Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Saturday, August 18, 2012

GULBARGA DISTRICT


ಎಸ್.ಎಮ್.ಎಸ್ ಕಳುಹಿಸಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಭಯ-ಬೀತಿ ಹುಟ್ಟಿಸುತ್ತಿರುವವರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸುತ್ತಿರುವ  ಬಗ್ಗೆ.
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಮೊಬಾಯಿಲ್, ಈ ಮೇಲ್ ಮತ್ತು ಪೇಸ್ ಬುಕ್ ಮುಖಾಂತರ ಸುಳ್ಳು ಎಸ್.ಎಮ್.ಎಸ್. ಕಳುಹಿಸಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಭಯ ಹುಟ್ಟಿಸುವ ಮೆಸೆಜಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿ ಜನರಲ್ಲಿ ಆತಂಕದ ವಾತವರಣವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಗುಲಬರ್ಗಾ ನಗರದ ಸ್ಟೇಷನ ಬಜಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಸುಳ್ಳು ಎಸ್.ಎಮ್.ಎಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಸುಳ್ಳು ಎಸ್.ಎಮ್.ಎಸ್ ಮೆಸೆಜಗಳು ಕಳುಹಿಸುತ್ತಿರುವವರನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಲು ಈಗಾಗಲೇ ಕ್ರಮ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಈ ತರಹ ಸುಳ್ಳು ಎಸ್.ಎಮ್.ಎಸ್ ಬಂದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷ ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು, ಮತ್ತು ಇಂತಹ ಮೆಸೆಜಗಳನ್ನು ಸ್ವಿಕರಿಸಿದಲ್ಲಿ ಮೊತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಬಾರದು. ಇದು ಸಹ ಅಪರಾದ ಆಗುತ್ತದೆ. ಗಾಳಿ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡಬಾರದೆಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವತಿಯಿಂದ ಮನವಿ. 

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 18-08-2012

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 18-08-2012

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 12/2012 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 13/07/2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠹zÀݪÀiÁä UÀAqÀ ªÀiÁtÂPÀ vÀ¼À¥À½î ªÀAiÀÄ: 70 ªÀµÀð, ¨É¼ÀPÉÃgÁ EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ªÀÄÈvÀ ±ÁAvÀªÀiÁä UÀAqÀ ªÀÄÄPÉñÀ ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħ, ¸Á: ¨É¼ÀPÉÃgÁ EPÉAiÀÄÄ M¯É ºÉÆwÛ¸À®Ä ªÉÄðAzÀ aªÀÄt vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛgÀĪÁUÀ DPÀ¹äPÀªÁV aªÀät eÁj ±ÁavÀªÀiÁä EPÉAiÀÄ ªÉÄʪÉÄÃ¯É ©¢ÝzÀjAzÀ ±ÁAvÀªÀiÁä EPÉAiÀÄ ªÀÄÄR, JzÉ, ºÉÆmÉÖ, vÉÆqÉUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄlÄÖ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, CªÀ½UÉ E¯Ád PÀÄjvÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ D¸ÀàvÉæUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ C°èAzÀ ºÉaÑ£À E¯Ád PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ f¯Áè ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è vÀAzÀÄ ¸ÉÃjPÀ ªÀiÁrzÁUÀ ±ÁAvÀªÀiÁä EPÉAiÀÄÄ E¯Ád ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀ PÁ®PÉÌ ¢£ÁAPÀ 17/08/2012 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É, CªÀ¼À ¸Á«£À°è AiÀiÁgÀzÉà ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà vÀgÀºÀzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ PÉÆmïÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 83/2012 PÀ®A 498(J), 302, 