Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Thursday, November 6, 2008

Daily Crime Update-Bidar, 06-11-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 06-11-2008

DlªÁqÀÄvÀÛ¯Éà ¨Á«AiÀÄ°è ©zÀÝ E§âgÀÄ zÀÄzÉÊð« ªÀÄPÀ̼À ¸ÁªÀÅ
¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 07/08 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 4-11-08 gÀAzÀÄ 1630 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄPÀ̼ÁzÀ 1)C£ÀÄgÁzsÀ vÀAzÉ ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ ªÀAiÀÄ 5 ªÀµÀð 2) ¥ÉæëįÁ vÀAzÉ ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ ªÀAiÀÄ 3 ªÀµÀð gÀªÀgÀÄ ºÉÆ®zÀ ¨Á«AiÀÄ ºÀwÛgÀ ZÉAqÀÄ DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj ZÉAqÀÄ ²æà «dAiÀÄgÉrØ gÀªÀgÀ ¨Á«AiÀÄ°è ©¢ÝzÀÝjAzÀ vÀ£Àß 2 d£À ªÀÄPÀ̼ÀÄ ¸ÀzÀj ¨Á«AiÀÄ°è §VÎ £ÉÆÃqÀĪÁUÀ DPÀ¹äPÀªÁV ¨Á«AiÀÄ°è ©zÀÄÝ ¤ÃgÀ°è ªÀÄļÀÄV ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ. £À£Àß ªÀÄPÀ̼À ¸Á«£À°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢®è CAvÀ ªÀÄÈvÀ ªÀÄPÀ̼À vÀAzÉAiÀiÁzÀ ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ vÀAzÉ «ÃgÀ±ÉÃnÖ ¨ÁªÀV gÀªÀgÀÄ gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 05-11-2008 gÀAzÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ªÉÄÃ¯É AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÉÆÃqÉ PÀĹzÀÄ ¸ÀvÀÛ ªÀåQÛAiÀÄ ¸ÁªÀÅ ªÀÄÄaѺÁQzÀÝ®èzÉ ªÀÄÈvÀ£À ¥ÀwßUÉ »A¸É ¤ÃrzÀ ¥ÀæPÀgÀt 
§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 182/08 PÀ®A 147, 304(J), 420, 504 eÉÆvÉ 149 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3(1)(10) J¸ï¹/J¸ïn ¦J JPÀÖ 1989 :-

¢£ÁAPÀ 25/04/07 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ®QëèÁÄ gÀªÀgÀ UÀAqÀ£ÁzÀ µÀtÄäR vÀAzÉ ªÁªÀÄ£ÀgÁªÀ ¸ÀÆAiÀÄðªÀA² ªÀAiÀÄ 23 ªÀµÀð ¸Á: ¨sÁqÀ¸ÀAVé vÁ: ¨sÁ°Ì EªÀ£ÀÄ eÁ£Á¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ «oÀ® vÀAzÉ ¥ÀArvÀgÁªÀ PÀ£ÀPÀnÖ EªÀgÀ ºÀwÛgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¸ÀAnæÃAUï PÉÆ° PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ ªÀÄ£É ªÀiÁ°PÀ ¸ÀAnæÃAUï PÉ®¸ÀPÁÌV PÀZÁÑ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ G¥ÀAiÉÆÃV¹zÀjAzÀ ªÀÄ£É ªÀiÁ°PÀgÀ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ UÉÆqÉ PÀĹzÀÄÝ µÀtÄäR£À ªÉÄÃ¯É ©zÀÄÝ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ ªÀÄ£É ªÀiÁ°PÀ «oÀ® PÀ£ÀPÀmÉÖ EvÀ£ÀÄ oÁuÉUÉ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃqÀ CAvÁ ºÉý 5 ®PÀë PÉÆqÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ 35,000/- gÀÆ¥ÁÄ PÉÆlÄÖ E£ÀÆß½zÀ ºÀt, £ÀAvÀgÀ PÉÆqÀĪÀÅzÁV ºÉý, PÉÆqÀzÉà 5 ®PÀë ªÀÄÄnÖgÀÄvÁÛªÉ CAvÁ PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæ §gÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÉƸÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. ¢£ÁAPÀ 25/10/08 gÀAzÀÄ 1100 WÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ DgÉÆæ «oÀ® PÀ£ÀßPÀmÉÖ gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV E£ÀÆß½zÀ ºÀt PÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆæ «oÀ® PÀ£ÀßPÀmÉÖ ªÀÄvÀÄÛ NA¥ÀæPÁ±À vÁvÉgÁªÀ ¥Ánî, ¢£ÉñÀ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ¥Ánî ¨Á¯Áf vÀAzÉ zsÀ£ÀgÁd, C§Äâ vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ ¥Ánî ¸Á; ¨ÉÃl¨Á®PÀÄAzÀ, «¯Á¸À vÀAzÉ UÀt¥ÀvÀgÁªÀ PÀgÁ¼É ºÁUÀÆ ¤Ã®PÀAoÀ vÀAzÉ F±ÀégÀ¥Áà dUÀvÁ¥À gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¤£ÀUÉ §Æl¤AzÀ ºÉÆqÉAiÀÄÄvÉÛÃªÉ E°èAzÀ ºÉÆÃUÀÄ JAzÀÄ »AiÀiÁ½¹ CªÀªÀiÁ£À ªÀiÁr PÀ¼ÀÄ»¹gÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ Cfð zÀÆgÀ ¤ÃrzÀÝPÉÌ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
 
UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀ »A¸É : «µÀ¸Éë¹ £ÀªÀªÀzÀÄ«£À ¸ÁªÀÅ 
§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 183/08 PÀ®A 498(J),306 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 06/11/08 gÀAzÀÄ 0500 WÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ eÁ£Á¨ÁÄ UÀAqÀ gÁªÀÄ°AUÀ ¸Á: WÁl»¥ÀàgÀUÁ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ gÉÃtÄPÁ EªÀ½UÉ 6 wAUÀ¼À »AzÉ ¤gÀUÀÄr UÁæªÀÄzÀ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ eÉÆvÉ ®UÀß ªÀiÁrzÀÄÝ ®UÀß CzÀ JgÀqÀÄ wAUÀ¼ÀÄ UÀAqÀ ºÉAqÀw ¸ÀÄRªÁV ¸ÀA¸ÁgÀ ªÀiÁrzÀ £ÀAvÀgÀ CªÀ¼À CvÉÛ avÁæ¨ÁÄ ªÀiÁªÀ ¢UÀA§gÀ ªÀÄvÀÄÛ UÀAqÀ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ EªÀgÀÄ ¤Ã£ÀÄ §ºÀ¼À C£Àß w£ÀßwÛ ªÀÄ£É ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆ®zÀ°è£À PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀÅ¢®è JAzÀÄ ¨ÉÊAiÀÄĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝjAzÀ CªÀgÀ QgÀÄPÀļÀ vÁ¼À¯ÁgÀzÉ ¢£ÁAPÀ 05/11/08 gÀAzÀÄ 1930 UÀAmÉUÉ ¤gÀUÀÄr UÁæªÀÄzÀ°è «µÀ ¸Éë¹ ªÀÄgÀt ºÉÆA¢gÀÄvÁÛ¼É CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÉÄÊzÀÄ£À£À ªÀiÁ£À¹PÀ »A¸É : ªÀÄ»¼ÉAiÀÄ ¸ÁªÀÅ
¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 81/08 PÀ®A 498(J) L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 04-11-2008 gÀAzÀÄ 1145 PÀgÀPÀ£À½î UÁæªÀÄzÀ°è ²æêÀÄw. §ÄdªÀÄä UÀAqÀ ¥Àæ¨sÀÄ ¥sÀįÁè EPÉAiÀÄÄ «µÀ ¸ÉêÀ£É ªÀiÁr ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ ªÀÄ£ÁßJSÉýîAiÀÄ°è aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÁÝgÉ JA§ ªÀiÁ»wAiÀÄAvÉ ¦J¸ïL ¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ gÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÁßJSÉýî D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃV ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉ¥ÀqÉzÀ «µÀAiÀĪɣÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 4-11-2008 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 0830 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ²æêÀÄw §ÄdªÀÄä¼À UÀAqÀ GqÀªÀÄ£À½îUÉ ºÉÆÃzÁUÀ ªÀ¸ÀAvÀ gÁ¸ÀÆgÀ JA§ ªÀåQÛ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄzÀÝ£ÀÄß £É¥À ªÀiÁr ªÉÄÊzÀÄ£À £ÁUÀ¥Áà dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ªÀ¸ÀAvÀ gÁ¸ÀÆgÀ ªÀÄvÉÛ KPÉ ¤ªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ §A¢zÁÝ£É, CªÀ¤UÀÆ ¤£ÀUÀÆ AiÀiÁªÀ ¸ÀA§AzÀ«zÉ JAzÀÄ PÉýzÀÝPÉÌ DPÉ £À£Àß UÀAqÀ£À£ÀÆß PÉüÀÄvÁÛ §A¢zÁgÉ JAzÀÄ ºÉýzÀgÀÆ PÉüÀzÉà ªÉÄÊzÀÄ£À £ÁUÀ¥Àà gÀA¥À ªÀiÁr 4 d£ÀgÀÄ ¸ÉÃgÀĪÀAvÉ ªÀiÁr ¤£ÀUÀÆ ªÀ¸ÀAvÀ¤UÀÆ C£ÉÊwPÀ ¸ÀA§AzsÀ EzÉ JAzÀÄ ¥Àj¥ÀjAiÀiÁV ¨ÉÊzÀÄ ºÁUÀÄ ªÀiÁ£À¹PÀ QgÀÄPÀļÀ PÉÆnÖzÀÝPÉÌ ¨ÉøÀgÀ UÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EnÖzÀ vÉÆUÀj ¨É¼ÉUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ ªÀÄzÀÄÝ PÀÄr¢gÀÄvÉÛãÉ. JAzÀÄ ºÉýPÉ ¤Ãr ªÀiÁ£À¹PÀªÁV vÉÆAzÀgÉ PÉÆqÀÄwÛzÀ ªÉÄÊzÀÄ£À £ÁUÀ¥Áà£À «gÀÄzsÀÞ PÀæªÀÄPÉÊPÉƼÀî®Ä «£ÀAw EzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

