Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Thursday, April 1, 2010

Bidar District Daily Crime Update 01/04/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w 01/04/2010
ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 45/2010 PÀ®A 279, 337, 338, 304(J) L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 01/04/2010 gÀAzÀÄ 0930 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ dUÀ£ÁßxÀ vÀAzÉ: ¸ÀAvÉÆõÀ PÀÄA¨ÁgÀ ªÀAiÀÄ: 21 ªÀµÀð eÁw: PÀÄA¨ÁgÀ ¸Á: ClÖUÁð EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, EAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0830 UÀAmÉ ClÖUÁð UÁæªÀÄzÀ PÀqɬÄAzÀ ClÖUÁð UÁæªÀÄzÀ ¥Àæ¢Ã¥À vÀAzÉ ªÀiÁzsÀªÀgÁªÀ ©gÁzÁgÀ eÁw: ªÀÄgÁoÁ EªÀgÀ vÀªÀÄä ºÉƸÀ mÁæöåPÀÖgÀ £ÀA: J¥sï/Dgï £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¥À梥À ©gÁzÁgÀ ºÁUÀÄ ªÉÄÃUÀPÀgÀ UÁæªÀÄzÀ ªÀĺÁzÉêÀ vÀAzÉ ®PÀëöät ¢£ÀPÀgÀ vÀAzÉ UÀt¥ÀvÀgÁªÀ J®ègÀÆ PÀÆr mÁæöåPÀÖgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ClÖUÁð UÁæªÀÄ¢AzÀ £ÉV®Ä ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä ªÉÄúÀPÀgÀ UÁæªÀÄzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆUÀĪÁUÀ mÁæöåPÀÖgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ¥À梥À (DgÉÆæ) EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁæöåPÀÖgÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ mÁæöåPÀÖgï ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à ¥À°ÖªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢UÉ §®¨sÀÄdPÉÌ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ mÁæöåPÀÖgÀ ZÁ®PÀ ¥Àæ¢Ã¥À EvÀ£À ªÉÄÃ¯É mÁæöåPÀÖgÀ ©zÀÄÝ CªÀgÀ §® PÀ¥Á¼ÀPÉÌ vÀ¯ÉUÉ ºÀuÉUÉ ºÀwÛ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁV D¸ÀàvÉæUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. ¸ÀA: 12/2010 PÀ®A: 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 31-03-2010 gÀAzÀÄ 1015 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠫ÃgÀ±ÀnÖ vÀAzÉ ZÀ£ÀߥÁà PÉÆqÀzÉÆgÀ ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: gÀAeÉÆüÀ SÉÃtÂgÀªÀgÀÄ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, C¥ÀjavÀ ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ¼À ±ÀªÀªÀÅ PÁgÀAeÁ d¯Á±ÀAiÀÄ ¤Ãj£À°è vÉ®ÄwÛzÀÄÝ CªÀ¼À ªÉÄÊ ªÉÄÃ¯É ¤Ã° §tÚzÀ ¹gÉ ©½ §tÚzÀ gÀ«PÉ EzÀÄÝ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄ¯É ©½ PÀÆzÀ®Ä E¢ÝzÀÄÝ, CªÀ¼À CAzÁdÄ ªÀAiÀĸÀÄ 75 ªÀµÀð EzÀÄÝ CªÀ¼ÀÄ ¤Ãj£À°è ©zÀÄÝ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. ¸ÀA: 07/2010 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹. :-
¢£ÁAPÀ 31/03/2010 gÀAzÀÄ 0930 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ CgÀÄuÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ ªÉAPÀlgÁªÀ ¨sÁ¯ÉÌ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, ¸Á: PÉÆlUÁå¼À gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ: 30/03/2010 gÀAzÀÄ 1630 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ£ÁzÀ ªÉAPÀlgÁªÀ EvÀ£ÀÄ ºÉÆîzÀ°è PÀĸÀÄ© gÁ² ªÀiÁqÀ®Ä ªÉÄl£Á®V ªÉÄÃ¯É ¤AvÀÄ PÀĸÀÄ© gÁ¹ vÀÆgÀĪÁUÀ MªÉÄäÃ¯É ªÉÄÃ¯É EzÀÝ UÀ¸ÀÄÛ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ£À §®UÀqÉ ºÀuÉUÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ CAUÉÊAiÀÄ°è vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ ªÁVzÀjAzÀ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ aQvÉì ªÀiÁr¹ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ GzÀVÃgÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è 1800 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 111/2010 PÀ®A 32, 34 PÉ.E JPïÖ :-
¢£ÁAPÀ: 31/03/2010 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ aÃlUÀÄ¥Áà gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ²ªÀ¥ÀÄvÀæ ¨sÁVgÀy gÀªÀgÀ ºÉÆîzÀ ºÀwÛgÀ DgÉÆæ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ £ÁUÀ¥Áà ªÉÄÃvÉæ ªÀAiÀÄ: 44 ªÀµÀð eÁw: PÀÄgÀĨÁ ¸Á: EA¢gÁ£ÀUÀgÀ ºÀÄqÀV EvÀ£ÀÄ C£À¢üPÀȪÁV ¸ÀgÁ¬Ä ¸ÁV¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¦.J¸ï.L ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀªÀgÀÄ ¸ÀzÀj DgÉÆæAiÀÄ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr DvÀ£À£ÀÄß »rzÀÄ «ZÁj¹zÁÝUÀ DvÀ£À ºÀwÛgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæ ºÁdgÀ ¥Àr¸ÀzÀ PÁgÀt ¸ÀzÀj DgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 45/2010 