Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Sunday, October 2, 2011

Gulbarga District Reported Crime

ಜಾತಿ ನಿಂದನೆ ಪ್ರಕರಣ :
ನರೋಣಾ ಠಾಣೆ :ಶ್ರೀ. ಸಿದ್ದರಾಮ ತಂದೆ ಶರಣಪ್ಪ ಶಿಲ್ಟಿ ಸಾ: ಲಾಡಚಿಂಚೋಳಿ ಈಗ್ಗೆ 4 ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ನನ್ನ ಮಗನಾದ ನಾಗೇಶ ತಂದೆ ಸಿದ್ರಾಮನನ್ನು ಲಿಂಗಾಯತ ಸಮಾಜದ ಕುಮಾರಿ ಶೈಲಜಾ ಇವಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿ ಹೋಗಿದ್ದು, ಶೈಲಾಜ ತಂದೆ ಅಂಬರಾಯ ಮೂಲಗೆ ಎನ್ನುರು ನನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಅಪರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ 15 ವರ್ಷ , ನನ್ನ ಮಗಳನ್ನು ತಂದು ಕೊಡು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ಅಜ್ಞಾತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀ. ಅಂಬರಾಯ ಮೂಲಗಿಯವರ ಜೋತೆಯಾಗಿ ಮಲ್ಕಾಜಪ್ಪ ಮೂಲಗಿ . ವಿಠ್ಠಲ್ ಮೂಲಗಿ , ಈಜಪ್ಪ ಮೂಲಗಿ, ಶಾಂತಪ್ಪ ಮೂಲಗಿ . ಶಿವರುದ್ದಪ್ಪ , ಬಸಪ್ಪ ತಂದೆ ನಾಗಣ್ಣ , ಶಂಕರ ಗೌಡ ಮುಡ್ಡಿ , ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪ ತಂದೆ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ನನ್ನ ಮಗ ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪನಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವುದೆ ಬಾಗಿಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ತಾವು ಹೇಳಿದಾಗ ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹಾಜರು ಪಡಿಸಲು ಸಿದ್ದನಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ ಊರಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯ ಮುಂದೆ ಮಾಡಿ ಜಾತಿ ಜಗಳಾಡಲು ಲಿಂಗಾಯತ ಸಮಾಜದರು ಹವಣಿಸುತ್ತಿದೆ. ನನಗೂ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರಿಗೂ ಮೋಬೈಲ ಕಾಲ ಮಾಡಿ ಜೀವ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ನರೋಣಾ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:  

.     zÀÄgÀUÀ¥Àà vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà, ¢£ÉߨÁ« ªÀ:20, MPÀÌ®ÄvÀ£À ªÀÄvÀÄÛ ªÀiË£ÉñÀ vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà, ¢£ÉߨÁ« ªÀ:19, MPÀÌ®ÄvÀ£À E§âgÀÆ ¸Á: wªÀiÁä¥ÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ ¥ÁªÀðvɪÀÄä UÀAqÀ ²ªÀ¥Àà ¢¤ß¨Á«, ªÀ:45, ºÉÆ® ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á: wªÀiÁä¥ÀÆgÀÄ ºÁ/ªÀ ªÀiÁåzÀgÁ¼À FPÉAiÀÄ UÀAqÀ£À ªÉÆzÀ®£É ºÉAqÀwAiÀÄ ªÀÄPÀ̽zÀÄÝ FUÉÎ 4 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ¥ÁªÀðvɪÀÄä½UÀÆ ªÀÄvÀÄÛ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà ºÁUÀÆ ªÀiË£ÉñÀgÀ £ÀqÀÄªÉ D¹ÛAiÀÄ «µÀAiÀÄzÀ°è dUÀ¼ÀªÁVzÀÄÝ D «µÀAiÀĪÁV ªÀiÁ£Àå ¹«¯ï £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀzÀ°è M.J¸ï.