Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Tuesday, August 23, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 23-08-2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 23-08-2011

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 78/2011 PÀ®A 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 22/08/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄzÀ£À vÀAzÉ UÉÆ«AzÀgÁªÀ £ÀvÀgÀUÁªÉ ¸Á: ¨ÉüÀPÀÄt [©] EvÀ£À ºÁUÀÆ DgÉƦ «ÃªÉÃPÁ£ÀAvÀ vÀAzÉ ¥ÀæPÁ±À £ÉvÀgÀUÁªÉ ¸Á: ¨ÉüÀPÀÄt [©] EªÀj§âgÀ ªÀÄzsÀå EgÀĪÀ eÁUÉAiÀÄ §UÉÎ §ºÀ¼À ¢ªÀ¸À¢AzÀ vÀPÀgÁgÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ, EAzÀÄ Gj£À »jAiÀÄgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ eÁUÉAiÀÄ §UÉÎ vÀPÀgÁgÀÄ §UɺÀj¹ PÉÆüÀÄîwÛgÀĪÁUÀ ªÀÄzsÁåºÀß 1 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ DgÉÆæ «ªÉÃPÁ£ÀAzÀ ºÁUÀÄ E¤ß§âgÀÄ ªÀÄzsÀå ªÀiÁw ªÀiÁw£À°è eÁUÁ ºÉZÀÄÑ PÀrªÉÄ DVzÀ §UÉÎ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ §rUɬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ JqÀPÉÊ ªÀÄļÀPÉÊ ºÀwÛgÀ ºÉÆqÉzÀÄ vÀgÀazÀ gÀPÀÛ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä¤UÉ §®¨sÁUÀ ºÀuÉAiÀÄ°è, §®PÉÌ ªÉƼÀPÉÊUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ, UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 77/2011 PÀ®A 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 22/08/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠫ªÉÃPÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ ¥ÀæPÁ±ÀgÁªÀ £ÉÃvÀgÀUÁªÉ ¸Á: ¨ÉüÀPÀÄt [©] EvÀ£À ºÁUÀÆ DgÉƦ ²ªÁfgÁªÀ vÀAzÉ ²æÃ¥ÀvÀgÁªÀ £ÉÃvÀgÀUÁªÉ ¸Á: ¨ÉüÀPÀÄt [©] EªÀj§âgÀ ªÀÄzsÀå EgÀĪÀ eÁUÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ C¼ÀvÉ ªÀiÁqÀĪÁUÀ ªÀiÁvÀÄ ªÀiÁw£À°è ªÀÄ£ÉAiÀÄ eÁUÉ ºÉZÀÄÑ PÀrªÉÄ JAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CtÚ£ÉÆA¢UÉ DgÉÆæ ²ªÁf ºÁUÀÆ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ dUÀ¼ÀPÉÌ §AzÁUÀ ¦üAiÀiÁ𢠥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ DgÉÆævÀjUÉ ¥ÀAZÀgÀÄ E§âjUÉ ¸ÀªÀÄ£ÁV ºÀAaPÉÆqÀÄwÛzÁÝgÉ AiÀiÁPÉ dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄwÛj CAvÁ CA¢zÀPÉÌ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ vÀįÁ zsÉÆAqÉ£Á ªÀiÁgÀÄ£À qÉƸÁÌ ¥sÉÆÃqÀvÉÆ, CAvÀ CAzÀÄ PÀ®Äè vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vɯÉAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ §rUɬÄAzÀ ªÉÆüÀPÁ® ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CtÚ¤UÉ PÉʬÄAzÀ PÀ¥Á¼ÀzÀ°è UÀmÁ¬ÄUÉ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÀAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 167/2011 PÀ®A 143, 147, 323, 504, 506 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 21-08-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀÄð¢ PÀ¦® vÀAzÉ «oÀ®gÁªÀ ¹¦àPÀgÀ ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, ¸Á: £Ë¨ÁzÀ ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1] ±ÀªÀıÉÆâݣÀ vÀAzÉ ZÀÄ£ÀÄß«ÄaiÀiÁå, 2] EPÁâ® vÀAzÉ ZÀÄ£ÀÄß«ÄAiÀiÁå, 3] ¨Á¨Á vÀAzÉ ªÀĺÉçƧ, 4] d¨ÁâgÀ vÀAzÉ gÀ¸ÀÆ®, 5] C®Û¥sÀ, 6] AiÀÄĸÀĸÀ vÀAzÉ DAiÀÄħ J®ègÀÆ ¸Á: £Ë¨ÁzÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÉ®èjUÉ vÁ£ÀÄ PÉÆlÖ ºÀt PÉýzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ CzsÀð UÀAmÉ £ÀAvÀgÀ PÉÆqÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ ºÉý CPÀæªÀÄPÉÆlÖ gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉêzÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÁ°¤AzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 168/2011 PÀ®A 143, 147, 324, 504, 506, 341 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 22-08-2011 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1] ¯ÉÆÃPÉñÀ, 2] C¤Ã®, 3] ¸ÉÖÃ¥sÀ£À, 4] eÁ£À, 5] PÀ¦Ã®, 6] gÀ«, 7] «®£Àì, 8] ¸Áé«ÄzÁ¸À, 9] E¸ÁPÀ J®ègÀÆ ¸Á: £Ë¨ÁzÀ EªÀgÉ®ègÀÆ CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ d¨ÁâgÀ vÀAzÉ gÀ¸ÀÆ® SÁ£À ªÀAiÀÄ: 21 ªÀµÀð, ¸Á: £Ë¨ÁzÀ ©ÃzÀgÀ EvÀ¤UÉ ºÁUÀÆ EvÀgÀjUÉ CPÀæªÀÄ vÀqÉ GAlÄ ªÀiÁr CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ZÁPÀÄ¢AzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 72/2011 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 21/08/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠥Àæ«Ãt vÀAzÉ UËvÀªÀÄ ªÀAiÀÄ: 13 ªÀµÀð, ¸Á: PËoÁ (©), EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä PËoÁ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ ©ÃzÀgÀ OgÁzÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ºÀgÀ¼ÀAiÀiÁå ±Á¯ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛ zÁlÄwÛzÁÝUÀ ©ÃzÀgÀ PÀqɬÄAzÀ §AzÀ MAzÀÄ C¥ÀjavÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ªÀiÁr vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¤°è¸ÀzÉ NrºÉÆVgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀUÁ® ªÉÆüÀPÁ® ºÀwÛgÀ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 126/2011 PÀ®A ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ (ªÀÄ»¼É PÁuÉ) :-
¢£ÁAPÀ 18-08-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ UÀÄgÀÄeÁqÀ eÁ£ï PÉÆAqÀ®gÁªÀ vÀAzÉ f.f.PÉ ªÉÆúÀ£ÀgÁªÀ ªÀAiÀÄ: 33 ªÀµÀð, ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA 27-64/9 gɸÀÖ PÀȵÁÚ £ÀUÀgÀ £Éjl£ÉÃl ¹QAzÁæ¨ÁzÀ, ¸ÀzÀå: gÁA¥ÀÆgÉ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EvÀ£À ºÉArwAiÀiÁzÀ ¦æÃw EªÀ¼ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀiÁzÀ gÁA¥ÀÆgÉ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ¢AzÀ ºÉÆzÀªÀ¼ÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀĪÀ¢®è, £ÉAljµÀÖgÉ®èjUÀÆ «ZÁj¸À®Ä CªÀ¼ÀÄ ¹QÌgÀĪÀ¢®è, CªÀ¼ÀÄ PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ¼É CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :

¢:21-08-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ° èzÁzÁ¦Ãgï vÀAzÉ ±ÉÃSï §qÉøÁ¨ï, 35 ªÀµÀð, ªÀÄĹèA, ¥ÉÃAnAUï PÉ®¸À, ¸Á:ºÀÄAqÉÃPÁgï PÁ¯ÉÆä, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ ±ÉÃSï ±Á®A vÀAzÉ zÁzÁ¦Ãgï, 32 ªÀµÀð, ªÀÄĹèA, G:ªÉÄPÁå¤Pï PÉ®¸À, ¸Á:ºÀÄAqÉÃPÁgï PÁ¯ÉÆä, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀgÀ £À¼ÀzÀ ¥ÉÊ¥ï£ÀÄß PÀmï ªÀiÁrzÀÄÝ F §UÉÎ ±ÉÃSï ±Á®AÉ FvÀ¤UÉ SÁwæAiÀiÁVzÀÝjAzÀ ¨É.08-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¤ÃgÀÄ ¨ÁgÀzÉà EgÀĪÀÅzÀjAzÀ £À¼ÀzÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV £ÉÆÃr £ÀAvÀgÀ zÁzÁ ¦Ãgï¤UÉ AiÀiÁPÉ ¥ÀzÉà ¥ÀzÉà £À¼ÀzÀ ¥ÉÊ¥ï PÀmï ªÀiÁqÀÄwÛAiÀÄ CAvÁ CA¢zÀÝPÉÌ CªÀ£ÀÄ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨Á¬ÄUÉ §AzÀAvÉ ¨ÉÊzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ M¼ÀUÀqÉ ºÉÆÃV PÉÆqÀ° vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ vÀ£Àß vÀ¯ÉUÉ ºÀuÉUÉ §®¨sÁUÀzÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÄÝ C®èzÉ vÀ£ÀUÉ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ¸ÀºÀ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ±ÉÃSï ±Á®A gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 22.08.2011 gÀAzÀÄ zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ªÀiÁPÉðmï AiÀiÁqÀð ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ .


 

ªÀiÁ£À« vÁ®ÆQ£À PÀ«vÁ¼À UÁæªÀÄzÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà §jªÉÄÊ , PÀjAiÀÄ¥Àà UÁæ.¥ÀA.¸ÀzÀ¸Àå PÀÄgÀħgÀÄ , PÀjAiÀÄ¥Àà vÁ.¥ÀA.¸ÀzÀ¸Àå , CªÀÄgÀ¥Àà »gÉPÀÄj , ²ªÀtÚ vÁvÁ , §rØ ©ÃgÀ¥Àà , ©ÃgÀ¥Àà ¢¤ß ªÀiÁf ªÀÄAqÀ® ¥ÀAZÁAiÀÄw ¸ÀzÀ¸Àå , ¤AUÀ¥Àà zÀqÁå¼À , PÀjAiÀÄ¥Àà CqÁå vÁ.¥À.¸ÀzÀ¸Àå , §rUÉÃgÀ CAiÀÄåtÚ , CAiÀÄå¥Àà §rUÉÃgÀ ,©üêÀÄtÚ PÀÄ®PÀtÂð, ªÉÊd£ÁxÀ , ¥ÁæuÉñÀ ºÁUÀÆ «gÀÄ¥ÁQë ºÀqÀ¥ÀzÀ ¸ÉÃj ¢£ÁAPÀ 21-08-2011 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 09-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÀ«vÁ¼À UÁæªÀÄzÀ zÁåªÀªÀÄä£À UÀÄr ªÀÄÄAzÉ ¨sÁgÀvÀ gÀvÀß qÁ.©.Dgï.CA¨ÉÃqÀÌgï ªÀÈvÀÛzÀ PÀmÉÖ PÀlÖ®Ä §Ä£Á¢ vÉÆÃrzÀÝ£ÀÄß ªÀÄÄaÑ ºÁPÀÄwÛzÁÝUÀ C°èAiÉÄà EzÀÝ CzÉ UÁæªÀÄzÀ ºÀjd£À CgÀ¼À¥Àà vÀAzÉ ªÀÄjAiÀÄ¥Àà FvÀ£ÀÄ §Ä£Á¢AiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄZÀÑ®Ä ©qÀ¢zÁÝUÀ, ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà §jªÉÄÊ FvÀ£ÀÄ ¯Éà ªÀiÁ¢UÀ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£Éà ¤ªÀÄä ®AUÁ CA¨ÉÃqÀÌgï£À£ÀÄß ¤ªÀÄä NtÂAiÀÄ°è ElÄÖPÉƽîj CAvÀ zÀ¨Áâr vÀ½îºÁQzÀÄÝ G½zÀªÀgÉ®ègÀÆ CªÀ£À£ÀÄß K£ÀÄ PÉüÀÄwÛÃj D ªÀiÁ¢UÀ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£À£ÀÄß J¼ÉzÀÄ MzÀÄÝ ºÉÆgÀUÉ ºÁQ ªÀÄtÄÚ ªÀÄÄaÑ ºÁQ PÉÆ°è ©qÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ªÀÄÄAvÁV ¢£ÁAPÀ: 22.08.2011 gÀAzÀÄ DgÀ¼À¥Àà ºÀjd£À FvÀ£ÀÄ zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀ ªÉÄÃgÉUÉ PÀ«vÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÀiÁ£Àå ¸ÀºÁAiÀÄPÀ DAiÀÄÄPÀÛgÀÄ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ gÀªÀgÀ ªÀiËTPÀ DzÉñÀzÀAvÉ ²æà PÀȵÀÚ J¸ï.JªÀiï. ¨sÀÆ «eÁÕ¤ & ¨sÀÆ UÀt E¯ÁSÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ.19/08/2011 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2.30 UÀAmÉUÉ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ vÁ®ÆPÀÄ ¨ÉƪÀÄä£Á¼À UÁæªÀÄ ¸ÀªÉð.£ÀA.11/1gÀ ¸ÀܼÀ ¥Àj²Ã®£ÉAiÀÄ£ÀÄß PÀAzÁAiÀÄ E¯ÁSÉAiÀÄ Dgï.L & «.J.gÀªÀgÉÆA¢UÉ £ÀqɹzÀÄÝ, ¸ÀzÀj d«Ää£À ¥ÀmÁÖzÁgÀgÁzÀ ¹zÀÝ°AUÀ¥Àà vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Àà ºÀÆ«£À¨sÁ« ¸Á; ªÀÄ¹Ì gÀªÀgÀÄ F »AzÉ ¸ÀzÀj d«Ää£À°è ¦APï UÁæ£ÉÊmï PÀ®Äè UÀtÂUÁjPÉ £Àqɹ 124 WÀ£À «ÄÃlgïUÀ¼ÀµÀÄÖ ¦APï UÁæ£ÉÊmï PÀ®Äè ¢«ÄäUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ vÉUÉzÀÄ gÀªÁ¤¹ EzÀgÀ gÁdzsÀ£À gÀÆ.3,10,000/-UÀ¼ÀµÀÄÖ gÁdzsÀ£À ¸ÀgÀPÁgÀPÉÌ PÀnÖgÀĪÀÅ¢¯Áè, PÁgÀt ¸ÀzÀj ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÀÄ CAvÁ ²æà PÀȵÀÚ J¸ï.JªÀiï. ¨sÀÆ «eÁÕ¤ & ¨sÀÆ UÀt E¯ÁSÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¸ÀPÉÆAqÀÄ vÀtÂSÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

