Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Thursday, August 28, 2008

: ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁUÀĪÀÅzÁV £ÀA©¹ CvÁåZÁgÀ, UÀ©üðtÂAiÀiÁzÀ £ÀAvÀgÀ wgÀ¸ÁÌgÀ, CAUÀ«PÀ® ²PÀëQ zÀÆgÀÄ :

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ CVæPÀ®Ñgï PÁ¯ÉÃeï£À°è ¯Áå¨ï C¹¸ÀÖAmï PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀ PÀȵÀÚªÀÄÆwð vÀAzÉ ¸ÀªÁgÀ¥Àà EªÀ£ÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ªÀÄAUÀ¼ÀªÁgÀ¥ÉÃmÉ §qÁªÀuÉ ¤ªÁ¹, SÁ¸ÀV ±Á¯ÉAiÉÆAzÀgÀ CAUÀ«PÀ® ²PÀëQAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄzÀÄªÉ AiÀiÁUÀĪÀÅzÁV £ÀA©¹ CªÀ¼À ªÀÄ£ÀªÉÇ°¹, CvÁåZÁgÀªÉ¸ÀVzÀÄÝ CªÀ¼ÀÄ UÀ©üðtÂAiÀiÁzÀ §UÉÎ w½¹zÁUÀ C¨ÁµÀð£ï ªÀiÁr¹, ¤Ã£ÀÄ PÀÄAnE¢ÝAiÀiÁ ¤£ÀߣÀÄß ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁUÀĪÀÅ¢®èªÉAzÀÄ wgÀ¸ÀÌj¹, fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ »A¸ÉUÉƼÀ¥ÀlÖ CAUÀ«PÀ® ²PÀëQ ¢£ÁAPÀ:27.08.2008 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ¥À²ÑªÀÄoÁuÉ UÀÄ£É߸ÀA: 205/2008 PÀ®A: 376,506, 420 ¨sÁ.zÀA.¸ÀACr ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹, vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.²æà ©.CAd£À¥Àà ºÉZÀÄѪÀj f¯Áè ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄgÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ¨sÉÃn¤Ãr, »A¸ÉUÉƼÀ¥ÀlÖ ²PÀëQAiÀÄ£ÀÄß «ZÁj¹, vÀ¤SÁ¢üPÁjUÀ½UÉ ¸ÀÆPÀÛ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£À ¤ÃrgÀÄvÁÛgÉ.

: ªÀgÀzÀQëuÉ QgÀÄPÀļÀ, UÀȺÀt zÀÆgÀÄ :

ªÀÄÆ®vÀ: DAzsÀæ¥ÀæzÉñÀzÀ DzÉÆä ¥ÀlÖtzÀ ¤ªÁ¹ PÉ. ªÀĺÀäzï E¸Áä¬Ä¯ï vÀAzÉ ªÀĺÀäzïµÀjÃ¥sï EªÀ£ÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ¸ÀvÀå£ÁxÀ PÁ¯ÉÆä ¤ªÁ¹AiÀÄ£ÀÄß ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ EwÛÃZÉUÉ PÀÄrAiÀÄĪÀ ZÀlPÉÌ §°AiÀiÁV, ¥ÀwßAiÉÆA¢UÉ dUÀ¼Á ªÀiÁqÀÄvÀÛ vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÀtvÀgÀĪÀAvÉ ªÀiÁ£À¹ÃPÀ & zÉÊ»PÀ »A¸É ¤ÃqÀÄwÛzÀÄÝzÀÝ®èzÉà ¢£ÁAPÀ: 27.08.2008 gÀAzÀÄ vÀAVAiÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ PÁAiÀÄð«zÀÝ PÁgÀt gÁAiÀÄZÀÆgÀUÉ §AzÀÄ vÀªÀgÀĪÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ ¥ÀwßUÉ ºÀt vÀgÀĪÀAvÉ PÉýzÁUÀ, ¤gÁPÀj¹zÀÝjAzÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr ºÉÆqÉ¢zÀÝjAzÀ ªÀÄzÀÄªÉ PÁAiÀÄðPÉÌ §A¢zÀÝ CvÉÛ-ªÀiÁªÀ & £Á¢¤AiÀĪÀjUÉ ºÉýzÁUÀ CªÀgÀÄ ¸ÀºÁ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr, PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ DzÉÆäUÉ §AzÀgÉ ¤£ÀߣÀÄß fêÀ ¸À»vÀ G½¸ÀĪÀÅ¢®èªÉAzÀÄ fêÀ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ »A¸ÉUÉƼÀ¥ÀlÖ UÀȺÀt PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ £ÉÃvÁf£ÀUÀgÀ oÁuÉUÀÄ£É߸ÀA: 94/2008 PÀ®A: 498(J), 323, 504, 506, ¸À»vÀ 34 ¨sÁ.zÀA.¸ÀA Cr ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹, vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

