Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Monday, October 20, 2008

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES AT GURMITKAL PS ON 19th Oct 08

UÀÄgÀ«ÄoÀPÀ¯ï oÁuÉ : d§j ¸ÀA¨sÉÆÃUÀ : ¢£ÁAPÀ 19-10-08 gÀAzÀÄ gÁwæ 10.30 UÀAmÉUÉ ²æêÀÄw ªÉAPÀlªÀÄä UÀAqÀ ¹Ã£À¥Àà G¸ÉãÉÆÃ¼ï ¸Á|| ZÀAqÀæQ §»zÉð¹UÉ ºÉÆÃV ªÁ¥À¸ÀÄì ªÀÄ£ÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ JzÀÄj¤AzÀ §AzÀ ¸ÁAiÀÄ¥Àà ¸Á:ZÀAqÀQæ EvÀ£ÀÄ ²æêÀÄw ªÉAPÀlªÀÄä¼À PÉÊ»rzÀÄ J¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÉAPÀlªÀÄä£ÀªÀgÀ ºÁUÀÆ ºÀtªÀÄAvÀÄ EAl¤QgÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ EzÀÝ ¸ÀA¢AiÀÄ°è J¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV agÁqÀzÀAvÉ JqÀUÉʬÄAzÀ ¨Á¬Ä MwÛAiÀiÁV »rzÀÄPÉÆAqÀÄ £É®PÉÌ JwÛ ºÁQ aÃgÁqÀzÀAvÉ ¸ÉgÀV¤AzÀ ¨Á¬Ä MwÛAiÀiÁV »rzÀÄ ªÉÄÃ¯É ©zÀÄÝ d§j ¸ÀA¨sÉÆÃUÀ ªÀiÁrzÀ §UÉÎ ²æêÀÄw ªÉAPÀlªÀÄä£ÀªÀgÀÄ ¸ÁAiÀÄ¥Àà£À «gÀÄzïÝ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀÄÝ ²æà dUÀ£ÁßxÀ J¯ï ¥Ánïï s¦.J¸À.L UÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ® oÁuÉgÀªÀgÀÄ PÀ®A 376 L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Daily Crime Update-Bidar, 20-10-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

 ¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 20-10-2008

ªÀÄ»¼ÉUÉ ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ »A¸É ¤ÃqÀÄwÛgÀĪÀ ¥Àw ªÀiÁºÁ±ÀAiÀÄ

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 110/08 PÀ®A 498(J), 323, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 19/10/2008 gÀAzÀÄ 1330 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ZÀAzÀæPÀ¯Á UÀAqÀ ¸ÀÄgÉñÀ gÉrØ UÀÄqÀ¸ÀÄgÉ ªÀAiÀÄ 35 ªÀµÀð ¸Á: ªÀĸÀ̯ï gÀªÀgÀÄ ¸À°è¹zÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 19 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ªÀĸÀ̯ï UÁæªÀÄzÀ ¸ÀÄgÉñÀgÉrØ EªÀgÀ eÉÆvÉUÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ, ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ 8 ªÀµÀðUÀ¼ÀªÀgÉUÉ ¸ÀjAiÀiÁV £ÉÆÃrPÉÆArzÀÄÝ,  FUÀ ²æêÀÄw U˱Á UÀAqÀ ªÉÆû£À ¸Á; ªÀĸÀ̯ï EªÀ¼ÉÆA¢UÉ C£ÉÊwPÀ ¸ÀA§AzsÀ ºÉÆA¢gÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj ¸ÀÄgÉñÀ gÉrØ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA§A¢ü «oÀׯï gÉrØ gÀªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr zÉÊ»PÀ ºÁUÀÄ ªÀiÁ£À¹PÀ QgÀÄPÀļÀ ¤Ãr CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½ªÀÄzÀ ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É. CAvÀ ¤ÃrzÀ zÀÆj£É ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ. 

