Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Friday, February 28, 2014

Raichur District Reported Crimes

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
ªÀÄgÀuÁAwPÀ ºÀ¯Éè ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                   ¦ügÁå¢ ²æêÀÄw F±ÀégÀªÀÄä UÀAqÀ UÁå£À£ÀUËqÀ  ªÀAiÀiÁ: 35, eÁw:£ÁAiÀÄPÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: vÉÆÃgÀ®¨ÉAa FPÉAiÀÄÄ FUÉÎ 10 ªÀµÀðUÀ½AzÉ DgÉÆæUÁå£À£ÀUËqÀ£À eÉÆvÉAiÀÄ°è ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁV JgÀqÀÄ ªÀÄPÀ̼À vÁ¬ÄAiÀiÁVzÀÄÝ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀ£ÀÄ UÀAqÀ ºÉAqÀw EzÀÄÝ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ £ÀAvÀgÀ 3-4ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ ¦AiÀiÁ𢠸ÀAUÀqÀ ZÉ£ÁßV ¸ÀA¸ÁgÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ £ÀAvÀgÀzÀ ¢£ÀUÀ¼À°è PÀÄrAiÀÄĪÀ ZÀlPÉÌ©zÀÄÝ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ £ÀqÀvÉAiÀÄ §UÉÎ ¸ÀA±ÀAiÀÄ ¥ÀlÄÖ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ½UÉ ¤Ã£ÀÄ ¸ÀƼÉE¢Ý F ªÀÄPÀ̼ÀÄ £À£ÀUÉ ºÀÄnÖ®è CAvÁ C£ÀĪÀiÁ£À¥ÀlÄÖ  ¨ÉzÀjºÁQzÀÝjAzÀ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¼À vÀªÀgÀÆgÁzÀ FZÀ£Á¼À UÁæªÀÄPÀÌPÉ §AzÀÄ vÀ£Àß E§âgÀ ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ ªÁ¸ÀªÁVzÀÄÝ ªÀÄzÁåºÀß 3.00UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀ£Àß ªÀÄUÀ£ÁzÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ºÀ£ÀĪÉÄñÀ¤UÉ DlªÁr¸À®Ä vÀ£Àß vÀªÀÄä£ÁzÀ CAUÀ«PÀ® DzÉ¥Àà¤UÉ ªÀÄUÀĪÀ£ÀÄß £ÉÆÃrPÉƼÀî®Ä ©lÄÖ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ vÉÆÃlzÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÁUÀ ¢: 27-02-14 gÀAzÀÄ  15.00UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ     FZÀ£Á¼À UÁæªÀÄzÀ UÀÄd®ÆgÀÄ zÉÆrØ ¦AiÀiÁ𢠪ÀÄ£ÉAiÀÄ°è DgÉÆævÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÉÆÃV ¥ÀævÀåPÀë ¸ÁQë DzÉ¥Àà£À ªÀÄÄAzÉ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¤UÉ EzÀÄ £À£ÀUÉ ºÀÄnÖ®è EªÀ£À£ÀÄß ¸Á¬Ä¸À ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ CAzÀªÀ£Éà ªÉÆzÀ¯Éà vÀA¢zÀÝ ZÁPÀÄ«¤AzÀ ªÀÄUÀ£À ºÉÆmÉÖUÉ ZÀÄaÑUÁAiÀÄ UÉƽ¹ PÉƯɪÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄvÀß ¥ÀnÖzÀÄÝ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀ ¦AiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 83/14 PÀ®A. 323,504,324, 506,307 L.¦.¹      CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

             ದಿ.26-02-2014 ರಂದು ಸಂಜೆ 5-30 ಗಂಟೆಗೆ ಉಚ್ಚಾಯ ಎಳೆಯುವಾಗ ಆರೋಪಿ ಮಾರೆಪ್ಪನು ಪಿರ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀ ವಿರುಪಾಕ್ಷಿ ತಂದೆ ಹಂಪಯ್ಯ ಪೈಕಾರಿ, ಜಾತಿ:ನಾಯಕ, ವಯ-24ವರ್ಷ,    :ವ್ಯವಸಾಯ, ಸಾ:ಬಲ್ಲಟಗಿ  FvÀ£À  ಕಾಲು ತುಳಿದಿದ್ದು ನೋಡಿ ಹೋಗಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರನು ಸುಮ್ಮನಾಗಿ ಸಂಜೆ 6-00 ಗಂಟೆಗೆ ಬಲ್ಲಟಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಂದೆ ಹಳ್ಳದ ಕಡೆಯಿಂದ ಮನೆ ಕಡೆ ಬರುವಾಗ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದ ಆರೋಪಿತgÁzÀ  [1] ಬಂಢಾರಿ ಮಾರೆಪ್ಪ ತಂದೆ ಮಲ್ಲಪ್ಪ       [2] ಹುಸೇನಿ ತಂದೆ ಕರೆಪ್ಪ      [3] ದೇವಪ್ಪ ತಂದೆ ಕರೆಪ್ಪ     [4] ಅಮರಯ್ಯ ತಂದೆ ಮಲ್ಲಪ್ಪ    [5] ಮೂಕಯ್ಯ ತಂದೆ ದುರುಗಪ್ಪ       [6] ಪಣೀಶ ತಂದೆ ರಾಮಪ್ಪ ಗಡಿಗಿ   ಎಲ್ಲರೂ ಜಾತಿ:ಮಾದಿಗ ಜನಾಂಗದವರು, ಸಾ:ಬಲ್ಲಟಗಿ EªÀರೆಲ್ಲರೂ ಗುಂಪುಗೂಡಿ ಬಂದು ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರನನ್ನು ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಜಗಳ ತೆಗೆದು ಕೈಗಳಿಂದ ಹೊಡೆದು ಎಳೆದಾಡಿರುತ್ತಾರೆಂದು ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಮೇಲಿಂದ ಸಿರವಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆUÀÄ£Éß £ÀA: 52 / 2014 ಕಲಂ: 143.147.341.323..ಸಹಿತ 149 .ಪಿ.ಸಿ.CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:- 

