPÉ AiÀiÁUÀzÀÝjAzÀ ®QëöäÃAiÀÄÄ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°ègÀÄwÛzÀÄÝ, 10 ªÀµÀðUÀ½AzÀ dA§£ÀUËqÀ£ÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ°è ªÁ¹¸ÀÄwÛzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ:02.07.2011 gÀAzÀÄ 20.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ®QëöäÃAiÀÄÄ vÀ£Àß vÀAzÉ gÀAUÀ£ÀUËqÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀºÉÆÃzÀgÀ gÁªÀÄÄ EªÀgÉÆA¢UÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ£ÀUÀgÀPÉÌ §AzÀÄ aAvÀ® PÀÄAmÁ UÁæªÀÄzÀ°ègÀĪÀ JgÀqÀÄ JPÀgÉ d«ÄãÀ£ÀÄß ¥Àwß ®QëöäÃAiÀÄ ºÉ¸ÀjUÉ ªÀiÁr¸ÀĪÀAvÉ MvÁ۬Ĺ, CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, ZÁPÀÄ«¤AzÀ ºÀ¯Éè ªÀiÁr gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹, fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ dA§£ÀUËqÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¸ÀzÀgÀ§eÁgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

    ¢£ÁAPÀ:23.06.2011 gÀAzÀÄ 15.35 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ¤ªÀÄð¯Á ªÀgÀ¥Àà UÀAqÀ gÀ«ÃAzÀæ ªÀgÀ¥Àà, 56 ªÀµÀð, ªÀÄzsÀĸÀÆzÀ£À ªÀgÀ¥Àà vÀAzÉ gÀ«ÃAzÀæ ªÀgÀ¥Àà, 34 ªÀµÀð, ¸ÀAzsÁå ¥ÀlªÁj UÀAqÀ ¸ÀwñÀ ¥ÀlªÁj, 40 ªÀµÀð, ªÀÄvÀÄÛ ªÀĪÀÄvÁ UÀAqÀ ªÀÄzsÀĸÀÆzÀ£À ªÀgÀ¥Àà, J®ègÀÆ ¸Á:gÁWÀªÉÃAzÀæ ªÀÄoÀzÀ ºÀwÛgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄEªÀgÀÄ J¯É©ZÁÑ° UÁªÀÄzÀ°ègÀĪÀ ¥À.ªÉA.PÀÈ.ªÉAPÀmÉñÀªÀÄÆwð vÀAzÉ ¥À.ªÉA.PÀÈ. ªÀÄÆwð, 44 ªÀµÀð, G¥À ¥ÀÄgÉÆûvÀ, ¸Á:²ªÀªÉÆUÀÎ, ºÁ.ªÀ. J¯É©ZÁÑ° EªÀgÉÆA¢UÉ F »AzÉ dUÀ¼ÀªÁV gÁAiÀÄZÀÆj£À ¸ÀzÀgÀ§eÁgÀ oÁuÉAiÀÄ°è UÀÄ£Éß-¥ÀæwUÀÄ£ÉßUÀ¼ÀÄ zÁR¯ÁV ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è «ZÁgÀuÉAiÀÄ°èzÀÄÝ, D ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À gÁf ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀ PÀÄjvÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁqÀ®Ä J¯É©ZÁÑ°UÉ §A¢zÀÄÝ, CªÀgÀ°è ªÀÄzsÀĸÀÆzÀ£À ªÀgÀ¥Àà EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀjUÉ PÉøÀ£ÀÄß gÁf ªÀiÁrPÉƼÀî®Ä PÉýzÁUÀ £ÀªÀÄä ªÀQîgÀ£ÀÄß PÉý ºÉüÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉýzÀÝPÉÌ ¤ªÀÄð¯Á ªÀgÀ¥Àà EªÀgÀÄ ¹nÖUÉ §AzÀÄ ¤Ã£ÀÄ §zÀÄQzÀÝgÉ vÁ£É gÁf ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ CAvÁ ¥À.ªÉA.PÀÈ. ªÉAPÀmÉñÀ ªÀÄÆwðAiÀÄ PÀÄwÛUÉAiÀÄ£ÀÄß »rzÀÄ J¼ÉzÁr vÉgÀazÀ UÁAiÀÄUÉƽ¹zÀ¼ÀÄ, ªÀÄzsÀĸÀÆzsÀ£À EªÀgÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, PÉʪÀÄÄ¶Ö ªÀiÁr §®ªÁV UÀÄ¢ÝzÀ£ÀÄ, ¸ÀAzÁå ¥ÀlªÁj ªÀÄvÀÄÛ ªÀĪÀÄvÁ EªÀgÀÄ PÉʬÄAzÀ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ C°èzÀݪÀgÀÄ ©r¹zÀÝjAzÀ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¢£ÁAPÀ:02.07.2011gÀAzÀÄ ¥À.ªÉA.PÀÈ.ªÉAPÀmÉñÀªÀÄÆwð gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ AiÀÄgÀUÉÃgÁ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