D¹ÛUÁV zÁAiÀiÁ¢UÀ¼À dUÀ¼À : fêÀ ¨ÉzÀjPÉ

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 111/08 PÀ®A 341, 504, 506 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 19/10/2008 gÀAzÀÄ 1915 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠱ÉÃR d¨ÁâgÀ vÀAzÉ ±ÉÃR gÀ»ªÀiï ¸Á§ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ  CtÚ£ÁzÀ ±ÉÃR ªÉÄÊ£ÉÆâݣï gÀªÀjUÉ vÀ£Àß ¥Á°UÉ §AzÀ ºÉÆî ©lÄÖ PÉÆqÀÄ ºÁUÀÄ EµÀÄÖ ¢ªÀ¸À ¨É¼ÉzÀ ¨É¼ÉAiÀÄ°è CzsÀð ¥Á®Ä PÉÆqÀÄ CAvÀ PÉýzÀPÉÌ ¤£Àß AiÀiÁªÀzÉ ºÉÆî E®è ªÀÄvÀÄÛ PÉÆqÀĪÀÅ¢®è. CAvÀ CAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢gÀªÀgÀÄ ºÉÆî PÀqÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ CPÀæªÀÄ vÀqÉ ªÀiÁr ¤Ã£ÀÄ ºÉÆîPÉÌ ºÉÆÃzÀgÉ RvÀA ªÀiÁqÀÄvÉÛ£É CAvÀ fêÀzÀ  ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ  UÀÄ£Éß zÁR°¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

 

ªÀAiÉÆêÀÈzÀÞ ©üÃPÀëÄPÀ£ÉƧâ£À DPÀ¹äPÀ ªÀÄgÀt

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ  ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.DgÀ. ¸ÀASÉå 11/08 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹.  :-

¢£ÁAPÀ 18,19/10/08 gÀ gÁwæ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ²æà ¸ÀzÀÄÎgÀÄ ¸ÀzÁ£ÀAzÀ ¸Áé«Ä ªÀÄoÀ ¸ÀA¸ÁÜ£À §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ªÉÄãÀ ºÉÆgÀ UÉÃl£À°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ ªÀåQÛ CAzÁdÄ 60 ªÀµÀð ªÀAiÀĹì£À ©üÃPÀëÄPÀ£ÉƧâ gÉÆÃVµÀÖ §qÀPÀ£ÁVzÀݪÀ£ÀÄ DPÀ¹äPÀªÁV ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 19/10/08 gÀAzÀÄ 0700 UÀAmÉUÉ ²æà ªÀÄzsÀÄPÀgÀ vÀAzÉ UÀÄAqÉgÁªÀ ªÀĺÁd£À ²æà ¸ÀzÀÄÎgÀÄ ¸ÀzÁ£ÀAzÀ ¸Áé«Ä ªÀÄoÀ ¸ÀA¸ÁÜ£À §¸ÀªÀPÀ¯Áåt PÁAiÀÄðzÀ²ð gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¥ÉưøïjUÉ ªÀiÁ»w : §A¢üvÀ£À ¸ÀºÉÆÃzÀgÀ¤AzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ 

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 161/08 PÀ®A 324,323,504 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹ : 