               ದಿನಾಂಕ 28/02/14 ರಂದು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 0130 ಗಂಟೆಗೆ ಮಾನವಿ ನಗರದ ಬಾಬಾ ನಾಯಕ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮೌಲಾಲಿ ದರ್ಗಾದ ಬೀದಿ ದೀಪದ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ  ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ 1] ಹಸೇನ್ ತಂದೆ ಶೆಕ್ಷಾವಲಿ, 31 ರ್ಷ ಟೇಲರ್ , ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಾ: ಮಟಮಾರಿ ತಾ: ಜಿ: ರಾಯಚೂರುºÁUÀÆ EvÀgÉ 6 d£ÀgÀÄ PÀÆr ಇಸ್ಪೇಟ್ ಜೂಜಾಟ ಆಡುತ್ತಿದ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದ ಮೇರೆಗೆ ಮಾನ್ಯ ಸಿ.ಪಿ.ಐ ಮಾನವಿ ರವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಎ.ಎಸ್.ಐ. (ಬಿ) ರವರು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಜೂಜಾಟಕ್ಕೆ ಸಂಬಂದಿಸಿದ ನಗದು ಹಣ 5350/- ರೂ ಹಾಗೂ 52 ಇಸ್ಪಿಟ್ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಜಪ್ತು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಾಪಾಸ ಆರೋಪಿತರೊಂದಿಗೆ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ದಾಳಿಪಂಚನಾಮೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲಿಂದ ಮಾನವಿ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 68/14 ಕಲಂ 87 ಕೆ.ಪಿ ಕಾಯ್ದೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆಯನ್ನು ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.

ದಿನಾಂಕ:28.02.2014 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10.40 ಗಂಟೆಗೆ ಪಿ.ಎಸ್. gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt ರವರು ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರೊಂದಿಗೆ  ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ ಏಗನೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನರಸಪ್ಪ ತಂದೆ ಕಪ್ಪಲದೊಡ್ಡಿ ವ:26 ವರ್ಷ ಜಾ:ಈಳಿಗೇರ್  ಉ: ಡ್ರೈವರ್  ಸಾ: ಏಗನೂರು  FvÀ£ÀÄ ತನ್ನ ಮನೆಯ ಮುಂದಿನ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಅನಧೀಕೃತವಾಗಿ ಮದ್ಯದ ಬಾಟಲ್ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾಗ್ಗೆ ಪಿ.ಎಸ್. ರವರು ದಾಳಿ ಜರುಗಿಸಿ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿತನ ವಶದಿಂದ ಒಂದು ರಟ್ಟಿನ ಬಾಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 24 ಓರಿಜನಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ವಿಶ್ಕಿ ಬಾಟಲ್ ಒಂದಕ್ಕೆ 48.30 /- ರೂಪಾಯಿ ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟು 1159.2/- ರೂಪಾಯಿ ಮದ್ಯದ ಬಾಟಲ್ ಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಆರೋಪಿತನಿಂದ ಮದ್ಯದ ಬಾಟಲ್ ಮಾರಾಟದ ಹಣ 200/- ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಪಂಚನಾಮೆಯಲ್ಲಿ ಜಪ್ತಿಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ವಿವರವಾದ ಪಂಚನಾಮೆ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಕಂಡ ಮುದ್ದೆ ಮಾಲು, ಹಾಗೂ ಆರೋಪಿತನೊಂದಿಗೆ ªÁ¥Á¸ï oÁuÉUÉ §ªÀÄzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ ªÉÄðªÀÄzÀ  ದೂರಿನ ಮೇಲಿಂದ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ,  UÀÄ£Éß £ÀA: 61/2014 PÀ®A: 32 34 PÉ.E DåPïÖ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt  ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡೆನು..
    
