Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Saturday, November 8, 2014

RAICHUR DISTRICT REPORTED CRIMES

£ÁUÀjÃPÀ §AzÀÆPÀÄ vÀgÀ¨ÉÃw ²©gÀ ¥ÀæPÀluÉ:

          gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯Áè ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÀw¬ÄAzÀ £ÁUÀjÃPÀ §AzÀÆPÀÄ vÀgÀ¨ÉÃw ²©gÀªÀ£ÀÄß ºÀ«ÄäPÉÆArzÀÄÝ, ¸ÀzÀj vÀgÀ¨ÉÃwUÉ Cfð ¸À°è¸ÀĪÀ CªÀ¢ü ¢£ÁAPÀ: 30.09.2014 gÀAzÀÄ ªÀÄÄPÁÛAiÀÄUÉÆArgÀÄvÀÛzÉ. E£ÀÆß ºÉaÑ£À £ÁUÀjPÀjUÉ EzÀgÀ ¸Ë®¨sÀåªÀ£ÀÄß zÉÆgÀQ¹ PÉÆqÀĪÀ ¸À®ÄªÁV ¸ÀzÀj vÀgÀ¨ÉÃw ²©gÀPÉÌ Cfð ¸À°è¸ÀĪÀ CªÀ¢üAiÀÄ£ÀÄß ¢£ÁAPÀ: 10.11.2014 gÀ ªÀgÉUÉ «¸ÀÛj¹zÀÄÝ, ¨sÀwðªÀiÁrzÀ CfðUÀ¼À£ÀÄß ¢£ÁAPÀ: 15.11.2014 gÉƼÀUÁV ¥Éưøï G¥Á¢üÃPÀëPÀgÀ PÁAiÀiÁð®AiÀÄ, f¯Áè ¸À±À¸ÀÛç «ÄøÀ®Ä ¥ÀqÉ, f¯Áè ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀ PÀbÉÃj DªÀgÀt, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀ°è ¸À°è¸À§ºÀÄzÁVzÉ. ºÉaÑ£À «ªÀgÀUÀ½UÁV G¥Á¢üÃPÀëPÀgÀÄ, r.J.Dgï. gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ, ªÉÆ.¸ÀASÉå: 9480803806 CxÀªÁ 9480803814 £ÉÃzÀÝPÉÌ ¸ÀA¥ÀQð¹ ªÀiÁ»w ¥ÀqÉAiÀħºÀÄzÁVzÉ. £ÁUÀjÃPÀgÀÄ EzÀgÀ G¥ÀAiÉÆÃUÀªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀî®Ä PÉÆÃgÀ¯ÁVzÉ.

:: ¸ÁªÀðd¤PÀgÀÄ  ¨ÉÆUÀ¸ï J¸ï.JA.J¸ï. ªÀiÁ»wUÀ¼À §UÉÎ JZÀÑjPÉ ªÀ»¸ÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ::

          ªÉƨÉʯïUÀ½UÉ ¤ÃªÀÅ ¥ÉæöÊeï UÉ¢ÝgÀÄ«j ¤ªÀÄä ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «¼Á¸À ºÁUÀÆ ¨ÁåAPï SÁvÉ £ÀA§gÀ£ÀÄß  J¸ï.JA.J¸ï. ªÀiÁr, CAvÁ ¨ÉÆUÀ¸ï J¸ï.JA.J¸ï. PÀ½¹, CAvÀæeÁ®zÀ°è ¤ªÀÄä£ÀÄß ¹®ÄQ¹ §gÀħgÀÄvÁÛ UɼÉAiÀÄgÀ£ÁßV ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¤ªÀÄä ¨ÁåAPï SÁvÉAiÀÄ°ègÀĪÀ ºÀtªÀ£ÀÄß PÀ§½¹ ªÉÆøÀ ªÀiÁqÀĪÀ C£ÉÃPÀ PÀA¥À¤UÀ¼ÀÄ F jÃw ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÁzÀåvÉUÀ½gÀÄvÀÛªÉ. PÁgÀt EAvÀºÀ CAvÀæeÁ®zÀ°è ¹®ÄQ ªÉÆøÀ ºÉÆÃUÀ¢gÀ®Ä gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ°è,  f¯Áè ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÀjµÁ×¢üÃPÁjUÀ¼ÁzÀ JA. J£ï. £ÁUÀgÁeï gÀªÀgÀÄ ªÀÄ£À« ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. 