¢£ÁAPÀ 19/10/08 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ vÉÆÃgÀuÁ UÁæªÀÄzÀ°è PÀȵÀÚ ªÀÄA¢gÀzÀ ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¸ÀAfêÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀ ¥ÀÆeÁj ªÀÄvÀÄÛ CzÉà UÁæªÀÄzÀ ±ÉÃPÀ PÀ°ÃªÀÄ E§âgÀÄ ªÀiÁvÁqÀÄvÁÛ PÀĽwÛzÁÝUÀ ªÀÄÄzsÉÆüÀ [©] vÁAqÉAiÀÄ ¥Àæ¨sÀÄ gÁoÉÆÃqÀ §AzÀÄ J®ègÀÆ ªÀiÁvÁqÀÄvÁÛ PÀĽwÛzÁÝUÀ ªÀiÁvÀÄ ªÀiÁw£À°è ¥Àæ§Ä EªÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ vÀªÀÄä ±ÉmÉÖ EªÀ¤UÉ £ÀªÀÄä vÁAqÉAiÀÄ ±ÀAPÀgÀ gÁoÉÆÃqÀ EªÀ£ÀÄ ¥ÉưøÀjUÉ »r¹PÉÆnÖzÁÝ£É. FUÀ 3 wAUÀ½AzÀ eÉÊ°£À°èzÁÝ£É CAvÀ CAzÀÄ ºÉÆÃzÀ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ ±ÀAPÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ E¤ß§âgÀÄ vÉÆÃgÀuÁ UÁæªÀÄPÉÌ §AzÀÄ ¦üüAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ PÀ°ÃªÀÄ gÀªÀgÀÄ ±ÉnÖUÉ AiÀiÁPÉ »r¹ PÉÆnÖ¢Ý CAvÀ PÉýzÀPÉÌ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¤UÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ dUÀ¼À ªÀiÁr §rUÉUÀ½AzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

PÀÄrAiÀÄĪÀ ¤ÃjUÁV dUÀ¼À : ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 162/08 PÀ®A 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

 

¢£ÁAPÀ: 19/10/2008 gÀAzÀÄ   ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw. ªÀÄ®èªÀiÁä EªÀ¼ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ¨ÉÆgÀªÉ¯ï¤AzÀ ¤ÃgÀÄ vÀgÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ   DgÉÆævÀ¼ÁzÀ UÀAUÀªÀiÁä ºÁUÀÄ CªÀ¼À ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¨ÉÆgÀªÉ¯UÉ  PÉÆqÀ ºÀaÑ ªÀiÁvÁqÀÄvÁÛ ¤AvÁUÀ, ¸ÀzÀj PÉÆqÀªÀ£ÀÄß vÀÄA©zÀ £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ PÉÆqÀªÀ£ÀÄß vÉÃUÉzÀÄ vÀ£Àß PÉÆqÀªÀ£ÀÄß ¨ÉÆÃgÀªÉ¯ïUÉ ºÀaÑzÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ dUÀ£ÁßxÀ, UÀAUÀªÀÄä, ªÀÄÄ£ÉߪÀiÁä gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ  £ÁªÀÅ ºÀaÑzÀ PÉÆqÀªÀ£ÀÄß ¤£ÀÄ KPÉà vÉÃUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¤£Àß ºÉÆÃqÀ ºÀaÑ¢Ý CAvÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ §rUɬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÉʬÄAzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

dÆeÁlªÁqÀÄwÛzÀÝ 7 d£À dÆdÄPÉÆÃgÀgÀ §AzsÀ£À

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 189/2008 PÀ®A 87 PÉ.¦. DPÀÖ   :-

¢£ÁAPÀ 19/10/08 gÀAzÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀzÀ ªÀÄrªÁ¼À ªÀiÁZÀAiÀiÁå UÀÄAqÀzÀ »AzÉ ¹zÁæªÀÄ ªÀÄAUÁ EªÀgÀ ºÉÆîzÀ ºÀwÛgÀ PÀ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ E¸ÉàÃl dÆeÁl ºÀt ºÀaÑ CAzÀgÀ¨ÁºÀgÀ £À²©£À dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ  J¸ï.¦. ¸ÁºÉçgÀ ¤zÉÃð±À£ÀzÀAvÉ   J.J¸ï.¦. ¸ÁºÉçgÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è ©ÃzÀgÀ f¯Éè «±ÉõÀ zÀ¼À ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆÃA¢UÉ ºÉÆÃV CªÀgÀÄUÀ¼À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ ¹zÁæªÀÄ ªÀÄvÀÄÛ E£ÀÆß 6 d£ÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVÃj ªÀiÁr CªÀgÀÄUÀ½AzÀ MlÄÖ 22,270/- gÀÆ.  ªÀÄvÀÄÛ 52 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÉ®¸ÀPÉÌAzÀÄ ºÉÆzÀªÀ£ÀÄ ºÀtÄÚw£Àß®Äè ºÉÆÃV ¥ÉlÄÖ wAzÀ PÉ®¸ÀUÁgÀ

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 123/08 PÀ®A 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ ;-

¢£ÁAPÀ: 18-10-2008 gÀAzÀÄ ¦ügÁå¢ £ÁgÁAiÀÄtgÁªÀ gÀªÀgÀÄ ªÀiÁtÂPÀgÁªÀ £ÀªÀ¯Á¸À¥ÀÆgÉ gÀªÀgÀ ºÉÆ®PÉÌ PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃV PÉ®¸À ªÀiÁr ºÉÆ®zÀ°èzÀÝ ¹vÁ¥sÀ®PÁ¬ÄAiÀÄ£ÀÄß PÀrzÀÄ EnÖzÀÄÝ DgÉÆævÀgÁzÀ ªÀiÁzsÀªÀgÁªÀ ªÀÄvÀÄÛ E¤ßçâgÀÄ ¹vÁ¥sÀ® ºÀtÚ£ÀÄß vÉÃUÉzÀÄ PÉƼÀÄîwÛzÁÝUÀ ¦ügÁå¢vÀ£ÀÄ £Á£ÀÄ PÀrzÀÄ EnÖgÀÄvÉÛ£É. AiÀiÁPÉ vÉÃUÉzÀÄ PÉƼÀÄîwÛ¢Ýj CAvÀ CA¢zÀPÉÌ DgÉÆævÀgÀÄ §rUɬÄAzÀ JqÀUÉÊ gÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦ügÁåzÀÄ ¸ÁgÀA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

Raichur District Reported Crimes

: C¥ÀºÀgÀt AiÀÄvÀß, ¹¤«ÄAiÀÄ jÃwAiÀÄ°è ¥ÁgÁzÀ ªÀÄUÀÄ :

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ£ÀUÀgÀzÀ UÁdUÁgÀ¥ÉÃmÉ §qÁªÀuÉ ¤ªÁ¹ gÀWÀÄ£ÀAzÀ£À vÀAzÉ CrªÁZÁgï EªÀgÀ 11 ªÀµÀðzÀ ¥ÀÄvÀæ a:«µÀÄÚwÃxÀð EªÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 06.10.2008 gÀAzÀÄ 1730 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ¥sÀQÃgÀ¥Àà£À bÀvÀæzÀ ºÀwÛgÀ DlªÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É §AzÀ E§âgÀÆ C¥ÀjavÀ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ ªÀÄUÀĪÀ£ÀÄß JwÛPÉÆAqÀÄ ªÀÄUÀÄ«£À ¨Á¬ÄªÀÄÄaÑ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ïªÉÄÃ¯É PÀÆræ¹PÉÆAqÀÄ PÀ£ÁðlPÀ ªÉ¯ï¥sÉÃgï læ¸ïÖ ±Á¯ÉPÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ §¸ï§A¢zÀÝjAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ£ÀÄ MªÉÄä¯É ¨ÉæÃPï ºÁQzÁUÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï¤AzÀ PɼÀUÉ fVzÀÄ ¸ÀvÀå£ÁxÀ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ 2£Éà CqÀØgÀ¸ÉÛPÀqɬÄAzÀ NtÂAiÀÄ°è CqÀV PÀĽvÀÄ vÀ¦à¹PÉÆAqÀÄ §A¢gÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¨Á®PÀ£À vÀAzÉ ¢£ÁAPÀ: 19.10.2008 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ £ÉÃvÁf£ÀUÀgÀoÁuÉ UÀÄ£É߸ÀA:105/2008 PÀ®A:363,511 ¨sÁ.zÀA.¸ÀA.CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉPÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

: JgÀqÀÄ gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ, NªÀð£ÀÀ ¸ÁªÀÅ, ªÀÄÆgÀÄ d£ÀjUÉ UÁAiÀÄ :