CvÀä ºÀvÉå ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
          ಫಿರ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀ ಜಿ. ನರಸಿಂಹ ತಂದೆ ದಿ: ಗಣಪ ಶ್ರಿ ಗಣೇಶನಿಲಯ ವಿನಾಯಕನಗರ ಗ್ರಾಮ, ಕುಂಬಾಸಿ ತಾ: ಕುಂದಾಪೂರ ಜಿ:  ಉಡುಪಿ  FvÀ£À ಮಗ ಶಶಿಕಾಂತ ಇವರು ರಾಯಚೂರಿನ ಇಂಜೀನಿಯರಿಂಗ ಕಾಲೇಜ ಯರಮರಸಿನಲ್ಲಿ 7/2013 ರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಪಸ ಸೆಲೆಕ್ಷನ ಸರಕಾರಿ ಸೀಟಿನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೆಯಾಗಿರುತ್ತಾನೆ, ಕಾಲೇಜ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಒಂದೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಶಶಿಕಾಂತ ಇವರಿಗೆ ಸಿವಿಲ ಇಂಜೀನಿಯರಿಂಗ ಫೈನಲ ವರ್ಷದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೂಡಿ ನೀನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆಯಬಾರದು, ನೀನು ಒಳ್ಳೆದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಬಾರದು, ನಗೆ ಮುಖ ಇರಬಾರದು ಎದೆ ಮುಂದೆ ಮಾಡಿ ನಡೆಯಬಾರದು ನಾವು ಕರೆದಾಗ ಬರಬೇಕು, ಕುಳಿತುಕೋ ಅಂದಾಗ ಕುಳಿತುಕೋ ಬೇಕು ನಾವು ಹೇಳಿದಂತೆ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತಾ ನಾನಾ ರೀತಿಯಿಂದ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡುವುದಲ್ಲದೇ ಮೃತನ 1ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ ಎಕ್ಷಾಮ ಫೀ ನಾವೇ ಕಟ್ಟುತ್ತೇವೆಂದು ನೀನು ಕಟ್ಟುವದು ಬೇಡ ಅಂತಾ ಮೃತನಿಗೆ ಹೇಳಿ ಎಕ್ಷಾಮ ಫೀ ಕಟ್ಟದೇ ಇರುವದರಿಂದ ಮೃತನ ಹಾಲ ಟಿಕೇಟ ಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರು ಕ್ಸಾಸ ಟೀಚರರಿಗೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೀನ್ಸಿಪಾಲರಿಗೆ ವಿಚಾರಿಸಲು ಹೋದಾಗ ನಿನ್ನ ಮಗ ಎಕ್ಸಾಮ ಫೀ ಕಟ್ಟಿರುವುದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಲಟಿಕೇಟ ಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರು ಎಕ್ಷಾಮಿಗೆ ಕೂಡಲು ಅನುಮತಿ ಕೇಳಲು ಅದಕ್ಕೆ ಫ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲರು ನಿರಾಕರಿಸಿದಾಗ  ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರು ತಮ್ಮ ಮಗನ ಟಿ.ಸಿ ಕೊಡಲು ಕೇಳಿಕೊಂಡಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲರು ಒಂದು ಬಾಂಡ ಬರೆದುಕೊಟ್ಟರೆ ಟಿ.ಸಿ ಕೊಡುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾನಾ ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾನಸಿಕ ಕಿರುಕುಳವನ್ನು ಶಶಿಕಾಂತ ಇವರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಅವರ ಕಿರುಕುಳವನ್ನು ತಾಳಲಾರದೇ ದಿನಾಂಕ 26-02-2014 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11-00 ಗಂಟೆಯ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮಲಿಬಾದ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಹನುಮಂತ ತಂದೆ ಉರಮಿಂಡಿ ಲಕ್ಷ್ಮಯ್ಯ  ಇವರ ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಅತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾನೆ,CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ AiÀÄgÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA. 37/2014 PÀ®A. 306 ,  L¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
zÉÆA©ü ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
                 ¢£ÁAPÀ 27-02-2014 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 2-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠺À£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ CªÀÄgÀ¥Àà ªÀAiÀĸÀÄì 40 ªÀµÀð eÁw ªÀÄrªÁ¼ï GzÉÆåÃUÀ PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á:ªÀįÁÌ¥ÀÆgÀÄ ºÁ:ªÀ;D£ÉUÀÄA¢ vÁ:UÀAUÁªÀw FvÀ£ÀÄ ªÀįÁÌ¥ÀÄgÀÄ UÁæªÀÄPÉÌ §AzÀÄ ªÁ¥À¸ÀÄì aPÀÌ¢¤ß UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ £ÀgÀ¸ÀgÉqÉØ¥Àà EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è 1) ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ zÉÆqÀØ zÀÄgÀUÀ¥Àà , 2) PÀmÁ° °AUÀtÚ vÀAzÉ ©ÃgÀ¥Àà, 3) £ÀgÀ¸À¥Àà vÀAzÉ zÉÆqÀØ zÀÄgÀUÀ¥Àà, 4) °AUÀ¥Àà vÀAzÉ ¸ÀtÚ zÀÄgÀUÀAiÀÄå 5) §ÄqÀØ¥Àà vÀAzÉ zÉÆqÀØ zÀÄgÀUÀAiÀÄå 6) ªÀiÁ¼À¥Àà vÀAzÉ ©ÃgÀ¥Àà J¯ÁègÀÆ PÀÄgÀ§gÀÄ ¸Á: ªÀįÁÌ¥ÀÆgÀÄ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä d£ÀAUÀzÀ ºÉtÄÚªÀÄUÀ¼ÉÆA¢UÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À CPÀÌ£À ªÀÄUÀ£À AiÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ FvÀ£ÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ «µÀAiÀÄzÀ°è »A¢£À ºÀ¼É zÉéñÀzÀ ¹lÄÖ ElÄÖPÉÆAqÀÄ CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¤UÉ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ ©zÀÄgÀÄPÀnÖUɬÄAzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÁÛUÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÄÝ C®èzÉà PÉÊUÀ½AzÀ, PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ zÀÄSÁ:¥ÁvÀUÉƽ¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ, CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ºÉýPÉ ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzÀ ¸ÀASÉå 23/2014 PÀ®A;143.147.148.323.324.504.506 ¸À»vÀ 149 L.¦.¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®ÄªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ,