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

EvÀgÉ L.¦.¹. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
             ದಿನಾಂಕ:04/11/2014 ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ 1-00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಚಿಂತಲಕುಂಟ ಗ್ರಾಮದ ಮರಿಗೆಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಶಿವರಾಜನು ನನ್ನ ಮಗನಾದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ  ನಡುವೆ ಹಣದ ಲೇವಾ ದೇವಿ ಇದ್ದು,ನನ್ನ ಮಗ ಕೊಟ್ಟ ಹಣವನ್ನು ವಾಪಸ್ ಕೊಡಲು ಕೇಳಿದಾಗ ಶಿವರಾಜ ಮತ್ತು ಆತನ ಮಗ ರಮೇಶ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡಿ ಫಿರ್ಯಾದಿ ²ªÀ°AUÀªÀÄä UÀAqÀ §¸ÀªÀgÁd,50ªÀµÀð,eÁ:£ÁAiÀÄPÀ,¸Á:aAvÀ®PÀÄAl   FPÉಗೆ ಕತ್ತೆ ಬೋಸುಡಿ ನೀನೇನು ಸಂಬಂದ ಸಾಲ ಕೇಳಲು ನಾಚಿಕೆ ಬರುವದಿಲ್ಲ ವಗೈರೆ ಅಂತಾ ಅವಾಚ್ಯಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದಾಡಿ ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕೈಹಿಡಿದು ಎಳೆದಾಡಿ ಕೈಯಿಂದ ಹೊಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಸಾಲದ ಕರಾರು ಪತ್ರ ಹರಿದು ಬಿಸಾಕಲು ಮಾತನಾಡಿ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು, ಈ ವಿಷಯ ತಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ ಸಂಗಡ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಇದೊಂದು ಸಲ ನೋಡೋಣ ಮುಂದೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಕೊಡೋಣ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರು ಸುಮ್ಮನೆಯಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದು ನಿನ್ನೆ ಶಿವರಾಜನು ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಸುಳ್ಳು ಫಿರ್ಯಾದಿ ನೀಡಿದ್ದಾನೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ತಡವಾಗಿ ಈ ದಿವಸ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತೇನೆ ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ಇದ್ದ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ  UÀ§ÆâgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 117/2014 PÀ®A;323, 354,504, 506 gÉ/« 34 L¦¹ CrAiÀÄ°è  ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.

ದಸ್ತಗಿರಿ ಪಾಟೀಲ್ ತಂದೆ ಮೂರ್ತೂಜಾ ಪಾಟೀಲ್ ಸಾ: ಹಟ್ಟಿ ತಾ: ಸಿಂಧನೂರು  FvÀ£À ಮೇಲೆ ಈಗಾಗಲೆ ಅಟ್ರಾಸಿಟಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು ಸದರಿ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಫಿರ್ಯಾಧಿ ಶ್ರೀ ಈರನಗೌಡ ತಂದೆ ಮಲ್ಲನಗೌಡ ,24ರ್ಷ, ಲಿಂಗಾಯತ, ಸಾ: ಹಟ್ಟಿ   ತಾ: ಸಿಂಧನೂರು FvÀನ ಅಣ್ಣನ ಸಾಕ್ಷಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ದಿನಾಂಕ 07-11-14 ರಂದು 08-00 .ಎಂ ಸುಮಾರಿಗೆ  ದಸ್ತಗಿರಿ ಪಾಟೀಲ್ ತಂದೆ ಮೂರ್ತೂಜಾ ಪಾಟೀಲ್ ಸಾ: ಹಟ್ಟಿ ತಾ: ಸಿಂಧನೂರು  FvÀ£ÀÄ ಫಿರ್ಯಾಧಿದಾರನ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಬಂದು ಫಿರ್ಯಾಧಿದಾರನಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಣ್ಣನಾದ ಹನುಮನಗೌಡ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಆದ ಕೇಸಿಗೆ ಎಂಗ್ ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ನೋಡಿಯೆ ಬಿಡುತ್ತೇನೆ ಅಂತಾ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದನು ಕಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ಕೈಯಿಂದ ಹೊಡೆದು ಕಾಲಿನಿಂದ ಒದ್ದು ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ PÉÆlÖ zÀÆj£À ಮೇಲಿಂದ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt  UÀÄ£Éß £ÀA:257/2014 PÀ®A.504,323,324,506 L¦¹  CrAiÀÄ°è ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ  