£ÀA.136/11 gÀ ¥ÀæPÁgÀ ¨sÀƪÁdå EgÀÄvÀÛzÉ. ¢£ÁAPÀ 18-09-2011 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11-00 UÀAmɬÄAzÀ ¸ÀAeÉ 4 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzsÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è DgÉÆæ £ÀA. 1 & 2 EªÀgÀÄ PÀÆ° D¼ÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ wªÀiÁä¥ÀÆgÀ ¹ÃªÀiÁzÀ ºÉÆ® ¸ÀªÉÃð £ÀA. 95/© gÀ°è PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ºÉÆ®zÀ°è CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ºÉÆ®zÀ°ègÀĪÀ ¸ÀÆAiÀÄð¥Á£À & ¹¸ÀªÀiï ¨É¼ÉUÀ¼À£ÀÄß PÀmÁªÀÅ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀÄzsÁåºÀß 12-00 UÀAmÉUÉ ¥ÁªÀvÉðªÀÄä¼ÀÄ ²ªÀ¥Àà £ÉÆA¢UÉ ºÉÆ®PÉÌ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV AiÀiÁPÉ £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°ègÀĪÀ ¨É¼ÉAiÀÄ£ÀÄß PÀmÁªÀÅ ªÀiÁqÀÄwÛÃj CAvÁ PÉýzÀÝPÉÌ DgÉÆævÀgÁzÀ ¢jUÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ ªÀiË£ÉñÀ gÀªÀgÀÄ ¥ÁªÀvÉðªÀÄä ºÁUÀÆ ²ªÀ¥Àà EªÀjUÉ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ ºÉÆ®zÀ°ègÀĪÀ 12 aî ¸ÀÆAiÀÄð¥Á£ï ªÀÄvÀÄÛ 10 aÃ¯ï ¹Ã¸ÀªÀiï ¨É¼ÉUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è ¥ÁªÀvÉðªÀÄä¼ÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¢£ÁAPÀ: 01.10.2011 gÀAzÀÄ ªÀÄ¹Ì ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 


ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ VqÀØ¥Àà gÁoÉÆÃqï PÀȶ ¸ÀºÁAiÀÄPÀgÀÄ d¯Á£ÀAiÀÄ£À C©üªÀÈ¢üÝ C¢üPÁj °AUÀ¸ÀÄUÀÆj£À d¯Á£ÀAiÀÄ£À C©üªÀÈ¢Ý PÁAiÀÄð®AiÀÄzÀ°è PÀȶ ¸ÀºÁAiÀÄPÀ CAvÁ PÉ®¸ÀªÀiÁrPÉÆArzÀݪÀgÀ£ÀÄß , ¢: 30-09-2011 gÀAzÀÄ 11-00 J.JªÀiïPÉÌ vÀªÀÄä ªÉÄïÁ¢üPÁjAiÀiÁzÀ ¸ÀĨsÁµï vÀAzÉ §¸À¥Àà ªÀAiÀiÁ: 51, eÁw: UÀAUÁªÀÄvÀ G: vÁ®ÆPÁ d¯Á£ÀAiÀÄ£À C©üªÀÈ¢üÝ C¢üPÁj ¸Á: °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ PÀgɬĹ ¤Ã£ÀÄ PÁAiÀÄð®AiÀÄzÀ°è ¸ÀjAiÀiÁV PÉ®¸ÀªÀiÁqÀĪÀ¢®è CAvÁ ¹nÖ¤AzÀ
"K£À¯Éà ¤ÃZÀ ¸ÀƼɪÀÄUÀ£Éà ¤ÃªÀÅ ¤ÃZÀ eÁw ®ªÀiÁt ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è ºÀÄnÖ¢ÝÃj ¤£ÀUÉ J°èAzÀ §Ä¢Ý §gÀÄvÀÛzÉ ¸ÀjAiÀiÁV D¦ü¸ï PÉ®¸ÀªÀiÁqÀ®Ä §gÀĪÀ¢®è CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ £À£ÀUÉÃPÉ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛÃj CAvÁ PÉýzÁUÀ ªÉÆzÀ®Ä D¦üÃ¸ï ©lÄÖ ºÉÆgÀºÉÆÃUÀÄ E®è¢zÀÝgÉ ¤£ÀߣÀÄß fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀ¢®è CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà gÁoÉÆÃqï gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ªÀi˯Á¸Á¨ï vÀAzÉ EªÀiÁªÀiï¸Á¨ï mÁæöåPÀÖgï £ÀA PÉ.J-36-n-160 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: ªÀÄ¹Ì FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁæöåPÀÖgï £ÀA PÉ.J-36-n-160 £ÉÃzÀÝgÀ°è ElÖAVUÀ¼À£ÀÄß ¯ÉÆÃqïªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀĹ̬ÄAzÀ ¸ÀeÁð¥ÀÆgÀPÉÌ §gÀÄwÛzÁÝUÀ ¢: 01-10-11 gÀAzÀÄ 12-30 ¦.JªÀiïPÉÌ ¸ÀeÁð¥ÀÆgÀ ºÀwÛgÀ °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ-gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛ AiÀÄ°è ZÁ®PÀ£ÀÄ CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ »A¢£À UÁrUÉ ¸ÉÊqï PÉÆqÀĪÀ PÁ®PÉÌ gÀ¸ÉÛ¬ÄAzÀ PɼÀV½¹ ªÉÄïÉPÉÌÃgÀĪÀ PÁ®PÉÌ ZÁ®PÀ¤UÉ ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à mÁæöå° ¥À°ÖAiÀiÁV ©¢ÝzÀÝjAzÀ mÁæöå°AiÀÄ°è PÀĽwzÀÝ ¨ÁµÁ¸Á¨ï vÀAzÉ ºÀĸÉãï¸Á¨ï ªÀAiÀiÁ: 35, eÁw: ªÀÄĹèA G: PÀÆ° ¸Á: UÁA¢ü£ÀUÀgÀ ªÀÄ¹Ì ºÁUÀÆ EvÀgÉà 3 d£ÀjUÀ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ ZÁ®PÀ£ÀÄ WÀl£ÉAiÀÄ £ÀAvÀgÀ C°èAzÀ ¥ÀgÁjAiÀiÁVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¨ÁµÁ¸Á¨ï gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ: 30-09-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 8 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸ÀħâtÚ vÀAzÉ: FgÀ¥Àà, 50ªÀµÀð, eÁ: ®ªÀiÁtÂ, ¸Á: £ÁgÁAiÀÄt£ÁAiÀÄÌ vÁAqÀ.FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀwUÉ ªÀÄzÀå¥Á£À ªÀiÁr ºÀt PÉýzÀÄÝ E¯Áè CAvÁ CA¢zÀPÉÌ ªÀÄ£À¹ìUÉ ¨ÉeÁgÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä G¼ÁîUÀrØ ºÉÆ®PÉ̺ÉÆÃV PÀæ«ÄãÁ±ÀPÀ OµÀ¢ ¸Éë¹ ªÁ¥À¸ÀÄì ªÀÄ£ÉUÉ §A¢zÀÄÝ, C°èAzÀ D¸ÀàvÀæUÉ vÀAzÀÄ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁr ºÉaÑ£À E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ gÁAiÀÄZÀÆjUÉ ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ ªÀÄzÀåzÀ°è gÁwæ 1030 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÈvÀ£À ºÉAqÀw ¯ÉÆÃPÀªÀÄä gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÁð ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


¢:26-09-2011 gÀAzÀÄ 8-00 ¦.JA.PÉÌ gÀ«£ï ªÉÄùÛç vÀAzÉ ¨sÀgÀvï ªÉÄùÛç 60 ªÀµÀð FvÀ£ÀÄ Cgï.ºÉZï.PÁåA¥ï. £ÀA 3 gÀ°ègÀĪÀ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°ègÀĪÀ UÀÄr¹°£À ºÀwÛgÀ EgÀĪÁUÀ ªÉÆèÉÊ¯ï £ÀA 8431424672 £ÉÃzÀÝgÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ gÀ«£ï ªÉÄùÛç FvÀ£À ¥ÉÆÃ£ï £ÀA 8088565354 £ÉÃzÀÝPÉÌ ¥ÉÆÃ£ï ªÀiÁr AiÀiÁjUÉ ºÉüÀ¨ÉqÀ¯Éà £ÁªÀÅ gÁwæ 11-00 UÀAmÉUÉ ¤ªÀÄä ºÉÆ®PÉÌ §gÀÄvÉÛÃªÉ 15 d£ÀjUÉ CqÀÄUÉ ªÀiÁr gÀr EqÀ¨ÉÃPÀÄ £ÁªÀÅ £ÀPÀì®gÀÄ EzÉÝÃªÉ AiÀiÁjUÁzÀgÀÆ ºÉýzÀgÉ ¤£ÀߣÀÄß RvÀA ªÀiÁqÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ gÀ«£ï ªÉÄùÛç vÀAzÉ ¨sÀgÀvï ªÉÄùÛç gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

 
 