:¢£ÁAPÀ: 28-02-2014 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 8-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ eÁVÃgÀeÁqÀ®¢¤ß UÁæªÀÄzÀ ªÉAPÀmÉñÀ vÀAzÉ: ºÀ£ÀĪÀÄUËqÀ zÉÆgÉ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ, ¦üAiÀiÁ𢠲æà gÁªÉÄñÀ vÀAzÉ: DzÉÃ¥Àà UÀÄr¸À°, 25ªÀµÀð, £ÁAiÀÄPÀ, MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: eÁVÃgÀeÁqÀ®¢¤ß.   ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä E§âgÀÆ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) gÁªÉÄñÀ vÀAzÉ: ªÀiÁgÉ¥Àà, 2) ¨Á§Ä vÀAzÉ: ªÀiÁgÉ¥Àà,  £ÉÃzÀݪÀgÀÄ ªÉAPÀmÉñÀ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ EzÁÝUÀ C°èUÉ ºÉÆÃV vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ DgÁªÀÄ E®èzÀÝjAzÀ vÁ£ÀÄ FUÁUÀ¯É DgÉÆæ £ÀA. 01 ªÀÄvÀÄÛ 02 £ÉÃzÀݪÀjUÉ, vÀªÀÄÆäj£À ªÀiÁgÉ¥Àà FvÀ¤UÉ C¥ÀWÁvÀ GAmÁzÀ »£É߯ÉAiÀÄ°è DvÀ¤UÉ PÉÆqÀ¨ÉPÉÃAzÀÄ 30,000/- gÀÆ. ºÀtªÀ£ÀÄß ¸Á®ªÀ£ÁßV ¥ÀqÉ¢zÀÄÝ, CzÀ£ÀÄß CªÀjUÉ PÉÆqÀÄ CAvÁ PÉýzÀÝPÉÌ G½zÀ CgÉÆævÀgÀÄ12 d£ÀgÉÆA¢UÉ ¸ÉÃj   CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ K£À¯Éà ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É ¤Ã£ÀÄ £ÁªÀÅ EzÀÝ°èUÉ §AzÀÄ 30 ¸Á«gÀ ºÀt FUÀ¯É PÉÆqÀÄ CAzÀgÉ J°èAzÀ PÉÆqÀ¨ÉÃPÀ¯É CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ vÀªÀÄä¤UÉ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr, ¤ÃªÀÅ gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqɨÉÃPÉAzÀÄ E£ÉÆßAzÀÄ ¸Áj PÉýzÀgÉ ¤£ÀߣÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ¤£Àß vÀªÀÄä£À£ÀÄß fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉAiÀÄ£ÀÄß ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ  PÉÆlÖ  ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA. 38/14 PÀ®A. 143,147,323,504,506, ¸À»vÀ 149 L¦¹.  CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
     ಒಂದು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಫಿರ್ಯಧಿ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ zsÀAd¥Àà ªÀAiÀÄ:45 MPÀÌ®ÄvÀ£À ®ªÀiÁt ¸Á: D²ºÁ¼À vÁAqÀ ಮತ್ತು ಆರೋಪಿತgÁzÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà  vÀAzÉ vÀļÀd¥Àà  ®ªÀiÁt MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: D²ºÁ¼À vÁAqÀ ºÁUÀÆ EvÀgÉ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ  ¸Á:J¯ÁègÀÄ D²ºÁ¼À vÁAqÀ  EªÀgÀ ನಡುವೆ ಜಗಳವಾಗಿದ್ದು ಹಳೆ ದ್ವೇಷ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಆವಾಗ,ಆವಾಗ ಅವಾಚ್ಯಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈಯುವುದು ಹೊಡೆಬಡೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ನಿನ್ನೆ ದಿನಾಂಕ 27/02/2014 ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 08-00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಆರೋಪಿ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಹೆಂಡಿತಿಯಾದ ಅಮರಮ್ಮ ಅವಾಚ್ಯಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈಯುತ್ತಿದದಳು ಪಿರ್ಯಾಧಿಯ ಮಗಲು ಮತ್ತು ಹೆಂಡತಿ ಯಾಕೆ ಬೈಯುತ್ತಿ ಅಂತಾ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಆರೋಪಿ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ತಂದೆ ತುಳಜಪ್ಪ ಈ ಸೂಳೇಗೆ ಸೂಕ್ಕು ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಮನೆಯಿಂದ ಕಬ್ಬಿಣದ ರಾಡ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಫಿರ್ಯಾಧಿಯ ಹೆಂಡಿತಿಯ ತಲೆಗೆ ಹೊಡೆದು ಬಲವಾದ ರಕ್ತಗಾಯ ಮಾಡಿದ್ದು, ಮಗಳಿಗೆ ಲಂಗ ಏಳೆದಾಡಿ ಮಾನಭಂಗ ಮಾಡಿದ್ದು, ನಂತರ ಆರೋಪಿ ರೂಪಸಿಂಗ್ ಪಿರ್ಯಾಧಿಯ ಹೆಂಡತ್ತಿಗೆ ಕಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ಬಲಭುಜಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದು ರಕ್ತಗಾಯ ಮಾಡಿ ಅವಾಚ್ಯಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು, ರೂಪಸಿಂಗ್ ಹೆಂಡತಿ  ನೀಲಮ್ಮ ಇವಳು ಪಿರ್ಯಾದಿಯ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಮತ್ತು ಮಗಳಿಗೆ ಹೊಡೆಬಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಮತ್ತು ಅಮರಮ್ಮ ಇವಳು ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಹೊಡೆಬಡೆ ಮಾಡಿ ರಕ್ತಗಾಯ ಮಾಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.  CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:   38/14 PÀ®A.323,324,354,504,506 ¸À»vÀ 34 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ
                   ದಿನಾಂಕ 27/02/2014 ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 8-00 ಗಂಟೆಗೆ ನ್ಯಾಯಾಕಟ್ಟೆಯ ಮುಂದೆ ಬುದ್ದಿವಂತರಾದ ಅಮರೇಶ, ಟೋಪಣ್ಣ, ರೂಪಸಿಂಗ್,ವಿರೇಶ ಹಾಗೂ ಊರಿನ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಸೇರಿದ್ದು, ನನ್ನ ತಾಳಿಗುಂಡು ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರದೆ ಇದ್ದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾರು ತಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುವದರ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಿಗೆ ಸೇರಿಸಿದ್ದು, ಅ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿ ಹನುಮಂತ ತಂದೆ ಧಂಜಪ್ಪ  & ಆತನ ಹೆಂಡತಿಯಾದ ತಾರಾಬಾಯಿ ಮಗಳಾದ ಶಾಂತಮ್ಮ ಇವರು ಬಂದವರೆ ಎಲೇ ಸೂಳಿ,ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅನುಮಾನ ಮಾಡಿ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಟ್ಟೆಗೆ ತರಸ್ತಿ ಏನಲೇ ಸೂಳಿ ಎಂದು ಅವಾಚ್ಯಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು, ಆರೋಪಿ ಹನುಮಂತ ಇತನು ತನ್ನ ಬಾಯಿಂದ ಬುಜಕ್ಕೆ ಕಡೆದು ಭಾರಿ ರಕ್ತ ಗಾಯ ಮಾಡಿದ್ದು ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಕಟ್ಟೆಯ ಮುಂದೆ ಪಿರ್ಯಾಧಿಯ ಸೀರೆ ಎಳೆದು ಮಾನ ಭಂಗ ಮಾಡಿದ್ದು, ಆರೋಪಿ-2 & 3 ನೇದ್ದರವರು ಪಿರ್ಯಾಧಿಯ ಗಂಡ ಹನುಮಂತನಿಗೆ ಲೇ ಸೂಳೆ ಮಗನೆ ನಿನ್ನದು ಸೋಕ್ಕು ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿದೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಜೀವಸಹಿತ ಬಿಡುವದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪ್ರಾಣ ಬೆದರಿಕೆಹಾಕಿ ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ತಲೆಗೆ ಹೋಡೆದು ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯ ಮಾಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 39/14 PÀ®A.323,324,354,504,506 ¸À»vÀ 34 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ   


 ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-

            gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 28.02.2014 gÀAzÀÄ  62 ¥ÀæÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr    11,700/-  gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 28-02-2014

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 28-02-2014 
UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 53/2014, PÀ®A 379 L¦¹ :- 
¢£ÁAPÀ 27-02-2014 gÀAzÀÄ §¸À¥Áà vÀAzÉ ¯Á®¥Áà ªÀAiÀÄ 36 ªÀµÀð eÁ: J¸ï,n UÉÆAqÀ G: ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: §ÄzÉÃgÁ vÁ.f. ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV zÀÆgÀÄ Cfð ¸À°è¹zÀÄÝ ¸ÁgÀA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ©ÃzÀgÀ£À §¸ÀªÀ£ÀUÀgÀ ©¹JªÀiï PÀZÉÃj ºÀwÛgÀ ²æà ZÀ£Àß±ÉnÖ EªÀgÀ PÁA¥ÉèPÀìzÀ JzÀÄgÀÄUÀqÉ ¤°è¹zÀ vÀªÀÄä MAzÀÄ PÁé°Ã¸À ®WÀÄ ªÁºÀ£À £ÀA. MH-24/C4079 EAf£À £ÀA. 2L9842250, Zɹ¸ï £ÀA. LF501109119 ¹®égÀ PÀ®gï C.Q. 3,00,000/- gÀÆ £ÉÃzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ: 30-11-13 gÀAzÀÄ gÁwæ 2300 UÀAmɬÄAzÀ ¢: 01-12-13 gÀAzÀÄ 0500 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÇ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. ªÁºÀ£ÀzÀ ¥ÀvÉÛ PÀÄjvÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ E°èAiÀĪÀgÉUÉ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÆ ªÁºÀ£À ¹QÌgÀĪÀÅ¢®è. PÁgÀt F §UÉÎ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî®Ä «£ÀAw CAvÀ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ. 

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 27/2014 PÀ®A. 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 ªÉÆ.ªÁ PÁAiÉÄÝ :- 
¢£ÁAPÀ 27/02/2014 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuɬÄAzÀ ¤¸ÀÛAvÀÄ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ªÀiÁ»w w½¹zÉ£ÉAzÀgÉ ºÀtPÀÄt UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀzÀ°è UÁAiÀÄUÉÆAqÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ d£ÀgÀÄ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÉÃjPÀ DVgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ w½zÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃl ¤Ãr UÁAiÀiÁ¼ÀÄ d£ÀjUÉ ¥Àj²°¹ £ÉÆÃr UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ²æà ¸ÀAdÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ vÀÄPÁgÁªÀÄ AiÀÄ®gÀhÄj ¸Á// PÉÆýªÁqÁ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀªÀgÀ ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ºÀtPÀÄt UÁæªÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ¸ÀA§A¢PÀ£ÁzÀ ©üêÀıÁå ¥ÉÆ®zÁ¸À gÀªÀgÀ SÁ¸ÀV PÉ®¸À EzÀÄÝzÀjAzÀ vÀ£ÀUÉ ©üêÀıÁå gÀªÀgÀÄ eÉÆvÉ §gÀ®Ä PÉýzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ CªÀgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉ.J 32/JPÀì-8679 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ E§âgÀÆ ºÀtPÀÄt UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV ©üêÀıÁå gÀªÀgÀ SÁ¸ÀV PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀPÉÌ §gÀĪÁUÀ ©üêÀıÁå gÀªÀgÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï »AzÉ PÀĽvÀÄ §gÀĪÁUÀ ºÀtPÀÄt ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ºÀtPÀÄt ²ªÁgÀzÀ ¥Á±Á«ÄAiÀiÁå gÀªÀgÀºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ ªÀÄzÁåºÀß 3 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ JzÀÄj¤AzÀ MAzÀÄ eÉ.¹.© ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÀ̼ÀfÃvÀ£À ¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ°UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ EzÀjAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÉÄÃvÀ E§âgÀÆ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ©¢ÝzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁ¢AiÀÄ §® PÁ°£À vÉÆqÉAiÀÄ ªÀÄÆ¼É ªÀÄÄjzÀAvÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, §® ªÉÆüÀPÁ°UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, JqÀ¥ÁzÀPÉÌ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛzÀÝ ©üêÀıÁå¤UÉ CªÀ£À §® ªÉƼÀPÉÊUÉ vÀgÀazÀUÁAiÀÄ, §®PÁ°£À ªÉƼÀPÁ°UÉ vÀgÀazÀUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è ¨sÁj M¼ÀUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. rQÌ ªÀiÁrzÀ £ÀAvÀgÀ eÉ.¹.© ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À C¯Éèà ©lÄÖ NrºÉÆÃzÀ£ÀÄ CªÀ¤UÉ £ÉÆÃrzÀ°è UÀÄgÀÄw¸ÀÄvÉÛãÉ. eÉ.¹.© ªÁºÀ£ÀzÀ £ÀA§gÀ £ÉÆÃqÀ®Ä CzÀgÀ £ÀA§gÀ J.¦-29/JªÀiï-6011 EgÀÄvÀÛzÉ. CzÉà ªÉüÉUÉ C¯Éèà ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ºÀtPÀÄt UÁæªÀÄzÀ ¥Àæ¨sÀÄgÀrØ vÀAzÉ gÁªÀÄgÀrØ ªÀÄvÀÄÛ «oÀ® vÀAzÉ ±ÀAPÉæÃ¥Áà ¸ÉÃjªÀÄnÖ gÀªÀgÀÄ WÀl£É £ÉÆÃr £ÀªÀÄUÉ J©â¹gÀÄvÁÛgÉ UÁAiÀÄUÉÆAqÀ £Á«§âgÀÆ 108 CA§Ä¯ÉãÀìzÀ°è ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ §AzÀÄ ¸ÉÃjPÀ DVgÀÄvÉÛÃªÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Gulbarga District Reported Crimes

ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ :
ಸಂಚಾರಿ ಠಾಣೆ : ದಿನಾಂಕ 23.02.2014 ರಂದು ಸಂಜೆ 7-30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಶಿವಾಜಿ ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಪುಜಾರಿ ಕಿರಾಣಿ ಅಂಗಡಿ ಎದುರುಗಡೆ ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಚಂದ್ರಕಲಾ ಗಂಡ ಸೈದಪ್ಪಾ ಬಿದನೂರ, ಸಾಃ ಶಿವಾಜಿ ನಗರ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಮಗನಾದ ವಿಷ್ನೂವರ್ಧನ ವರ್ಷ ಇತನು ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಕಾರ ನಂ ಕೆ,32 ಸಿ  0687 ನೆದ್ದರ ಚಾಲಕ ಅಂಭಾ ಭವಾನಿ ಗುಡಿ ರೋಡಿನಿಂದ ಅತೀ ವೇಗ ಮತ್ತು ಆಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮಗನಿಗೆ ಅಪಘಾತ ಪಡಿಸಿ ಭಾರಿ ಗಾಯ ಪಡಿಸಿ ಉಪಚಾರ ಕುರಿತು ಬಸವೇಶ್ವರ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ವರೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ತನ್ನ ಕಾರ ಸಮೇತ ಓಡಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಸಂಚಾರಿ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ :
ಆಳಂದ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ಬಾಬುರಾವ ತಂದೆ ರೇವಪ್ಪಾ ಕಟ್ಟಿಕೇರಿ ಸಾ|| ರುದ್ರವಾಡಿ  ರವರು 6 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಶಿವಾನಂದನಿಗೆ 50000/- ರೂ ಹೊಲದ ಸಂಭಂಧ ಮುರುಮ್ ಗ್ರಾಮದ ಬಾಪುಗೌಡಾ ಪಾಟೀಲರು ಹಣ ಕೊಟ್ಟು ಸದರಿ ಹಣ ನನಗೆ ಕೊಡು ಎಂದು ಅವನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಕಳುಹಿಸಿದ್ದು ಆದರೆ ಸದರಿ 50000/- ರೂ ನನ್ನ ತಮ್ಮ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಶಿವಾನಂದನಿಗೆ ನಾನು ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಕೇಳುತ್ತಾ ಹಣ ಕೊಡು ಎಂದರೂ ಹಣ ಕೊಟ್ಟಿರುವುದಿಲ್ಲ, ನಿನಗೆ ಯಾವ ಹಣ ಕೊಡುವುದು ಇಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸದರಿ ಶಿವಾನಂದನು ತನ್ನ ಹೊಲ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ನಾನು ಹೊಲ ಮಾರಾಟ ಮಡದಂತೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ದಾವೆ ಹಾಕಿರುತ್ತೇನೆ, ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಬಸವರಾಜ ಕಟ್ಟಕೇರಿ, ಈತನು ಅವನ ಪಾಲಿಗೆ ಬಂದ 3 ಎಕರೆ 16 ಗುಂಟೆ ಹೊಲ ಶಿವಾನಂದನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದು ಈ ವರ್ಷ ಅವನಿಗೆ ಬಿಡು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಹೊಲ ಹಚ್ಚುತ್ತೇನೆಂದಾಗ ಬಸವರಾಜನಿಗೆ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಹಚ್ಚಲು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ಅಂದು ಅವನೊಂದಿಗೂ ಕೂಡಾ ವೈಮನಸ್ಸು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾನೆ, ದಿನಾಂಕ 22/02/2014 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 4.30 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಬಸವರಾಜನ ಹೊಲ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಲು ನಾನು ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಬಸವರಾಜ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ತಮ್ಮ ಶಿವಶರಣ ಹಾಗೂ ಸಂಭಂಧಿ ಸಿದ್ದಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಧರ್ಮರಾಯ ಬಿರಾದಾರ ಸಾ|| ಮಂಟಗಿ ಕೂಡಿ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿ ಮರಳಿ ಬರುವಾಗ ಬಸವರಾಜನ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ ಬಂದಾಗ ಸದರಿ ಶಿವಾನಂದ ಹಾಗೂ ಅವನ ಮಗ ಕಿಶೋರ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮಗ ಸುನೀಲ & ಶಿವಾನಂದನ ಹೆಂಡತಿ ನೀಲಮ್ಮಾ ಕೂಡಿ ಬಂದು ನನಗೆ ತಡೆದು ಶಿವಾನಂದನು ಭೋಸಡಿ ಮಗನೆ ನನ್ನ ಹೊಲದ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ಹಾಕಿದ್ದರಿಂದ ಹೊಲ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲೂ ಬಿಡುತ್ತಿಲ್ಲ, ಎಂದು ಬೈದು ತನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ಬಡಿಗೆಯಿಂದ ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಕೈಯಿಂದ ಹೊಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡಿ ಗಾಯಗೊಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಆಳಂದ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. 