D¹Û «ªÁzÀ : gÀPÀÛUÁAiÀÄ
¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA: 82/08 PÀ®A 504, 323, 326 L¦¹ ;-
¢£ÁAPÀ 05-11-2008 gÀAzÀÄ 1115 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀiÁtÂPÀ vÀAzÉ ¥Á¥ÀAiÀiÁå ¥À¯ÉèzÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£ÀAvÉ ²æà ªÀiÁtÂPÀgÀªÀgÀÄ vÀ£Àß ¥Á°UÉ §AzÀ ºÉÆîzÀ°èzÀÝ PÀnÖUÉUÀ¼ÀÄ ¥ÁèlzÀ°è vÀAzÀÄ ºÁQPÉƼÀî¨ÉÃPÉAzÀÄ ¸ÀéZÀÑ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ CªÀgÀ CtÚ£À ªÀÄUÀ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Áà ¥À¯ÉèÃzÀ gÀªÀgÀÄ §AzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ EzÀÄ vÀ£Àß eÁUÉÄzÉ E¯ÉèãÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛ¢Ý CAvÁ ¨ÉêzÁUÀ ªÀiÁtÂPÀgÀªÀgÀÄ ¤£Àß eÁUÉAiÀÄ°è ¤Ã£ÀÄ ªÀÄ£ÉPÀnÖPÉÆArzÀÄÝ EzÀÄ RįÁè eÁUÉ £À£Àß ¥Á°UÉ §A¢zÀÄÝ EzÉ CA¢zÀPÉÌ ¸ÀzÀj gÁdPÀĪÀiÁgÀ EªÀ£ÀÄ ±Àlð »rzÀÄ vÀ£Àß §®UÉÊ PÉÊ ªÀÄÄ× ªÀiÁr ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÉÆmÉÖ£ÉÆêÀÅ vÁ¼À¯ÁgÀzÀ AiÀÄĪÀPÀ : ¸Á«UÉ ±ÀgÀtÄ
zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 24/08 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ:04/11/08 gÀAzÀÄ UÀgÀªÀiÁ vÁAqÁzÀ°è «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ §¤ì eÁzsÀªÀ, ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, eÁ: ®A¨ÁqÁ, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, EvÀ¤UÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ JgÀqÀÄ ªÀµÀðUÀ½AzÀ ºÉÆmÉÖ ¨ÉÃ£É ºÁUÀÄ vÀ¯É£ÉÆêÀÅ EzÀÝPÁgÀt CzÀ£ÀÄß PÀrªÉÄAiÀiÁUÀ¯ÁgÀzÀ PÁgÀtPÉÌ vÀ£Àß fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ ¨É¼ÉUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ OµÀzsÀ ¸Éë¹zÀÝjAzÀ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÉÃjPÀ ªÀiÁrzÁUÀ aQvÉì ¥sÀPÀ¯ÁPÁjAiÀiÁUÀzÉà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. DvÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ®Æ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢¯Áè CAvÁ ¢:05/11/08 gÀAzÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÀ AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


ºÀjAiÀÄĪÀ ¤Ãj£À°è ªÀAiÉÆêÀÈzÉÝAiÀÄ ±ÀªÀ ¥ÀvÉÛ 

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 19/08 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ: 04-11-2008 gÀAzÀÄ ªÀiÁAdgÁ £À¢AiÀÄ°è ¸ÀAUÀªÀÄ ©æÃqïÓ ºÀwÛgÀ ¤ªÀwðgÁªÀ gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ ªÀiÁAdgÁ £À¢AiÀÄ°è ©æÃd£À ¥ÀƪÀð ¨sÁUÀPÉÌ ¤Ãj£À°è MAzÀÄ C¥ÀjavÀ ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ¼À ±ÀªÀ ¤Ãj£À ªÉÄÃ¯É ¨ÉÆÃgÀ¯ÁV vÉîÄwzÉ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ºÉÆÃV ¤Ãj¤AzÀ ºÉÆÃgÀUÉ vÉUÉzÁUÀ £ÉÆÃqÀ®Ä CAzÁdÄ ªÀAiÀÄ 70 ªÀµÀðzÀ ºÉtÄÚªÀÄUÀ¼À ±ÀªÀ«zÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼ÀÄ ¤£Éß ¢£ÁAPÀ 4/11/08 gÀAzÀÄ ¸ÀAUÀªÀÄ §¸Àì ¸ÁÖAqÀ PÀqÉÄAzÀ 1300 UÀAmÉUÉ ©æÃd PÀqÉUÉ §gÀĪÀÅzÀÄ zÀ£À PÁAiÀÄĪÀ ºÀÄqÀÄUÀgÀÄ £ÉÆÃrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼ÀÄ CzÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ ©æÃd ªÉÄðAzÀ £À¢AiÀÄ°è ©zÀÄÝ DvÀä ºÀvÉå ªÀiÁrPÉÆAqÀAvÉ PÀAqÀÄ §A¢gÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ EzÀÝ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.DgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR® ªÀiÁr PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


¨ÉÊPï ¹Ìqï ¤AzÀ ©zÀÄÝ : E§âjUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 132/08 PÀ®A 279, 338 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 05/11/08 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæÄAzÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ KPÀ£ÁxÀ ¸Á; eÉƤßPÉÃj gÀªÀgÀÄ gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀzÀ°è UÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÁÝgÉ CAvÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ºÉÆÃV £ÉÆqÀ¯ÁV ¦ügÁå¢ ²æà ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ ©gÁzÁgÀ ¸Á; ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ ºÉýPÉ PÉÆnÖzÉÝ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ gÁdÄ E§âgÀÄ OgÁzÀPÉÌ ºÉÆV ªÀÄgÀ½ ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀPÉÌ §gÀÄwÛzÁÝUÀ ¹ÃªÉÄ £ÁUÀuÁÚ ºÀwÛgÀ JzÀÄj¤AzÀ MAzÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É E§âgÀÄ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ §gÀÄwÛzÁÝUÀ ¹ÌqÁV ©¢ÝzÀÝjAzÀ ªÉƼÀPÁ°UÉ ºÀwÛ gÀPÀÛUÁAiÀÄ DVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ¦ügÁåzÀÄ ¸ÁgÀA±À ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