304(©) eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁ𢠫dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ CqÉ¥Áà ªÁ° ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹. ªÀiÁ¢UÀ, ¸Á: ¸ÉÆÃAvÀ EvÀ£À JgÀqÀ£ÉAiÀÄ vÀAVAiÀiÁzÀ PÀªÀįÁ @ PÁªÉÃj EªÀ½UÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 3 wAUÀ¼À »AzÉ vÀqÉÆüÁ UÁæªÀÄzÀ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ PÁ±À¥Áà PÁA§¼É EªÀ£ÉÆA¢UÉ vÀqÉÆüÁ UÁæªÀÄzÀ°è ¢£ÁAPÀ 16/05/2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆnÖzÀÄÝ ªÀÄzÀÄªÉ PÁ®PÉÌ 25 ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬Ä ºÁUÀÄ 20 UÁæA §AUÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ UÀæºÀ §¼ÀPÉAiÀÄ ¸ÁªÀÄ£ÀÄUÀ¼ÀÄ C®ªÀiÁj, ¥À®èAUÀ F jÃw MlÄÖ 2 ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä RZÀÄð ªÀiÁr ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆnÖzÀÄÝ, ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ JgÀqÀÄ ¢£ÀzÀ £ÀAvÀgÀ ¨sÁªÀ£ÁzÀ gÀªÉÄñÀ EªÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAVUÉ vÀ£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ E£ÀÆß 50 ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬Ä vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÀ QgÀÄPÀļÀ PÀÆqÀÄwÛzÀÝ §UÉÎ PÀªÀįÁ @ PÁªÉÃj EPÉAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ  25 ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬Ä vÀ£Àß ¨sÁªÀ¤UÉ PÉÆnÖgÀÄvÁÛ£É, EzÁzÀ£ÀAvÀgÀªÀÅ ¸ÀºÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ¨sÁªÀ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ PÁ±À¥Áà, CvÉÛ ¸ÀAUÀªÀiÁä UÀAqÀ PÁ±À¥Áà PÁA§¼É, ªÀiÁªÀ PÁ±À¥Áà vÀAzÉ ªÀÄgÉ¥Áà PÁA§¼É, CfÓ UÀÄAqÀªÀiÁä J®ègÀÆ ¸Á: vÀqÉÆüÁ EªÀgÉ®ègÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAVUÉ ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÆ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄvÀÛ ¥ÀzÉ ¥ÀzÉ vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÀt vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á E®è¢zÀÝgÉ ¨ÉAQ ºÀaÑ fêÀ ¸ÀªÉÄÃvÀ ¸ÀÄlÄÖ ºÁPÀÄvÉÛÃªÉ CAvÀÉ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁPÀÄvÀÛzÀÝ §UÉÎ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAV ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¥sÉÆ£ï ªÀiÁr w½¹gÀÄvÁÛ¼É ºÁUÀÆ ¢£ÁAPÀ 13/08/2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 0930 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAV PÀªÀįÁ EªÀ½UÉ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÉ®¸ÀzÀ°è vÀ¥ÀÄà ºÀaÑ ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÆ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄwÛzÀÝ §UÉÎ ¥sÉÆÃ£ï ªÀÄÆ®PÀ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ªÀÄgÀÄ¢ªÀ¸À vÀ£Àß ¨sÁUÁ¢üAiÀĪÀgÉÆA¢UÉ vÀAVAiÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV ¸ÀªÀiÁzsÁ£À ºÉý §A¢gÀÄvÁÛ£É, »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 17/08/2012 gÀAzÀÄ £À¸ÀÄQ£À eÁªÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ vÀqÉÆüÁ UÁæªÀÄzÀ ªÀÄ®è¥Áà EªÀgÀÄ £À£ÀUÉ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁr w½Ã¹zÉÝãÉAzÀgÉ PÀªÀįÁ EªÀ¼ÀÄ ¨Á«AiÀÄ°è ©zÀÄÝ ¸ÀwÛgÀÄvÁÛ¼É CAvÀ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß vÀAV PÀªÀįÁ EªÀ½UÉ vÀ£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ 25 ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬Ä vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÀ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ ªÉÄðAzÀ ªÉÄÃ¯É ªÀiÁ£À¹PÀªÁV ºÁUÀÆ zÉÊ»PÀªÁV QgÀÄPÀļÀ PÉÆlÄÖ ¢£ÁAPÀ 16-17/08/2012 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAVAiÀÄ£ÀÄß PÉÆ¯É ªÀiÁr ¨Á«AiÀÄ°è ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ PÀ£ÀßqÀzÀ°è mÉÊ¥ï ªÀiÁrzÀ zÀÆgÀ£À Cfð ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 63/2012 PÀ®A 323, 353, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ PÀ®A 3(1), (10) ¦æªÉ£Àë£À D¥sÀ J¸À.¹/J¸À.n JPÀÖ 1989 :-
C¤Ã¸À «ÄAiÀiÁ vÀAzÉ ªÀiÁªÀÄĸÁ§ FvÀ£ÀÄ WÉÆÃqÀA¦½î UÁæªÀÄzÀ ¸ÀgÀPÁj d«ÄãÀ ¸ÀªÉð £ÀA. 15 gÀ°è C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀÄ£É PÀlÄÖwÛzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ CzÉ ¸ÀgÀPÁj d«ÄãÀÄ ¨ÉÃgÉAiÀĪÀgÀ ºÀwÛgÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ CªÀjUÉ d«ÄãÀÄ ªÀiÁgÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ, F «µÀAiÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÁªÀÄuÁÚ vÀAzÉ CA§uÁÚ ¤gÁn ªÀAiÀÄ: 65 ªÀµÀð, eÁw: ºÉÆ°AiÀÄ, G: UÁæªÀÄ ¸ÉêÀPÀ, ¸Á: WÉÆÃqÀA¦½î EªÀgÀÄ vÀ¯ÁnAiÀĪÀgÀ UÀªÀÄ£ÀPÉÌ vÀAzÁUÀ vÀ¯ÁnAiÀiÁzÀ gÁdPÀĪÀiÁgÀ gÀªÀgÀÄ C¤Ã¸À «ÄAiÀiÁ EªÀjUÉ C£À¢üPÀÈvÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄ£É PÀlÖ¨ÉÃqÀ JAzÀÄ 1 ªÀµÀðzÀ »AzÉ vÀqÉ »r¢gÀÄvÁÛgÉ, CzÀ£Éß ªÀÄ£À¹£À°è ElÄÖPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ C¤Ã¸ï «ÄAiÀiÁ vÀAzÉ ªÀiÁªÀÄĸÁ§ EvÀ£ÀÄ ºÁUÀÆ EvÀ£À »jAiÀÄ ªÀÄUÀ E§âgÀÄ ¸Á: WÉÆÃqÀA¥À½î EªÀj§âgÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvï ºÀwÛgÀ «gÀĪÀ ºÉÆÃl® ¸À«ÄÃ¥ÀzÀ VqÀzÀ PɼÀUÉ PÀĽvÀÄPÉÆAqÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¢£ÁAPÀ 16-08-2012 gÀAzÀÄ JPÁJQ ºÀ¯Éè ªÀiÁr, £É®PÉÌ GgÀĽ¹ J¼ÉzɼÉzÀÄ ªÉÄÊvÀÄA¨Á ºÉÆqÉzÀÄ C°èAzÀ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ “ºÉƯÁå ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É, ¤Ã£ÀÄ ºÉÃUÉ £ËPÀj ªÀiÁqÀÄwÛ £ÉÆÃqÀÄvÉÛãÉ, ¤£Àß PÉÊ-PÁ®Ä ªÀÄÄjAiÀÄÄvÉÛ£ÉAzÀÄ E®è¢zÀÝ°è £Á£ÀÄ vÀÄPÀð¤UÉ ºÀÄnÖ¯Áè JAzÀÄ w½zÀÄPÉÆ” JAzÀÄ CªÁZÀÑ ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊ¢gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ 17-08-2012 gÀAzÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ°è §gÉzÀ zÀÆj£À Cfð ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 130/2012 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 17/08/2012 gÀAzÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt-ªÀÄÄZÀ¼ÀA§ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É RrgÀhÄAqÁzÀ ¸Àé®à »AzÉ ©æqÀÓ ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ CºÀ¯Áå¨Á¬Ä UÀAqÀ eÁÕ£ÀzÉêÀ ¯ÁqÉ ªÀAiÀÄ: 42 ªÀµÀð, eÁw: J¸À.