Thursday, February 27, 2014

Raichur District Reported Crimes

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
ªÉÆøÀzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
               ¦üAiÀiÁð¢ CAiÀÄå¥Àà vÀAzÉ «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Àà ,ªÀAiÀÄ:66ªÀ, G: ¤ªÀÈwÛ ¦.J¸ï.L , ¸Á:PÉ.ºÉZï.© PÁ¯ÉÆä ¦.qÀ§Äè.r PÁåA¥ï ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ  FvÀ£À ºÉAqÀw dAiÀĪÀÄä¼ÀÄ 1984 gÀ°è AiÀÄzÀÝ®zÉÆrØ UÁæªÀÄ ¹ÃªÀiÁ ¸ÀªÉð £ÀA.207/AiÀÄ £ÉÃzÀÝgÀ°èAiÀÄ 1 JPÀgÉ 11 UÀÄAmÉ d«ÄãÀ£ÀÄß ºÀ£ÀĪÀĪÀé¼À PÀqɬÄAzÀ Rjâ¹zÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ DgÉÆæ zÀgÀUÀAiÀÄå vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà , ªÀAiÀÄ:35ªÀ, G:MPÀÌ®ÄvÀ£À,¸Á:¨ÁzÀ°ð , vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¸ÀzÀj d«ÄãÀ£ÀÄß ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ vÀºÀ¹Ã¯ï PÁAiÀiÁð®AiÀÄzÀ°è ¸ÀļÀÄî ªÀA±ÁªÀ½ zÁR¯ÁwUÀ¼À£ÀÄß PÉÆlÄÖ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀļÀÄî PÁUÀzÀ ¸Àȶֹ ¢£ÁAPÀ:28-01-1994 gÀAzÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀjUÉ ªÀÄÄmÉñÀ£ï ªÀiÁr¹PÉÆAqÀÄ £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ:04-09-2013 gÀAzÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ G¥À£ÉÆÃAzÀt PÁAiÀiÁð®AiÀÄzÀ°è DgÉÆæ 02. £ÁUÀ°AUÀ¥Àà vÀAzÉ §¸À°AUÀ¥Àà ,ªÀAiÀÄ:26ªÀ, G:MPÀÌ®ÄvÀ£À , ¸Á:AiÀÄzÀÝ®zÉÆrØ , vÁ:¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ EªÀjUÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ EzÀÝ SÁ¸ÀV ¦üAiÀiÁ𢠸ÀA.56/2014 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÉ  UÀÄ£Éß £ÀA 67/2014 PÀ®A. 465, 468, 419 ¸À»vÀ 34 L¦¹ gÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ
zÉÆA©ü ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

              ¢£ÁAPÀ: 26-02-2014 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 18-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà gÀAUÀtÚ vÀAzÉ: zÀÄgÀÄUÀ¥Àà, 30ªÀµÀð, ªÀiÁ¢UÀ, ªÉÄøÀ£ï PÉ®¸À, ¸Á: eÁVÃgÀeÁqÀ®¢¤ß.  JgÀqÀ£ÉAiÀÄ CtÚvÀªÀÄäA¢gÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¸ÀÄgÉñÀ FvÀ£ÀÄ ¥ÉÃ¥Àgï N¢PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÀ PÀqÉAiÀĪÀgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀÄvÁÛ UÀÄ¢ÝzÀÝ «µÀAiÀÄzÀ°è ªÉʵÀªÀÄåªÀ¤ßlÄÖPÉÆAqÀÄ CzÉà UÁæªÀÄzÀ DzÉÃ¥Àà£À ºÉÆmÉÃ¯ï ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ 1) ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ: DzÉ¥Àà, ºÁUÀÆ EvÀgÉ 13 d£ÀgÀÄ PÀÆr CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ, ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ PÀqÉAiÀĪÀjUÉ PÉʬÄAzÀ, PÀnÖUɬÄAzÀ, PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹, PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ, PÉʬÄAzÀ ZÀÆj, CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉAiÀÄ£ÀÄß ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ EvÁå¢AiÀiÁV EzÀÝ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 37/14 PÀ®A.,143,147,148,323,324,504,506 ¸À»vÀ 149   L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀtzÀ zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

