Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Sunday, December 13, 2009

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 13/12/2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 13-12-2009.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 130/09 PÀ®A 324, 504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 12-12-2009 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æà JA.r. ºÀĸÉìãï ZÁAzÀ vÀAzÉ JA.r. E¸Áä¬Ä¯ï ¸Á: ZÀAzÁ±ÀºÁ PÀªÀiÁ£À ºÀwÛgÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV zÀÆgÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ DgÉÆæ £À¬ÄêÀÄ RÄgÉö vÀAzÉ PÀjêÀÄ RÄgÉö ¸Á: ªÀÄĸÉÛöÊzÀ¥ÀÆgÁ, ©ÃzÀgÀ FvÀ£ÀÄ gÀAeÁ£À ºÀ§âzÀ°è gÀÆ. 3500/- UÉÆñÀ G¢æ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, ºÀt PÉÆqÀzÉà ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¢ªÀ¸À vÀ¥Àà¹PÉÆAqÀÄ CqÁØqÀÄwÛzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ: 12-12-2009 gÀAzÀÄ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£ÀÄ ¹PÁÌV vÀ£Àß ¨ÁQ PÉÆqÀ¨ÉÃPÁzÀ ºÀt PÉÆqÀÄ CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýzÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ CgÉà ªÀiÁPÉ ¯ËqÉ vÉgÉPÀÆ PË£À¸Á ¥ÉʸÁ zÉãÁPÁ ºÉÊ CAvÀ CªÁZÀªÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ vÀ£Àß §®UÉʪÀÄĶ֪ÀiÁr §®UÀqÉ PÀtÂÚ£À PɼÀUÀqÉ ºÁUÀÄ ªÀÄÆV£À ªÉÄÃ¯É eÉÆgÁV ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÀDR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 23/09 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 22/11/09 gÀAzÀÄ gÁwæ 2100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw £ÁUÀªÀiÁä UÀAqÀ «ÃgÀ±ÀnÖ ªÀ 35 ªÀµÀð, °AUÁAiÀÄvï ¸Á// CAiÀĸÀ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄ EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ PÀÄlÄA§zÀªÀgÀÄ ªÀÄ®VPÉÆArgÀĪÁUÀ DPÀ¹äPÀªÁV ¹ÃªÉÄ JuÉÚAiÀÄ aªÀÄt (¢Ã¥À) ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ£ÁzÀ ²æà «ÃgÀ±ÀnÖ vÀAzÉ UÀÄgÀ¥Áà ±Á¥ÀÆgÉ ªÀ 40 ªÀµÀð eÁåw °AUÁAiÀÄvÀ G// MPÀÌ®ÄvÀ£À¸Á CAiÀĸÀ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄ FvÀ£À JzÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ©zÀÄÝ ¨ÉAQ ºÀwÛ ¸ÀÄlÖ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ «ÃgÀ±ÀnÖ EªÀjUÉ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ ©ÃzÀgÀUÉ zÁR°¹zÀÄÝ ¢£ÁAPÀ: 12/12/09 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 0900 UÀAmÉUÉ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ªÀÄævÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 273/09 PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 12/12/2009 gÀAzÀÄ 2030 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¸ÉÊAiÀÄzÀ £ÀÆgÀ¯Áè vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzÀ CfêÀÄ ªÀAiÀĸÀÄì 25 ªÀµÀð eÁ : ªÀÄĹèA G B ªÁå¥ÁgÀ ¸Á B ®QëöäZËPÀ ºÀÄ®¸ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄä ºÉýPÉ ¤ÃrzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¨sÁ°ÌAiÀÄ°è §mÉÖ ªÁå¥ÁgÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ G¥Àfë¸ÀÄwÛzÀÄÝ, ¢£Á®Ä ºÀÄ®¸ÀÆgÀ¢AzÀ ¨sÁ°ÌUÉ §gÀÄwÛzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ : 12/12/2009 gÀAzÀÄ 2015 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¨sÁ°Ì¢AzÀ ºÀÄ®¸ÀÆgÀPÉÌ ºÉÆÃUÀ®Ä §¸À ¤¯ÁÝtzÀ°è §¸À JgÀĪÁUÀ DgÉÆæ gÀ« vÀAzÉ £ÁUÀ¥Áà ªÀqÀØgÀ ªÀAiÀĸÀÄì 20 ªÀµÀð eÁ B ªÀqÀØgÀ G : PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á : d£ÀvÁ PÁ¯ÉÆä ¨sÁ°Ì FvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¥ÁåAn£À »A¢£À eÉé£À°è PÉʺÁQ 200=00 gÀÆ¥Á¬Ä eÉÃ§Ä PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀPÀët CªÀ¤UÉ »rzÀÄ ¥ÉưøÀjUÉ M¦à¹gÀÄvÉÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 223/09 PÀ®A 279, 338 L.¦.¹. eÉÆvÉ 187 L.JªÀiï.«. PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ: 12/12/2009 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ JªÀiï.J¯ï.¹. EzÉ CAvÀ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃnÖ PÉÆlÄÖ ¦üAiÀiÁð¢ gÀ«ÃAzï FvÀ£À ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ: 12/12/2009 gÀAzÀÄ ¨Á宺À½î ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁð¢ gÀ«ÃAzÀæ vÀAzÉ WÁ¼É¥Áà gÀĪÀiÁä ªÀAiÀÄ: 46 ¸Á/ ¨Á宺À½î. ªÀÄvÀÄÛ «ÃgÉÃAzÀæ E§âgÀÆ gÀ¸ÉÛ zÁlÄwÛzÁÝUÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ C¥ÀjavÀ ªÉÆlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ §AzÀÄ «ÃgÉÃAzÀæ¤UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ «ÃgÉÃAzÀæ¤UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVªÉ CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 376/09 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ: 12/12/09 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ D¸ÀàvÉgɬÄAzÀ JªÀiïJ¯ï¹ §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ C°èUÉ ºÉÆÃV ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¥Àæ¨sÀÄ vÀAzÉ §AqÉÃ¥Áà ªÀiÁ¯É ªÀAiÀÄ-38 ªÀµÀð G-¸ÀªÀiÁd ¸ÉêÀPÀ ¸Á-ºÀÄqÀV UÁæªÀÄ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¯Áj £ÀA. PÉJ-32/J-4175 .£ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¨ÉÊ PÀqɬÄAzÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀPÉÌ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ºÀÄqÀV UÁæªÀÄzÀ ©æÃqÀÓ ºÀwÛgÀ gÁ.ºÉ £ÀA-9gÀ ªÉÄÃ¯É gÉÆÃqÀ zÁlÄwÛzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ NtÂAiÀÄ PÀÄ¥ÀàuÁÚ vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄ ªÀiÁ¼À £ÁAiÀÄPÀ ªÀAiÀÄ-40 ªÀµÀð vÀ£Àß zÀ£ÀPÀgÀÄUÀ½UÉ ªÉÄêÀÅ vÀgÀ®Ä ºÉÆîPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ, »A¢¤AzÀ rQÌ ºÉÆqÉzÀjAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÀÄUÀqÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV Q«¬ÄAzÀ gÀPÀÛ §gÀÄwvÀÄÛ §®¨sÀÄdzÀ PÀÄwÛUÉ ºÀwÛgÀ J®Ä§Ä ªÀÄÄjzÀÄ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÁVgÀÄvÉÛzÉ. ¸ÀzÀj ¯Áj ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£À ¤°è¸ÀzÉ Nr¹PÉÆÃAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