    ¥ÀzÀä UÀAqÀ ¸ÀÆUÀ¥Àà 30 ªÀµÀð, eÁ-²¼ÉîPÁåvÀgï,G-PÀÆ°PÉ®¸À, ¸Á-ªÀÄ£É £ÀA 1-9-76/2 DeÁzï £ÀUÀgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FPÉAiÀÄ£ÀÄß PÀÄrð UÁæªÀÄPÉÌ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁr PÉÆnÖzÀÄÝ vÀ£Àß UÀAqÀ PÀÄrAiÀÄĪÀ ZÀlzÀªÀ¤zÀÄÝzÀÝjAzÀ 3 ªÀµÀðUÀ½AzÀ vÀ£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£É DeÁzï £ÀUÀgÀzÀ°èAiÉÄà ªÁ¸ÀªÁVzÀÄÝ vÀ£Àß vÀAzÉ ¥ÀÄgÀAzÀgï±ÉnÖ EªÀjUÉ E§âgÀÄ ºÉAqÀwAiÀÄjzÀÄÝ ªÉÆzÀ®£Éà ºÉAqÀw ¥ÀzÀä¼À vÁ¬Ä EzÀÄÝ ¥ÀÄgÀAzÀgï±ÉnÖ FvÀ£ÀÄ DeÁzï£ÀUÀgÀzÀ°è 8 gÀƪÀiïUÀ¼ÀÄ ªÀiÁrzÀÄÝ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß 2 £Éà ºÉAqÀwAiÀÄ ªÀÄPÀ̼À ºÉ¸Àj£À°è ªÀiÁr¹zÀÄÝ F §UÉÎ 2010 £Éà ¸Á°£À°è dUÀ¼ÀªÁV 2 £Éà ºÉAqÀw PÀqÉAiÀĪÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÉøÀÄ DVzÀÄÝ CzÀÄ PÉÆÃmïð£À°è £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ. CzÉà D¹Û «µÀAiÀÄzÀ°è ¢: 01-10-11 gÀAzÀÄ 19.00 UÀAmÉUÉ ªÀÄAdªÀÄä UÀAqÀ ¥ÀÄgÀAzÀgï±ÉnÖ, GªÉÄñÀ vÀAzÉ ¥ÀÄgÀAzÀgï±ÉnÖ 30 ªÀµÀð, UÉÆÃ¥Á® vÀAzÉ ¥ÀÄgÀAzÀgï±ÉnÖ 27 ªÀµÀð, C©ü±ÉÃPï vÀAzÉ ¥ÀÄgÀAzÀgï±ÉnÖ 23 ªÀµÀð, gÁWÀªÉÃAzÀæ vÀAzÉ ¥ÀÄgÀAzÀgï±ÉnÖ 22 ªÀµÀð, ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ¥ÀÄgÀAzÀgï±ÉnÖ 21 ªÀµÀð J®ègÀÆ ¸Á-GgÀÄPÀÄA¢ FgÀtÚ £ÀUÀgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ ¥ÀzÀä¼À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ CªÀ½UÉ "¯Éà ¸ÀÆ¼É ¤Ã£ÀÄ E°è AiÀiÁPÉ E¢Ý, ¤Ã£ÀÄ E°èAzÀ ºÉÆÃUÀÄ E®èAzÀgÉ ¤£ÀߣÀÄß ªÀÄÄV¹ ©qÀÄvÉÛêÉ" CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÀnÖUɬÄAzÀ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¥ÀzÀä¼ÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ¥À²ÑªÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

    C§ÄݯïUÀ¤ vÀAzÉ gÁd ªÀĺÀäzï 58 ªÀµÀð, eÁ-ªÀÄĹèA, G-¸ÀªÀiÁd¸ÉÃªÉ ¸Á-PÀĸÀÄA© PÁ¯ÉÆä gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EvÀ¤UÉ 2 UÀAqÀÄ 3 ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼ÀÄ EzÀÄÝ ªÀÄÆgÀÄ d£À ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼ÀÄ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ gÉÆÃqï£À NPÉ ¨Ágï »AzÉ ±ÀAPÀgï EAf¤AiÀÄgï ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è FUÉÎ 4-5 ªÀµÀðUÀ½AzÀ PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwzÀÝgÀÄ. ¢: 01-10-11 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 7.00 UÀAmÉUÉ C§ÄݯïUÀ¤ EvÀ£À ªÀÄÆgÀÄ d£À ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼Á AiÀiÁ¹äãï, ¥À«ð£ï ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀä EªÀgÀÄ PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ C°è ¸ÀAeÉ 6.45 UÀAmÉUÉ £ÀUÀä¼ÀÄ ¨ÁvïgÀÆ«ÄUÉ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉý ºÉÆÃV ªÁ¥À¸ï ¨ÁgÀzÉ PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ¼É J¯Áè PÀqÉ ºÀÄqÀÄQzÀgÀÆ ¹QÌgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ C§ÄݯïUÀ¤ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¥À²ÑªÀÄ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 02.10.2011 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 02.10.2011 gÀAzÀÄ 39 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 6,400/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE : 02-10-2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 02-10-2011

aAvÁQ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.43/2011, PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 30/09/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄrªÁ¼À¥Áà vÀAzÉ UÀÄgÀÄ¥ÁzÀ¥Áà, ªÀÄÄRåUÀÄgÀÄUÀ¼ÀÄ ¸À.¥Ëæ.±Á¯É AiÉÄ£ÀUÀÄAzÁ EªÀgÀÄ ¢£À ¤vÀåzÀAvÉ ¸ÁAiÀÄAPÁ® PÉ®¸À ªÀÄÄV¹ J¯Áè PÉÆuÉUÀ½UÉ ©ÃUÀºÁQzÀÄÝ SÁwæ ¥ÀqɹPÉÆAzÀÄ ªÀÄ£ÉÃUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 01-09-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É ±Á¯ÉUÉ §AzÀÄ ¢£À ¤vÀåzÀAvÉ J¯Áè PÉÆuÉUÀ½UÉ ZÉPï ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆzÁUÀ ±Á¯ÉAiÀÄ CqÀÄUÉ PÉÆuÉ ©ÃUÀ ªÀÄÄj¢zÀÄÝ EzÀÄÝ CqÀÄUÉ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ MlÄÖ CAzÁdÄ Q: 11700/- gÀÆ. AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.82/2011, PÀ®A 498 (J) ,504 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 27/09/2011 gÀAzsÀÄ gÁwæ 9 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ dUÀzÉë UÀAqÀ «ÃgÀ±ÉnÖ ºÀ¼ÉA§gÉ£ÀªÀgÀ ªÀAiÀÄ 30 ªÀµÀð G: PÀÆ° PÉî¸À eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á: £ÁUÀÆgÀ JA EªÀgÀ UÀAqÀ DgÉÆæ «ÃgÀ±ÉnÖ vÀAzÉ £ÁUÀ±ÉnÖ ºÀ¼ÉA§gÉ£ÀªÀgÀ ¸Á: ªÀÄÄgÁ¼À ¸ÀzÀå £ÁUÀÆgÀ JA EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ gÀAr ¨sÉÆøÀr £À£ÀUÉ PÀÄrAiÀÄ®Ä ºÀt PÉÆÃqÀÄ CAvÁ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV zÉÊ»PÀªÁV QgÀÄPÀļÀ PÉÆÃqÀÄwÛzÀÝjAzÀ QgÀÄPÀļÀ vÁ¼À¯ÁgÀzÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ «µÀ ¸ÉêÀ£É ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 92/2011, PÀ®A 324, 504 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 01/10/2011 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 1600 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠱ÁªÀÄgÁªÀ vÀAzÉ §¸À¥Àà ¹zÀÝ¥Áà ¹zÀÝ£ÉÆÃgÀ ªÀAiÀÄ: 65 ªÀµÀð, eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: ªÀå¥ÁgÀ, ¸Á: PÁgÀ¥ÁPÀ¥À½î EªÀgÀÄ PÁgÀ¥ÁPÀ¥À½î UÁæªÀÄ¢AzÀ ¥ÉÆîPÀ¥À½î UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀ®Ä PÁgÀ¥ÁPÀ¥À½î UÁæªÀÄzÀ DgÉÆæ VgÉ¥Àà vÀAzÉ «gÀ±ÉnÖ ªÀAiÀÄ:-30 ªÀµÀð, eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ, G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: PÁgÀ¥ÁPÀ¥À½î EvÀ£À CAUÀrAiÀÄ PÀqÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ºÉÆzÁUÀ gÁd¥Àà vÀAzÀÄ §¸ÀªÀ£À¥Áà ¸Á: PÁgÀ¥ÁPÀ¥À½ EvÀ£ÀÄ DgÉÆævÀ£À CAUÀrAiÀÄ°è EzÁÝUÀ vÀ£ÀUÉ PÉÆqÀ¨ÉÃPÁzÀ DgÉƦvÀ£À ºÀwÛgÀ¢AzÀ 600/- gÀÆ. PɽzÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ VgÉ¥Àà JA¨ÁvÀ¤UÉ PÉüÀÄ £À£ÀUÉ JPÉ PɼÀÄwÛAiÀiÁ JAzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É UÁf£À ¨ÁqÀ°¬ÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.74/2011 PÀ®A 328 L¦¹ eÉÆvÉ 32,34 PÉ.E.DPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 01/10/2011 gÀAzÀÄ 1130 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠦Dgï zsÀ¨Á° ¦J¸ïL PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ, ¥ÀAZÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ PÀıÀ£ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ KgÀmÉïï lªÀgÀ ºÀwÛgÀ M§â DgÉÆævÀ£ÀÄ MAzÀÄ ©½ PÁå£À ElÄÖPÉÆAqÀÄ ¤AwzÀÝ ªÀåQÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÀoÁvÀ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ UÀt¥Àw vÀAzÉ £ÀUÀÆgÁªÀ zÉêÀPÀvÉÛ ªÀAiÀÄ 30 ªÀµÀð eÁåw ºÀlPÀgÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: UËAqÀUÁAªÀ UÁæªÀÄ CAvÀ w½¹zÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÀwÛgÀ MAzÀÄ ©½ ¥Áè¹ÖPï PÁ夣À°è CAzÁdÄ 5 °Ãlgï PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä C.Q. 500/- gÀÆ £ÉÃzÀÄ ElÄÖPÉÆAqÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä ¤AwzÀÄÝ, ¸ÀzÀj PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁ£ÀªÀgÀÄ ¸ÉêÀ£É ªÀiÁqÀĪÀÅzÀjAzÀ M¼ÀUÁAiÀÄUÀ¼ÁV fêÀ ºÁ¤AiÀiÁUÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ«zÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj ¸ÀgÁ¬ÄAiÀÄ£ÀÄß d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÁUÀÆ DvÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤PÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.170/2011, PÀ®A 279, 338 L.¦.¹. eÉÆvÉ 187 L.JªÀiï.