¢£ÁAPÀ :19.10.2008 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ²æÃzsÀgÀ ¸Á:§Ä¢ð¥ÁqÀ EªÀ£ÀÄ mÁæPÀÖgï¸ÀA: PÉJ.36, nJ.7046, mÁæ°¸ÀA:PÉJ.36,3885, £ÉÃzÀÝ£ÀÄß §Ä¢ð¥Áqï ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ ºÉÆ®ªÉÇAzÀgÀ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯ÁAiÀĹ ªÉÃUÀ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉà £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ gÁªÀÄ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ 21 ªÀµÀð, ¸Á: §Ä¢ð¥Áqï EªÀ¤UÉ mÁæ°¬ÄAzÀ rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ PɼÀUÉ ©zÁÝUÀ CªÀ£À ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É mÁæ,°AiÀÄ UÁ° ºÁAiÀÄÄݺÉÆÃVzÀÝjAzÀ ¨sÁjUÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. mÁæPÀÖgï ZÁ®PÀ£ÀÄ mÁæPÀÖgï ¤°è¹ NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ªÀÄÈvÀ£À vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ AiÀiÁ¥À®¢¤ß oÁuÉUÀÄ£É߸ÀA: 113/2008 PÀ®A: 279,304(J) ¨sÁ.zÀA.¸ÀA. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ 19.10.2008 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ C©Ãzï vÀAzÉ d»ÃgÀÄ¢Ýãï F.PÀ.gÀ.¸Á.¸ÀA.AiÀÄ zÉêÀzÀÄUÀð WÀlPÀzÀ §¸ï¸ÀA:PÉJ.36,J¥sï.399 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß eÁ®ºÀ½î-zÉêÀzÀÄUÀð gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯ÁAiÀĹ ªÉÃUÀ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉà zÉêÀzÀÄUÀð ¥ÀlÖtzÀ ºÉÆgÀªÀ®AiÀÄzÀ°è JwÛ£À §ArUÉ rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ JwÛ£À§Ar ªÀÄÄjzÀÄ©¢ÝzÀÄÝ §ArAiÀÄ°è ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄwÛzÀÝ ²ªÀ¥Àà vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà 45 ªÀµÀð, ¸Á: zÉêÀzÀÄUÀð ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À E§âgÀÆ ºÉtÄÚªÀÄPÀ̽UÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ²ªÀ¥Àà PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð oÁuÉUÀÄ£É߸ÀA: 166/2008 PÀ®A: 279,337 ¨sÁ.zÀA.¸ÀA. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

: ºÁªÀÅ PÀaÑ ªÀåQÛ ¸ÁªÀÅ :

zÉêÀzÀÄUÀðvÁ®ÆPÀ ºÀÄ°UÀÄqÀØUÁæªÀĤªÁ¹, ¸Á§tÚ vÀAzÉ d¯Éè¥Àà 22 ªÀµÀð, EªÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 18.10.2008 gÀAzÀÄ 1630 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ºÀÄ°UÀÄqÀØUÁæªÀÄ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°ègÀĪÀ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ºÁªÀÅ PÀaÑzÀÄÝ PÀÆqÀ¯Éà eÁ®ºÀ½î D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¥ÀæxÀªÀÄ aQvÉì PÉÆr¹, ºÀnÖ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¥ÀjÃPÉëUÉƼÀ¥Àr¹, ªÉÊzsÁå¢üPÁjUÀ¼À ¸À®ºÉAiÀÄAvÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯Áè D¸ÀàvÉæUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀiÁUÀðzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ªÀÄÈvÀ£ÀvÀAzÉ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î oÁuÉ DPÀ¹äPÀ¸ÁªÀÅ ¸ÀA:30/2008 PÀ®A:174 zÀA.¥Àæ.¸ÀA. CrAiÀÄ°è zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

: E¹àÃmï dÆeÁl, 5 d£ÀgÀ §AzsÀ£À, gÀÆ: 2630/- d¦Û :