d£ªÁqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 111/09 PÀ®A 279, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 11/12/2009 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmUÉ f¯Áè D¸ÀàvÉæ ©ÃzÀgÀ¢AzÀ ªÁºÀ£À C¥ÀUÁvÀªÀzÀ §UÉÎ JªÀiï J¯ï ¹ EzÉ CAvÁ ªÀiÁ»w zÉÆÃgÉvÀ vÀPÀët f¯Áè D¸ÀàvÉæ ©ÃzÀgÀPÉÌ ¨sÉÃn ¤Ãr C¥ÀWÁvÀzÀ°è UÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ aÃQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ, ºÀtªÀÄAvÀgÁªÀ vÀAzÉ gÁªÀÄgÁªÀ zsÁ§qÉÉ, G:30 ªÀµÀð ¸Á: ©üªÀÄgÁªÀ.vÁ/OgÁzÀf/ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ E¸ÁèA¥ÀÆgÀ PÁæ¸À PËoÁ ©æqÀÓ ºÀwÛgÀ DgÉÆæ ¨Á¯Áf vÀAzÉ ¥ÀAqÀj ªÀiÁ£É ªÀAiÀÄ.25 ªÀµÀð eÁw, ªÀÄgÁoÀ ¸Á//ºÀįÁå¼À UÁæªÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA J¦ 28/ ¹© 6833£ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AqÀÄ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 181/09 PÀ®A 323, 324, 504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 12-12-2009 gÀAzÀÄ 2010 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠩êÀÄgÁªÀ vÀAzÉ «oÀ®gÁªÀ ªÀÄÆ¼É ¸Á// ¨sÀAqÁgÀ PÀªÀÄmÁ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ºÉýPÉ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ: 12-12-09 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀiÁAPÁ® JªÉÄä ªÉÄìĹ ¥ÀPÀÌzÀ Hj£À ²ªÁf ªÀÄÆ¼É gÀªÀgÀ ºÉÆîzÀ ºË¢£À°è JªÉääAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃgÀÄ PÀÄr¸À°PÉÌ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ºÉÆÃzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JªÉÄä ¸ÀzÀj ºË¢£À°è ©¢ÝzÀÄÝ CzÀ£ÀÄß £ÉÆÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ aPÀÌ¥Àà£À ªÀÄUÀ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ¥ÀÄAqÀ°PÀgÁªÀ ªÀÄÆ¼É EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ J ¨ÉÆøÀrZÁå ªÉÄʸÀ PÁ§gÀ ªÀÄ¢ UÉÃ¯É CAvÁ CªÀZÁåªÁV ¨ÉÊzÀÄ C¯Éè EzÀÝ MAzÀÄ §rUɬÄAzÀ JqÀUÉÊ ªÉÆüÀPÉÊ ºÀwÛgÀ JqÀUÁ® ªÉÆüÀPÁ® ºÀwÛgÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ C®è°è ºÉÆÃqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 189/09 PÀ®A 279 L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JA.« PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 12/12/09 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ oÁuɬÄAzÀ ºÉÆÃgÀlÄ ªÀÄ£ÁßJSÉýî UÁæªÀÄzÀ gÁ. ºÉ. £ÀA. 9 ªÉÄÃ¯É ¨ÉÆÃgÁ¼À PÁæ¸À ºÀwÛgÀ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ¥Àj²Ã®£É ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ «ÄãÀPÉÃgÁ PÀqɬÄAzÀ gÁ.ºÉ. £ÀA. 9 ªÀÄÄSÁAvÀgÀ M§â mÁæPÀì fÃ¥À ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß fÃ¥À£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ 1515 UÀAmÉUÉ §gÀÄwÛzÁÝUÀ CªÀ¤UÉ PÉʪÀiÁr ¤°è¹zÁUÀ fÃ¥À ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß fÃ¥À£ÀÄß ©lÄÖ C°èAzÀ Nr ºÉÆÃzÀ£ÀÄ fÃ¥À£À°è EzÁÝ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀ «dAiÀÄjrØ vÀAzÉ C£ÀAvÀgÀrØ ¸ÁB £ÁUÀ£ÀPÉÃgÁ EªÀ¤UÉ ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ ¥ÁAqÀÄ vÀAzÉ C¥ÀàuÁÚ ªÀÄgÀ¥À½î ªÀAiÀÄ 25 ªÀµÀð eÁwB PÀÄgÀħgÀÄ GB mÁæPÀì fÃ¥À £ÀA. PÉJ-29/JªÀÄ-658 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸ÁB £ÁUÀ£ÀPÉÃgÁ CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ ºÁUÉ ©lÖ°è ªÀÄÄAzÉ J°èAiÀiÁzÀgÀÄ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ EzÀÄÝzÀÝjAzÀ ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉãÀÄ.