PÀ®A 324, 504 eÉÆÃvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 30/03/2010 gÀAzÀÄ 2000 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÀäzÀ C° vÀAzÉ ±ËPÀvÀ C° ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð, ¸Á: ®R£ÀUÁAªÀ EvÀ£À ºÉAqÀwAiÀÄÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À PÉÆ¼ÉªÉ ¨Á«AiÀÄ ¤ÃgÀÄ vÀgÀ®Ä ºÉÆzÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ªÀåPÀvÀ C° vÀAzÉ ¥Á±Á«ÄAiÀiÁå 2) ºÀfgÁ© UÀAqÀ ªÁåPÀvÀ C° 3) DAiÀÄħ C° vÀAzÉ ¥Á±Á«ÄAiÀiÁå J®ègÀÄ ¸Á: ®R£ÀUÁAªÀ EªÀgÉ®ègÀÆ PÀÆr ¤Ãj£À ¸À®ÄªÁV vÁ£ÀÄ ªÀÄÄAzÀÄ CAvÀ dUÀ¼ÀvÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ jhÄAeÁªÀÄÄ¶Ö ªÀiÁqÀĪÁUÀ dUÀ¼À ©r¸À®Ä ªÀÄzÀå §AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vɯÉUÉ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥ÀqɹzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ EzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 74/2010 PÀ®A 341, 323, 504, 506 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 31/03/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ UÀt¥Àw vÀAzÉ ¸ÀlªÁf UÁAiÀÄPÀªÁqÀ ªÀAiÀÄ: 70 ªÀµÀð, eÁåw: eÉÆò ¸Á: eÉÆò £ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ JzÀÄgÀUÀqÉ EgÀĪÀ ¸ÀA§A¢üPÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ EzÀÄÝzÀÝjAzÀ, EªÀgÀ ¸ÀA§A¢üPÀgÁzÀ C±ÉÆÃPÀ UÁAiÀÄPÀªÁqÀ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÀgÉzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ C±ÉÆÃPÀ gÀªÀgÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ gÁdÄ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ eÉÆò ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, ¸Á: eÉÆò £ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ, “¤ÃªÀÅ £À£ÀUÉ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄPÉÌ JPÉ PÀgÉ¢®è ¤£ÀUÉ RvÀA ªÀiÁqÀvÉÛãɔ CAvÀ fªÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÉÊ ªÀÄÄ¶× ªÀiÁr ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è, ªÀÄÄRzÀ ªÉÄïÉ, ¨ÉtÚ°è, ºÉÆqÉzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É, CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 75/2010 PÀ®A 341, 307, 504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 31/03/2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 2100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAdAiÀÄ vÀAzÉ ¸ÉÆ¥Á£ÀgÁªÀ ¨sÀÄgÉ ªÀAiÀÄ: 23 ªÀµÀð, eÁåw: ±ÉÆò ¸Á: ¨ÉAZÀªÁqÁ zÀªÀ½ £ÀUÀgÀ ¥ÀÆuÉ (JA.ºÉZï) EªÀgÀ ¨sÁªÀgÁzÀ «µÀÄÚ EªÀj§âgÀÄ PÀÄrPÉÆAqÀÄ ªÉÄÊzÁ£ÀPÉÌ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£ÁzÀ gÁdÄ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ eÉÆò ªÀAiÀÄ: 30 ¸Á: eÉÆò £ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ, vÀ£Àß CAVAiÀÄ M¼ÀUÀqÉ ªÀÄÄaÑlÖ fA¨É ºÉÆÃgÀUÀqÉ vÉÃUÉzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÀÄwÛUÉ ªÉÄÃ¯É ©¼ÀĪÀ ¥ÉÃlÄÖ vÀ¯ÉAiÀÄ JqÀ¨sÁUÀPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÉÆÃqÉAiÀÄ®Ä ¨É£ÀÄß ºÀwÛgÀÄvÁÛ£É, JAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 44/2010 PÀ®A 279 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 31/03/2010 gÀAzÀÄ 1130 UÀAmÉUÉ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¹§âA¢ ¸ÉÃj ºÀ½î JA§ HgÀ°è gÉÆÃqÀ ¥ÉmÉÆæ°AUÀ PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄvÁÛ eÁªÀÄRAr PÀqÉUÉ ºÉÆUÀĪÁUÀ ºÀÄ®¸ÀÆgÀ §¸ÀªÉñÀégÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ ¨sÁ°Ì ¯ÁvÀÆgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É eËgÁzÀ (J¸À) PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ CAPÀıÀ vÀAzÉ gÁªÀÄ ¯ÁAqÀUÉ ªÀAiÀÄ: 21 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÁ ¸Á: eÁªÀÄRAr vÁ: ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ fÃ¥À £ÀA JAºÉZï-03/1950 £ÉÃzÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §gÀĪÀzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr CªÀ£À£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ ZÁ®PÀ¤UÉ «ZÁj¹zÁUÀ CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ w½¹zÀ£ÀÄ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ »ÃUÉ ©lÖ°è ªÀÄÄAzÉ J¯ÁèzÀgÀÄ ºÉÆÃV C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ EzÀÝ PÁgÀt ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr ¥ÀæPÀgÀt zÁR®¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


