Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Thursday, October 6, 2016

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 06-10-2016


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 06-10-2016

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 147/2016, PÀ®A 454, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 05-10-2016 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ J¸ï.PÉ ±ÉêÉÇÃgÉ£ï J¥sï.J¯ï.n J¯ï.n ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV EAVèµÀzÀ°è mÉÊ¥ï ªÀiÁrzÀ Cfð ¸À°è¹zÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ, ©ÃzÀgÀ KgÀ¥sÉÆøïðzÀ°è PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄwÛgÀĪÀ ²æà ªÀÄÄ£Àß PÀĪÀiÁgÀ EªÀjUÉ KgÀ¥sÉƸÀð ªÀ¸Àw UÀȺÀ £ÀA. 105/7 ºÁPÀ E£ÀPÉèÃªï ªÀÄAdÆgÁVzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ CzÀgÀ°è ªÁ¸ÀªÁVgÀÄvÁÛgÉ, CªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 29-09-2016 jAzÀ 09-10-2016 gÀ ªÀgÀUÉ gÀeÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃVzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ 04-10-2016 gÀAzÀÄ CAzÁdÄ 1830 UÀAlUÉ ²æà JA. «Ä±Áæ EªÀgÀÄ ªÁQAUï ªÀiÁqÀĪÁUÀ ²æà ªÀÄÄ£Àß PÀĪÀiÁgÀ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV®Ä vÉgÉ¢zÀÄÝ £ÉÆÃr CªÀgÀÄ PÉÆqÀ¯É ªÀÄÄ£Àß PÀĪÀiÁgÀ EªÀjUÉ ¥sÉÆãÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ «ZÁj¸À¯ÁV CªÀgÀÄ vÁªÀÅ gÀeÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É §gÀĪÁUÀ ªÀÄ£ÉUÉ ©ÃUÀ ºÁQ §A¢gÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ w½¹zÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ²æà JA. «Ä±Áæ ªÀÄvÀÄ ²æà ¸ÀwõÀ PÀĪÀiÁgÀ EªÀgÀÄ E§âgÀÄ ªÀÄÄ£Àß PÀĪÀiÁgÀ EªÀgÀ ªÀ¸Àw UÀȺÀzÀ M¼ÀUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ J¯Áè ¸ÀªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ ZÀ®è¦°èAiÀiÁV ©zÀÄÝ PÀAqÀÄ ¥ÀÄ£ÀB ªÀÄÄ£Àß PÀĪÀiÁgÀ EªÀjUÉ ¥sÉÆãÀ ªÀiÁr ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ EzÀÝªÉ CAvÁ «ZÁj¹zÁUÀ CªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è £ÀUÀzÀÄ ºÀt 15,000/- gÀÆ ªÀÄvÀÄÛ 40 UÁæA §AUÁgÀzÀ 3 ZÉÊ£ïUÀ¼ÀÄ EzÀݪÀÅ CAvÁ w½¹zÀÄÝ, CªÀÅUÀ¼ÀÄ ªÀ¸Àw UÀȺÀzÀ°è PÁt°®è AiÀiÁgÉÆà CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ §AzÀÄ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ F zÀÆgÀÄ ¸À°è¸ÀÄwÛzÀÄÝ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ °TvÀ zÀÆj£À CfðAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 146/2016, PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 11-09-2016 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ AiÀiÁ»AiÀiÁ SÁ£À vÀAzÉ ¸ÀzÀįÁè SÁ£À, ªÀAiÀÄ: 38 