 
 


¢: 22-08-11 gÀAzÀÄ 3-30 ¦.JªÀiïPÉÌ gÁA¥ÀÆgÀÄ ¹ÃªÀiÁzÀ ºÀ¼Éà CqÀ«¨Á« ºÀwÛgÀ gÁA¥ÀÆgÀÄ-CqÀ«¨Á« gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É ªÀÄzÉÝ¥Àà vÀAzÉ CªÀÄgÀ¥Àà ªÀÄdÓV ªÀAiÀiÁ: 25, eÁw: £ÁAiÀÄPÀ, G: ZÁ®PÀ ¸Á: gÁA¥ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß C¦ DmÉÆà £ÀA PÉ.J-36-1345 £ÉÃzÀÝgÀ° CªÀÄgÉñÀ, gÀÄzÀæ¥Àà ºÁUÀÆ EvÀgÉÃAiÀĪÀgÀ£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ gÁA¥ÀÆgÀÄ¢AzÀ ºÀ¼Éà CqÀ«¨Á« PÀqÉUÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ zÉêÀgÀ eÁvÉæ ¤«ÄvÀå PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ¸ÀzÀj ¸ÀܼÀzÀ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV wgÀÄ«£À°è ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀzÉà ¥À°ÖAiÀiÁV¹zÀÝjAzÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ CªÀÄgÉñÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÀtÂÚ£À PɼÀUÉ ªÀÄvÀÄÛ §® »AzɯÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁV¹ DmÉÆà ©lÄÖ ZÁ®PÀ ¥ÀgÁjAiÀiÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ . gÁA¥ÀÆgÀÄ(¨sÀÆ¥ÀÆgÀ ²ªÀ¥Àà vÀAzÉ UÁå£À¥Àà G¥Àà®zÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 22-08-11 gÀAzÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ£ÀÄSÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ 22/08/11 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 3-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ vÁ®ÆQ£À ¨É£ÀPÀ£Á¼À UÁæªÀÄzÀ §ÄdAUÀ¥Àà vÀAzÉ AiÀÄAPÉÆèÁ ¨ÉÆë. ªÀ:25, FvÀ£ÀÄ CzÉà UÁæªÀÄzÀ C£ÀߥÀÆtðªÀÄä UÀAqÀ §¸ÀªÀgÁd ¨sÉÆë, ªÀ:26, FPÉAiÀÄÄ PÀÆ° PÉ®¸À¢AzÀ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀÄwÛzÁÝUÀ §¸ÀªÀgÁd¥Àà EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¤£Àß ªÉÄÃ¯É £À£ÀUÉ ªÀÄ£À¸ÀÄì DVzÉ. ¤£ÀUÉ 500/-gÀÆ. PÉÆqÀÄvÉÛãÉ, ªÀÄ®UÀ®Ä ¨Á CAvÁ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ PÉÊ»rzÀÄ J¼ÉzÁr ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀÄÝ C®èzÉà CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ C£ÀߥÀÆtðªÀÄä gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ªÀiÁ£À« vÁ®ÆQ£À PÀ«vÁ¼À UÁæªÀÄzÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ °AUÀ¥Àà ¢¤ß ªÀAiÀÄB 58 ªÀµÀð eÁwBPÀÄgÀħgÀÄ ¢£ÁAPÀ 22-08-2011 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 04-00 UÀAmÉUÉ vÀªÀÄÆägÀ ²æà zÁåªÀªÀÄä£À eÁvÉæ CAUÀªÁV zÁåªÀªÀÄä UÀÄr ºÀwÛgÀ eÁvÉæAiÀÄ ¹zÀÝvÉ £ÀqɸÀÄwÛzÁÝUÀ CzÉ UÁæªÀÄzÀ 1] ©.Jqï.gÁªÀÄtÚ ,2) ªÀiË£ÉñÀ ¥ÀvÀæPÀvÀðgÀÄ 3) CgÀ¼À¥Àà 4) ªÀiÁPÀðAqÀAiÀÄå 5) ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ §Ä¼Áî¥ÀÆgÀÄ 6) £ÁUÀ¥Àà UÁæ.¥À.¸ÀzÀ¸Àå 7) gÁªÀÄtÚ PÉƽî 8) FgÀtÚ PÉÆýUÉÃgÀ 9) ºÀÄZÀÑ¥Àà ªÀqÀªÀnÖ 10)¯Á¼É¥Àà ©.J¸ï.¦.CzsÀåPÀë 11) GªÉÄñÀ ©.J¸ï.¦. 12) §¸ÀªÀgÁd Dgï.ªÉÊ.J¥sï.13) ªÀiË£ÉñÀ ©.J¸ï.¦. 14) ºÀgÀ¼ÀAiÀÄå 15) ¸ÀĤ¯ï 16) gÁªÀÄ°AUÀ¥Àà ©.J¸ï.¦. 17)ªÀiË£ÉñÀ ¢¯ï 18) gÀªÉÄñÀ ©.J¸ï.¦. 19) ZÀAzÀÄæ r.J¸ï.J¸ï. 20) ºÀÄ®ÄUÀ¥Àà ©.J¸ï.¦. 21) CA¨ÉæñÀ 22) ªÀiË£ÉñÀ ¸ÁzÀÄ 23) ºÀÄ®ÄUÀ¥Àà ¸ÁzÀÄ J®ègÀÆ ¸ÁBPÀ«vÁ¼À CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦ügÁå¢ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ¢¤ß EvÀ£ÉÆA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ J¯É PÀÄgÀħ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É ¤Ã£ÀÄ E°è eÁvÉæ ºÉAUÀ ªÀiÁr¸ÀÄwÛïÉà £ÁªÀÅ ºÀjd£À ªÀÄA¢ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀvÀæPÀvÀðgÀÄ EzÉÝÃªÉ CAvÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁr PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ ªÉÄÊPÉÊUÉ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ, fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ¢¤ß EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 


¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ :

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 23.08.2011 gÀAzÀÄ 134 ¥ÀæPÀgÀt ¥ÀvÉÛªÀiÁr 27,100/-gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣ :

ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ: ಶ್ರೀ ಕಲ್ಯಾಣಪ್ಪಾ ತಂದೆ ವೀರಬದ್ರಪ್ಪ ಗೋದಿ ಸಾ|| ಭೊಪಾಲ ತೆಗನೂರ ಗ್ರಾಮ ರವರು ನಾನು ನಮ್ಮ ತೋಟಕ್ಕೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಲಾಗಿ ಬೋರವೆಲ್ ದಿಂದ ಬೋರ್ಡಿಗೆ ಹಾಕಿದ 30 ಫೀಟ ಕೇಬಲ್ ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ಕಳವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಮಹಿಳೆಯ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ :

ಶಹಾಬಾದ ನಗರ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ: ಶ್ರೀಮತಿ ಬಸಮ್ಮಾ ಗಂಡ ನಾಗಣ್ಣಾ ಹೊರಗಿನಮನಿ ರವರು ನನ್ನ ಮಗನಾದ ಅನೀಲ ಇತನೊಂದಿಗೆ ಸಲೀಮ ತಂದೆ ಮೊದಿನಸಾಬ ಇತನ ಮಗನಾಧ ಅಕ್ಬರನ ಜೋತೆಗೆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಜಗಳ ತೆಗೆದು ಬಾಯಿ ತಕರಾಗಿದ್ದು, ಸಲೀಮ ಇತನು ನಮ್ಮ ಮನಗೆ ಬಂದು ನಿನ್ನ ಮಗನು ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾನೆ ಯಾಕೆ ಅಂತಾ ಕೇಳಿ ಕೈಯಿಂದ ಕಪಾಳಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದು ಸೀರೆ ಹಿಡಿದು ಏಳೆದಾಡಿ ಅವ್ಯಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಆಕ್ರಮ ಸೀಮೆ ಎಣ್ಣೆ ಮಾರಾಟ :

ರಾಘವೇಂದ್ರ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ:
ಶ್ರೀ ಲಿಂಬಾಜಿ ಅಹಾರ ನಿರೀಕ್ಷಕರು ವಾರ್ಡ ನಂ 9-11 (ಪಡಿತರ ಪ್ರದೇಶ) ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ನಾನು ದಿನಾಂಕ 23-08-2011 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ ಪರೀಶಿಲನೆ ಮಾಡಲು ಹೋದಾಗ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ರಂಗಂಪೇಠ ಲೈಸನ್ಸ್ ನಂ 149/87 ಸಾ|| ಚನ್ನವೀರ ನಗರ ಅಂಬಾಭವಾನಿ ಗುಡಿಯ ಹತ್ತಿರ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಇವರು ಚಿಲ್ಲರೆ ಸೀಮೆ ಎಣ್ಣೆ ವರ್ತಕರು ಇದ್ದು, ಬೋರಾಬಾಯಿ ನಗರ ಬಡಾವಣೆಯ ನ್ಯಾಯಬೆಲೆ ಅಂಗಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 233 ನೇದ್ದರ ಅನಿಲ ರಹಿತ ಪಡಿತರ ಚೀಟಿಗಳಿಗೆ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಬೇಕಾದ 2726 ಲಿಟರ ಸೀಮೆ ಎಣ್ಣೆ ಅಂದಾಜು ಕಿಮ್ಮತ್ತು 56,263-00 ರೂಪಾಯಿಗಳದ್ದು ಕಾಳಸಂತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಾ ದುರುಪಯೋಗ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

ಜೂಜಾಟ ಪ್ರಕರಣ :