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:_

                   ದಿನಾಂಕ: 07-11-2014 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ²æÃ. PÁ²AC° vÀAzÉ ºÀÄZÀÑtÚ UÀÄrUÉÃgÀ 30ªÀµÀð, ªÀÄĹèA, PÀÄj PÁAiÀÄĪÀÅzÀÄ ¸Á- ºÉÆ£ÀßPÁlªÀĽ FvÀನು ತನ್ನ ಕುರಿಗಳಿಗೆ ಆರಾಮವಿಲ್ಲದ್ದರಿಂದ ದೇವದುರ್ಗಕ್ಕೆ ಬಂದು  ಕುರಿಗಳಿಗೆ ಭೇಕಾದ ಔಷದಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು  ವಾಪಸ್ಸು ತನ್ನ ಊರು ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ  ಹೊನ್ನಕಾಟಮಳ್ಳಿ ಸೀಮಾಂತರದ ರಸೂಲ್ ಸಾಬ ತಂದೆ ಇಮಾಮ್ ಸಾಬ ರವರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಸಾಯಂಕಾಲ 6-00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಆರೋಪತರು ಈ ಹಿಂದೆ ಮೊಹರಂ ಹಬ್ಬದ ದಫನ್ ದಿನದಂದು  ಅಲಾಯಿ ಆಡುವಾಗ  ಕಾಲು ತುಳಿದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ  ಆರೋಪಿತರು  ಫಿರ್ಯಾದಯನ್ನು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಸಿ ಫೀರ್ಯಾದಿಗೆ  ಏನಲೇ ಸೂಳೆ ಮಗನೆ ಅಲಾಯ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ  ಸುಬಾನು ಈತನ ಪರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತೀಯೇನಲೇ ಅಂತಾ ಬೈದು  ಕೈಯಿಂದ ಹೊಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡಿ   ಕೈಯಿಂದ ಹೊಡೆ ಬಡೆ ಮಾಇ ಚಾಕುವುನಿಂದ  ಎಡಗೈ ತೋಳಿಗೆ ಹೊಡೆದು ರಕ್ತ ಗಾಯ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಲ್ಲದೆ  ಈ ಜಗಳದ ವಿಷಯವನ್ನು  ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದರೆ  ನಿನ್ನನ್ನು  ಜೀವ ಸಹತ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲಾ ಅಂತಾ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು  ಇರುತ್ತದೆ.ಅಂತಾ PÉÆlÖ ದೂj£À  ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA. 190/2014 PÀ®A-341. 323.324, 504. 506. gÉ/« 34L¦¹, CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-   
  
       gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 08.11.2014 gÀAzÀÄ 110 ¥ÀæPÀÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 34,400/-   UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄjÃvÀåPÀæªÀÄdgÀÄV¸ÀĪÀPÁAiÀÄðªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.      