²æà ©.L.gÉrØ ¦J¸ïL ¸ÀzÀgÀ§eÁgÀoÁuÉ & ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:19.10.2008 gÀAzÀÄ 1615 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ºÀjºÀgÀgÉÆÃqï£À°ègÀĪÀ ¹JA¹ PÁA¥ÉèPïì ºÀwÛgÀ E¹àÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀݪÀgÀ ªÉÄÃ¯É zsÁ½ªÀiÁrzÁUÀ NªÀð£ÀÄ NrºÉÆÃVzÀÄÝ, ±Á±ÁªÀ° vÀAzÉ ¸Á¢üPïºÀĸÉÃ£ï ¸À°ÃªÀiï vÀAzÉ ¨sÁµÀÄ«ÄAiÀiÁå E§âgÀÆ ¸Á: ªÀÄAUÀ¼ÀªÁgÀ¥ÉÃmÉ, AiÀÄĪÀgÁd±ÉnÖ vÀAzÉ AiÀÄAPÀAiÀÄå±ÉnÖ DAd£ÉÃAiÀÄ vÀAzÉ AiÀÄ®è¥Àà E§âgÀÆ ¸Á: ªÀÄrØ¥ÉÃmÉ ªÀÄvÀÄÛ ºÀĸÉãÀ«ÄAiÀiÁå vÀAzÉ UÀ¥sÀÆgÀ¸Á§ ¸Á: UÀAeïgÀ¸ÉÛ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄEªÀgÀ£ÀÄß §A¢ü¹, E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀÄ ºÀt: 2630=00 gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀgÀ§eÁgÀoÁuÉ UÀÄ£É߸ÀÀA.227/2008 PÀ®A: 87 PÉ.¦.DåPïÖ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES AS ON 19th Oct 08


D¼ÀAzÀ ¥Éưøï oÁuÉ: 8 ªÀµÀð¢AzÀ vÀ¯É ªÀÄgɹPÉÆArzÀÝ DgÉÆæ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ ªÁjÃPï£À §AzsÀ£À : D¼ÀAzÀ oÁuÉ, PÁ¼ÀV oÁuÉ ºÁUÀÆ ªÀĺÁgÁµÀÖç gÁdåzÀ GªÀÄgÀUÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£ÉßUÀ¼À°è ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 8 ªÀµÀðUÀ½AzÀ vÀ¯ÉªÀÄj¹PÉÆArzÀÝ DgÉÆæ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ ªÁjÃPï RdÆj UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ §UÉÎ ªÀiÁ»w ¸ÀAUÀ滹 ªÀiÁ£Àå ²æà P˱À¯ÉÃAzÀæ PÀĪÀiÁgÀ J.J¸ï.¦ D¼ÀAzÀ EªÀgÀ £ÉvÀÈvÀézÀ°è, ²æë.J¸ï. ºÁ®ªÀÄÆwðgÁªÀ ¹¦L D¼ÀAzÀ ºÁUÀÆ D¼ÀAzÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¢£ÁAPÀ: 19/10/2008 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 5-30 UÀAmÉUÉ RdÆj PÁæ¸Àß°è zÁ½ªÀiÁr DgÉÆæ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ ªÁjÃPÀð£À£ÀÄß §A¢ü¹ £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£À PÀÄjvÀÄ PÀ¼ÀÄ»¸À¯ÁVzÉ.

