Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Thursday, April 27, 2017

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 27-04-2017

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 27-04-2017

ಕುಶನೂರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಯು.ಡಿ.ಆರ್. ನಂ. 04/2017, ಕಲಂ. 174 ಸಿಆರ್.ಪಿ.ಸಿ :-
ದಿನಾಂಕ 25/04/2017 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾಧಿಯ ಗಂಡ ವೈಜಿನಾಥ ತಂದೆ ಗುಂಡಪ್ಪಾ  ವಯ: 55 ವರ್ಷ ರವರು ಶಿವಾನಂದ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸಂಘದಲ್ಲಿ 30,000/- ರೂ. 2] ಭುವನೇಶ್ವರಿ ಸಂಘದಲ್ಲಿ 30,000/- ರೂ. ಹಾಗು ಖಾಸಗಿಯವರ ಹತ್ತಿರ 60,000/- ರೂಪ ಹೀಗೆ ಇತರೆ ಚಿಲ್ಲರೆ ಸಾಲ ಕುಟುಂಬದ ಮೇಲೆ ಹೊರೆಯಾಗಿತ್ತು.  ಸತತ ಎರಡು ವರ್ಷದಿಂದ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಆದ ನಷ್ಟ ಹಾಗು ಕುಟುಂಬ ನಡೆಸುವುದು ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಹೇಗೆ ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡಲಿ ಅಂತಾ ನೊಂದುಕೊಂಡು ಮಸ್ಕಲ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನೇಣು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ದಿ: 26-04-2017 ರಂದು  ಫೀರ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀಮತಿ . ಸರಸ್ವತಿ ಗಂಡ ವೈಜಿನಾಥ ಸುತಾರ ಸಾ, ಮಸ್ಕಲ್ ರವರು ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ªÀÄ£Àß½î ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 07/2017, PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 26/04/2017 gÀAzÀÄ 0215 ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ªÀiÁ»w §A¢zÀ ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr D¸ÀàvÉæAiÀÄ°èzÀÝ ²æêÀÄw ¸ÀAVvÁ UÀAqÀ ¸ÀAdÄ UÀÄqÀ¥À½î ¸Á|| §gÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ºÉ½PÉ  ¸ÁgÁ±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 25/04/2017 gÀAzÀÄ EªÀgÀ UÀAqÀ UÁæªÀÄzÀ   ¸ÀA§A¢ü CdÄð£À UÀÄqÀ¥À½î gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è PÀ§Äâ vÀĽzÀÄ ªÀÄgÀ½ gÁwæ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è Hl ªÀiÁr ªÀÄ®VgÀÄvÁÛgÉ. £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ 26/04/2017 gÀAzÀÄ gÁwæ 12:15 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EªÀgÀ UÀAqÀ ¸ÀAdÄ ªÀAiÀÄ: 35  EªÀgÀÄ ¤zÉݬÄAzÀ JzÀÄÝ JzÉ vÀÄA§ÄPÉÆAqÀÄ §A¢zÉ, H¹gÁlPÉÌ vÉÆAzÀgÉ DUÀÄwÛzÉ. JAzÀÄ w½¹zÀÄÝ PÀÆqÀ¯É 108 CA§Ä¯É£Àì PÀgɬĹ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀgÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 09/2017, PÀ®A. 174 ¹Dg惡 :-