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 08-11-2014

ದಿನಂಪ್ರತಿ ಅಪರಾಧಗಳ ಮಾಹಿತಿ ದಿನಾಂಕ 08-11-2014

ºÉÆPÀæuÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 143/2014, PÀ®A 32, 34 PÉ.E PÁAiÉÄÝ eÉÆvÉ 328 L¦¹ :-
ದಿನಾಂಕ 07-11-2014 ರಂದು ಬಾವಲಗಾಂವ ಶಿಮಾಂತರದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಕಳ್ಳ ಭಟ್ಟಿ ಸರಾಯಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ J.J¸ï.L ZÀ£ÀߥÁà ¥Àæ¨sÁj ºÉÆPÁæuÁ ¥ÉÆ°¸ï oÁuÉ gÀªÀjUÉ ಗೊತ್ತಾಗಿzÀÝರಿಂದ JJ¸ïL gÀªÀgÀÄ ಇಬ್ಬgÀÄ ಪಂಚರನ್ನು §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮರೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ನೊಡಿzÁUÀ ಆರೋಪಿ §½gÁªÀÄ @ §®gÁªÀÄ vÀAzÉ ¸ÀPÁÌf ¥ÀªÁgÀ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw: ®ªÀiÁtÂ, ¸Á: RvÀUÁAªÀ ¨ÁgÁ¨sÉÊ vÁAqÁ Eತನು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಕಳ್ಳ ಭಟ್ಟಿ ಸರಾಯಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿgÀĪÁUÀ ಆತನ ಮೇಲೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಂದಿಗೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಹಿಡಿದು ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ ಆತನ ವಶದಲ್ಲಿ ದೊರೆತ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಕಳ್ಳ ಭಟ್ಟಿ ಸರಾಯಿ ಅಂದಾಜು 15 ಲೀಟರ C.Q 680/- gÀÆ ಹಾUÀÆ ಸರಾಯಿ ಮಾರಾಟ ಮಾರುತ್ತಿದ್ದ ನಗದು ಹಣ 580/- gÀÆ. d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 191/2014, PÀ®A 87 PÉ.¦ PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 07-11-2014 gÀAzÀÄ ¸ÀAUÀªÀÄ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è E¹àÃl dÆeÁl DqÀÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ ¢Ã°¥ÀPÀĪÀiÁgÀ ©.¸ÁUÀgÀ ¦J¸ïL PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀjUÉ RavÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¸ÀAUÀªÀÄ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV zÁ£Á PÁA¥ÉèPÀì JzÀÄgÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è E¹àÃl dÆeÁl DqÀÄwÛgÀĪÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) gÁd±ÉÃRgÀ @ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Áà @ ZÀAzÀæPÁAvÀ §ZÀÑuÁÚ ¸Á: SÉÃqÀ, 2) ¥Àæ±ÁAvÀ vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ PÀ¯ÁåuÉ ¸Á: SÉÃqÀ, 3) eÁÕ£ÉñÀégÀ vÀAzÉ PÉÃgÀ¨ÁgÁªÀ ©gÁzÁgÀ ¸Á: D¼ÀA¢, vÁ: ¨sÁ°Ì ºÁUÀÆ 4) ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄwgÁªÀ ±ÉÃjPÁgÀ ¸Á: SÉÃqÀ EªÀgÉ®ègÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ CªÀgÀ ªÀ±À¢AzÀ ºÁUÀÆ DlPÉÌ ºÀaÑ£À £ÀUÀzÀÄ ºÀt 5,160/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ  ºÁUÀÆ 52 E¹àÃl J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, DgÉÆævÀjUÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 192/2014, PÀ®A 87 PÉ.¦ PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 07-11-2014 gÀAzÀÄ PÀıÀ£ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ¥ÉÆzÁÝgÀ PÁA¥ÉèPÀì  ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è E¹àÃl dÆeÁl DqÀÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ ©.ªÀiÁzsÀªÀgÁªÀ JJ¸ïL PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀjUÉ RavÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ JJ¸ïL gÀªÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¥ÉÆzÁÝgÀ PÁA¥ÉèPÀì ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è E¹àÃl dÆeÁl DqÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß RavÀ ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ¨Á¼ÀVÃgÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀVj Vj ¸Á: ¨ÉA¨Áæ, 2) gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Áà §ÄmÉÖ, 3) ¨Á§Ä vÀAzÉ gÁªÀÄZÀAzÀæ MqÉAiÀÄgï, 4) §ÄzÀÝgÁd vÀAzÉ «oÀ®gÁªÀ ªÀ¯Éè¥ÀÄgÉ, 5) gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ªÉÆUÀ®¥Áà ªÀqÀUÁAªÉ, 6) ¸ÁåªÀĸÀ£ï vÀAzÉ gÀWÀÄ£ÁxÀ £ÁUÀÆgÉ, 7) ¥ÉæêÀÄzÁ¸À vÀAzÉ CªÀÄÈvÀ fÃUÉð ºÁUÀÆ, 8) zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¹AUï ²AzsÉ J®ègÀÆ ¸Á: oÁuÁ PÀıÀ£ÀÆgÀ EªÀgÉ®ègÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ CªÀgÀ ªÀ±À¢AzÀ ºÁUÀÆ DlPÉÌ ºÀaÑzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 5510/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ  ºÁUÀÆ 52 E¹àÃl J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, DgÉÆævÀjUÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¸ÀPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.