©üà UÀÄr ¥ÉưøÀ oÁuÉ : dÆdÄPÉÆÃgÀgÀ §AzsÀ£À : ¢£ÁAPÀ: 19/10/08 gÀAzÀÄ ²æà n.©.gÁA¥ÀÆgÀPÀgï ¦ J¸ï L ©ü.UÀÄrgÀªÀgÀÄ oÁuÉ ¹§âA¢ d£ÀgÁzÀ ªÉÆúÀ£À gÉrØ ¦¹.979,F±ÀégÀ ¦¹.811,gÁªÀÄ°AUÀ ¦¹.968,ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ ¦¹870, ªÀÄPÀ§Æ® ¦¹.775,¨sÁµÀ¥ÀmÉî ¦¹.778 gÀªÀgÉÆA¢UÉ oÁuÉ ºÀ¢ÝAiÀÄ ªÀÄÄqÀ§Æ¼À UÁæªÀÄzÀ°è zÁ½ªÀiÁr UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ UÀæAxÁ®AiÀÄ PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ 1.¸ÉÆêÀÄ¥Àà vÀA ©üêÀıÁ 2.¹zÀÝtÚ vÀA ¸ÀAUÀ¥Àà 3.²ªÀªÀiÁ£À¥Àà vÀA. gÁªÀÄ¥Àà 4.ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀA. zÀÄAqÀ¥Àà 5.ºÉÆ£ÀߥÀà vÀA PÁ±À¥Àà 6.ZÀAzÀ¥Àà vÀA: ªÀÄ®è¥Àà ¸Á:ªÀÄÄqÀ§Æ¼À vÁ: ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVÃgÀ ªÀiÁr dÆeÁlPÉÌ vÉÆqÀV¹zÀÝ £ÀUÀzÀÄ gÀÆ 1685/- ºÁUÀÆ eÁeÁlPÉÌ §¼À¹zÀ E¹àÃlÄ J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁr D¥Á¢vÀgÀ «gÀÄzÀÝ ©ÃªÀÄgÁAiÀÄ£À UÀÄr oÁuÉAiÀÄ°è PÀ®A 87 PÉ.¦.JPÀÖ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

±ÉÆÃgÁ¥ÀÄgÀ oÁuÉ: PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt
:¢£ÁAPÀ 14/10/08 gÀAzÀÄ gÁwæ 10:30 jAzÀ 11:30gÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¸ÀÄgÀ¥ÀÄgÀ ¥ÀlÖtzÀ°è JwÛ£ÀªÀĤ «Ä¯ï ºÀwÛgÀzÀ°èzÀÝ ©.J¸ï.J£ï.J¯ï PÉç¯ï ªÁAiÀÄgï C.Q.5000/- gÀÆ. £ÉÃzÀÝ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAr ºÉÆÃzÀ §UÉÎ ©.J¸ï.J£ï.J¯ï G¥À-«¨sÁVÃAiÀÄ C©üAiÀÄAvÀgÀgÀÄ ¸ÀÄgÀ¥ÀÄgÀ gÀªÀgÀÄ zÀÆgÀÄ ¸À°è®¹zÀÄÝ ±ÉÆÃgÁ¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è PÀ®A 379 L.¦.¹ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

aAZÉƽ ¥Éưøï oÁuÉ:- C¥ÀWÁvÀ :¢£ÁAPÀ;- 19.10.08. gÀAzÀÄ ²æêÀÄw GªÀiÁzÉë UÀAqÀ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ ªÉÆÃvÀPÀ¥À½î ¸Á:RÄzÁÝA¥ÀÄgÀ gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä UÀAqÀ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀgÉÆA¢UÉ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ºÀÄqÀzÀ½î PÁæ¸ï ©æÃeï ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ aªÀÄä£ÀZÉÆÃqÀ PÀqɬÄAzÀ ¥ÀªÀ£À vÀAzÉ ¥ÀÄlÖgÁdÄ ¸Á: ¸ÀįÉÃ¥ÉÃl EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄvÁÛ ²æêÀÄw GªÀiÁzÉë ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ¥Àw PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÀ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA:PÉ.J.32/PÉ.7328 £ÉÃzÀÝPÉÌ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÄÝ DUÀ PɼÀUÀqÉ ©zÀÄÝ GªÀiÁzÉëAiÀĪÀjUÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ£ÀÄ EvÀ£ÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÀÄ ªÀÄÈvÀÛ¥ÀnÖzÀÄÝ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¢zÀ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ ¥ÀªÀ£À vÀAzÉ ¥ÀÄlgÁd ¸Á: ¸ÀįÉÃ¥ÉÃmï EvÀ¤UÉ ¸ÀºÀ ¨Áj ¥ÉmÁÖV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄ ªÀÄÈvÀÛ¥ÀnÖzÀÄÝ ²æà ²ªÀgÁd.Dgï.ªÀÄÆzsÉÆüÀ ¦.J¸ï.L gÀªÀgÀÄ aAZÉƽ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è PÀ®A:279.337.338.304(J) L.¦.¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è zÁR¯ÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