ªÀÄzsÀå ¸Éë¹ ¨ÉÊPÀ¤AzÀ ©zÀÝ ªÀåQÛ : gÀPÀÛUÁAiÀÄ
©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 170/08 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ 187 L.JªÀiï.«í JPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 05/11/2008 gÀAzÀÄ 1845 UÀAmÉUÉ ¹zÀÄÝ vÀAzÉ ¥ÀæPÁ±À ¨ÉüÀÆîgÉ ¸Á|| §¸ÀªÀ £ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢ UÉÆÃ¥Á®PÀȵÀÚ gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä£ÁzÀ ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ CAdAiÀiÁå UÁzÁ ¸Á|| ¨ÁªÀaðUÀ°è ©ÃzÀgÀ EªÀj§âgÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉ.J-35-PÉ-1126 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÉÆAqÀÄ ©ÃzÀgÀ-d»gÁ¨ÁzÀ gÉÆÃqÀ ªÀrØ PÁæ¸À zÁnzÀ £ÀAvÀgÀ ¸Àé®à zÀÆgÀzÀ°è gÉÆÃr£À wgÀÄ«£À ºÀwÛgÀ JzÀÄgÀUÀqÉ DAzsÀæ ZÉPï ¥ÉÆøïÖ ºÀwÛgÀ ©ÃzÀgÀ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛzÀÝ »ÃgÉÆ ºÉÆAqÀ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÁ®PÀ£ÁzÀ ¹zÀÄÝ EvÀ£ÀÄ ªÀÄzÀå¥Á£À ¸Éë¹ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®ªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÀvÉÆÃn vÀ¦à gÉÆÃr£À §® ¨sÁUÀzÀ ¥ÀPÀÌPÉÌ EzÀÝ ªÉÄ樀 PÀ°èV rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ E§âjUÀÆ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

vÀAzÉ ¨ÉÊzÀÄzÉÝ £ÉÃ¥À ªÀiÁr QÃl£Á±ÀPÀ ¸Éë¹ ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖ ¨Á®PÀ
§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.DgÀ. ¸ÀASÉå 12/08 PÀ®A 174(¹) ¹.Dgï.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ 5/11/08 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠮PÀÄÌ vÀAzÉ £ÁªÀÄzÉêÀ gÀªÀgÀÄ ªÀÄUÀ£ÁzÀ C¤Ã® gÁoÉÆÃqÀ ªÀAiÀÄ:18 ªÀµÀð, EvÀ£ÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀzÀ ¸ÀgÀPÁj PÁ¯ÉÃdzÀ°è ¦.AiÀÄÄ.¹. 2 £Éà ªÀµÀðzÀ°è ªÁå¸ÁAUÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ MAzÀÄ ªÁgÀ¢AzÀ ¸ÀjAiÀiÁV PÁ¯ÉÃfUÉ ºÉÆÃUÀzÉ EzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢ü vÀ£Àß ªÀÄUÀ C¤Ã®¤UÉ KPÉ PÁ¯ÉfUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛ¯Áè ¢£Á®Ä PÁ¯ÉÃfUÉ ºÉÆÃUÀÄ JAzÀÄ §Ä¢ÝªÁzÀ ºÉý ¹nÖUÉ §A¢zÀÝPÉÌ C¤Ã® gÁoÉÆÃqÀ EvÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EzÀÝ JAqÉÆøÀ¯Áá£À QÃl £Á±ÀPÀ OµÀ¢üAiÀÄ£ÀÄß ¸ÉêÀ£É ªÀiÁr DvÀäºÀvÉå ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

fÃ¥ï ¢éÃ-ZÀPÀæªÁºÀ£À ªÀÄÄSÁªÀÄÄT rQÌ : M§â¤UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ
§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁj oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 122/08 PÀ®A 279, 338 L¦¹ :-

¢::03/11/08 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ ZÀAzÀæPÁAvÀ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ¸ÀºÉÆÃzÀgÀ GªÀiÁPÁAvï vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ EªÀgÀÄ PÀÆrPÀÆAqÀÄ SÁ¸ÀV PÉ®¸ÀzÀ ¤«ÄvÀå »ÃgÉÆà ºÀÆAqÁ ¥sÁå±À£ï ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉ.J. 39/eÉ-8181 gÀ ªÉÄÃ¯É PÀƽvÀÄ «Ää «zsÁ£À ¸ËzsÀPÉÌ ºÉÆÃV PÉ®¸À ªÀÄÄV¹ PÀÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ CzÉà ªÁºÀ£ÀzÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ »AwgÀÄUÀĪÁUÀ DgÉÆæ fÃ¥ï £ÀA. PÉ.J.-39-JªÀiï-9786 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ JzÀÄj¤AzÀ CAzÀgÉ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¥ÀlÖtzÀ PÀqÉÄAzÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ , ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è CqÁØwrØAiÀiÁV ZÀ¯ÁĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt -¸À¸ÁÛ¥ÀÄgï gÉÆÃqï wæ¥ÀägÁAvï ©æqïÔ ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÁºÀ£ÀPÉÌ rQÌ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ . ZÁ®PÀ CªÀgÀ ¸ÀºÉÆÃzÀgÀ GªÀiÁPÁAvï EªÀjUÉ §®UÁ®Ä ªÀÄƼÀPÁ°£À PɼÀUÉ ºÀwÛ ¨sÁj gÀPÀÛ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¢: 05-11-2008 gÀAzÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

