Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Thursday, October 19, 2017

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 19-10-2017


ದಿನಂಪ್ರತಿ ಅಪರಾಧಗಳ ಮಾಹಿತಿ ದಿನಾಂಕ: 19-10-2017

ಚಿಟಗುಪ್ಪಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಪ್ರಕರಣ ಸಂಖ್ಯೆ 188/17 ಕಲಂ 381 ಐಪಿಸಿ :-

ದಿನಾಂಕ: 18/10/2017 ರಂದು 1500 ಗಂಟೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಅಣೆಪ್ಪಾ ವರನಾಳ ಸಾ|| ಚಿಟಗುಪ್ಪಾ ರವರು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಲಿಖಿತ ದೂರು ನೀಡಿದರ ಸಾರಾಂಶವೆನೆಂದರೆ   ಫಿರ್ಯಾದಿಯು ಸುಮಾರು ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಚಿಟಗುಪ್ಪಾ ಪಟ್ಟಣದ ಭಾಸ್ಕರ ನಗರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾಯಿ ಅಚಲ ಬಾರ ಅಂಡ ರೆಸ್ಟಾರೆಂಟ ಹೋಟೇಲ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದು ಹೋಟಲ ಹೊಸದಾಗಿ ತೆರೆದಿದ್ದರಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು  ಸಂಭಂಧಿಯಾದ ಕಪ್ಪರಗಾಂವನ ವಿರೇಶ ತಂದೆ ಮಲ್ಲಪ್ಪಾ ತುಪ್ಪದ ರವರನ್ನು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. 7-8 ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ವಿರೇಶನ ಪರಿಚಯಸ್ಥನಾದ ಕಲಬುರ್ಗಿಯ ಕೇದಾರ ಎಂಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದು  ಹೋಟಲನಲ್ಲಿ ಆತನನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ದಿನಾಲು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಹೋಟಲನಲ್ಲಿ ವಿರೇಶ, ಕೇದಾರ, ರಾಕೇಶ ಮತ್ತು ಅಂಥುನಿ ರವರೆಲ್ಲರೂ ರಾತ್ರಿ 11.30 ಗಂಟೆಗೆ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಮಲಗಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ   ದಿನಾಂಕ:17/10/2017 ರಂದು ದಿನನಿತ್ಯದಂತೆ ಫಿರ್ಯಾದಿಯು  ರಾತ್ರಿ 2200 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು, ಮುಂಜಾನೆ 0600 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ರಾಖೇಶನು ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಒಂದು ನಂಬರಿನಿಂದ ಫೋನ ಮಾಡಿ ತನ್ನ ಫೋನ ಯಾರೋ ಕಳವು ಮಾಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದು,  ಫಿರ್ಯಾಧಿಯು ಹೋಟಲಗೆ ಬಂದು ನೋಡಿ ವಿಚಾರಿಸಲು, ತಿಳಿದು ಬಂದಿದ್ದೆನೆಂದರೆ,  ದಿನಾಂಕ:17/10/2017 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 11.30 ಗಂಟೆಗೆ ಹೋಟಲನಲ್ಲಿ ವಿರೇಶ, ಕೇದಾರ, ರಾಕೇಶ ಮತ್ತು ಅಂಥುನಿ ರವರು ಮಲಗಿಕೊಂಡಿದ್ದು   ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅವರ ಪೈಕಿ ಕೇದಾರ ಸಾ/ ಕಲಬುರ್ಗಿ ನಾಪತ್ತೆ ಇದ್ದು,  ಫಿರ್ಯಾದಿಯು ಕೌಂಟರ ತೆರೆದು ನೋಡಲು   ಕೌಟರನಲ್ಲಿದ್ದ ನಗದು ಹಣ ರೂ.80,000/- ಕಳುವಾಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಕೇದಾರನು ರಾಕೇಶನ ಸ್ಯಾಮಸಂಗ ಜೆ 7 ಮೋಬೈಲ ಫೋನ ಅಂ.ಕಿ. ರೂ.10,000/- ಹಾಗು   ಕೌಟರನಲ್ಲಿದ್ದ ನಗದು ಹಣ ರೂ.80,000/- ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟು 90,000/- ಮೌಲ್ಯದ ಹಣ ಹಾಗು ಒಂದು ಮೋಬೈಲ ಫೋನ ಕಳವು ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಅಂತಾ ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೋಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.


©ÃzÀgÀ £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ  oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA.18/17 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-
¢£ÁAPÀ: 17-10-2017 gÀAzÀÄ 2000 UÀAmÉUÉ C°AiÀiÁ¨ÁzÀ UÁæªÀÄzÀ°è ²æÃPÁAvÀ vÀAzÉ zÀ±ÀgÀxÀ gÀÄzÉæ£ÉÆÃgÀ, zÀ°vÀ, ªÀAiÀĸÀÄì-22 ªÀµÀð, ¯ÉçgÀ PÉ®¸À, EvÀ£À ªÀÄzÀĪÉAiÀÄÄ ¤®ªÀÄ£À½îAiÀÄ ¨sÀUÀªÀAvÀ gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ªÀÄAUÀ¯Á gÀªÀgÉÆA¢UɪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DzÀgÉ EwÛaUÉ ªÀÄAUÀ¯Á EªÀ¼ÀÄ ²æÃPÁAvÀ£ÉÆA¢UÉ ¨Á¼À®Ä EµÀÖ«®èªÉAzÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ MAzÀÄ wAUÀ¼À »AzÉ ªÀÄgÀ½ vÀ£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ¼É. DzÀÝjAzÀ ²æÃPÁAvÀ EvÀ£ÀÄ ªÀÄ£À£ÉÆAzÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ vÀ£Àß ¸ÉÆÃzÀgÀªÀiÁªÀ£ÁzÀ NAPÁgÀ gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ MAzÀÄ PÉÆÃuÉAiÀÄ°è vÀUÀr£À zÀAlPÉÌ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢ gÁºÀÄ® gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ AiÀÄÄ.r.DgÀ. ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤PÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.