¹ ºÉƯÉAiÀÄ, ¸Á: ¥ÀgÀvÁ¥ÀÆgÀ, vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄUÀªÀÄ eÉÆvÉAiÀÄ°è  n.«.J¸ï. ªÉÆÃ¥ÉÃqÀ £ÀA PÉJ-37/ºÉZï-8608 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ §gÀĪÁUÀ DgÉÆæ eÁÕ£ÀzÉêÀ vÀAzÉ ¦ÃgÀ¥Áà ¯ÁqÉ ªÀAiÀÄ: 47 ªÀµÀð ¸Á: ¥ÀgÀvÁ¥ÀÆgÀ UÀAqÀ£ÀÄ ªÉÆ¥ÉÃqÀ£ÀÄß ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄvÁÛ RrgÀhÄAqÁzÀ PÀqɬÄAzÀ WÉÆqÀªÁrUÉ ªÉÃUÀªÁV zÀÄqÀÄQ¤AzÀ ºÁUÀÄ CeÁgÉÆÃPÀvɬÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ JzÀÄgÀÄUÀqÉ Nr §gÀÄwÛgÀĪÀ £Á¬ÄUÉ rQÌ ªÀiÁr ªÉÆÃ¥ÉÃqÀ ¸ÀªÉÄÃvÀ PÉüÀUÉ ©¢ÝgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀUÉÊ ªÉÆtPÉÊ ºÀwÛgÀ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ §®UÁ® ªÉÆÃtPÁ°UÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÉ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæAiÀÄ JqÀUÁ® gÉÆArUÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁV PÁ®Ä ªÀÄÄjzÀAvÉ PÀAqÀÄ §A¢gÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

aAvÁQ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 51/2012 PÀ®A 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 17/07/2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠧¸ÀUÉÆAqÀ vÀAzÉ ºÀÄ®UÉÆAqÀ ¸Á: aPÀ° (eÉ) EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀw ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ UÁæªÀÄzÀ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ªÀÄA¢gÀzÀ ºÀwÛgÀ JvÀÄÛUÀ¼À ªÉÄÃgÀªÀtÂUÉ £ÉÆÃqÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) zÉêÁgÀrØ vÀAzÉ ZÀAzÀægÉrØ, 2) KPÀ£ÁxÀ gÉrØ vÀAzÉ ZÀAzÀægÉrØ, 3) ZÀAzÀægÉrØ vÀAzÉ £ÁUÀgÉrØ J®ègÀÆ ¸Á: aPÀ° (eÉ) EªÀgÉ®ègÀÆ ¦üAiÀiÁð¢UÉ £ÀªÀÄä ªÀÄ£É ºÀwÛgÀ KPÉ ªÀÄ£É Rj¢ ªÀiÁr¢, D ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è §AzÀÄ ºÉÃUÉ EgÀÄwÛj £ÉÆÃrPÉÆüÀîvÉÛÃ£É CAvÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ £Á£ÀÄ Rj¢ ªÀiÁqÀĪÀªÀ£ÀÄ PÉÆnÖzÀgÉ £Á£ÀÄ Rj¢ ªÀiÁrzÉÝÃ£É CAvÁ ºÉýzÀPÉÌ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ eÉÆÃgÁV £ÀÄQzÀPÉÌ PɼÀUÉ ©zÀÝ ¦üAiÀiÁð¢UÉ £ÉÆÃr ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀw ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄUÀ §AzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¤UÉ PÉʪÀÄĶ׬ÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àqɹ, ºÉAqÀwUÉ PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Raichur District Reported Crimes


ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

zÉÆA©ü ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-      