E§âgÀ ªÀÄzsÀå ªÀiÁw£À ZÀPÀªÀÄQ gÀPÀÛUÁAiÀÄzÀ°è CAvÀå
©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 98/08 PÀ®A 323, 324, 504 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 5-11-08 gÀAzÀÄ gÁwæ 0800 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢ C§ÄÝ¯ï £À¹Ãgï gÀªÀgÀÄ ºÀªÀiÁ° PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¨sÁfªÀÄArÄAzÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è JPÁâ® CqÀvÀ CAUÀrAiÀÄ ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ DgÉÆæ ºÀ£Áߣï EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ «£ÁPÁgÀt ¨ÁÄ ªÀiÁw£À vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁqÀÄvÀÛ CªÁZÀå D§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉÊÄAzÀ ¨É£Àß ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ C¯Éè ©zÀÝ »rPÉ UÁvÀæzÀ PÀj PÀ°è¤AzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ JqÀ »A¨ÁUÀPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

Raichur District Reported Crimes

: JgÀqÀÄ gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ, NªÀð£À ¸ÁªÀÅ, NªÀð¤UÉ UÁAiÀÄ, MAzÀÄ PÁgÀÄdRA :

¢£ÁAPÀ: 05.11.2008 gÀAzÀÄ 2315 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ C¥ÀjavÀ ¯ÁjZÁ®PÀ£ÀÄ ¹gÀªÁgÀ-gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÉÃUÀ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉà dPÀÌ®¢¤ß UÁæªÀÄzÀ ¸ÉÃvÀÄªÉ ºÀwÛgÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ¯ï¸ÀA: PÉJ.36,ºÉZï.2505 £ÉÃzÀÝPÉÌ rQÌ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ¯ï£À°è ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄwÛzÀÝ ªÀÄÈvÀÄåAdAiÀĸÁé«Ä vÀAzÉ CrªÉñÀégÀ ¸Áé«Ä 50 ªÀµÀð ¸Á: PÀ®ÆègÀÄ, ºÁ: ªÀ: UÀt¢¤ß EªÀ¤UÉ wêÀægÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ ¸ÀºÀ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀ ±ÀgÀt§¸ÀªÀ vÀAzÉ ¸ÀÆUÀ¥Àà ¸Á: ¹gÀªÁgÀ EªÀ¤UÉ wêÀævÀgÀªÁzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉAzÀÄ ªÀÄÈvÀ£À ¥ÀÄvÀæ «dAiÀĪÀĺÁAvÉñÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ oÁuÉ UÀÄ£É߸ÀA: 224/2008 PÀ®A: 279,338,304(J) ¨sÁ.zÀA.¸ÀA CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ: 05.11.2008 gÀAzÀÄ 1615 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ¥ÀævÁ¥À ¸Á: DzÉÆä EªÀ£ÀÄ mÁmÁEArUÉÆà PÁgÀÄ ¸ÀA: J¦.21, f.7651 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ¦æAiÀiÁ ºÉÆÃl¯ïªÀÄÄAzÉ ¤°è¹zÀÝ PÁgÀ£ÀÄß AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀÆZÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß PÉÆqÀzÉ »AzÉ ¤AwzÀÝ PÁgÀ£ÀÄß UÀªÀĤ¸ÀzÉà MªÉÄä¯É »AzÀPÉÌ ZÀ¯Á¬Ä¹, »AzÉ ¤AwzÀÝ PÁjUÉ rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ PÁj£À ªÀÄÄA¢£À ªÀÄqïUÁqÀð dRAUÉÆAqÀÄ UÁè¸ï ¹Ã½gÀÄvÀÛzÉ PÁj£À ZÁ®PÀ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ¥ÀævÁ¥À DzÉÆä JAzÀÄ w½¹ PÁgÀÄ ¤°è¹, ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ qÁ: gÀ«ÃAzÀæ ªÀÄÄdäzÁgï ªÉÊzsÁå¢üPÁjUÀ¼ÀÄ UÁdUÁgÀ¥ÉÃmÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ £ÀUÀgÀ ¸ÀAZÁgÀoÁuÉ UÀÄ£É߸ÀA: 112/2008 PÀ®A: 279, 427 ¨sÁ.zÀA.¸ÀA & 134 ¸À»vÀ 187 ªÉÆÃ.ªÁ.PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

1] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA;237/08 PÀ®A; ºÀÄqÀÄUÀ PÁuÉ,

¢£ÁAPÀ:05-11-08 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12-40 UÀAmÉUÉ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ ²ÃAzsÉÆÃUÉ¥Àà vÀAzÉ ©ÃgÀ¥Àà UÀÄjPÁgÀ, ¸Á;ºÁ®ªÀwð vÁ:f:PÉÆ¥Àà¼À EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV PÀ£ÀßqÀzÀ°è §gÉzÀ °TvÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÄÝ, ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ:3-11-08 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 8-30 UÀAmÉUÉ vÀªÀÄä ªÀÄUÀ ±ÉÃRgÀ¥Àà ºÀtªÁ¼À, 7£Éà vÀgÀUÀw FvÀ£ÀÄ vÀªÀÄÆäjAzÀ PÉÆ¥Àà¼ÀzÀ ©.¹.JA. ºÁ¸ÀÖ¯ïUÉ §AzÀÄ ºÁ¸ÀÖ¯ïzÀ°è 9-00 UÀAmÉUÉ §mÉÖUÀ¼À£ÀÄß §zÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ CqÀÄUÉ ¹§âA¢AiÀĪÀjUÉ vÁ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀiÁªÀ£ÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV, ±Á¯ÉUÉ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉý ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ ªÁ¥À¸ï ºÁ¸ÀÖ¯ïUÀÆ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀzÉà PÁuÉAiÀiÁVzÀÄÝ, PÁgÀt , ºÀÄqÀÄQPÉÆqÀ®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÄÝzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ £ÁgÁAiÀÄt¸Á ºÉZï.¹-24 ,PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ oÁuÁ ¥ÀæPÀgÀt £ÉÆÃAzÁ¬Ä¹PÉÆAqÀÄ vÀ¥Á¸ÀuÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

2] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA;238/08 PÀ®A;448,323,324,504,506 L¦¹

¢£ÁAPÀ:05-11-08 gÀAzÀÄ 5-30 ¦JAPÉÌ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ SÁeÁ¦ÃgÀ vÀAzÉ ¸ÀAiÀÄåzï gÁdºÀĸÉãï SÁ¢æ, ¸Á:ºÀlUÁgÀ ¥ÉÃmÉ, PÉÆ¥Àà¼À EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄä °TvÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, vÀªÀÄUÀÆ ªÀÄvÀÄÛ vÀªÀÄä ¸ÀºÉÆÃzÀgÀgÀ°è D¹ÛAiÀÄ ¸ÀA§AzsÀ ªÁådå«zÀÄÝ, EAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 10-00 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¸ÀAiÀÄåzï ºÀĸÉãï¦ÃgÁ vÀAzÉ gÁdºÀĸÉãï SÁ¢æ EªÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÉƼÀUÉ CwÃPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr, ¦AiÀiÁð¢UÉ ºÁUÀÆ CªÀgÀ CtÚ ¤UÉ DªÁZÀå ±À§ÞUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ, PÉÊUÀ½AzÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÆ¼É EzÀÝ PÀnÖUɬÄAzÀ §rzÀÄ zÀÄ:SÁ¥ÁvÀUÉƽ¹, fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀ ¦AiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀgÀ¸À¥Àà ¹.ºÉZï.¹-142, PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ oÁuÁ gÀªÀgÀÄ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¥Á¸ÀuÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

3] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA;239/08 PÀ®A;448,323,324,504,506 L¦¹

¢£ÁAPÀ:05-11-08 gÀAzÀÄ 6-00 ¦JAPÉÌ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ ¸ÀAiÀÄåzï ºÀĸÉÃ£ï ¦ÃgÁ vÀAzÉ ¸ÀAiÀÄåzï gÁdºÀĸÉÃ£ï ¸Á§ CqÉتÁ¯É, ¸Á:vÉVΣÀPÉÃj, PÉÆ¥Àà¼À EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄä PÀ£ÀßqÀzÀ°è ¨ÉgÀ¼ÀZÀÄÑ ªÀiÁr¹zÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, vÀªÀÄUÀÆ ªÀÄvÀÄÛ vÀªÀÄä ¸ÀºÉÆÃzÀgÀgÀ°è D¹ÛAiÀÄ ¸ÀA§AzsÀ ªÁådå«zÀÄÝ, EAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 9-30 JJA ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ gÁdºÀĸÉãï ,¨Á¨ÁºÀĸÉä, SÁeÁ¦ÃgÀ, ¸ÁºÉç ¦ÃgÁ ºÀĸÉä EªÀgÉ®ègÀÆ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß DgÉÆæ 1 £ÉÃAiÀĪÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ PÀgÉzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÀÆr ºÁQ, DªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀiÁÝr, PÀ©âtzÀ gÁqÀÄ PÀnÖUɬÄAzÀ §rzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ CzÉà CAvÁ ªÀÄÄAvÁV«zÀÝ ¦AiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ £ÁUÀ¥Àà J.J¸ï.L. PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¥Á¸ÀuÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

4] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ: UÀÄ.£ÀA 261/08 ಕಲಂ, 279, 338, L.¦.¹ ::

¢£ÁAPÀ: 05.11.2008 gÀAzÀÄ gÁwæ 11:00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀgÁzÀ ²æà ±ÀAPÀæ¥Àà vÀAzÉ §¸À¥Àà WÀAn ¸Á: gÁdªÁ½ vÁ: ºÀÆ«£ÀºÀqÀUÀ° f: §¼Áîj EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢ü ¸À°è¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ: 05.11.2008 gÀAzÀÄ ¨ÉɽUÉÎ 8:00 UÀ0mÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ C½AiÀÄ ºÁ¯ÉñÀ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ªÉÆÃmÁg ¸ÉPÀ¯ £ÀA. PÉ.J. 35 Dgï 4454 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É UÀAUÁªÀwAiÀÄ°è mÉÊgï vÀgÀĪÀ PÀÄjvÀÄ gÁdªÁ¼À¢AzÀ ºÉÆgÀnzÀÄÝ, UÀAUÁªÀwAiÀÄ°è mÉÊgÀ Rjâ ªÀiÁr CªÀ£ÀÄß §¸À£À°è ºÁQPÉÆqÀÄ gÁdªÁ¼ÀPÉÌ £Á£ÀÄ ºÉÆgÀnzÀÄÝ, ºÁ¯ÉñÀ£ÀÄ vÁ£ÉƧ⣠vÀ£Àß ªÉÆÃ.¸ÉÊ. ªÉÄÃ¯É §gÀĪÀÅzÁV w½¹zÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ gÁwæ 8.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ºÁ¯ÉñÀ£À ªÉÆèÉÊ®¤AzÀ AiÀiÁgÉÆà M§âgÀÄ £À£Àß ªÉÆèÉÊ°UÉ ¥sÉÆãÀ ªÀiÁr PÉÆ¥Àà¼ÀzÀ zÀzÉUÀ®zÀ ©æzÀÓ ºÀwÛgÀ 7 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÉÆÃ.¸ÉÊ ¸ÀªÉÄÃvÀ ©zÀÄÝ UÁAiÀÄUÉÆArgÀĪÀÅzÁV ªÀÄvÀÄÛ ºÁ¯ÉñÀ£À£ÀÄß PÉÆ¥Àà¼À ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃj¹gÀĪÀÅzÁV w½¹zÀgÀÄ, £ÀAvÀgÀ £Á£ÀÄ PÉÆ¥Àà¼ÀPÉÌ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä ºÁ¯ÉñÀ¤UÉ ¨Á¬ÄUÉ ¨Áj M¼À¥ÉvmÁÖVzÀÄÝ, E°è£À ªÉÊzÁå¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ºÀħâ½îUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä w½¹gÀÄvÁÛgÉ. PÁgÀt ªÀÄÄjzÀ ©æqÀÓ ªÉÄÃ¯É Nr¹zÀÝjAzÀ F C¥ÀWÁvÀ ¸ÀA¨sÀ«¹zÀÄÝ PÁgÀt£ÁzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÉÄÃ¯É ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ ²æà J£ï.JªÀiï. ¨ÁUÀ®PÉÆÃn ¦.J¸ïÀ.L. PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.  

5] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 176/2008 PÀ®A 454, 457, 380 L.¦.¹:-

¢£ÁAPÀ 05/11/2008 gÀAzÀÄ 19-15 UÀAmÉUÉ ²æêÀÄw gÁeÉñÀéj UÀAqÀ gÁd±ÉÃRgÀ ®PÉëöäñÀégÀ ªÀÄoÀ eÁ:dAUÀªÀÄ, G: ®AiÀÄ£ïì §Ä¢Ý ªÀiÁAzÀå ±Á¯ÉAiÀÄ°è ¸ÀºÀ ²PÀëQ ¸Á: UÀzÀUÀ ºÁ:ªÀ:- «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä, UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ vÀªÀÄäzÉÆAzÀÄ °TvÀ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 01-11-2008 gÀAzÀÄ 11-15 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ 03-11-2008 gÀAzÀÄ 16-00 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzsÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ «dAiÀÄ £ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°ègÀĪÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV°UÉ ºÁQzÀ ©ÃUÀªÀ£ÀÄß «ÄÃn vÉgÉzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÉƼÀUÉ ºÉÆÃV ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¥À¸Àð£À°ènÖzÀÝ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ.2,500-00. MAzÀÄ §AUÁgÀzÀ GAUÀÄgÀ vÀÆPÀ 2.8 «Ä.UÁæA. Q.gÀÆ.2,900/-. ºÁUÀÆ MAzÀÄ J¥sï.JA. gÉÃrAiÉÆà CA.Q.gÀÆ.100-00 ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ£É §¼ÀPÉAiÀÄ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ G¥ÀAiÉÆÃV¹zÀ ¹ÃgÉUÀ¼ÀÄ. MlÄÖ CA.Q.gÀÆ. 5,500-00 ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ¦gÁå¢ ªÉÄðAzÀ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ²æà ZÀAzÀæ¥Àà ºÉZï.¹.29 £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀAUÁªÀw gÀªÀgÀÄ
vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

6] ºÀ£ÀªÀĸÁUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 63/2008 PÀ®A 323, 324, 326, 504, 506 gÉ.« 34 L.¦.¹:-

DgÉÆævÀjUÀÆ ªÀÄvÀÄÛ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀjUÀÆ §Ar zÁjAiÀÄ ¸ÀA§AzsÀ ªÉʪÀÄ£À¹zÀÄÝ, CzÉ «µÀAiÀÄPÉÌ D¥Á¢vÀgÉ®ègÀÆ ¢: 05-11-2008 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 0700 UÀAmÉUÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÞUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÉÆqÀ°¬ÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ §rUÉUÀ½AzÀ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ£À vÀAzÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÄÝ, ©r¸À®Ä ºÉÆÃzÀÛ ¦AiÀiÁð¢UÀÆ ¸ÀºÀ ºÉÆr ªÀiÁr, fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀ C¥ÀgÁzsÀ. UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

7] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ: UÀÄ.£ÀA 207/08 ಕಲಂ, 279, 183, 304(J) L.¦.¹ ¸À»vÀ 201 L.JA.« PÁAiÉÄÝ ::