: PÉƯɪÀiÁr ±ÀªÀ §aÑlÖ §UÉÎ zÀÆgÀÄ, PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ :

°AUÀ¸ÀUÀÆgÀÄvÁ®ÆPÀ ¥ÀgÁA¥ÀÆgÀÄ vÁAqÁ¤ªÁ¹, gÁªÀÄf vÀAzÉ ®ZÀªÀÄ¥Àà 30 ªÀµÀð EªÀ£ÀÄ PËlÄA©PÀ ¸ÀªÀĸÉåUÀ½AzÀ ¢£ÁAPÀ: 20.08.2008 gÀAzÀÄ ¥ÀwßAiÉÆA¢UÉ dUÀ¼Á ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ UÀȺÀtÂAiÀÄÄ vÀªÀgÀĪÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ ¢£ÁAPÀ:21.08.2008 gÀAzÀÄ gÁªÀÄfAiÀÄÄ ¥ÀwßAiÀÄ£ÀÄß PÀgÉAiÀÄ®Ä ¥ÀwßAiÀÄ vÀªÀgÀÆgÀÄ UÉÆãÀªÁmÁè vÁAqÁPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ PÉƯÉAiÀiÁVzÁÝ£É. PÉƯÉAiÀÄ PÁgÀt w½zÀħA¢®è ±ÉlÖ¥Àà vÀAzÉ ¦ÃgÀ¥Àà, N§tÚ vÀAzÉ zÉêÀ®¥Àà, ¯ÉÆÃPÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀ¸À£À¥Àà ªÀÄvÀÄÛ ¨sÉÆý¨Á¬Ä UÀAqÀ zÉêÀ®¥Àà J®ègÀÆ UÉÆãÀªÁmÁè vÁAqÁ EªÀgÀÄ gÁªÀÄfAiÀÄ£ÀÄß PÉƯɪÀiÁr J°èAiÉÆà §aÑnÖzÁÝgÉAzÀÄ gÁªÀÄfAiÀÄ ¸ÀºÉÆÃzÀgÀ ²ªÀ¥Àà vÀAzÉ ®ZÀªÀÄ¥Àà PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ oÁuÉUÀÄ£É߸ÀA: 206/2008 PÀ®A: 302,201 ¸À»vÀ 34 ¨sÁ.zÀA.¸ÀA Cr ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹, vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

: ¨ÉÊPïUÀ¼À rQÌ, E§âjUÉ UÁAiÀÄ :

¢£ÁAPÀ: 27.08.2008 gÀAzÀÄ 1400 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ C¥ÀjavÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ïZÁ®PÀ£ÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ- ¹gÀUÀ¥Àà gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ & C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹, ªÉÃUÀ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀzÉà zÀqÉøÀÆÎgÀÄ ©æqïÓ ºÀwÛgÀ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ¯ï¸ÀA:PÉJ. 36, 7001 £ÉÃzÀÝPÉÌ rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ¯ï£À°è ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄwÛzÀÝ UÉÆëAzÀ¥Àà ªÀÄvÉÆÛ§â¤UÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ UÉÆëAzÀ¥Àà PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃtoÁuÉ UÀÄ£É߸ÀA: 239/2008 PÀ®A:279,337 ¨sÁ.zÀA.¸ÀA & 187 ªÉÆÃ.ªÁ.PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

: dÆeÁl, 9 d£ÀgÀ §AzsÀ£À : 3 ¨ÉÊPï, 4 ªÉƨÉÊ¯ï ¸ÉÃj, gÀÆ.6003=00 d¦Û:

²æà ªÀÄ°èPÁdÄð£À §AqÉ ¦J¸ïL ªÀĹÌoÁuÉ & ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:27.08.2008 gÀAzÀÄ 1715 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀĹ̥ÀlÖtzÀ ºÉÆgÀªÀ®AiÀÄzÀ°ègÀĪÀ «ÃgÀ¨sÀzÉæñÀégÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ E¹àÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ DUÀ¹Ö£ï vÀAzÉ PÉƬįïgÁeÁ, PÀȵÀÚªÀÄÆwð vÀAzÉ «gÀÄ¥ÁPÀë¥Àà, ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ ±ÀAPÀæ¥Àà, ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà vÀAzÉ «ÃgÀ¥Àà, ªÀĺÀäzï vÀAzÉ gÁdªÀĺÀäzï, ±ÀAPÀæ¥Àà vÀAzÉ CAiÀÄå¥Àà, gÁªÀÄtÚ vÀAzÉ CªÀÄgÀ¥Àà, gÁd¥Àà vÀAzÉ ªÀÄjAiÀÄ¥Àà, ªÀÄvÀÄÛ CAd¥Àà vÀAzÉ ¸ÀĨÁâgÁªï J®ègÀÆ ¸Á: ªÀÄ¹Ì EªÀgÀ£ÀÄß §A¢ü¹, E¹àÃmïJ¯É, 4 ªÉƨÉÊ¯ï ¥sÉÆãï, 3 ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ïUÀ¼ÀÄ & £ÀUÀzÀĺÀt gÀÆ: 6003=00 gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß d¦ÛªÀiÁr PÉÆAqÀÄ ªÀĹÌoÁuÉ UÀÄ£É߸ÀA: 124/2008 PÀ®A: 87 PÉ.¦. DåPïÖ Cr ¥ÀæPÀgÀÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

GULBARGA DIST DCIB RAID

UÀÄ®§UÁðzÀ°è «rAiÉÆà PÁå¸Émï CAUÀrUÀ½UÉ C²èî PÁå¸Émï ¸ÀgÀ§gÁdÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ

KdAl£À §AzsÀ£À :-    r.¹.L.© WÀlPÀzÀ ¦.L ©.J¸ï.ªÀiÁ®UÀwÛ ºÁUÀÆ r.¹.L.© WÀlPÀzÀ ¹§âA¢ d£ÀgÀÄ UÀÄ®§UÁð £ÀUÀgÀzÀ°è C²èî ¹.r PÁå¸ÉmïUÀ¼À ªÀiÁgÁl ºÁUÀÆ ¥ÀæzÀ±Àð£ÀzÀ §UÉÎ ªÀiÁ»w ¸ÀAUÀ滹 £ÀUÀgÀzÀ ¸ÀªÀÄgÀ «rAiÉÆà ¸ÉAlgï ¸ÀÆ¥Àgï ªÀiÁPÉðmï ºÁUÀÆ ªÀÄÆ« ¯ÁåAqÀ «rAiÉÆà ¥Á®ð¯ï ¸ÀÆ¥Àgï ªÀiÁPÉðmï UÀ¼À°è C²èî ZÀ®£À avÀæUÀ¼À ¹.r ¥ÀæzÀ±Àð£À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀ ªÉÃ¼É zÁ½ ªÀiÁr ¸ÀzÀj C²èî avÀæ ¥ÀæzÀ²ð¸ÀÄwÛzÀÝ 1) ªÀÄzÀĸÀÆzÀ£ï vÀA. ªÀįÁègÁªï, £ÁUÀ±ÉnÖ vÀA. «±Àé£ÁxÀ, gÀªÀgÀ£ÀÄß ºÁUÀÆ ªÀÄƹPï PÁå¸Émï ¸ÉAlgï ±ÀºÁ§eÁgÀ ºÁUÀÆ gÉÆÃeÁ zÀ°è PÁå¸Émï CAUÀrUÀ¼À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr C²èî ¹rUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ gÀ« vÀA.ZÀAzÀæPÁAvÀ, AiÀiÁPÀƧ @ DdªÀiï vÀAzÉ gÀ»ªÀÄvÀ C° ±ÉÃPï gÀªÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVÃgÀ ªÀiÁr «ZÁgÀuÉUÉ M¼À¥Àr¹zÀ ªÉüÉAiÀÄ°è D²èî ¹r PÁå¸ÉmïUÀ¼À£ÀÄß CAUÀrUÀ½UÉ ¸ÀgÀ§gÁdÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ ªÀåQÛAiÀÄ §UÉÎ ªÀiÁ»w ¸ÀAUÀ滹 ¢.27-08-2008 gÀAzÀÄ ZËPï ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ®§UÁðzÀ ºÀwÛgÀ zÁ½ ªÀiÁr £ÀUÀgÀzÀ «rAiÉÆà PÁå¸Émï CAUÀrUÀ½UÉ C²èî PÁå¸Émï ¸ÀgÀ§gÁdÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ KdAl ZÀAzÀÄ vÀA ZÀAzÀįÁ® EvÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVÃgÀ ªÀiÁr «ZÁj¸À¯ÁV vÁ£ÀÄ CUÀgÀ§wÛ ºÁUÀÆ CgÀ¼É(ºÀwÛ) ªÁå¥ÁgÀ ªÀiÁqÀÄvÁÛ ¹.r CAUÀrUÀ½UÉ ºÁUÀÆ «rAiÉÆà ¥Á®ðgïUÀ½UÉ C²èî PÁå¸Émï ¸ÀgÀ§gÁdÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß £À£ÀUÉ ªÀĺÁgÁµÀÖçzÀ ¸ÉƯÁ¥ÀÆgÀzÀ°ègÀĪÀ U˸ï JA§ÄªÀ ªÉåQÛ £À£ÀUÉ ¸ÀgÀ§gÁdÄ ªÀiÁqÀÄwÛgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ w½¹gÀÄvÁÛ£É. £ÀAvÀgÀ DvÀ£À°èzÀÝ 66 C²èî ¹rUÀ¼ÀÄ CA.Q 6600/- ºÁUÀÆ £ÀUÀzÀÄ 3000/- MlÄÖ 9600/- vÀ£Àß°èzÀÝ UÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ZËPï ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA173/2008 zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÀåPÉÆArzÀÄÝ. E£ÉÆߧâ DgÉÆæ ªÀĺÁgÁµÀÖçzÀ ¸ÉƯÁ¥ÀÆgÀzÀ°ègÀĪÀ U˸ï EvÀ£À ¥ÀvÉÛ eÁjAiÀÄ°ègÀÄvÀÛzÉ.