                 ¢£ÁAPÀ.17-08-2012 gÀAzÀÄ ªÁåPÀgÀ£Á¼À UÁæªÀÄzÀ ©ÃgÀ°AUÉñÀégÀ eÁvÉæUÉ UÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ ¨Á®¥Àà UÉÆãÁ¼À ªÀAiÀÄ.35 ªÀµÀð eÁ.PÀÄgÀħgÀ G.MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á.§¤ßUÉÆüÀ.ºÁUÀÆ DvÀ£À vÀªÀÄä£ÀªÀgÁzÀ ±ÀAPÀgÀ¥Àà, ±ÀgÀt¥Àà & §¤ßUÉÆüÀ UÁæªÀÄzÀ PÀÄ¥ÀàtÚ, CAiÀÄå¥Àà ªÀÄvÀÄÛ ±ÀgÀt¥Àà £ÀAzÀªÁqÀV EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÁåPÀgÀ£Á¼À UÁæªÀÄ §¤ßPÀmÉÖ ºÀwÛgÀ ¸ÀAUÁæt PÀ®Äè JvÀÄÛªÀ°è £ÉÆÃqÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ §¤ßUÉÆüÀ UÁæªÀÄzÀ d£ÀgÀÄ ¸ÀºÀ PÀ®Äè JvÀÛ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ªÁåPÀgÀ£Á¼À UÁæªÀÄzÀ ªÀÄÄvÀÛ¥Àà UÀÄr»AzÀ® FvÀ£ÀÄ §¤ßUÉÆüÀzÀªÀjUÉ E°è PÀ®Äè JvÀÛ®Ä PÉÆqÀĪÀÅ¢®èªÉAzÀÄ ºÉýzÀÝPÉÌ §¤ßUÉÆüÀ UÁæªÀÄzÀªÀgÀÄ »ÃUÉÃPÉ ªÀiÁqÀÄwÛÃj £ÀªÀÄUÀÆ CªÀPÁ±À PÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ PÉüÀ®Ä, ¸ÀzÀj ªÀÄÄvÀÛ¥Àà UÀÄr»AzÀ® ºÁUÀÆ EvÀgÉà 10 d£ÀgÀÄ ¸ÉÃj CªÀgÉÆA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ PÀnÖUÉ, PÀ®Äè ªÀÄvÀÄÛ PÉÊUÀ½AzÀ UÀAUÀ¥Àà¤UÉ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀjUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ M¼À¥ÉlÄÖUÉƽ¹zÀÄÝ EzÉ. CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 17.08.2012 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï UÀÄ£Éß £ÀA; 104/12 PÀ®A.143.147.148.323,.324 ¸À»vÀ 149 L¦¹¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

                 ¢£ÁAPÀ 16-08-2012 gÀAzÀÄ D¢§¸À¥Àà vÀAzÉ azÁ£ÀAzÀ¥Àà 24ªÀµÀð,°AUÁAiÀÄvÀ,UÀtPÀAiÀÄAvÀæ ¤ªÁðºÀPÀgÀÄ, UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ PÁAiÀiÁð®AiÀÄ ZÀ£Àß½î FvÀ£ÀÄ vÀªÀÄä  PÁAiÀiÁð®AiÀÄzÀ°è gÉñÀ£ï PÁqÀð ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß PÀA¥ÀÆålgÀzÀ°è C¼ÀªÀr¸ÀÄwÛzÁÝUÀ PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ UÀÄA¥ÁV ¤AvÀÄPÉÆAqÁUÀ DvÀ£ÀÄ  CªÀjUÉ ¸Á¯ÁV §¤ßj CAvÀ ºÉýzÀÝPÉÌ 1) ¥ÀA¥ÁgÉrØ qÉæöʪÀgÀ 2) ±ÀgÀt¥Àà CUÀ¹ªÀĤ 3) ¹zÀÝ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà PÀÄgÀħgÀÄ 4) ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà vÀAzÉ PÁqÀ¥Àà 5) gÀÄzÀæ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà ºÀAa£Á¼À J®ègÀÆ ¸ÁB ZÀ£Àß½î vÁB ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ 12-00 ¦.JA. ¸ÀĪÀiÁjUÉ CPÀæªÀÄPÀÆl PÀnÖPÉÆAqÀÄ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ PÁAiÀiÁð®AiÀÄzÀ°è §AzÀÄ  DvÀ¤UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQ D¢§¸À¥Àà ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ¸ÀAUÀqÀ EzÀÝ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ AiÀÄ®è¥Àà E§âgÀ£ÀÄß UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ PÁAiÀiÁð®AiÀÄzÀ°è PÀÆr ºÁQ ¨ÁVÃ®Ä ºÁQ CPÀæªÀÄ §AzsÀ£ÀzÀ°èlÄÖgÀÄvÁÛgÉ. PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ  ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 245/2012 PÀ®A. 143, 147, 504, 506, 342 gÉ.«. 149 L.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è  ¥ÀæPÀgÀtzÀ zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