¢£ÁAPÀ 26-4-2017 gÀAzÀÄ 1410 UÀAmÉUÉ ²æà C¤Ã® vÀAzÉ «£ÉÆÃzÀ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ªÀiËTPÀ ºÉýPÉ zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀÄÝ ¸ÁgÁAªÉ£ÉAzÀgÉ. gÉʯÉé ¤¯ÁÝt gÉÆÃrUÉ EªÀgÀ ºÉÆÃl¯ï EzÀÄÝ M§â C¥ÀjavÀ UÀAqÀÄ ªÀåQÛ JqÀPÁ®Ä CAUÀ«PÀ¯ï  ©üÃPÀëPÀ  ªÀAiÀĸÀÄì CAzÁdÄ 45-50 ªÀµÀð FvÀ£ÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ MAzÀÄ wAUÀ½zÀ EzÉà gÉÆÃr£À  ©üPÉë ¨ÉÃr G¥Àfë¸ÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ FvÀ 4-5 zÀ£ÀUÀ½AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà gÉÆÃUÀ¢AzÀ §¼À®ÄwÛzÀÄÝ EzÉà gÉÆÃr£À §¢AiÀÄ°è ªÀÄ®UÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 24-04-2017 gÀAzÀÄ £Á£ÀÄ gÁwæ 2100 UÀAmÉUÉ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ ¤ÃqÀÄ PÀÄr¹ £À£Àß ºÉÆÃl¯ï ªÀÄÄaÑPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ ¢£ÁAPÀ 25-04-2017 gÀAzÀÄ 0800 UÀAmÉUÉ ªÀÄÄAeÁ£É ªÉÃ¼É ºÉÆÃl¯ï vÉgÉAiÀÄ®Ä §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä ¸ÀzÀj ©üPÀëÄPÀ £ÀªÀÄä ºÉÆÃl¯ï ªÀÄÄAzÉ gÉÆÃr£À §¢AiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 117/2017, PÀ®A. 87 Pɦ PÁAiÉÄÝ eÉÆvÉ 143 L¦¹ ;-
¢£ÁAPÀ; 26/04/2017 gÀAzÀÄ ¨ÉüÀUÉÎ 10;45 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL (PÁ&¸ÀÆ) §¸ÀªÀ PÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°ègÀĪÁUÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀzÀ PÁ½UÀ°è ºÀÄ£ÀĪÀiÁ£À ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¨Á»gÀªÁV  ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è  E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ £À²Ã©£À dÆeÁlªÀ£ÀÄß ºÀt ºÀaÑ ¥Àt vÉÆÃlÄÖ DqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ ªÀiÁ»w §A¢zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr  1) ªÀÄ®è¥Áà ±ÉAPÉæÃ¥Áà ¸À¸ÁÛ¥ÀÄgÉ CªÀjAzÀ  £ÀUÀzÀÄ ºÀt 3000/- gÀÆ¥Á¬Ä  2)-gÁdÄ vÀAzÉ PÉñÀªÀ ¥Àæ¸ÁzÀ ªÀAiÀÄ 26 ªÀµÀð eÁ; gÁd¥ÀÄvÀ G; DmÉÆÃZÁ®PÀ  ¸Á; PÁ½UÀ°è  EªÀ£À ºÀwÛgÀ¢AzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 2000/- gÀÆ 3)-¸ÀwõÀ vÀAzÉ  C±ÉÆÃPÀ zÉÆ¨É ªÀAiÀÄ 28 ªÀµÀð eÁ;gÁd¥ÀÄvÀ G; ZÁ®PÀ ¸Á; PÁ½UÀ°è §¸ÀªÀPÀ¯Áåt FvÀ£À ºÀwÛgÀ 1100/-gÀÆ ¹QÌgÀÄvÀÛªÉ. 