Raichur District Reported Crimes

¢£ÁAPÀ:31.03.2010 gÀAzÀÄ 13.15UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ²±ÀÄ C©üªÀÈ¢Ý AiÉÆÃd£Á¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ²æà Cfvï PÁAiÀÄð ¸ÀAAiÉÆÃdPÀgÀÄ ªÀÄPÀ̼À ¸ÀAgÀPÀët AiÉÆÃd£É gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ºÁUÀÆ ¹§âA¢ AiÀĪÀgÀÄ ¨Á®å«ªÁºÀ vÀqÉUÀlÄÖªÀ §UÉÎ vÉÆ¥Àà®zÉÆrØ UÁæªÀĸÀÜjUÉ w¼ÀĪÀ½PÉ ¤ÃqÀÄwÛgÀĪÁUÀ CzÉà UÁæªÀÄzÀ ²æäªÁ¸ÀgÁªï zsÀuÉÃgÀ, AiÀÄ®è¥Àà ªÉÄÃn, CªÀÄgÉñÀ, §¸ÀªÀ£ÀUËqÀ ¥Ánïï, wªÀÄät ªÀÄvÀÄÛ £ÀgÀ¸ÀtÚ ºÁ¢ªÀĤ ºÁUÀÆ EvÀgÀgÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ ¥Àæw¨sÀn¹, ¤ÃªÀÅ ªÀÄzÀÄªÉ ºÉÃUÉ ¤°è¸ÀÄwÛÃj £ÉÆÃqÉÆÃt £ÁªÀÅ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrAiÉÄà wÃgÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ M¨ÉÆâ§âgÁV ªÀiÁvÀ£ÁrzÁUÀ ¹r¦N ªÀÄvÀÄÛ PÁAiÀÄð ¸ÀAAiÉÆÃdPÀgÀÄ ªÀÄPÀ̼À ¸ÀAgÀPÀëuÁ AiÉÆÃd£É gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ ªÀÄzÀĪÉUÉ £ÁªÀÅ CªÀPÁ±À PÉÆqÀĪÀÅ¢®èªÉAzÀÄ w½¹zÁUÀ ²æäªÁ¸ÀgÁªï zsÀuÉÃgÀ, ºÁUÀÆ EvÀgÀgÀÄ UÁæªÀĸÀÜjUÉ ªÀÄzÀÄªÉ ¤°è¸À®Ä ¥ÉưøÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢zÁÝgÉ PÀ®ÄèUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ Nr¹j CAvÁ ¥ÀæZÉÆÃzÀ£É ¤ÃrzÀÝjAzÀ C°è £ÉgÉ¢zÀÝ UÁæªÀĸÀÜgÀÄ C¢üPÁjUÀ¼À fÃ¥ÀÄUÀ¼À ªÉÄÃ¯É PÀ®Äè vÀÆjzÀÝjAzÀ ¸ÀPÁðjfÃ¥ÀÄ ¸ÀASÉå:PÉJ.36,f.124£ÉÃzÀÝgÀ UÁè¸ïUÀ¼ÀÄ MqÉ¢zÀÄÝ ºÁUÀÆ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ²ªÀtÚ, d£ÁzÀð£À & D£ÀAzÀ fÃ¥ÀÄ ZÁ®PÀ¤UÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ ²æà ªÀÄ°èPÁdÄð£À qÀ¦à£ï ¦J¸ïL PÀ«vÁ¼À gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼À ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ vÁ®ÆPÀ ºÉqÀV£Á¼À AiÀÄzÀÝ®zÉÆrØ UÁæªÀĤªÁ¹, AiÀÄAPÀtÚ @ AiÀÄAPÀ£ÀUËqÀ vÀAzÉ gÁªÀÄgÉrØ 27 ªÀµÀð ¸Á:PÀÆvÀªÀ½î UÁæªÀÄ vÁ: ¹gÀUÀÄ¥Àà EªÀ£ÀÄ ¸ÀA¥ÀæzÁAiÀÄzÀAvÉ ªÀÄzÀÄªÉ AiÀiÁVgÀĪÀ 24 ªÀµÀðzÀ ¥ÀwßUÉ vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ gÀÆ:50,000/- ºÀt vÀgÀĪÀAvÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ EvÀgÉ 7 d£ÀgÉÆA¢UÉ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ ªÀiÁ£À¹ÃPÀ & zÉÊ»PÀ»A¸É ¤ÃqÀÄwÛzÀÄÝzÀÝ®èzÉ ¢£ÁAPÀ:17.03.2010 gÀAzÀÄ UÀȺÀtÂAiÀÄ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀ 8 d£ÀgÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr, PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀÆ:50,000/- ºÉaÑ£À ªÀgÀzÀQëuÉ ºÀt vÀgÀ¢zÀÝgÉ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀÅzÁV fêÀ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ UÀȺÀt £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠸À°è¹zÀÄÝ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ ¤zÉÃð±À£ÀzÀAvÉ ¢£ÁAPÀ:31.03.2010 gÀAzÀÄ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

°AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ vÁ®ÆPÀ ªÀiÁåzÀgÁ¼ï UÁæªÀĤªÁ¹, §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ¨Á®£ÀUËqÀ EªÀ£ÀÄ ¦æÃw¹ ªÀÄzÀÄªÉ AiÀiÁVgÀĪÀ 30 ªÀµÀðzÀ ¥ÀwßAiÉÆA¢UÉ ªÉÆzÀ®Ä C£ÉÆåãÀåªÁVzÀÄÝ £ÀAvÀgÀzÀ ¢£ÀUÀ¼À°è ªÀiÁ£À¹ÃPÀ & zÉÊ»PÀ»A¸É ¤ÃqÀÄwÛzÀÄÝzÀÝ®èzÉ ¢£ÁAPÀ:31.03.2010 gÀAzÀÄ UÀȺÀtÂAiÀÄ zÉÆqÀØ¥Àà£À ªÀÄUÀ¼À ªÀÄzÀĪÉUÉ ºÉÆÃV §A¢zÀÝjAzÀ £À£Àß PÉüÀzÉ ªÀÄzÀĪÉUÉ ºÉÃUÉ ºÉÆÃV¢Ý CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr, PÉʬÄAzÀ & PÉÆrè¬ÄAzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉ¢zÀÝ®èzÉ PÉÃ¸ï ªÀiÁr¹zÀgÉ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀÄvÉÛÃ£É E®è¢zÀÝgÉ £À£Àß fêÀ£ÁzÀÄæ PÀ¼ÉzÀÄPÉƼÀÄîvÉÛãÉAzÀÄ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ UÀȺÀt PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±À ªÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

zÉêÀzÀÄUÀð vÁ®ÆPÀ UÀ®UÀ eÁ£ÀªÀÄgÀr UÁæªÀĤªÁ¹, CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ zÀÄgÀÄUÀAiÀÄå 25 ªÀµÀð EªÀ£ÀÄ 4 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ¸ÀA¥ÀæzÁAiÀÄzÀAvÉ ªÀÄzÀÄªÉ AiÀiÁVgÀĪÀ 23 ªÀµÀðzÀ ¥ÀwßAiÉÆA¢UÉ MAzÀĪÀµÀð C£ÉÆåãÀåªÁVzÀÄÝ MAzÀÄ UÀAqÀÄ ªÀÄUÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀzÀ ¢£ÀUÀ¼À°è PÀÄrzÀÄ ªÀÄ£ÉUɧAzÀÄ PÀÄrAiÀÄ®Ä ºÀt PÉÆqÀĪÀAvÉ ªÀiÁ£À¹ÃPÀ & zÉÊ»PÀ»A¸É ¤ÃqÀÄwÛzÀÄÝzÀÝ®èzÉ ¢£ÁAPÀ:30.03.2010 gÀAzÀÄ PÀÄrAiÀÄ®Ä ºÀt PÉÆqÀÄ CAvÁ PÉýzÀPÉÌ vÀ£Àß°è ºÀt E®èªÉAzÀÄ ºÉýzÁUÀ vÀªÀgÀĪÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr, PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ªÀiÁ£À¹ÃPÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ »A¸É¤ÃrzÀÄÝ CªÀ¼À CvÉÛ ¸ÀºÁ EªÀ¼À£ÀÄß ºÉÆqÉzÀÄ vÀªÀgÀĪÀÄ£ÉUÉ PÀ¼ÀÄ»¹©qÀÄ E£ÉÆßAzÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁqÀÄvÉÛãÉAzÀÄ ¥ÀæZÉÆÃzÀ£É ¤ÃrgÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ UÀȺÀt ¢£ÁAPÀ:31.03.2010 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±À ªÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:29.03.2010 gÀAzÀÄ 14.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ gÀAUÀªÀÄä UÀAqÀ ªÀÄ®èAiÀÄå 27 ªÀµÀð ¸Á: vÀ¼ÀªÁgÀzÉÆrØ UÁæªÀÄ EªÀ¼ÀÄ vÀ¼ÀªÁgÀzÉÆrØ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°ègÀĪÀ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ CzÉ UÁæªÀÄzÀ ²ªÀ¥Àà vÀAzÉ FgÀ¥Àà ºÁUÀÆ EvÀgÉ 6 d£ÀgÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ ºÀ¼É ªÉʵÀªÀÄå¢AzÀ gÀAUÀªÀÄä½UÉ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¹ÃgÉ »rzÀÄ J¼ÉzÁr C¥ÀªÀiÁ£ÀUÉƽ¹zÀÄÝ ©r¸À®Ä §AzÀ CªÀ¼À ¥ÀwUÉ PÉʬÄAzÀ & PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¢£ÁAPÀ:31.03.2010 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±À ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ£ÀUÀgÀzÀ DzÀ±ÀðPÁ¯ÉÆä §qÁªÀuɤªÁ¹, C£ÀÄgÁzsÁ UÀAqÀ J¯ï.±ÉõÀÄ 27ªÀµÀð EªÀ¼ÀÄ, vÀ£Àß ªÁ¸ÀzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀéZÀѪÁV EqÀĪÀAvÉ ¥Àw & vÀAzÉ §Ä¢ÝºÉýzÀÝPÉÌ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ: 31.03.2010 gÀAzÀÄ 14.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ «µÀ ¸Éë¹zÀÄÝ PÀÆqÀ¯É CªÀ¼À£ÀÄß ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹ aQvÉì PÉÆr¹zÀÄÝ aQvÉì ¥sÀ®PÁj AiÀiÁUÀzÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ ªÀÄÈvÀ¼À vÁ¬Ä Dgï.UÀAUÁ¨sÀªÁ¤ RzÀjAiÀiÁ PÁ¯ÉÆä ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀgÀÄ DPÀ¹äPÀ ¸ÁªÀÅ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

°AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ vÁ®ÆPÀ ¥sÀÆ®¨Á« UÁæªÀÄ ¤ªÁ¹, CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Àà 26 ªÀµÀð, EªÀ¤UÉ §ºÀ¼À ¢£ÀUÀ½AzÀ ºÉÆmÉÖ£ÉÆêÀÅ §gÀÄwÛzÀÄÝ £ÉÆêÀÅ vÁ¼À¯ÁgÀzÉ ªÀÄzsÀå ¸ÉêÀ£É ZÀlPÉÌ §°AiÀiÁVzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ:30.03.2010 gÀAzÀÄ 19.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ºÉÆmÉÖ£ÉÆêÀÅ vÁ¼ÀzÉ ªÀÄzsÀå¸Éë¹zÀ CªÀÄ°£À°è Qæ«Ä£Á±ÀPÀ «µÀ ¸Éë¹ DvÀäºÀvÉåªÀiÁr PÉÆArgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ªÀÄÈvÀ£À ¥Àwß ¢£ÁAPÀ:31.03.2010 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¥ÉưøÀgÀÄ DPÀ¹äPÀ¸ÁªÀÅ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ vÁ®ÆPÀ ªÀiÁ¸ÀzÉÆrØUÁæªÀÄ ¤ªÁ¹, ºÀÄ°UɪÀÄä-ªÀįÉèñÀ EªÀgÀ 4 ªÀµÀðzÀ ªÀÄUÀÄ ®QëöäÃAiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ: 25.03.2010 gÀAzÀÄ 07.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ¸ÀÄqÀÄwÛgÀĪÀ C£ÀßzÀ UÀAf ¨ÉÆÃUÁtÂAiÀÄ°è ©¢ÝzÀÝjAzÀ CªÀ¼À ªÉÄÊPÉʸÀÄlÄÖ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ PÀÆqÀ¯É gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯Áè ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹ aQvÉì PÉÆr¹zÀÄÝ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ¢£ÁAPÀ:31.03.2010 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ ªÀÄÈvÀ ¨Á®QAiÀÄ vÁ¬Ä PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ ¥ÉưøÀgÀÄ DPÀ¹äPÀ ¸ÁªÀÅ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ vÁ®ÆPÀ ºÉƸÀUÉÆãÁégïUÁæªÀÄ ¤ªÁ¹, ºÀ£ÀĪÀÄAvÀªÀÄä UÀAqÀ ±ÀgÀt¥Àà 50 ªÀµÀð EªÀ½UÉ ºÀ®ªÀÅ ªÀµÀðUÀ½AzÀ EzÀÝ ºÉÆmÉÖ£ÉÆêÀÅ JµÀÄÖ vÉÆÃj¹zÀgÀÆ PÀrªÉÄ DV®èªÉAzÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ, ¢£ÁAPÀ: 31.03.2010 gÀAzÀÄ 15.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ «µÀ ¸Éë¹zÀÄÝ PÀÆqÀ¯É 108 CA§Äå¯É£ïì ªÁºÀ£ÀzÀ°è PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯Áè ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹ aQvÉì PÉÆr¹zÀÄÝ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ ªÀÄÈvÀ¼À ¥Àw PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ AiÀÄgÀUÉÃgÁ ¥ÉưøÀgÀÄ DPÀ¹äPÀ ¸ÁªÀÅ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:30.03.2010 gÀAzÀÄ 21.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ±ÀgÀtAiÀÄå¸Áé«Ä vÀAzÉ CªÀÄgÀAiÀÄå¸Áé«Ä ¸Á:§¤ßUÀ£ÀÆgÀÄ EªÀ£ÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ CA§Äå¯É£ïìªÁºÀ£À ¸ÀASÉå: PÉJ.36, f.99 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ªÀiÁ£À«-gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹, ªÉÃUÀ ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ ¨ÉƪÀÄä£Á¼À PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ JªÉÄäUÉ rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ JªÉÄä ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ¸ÀwÛzÀÄÝ CA§Äå¯É£ïì£À ªÀÄÄA¨ÁUÀzÀ UÁè¸ï MqÉ¢zÀÄÝ, JgÀqÀÄ ¨ÁV®ÄUÀ¼ÀÄ dRA UÉÆArgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ ¨Á§ÄgÁªï J¸ïr¹ ¸ÁªÀðd¤PÀ D¸ÀàvÉæ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:31.03.2010 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ: 31.03.2010 gÀAzÀÄ 03.30 UÀAmɬÄAzÀ 06.00 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzsÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀÄgÀªÀÄgÀ¸ï PÁåA¥ïzÀ°ègÀĪÀ ªÉÇqÁ¥sÉÆãï lªÀgï ºÀwÛgÀ EnÖzÀÝ C.Q.gÀÆ:94,500/- ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ CzÀgÀ 27 ¨ÁåljUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ PÁqÀ¥Àà ¸ÉPÀÆåjn ¸ÀÆ¥ÀgïªÉÊdgï ¸Á: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