                  ¢£ÁAPÀ 17-08-2012 gÀAzÀÄ 7-00 ¦.JA.PÉÌ ªÀÄ®èzÀUÀÄqÀØ UÁæªÀÄzÀ°ègÀÄ vÁAiÀĪÀÄä zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÁðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è °AUÀ¥Àà vÀAzÉ AiÀĪÀÄ£À¥Àà ºÀnÖ 40ªÀµÀð, °AUÁAiÀÄvÀ, ¸ÁB CgÀ¼ÀºÀ½î vÁB ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ EªÀ£ÀÄ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁÝUÀ   ¦.J¸ï.L. ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ ºÀt gÀÆ. 1000/-, MAzÀÄ ªÀÄlPÁ aÃn, MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ï ºÁUÀÆ MAzÀÄ ªÉƨÉÊ¯ï ¥sÉÆãï d¦Û ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ, CªÀ£À£ÀÄß «ZÁj¸À¯ÁV  vÁ£ÀÄ §gÉzÀ ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀæPÁ±À GªÀÄ®Æn ¸ÁB vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À EªÀ¤UÉ PÉÆqÀÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ w½¹zÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£ÉÆA¢UÉ oÁuÉUÉ ªÁ¥Á¸ï §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ  ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 244/2012 PÀ®A.78 (111)s PÉ.¦ DPïÖ CrAiÀÄ°è  ¥ÀæPÀgÀtzÀ zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-     
          gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 18.08.2012 gÀAzÀÄ 70 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr   14,500/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES

ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಪ್ರಚೋದನೆ:
ಚಿತ್ತಾಪೂರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ: ತಿಪ್ಪವ್ವ ಗಂಡ ಫಕೀರಪ್ಪ ಗಾಯಕವಾಡ ಸಾ|| ಬೈರು ವಸ್ತಿ ಲಿಂಬೆವಾಡಿ ಸೋಲಾಪುರ ರವರು ನನ್ನ ಮಗಳಾದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಇವಳಿಗೆ ಚಿತ್ತಾಪೂರದ ನರಸಪ್ಪ ತಂದೆ ರಾಮಲು ಕಾಸಿವಡ್ಡರ ಸಾ|| ಆಶ್ರಯ ಕಾಲೋನಿ ಇತನ ಜೋತೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಮದುವೆಯಾದ ನಂತರ ಅವಳಿಗೆ ತವರು ಮನೆಯಿಂದ ಬಂಗಾರ ಮತ್ತು ಹಣ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಾ ಅಂತ ಪದೇ ಪದೇ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವಳ ಕೊಟ್ಟ ಕಿರುಕುಳ ತಾಳಲಾರದ್ದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಮಗಳು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಇವಳು ದಿನಾಂಕ 17/08/2012 ರಂದು ಮುಂಜಾನೆ 9-30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ತನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಗ್ಗದಿಂದ ಉರುಲು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಮೃತ ಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾಳೆ. ಈ ಕೃತ್ಕಕ್ಕೆ ಪ್ರಚೋದನೆ ಮಾಡಿದ ಆಕೆಯ  ಗಂಡ ಮತ್ತು ಅತ್ತೆಯರ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಕ್ರಮ ಕೈಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ ದೂರು  ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನ ನಂ:77/2012 ಕಲಂ 306 ಐಪಿಸಿ ಸಂಗಡ 34 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.  
ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:
ಶಹಾಬಾದ ನಗರ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ:ಶ್ರೀ ಶಿವಾಜಿ ತಂದೆ ಸೈದಪ್ಪಾ ಗಜಕೋಶ ಸಾ:ಜೋಪಡ ಪಟ್ಟಿ ಏರಿಯಾ ಜೇವರ್ಗಿ ವರು ನಾನು ಜೇವರ್ಗಿಯಿಂದ ಶಹಾಬಾದಕ್ಕೆ ಕರ್ತವ್ಯದ ನಿಮಿತ್ಯ ಬಂದು ಕರ್ತವ್ಯ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಜೇವರ್ಗಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ದಾದಾಪೀರ ದರ್ಗಾದ ಹತ್ತಿರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11.45 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ತೊನಸಳ್ಳಿ (ಎಸ್‌) ಗ್ರಾಮದ ಕಡೆಯಿಂದ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ  ನಂ.ಕೆಎ-37/ಎಸ್‌-3476 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕ ರಮೇಶನು ಇತನು ತನ್ನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲನ್ನು ಅತಿವೇಗ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಕಾಳಜಿತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ನನ್ನ ಜೀಪ ನಂ.ಕೆಎ-23 ಎಮ್‌-4717 ನೇದ್ದಕ್ಕೆ  ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿರುತ್ತಾನೆ. ಸದರಿ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಚಾಲಕನಿಗೆ ಬಲಗಣ್ಣಿನ ಹುಬ್ಬಿಗೆ, ಬಲ ಗಡೆ ತುಟಿಗೆ, ಬಲಗಾಲ ಮೋಳಕಾಲಿಗೆ,ಬಲಪಾದಕ್ಕೆ , ಬಲ ಮುಂಗೈಗೆ ರಕ್ತಗಾಯ ಮತ್ತು ಭಾರಿ ಗಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ನನಗೆ ಬಲಗೈಗೆ ಒಳಪೆಟ್ಟಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಜೀಪಿಗೆ ಬಲಗಡೆ ಸೈಡಿಗೆ ಬಂಪರ ಡಿಸ್ಕ ಮತ್ತು ಟಾಯರ ಬ್ಲಸ್ಟ್‌ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 106/2012 ಕಲಂ: 279,337,338 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:
ಶಹಾಬಾದ ನಗರ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ: ಶ್ರೀ ನಾಗೇಂದ್ರ ತಂದೆ ಮಲ್ಕಪ್ಪಾ ಹುಗ್ಗಿ ಸಾ:ತೊನಸಳ್ಳಿ (ಎಸ್‌) ವರು ನಾನು ದಿನಾಂಕ:17/08/2012 ರಂದು ಮುಂಜಾನೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11-45 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಾನು ಮತ್ತು ತಿಪ್ಪಣ್ಣಾ ಹಾಗರ ಗುಂಡಗಿ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಮೇಲೆ ತೊನಸಳ್ಳಿಯಿಂದ ಶಹಾಬಾದಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೇವು.ಎದುರಿಗೆ ನಮ್ಮೂರ ರಮೇಶ ತಂದೆ ನಾಗಪ್ಪಾ ಬೆಳಗುಂಪಿ ಇವನು ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದನು ದಾದಾ ಪೀರ ದರ್ಗಾದ ಹತ್ತಿರ ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಎದರುಗಡೆಯಿಂದ ಜೀಪಚಾಲಕನು ತನ್ನ ಜೀಪನ್ನು ಅತಿವೇಗ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಕಾಳಜಿತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ರಮೇಶನ ಮೋಟರ ಸೈಕಲಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದನು. ಅದರಿಂದ ರಮೇಶನಿಗೆ ಬಲಗಣ್ಣಿನ ಹುಬ್ಬಿಗೆ ಬಲಗಡೆ ತುಟಿಗೆ ಬಲಗೈ ಮುಂಗೈಗೆ ಬಲ ಮೊಳಕಾಲಿಗೆ ಹಾಗೂ ಬಲಪಾದಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಮತ್ತು ಸಾದಾ ರಕ್ತಗಾಯ ವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ನಂ.ಕೆಎ-37 ಎಸ್‌-3476 ಇದ್ದು ಮತ್ತು ಜೀಪ ನಂಬರ ಕೆಎ-23/ಎಮ್‌-4717 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕ ಶಿವಾಜಿ ತಂದೆ ಸೈದಪ್ಪಾ ಅಂತಾ ಇರುತ್ತದೆ ಸದರಿ ಜೀಪ ಚಾಲಕನಿಗೂ ಬಲಗೈ ಮುಂಡಿಗೆ ಒಳಪೆಟ್ಟಾಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ರಮೇಶನಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದ ಜೀಪ ಚಾಲಕನ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ 107/2012 ಕಲಂ: 279,337,338 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:
ಶಹಾಬಾದ ನಗರ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ:ಶ್ರೀ ಅಬ್ದುಲ ನಬಿ ತಂದೆ ಮೊಹ್ಮದ ಅನ್ಸರ್ ಮೊಜಮ್ ಡಾ: ರಸೀದ ರವರ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನರ್ಸ ಕೆಲಸ ಸಾ: ಹಳೆ ಶಹಾಬಾದ ವರು ನಾನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ  ನಂ: ಕೆ.ಎ/32-ಎಸ್-6257 ನೇದ್ದರ ಮೇಲೆ  ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಮೇನ ರೋಡ ಹತ್ತಿರ ದನಗಳ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಶಹಾಬಾದ ಹತ್ತಿರ ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ ಹೊಗುತ್ತಿರುವಾಗ  ಎದರುಗಡೆಯಿಂದ ಕೆಎ-32/ಎನ್-1722 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕನು ತನ್ನ ವಾಹನವನ್ನು ಅತೀವೇಗ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಕಾಳಜಿತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿದನು. ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದ ಪರಿಣಾಮದಿಂದ ನನಗೆ ಬಲ ಮೊಳಕಾಲಿಗೆ ಹಾಗೂ ಪಾದಕ್ಕೆ ಗುಪ್ತಗಾಯ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ವಾಹವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸದೇ ಹಾಗೇಯೇ ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ 108/2012 ಕಲಂ: 279,337 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:
ಗುಲಬರ್ಗಾ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ: ಶ್ರೀ ಪರಮೇಶ್ವರ ತಂದೆ ನಿಂಗಪ್ಪ ಕಾನಳ್ಳಿ ಸಾ: ತಾಜ ಸುಲ್ತಾನಪೂರ ಗ್ರಾಮ ತಾ||ಜಿ||ಗುಲಬರ್ಗಾರವರು ನಾನು ಮತ್ತು ರಾಜಕುಮಾರ, ಸೈಬಣ್ಣ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಸೈಬಣ್ಣನ ಹೊಸ ಮೋಟಾರ  ಸೈಕಲ ನಂ  ಕೆಎ 32 ಆರ್‌ಟಿ 7060 ನೇದ್ದರ ಮೇಲೆ ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡನು ಹಾಗೂ ಮೃತ ರಾಜಕುಮಾರ ಇತನು ತನ್ನ ಮೋ ಸೈಕಲ ನಂ ಕೆಎ 32 ಎಕ್ಸ್‌ 5658 ನೇದ್ದರ ಮೇಲೆ ಮದ್ಯಾಹ್ನ 12:15 ಗಂಟೆಗೆ ಹೊರಟ್ಟಿದ್ದು. ಮುಂದೆ ರಾಜಕುಮಾರ ತನ್ನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಮೇಲೆ ಹೊರಟಿದ್ದು ಅವನ ಹಿಂದೆ ಸೈಬಣ್ಣನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಹಿಂದೆ ಕುಳಿತು ನಾನು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಬೇಲೂರ ಕ್ರಾಸ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ದಾಲ ಮಿಲ ಎದುರಿನ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಎದುರಿನಿಂದ ಮ್ಯಾಕ್ಷಿ ಕ್ಯಾಬ ನಂಬರ ಕೆಎ17-3716 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕ ತನ್ನ ವಾಹನವನ್ನು ಅತೀವೇಗ ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ತನ್ನ ಸೈಡಿಗೆ ಹೋಗದೆ ಒಮ್ಮಿಂದ ಒಮ್ಮೇಲೆ ಬಲಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದು ರಾಜಕುಮಾರ ಇತನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ನೋಡುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಾನು ಕುಳಿತು ಹೊರಟ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿದ್ದರಿಂದ  ಮೂರು ಜನರು ಕೆಳಗೆ ಬಿದಿದ್ದು ಅದರಿಂದ ರಾಜಕುಮಾರ & ಸೈಬಣ್ಣ ಇಬ್ಬರು ಬೇಹುಷ ಆಗಿ ಬಿದ್ದಿರುತ್ತಾರೆ. ನನಗೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತ & ಗುಪ್ತಗಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 108 ಅಂಬುಲೆನ್ಸ ಬಂದು ರಾಜಕುಮಾರ &ಸೈಬಣ್ಣ ಇಬ್ಬರು ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದರು ನಾನು ಉಪಚಾರ ಕುರಿತು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ, ಕಾರಣ ಸದರಿ  ಮ್ಯಾಕ್ಸಿ ಕ್ಯಾಬ ಕೆಎ 17 3716 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕನಾದ ದಶರಥ ತಂದೆ ಬಸವಣ್ಣಪ್ಪ ಸಾ: ಸುಂಠಾಣ ಇವನ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕು ಅಂತ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 269/12 ಕಲಂ 279, 338, 304(ಎ) ಐಪಿಸಿ ಸಂ. 187 ಐಎಂವಿ ಆಕ್ಟ್  ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.