ಸುಲೇಪೇಟ ಠಾಣೆ : ದಿನಾಂಕ: 22-08-2011 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಗ್ರಾಮ ಬೇಟ್ಟಿ ಕುರಿತು ಪಿ.ಎಸ.ಐ ರವರು ಹೊಡೆಬಿರನಳ್ಳೀ ಹೋದಾಗ ಫಕೀರ ಕಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಸಂಜಿವಕುಮಾರ ತಂದೆ ಹುಸನಪ್ಪಾ ಖೈತಾಪೂರ ಸಂಗಡ ಇನ್ನೂ 5 ಜನರು ಸಾ|| ಎಲ್ಲರೂ ಹೊಡೆಬಿರನಳ್ಳೀ ರವರು ಅಂದಾರ ಬಾಹರ ಜೂಜಾಟ ಆಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ಅವರನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವರಿಂದ 930-00 ರೂ ಹಾಘು ಇಸ್ಪೀಟ ಎಲೆಗಳು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ಷದರಿಂದ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಜೂಜಾಟ ಪ್ರಕರಣ :

ಸೇಡಂ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ: ದಿನಾಂಕ: 22-8 -2011 ರಂದು ಸಾಯಾಂಕಾಲ ದುಗನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಹೊಸ ಶಾಲೆಯ ಕಟ್ಟದ ಹತ್ತಿರ 1] ಜಗನಾಥ ತಂದೆ ಮಾಣಿಕಪ್ಪ ಕಾವಲ್ ಸಂಗಡ 4 ಜನರು ಸಾ|| ದುಗನೂರ ಗ್ರಾಮದವರು ಇಸ್ಪೀಟ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ದಾಳಿ ಅವರಿಂದ ನಗದು ಹಣ 7500 -0 ರೂ ಮತ್ತು ಇಸ್ಪೀಟ ಎಲೆಗಳು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಗಂಡನ ಕಿರುಕುಳ :

ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ:
ಶ್ರೀಮತಿ ಜ್ಯೋತಿಶ್ರೀ ಗಂಡ ನಾಗಪ್ಪಾ ಭಕ್ತಂಪಳ್ಳಿ ಉ;ಕಿರಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸಹಾಯಕಿ ವಿಳಾಸ; ನಾಗರಾಳ ತಾ:ಚಿಂಚೋಳಿ ಸದ್ಯ ತಾವರಗೇರ ತಾ: ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ರವರು ನನ್ನ ಮದುವೆಯು ನಾಗಪ್ಪಾ ಭಕ್ತಂಪಳ್ಳಿಯವರೊಂದಿಗೆ ಹಿರಿಯರ ಸಮಕ್ಷಮ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದು, ಮೂರು ವಷ್ದ ಮಗನಿರುತ್ತಾನೆ ನನಗೆ ಮದುವೆಯಾದ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಒಂದಿಲ್ಲಾ ಒಂದು ಕಾರಣ ಕೊಟ್ಟು ಮಾನಸಿಕ ಹಾಗೂ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಹಿಂಸೆ ಕೋಡುತ್ತಾ ಬಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ನನ್ನ ಗಂಡ ನಾಗಪ್ಪಾ ಭಕ್ತಂಪಳ್ಳಿ ಇವರು ನೌಕರಿಯಿಂದ ಅಮಾನತ್ತಿನಲ್ಲಿದ್ದು ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಇರುತ್ತಾರೆ. ದಿನಾಲು ಹಣ ಕೋಡು ಅಂತಾ ಪೀಡಿಸುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ ದಿನಾಂಕ. 21-08-2011 ರಂದು ರವಿವಾರ ಸಾಯಂಕಾಲ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಾನು ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನನ್ನ ಗಂಡ ನಾಗಪ್ಪಾ ಇವರು ಸರಾಯಿ ಕುಡಿಯುವದಕ್ಕೆ ಖರ್ಚಿಗೆ ಹಣ ಕೊಡು ಅಂತಾ ಕೇಳಿದರು ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಹಣ ಇಲ್ಲಾ ಅಂತಾ ಅಂದಿದಕ್ಕೆ ಅವ್ಯಾಚವಾಗಿ ಬೈದು ಹೊಡೆಬಡೆ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿರುತ್ತರೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ಠಾನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.