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: ºÀ¼ÀîzÀPÉÃj, ¸ÀzÀå: ©¯Á® PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ vÀ£Àß §eÁd ¥À®ìgï 150 ¹¹ ªÁºÀ£À £ÀA. PÉJ-32/Ef-3521 £ÉzÀ£ÀÄß ¤°è¹ M¼ÀUÉ ºÉÆÃV ¢£ÁAPÀ 12-09-2016 gÀAzÀÄ gÁwæ 0100 UÀAmÉUÉ ªÀÄÆvÀæ «¸Àdð£ÉUÁV ºÉÆgÀUÉ §AzÁUÀ ªÁºÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ EvÀÄÛ, ¨É½UÉÎ 0500 UÀAmÉUÉ ºÉÆgÀUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä ªÁºÀ£À EgÀ°¯Áè, ªÁºÀ£ÀzÀ «ªÀgÀ 1) §eÁd ¥À®ìgï 150 ¹¹ ªÁºÀ£À £ÀA. PÉJ-32/Ef-3521, 2) EAf£À £ÀA rºÀZïgÀhÄqï¸ÀÄG§Ä78195, 3) ZÉ¹ì £ÀA. JAr2J11¹gÀhÄqï4E¹©99123, 4) C.Q 45,000/- gÀÆ £ÉÃzÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 12-09-2016 gÀAzÀÄ 0100 UÀAmɬÄAzÀ 0500 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzsÀå CªÀ¢üAiÀÄ°è PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 05-10-2016 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ, UÀÄ£Éß £ÀA. 205/2016, PÀ®A 379 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÀäzï ¥sÀAiÀiÁeï vÀAzÉ ªÀĺÀäzï RĶðzï «ÄAiÀiÁå, ªÀAiÀÄ: 26 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, G: ¹.¹.n.« D¥ÀgÉÃlgï, ¸Á: CwªÁ¼À UÁæªÀÄ, vÁ: & f: ©ÃzÀgï gÀªÀgÀÄ §Æè ¸ÁÖgï °«ÄmÉÃqï PÀA¥À¤AiÀÄ°è ¹.¹.n.«. D¥ÀgÉÃlgï CAvÁ PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ, ©ÃzÀgï £ÀUÀgÀzÀ°è ¥Éưøï E¯ÁSÉ ªÀw¬ÄAzÀ C¼ÀªÀr¹zÀ ¹.¹.n.« PÁåªÀÄgÁUÀ¼À ¤ªÀðºÀuÉAiÀÄ£ÀÄß ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÉ £ÉÆÃrPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ, »ÃVgÀĪÀ°è ¢£ÁAPÀ: 03-10-2016 gÀAzÀÄ 1000 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgï £ÉúÀgÀÄ QæÃqÁAUÀtzÀ ºÀwÛgÀ C¼ÀªÀr¹zÀ ¹.¹.n.« PÁåªÀÄgÁ PÁAiÀÄð ªÀiÁqÀzÉ EgÀĪÀÅzÀjAzÀ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¹.¹.n.« PÁåªÀÄgÀUÉ C¼ÀªÀr¹zÀ ¨Áålj ªÀÄvÀÄÛ AiÀÄÄ.¦.J¸ï ¨ÁPïì vÉgÉ¢zÀÄÝ, ¨ÁPïì£À°èzÀÝ ¨ÁåljUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ AiÀÄÄ.¦.J¸ï EgÀ°®è, AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 02-10-2016 gÀAzÀÄ 2330 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ 03-10-2016 gÀAzÀÄ 1000 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzsÀå CªÀ¢üAiÀÄ°è ¹.¹.n.« PÁåªÀÄgÁ ¨ÁPïì£ÀÄß MqÉzÀÄ CzÀgÀ°èzÀÝ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 46,500/- gÀÆ. ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ 3 JªÀÄgÁ£ï PÀA¥À¤AiÀÄ ¨ÁåljUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 1 JªÀÄgÁ£ï PÀA¥À¤AiÀÄ AiÀÄÄ.¦.J¸ï£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ CfðAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 05-10-2016 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