©ÃzÀgÀ f¯ÉèAiÀÄ ««zsÀ ¥ÉưøÀ oÁtUÀ¼À°è ¸ÀAZÁgÀ ¸ÀĪÀåªÀ¸ÉÜ PÁ¥ÁqÀĪÀ ¤nÖ£À°è Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀĪÀ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ ªÉÄÃ¯É ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è 37 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛªÉ

GULBARGA DIST REPORTED CRIME

ªÀiÁ®Ä ¸ÀªÉÄÃvÀ ¯Áj PÀ¼ÀªÀÅ :-

UÀÄ®§UÁð UÁæ«ÄÃt oÁuÉ :

²æà ¹zÀÝgÁdgÉrØ vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄgÉrØ ¥ÀgÀ¸ÀgÉrØ ¸Á: ¸ÀAUÀªÉÄñÀégÀ £ÀUÀgÀ UÀÄ®§UÁð EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ¯Áj £ÀA JªÀiïºÉZï 25 © 9816 £ÉÃzÀÝPÉÌ C«ÄÃgÀ ¥ÀmÉî ªÀÄvÀÄÛ §¹ÃgÀSÁ£À JA§ÄªÀgÀÄ qÉæöʪÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ QèãÀgï CAvÀ PÉøÀ ªÀiÁrPÉÆAr gÀÄvÁÛgÉ. ¢£ÁAPÀ:1/7/2009 F £À£Àß ¯ÁjAiÀÄ°è Dmï ªÉÄÊzÁ ¯ÉÆÃqÀ ªÀiÁr UÀÄ®§UÁð¢AzÀ §¼ÁîjUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ PÀÄjvÀÄ £ÀªÀÄä D¦üÃ¸ï ºÀwÛgÀ ¤°è¹zÀÄÝ £Á£ÀÄ gÁwæ 9 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ F ¯ÁjAiÀÄ qÉæöʪÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ QèèãÀgÀ £ÀAvÀgÀ §¼ÁîjUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄvÉÛÃªÉ JAzÀÄ ºÉýzÀÄÝ CA¢¤AzÀ EA¢£ÀªÀgÉUÉ F £À£Àß ¯ÁjAiÀÄÄ J°èUÉ ºÉÆÃVgÀÄvÀÛzÉ w½zÀÄ §A¢¯Áè ªÀÄvÀÄÛ F ¯ÁjAiÀÄÄ qÉæöʪÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ QèãÀgÀ PÀÆqÁ ¥ÀvÉÛ EgÀĪÀÅ¢®è. £À£Àß ¯ÁjAiÀÄ QªÀÄävÀÄÛ 13,50,000/- (ºÀ¢ªÀÄÆgÀÄ ®PÀë LªÀvÀÄÛ ¸Á«gÀ gÀÆ DUÀ§ºÀÄzÀÄ F ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß J¯Áè PÀqÉUÉ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÄ ¹QÌgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

CAUÀrUÀ¼À ±ÀlgÀ ªÀÄÄjzÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À :-

ZËPÀ oÁuÉ :¢. 11-12-09 gÀAzÀÄ gÁwæ AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¥ÀqÁ §eÁgÀzÀ°è ¸Àd¤Ã ªÀiÁåaAUÀ ¸ÉAlgï ºÉ¸Àj£À §mÉÖ CAUÀr ±ÀlgÀ ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¯ÁPÀgÀ ªÀÄÄjzÀÄ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 27,375/- gÀÆ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ²æà ªÀÄzsÀÄPÀgÀ vÀAzÉ ¥ÄAqÀ°PÀgÁªÀ gÀAUÀzÁ¼À ¸Á: PÀ¥ÀqÁ§eÁgÀ UÀÄ®§UÁð EªÀgÀÄ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ZËPÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

ZËPÀ oÁuÉ : ¢ 11-12-09 gÀAzÀÄ gÁwæ AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¥ÀqÁ §eÁgÀzÀ°ègÀĪÀ ªÀĺÉñÀ zÉêÀt ºÉ¸Àj£À §mÉÖ CAUÀr ±ÀlgÀ ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¯ÁPÀgÀ ªÀÄÄjzÀÄ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 3500/- gÀÆ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ²æà §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ UÀÄgÀ°AUÀ¥Àà zÉêÀt ¸Á: PÀ¥ÀqÁ§eÁgÀ UÀÄ®§UÁð EªÀgÀÄ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ZËPÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

ºÀ¯Éè ¥ÀæPÀgÀt :-

§æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉ: ²æÃ.¹zÁæªÀÄ¥Àà ªÀ¼ÀPÉÃj, CzsÀåPÀëgÀÄ d£ÀªÁ¢ bÁvÁæ ¸ÀAWÀ ©üêÀÄ£ÀUÀgÀ dUÀvï UÀÄ®§UÁð ¸Á|| 1. FgÀtÚ PÉƼÀÄîgÀ, 2. G¯Áè¸À ¨ÉÆÃzsÀ£À, 3. gÁºÀÄ® MAn, 4. ªÁ¸ÀÄ MAn, 5. C«ÄÃvÀ PÉƼÀÄîgÀ, 6. ¸Á¬Ä§tÚ vÀAzÉ ªÉÄʯÁj@§ÄrØ, 7. UÀÄgÀ¥Àà PÉƼÀÄîgÀ, 8. CA§tÚ PÉƼÀÄîgÀ, 9. ²ªÀ±ÀgÀt¥Àà PÉƼÀÄîgÀ, 10. vÀÄPÁgÁªÀÄ PÉƼÀÄîgÀ J®ègÀÄ ¸Á|| UÀÄ®§UÁð EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 11-12-09 gÀAzÀÄ gÁwæ wgÀAzÁd mÁQÃd JzÀÄgÀÄUÀqÉ EgÀĪÀ d£ÀªÁ¢ bÁvÁæ ¸ÀAWÀzÀ ¤ªÉñÀ£ÀzÀ°è CPÀæªÀĪÁV ¥ÀæªÉò¹ zsÀédzÀ PÀA§ QwÛºÁQ CAzÁdÄ gÀÆ.2000/- QªÀÄäwÛ£ÀzÀÄ ºÁ¤ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÄgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.