GULBARGA DIST CRIMES

vÀ¯É ªÀÄgɹ PÉÆAqÀ DgÉÆævÀgÀ §AzsÀ£À: avÁÛ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ 37/88 PÀ®A 406,420 L.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è 1989 jAzÀ vÀ¯ÉªÀÄj¹PÉÆAqÀ DgÉÆævÀgÀ zÀ¸ÀÛVÃj PÀÄjvÀÄ ¸ÀvÀvÀªÁV ¥ÀæAiÀÄvÀß¹ ¢£ÁAPÀ 26-8-2008 gÀAzÀÄ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀÄ UÀÄ®§UÀðzÀ SÁeÉ §AzÉãÀªÁeï zÀUÁðPÉÌ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ §UÉÎ ªÀiÁ»w ¸ÀAUÀ滹 ¦M.J¸ï.L avÁÛ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä oÁuÉ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ¸À£ÁªÀůÁè vÀAzÉ C§ÄÝ¯ï ®wÃ¥sï 2) ¤¸Ágï CºÀäzï vÀAzÉ Cfeï 3) R°¯ï CºÀäzÀ vÀAzÉ EªÀiÁ¸Á§ 4) ¸ÀAiÀÄåzï ¤¸Ágï CºÀäzÀ vÀAzÉ EªÀiÁªÀĸÁ§ ¸Á|| J®ègÀÄ UËj ¥Á¼Àå ºÉƸÀ½î ªÉÄãï gÉÆÃqï ¨ÉAUÀ¼ÀÆgªÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVÃj ªÀiÁr £ÁåAiÀÄ®AiÀÄPÉÌ ºÁdgÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ £ÁåAiÀiÁ¢üñÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 9-9-2008 gÀªÀgÀUÉ £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzÀ£ÀPÉÌ M¦à¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÀ¼ÀªÀÅ :-¢.26/08/08 gÀAzÀÄ ¦gÁå¢zÁgÀ ²æà ²æêÀÄAvÀgÁªÀ vÀA.²ªÀ°AUÀ¥Àà §Ä¸À£ÀÆgÀ ¸Á: ªÀÄzÀgÁ(PÉ) gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄä ¸ÀªÉð £ÀA.99 vÉÆÃlzÀ ºÉÆ®zÀ°èzÀÝ ªÉÆ£ÉƨÁèPÀ PÀA¥À¤AiÀÄ ¤ÃgÉvÀÄÛªÀ 3 JZï.¦ ªÉÆÃlgÀ C.Q.4000/- gÀÆ EzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¤gÁªÀj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ G¥Àfë¸ÀÄwÛgÀÄvÉãÉ.»ÃVzÀÄÝ ¢.25/08/08 gÀAzÀÄ CgÀÄtPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¥ÀgÀªÉÄñÀégÀ ¸ÀÄAl£ÀÆgÀ ,¤AUÀ¥Àà vÀAzÉ ²ªÀ±ÀgÀt vÀ¼ÀªÁg ¸Á: zÀtÆÚgÀ ºÁUÀÆ ºÀ¸À£À¸Á§ vÀAzÉ ¯Á®¸Á§ ¥ÀmÉî ¸Á:zÀtÆÚgÀ EªÀgÀÄ £ÀªÀÄä Hj£À ªÀÄÄ£ÀÄß @gÀd¥ÀÆvÀ EªÀ£À CmÉÆà vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á«AiÀÄ°èzÀÝ 3 JZï.¦. ªÉÆÃlgÀ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAzÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ ¦gÁå¢ ¤ÃrzÀ ªÉÄÃgÉUÉ gÉêÀÇgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.85/08 PÀ®A.379 L.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ zÁR°¹PÉÆAqÀÄ. ¥ÀæPÀgÀtzÀ DgÉÆævÀgÁzÀ CgÀÄtPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¥ÀgÀªÉÄñÀégÀ ¸ÀÄAl£ÀÆgÀ ,ºÀ¸À£À¸Á§ vÀAzÉ ¯Á®¸Á§ ¥ÀmÉî ¸Á/E§âgÀÄ zÀtÆÚgÀ EªÀgÀ£ÀÄß ¢.26/08/08 gÀAzÀÄ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr ¸ÀzÀjAiÀĪÀjAzÀ 3 JZï.¦.C.Q.4000/- gÀÆ ºÁUÀÄ 5 JZï.¦.C.Q.6000/- gÀÆ UÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÛ ªÀiÁr DgÉÆævÀjUÉ £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ PÀ½¹PÉÆqÀ¯ÁVzÉ.