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ : 05-11-2008 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 9-00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁðzÁgÀgÁzÀ £ÁUÀ¥Àà vÀA¢ wªÀÄä¥Àà CUÀ¸ÀgÀ ªÀAiÀiÁ: 60 ªÀµÀð eÁ: CUÀ¸ÀgÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: EAzÀgÀV EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß PÉÆnÖzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, PÉÆ¥Àà¼À- UÀAUÁªÀw gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É EAzÀgÁ £ÀUÀgÀ ºÀwÛgÀ ºÉZï. Dgï. f vÉÆÃlzÀ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¯Áj £ÀA§gï- PÉ.J-06/ ©-808 £ÉÃzÀÄÝ PÉlÄÖ ¤AwzÀÄÝ CzÀgÀ ZÁ®PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÉnÖzÀÝPÉÌ ºÁUÉÃAiÉÄà ¤°è¹ ¸ÀzÀgÀ ¯Áj PÉnÖzÉ JA§ §UÉÎ AiÀiÁªÀ ªÀÄÄ£ÀÆìZÀ£É, ¤ÃqÀĪÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß EqÀzÉà ºÁUÀÆ ¯ÁjUÉ ¸ÁÖ¥ï ¯ÉÊmï , EArPÉÃlgï ºÁPÀzÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¸ÀAZÀj¸ÀĪÀ ªÁºÀ£ÀUÀ½UÉ ¸ÀÄgÀPÀëvÉAiÀÄ §UÉÎ AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀÄÄ£ÀÄìZÀ£É ¤ÃqÀzÉà ¸ÀAZÁgÀPÉÌ CqÉ vÀqÉ ªÀiÁr EzÀjAzÀ ¨ÉgÉAiÀĪÀjUÉ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀzÉAzÀÄ w½zÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀÄÄAeÁUÀgÀÄPÀvÉ vÉUÉzÀÄPÉƼÀîzÉà EgÀĪÀzÀjAzÀ ªÀÄvÀÄÛ CzÉà jÃw ªÀÄ®èAiÀÄå EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ : 4-11-2008 gÀAzÀÄ gÁwæ 10-30 UÀAmÉUÉ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA§gï : PÉ.J-29/ PÉ-6857 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¯ÁjAiÀÄ »A¢¤AzÀ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹ ªÀÄÄAzÉ PÉlÄÖ ¤AwzÀÝ ¯ÁjUÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ªÀÄ®èAiÀÄå EvÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ ºÁUÀÆ EvÀgÀ PÀqÉUÉ ¨sÁjà UÁAiÀÄ ºÁUÀÆ M¼À¥ÉlÄÖ DVzÀÄÝ aQvÉì PÀÄjvÀÄ £ÁªÀÅ ºÁUÀÆ C°èUÉ §AzÀ ¥ÉǰøÀgÀÄ PÀÆr ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ D¸ÀàvÉæUÉ ¢£ÁAPÀ : 5-11-2008 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ vÀAzÁUÉÎ 8-15 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄ®èAiÀÄå EªÀgÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. PÁgÀt JgÀqÀÄ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

ªÀÄ»¼Á oÁuÉ : ªÀgÀzÀQëuÉ ¸ÁªÀÅ : ¢£ÁAPÀ05.11.08 gÀAzÀÄ 3.00 ¦.JªÀiï.PÉÌ ²æÃ.ZËqÀ¥Áà vÀA.ªÉÆ£À¥Áà ¸Á:»gÉÆýî vÁ:D¼ÀAzÀ f:UÀÄ®§UÁðgÀªÀgÀÄ ªÀÄ»¼Á ¥Éưøï oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄä ªÀÄUÀ¼ÁzÀ «dAiÀÄ®QëöäÃUÉ zÀ±ÀgÀxÀ ºÁUÀgÀUÀÄAqÀVgÀªÀgÉÆA¢UÉ 8 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ¸ÀA¥ÀæzÁAiÀÄzÀAvÉ ªÀÄzÀĪɪÀiÁrPÉÆnÖzÀÄÝ ªÀÄzÀÄªÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è 55000/-gÀÆ ºÀt 5 vÉÆ¯É §AUÁgÀ §mÉÖ-§j ºÁAqÉ-¨ÁAqÉ »UÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2 ®PÀë ªÉÄîàlÄÖ RZÀÄð ªÀiÁr ªÀÄzÀĪɪÀiÁrPÉÆnÖzÀÄÝ ªÉÆzÀªÉÆzÀ®Ä UÀAqÀ ºÉAqÀw E§âgÀÆ ¸ÀjAiÀiÁVzÀÄÝ 2 ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼ÀÄ ¸ÀºÀ EzÀÄÝ. £ÀAvÀgÀ «dAiÀÄ®QëöäÃUÉ CªÀ¼À UÀAqÀ CvÉÛ-ªÀiÁªÁ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ E£ÀÆß ºÀt vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÁ 2-3 ªÀÄÆgÀÄ ¸Áj MvÁÛAiÀÄ ªÀiÁr CªÀ¼À ªÉÄʪÉÄÃ¯É ¹ÃªÉÄJuÉÚ ºÁQ ¸ÀÄqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁrgÀĪÀÅzÁV «dAiÀÄ®QëöäÃUÉ vÀªÀÄUÉ ºÉýzÁUÀ ªÀÄUÀ½UÉ ¸ÀªÀÄeÁ¬Ä¹PÉ ºÉý PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¤£Éß ¢£ÁAPÀ:04.11.08 gÀAzÀÄ gÁwæ vÀ£Àß ªÀÄUÀ½UÉ UÀAqÀ zÀ±ÀgÀxÀ CvÉÛ ªÀĺÁzÉë £Á¢ü¤ UÀÄgÀĨÁ¬Ä EªÀgÉ®ègÀÆ ¸ÉÃj ºÉÆÃqÉ-§qÉ ªÀiÁr ªÉÄʪÉÄÃ¯É JuÉÚ ºÁQ ¸ÀÄnÖzÀÄÝ «dAiÀÄ®QëöäAiÀÄ UÀAqÀ zÀ±ÀgÀxÀ, CvÉÛ ªÀĺÁzÉë, £Á¢ü¤ UÀÄgÀĨÁ¬Ä gÀªÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃw PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀAvÉ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀÄÝ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀÄ»¼Á ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è UÀÄ£Éß £ÀA.72/08 PÀ®A:498(J),302 ¸ÀA.34 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.