²æà CdgÀÄ¢ÝÃ£ï ¦J¸ïL §¼ÀUÁ£ÀÆgÀoÁuÉ & ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:31.03.2010 gÀAzÀÄ 13.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ UËqÀ£À¨sÁ« PÁåA¥ïzÀ°è E¹àÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ ªÀÄj¸Áé«Ä vÀAzÉ §¸À¥Àà ¨sÉÆë 35 ªÀµÀð ºÁUÀÆ EvÀgÉ E§âgÀ£ÀÄß §A¢ü¹, E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀĺÀt:1370/-gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁr PÉÆAqÀÄ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

gÁWÀªÉÃAzÀæ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ PÀÄwÛUÉUÉ ZÁPÀÄ ºÀaÑ ªÉƨÉÊ¯ï ºÁUÀÄ £ÀUÀzÀÄ ºÀt QvÀÄÛPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ ¥ÀæPÀgÀt

²æà C¯Áè§PÀë SÁ£ï vÀAzÉ ªÀi˯Á SÁ£À zÉë £ÀUÀgÀ ºÀwÛgÀ ZÀºÁ PÀÄrzÀÄ vÀ£Àß UɼÉAiÀÄ£ÉÆA¢UÉ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆgÀmÁUÀ PÀĵÀ×gÉÆÃVUÀ¼À PÁ¯ÉÆä D¼ÀAzÀ gÉÆÃqÀ£À°è CmÉÆãÀ°è §AzÀ 6 d£ÀgÀÄ, ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ C¯Áè§PÀë SÁ£À¤UÉ CmÉÆâAzÀ PɼÀV½zÀÄ PÀÄwÛUÉUÉ ZÁPÀÄ ºÀaÑ ¥ÁåAl ºÁUÀÄ ±Àlð ZÉPï ªÀiÁr 1) MAzÀÄ £ÉÆQAiÉÆà PÀA¥À¤ ªÉƨÉʯï 2) £ÀUÀzÀÄ ºÀt 1300 gÀÆ. QvÀÄÛPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. gÁWÀªÉÃAzÀæ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ®§UÁðzÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁqÀ§Æ¼À ¥Éưøï oÁuÉ zÀgÉÆÃqÉ ªÀiÁqÀĪÀªÀgÀ §AzÀ£À

