Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Saturday, December 16, 2017

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 16-12-2017¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 16-12-2017

©ÃzÀgÀ £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 233/2017, PÀ®A. 279, 304(J) L¦¹ eÉÆÃvÉ 187 L.JªÀÄ.« PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 15-12-2017 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪À²æà DjÃ¥sÀ ¥ÀmÉî vÀAzÉ C®Äè ¥ÀmÉî, ªÀAiÀÄ: 33 ªÀµÀð, ¸Á: ¸ÁvÉÆý UÁæªÀÄ, vÁ: ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀw D¸Áä ¥ÀgÀ«Ã£À ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄPÀ̼ÁzÀ CgÀ©ÃAiÀiÁ vÀºÉjãÀ ªÀAiÀ: 5 ªÀµÀð, ¸ÉÊAiÀÄzÀ CªÀiÁð£À ªÀÄvÀÄÛ C¥À¹Ã£À ºÁUÀÄ ¸ÀA§A¢üPÀgÀÄ PÀÆr vÀªÀÄä£ÁzÀ ¥sÁgÀÆPÀ gÀªÀgÀ ¸ÀPÀÌgÉ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄPÉÌ r¹JªÀÄ LZÀgÀ ªÁºÀ£ÀzÀ°è C°AiÀiÁ¨ÁzÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV ªÁºÀ£À¢AzÀ E½zÀÄ ªÀÄ£ÉUÀ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ C°AiÀiÁ¨ÁzÀ UÁæªÀÄzÀ°è r¹JªÀÄ ªÁºÀ£À ¸ÀA. J¦-09/qÀ§Äè-4012 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæ ±ÀQî vÀAzÉ E¸Áä¬Ä® ¸Á: ªÀÄ£Àß½ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯ÁAiÀĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ DgÀ©ÃAiÀiÁ vÀºÉÃj£À EªÀ½UÉ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄðAzÀ ªÁºÀ£À ºÁ¬Ä¹zÀÝjAzÀ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV Q«¬ÄAzÀ gÀPÀÛ §A¢zÀÄÝ PÀÆqÀ¯Éà aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÀæUÉ vÀAzÀÄ zÁR®Ä ªÀiÁrzÁUÀ ªÉÊzÀågÀÄ ¥ÀjÃQë¹ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ w½¹gÀÄvÁÛgÉ ºÁUÀÆ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À ¤°è¹ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 177/2017, PÀ®A. 377 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ PÀ®A. 4 & 6 ¥ÉÆPÉÆì PÁAiÉÄÝ 2012 :-
¢£ÁAPÀ 15-12-2017 gÀAzÀÄ 1730 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀÄU¤UÉ DgÉÆæ ¸ÁUÀgÀ @ ªÀĸÁÛ£À vÀAzÉ CA§uÁÚ ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹ ºÉÆ°AiÀÄ, ¸Á: zÀħ®UÀÄAr EvÀ£ÀÄ d§gÀzÀ¹Û¬ÄAzÀ ºÉÆ®zÀ°è J¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV C£ÉʸÀVðPÀ zÉÊ»ÃPÀ ¸ÀA¨sÉÆUÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É, EzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀÄUÀ£À UÀÄzÀzÁégÀ¢AzÀ ¸Àé®à gÀPÀÛ¸ÁæªÀ DVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 16-12-2017 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.