4)-²ªÀgÁd vÀAzÉ  ªÉÊd¥Áà  zsÀgÀuÉ  ªÀAiÀÄ 42 ªÀµÀð eÁ; ªÀiÁ½ G; PÀÆ° PÉî¸À  ¸Á; PÁ½UÀ°è §¸ÀªÀPÀ¯Áåt JAzÀÄ w½¹zÀÄÝ CªÀ£À CAUÀ ±ÉÆÃzÀ£É ªÀiÁqÀ®Ä FvÀ£À ºÀwÛgÀ 1900/- gÀÆ ¹QÌgÀÄvÀÛªÉ, 5)-gÁeÉÃAzÀæ  vÀAzÉ UÀÄgÀÄ°AUÀ¥Áà ¥ÁnÃ¯ï  ªÀAiÀÄ 45 ªÀµÀð  eÁ;°AUÁAiÀÄvÀ  G; ZÁ®PÀ ¸Á; PÁ½UÀ°è §¸ÀªÀPÀ¯Áåt JAzÀÄ w½¹zÀÄÝ FvÀ£À CAUÀ ±ÉÆÃzÀ£É ªÀiÁqÀ®Ä FvÀ£À ºÀwÛgÀ 1000/- gÀÆ ¹QÌgÀÄvÀÛªÉ, DgÀ£ÉAiÀĪÀ¤UÉ «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉøÀgÀÄ 6)-D£ÀAzÀ vÀAzÉ PÁ±ÉÃ¥Áà  ªÀįÉÆÃzÀ ªÀAiÀÄ 22 ªÀµÀð G; PÉç® D¥ÉæÃlgï  eÁ; ªÀiÁ®UÁgÀ  ¸Á; PÁ½UÀ°è §¸ÀªÀPÀ¯Áåt CAvÀ w½¹zÀÄÝ CªÀ£À CAUÀ ±ÉÆÃzÀ£É ªÀiÁqÀ®Ä FªÀ£À ºÀwÛgÀ 800/- gÀÆ ¹QÌgÀÄvÀÛªÉ  ªÀÄvÀÄÛ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¥Àj²Ã°¹ £ÉÆÃqÀ®Ä £ÀUÀzÀÄ ºÀt 1000/- gÀÆ ªÀÄvÀÄÛ 52 E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ ¹QÌgÀÄvÀÛªÉ. ¸ÀzÀj C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¹QÌgÀĪÀ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀgÀ D¢üãÀzÀ°è ¹QÌgÀĪÀ MlÄÖ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 10800/- gÀÆ ªÀÄvÀÄÛ 52 E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄAoÁ¼À ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 49/2017, PÀ®A. 295 ಐಪಿಸಿ :-
¢£ÁAPÀ 26.04.2017 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 3-00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ªÀĺÁzÉêÀ vÀAzÉ ±ÁæªÀt ¸ÀÆAiÀÄðªÀA² ¸Á: Gd¼ÀA§  EªÀgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è ºÁdgÁV °TvÀ zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀ  ¸ÁgÀA±ÀªÉãÉAzÀgÉ-   Gd¼ÀA§ UÁæªÀÄzÀ ¹zÁÞxÀð «ÄvÀæ ªÀÄAqÀ½AiÀÄ ¸ÀAWÀzÀ CzsÀåPÀëgÁVzÀÄÝ »ÃVgÀĪÁUÀ   ¢£ÁAPÀ 26.04.2017 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 7-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ   NtÂAiÀÄ ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ²æäªÁ¸À ¸ÀÆAiÀÄðªÀA² EªÀ£ÀÄ §AzÀÄ w½¹zÉÝãÉAzÀgÉ-   NtÂAiÀÄ ºÉÆgÀ ªÀ®AiÀÄzÀ°ègÀĪÀ qÁ: ¨Á¨Á ¸ÁºÉç CA¨ÉÃqÀÌgï ¤Ã° zsÀédªÀżÀî PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁgÉÆà QrUÉÃrUÀ¼ÀÄ ZÀ¥Àà° ElÄÖ CªÀªÀiÁ£À ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ £ÀAvÀgÀ  1) ²æà gÁªÀÄ vÀAzÉ £ÁªÀÄzÉêÀ ¸ÀÆAiÀÄðªÀA² 2) ²æà ªÀÄUÀgÀ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw §¯ÉgÁªÀ 3) ²æà ¸ÀÄzsÁPÀgÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀgÁªÀ ¸ÀÆAiÀÄðªÀA² 4) ²æà ªÀĺÉÃAzÀæ vÀAzÉ ZÀAzÀæPÁAvÀ UÁAiÀÄPÀªÁqÀ ºÁUÀÄ EvÀgÀgÀÄ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä zsÀédzÀ PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ZÀ¥Àà° EnÖgÀĪÀÅzÀÄ £ÉÆÃrgÀÄvÉÛêÉ.  ¢£ÁAPÀ 25.04.2017 gÀAzÀÄ gÁwæ 11-00 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ 26.04.2017 gÀ £À¸ÀÄQ£À eÁªÀ 4-00 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzsÀå CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà QrUÉÃrUÀ¼ÀÄ  ¤Ã° zsÀédzÀ PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ZÀ¥Àà°UÀ¼ÀÄ ElÄÖ CªÀªÀiÁ£À ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÀUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£Àß½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 36/2017, PÀ®A. 87 Pɦ PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 26/04/2017 gÀAzÀÄ 1545 UÀAmÉUÉ ¹AzÉÆ® ²ªÁgÀzÀ gÁd±ÉÃRgÀAiÀiÁå ¸Áé«Ä gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ¥ÀPÀÌzÀ ºÀ¼ÀîzÀ zÀqÀzÀ ªÉÄÃ¯É §§° ªÀÄgÀzÀ PɼÀUÉ PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ PÀĽvÀÄ E¹àl J¯ÉUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ºÀt ºÀaÑ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ dÄeÁl DqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ ªÀiÁ»w §A¢zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV zÁ½  ªÀiÁr  DqÀÄwzÀÝ 4 d£ÀjUÉ C¯Éè »r¢zÀÄÝ CªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ PɼÀ®Ä 1) vÀÄPÁgÁªÀÄ vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Áà PÁqÀªÁzÀ ªÀAiÀÄ|| 30 ªÀµÀð eÁw|| PÀÄgÀħ G|| MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á|| ¹AzÉÆ® 2)  £ÁUÀ¥Áà vÀAzÉ w¥ÀàuÁÚ PÉƼÀÄîgÀ ªÀAiÀÄ|| 40 ªÀµÀð eÁw|| PÀÄgÀħ G|| ¯Áj ZÁ®PÀ ¸Á|| ¹AzÉÆ® 3) ±Á®ASÁ£À vÀAzÉ ºÀ©Ã§ SÁ£À £ÁUÀÆgÀ ªÀAiÀÄ|| 40 ªÀµÀð eÁw|| ªÀÄĹèA G|| MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á|| ¹AzÉÆ® 4) C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ vÀļÀd¥Áà ©ÃgÀUÉÆAqÀ ªÀAiÀÄ|| 46 ªÀµÀð eÁw|| PÀÄgÀħ G|| CmÉÆà ZÁ®PÀ ¸Á|| zsÀ£ÀUÀgÀ UÀ°è vÁ|| aAZÉƽî CAvÁ w½¹gÀÄvÁÛgÉ. dÄeÁlz°èÀ J®ègÀ ªÀÄzÀå MAzÀÄ ¥ÉÃ¥ÀgÀ ªÉÄ¯É £ÀUÀzÀÄ 500 gÀÆ¥Á¬ÄAiÀÄ 4 £ÉÆÃl, 100/- gÀÆ¥Á¬ÄAiÀÄ 8 £ÉÆÃlÄ, 10/-gÀÆ¥Á¬ÄAiÀÄ 3 £ÉÆÃlÄ »ÃUÉ MlÄÖ 2830/- ªÀÄvÀÄÛ 52 E¹àl J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt  zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ. 