ªÀiÁqÀ§Æ¼À ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ C¢üPÁj ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢UÀ¼ÀÄ gÁwæ UÀ¹Û£À°ègÀĪÁUÀ mÉAUÀ½ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ 5 d£ÀgÀÄ ºÉÆÃV §gÀĪÀ ªÁºÀ£ÀUÀ½UÉ PÉÊ ªÀiÁr ¤°è¸ÀĪÀzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr zÀgÉÆÃqÉ UÁåAUÀ CAvÁ SÁvÀj ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄwÛUÉ ºÁQ zÁ½ ªÀiÁr 1. ²æäªÁ¸À vÀAzÉ ¸ÀzÁ²ªÀ ªÀAiÀĸÀÄì 22ªÀµÀð ¨Á¥ÀÄ£ÀUÀgÀ UÀÄ®§UÁð 2. ¹RAzÀgÀ vÀAzÉ EAzÀæfvÀ ±ÉÃR ªÀAiÀĸÀÄì 22ªÀµÀð ¨sÀgÀvÀ£ÀUÀgÀ vÁAqÁ 3. ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ ªÀAiÀĸÀÄì 22ªÀµÀð ¨sÀgÀvÀ£ÀUÀgÀ vÁAqÁ 4. PÀȵÀÚ vÀAzÉ ©üêÀÄÄ ªÀAiÀĸÀÄì 23ªÀµÀð ¨Á¥ÀÄ£ÀUÀgÀ UÀÄ®§UÁð 5. PÀÄ£Á¯ï vÀAzÉ ¸ÀÄgÉñÀ G¥ÁzsÁåAiÀÄ ªÀAiÀĸÀÄì 27 ªÀµÀð ¨Á¥ÀÄ£ÀUÀgÀ UÀÄ®§UÁð d£ÀgÀ£ÀÄß §A¢¹ CªÀjAzÀ 1] MAzÀÄ dA©AiÀiÁ, 2] MAzÀÄ ZÁPÀÄ 3] MAzÀÄ §l£À ZÁPÀÄ 4] PÀj §tÚzÀ PÀgÀªÀ¸ÀÛç 5] SÁgÀzÀ ¥ÀÄr 6] 4 CzsÀð ¨Ál° «¹Ì 7] 8 ªÉƨÉÊ® ¥sÉÆãïUÀ¼ÀÄ 8] JgÀqÀÄ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®UÀ¼ÀÄ d¥ÀÛ ªÀiÁrPÉƼÀî¯ÁVzÉ. ªÀiÁqÀ§Æ¼À ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ZËPï ¥Éưøï oÁuÉ ªÀÄ»¼É ªÉÄÃ¯É ªÀiÁgÀuÁAwPÀ ºÀ¯Éè ¥ÀæPÀgÀt

PÀj±Áä vÀ£Àß vÁ¬ÄAiÉÆA¢UÉ ºÉÆgÀUɺÉÆÃV ªÀÄ£ÉUÉ ªÀÄgÀ½ §gÀĪÁUÀ £ÁqÀgÀ zÁ®«Ä¯ï ºÀwÛgÀ ¦¼Áå vÀAzÉ ¥ÀæPÁ±ÀAiÀÄA§ÄªÀ£ÀÄ PÀj±Áä¼À£ÀÄß PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ vÀ£Àß°èzÀÝ ZÁPÀÄ«¤AzÀ ºÉÆmÉÖUÉ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ ¨sÁUÀPÉÌ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. WÀl£ÉUÉ »AzÉ PÀj±Áä¼À£ÀÄß ¦¼Áå£ÉÆA¢UÉ ¤²ÑvÁxÀðªÁVzÀÄÝ PÉ®ªÀÅ PÁgÀtUÀ½AzÀ ªÀÄÄj¢zÀÄÝ D PÁgÀt¢AzÀ ªÀiÁgÀuÁAwPÀ ºÀ¯Éè ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. ZËPï ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ®§UÁðzÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

C±ÉÆÃPÀ £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸ï oÁuÉ PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹ ZÁ®PÀ£À ªÉÄÃ¯É ºÀ¯Éè ¥ÀæPÀgÀt

²æà CrªÉÃ¥Àà vÀAzÉ §¸ÀªÁd ZÀ®ªÁ¢ PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹ ZÁ®PÀgÀªÀgÀÄ gÁµÀÖç¥Àw ¸ÀPÀð¯ï ºÀwÛgÀ §¸ï £ÀA. PÉ.J-32 J¥sï-1430 £ÉÃzÀÝPÉÌ »A¢¤AzÀ ¨Á¯Áf SÁ¸ÀV §¸Àì £ÀA. PÉ.J-25 ©- 3943 ZÁ®PÀ gÁdPÀĪÀiÁgÀ GzÉÝñÀ ¥ÀƪÀðPÀªÁV NªÀgÀ mÉÃPÀ ªÀiÁr §¹ì£À §®¨ÁUÀPÉÌ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ£É. PɼÀ®Ä ºÉÆÃzÀ CrªÉÃ¥Àà¤UÉ AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ CªÀPÁ±À ¤ÃqÀzÉà 4-5 d£ÀgÀÄ PÀÆr ºÀ¯Éè ªÀiÁr eÉé£À°èzÀÝÝ 4700/- gÀÆ zÉÆÃaPÉÆAqÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊ¢gÀÄvÁÛgÉ. C±ÉÆÃPÀ£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ®§UÁðzÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

1] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 85/2010 PÀ®A 279, 337 L.¦.¹.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:- 01-04-2010 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 01:15 UÀAmÉUÉ UÀAUÁªÀw NA ¸Á¬Ä D¸ÀàvÉæ ¬ÄAzÀ Dgï.n.J. §UÉÎ ¥ÉÆãÀ ªÀiÁ»w C£ÀéAiÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ ¨ÉÃn PÉÆlÄÖ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ©üÃgÀ¥Àà vÀAzÉ °AUÀ¥Àà fgÁ¼À ªÀAiÀĸÀÄì: 58 ªÀµÀð eÁw: PÀÄgÀħgÀ G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: 3 £Éà ªÁqÀð ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀ EªÀgÀ £ÀÄr ºÉýPÉ ¦ügÁå¢AiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ÀÄì ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 02:00 UÀAmÉUÉ oÁuÉUÉ §A¢zÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. " ¤£Éß ¢£ÁAPÀ: 31-03-2010 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6,30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ £ÀªÀÄä UÁågÉd JzÀÄgÀÄUÀqÉ EgÀĪÀ ©ÃªÀiÁ qÁ¨ÁzÀ ¥Á£ï ±Á¥ÀzÀ°è ¥Á£ï ©ÃqÁ Rjâ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ÀÄì £ÀªÀÄä UÁågÉdUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä ¤zsÁ£ÀªÁV gÀ¸ÉÛAiÀÄ£ÀÄß zÁlÄwÛgÀĪÁUÉÎ UÀAUÁªÀw PÀqɬÄAzÀ M§â ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ wêÀæ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ£ÀÄß zÁlÄwÛzÀÝ £À£ÀUÉ lPÀÌgÀÄ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀÄÝ CzÀjAzÀ £Á£ÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ©¢ÝzÀÄÝ £À£Àß §®UÁ®Ä ªÉÆtPÁ®Ä PɼÀUÉ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÁ®Ä ZÉ¥ÀàUÉ M¼À ¥ÉmÁÖVzÀÄÝ ªÉÄÃ¯É K¼À®Ä DUÀzÉà EzÀÄÝzÀjAzÀ vÀPÀët £ÀªÀÄä UÁågÉd£°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ gÁdÄ vÀAzÉ wªÀÄä¥Àà G¥ÁàgÀ EªÀ£ÀÄ Nr §AzÀÄ £À£ÀߣÀÄß JwÛPÉÆAqÀÄ UÁågÉd£À°è vÀAzÀÄ £ÀAvÀgÀ £À£Àß ªÀÄUÀ£ÁzÀ °AUÀgÁd ªÀAiÀĸÀÄì: 28 ªÀµÀð EªÀ¤UÉ «µÀAiÀÄ w½¹zÀÄÝ £À£Àß ªÀÄUÀ §AzÀ £ÀAvÀgÀ DvÀ£À ªÀÄÄAzÉ £ÀqÉzÀ WÀl£É §UÉÎ ºÉý ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® vÉÆÃj¹zÉãÀÄ. ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ® £ÀA: £ÉÆÃqÀ¯ÁV PÉ.J-34/PÀÆå-5710 »gÉÆà ºÉÆAqÁ ¹.r. rîPÀì ¤Ã°§tÚzÀÄÝ EzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ® £ÀqɸÀÄwÛzÀݪÀ£À£ÀÄß «ZÁj¸À®Ä DvÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ drAiÀÄ¥Àà 28 ªÀµÀð ¸Á: UÀÄwÛUÀ£ÀÆgÀ vÁ:f:§¼Áîj CAvÁ w½¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ UÁAiÀÄUÉÆAqÀ £À£ÀߣÀÄß £À£Àß ªÀÄUÀ °AUÀgÁd EªÀ£ÀÄ C°èAiÉÄà SÁ¸ÀV ªÉÊzÀågÀ°è ¥ÀæxÀªÀÄ aQvÉì ªÀiÁr¹ CªÀgÀ ¸À®ºÉAiÀÄAvÉ ºÉaÑ£À E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ HgÀ°è ºÀtzÀ ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ C°è vÀqÀªÁV F D¸ÀàvÉæUÉ zÁR®Ä ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. PÁgÀt ªÀiÁ£ÀågÀÄ £À£ÀUÉ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ® ZÁ®PÀ£À «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw.`` CAvÁ ¤ÃrzÀ ºÉýPÉ ¦ügÁå¢ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

2] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 06/2010, PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹.

ªÀÄÈvÀ «gÉñÀ vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà EvÀ¤UÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 05-06 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ¦mïì gÉÆÃUÀ EzÀÄÝ EzÀgÀ ¸À®ÄªÁV OµÀ¢üAiÀÄ£ÀÄß PÉÆr¸ÀÄwÛzÀÄÝ 08-10 ¢£ÀUÀ½AzÀ ¦mïì gÉÆÃUÀ ºÉZÁÑVzÀÄÝ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 31-03-2010 gÀAzÀÄ 12-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÀAUÁªÀwUÉ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛãÉAzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÉý ¹AUÀ£Á¼À UÁæªÀÄ¢AzÀ UÀAUÁªÀwUÉ §A¢zÀÄÝ E¸ÁèA¥ÀÆgÀ zÀ°ègÀĪÀ §¸À°AUÀ¥Àà EªÀgÀ «Ä°è£À°è vÀ£ÀUÉ §gÀÄwÛzÀÝ ¦mïì gÉÆÃUÀ UÀÄtªÀÄÄRªÁUÀĪÀÅ¢®èªÉAzÀÄ w½zÀÄ ªÀÄ£À¹ìUÉ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥Éì ºÉÆA¢ AiÀiÁªÀÅzÉÆà Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀ¢üAiÀÄ£ÀÄß ¸ÉêÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÀæUÉ zÁR®Ä ªÀiÁrzÁUÀ 18-30 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±À«gÀÄvÀÛzÉ.