«í.JPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 01/10/2011 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ²ªÁgÉrØ EªÀgÀÄ vÀ£ÀßUÉ PÉ®¸À EzÀÝ PÁgÀt vÀ£Àß ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É ªÀģɬÄAzÀ ©ÃzÀgÀ CA¨ÉÃqÀÌgÀ ªÀÈvÀÛPÉÌ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀĪÁUÀ ºÁgÀÆgÀUÉÃj ±Á¯ÉAiÀÄ ºÀwÛ »A¢¤AzÀ DgÉÆæ ¸ÀÆÌn £ÀA. PÉJ38/PÉ.9059 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®Q vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦ügÁå¢AiÀÄ ¸ÉÊPÀ®UÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢UÉ JzÉUÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ §®UÉÊUÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ §®UÁ®Ä J®Ä§Ä ªÀÄÄjzÀAvÉ ¨sÁj UÁAiÀÄ ¥Àr¹ ¸ÀzÀj ¸ÀÆÌn ZÁ®PÀ¼ÀÄ ¤°è¸ÀzÉ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ¼É. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.115/2011, PÀ®A 324, 504 L.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ 01/10/2011 gÀAzÀÄ 1430 UÀAmÉUÉ ¦üüAiÀiÁð¢ vÁ£Áf vÀAzÉ AiÀiÁzÀªÀgÁªÀ ¥Ánî ¸Á: UÀrUËAqÀUÁAªÀ EªÀgÀ ºÉÆ® PÀqÉ ²ªÁgÀzÀ ºÉÆ®zÀ°è ºÉ¸Àj£À gÁ² ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 20 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À »AzÉ gÁ² ªÀiÁqÀĪÀ ªÀIJãÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ Hj£À «£ÁAiÀÄPÀ vÀAzÉ ¥ÀÄgÀĵÉÆÃvÀÛªÀÄ ©gÁzÁgÀ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ PÀnÖ¬ÄaUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¦üAiÀÄð¢AiÀÄ ºÉÆ®zÀ°è ºÉ¸Àj£À gÁ² ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ ºÁUÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ D¼ÀÄ ªÀÄ£ÀĵÀå ªÀiÁgÀÄ vÀAzÉ ¹PÀAzÀgÀ EvÀ£ÀÄ ªÀÄzsÁåºÀßzÀ Hl vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉÆ®zÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DgÉÆæ «£ÁAiÀÄPÀ vÀAzÉ ¥ÀÄgÀĵÉÆÃvÀÛªÀÄ ©gÁzÁgÀ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ DgÉÆæ «£ÁAiÀÄPÀ ©gÁzÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ vÀAzÉ ¥ÀÄgÀĵÉÆÃvÀÛªÀÄ vÀAzÉ ¨sÀÄdAUÀgÁªÀ ©gÁzÁgÀ EªÀj§âgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ K ¨sÉÆøÀr ªÀÄUÀ£É ¤Ã£ÀÄ FUÀ 20 ¢ªÀ¸À PɼÀUÉ gÁ² ªÀiÁqÀĪÀ ªÀIJãÀ £ÀªÀÄä ºÉÆ®¢AzÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è£À ¨ÉÃ¼É ºÁ¼ÀÄ ªÀiÁr¢Ý CAvÀ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ §rUɬÄazÀ JqÀ¨sÁUÀzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ DgÉÆæ ¥ÀÄgÀĵÉÆÃvÀÛªÀÄ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ MwÛ »rzÀÄ ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É JqÀ Q«AiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÉʬÄazÀ ºÉÆqÉzÀÄ GUÀÄj¤AzÀ §gÀazÀAvÉ UÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ ¸ÀzÀj C¯Éè ¤AwzÀÝ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¹AUÀ ©gÁzÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ dUÀ£ÁxÀ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄwgÁªÀ ©gÁzÁgÀ EªÀgÀÄ dUÀ¼À £ÉÆÃr ©r¹PÉÆAqÀgÀÄ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Gulbarga District Reported Crimes

ಮಟಕಾ ಜುಜಾಟದಲ್ಲಿ ನಿರತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಂಧನ :
ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ :
ದಿನಾಂಕ 1-10-11 ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ ಮಿಲ್ಲತ್ತನಗರ ಬಂದೂಕವಾಲಾ ಕಾಟಾದ ಹತ್ತಿರ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕುಳಿತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಹಣ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಅಂಕಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲಿಂದ ಮಟಕಾ ಚೀಟಿ ಬರದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ಖಚಿತ ಬಾತ್ಮಿ ಮೇರೆಗೆ ಪಂಚರು ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರ ಸಹಾಯದಿಂದ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಅವನನ್ನು ಹಿಡಿದು ಅವನಿಗೆ ವಿಚಾರಿಸಲು ಅಬ್ದುಲ ನಬಿ ತಂದೆ ದಸ್ತಗಿರಿಸಾಬ ಕಣ್ಣಿ ಸಾ: ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಂಘ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದು ಸದರಿಯವನಿಂದ ಮಟಕಾ ಚೀಟಿ, ಬಾಲ ಪೆನ್ನ ಮತ್ತು ನಗದು ಹಣ 2835/- ರೂ ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟು 3337/- ರೂ ಜಪ್ತ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ :
ವಾಡಿ ಠಾಣೆ :
ಶ್ರೀ ಸಾಯಬಣ್ಣ ತಂದೆ ಸಿದ್ದಪ್ಪಾ ವಡ್ಡರ ಸಾ :ಲಾಡ್ಮಾಪೂರ ಇವರು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮದ ಹಣಮಂತ ಗುತ್ತೇದಾರ ಇತರರು ಕುಕೊಂಡು ದಿನಾಕ 30-09-2011 ರಂದು ಅಣ್ಣಿಕೇರಿಯಿಂದ ಲಾಡಲಾಪೂರಕ್ಕೆ ಅಯ್ಯಣ್ಣನ ಟಂಟಂದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ ವಾಚು ನಾಯಕ ತಾಂಡದ ಹತ್ತಿರ ಎದುರುಗಡೆ ಒಂದು ಟಂಟಂ ಚಾಲಕನು ತನ್ನ ವಾಹನವನ್ನು ಅತೀ ವೇಗದಿಂದ ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದು ನಾವು ಕುಳಿತ ಟಂಟಂ ಚಾಲಕನು ಸಹ ತನ್ನ ವಾಹನವನ್ನು ಅತೀ ವೇಗದಿಂದ ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಯಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಟಂಟಂ ವಾಹನಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಅಪಘಾತವಾಗಿದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ ಸಾಯಬಣ್ಣ ಈತನಿಗೆ ಭಾರಿ ಗಾಯಗಳಾಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸಾಗಿಸುವಾಗ ದಾರಿ ಮಧ್ಯ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ವಾಡಿ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ಧಾಖಲಾಗಿದೆ.