Kalaburagi District Reported Crimes

ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣಗಳು :
ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀಮತಿ ಮಧುಮತಿ ಗಂಡ ಬೈರವೇಶ ಮಠಪತಿ ಸಾ : ತಾಜಸುಲ್ತಾನಪೂರ ರವರು ದಿನಾಂಕ 25/04/17 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಂಬೂ ಬಜಾರದಲ್ಲಿ ಶಿವಶರಣಪ್ಪ ಇತನು ತನಗೆ ನೋಡಿ ತನ್ನ ಮೇಲೆ ರೇಪ ಕೇಸ ಮಾಡಿಸುತ್ತೀ ನಿನಗೆ ಜೀವ ಸಹಿತ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲಾ ಅಂತಾ ತಕರಾರು ಅರ್ಜಿ ವಿಷಯ ವಿಚಾರಿಸಿಕೊಂಡು ತಾಜ ಸುಲ್ತಾನಪೂರಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 03-30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಶಿವಶರಣಪ್ಪ ತಂದೆ ಗುರುಲಿಂಗಪ್ಪ ಬೆಡಜುರ್ಗಿ ಇತನ ಮನೆಯ ಮುಂದಿನಿಂದ ಹಾಯ್ದು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದನ್ನು  1. ಶಿವಶರಣಪ್ಪ ತಂದೆ ಗುರುಲಿಂಗಪ್ಪ ಬೆಡಜುರ್ಗಿ, 2. ಅಣವೀರಪ್ಪ @ ಅಣ್ಣೆಪ್ಪ ತಂದೆ ಗುರುಲಿಂಗಪ್ಪ ಬೆಡಜುರ್ಗಿ 3. ನಾಗರಾಜ ತಂದೆ ಗುರುಲಿಂಗಪ್ಪ ಬೆಡಜುರ್ಗಿ 4. ಶ್ರವಣಕುಮಾರ ತಂದೆ ಗುರುಲಿಂಗಪ್ಪ ಬೆಡಜುರ್ಗಿ 5. ರೇವಣಸಿದ್ಧಪ್ಪ ತಂದೆ ಗುರುಲಿಂಗಪ್ಪ ಬೆಡಜುರ್ಗಿ 6.  ಶ್ರೀಶೈಲ ತಂದೆ ಗುರುಲಿಂಗಪ್ಪ ಬೆಡಜುರ್ಗಿ, 7. ಶಿವಮ್ಮಾ ಗಂಡ ಗುರುಲಿಂಗಪ್ಪ ಬೆಡಜುರ್ಗಿ, 8. ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಗಂಡ ಶ್ರವಣಕುಮಾರ ಬೆಡಜುರ್ಗಿ,  9. ನಾಗಮ್ಮಾ ತಂದೆ ಗುರುಲಿಂಗಪ್ಪ ಬೆಡಜುರ್ಗಿ ಸಾ: ಎಲ್ಲರೂ ತಾಜ ಸುಲ್ತಾನಪೂರ ಗ್ರಾಮ ಕುಡಿಕೊಂಡು ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರಳಿಗೆ ನೋಡಿ ಈ ರಂಡಿ ರೇಪ ಮಾಡಿಸಿ ಮತ್ತೆ ನಿನ್ನೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಚೌಕ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಸುಳ್ಳು ಕಂಪ್ಲೇಟ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತಾಳೆ ಇವತ್ತು ಇವಳಿಗೆ ಬಿಡಬೇಡರಿ ಖಲಾಷ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತಾ ಎಲ್ಲರೂ ಅಕ್ರಮಕೂಟ ರಚಿಸಿಕೊಂಡು ಬಡಿಗೆಯಿಂದ, ಬಾರಿಗೆಯಿಂದ ಕೈಯಿಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಜಗಳಾ ಬಿಡಿಸಲು ಬಂದ ಅವಳ ತಾಯಿ ಶಂಕ್ರೆಮ್ಮಾ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಮೈಮೇಲೆ ಹೊಡೆ ಬಡಿ ಮಾಡಿ ಜೀವ ಭಯ ಹಾಕಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿರುತ್ತಾನೆ. ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ನಾಗರಾಜ ತಂದೆ ಗುರಲಿಂಗಪ್ಪ ಬೆಡಜುರಗಿ ಸಾ : ತಾಜಸುಲ್ತಾನಪೂರ ರವರು ದಿನಾಂಕ:- 26/04/2017 ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ ಎತ್ತುಗಳಿಗೆ ನೀರು ಕುಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಅವನ ತಮ್ಮ ಶ್ರವಣಕುಮಾರನ ಹೆಂಡತಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಇವಳು ಮನೆಯ ಎದುರು ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದಳು ಆಗ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದ 1) ಮಲ್ಲಯ್ಯಾ ತಂದೆ ಸೋಮಯ್ಯಾ ಮಠಪತಿ, 2) ಮದುಮತಿ ಗಂಡ ಬೈರವೇಶ ಮಠಪತಿ 3) ತಾಯಿ ಶಂಕರೆಮ್ಮಾ ಗಂಡ ಸೋಮಯ್ಯಾ ಮಠಪತಿ 4) ಮಲ್ಲಯ್ಯಾನ ಅಕ್ಕನ ಮಗಳು ಅರ್ಚನಾ ಮತ್ತು 5) ಆಕೆಯ ಗೆಳತಿ ನಾಗಮ್ಮಾ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಎದುರು ಬಂದ್ದಿದ್ದು ಮಲ್ಲಯ್ಯಾ ಇತನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ತಲವಾರ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದನು ಆಗ ಮದುಮತಿ ಇವಳು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಇವಳಿಗೆ ಮದುಮತಿ ಇವಳು ಏ ರಂಡಿ ನಿಮ್ಮ ಮೈದುನ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಹೇಳ ನಾವು ಸುಳ್ಳು ಅರ್ಜಿ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತೇವೆ ಅಂತಾ ಹೇಳುತ್ತಿರಿ ಇವತ್ತು ನಿಮಗೇ ಗತಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೇವೆ ಅಂತಾ ಬೈಯ್ಯುತ್ತಾ ಎಲ್ಲರೂ ಅಕ್ರಮಕೂಟ ರಚಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಮಲ್ಲಯ್ಯ ಕೈಯಲ್ಲಿ ತಲವಾರ ಮತ್ತು ಬಡಿಗೆ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಮತ್ತು ಅವನ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಕೊಲೆ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಶ್ರವಣಕುಮಾರ ಇತನ ಎಡ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದು ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯಗೊಳಿಸಿದನು ಅಲ್ಲದೇ ಜಗಳಾ ಬಿಡಿಸಲು ಬಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರನಿಗೆ ಬಡಿಗೆಯಿಂದ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದು ರಕ್ತಗಾಯಪಡಿಸಿ ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿ ಜೀವದ ಭಯ ಹಾಕಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ :
ಸಂಚಾರಿ ಠಾಣೆ : ದಿನಾಂಕ 24/04/2017 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ ಗಂಜ ಏರಿಯಾದ  ದರ್ಬಾರ ಹೊಟೇಲ್ ಕ್ರಾಸದಿಂದ ಸಂಜೀವ ನಗರ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಪ್ರೇಮಜಿ ದಾಲಮಿಲ್ ಹತ್ತಿರ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಈತನು ರಸ್ತೆ ಎಡಬದಿಯಿಂದ  ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಟಂ ಟಂ ವಾಹನ ನಂಬರ್ ಕೆಎ 32  ಎ-1416 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕನು ಅತಿವೇಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಈತನಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿ ತಲೆಗೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತ ಗಾಯಗೊಳಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಈತನಿಗೆ ಉಪಚಾರ ಕುರಿತು ಎ ಎಸ್ ಎಂ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಸದರಿಯವನಿಗೆ  ಅಘಾತದಲ್ಲಿ ಆದ ಗಾಯವನ್ನು ಕಲಬುರಗಿ ಎ ಎಸ್ ಎಂ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಯಾಗದೆ ಇದ್ದ  ಕಾರಣ ವೈಧ್ಯರ ಸಲಹೆ ಮೇರೆಗೆ ಗಾಯಾಳು  ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಈತನ ಅಣ್ಣನಾದ ಶೇಖಪ್ಪ ಈತನು ತನ್ನ ತಮ್ಮನಿಗೆ  ಹೆಚ್ಚಿನ ಉಪಚಾರ ಕುರಿತು ದಿನಾಂಕ  25/04/2017 ರಂದು ಕಲಬುರಗಿ ಬಸವೇಶ್ವರ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಉಪಚಾರ ಕುರಿತು ಸೇರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಈತನಿಗೆ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಆದ ಗಾಯವನ್ನು ವಾಸಿಯಾಗದೆ   ದಿನಾಂಕ 26/04/2017  ರಂದು ಮುಂಜಾನೆ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಅಂತಾ ಶ್ರೀ ಶೇಖಪ್ಪ ತಂದೆ ಸೋಮಣ್ಣಾ ಗಡೇಸೂರ ಸಾ : ಸಂಜೀವ ನಗರ ಕಲಬುರಗಿ ರವರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಸಂಚಾರಿ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.