KALABURAGI DISTRICT REPORTED CRIMES

ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಕಿರುಕುಳ  ಪ್ರಕರಣ:
ಅಫಜಲಪೂರ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀಮತಿ ಅನಸುಬಾಯಿ ಗಂ. ಸಿದ್ದಪ್ಪ  ಬೆಳ್ಳಿಕಟ್ಟಿ ಸಾ: ಹವಳಗಾ ಇವರು ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಬಸವೇಶ್ವರ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೆ ಫಿಯಾದಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇನೆಂದರೆ ತಾನು ಮದುವೆಯಾದಗಾನಿಂದಲೊ ತನ್ನ ಗಂಡ ಹಾಗೂ ಮಾವ ಇಬದಬರಿ ಸೇರಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು  ಮದುವೇ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು ಕಿರುಕುಳ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದು ಹೀಗೆ ದಿನಾಂಕ 04-10-2016 ರಂದು ತನ್ನ ಗಂಡ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಮಾವ ಮುತ್ತಪ್ಪ ಇಬ್ಬರು ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈಯುತ್ತಾ ತನ್ನ ಗಂಡ ತನಗೆ ಎಳೆದು ನೆಲಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದನು, ಮಾವನು ಕೈ ಯಿಂದ ಕಾಲಿನಿಂದ ಹೊಡೆದು ನನ್ನನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂಧ ನನ್ನ ಕ್ರಿಮಿನಾಶಕ ಔಷದಿಯನ್ನು ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಇಬ್ಬರು ಮನ ಬಂದಂತೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಸಪ್ಪಳ ಕೇಳಿ ಬಾಜು ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದ್ದ ನ್ನ ತಾಯಿಯಾದ ಭಾಗಮ್ಮ ಇವರು ಬಂದಾಗ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ. ನಂತರ ನ್ನ ತಮ್ಮ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಹಾಗೂ ತಾಯಿ ಭಾಗಮ್ಮ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಖಾಸಗಿ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ದವಾಖಾನೆಗ ತೋರಿಸಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉಪಚಾರ ಕುರಿತು ಬಸವೇಶ್ವರ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು ನನ್ನ ಗಂಡ ಹಾಗೂ ಮಾವನು ವಿಷ ಕುಡಿಸಿ ಸಾಯಿಸಿ ಮಗನಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಲಗ್ನ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶ ಟ್ಟುಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಸದರಿಯವರ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಿ ಅಂತಾ ಕೊಟ್ಟ ಹೇಳಿಕೆ ಫೀರ್ಯಾಧಿ ಸಾರಾಂಶದ ಅಫಜಲಪೂರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ಜೂಜುಕೋರರ ಬಂಧನ :  
ಅಫಜಲಪೂರ ಠಾಣೆ: ದಿನಾಂಕ 05-10-2016 ರಂದು ಪಿಎಸ್ಐ ಅಫಜಲಪೂರ ಠಾಣೆ ರವರು ಠಾಣೆಯಲಿದ್ದಾಗ ಅಫಜಲಪೂರ ಪಟ್ಟಣದ ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ ಗುಡಿಯ ಮುಂದಿನ ಸಾರ್ವಜನಿಕ  ಖುಲ್ಲಾ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಜನರು ಪಣಕ್ಕೆ ಹಣ ಹಚ್ಚಿ ಇಸ್ಪೆಟ ಎಲೆಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಅಂದರ ಬಾಹರ ಎಂಬ ಇಸ್ಪೇಟ ಜೂಜಾಟ ಆಡುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಬಾತ್ಮಿ ಬಂದ ಮೇರೆಗೆ ಪಂಚರಾದ 1) ಶಿವಪ್ಪ ತಂದೆ ಗಿರಿಮಲ್ಲಪ್ಪ ಕಡ್ಲೇವಾಡ 2) ಸೊಂದಪ್ಪ ತಂದೆ ಪರಮೇಶ್ವರ ಹೊಸ್ಮನಿ ಇವರನ್ನು ಠಾಣೆಗೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡು. ದಾಳಿ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿ ಮಾನ್ಯ ಸಿಪಿಐ ಸಾಹೇಬರು ಅಫಜಲಪೂರ ರವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಪಿಎಸ್.ಐ ಅಫಜಲಪೂರ ಠಾಣೆ ಮತ್ತು ಠಾಣೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ 1) ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಸಿಹೆಸಿ-449, 2) ಅರವಿಂದ ಸಿಪಿಸಿ-501 3)ಶರಣಪ್ಪ ಸಿಪಿಸಿ-881 4) ಪಂಡಿತ ಸಿಪಿಸಿ-1119 ರವರನ್ನು ಸಂಗಡ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಖಾಸಗಿ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಪಂಚರು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಠಾಣೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಯೊಂದಿಗೆ ಹೋಗಿ, ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ ಗುಡಿಯ ಮುಂದೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಖುಲ್ಲಾ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 5 ಜನರು ದುಂಡಾಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಇಸ್ಪೇಟ ಎಲೆಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಅಂದರ ಬಾಹರ ಜೂಜಾಟ ಆಡುತ್ತಿರುವದನ್ನು  ಖಚಿತ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರೊಂದಿಗೆ ಸದರಿಯವರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಜೂಜಾಡುತಿದ್ದ 5 ಜನರನ್ನು ಹಿಡಿದು ಅವರ ಹೆಸರು ವಿಳಾಸ ವಿಚಾರಿಸಿ ಅಂಗ ಶೋಧನೆ ಮಾಡಲಾಗಿ 1)ಬಸವರಾಜ ತಂದೆ ಬಾಬು ಕೋಳಕೂರ ಸಾ||ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ ನಗರ ಅಫಜಲಪೂರ 2)ಶಿವಾನಂದ ತಂದೆ ಮಾಹದೇವ ಹೆಗ್ಗಿ ಸಾ||ಅಕ್ಕಮಾಹದೇವಿ ನಗರ ಅಫಜಲಪೂರ 3)ಮಳೇಂದ್ರ ತಂದೆ ಭೀಮರಾಯ ಚಿಂಚೋಳಿ ಸಾ||ಎಮ್.ಜಿ ನಗರ ಅಫಜಲಪೂರ, 4)ಮಹಿಬೂಬ ತಂದೆ ದಾವಲಸಾಬ ಮಾಡ್ಯಾಳ ಸಾ||ಲಿಂಬಿತೋಟ ಅಫಜಲಪೂರ  5)ಶಿವಾನಂದ ತಂದೆ ಪರಸಪ್ಪ ಕುಡಕಿ ಸಾ||ಜೈಭೀಮ ನಗರ ಅಫಜಲಪೂರ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದ್ದು ಇಸ್ಪೇಟ ಜೂಜಾಟಕ್ಕೆ ಸಂಬಂದಪಟ್ಟ ಒಟ್ಟು  13580/-ರೂ ನಗದು ಹಣ  ಮತ್ತು 52 ಇಸ್ಪೆಟ ಎಲೆಗಳು ಮುಂದಿನ ಪುರಾವೆಗಾಗಿ ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜೂಜಾಟ ಆಡುತ್ತಿದ್ದ 5 ಜನರ ವಿರುದ್ದ ಅಫಜಲಪೂರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.