UÉÆúÀvÀå ¤ªÁgÀuÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

1] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 167/08 PÀ®A 11 PÀ£ÁðlPÀ UÉÆúÀvÀå ¤ªÁgÀuÉ & ¥À±ÀÄ ¸ÀAgÀPÀët PÁAiÉÄÝ 1964 PÁAiÉÄÝ.:

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 19/10/2008 gÀAzÀÄ 16-00 UÀAmÉUÉ ²æà f.J¸ï.GqÀV, ¥Éưøï E£Àì¥ÉPÀÖgï £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ ¥Áæt ªÀiÁA¸ÀªÀ£ÀÄß d¦Û ¥Àr¹zÀ §UÉÎ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ºÁUÀÆ vÀªÀÄä ªÀgÀ¢AiÀÄ£ÀÄß ¥À±ÀÄ ªÉÊzÁå¢üPÁjUÀ¼À ªÀgÀ¢AiÉÆA¢UÉ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ¤ÃrzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 19/10/2008 gÀAzÀÄ 10-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀ£ÁzÀ gÉÆõÀ£À vÀAzÉ gÀ¸ÀÆ®¸Á§ ªÀAiÀÄ 32 ªÀµÀð, eÁ:ªÀÄĹèA, G: ªÀiÁA¸ÀzÀ ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: UÀÄAqÀªÀÄä PÁåA¥ï, UÀAUÁªÀw FvÀ£ÀÄ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ CA¨ÉÃqÀÌgÀ £ÀUÀgÀzÀ°ègÀĪÀ PÀ¸Á¬ÄSÁ£ÉAiÀÄ°è ¥Áæt ªÀzsÉ ªÀiÁqÀ®Ä ¥À±ÀÄ ªÉÊzÁå¢üPÁjUÀ½AzÀ ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀgÀ¸À¨sÉAiÀĪÀjAzÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀîzÉ C£À¢üPÀÈvÀªÁV zÀ£ÀªÀ£ÀÄß ªÀzsÉ ªÀiÁr ªÀiÁgÁl ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà r.ªÉAPÉÆç ¦.J¸ï.L.(C.«.) £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀAUÁªÀw gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

2] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 227/08 PÀ®A. ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ:.

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà PÉñÀ¥Àà vÀA¢ ©ÃªÀÄ¥Àà §ÆvÁ ªÀAiÀiÁ: 58 eÁ: zÉêÁAUÀ G: £ÉÃPÁjPÉ ¸Á: ¨sÁUÀå£ÀUÀgÀ, ¢£ÁAPÀ 04-09-08 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 9.30 UÀAmÉUÉ vÀ£Àß ªÀÄUÀ£ÁzÀ ±À²zsÀgÀ ªÀAiÀiÁ:19 EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß aPÀÌ¥Àà£À CAUÀrUÉ ºÉÆÃV §gÀĪÀÅzÁÝV ºÉý ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ EzÀĪÀgÉUÀÆ §A¢gÀĪÀÅ¢®è PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀ ¦ügÁå¢ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÁUÀÄ£Éß £ÀA:227/08 PÀ®A:ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ C£ÀéAiÀÄ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¥Á¸ÀuÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ. UÀÄ£Éß ¸ÀܼÀªÀÅ oÁuɬÄAzÀ GvÀÛgÀPÉÌ 2 Q.«ÄÃ. CAvÀgÀzÀ°ègÀÄvÀÛzÉ.