    
¢£ÁAPÀ:02.07.2011 gÀAzÀÄ 10.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄÄzÀPÀ¥Àà vÀAzÉ ©üêÀÄAiÀÄå PÉÆvÀÛzÉÆrØ 40 ªÀµÀð, ºÀ£ÀĪÀÄAiÀÄå vÀAzÉ gÀAUÀtÚ PÉÆvÀÛzÉÆrØ 60 ªÀµÀð, UËgÀªÀÄä UÀAqÀ ºÀ£ÀĪÀÄAiÀÄå PÉÆvÀÛzÉÆrØ 50 ªÀµÀð, ªÀÄÄ¢AiÀÄ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAiÀÄå PÉÆvÀÛzÉÆrØ 28 ªÀµÀð, ¸Á§UËqÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAiÀÄå PÉÆvÀÛzÉÆrØ 24 ªÀµÀð ªÀÄvÀÄÛ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ ªÀÄÄzÀPÀ¥Àà PÉÆvÀÛzÉÆrØ J®ègÀÆ ¸Á:ªÀÄÆqÀ®UÀÄAqÁ EªÀgÉ®ègÀÆ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ CzÉUÁæªÀÄzÀ ºÀÄ£ÀĪÀÄAw UÀAqÀ ºÀ£ÀĪÀÄAiÀÄå ºÁ¯Á¥ÀÄgÀÄ 45 ªÀµÀð EªÀ¼ÀÄ PÀnÖPÉƼÀÄîwgÀĪÀ ªÀÄ£ÉUÉ ¤ÃgÀÄ ºÁPÀÄwÛgÀĪÁUÀ £ÀªÀÄä eÁUÀzÀ°è ªÀÄ£É PÀnÖ ¤ÃgÀÄ ºÁPÀÄwÛgÉãÀÄ F ªÀÄ£É PÉqÀĪÀÅwÛë F eÁUÀ £ÀªÀÄUÉ ¸ÉÃjzÀÄÝ CAvÁ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀÆzÀ®Ä»rzÀÄ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ºÀ£ÀĪÀÄAwAiÀÄ UÀAqÀ, ªÀÄUÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄÊzÀÄ£À£À ªÀÄUÀ ©r¸À®Ä ºÉÆÃzÁUÀ G½zÀªÀgÉ®ègÀÆ ¸ÉÃj PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ºÀ£ÀĪÀÄAw PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ vÁ®ÆPÀ »gÉúɸÀgÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ §¸À£ÀUËqÀ EªÀgÀ ¥Àwß ¥Àæ¨sÁªÀw 45 ªÀµÀð EªÀ¼ÀÄ, ¥ÀwAiÉÆA¢UÉ ¸ÀA¸ÁgÀzÀ°è ©£Áß©ü¥ÁæAiÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ªÀiÁ£À« vÁ®ÆPÀ ºÀgÀß½î UÁæªÀÄzÀ°ègÀĪÀ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÁ¹¸ÀÄwÛzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ:02.07.2011 gÀAzÀÄ 10.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ CPÀÌ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁªÀ£ÀªÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ »gÉúɸÀgÀÆgÀÄ UÁæªÀÄPÉÌ §AzÀÄ ¥ÀwUÉ fêÀ£ÁA±À PÉÆqÀĪÀAvÉ PÉýzÀÝPÉÌ, ¥Àw §¸À£ÀUËqÀ, ¥ÀÄvÀæ CªÀÄgÉñÀ, gÀqÉØ¥Àà vÀAzÉ FgÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Àà vÀAzÉ FgÀ¥Àà EªÀgÉ®ègÀÆ ¸ÉÃj CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, ¹ÃgÉ »rzÀÄ J¼ÉzÁr, PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ CªÀªÀiÁ£ÀUÉƽ¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¥Àæ¨sÁªÀw PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ vÁ®ÆPÀ wªÀiÁä¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀĤªÁ¹, ZÀvÀæ¥Àà PÀÄgÀ£ÀÆgÀÄEªÀgÀ ¥ÀÄvÀægÁzÀ »gÉà ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà & zÀÄgÀÄUÀ¥Àà EªÀgÀÄ ¦vÁæfðvÀ D¹ÛAiÀÄ°è ¨sÁUÀªÀiÁrPÉÆAqÀ £ÀAvÀgÀ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà EªÀ£ÀÄ 2 JPÀgÉ ºÉÆ® RjâªÀiÁrzÀ d«Ää£À°è ¨sÁUÀ PÉÆqÀĪÀAvÉ vÀPÀgÁgÀĪÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝzÀÝ®èzÉ ¢£ÁAPÀ:30.06.2011 gÀAzÀÄ 16.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ »gÉà ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà£ÀÄ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, ©vÀÄÛªÀ vÀ®Ä«¤AzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÁ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ £ÉÃvÁf£ÀUÀgÀ§qÁªÀuɤªÁ¹, gÁzsÉñÁªÀiï E£Áߤ EªÀgÀ ¥ÀÄwæ gÁ¢üPÁ E£Áߤ EªÀgÀ f.ªÉÄïï L.r.£ÉÃzÀÝ£ÀÄß 2010 CUÀ¸ïÖ wAUÀ¼À ªÉÆzÀ®ªÁgÀzÀ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀgÀÄ ºÁåQAUï ªÀiÁr CªÀ¼À ºÉ¸Àj£À°èzÀÝ f.eÉà CPËAmï£ÀÄß zÀÄgÀÄ¥ÀAiÉÆÃUÀ ¥Àr¹ CªÀ¼À ºÉ¸Àj£À°èAiÉÄà E£ÉÆßAzÀÄ E-ªÉÄïï CPËAmï L.r.vÉUÉzÀÄ CzÀgÀ ºÉ¸Àj£À°è CªÀ¼À ¸ÁªÀiÁfPÀ ºÀQÌUÉ CªÀºÉüÀ£ÉAiÀiÁUÀĪÀAvÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¢£ÁAPÀ:02.07.2011 gÀAzÀÄ gÁzsÉñÁªÀiï E£Áߤ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ £ÉÃvÁf£ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ vÁ®ÆPÀ ªÀiÁåzÀgÁ¼À UÉÆ®ègÀºÀnÖ UÁæªÀÄ ¤ªÁ¹, ²ªÀªÀÄä-AiÀÄAPÀ¥Àà zÀA¥ÀwUÀ¼À 05 ªÀµÀðzÀ ¥ÀÄwæ ºÀ£ÀĪÀĪÀÄä¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ:02.07.2011 gÀAzÀÄ vÀªÀÄä ªÁ¸ÀzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VzÁÝUÀ ºÁªÀÅ PÀaÑzÀÄÝ PÀÆqÀ¯Éà CªÀ¼À£ÀÄß ªÀÄ¹Ì ¥ÀlÖtzÀ C£ÀߥÀÆtð D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹ aQvÉì PÉÆr¹zÀÄÝ ZÉÃvÀj¹PÉƼÀîzÉ 09.00 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É CAvÁ ªÀÄÈvÀ ¨Á®QAiÀÄ vÁ¬Ä ²ªÀªÀÄä PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì oÁuÉAiÀÄ°è DPÀ¹äPÀ¸ÁªÀÅ CrAiÀÄ°è zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ªÉÊAiÀÄQÛPÀ zsÁ½ªÀiÁr zÁR°¹gÀĪÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À «ªÀgÀ:

    ²æà ¢Ã¥ÀPï.Dgï.¨sÀƸÀgÀrØ ¦J¸ïL (PÁ & ¸ÀÄ)ªÀiÁ£À«oÁuÉ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:02.07.2011 gÀAzÀÄ 15.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ªÀiÁ£À« ¥ÀlÖtzÀ ¸ÉÆäAiÀiÁUÁA¢ü ¸ÀPÀÌgɨsÁ« DAd£ÉÃAiÀÄ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀºÀwÛgÀ E¹àÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ ®PÀëöät vÀAzÉ ©üêÀÄtÚ 30 ªÀµÀð, ºÉÆÃl¯ïªÁå¥Áj ¸Á:d£ÀvÁPÁ¯ÉÆä ªÀiÁ£À« & EvÀgÉ 5 d£ÀgÀ£ÀÄß §A¢ü¹, E¹àÃmïJ¯ÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀĺÀt:3020/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀiÁ£À« oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ²æà ¢Ã¥ÀPï.Dgï.¨sÀƸÀgÀrØ ¦J¸ïL (PÁ & ¸ÀÄ)ªÀiÁ£À«oÁuÉ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:02.07.2011 gÀAzÀÄ 17.45 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀiÁ£À« ¥ÀlÖtzÀ CA¨ÉÃqÀÌgï £ÀUÀgÀzÀ d£ÀvÁ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀÄzsÀå ªÀiÁgÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ ¸ÀtÚ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ «ÄrPÀgÉrØ 30 ªÀµÀð ¸Á:CA¨ÉÃqÀÌgï £ÀUÀgÀ ªÀiÁ£À« EªÀ£À£ÀÄß §A¢ü¹, C.Q.gÀÆ:1475/- ªÀiË®åzÀ 30 NgÀf£À¯ï ZÁAiÀiïì ªÀÄzsÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀiÁ£À« oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 03.07.2011 gÀAzÀÄ 110 ¥ÀæPÀgÀt ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr :25,800/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES

ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ :

ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ: ಶ್ರೀ ರಘುನಾಥ ತಂದೆ ಗುರಣ್ಣಾ ವಠಾರ ಸಾ|| ಮೇಳಕುಂದಾ ತಾ|| ಜಿ|| ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಸಾರಾಂಶ ಏನೆಂದರೆ ತಾನು ಮತ್ತು ತನ್ನ ಸಂಬಂಧಿ ಮಹೇಶ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡಿ , ಮಹೇಶ ಇವರ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲದ ಮೇಲೆ ಗುಲಬರ್ಗಾ ದಿಂದ ಮೇಳಕುಂದಾಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಕುರಿತು ಹೋಗುವಾಗ ಅಫಜಲಪೂರ ರೋಡಿನ ಶರಣ ಸಿರಸಗಿ ಮಡ್ಡಿಯ ಹತ್ತಿರ ಪಾರ್ವತಿ ಲೇಔಟದ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಗಂಡು ಮನುಷ್ಯ ಅಂದಾಜು 25 – 30 ವರ್ಷ ದವನಿದ್ದು ರೋಡಿನ ಬದಿಗೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಗಾಯಗೊಂಡು ಮೃತ್ತ ಪಟ್ಟಿದ್ದು ನೋಡಲಾಗಿ ಆತನ ಹಣಗೆ ತಲೆಗೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದು ಯಾವುದೊ ಒಂದು ವಾಹನದ ಚಾಲಕನು ತನ್ನ ವಾಹನವನ್ನು ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ಭಾರಿ ಗಾಯಗೊಳಿಸಿ ವಾಹನದೊಂದಿಗೆ ಹೋಗಿರಬಹುದು ಈ ಘಟನೆಯು ಇಂದು ನಸುಕಿನಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿರಬಹುದು ಮೃತ್ತನ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರು ಪಿರ್ಯಾದಿ ಸಲ್ಲಿಸದಕ್ಕೆ ನಾನೆ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತೆನೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಮಹಿಳೆಯ ಆಕಸ್ಮಿಕ ಸಾವು :
ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ :
ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ತಂದೆ ಬಸಣ್ಣ ಔರಾದಿ ಸಾ|| ಕೊರಳ್ಲೀ ತಾ|| ಆಳಂದ ರವರು ನ್ನ ಮಗಳಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಗಂಡ ಶರಣಬಸಪ್ಪ ಬಾಬನಗೌಡ ಸಾ: ಜಂಬಗಾ (ಬಿ) ಇವರು ತನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಚಹಾ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಸ್ಟೋದ ಹವಾ ಹಾಕಿ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಲು ಹೋದಾಗ ಒಮ್ಮೇಲೆ ಮೈಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ಉಪಚಾರದ ಸಲುವಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ . ಉಪಚಾರ ಫಲಕಾರಿಯಾಗದೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾಳೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES

ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ :

ಸಂಚಾರಿ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ನೀಲಕಂಠ ತಂದೆ ಬಾಭುರಾವ ಸಿರಸಗಿ ಸಾ|| ದುಬೈ ಕಾಲೋನಿ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ನನ್ನ ತಮನಾದ ರಾಜು ಇತನು ಹುಮನಬಾ್ ಬೆಸದಿಂದ ಚೌಕ ಕಡೆಯಿಂದ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೊರಟಾಗ ಯಾವಧೋ ಒಮದು ವಾಹನ ಚಾಲಕನು ತನ್ನ ವಾಹನವನ್ನು ಅತೀವೆಗ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಕಾಳಜಿತನದಿಂದ ನಡೆಯಿಸಿ ಕೊಂಡು ಬಂದು ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿದ ಪರಿಣಾಮ ರಾಜು ಇತನು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಮೃತ ಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ :

ಚಿಂಚೋಳಿ ಠಾಣೆ. ವಿಜಯಕುಮಾರ ತಂದೆ ಚಂದ್ರು ಸಾ: ಗಂಗೂನಾಯಕ ಚಂದಾಪುರ ತಾಂಡಾ ರವರು ನಾನು ಇಂದು ದಿನಾಂಕ 02.07.2011 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ ನಾನು ಜೆ.ಸಿ.ಬಿ ಯನ್ನು ಚಂದಾಪುರ ಕ್ರಾಸದಲ್ಲಿರುವ ಪೇಟ್ರೋಲ ಪಂಪನ ಹತ್ತಿರ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಊಟ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಹಿಂದುಗಡೆ ರಾಮಶೆಟ್ಟಿ ಇವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯೂ ಕುಳಿತಿದ್ದನ್ನು ನೋಡಿ ನಾನು ಕೂಡಾ ರಾಮಶೆಟ್ಟಿಯವರ ಮನೆಯ ಮುಂದುಗಡೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಾಗ ಹೀರಾಸಿಂಗ್ ತಂದೆ ರಾಮಜೀ ಜಾದವ್ ಇತನು ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು ಕೊಯತ್ತಾ ತಂದು ಹೊಡೆದಿರುತ್ತಾನೆ ಇದನ್ನು ಕೇಳಲು ಬಂದ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ರಾಜು ಇತನು ಯಾಕೇ ಹೊಡೆದಿರುವಿ ಅಂತಾ ಕೇಳುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಹೀರಾಸಿಂಗ್ ತಂದೆ ರಾಮಜೀ ಜಾದವ , ಚಂದ್ರು ತಂದೆ ರಾಮಜೀ ಜಾದವ ಚಾಂಗಿಬಾಯಿ ಗಂಡ ಹೀರಾಸಿಂಗ್ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಬಂದು ನನಗೆ ಚಾಂಗಿಬಾಯಿ ಇವಳು ಒತ್ತಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಳು. ಹೀರಾಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರು ಕೂಡಿ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಕಾಲಿನಿಂದ ಒದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣನು ಹೀರಾಸಿಂಗ್ ನ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಇರುವ ನಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಬೋರಲಾಗಿ ಬಿದ್ದನು. ಆಗ ನಾನು ಚಿರಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಸದರಿ ಆಪಾದಿತರಾದ ಹೀರಾಸಿಂಗ್ , ಚಂದ್ರು ಹಾಗೂ ಚಾಂಗೀಬಾಯಿ ಇವರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೋದರು. ನಾನು ಮತ್ತು ರಾಮಶೆಟ್ಟಿ ತಂದೆ ವಸೂರಾಮ ಕೂಡಿ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣನಿಗೆ ನೋಡಲು ಅವನಿಗೆ ಎಡ ಹಣೆಗೆ ಹಾಗೂ ಎಡ ಮೆಲಕಿನ ಹತ್ತಿರ ಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದವು. ಆಗ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಮಾತಾಡಿಸಲು ಅವನು ಸತ್ತಿದ್ದನು. ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಕಳ್ಲತನ ಮಾಲು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿದ ಬಗ್ಗೆ .

ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ :
ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಎಸ್‌ಎಮ್‌ ಕೃಷ್ಣಾ ಕಾಲನಿಯಲ್ಲಿ ವಾಹನಗಳ ಪರವಾನಿಗೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹಲವಾರು ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅವುಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಬಾಗಳನ್ನು ಬಿಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾ ತಿಳಿದು ಬಂದ ಮಾಹಿತಿ ಮೇರೆಗೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಅವರನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಿದಾಗ ಅನ್ವರ ಅಲಿ ಖಾನ ತಂದೆ ಎಜ್ಜಾಜ ಅಲಿ ಖಾನ ಸಾಃ ಸಿಐಬಿ ಕಾಲನಿ ಗುಲಬರ್ಗಾ , ಇರಫಾನ ಪಟೇಲ ತಂದೆ ಶಬ್ಬಿರ ಪಟೇಲ ಸಾಃ ಎಕ್ಬಾಲ ಕಾಲನಿ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಅಂತಾ ತಿಳಿದಿದ್ದು , ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಕೇಲವು ಕಂಪನಿಗಳ 4 ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲಕಗಳನ್ನು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಅವುಗಳ ದಾಖಲಾತಿಗಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ ಯಾವುದೇ ದಾಖಲಾತಿಗಳು ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವದು ಕಂಡು ಬಂದಿರುತ್ತದೆ . ವಾಹನಗಳ ಮತ್ತು ಬಿಡಿ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಸಂಬಂಧ ಪಟ್ಟವರು ಈ ಕೆಳಕಂಡ ನಂಬರಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಕೋರಲಾಗಿದೆ . ಮೊ 9480803553 ಆಪೀಸ ನಂ: 08472/263631 ಮತ್ತು 08472/263630