 

£ÀPÀ° ªÀÄvÀÄÛ C²èî ¹.r ªÀiÁgÀl ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

1] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 193/02 PÀ®A. 292, L.¦.¹. 51, 52
(J), 63, 68(J), PÁ¦ gÉÊmï PÁAiÉÄÝ:.

²æà §¸ÀªÀgÁd ¨sÀdAwæ ¦.L. PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀjUÉ £ÀPÀ° ¹.rUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ C²èî avÀæUÀ¼À ¹.rUÀ¼ÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝgÀ §UÉÎ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ r.J¸ï.¦. PÉÆ¥Àà¼À gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è ¹§âA¢ ¸ÀªÉÄÃvÀ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁqÀ®Ä DgÉÆæ SÁeÁªÀ° vÀAzÉ ªÀ° 23 ªÀµÀð GzÉÆåÃUÀ J¸ï.PÉ. PÁå¸Émï ¸ÉAlgï. EªÀ¤AzÀ 45 £ÀPÀ° ¹.r. PÁå¸Émï. C.Q. 1350/- gÀÆ & 11 C²èî avÀæ PÁå¸ÉÃmï (¹.r) C.Q.330/- gÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 80/- gÀÆ. UÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉåPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

2] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 234/08 PÀ®A. 323, 326 504, ¸À»vÀ 34 L.¦.¹.

¦üAiÀiÁð¢ü ²æà dAl¥Àà vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà fÃgÁ¼À 32 ªÀµÀð PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á// AiÀÄqÀºÀ½î EªÀgÀ vÀAV ®PÀëöäªÀÄä EªÀ¼À£ÀÄß CªÀ£À vÁ¬ÄAiÀÄ vÀªÀÄä ¸ÀAfêÀ¥Àà EvÀ¤UÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁr PÉÆnÖzÀÄÝ CªÀ¼ÀÄ CAUÀ«PÀ¯ÉAiÀiÁVzÀÝjAzÀ ¸ÀAfêÀ¥Àà£ÀÄ ªÀįÁè¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄzÀ gÉÃtÄPÀªÀÄä EªÀ¼À£ÀÄß ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛ£É. ¤£Éß ¢£ÁAPÀ:- 24/08/2008 gÀAzÀÄ 9.30 PÉÌ ¦AiÀiÁð¢UÉ & DvÀ£À vÁ¬ÄAiÀÄÄ £À£ÀߣÀÄß JAvÀºÀ ªÀÄ£ÉUÉ PÉÆlÖ¢Ýj JAzÀÄ ºÉüÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆæ ºÀÄ®UÀ¥Àà£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ gÉÃtÄPÀªÀÄä ¸ÉÃj ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ªÀiÁr fêÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ CzÉ.

ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

3] PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA UÀÄ£Éß £ÀA 79/08 PÀ®A 379 L¦¹:.

¦gÁå¢zÁgÀ PÀ®è¥Àà vÀAzÉ ©ÃªÀÄ¥Àà vÀªÀÄätÚªÀgÀ ªÀ: 24 eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ UÁtÂUÀ ¸Á: ¸ÀAdAiÀÄ£ÀUÀgÀ PÀÄPÀ£ÀÆgÀÄ ¢£ÁAPÀ 07-08-2008 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-30 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ 8-8-08 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 2-00 UÀAmÉ CªÀ¢üAiÀÄ M¼ÀUÀqÉ ¦gÁå¢ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÁåAqÀ¯ÁPï ªÀiÁr ©nÖzÀÝ »gÉÆúÉÆAqÁ ¸ÀàAqÀgÀ ¥Àè¸ï ¸ÉÊPÀ®è ªÉÆÃmÁgÀÄ £ÀA PÉ.J-.37 J¯ï-4971 CA.Q. gÀÆ 35000-00 gÀÆ ¨É¯ÉªÀżÀîzÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆÃPÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£ÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ CzÉ. ¦.J¸ï.L. PÀÄPÀ£ÀÆgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

4] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ: UÀÄ£Éß. £ÀA 211/08 PÀ®A 110 ¹.Dgï.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 25.08.2008 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10:00 UÀAmÉUÉ ²æà dUÀ¢üñÀ vÀAzÉ ¨sÀgÀªÀÄ¥Àà §Ar ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð eÁ: ªÉÆÃa G: PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹ §¸À ZÁ®PÀ ¨ÁåqÀÓ £ÀA. 5978 PÉÆ¥Àà¼À r¥ÉÇà ¸Á: PÀªÀ®ÆgÀ, vÁ£ÀÄ ¤£Éß ¢£ÁAPÀ: 24.08.2008 gÀAzÀÄ §¸À £ÀA. PÉ.J 01 J¥sÀ-1196 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÉÆ¥Àà¼À¢AzÀ ¨sÁUÀå£ÀUÀgÀ, Nd£ÀºÀ½î ªÀiÁUÀðªÁV Q£Áß¼À UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ¸ÀAeÉ 6:30 UÀAmÉUÉ Nd£ÀºÀ½î UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ C°è M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è vÀªÀÄä §¹ìUÉ CqÀدÁV ¤AvÀÄ ¨Á¬ÄUÉ §AzÀAvÉ CªÁZÀåªÁV ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ §¸ÀÄì ªÀÄÄAzÉ ©qÀzÀAvÉ CqÀØUÀnÖ §¹ì£À°ègÀĪÀ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀjUÉ ºÁUÀÆ ¸ÀÄvÀÛªÀÄÄvÀÛ°£À d£ÀjUÉ vÉÆAzÀgÉAiÀÄÄAlÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀiÁgÀÄw vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà ¥ÀÇeÁg ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð eÁ: ªÀiÁzÀgÀ ¸Á: Nd£ÀºÀ½î CAvÁ w½zÀÄ §A¢gÀÄvÀÛzÉ. ²æà J£ï.JªÀiï. ¨ÁUÀ®PÉÆÃn ¦.J¸ï.L PÉÆ¥Àà¼À UÀæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

5] ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï.£ÀA. 09/2008 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹:.

ªÀÄÈvÀ ®Qëöäà UÀAqÀ UÀÄgÀÄ£ÁxÀ §ArªÀqÀØgÀ EªÀ½UÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 9 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ªÀÄzÀÄªÉ DVzÀÄÝ, ªÀÄzÀÄªÉ DzÀ £ÀAvÀgÀ ªÀÄPÀ̼ÁUÀzÀPÉÌ C®è°è SÁ¸ÀV jÃw¬ÄAzÀ vÉÆj¹PÉÆAqÀgÀÄ PÀÆqÁ ªÀÄPÀ̼ÁVgÀĪÀ¢®è. EzÉ «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß ªÀÄ£À¹ìUÉ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ «µÀzÀ ºÉ¤£À ¥ÀÅrAiÀÄ£ÀÄß EAzÀÄ ªÀÄzÁå£Àí 2 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÀÄr¢zÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ºÀ£ÀªÀĸÁUÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ¥Àr¹zÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ C°èAzÀ ºÉaÑ£À G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ PÀĵÀÖV ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR®Ä ªÀiÁr G¥ÀZÁgÀ ªÀiÁqÀĪÀ PÁ®PÉÌ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 25/08/08 gÀAzÀÄ 5 ¦.JA PÉÌ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ CzÉ. ¦.J¸ï.L. ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ CzÉ.


 


 


 


 


 

Procedure for Updating posts in the Police News which contain images(Photograph or Scanned documents)


 


 

 1. Go to http://www.ksp.gov.in/police_admin/policenews/addpost
 2. Enter User and password
 3. Select Language – English
 4. Type appropriate Title in the Title Field
 5. Type Introductory Sentence in the Intro field
 6. Type the subject matter in the body field.
 7. Check Is_Pubic,
 8. Select Tag (web or official or DSR )
 9. Scroll down the page until you find the "add another image" link, and click it.
 10. A pop up window appears in which click on the Browse Button and select the location of the image file on the computer to be uploaded.
 11. Type a name to the image file Ex Channapatna
 12. Click on Submit Query button
 13. After the file has been uploaded, "You created an image and it is available at this url http://media.ksp.diqtech.com/images/Order1_.JPG" will appear
 14. Copy http://media.ksp.diqtech.com/images/Order1_.JPG link
 15. Close the pop up window
 16. Go to main Upload window, just below the font size field, Click on the The insert/edit image icon " Tree"
 17. A pop up window appears, at Image Url Field, paste the url copied earlier http://media.ksp.diqtech.com/images/Order1_.JPG
 18. Click on the Appearance Tab, Select Alignment, Size and other attributes for the display of the image.
 19. Click on Insert button, Click on OK
 20. the image would have appeared in the body of the Post
 21. Click on the Submit Query on the Main Upload Window
 22. Check the home page

Repeat the procedure to add the multiple image in the same post

PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è zÁR¯ÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

01] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 169/08 PÀ®A 279, 338 L.¦.¹.:

¦üÃgÁå¢ÃzÁgÀgÁzÀ gÁeÉøÁ¨ï vÀAzÉ EªÀiÁªÀiï ¸Á¨ï PÀÆ°PÁgÀ 35 ªÀµÀð. G:-PÀÆ°PÉ®¸À. ¸Á:- VtÂUÉÃj. EªÀgÀÄ vÀªÀÄä vÁ¬ÄAiÀiÁzÀ ©Ã©eÁ£ï 55 ªÀµÀð, E§âgÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ§¢UÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀnÖzÁÝUÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ CgÀÄtPÀĪÀiÁgï ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA§gï PÉ.J.-35 / PÀÆå 9067 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®è£ÀÄß DwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ D®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üÃgÁå¢üÃzÁgÀgÀ vÁ¬ÄUÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÁ¬ÄUÉ JqÀUÁ®Ä ºÁUÀÆ §®UÉÊUÉ ¨sÁjà ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁV ºÀħâ½î QªÀiïì D¸ÀàvÉæUÉ ºÉaÑ£À E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ CzÉ. J.J¸ï.L. UÀÄgÀÄgÁd ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

02] UÀAUÁªÀw ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 47/08 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹.:

¢£ÁAPÀ 27-08-2008 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 8-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ ªÉAPÀmÉñÀ vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà PÉÆAqÀ£ÀÆgÀ ªÀAiÀiÁ: 26 ¸Á: ªÀÄ»§Æ§ £ÀUÀgÀ UÀAUÁªÀw vÀ£Àß CtÚ£ÁzÀ D£ÀAzÀ ºÁUÀÆ vÀ£Àß vÁ¬ÄAiÀiÁzÀ AiÀÄ®èªÀÄä UÀAqÀ £ÁUÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 60 EªÀgÉÆA¢UÉ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ UÁA¢ü ¸ÀPÀð¯ï PÀqɬÄAzÀ eÁ«ÄÃAiÀÄ ªÀĹâAiÀÄ PÀqÉUÉ §¼Áîj §ÄPï r¥ÉÆÃzÀ ºÀwÛgÀzÀ ªÀÄÄA¢£À gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ ¨sÁUÀzÀ°è £ÀqÉAiÀÄÄvÁÛ §gÀÄvÀÛzÁÝUÀ »A¢¤AzÀ DgÉÆæAiÀiÁzÀ PÉïÉÆÃf ªÉAPÀmÉñÀ ¸Á: UÀÄAd½î NtÂ, UÀAUÁªÀw EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉ.J-37 n.Dgï.-602 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ AiÀÄ®èªÀÄä UÀAqÀ £ÁUÀ¥Àà EªÀjUÉ »A¢¤AzÀ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ CªÀ¼À vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÉ ºÁUÀÄ JzÉUÉ ¨sÁj M¼À ¥ÉlÄÖ ©¢ÝzÀÄÝ ªÀÄÆV¤AzÀ gÀPÀÛ ¸ÉÆÃgÀÄwÛvÀÄÛ. C®èzÉ JgÀqÀÄ PÁ®ÄUÀ½UÉ C®è°è vÉgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ CzÉ. ²æÃ. ªÀÄAUÀ¼À¥Àà ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw ¸ÀAZÁj oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

zÉÆA© ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

03] AiÀÄ®§ÄUÁð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 59/08 PÀ®A. 143, 147, 148, 323, 324, 504 ¸À»vÀ 149 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ: 26-08-2008 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÀ®ÆègÀ UÁæªÀÄzÀ ²æà PÀ°è£ÁxÉñÀégÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ PÁA¥ÉÇArUÉ ºÀaÑ ¦AiÀÄÁð¢ gÉÃtPÀªÀé UÀAqÀ PÀ®è¥Àà gÁåªÀtQ ºÁUÀÆ DgÉÆævÀgÁzÀ 1] FgÀ¥Àà vÀA¢ ¨Á¼À¥Àà 2] §¸À¥Àà vÀA¢ ¨Á¼À¥Àà gÁåªÀtQ 3] £ÁUÀ¥Àà vÀA¢ ¨Á¼À¥Àà gÁåªÀtQ 4] ºÀ£ÀĪÀĪÀé UÀAqÀ ¨Á¼À¥Àà gÁåªÀtQ 5] ¤AUÀªÀé UÀAqÀ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà ZËqÀQ ¸Á: J®ègÀÆ PÀ®ÆègÀ zÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß PÀlÄÖªÀ «µÀAiÀĪÁV F ªÉÆzÀ®Ä ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À dUÀ¼Á ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, ¤£Éß ¢£ÁAPÀ 26-08-2008 gÀAzÀÄ ¦AiÀÄÁð¢üzÁgÀjUÉ PÉʬÄAzÀ ºÁUÀÆ §rUɬÄAzÀ §rzÀÄ £ÀAvÀgÀ dUÀ¼Á ©r¸À®Ä §AzÀ ¦AiÀiÁð¢üAiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ±ÉÆèÁ½UÀÆ §rzÀÄ zÀÄ:R¥ÁvÀUÉƽ¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ªÀÄ»¼É PÁuÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

04] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ: UÀÄ.£ÀA 213/08 PÀ®A, ªÀÄ»¼É PÁuÉ :

¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀ¼ÁzÀÀ ²æêÀÄw gÁªÀĪÀé UÀAqÀ ²ªÀªÀÄÆvÉÃð¥Àà UÀzsÁj ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð. ¸Á: aPÀ̸ÀƼÉÃPÉÃj, EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ±ÀAPÀæªÀé EªÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 15.08.08 gÀAzÀÄ vÀ£Àß UÀAqÀ AiÀĪÀÄ£À¥Àà EvÀ£ÉÆA¢UÉ AiÀiÁªÀÅzÉÆ «µÀAiÀÄPÉÌ dUÀ¼À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£É ©lÄÖ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ¼É. J°è ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÄ ¹QÌgÀĪÀ¢®è. ²æà §¸ÀªÀgÁd J.J¸ï.L. PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁPÀ°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ZÀºÀgÉ ¥ÀnÖ: PÀ¥ÀÄà ªÉÄʧtÚ, ªÀAiÀĸÀÄì : 26 ªÀµÀð, zÀÄAqÀÄ ªÀÄÄR, ¸ÁzsÁgÀt ªÉÄÊPÀlÄÖ, 5 ¦Ãmï JvÀÛgÀ, ºÀ¼À¢ ¹ÃgÉ.