                ದಿ.26-02-2014ರಂದು ಸಂಜೆ 6-00ಗಂಟೆಗೆ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀ ದೇವರಾಜ ತಂದೆ ಕರಿಯಪ್ಪ ವಯ-24ವರ್ಷ ಜಾತಿ:ಮಾದಿಗ ಉ:ಕೂಲಿಕೆಲಸ   ಸಾ; ಬಲ್ಲಟಗಿ  FvÀನ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲಟಗಿ  ಗ್ರಾಮ ದಲ್ಲಿ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಆಟದ ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನು  ನೋಡಲು ಹೋದಾಗ ಆರೋಪಿತgÁzÀ [1]  ವೀರಪಾಕ್ಷಿ ತಂದೆ ಹಂಪಯ್ಯ      [2] ಬಸವರಾಜ ತಂದೆ ಮಾರೆಪ್ಪ        [3]ಅಮರೇಶ ತಂದೆ  ಕರಿಯಪ್ಪ ಬೊಂಬಾಯಿ   [4] ನರಸಪ್ಪ [5] ಮೌನೇಶ ತಂದೆ ನಾಗಪ್ಪ    [6] ಈರೇಶ ತಂದೆ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ  ಎಲ್ಲರೂ ಜಾತಿ: ನಾಯಕ ಸಾ:ಬಲ್ಲಟಗಿ ಮತ್ತು ಇತರರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜಗಳ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಟದ ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನು ಹರಿದು ಹಾಕಿ ಅದೇ ನೆಪ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಯೇ ನಿಂತಿದ್ದ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರನ ಅಣ್ಣನಿಗೆ ನಿನೇ ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನು ಹರಿದಿದ್ದಿ ಅಂತಾ ಹೊಡೆದು ಮನೆಯ ಕಡೆ ಹೋಗುವ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರನಿಗೆ ಅರ್ಧ ಕಿ.ಮಿ ರವರೆಗೆ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿ ಬಂದು ಗುಂಪುಗೂಡಿ ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮತ್ತು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಕೈಗಳಿಂದ ಹೊಡೆದಿ ರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ PÉÆlÖ ದೂರಿನ ಮೇಲಿಂದ ¹gÀªÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 51 / 2014 ಕಲಂ: 143.147.341.323..ಸಹಿತ 149 .ಪಿ.ಸಿ.CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
          ¢£ÁAPÀ: 26-02-14 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÉêÀÄ£ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄ¢AzÀ DmÉÆà ZÁ®PÀ wªÀÄäAiÀÄå ªÀiÁåzÀgÀUÉÆüÀ ¸Á- PÉ.EgÀ§UÉÃgÀ  FvÀ£ÀÄ  PÀÆ°PÉ®¸ÀPÉÌAzÀÄ d£ÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ DmÉÆà ZÁ®PÀ£ÀÄ  DmÉÆêÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹ gÉÆÃr£À ªÀÄzÀåzÀ°è ¤AiÀÄAvÀæ ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ DmÉÆêÀ£ÀÄß gÉÆÃr£À §® ¥ÀPÀÌzÀ°è ¥À°Ö ªÀiÁrzÀÝjAzÀ DmÉÆÃzÀ°è PÀĽwzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠠²æêÀÄw ZÀAzÀæPÀ¯Á UÀAqÀ gÁWÀªÉÃAzÀæ, 20ªÀµÀð, £ÁAiÀÄPÀ, ºÉÆ®ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á-ºÉêÀÄ£ÀÆgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ G½zÀ 4d£ÀÀjUÉ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁj ¸ÀégÀÆzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ , DgÉÆæ DmÉÆà ZÁ®PÀ£ÀÄ DmÉÆêÀ£ÀÄßvÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ  ¸ÀܼÀ¢AzÀ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ      CAvÁ EzÀÝ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠠 ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð  ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA. 36/2014. PÀ®A. 279, 337, 338  L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 LJA.« PÁAiÉÄÝ  CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

            ದಿನಾಂಕ 26/02/2014 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 8-00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ  ಮೃತ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ªÀÄÄUÀ¼ÀSÉÆÃqÀ ªÀAiÀiÁ.28 ªÀµÀð, eÁ.¥ÀAZÀªÀĸÁ° G.¸À.Q.¥Áæ.±Á¯É vÉÆqÀQ vÁAqÁzÀ°è ¸ÀºÀ ²PÀëPÀ ¸Á.aªÀÄäqÀ vÁ.dªÀÄRAr f.¨ÁUÀ®PÉÆÃl.FvÀನು ಲಿಂಗಸ್ಗೂರಿನಿಂದ ವಾಪಾಸ್ ಮುದಗಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ ಲಿಂಗಸ್ಗೂರು-ಮುದಗಲ್ ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ಡೈಮಂಡ ಡಾಬಾದ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಹಳ್ಳದ ಸಮೀಪ ತನ್ನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್.ನಂ.ಕೆಎ-48-ಕ್ಯೂ-2261 ನೇದ್ದರ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ ಎದುರಿಗೆ ಬಂದ ಟಾಟಾ ಸುಮೋ ನಂ.ಕೆಎ-01-ಎ.ಬಿ-5662 ಗಾಡಿಯ ಚಾಲಕನು ತನ್ನ ವಾಹನವನ್ನ ಅತೀವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷ್ಯತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಢಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ಹೋಗಿದ್ದರಿಂದ, ಮೃತನಿಗೆ ಬಲಭಾಗದ ಮಲಕಿನ ಹತ್ತಿರ ಭಾರಿ ರಕ್ತದ ಗಾಯವಾಗಿದ್ದು ಮತ್ತು ಬಲಗಡೆ ತೊಡೆಯ ಹತ್ತಿರ ತೆರೆಚಿದ ಗಾಯವಾಗಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ.CAvÁ ²æñÉÊ® vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ªÀÄÄUÀ¼ÀSÉÆÃqÀ ªÀAiÀiÁ.34 ªÀµÀð, eÁw.¥ÀAZÀªÀĸÁ° G.MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á.aªÀÄäqÀ vÁ.dªÀÄRAr f.¨ÁUÀ®PÉÆÃl. gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 37/2014 PÀ®A 279,304(J) L¦¹ & 187 LJA« PÁAiÉÄÝ. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-

            gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 27.02.2014 gÀAzÀÄ  41 ¥ÀæÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr    6800/-  gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.