Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Sunday, June 5, 2011

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁVgÀĪÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

ªÀiÁ£À« ¥ÀlÖtzÀ ¸ÉÆäAiÀiÁUÁA¢ü £ÀUÀgÀ ¤ªÁ¹, ¸ÀÆAiÀÄð vÀAzÉ DAd£ÉÃAiÀÄ 20 ªÀµÀð mÁæPÀÖgï ZÁ®PÀ ªÀÄvÀÄÛ CzÉ §qÁªÀuÉAiÀÄ ¸À£Á ¸À«ÄæÃ£ï ¨ÉÃUÀA EªÀgÀÄ M§âgÉÆ£ÀߧâgÀÄ ¦æÃw¹, ªÀÄ£É ©lÄÖ NrºÉÆÃVzÀÄÝ, ºÀÄqÀÄVAiÀÄ ¸ÀA§A¢üPÀgÁzÀ ¥sÁgÀÆSï vÀAzÉ C£Àégï ¥ÁµÁ ªÀÄvÀÄÛ R°Ã® vÀAzÉ §¶Ãgï¸Á§ EªÀgÀÄ, vÀªÀÄä ºÀÄqÀÄVAiÀÄ£ÀÄß DAzsÀæ¥ÀæzÉñÀzÀ PÀÄA§¼ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄ¢AzÀ PÀgÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÀtÚ eÁwAiÀĪÀ£ÀÄ vÀªÀÄä ºÀÄqÀÄVAiÀÄ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÝ CAvÁ zsÉéõÀºÉÆA¢ ¢£ÁAPÀ:18.05.2011 gÀAzÀÄ ¸ÀÆAiÀÄð£À£ÀÄß PÉÆ¯É ªÀiÁr ªÀiÁ£À«¥ÀlÖtzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¸ÀÆAiÀÄð£ÁgÁAiÀÄt gÉʸï«Ä¯ï ºÀwÛgÀzÀ ªÀĺÀ§Æ¨ï¸Á§ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ §zÀÄ«£À°è ºÁAiÀÄÄÝ ºÉÆÃVgÀĪÀ 85/5 ¹Ã¼ÀÄPÁ®ÄªÉAiÀÄ°è ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ªÀÄÈvÀ£À aPÀÌ¥Àà (vÁ¬ÄAiÀÄ vÀAVAiÀÄ UÀAqÀ) ¢£ÁAPÀ:05.06.2011 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðªÀÄzÀ ªÀiÁ£À« oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:04.06.2011 gÀAzÀÄ 23.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ©½§tÚzÀ PÁgÀÄZÁ®PÀ£ÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ-¹gÀUÀÄ¥Àà gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÉÃUÀ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ ªÀįÁÌ¥ÀÆgÀÄ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ¹gÀUÀÄ¥Àà vÁ®ÆPÀ £ÁUÀ¯Á¥ÀÄgÀPÉÌ ªÀÄzÀĪÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¤°è¹ ªÀÄÆvÀæ «¸Àdð£É ªÀiÁr§gÀ®Ä gÀ¸ÉÛAiÀÄ£ÀÄß zÁlÄwÛzÀÝ ®Qëöäà vÀAzÉ ©üêÀÄtÚ 13 ªÀµÀð ¸Á:¨Á®£ÀUÀgÀ ªÀiÁ£À« EªÀ½UÉ rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¨sÁjgÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ C¥ÀWÁvÀzÀ £ÀAvÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ PÁgÀ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉà ªÉÃUÀªÁV ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ©üêÀÄtÚ vÀAzÉ ®ZÀªÀÄtÚ ¸Á:¨Á®£ÀUÀgÀ ªÀiÁ£À« PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:04.06.2011 gÀAzÀÄ 07.45 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ¨sÁµÁ vÀAzÉ ±Á®A ¸Á: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀ£ÀÄ DmÉÆÃjPÁë ¸ÀASÉå:PÉJ.32,760 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ¸ÉÖõÀ£ï gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÉÃUÀ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ PÁ£ÉéAmï ±Á¯ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À gÀ¸ÉÛAiÀÄ£ÀÄß zÁlÄwÛzÀÝ ¸À«vÁ ¥Ánïï UÀAqÀ ²ªÀ±ÀgÀt 22 ªÀµÀð ¸Á:J¯ï©J¸ï £ÀUÀgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀ½UÉ rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ«£À ¥Àw ²ªÀ±ÀgÀt ¸Á:J¯ï©J¸ï £ÀUÀgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄgÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:05.06.2011 gÀAzÀÄ 08.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ wPÀÌtÚ, gÀ« vÀAzÉ CªÀÄgÉñÀ ªÀÄvÀÄÛ ²ªÀ°AUÀªÀÄä UÀAqÀ CªÀÄgÉñÀ J®ègÀÆ ¸Á:vÀÄgÀÄPÀ£ÀqÉÆÃt EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À zÁjAiÀÄ°è JwÛ£À §Ar ¤°è¸ÀĪÀ «µÀAiÀÄPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹, CzÉ UÁæªÀÄzÀ FgÉñÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¤UÉ JµÀÄÖ ¸À® ºÉýzÀgÀÄ PÉüÀÄwÛ®èªÉAzÀÄ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ©r¸À®Ä §AzÀ FgÉñÀ£À ¥Àwß ¥ÁªÀðwAiÀÄ PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ J¼ÉzÁr, PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ £É®zÀ ªÉÄÃ¯É ©Ã½¹ PÀÄwÛUÉ ªÉÄÃ¯É PÁ®Ä ElÄÖ M¼À¥ÉlÄÖUÉƽ¹ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ FgÉñÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ AiÀÄgÀUÉÃgÁ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:05.06.2011 gÀAzÀÄ 08.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ FgÉñÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ, UËgÀªÀÄä @ ¥ÁªÀðw UÀAqÀ FgÉñÀ E§âgÀÄ ¸ÉÃj CzÉUÁæªÀÄzÀ CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ wPÀÌtÚ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À zÁjAiÀÄ°è JwÛ£À §Ar ¤°è¸ÀĪÀ «µÀAiÀÄPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹, CªÀÄgÉñÀ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ¥ÀÄvÀæ gÀ« ºÁUÀÆ ¥Àwß ²ªÀ°AUÀªÀÄä EªÀjUÉ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ²ªÀ°AUÀªÀÄä¼À PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ J¼ÉzÀÄ £É®zÀªÉÄÃ¯É ©Ã½¹, CªÀ¼À PÀÄwÛUÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÁ®Ä ElÄÖ M¼À¥ÉlÄÖUÉƽ¹ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ CªÀÄgÉñÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ AiÀÄgÀUÉÃgÁ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¹AzsÀ£ÀÆgÀÄvÁ®ÆPÀ ¸Á¸À®ªÀÄjPÁåA¥ï ¤ªÁ¹, r.gÁªÀĨÁ§Ä vÀAzÉ r.¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt 37 ªÀµÀð EªÀ£ÀÄ 2003 gÀ°è £ÀUÀzÀĺÀt:50,000/- gÀÆ¥Á¬Ä ªÀÄvÀÄÛ JgÀqÀÄ vÉÆ° §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀt ªÀgÀzÀQëuÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀA¥ÀæzÁAiÀÄzÀAvÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVgÀĪÀ ¥Àwß ®QëöäÃAiÉÆA¢UÉ PÉ®ªÀÅ ¢£À C£ÉÆåãÀåªÁVzÀÄÝ £ÀAvÀgÀzÀ ¢£ÀUÀ¼À°è ¥ÀwAiÀÄÄ vÀAzÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀºÉÆÃzÀgÀ ªÉAPÀmÉñÀégÀ gÁªï ºÁUÀÆ C£ÀAvÀ®Qëöäà UÀAqÀ CªÀÄgÀPÉøÀj EªÀgÀ ¥ÀæZÉÆÃzÀ£É¬ÄAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß vÉUÉzÀÄ PÉƼÀî®Ä vÀªÀgÀĪÀģɬÄAzÀ gÀÆ:50,000/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀĪÀAvÉ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ¼À ²Ã®zÀ §UÉÎ ¸ÀA±ÀAiÀÄ¥ÀqÀÄvÀÛ ªÀiÁ£À¹ÃPÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ »A¸É ¤ÃqÀÄwÛzÀÄÝzÀÝjAzÀ ¨ÉøÀgÀUÉÆAqÀ UÀȺÀtÂAiÀÄÄ K¼ÀÄgÁV PÁåA¥ï ¦qÀ§Æèr PÁåA¥ï ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄzÀ°ègÀĪÀ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ªÁ¹¸ÀÄwÛzÀÄÝ, r¸ÉA§gï.2010 gÀ°è r.gÁªÀĨÁ§Ä ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£ÀvÀAzÉ, ¸ÀºÉÆÃzÀgÀ ªÉAPÀmÉñÀégÀ gÁªï ºÁUÀÄ C£ÀAvÀ®Qëöäà £Á®ÄÌ d£ÀgÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ UÀȺÀtÂAiÀÄ vÀªÀgÀĪÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï vÉUÉzÀÄPÉƼÀî®Ä gÀÆ:50,000/- ºÀt vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀĪÀAvÉ ªÀiÁ£À¹ÃPÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ »A¸É ¤Ãr fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ UÀȺÀt ®QëöäÃAiÀÄÄ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀÄÝ, £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ ¤zÉÃð±À£ÀzÀAvÉ ¢£ÁAPÀ:04.06.2011 gÀAzÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

    ¢£ÁAPÀ:10.05.2011 gÀAzÀÄ 12.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ¯Á®¸Á§, ¨sÁµÁ¸Á§, E¸Áä¬Ä¯ï, C¯Áè¸Á§, ªÀĢãÁ¨ÉÃUÀA ªÀÄvÀÄÛ gÀºÀªÀiÁ£ï©üà J®ègÀÆ ¸Á:RzÀjAiÀiÁ PÁ¯ÉÆä ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ EªÀgÉ®ègÀÆ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ ªÉƪÀÄäPÀ̼À£ÀÄß £ÉÆÃqÀ®Ä §A¢zÀÝ gÀ¸ÀÆ®ªÀÄä UÀAqÀ AiÀĪÀÄÄ£À¥Àà 55 ªÀµÀð ¸Á:d£ÀvÁ PÁ¯ÉÆä ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ EªÀ½UÉ ¤£Àß ªÉƪÀÄäPÀ̼ÀÄ ¤£Àß ªÀÄUÀ¤UÉ ºÀÄnÖzÀݪÀÅ C¯ÁèªÉAzÀÄ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ gÀ¸ÀÆ®ªÀÄä £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠸À°è¹zÀÄÝ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ ¤zÉÃð±À£ÀzÀAvÉ ¢£ÁAPÀ:04.06.2011 gÀAzÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

°AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ vÁ®ÆPÀ PÀ½î °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ UÁæªÀÄ ¤ªÁ¹, C£ÀߥÀÆtð UÀAqÀ ±ÀgÀt¥Àà 20 ªÀµÀð EªÀ½UÉ JgÀqÀÄ ªÀµÀðUÀ »AzÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ, DUÁUÉÎ ºÉÆmÉÖ£ÉÆêÀÅ §gÀÄwÛzÀÄÝ JµÀÄÖ vÉÆÃj¹zÀgÀÆ PÀrªÉÄ DV®èªÉAzÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ:03.06.2011 gÀAzÀÄ 18.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ «µÀ ¸Éë¹ C¸Àé¸ÀܼÁVzÀÄÝ PÀÆqÀ¯Éà CªÀ¼À£ÀÄß °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹ aQvÉì PÉÆr¹zÀÄÝ ZÉÃvÀj¹PÉƼÀîzÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É CAvÁ ¸ÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ UÀzÉÝ¥Àà ¸Á:FZÀ£Á¼ï EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è DPÀ¹äPÀ ¸ÁªÀÅ CrAiÀÄ°è zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ zsÁ½ªÀiÁr zÁR°¹gÀĪÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ vÁ®ÆPÀ G¥Áæ¼ï UÁæªÀÄzÀ°è C£À¢üPÀÈvÀªÁV £ÀPÀ° ºÀwÛ ©ÃdzÀ ¥ÁPÉÃmïUÀ¼À£ÀÄß C¸À° JAzÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉAzÀÄ zÉÆgÉvÀ RavÀ ¨sÁwä ªÉÄðAzÀ ²æà F±ÀégÀ¥Àà JJ¸ïL AiÀÄgÀUÉÃgÁ oÁuÉ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:04.06.2011 gÀAzÀÄ 16.45 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ zsÁ½ªÀiÁr ºÀwÛ©ÃdzÀ ¥ÁPÉÃmïUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß «ZÁgÀuÉUÉƼÀ¥Àr¹zÁUÀ CªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ AiÀÄAPÀtÚ vÀAzÉ ¸ÀªÁgÀ¥Àà 35 ªÀµÀð ¸Á:ªÀÄÆUÀ£À¥À°è (DAzsÀæ¥ÀæzÉñÀ) ¸Á:ªÀ: G¥Áæ¼ï CAvÁ w½¹, vÀ£Àß ¸ÀéUÁæªÀÄ DAzÀæzÀ°è MPÀÌ®ÄvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ fë¸ÀÄwÛzÀÄÝ G¥Áæ¼ï UÁæªÀÄzÀ°è vÀ£Àß ªÀiÁªÀ¤zÀÄÝzÀÝjAzÀ F UÁæªÀÄzÀ°è ºÉÆ® °ÃfUÉ ªÀiÁrzÀÄÝ DAzsÀæ¥ÀæzÉñÀzÀ°è ¸ÀévÀ: ºÉÊ©æqï ºÀwÛ ©Ãd ¨É¼ÉAiÀÄÄwÛzÀÄÝ, C°è ¨É¼É¢gÀĪÀ ºÀwÛ ©ÃdUÀ¼À£ÀÄß F UÁæªÀÄPÉÌ vÀAzÀÄ vÀ£Àß ¸ÀéAvÀ ¯Á¨sÀPÁÌV ¥ÁPÉÃmïUÀ¼À£ÀÄß vÀAiÀiÁj¹ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀÅzÁV w½¹zÀÄÝ, vÁ£Éà ¨É¼É¢gÀĪÀ ºÀwÛ ©ÃdUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀéAvÀ ¯Á¨sÀPÁÌV C£À¢üPÀÈvÀªÁV ¸ÀA±ÉÆâüvÀ ºÀwÛ ©ÃdUÀ¼ÀÄ CAvÁ d£ÀjUÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¥Àæw ¥ÁPÉÃmï£À ªÉÄÃ¯É DAUÀè ¨sÁµÉAiÀÄ°è "j¸ÀZÀð ºÉÊ©æqï PÁl£ï ¹Ãqïì" JA§ vÀ¯É §gÀºÀ EgÀĪÀ SÁ° ¥ÁPÉÃmïUÀ¼À£ÀÄß DAzsÀæ ¥ÀæzÉñÀzÀ°è Rjâ¹ ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ ¥ÁPÉÃmï£À°è 450 UÁæªÀÄ ºÀwÛ ©ÃdUÀ¼À£ÀÄß vÀÄA©, ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ ¥ÁPÉÃmï£ÀÄß gÀÆ:500/- PÉÌ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀÅzÁV M¦à PÉÆArzÀÝjAzÀ CªÀ£À£ÀÄß §A¢ü¹, CªÀ£À ºÀwÛgÀ«zÀÝ C.Q.gÀÆ:32,000/- ªÀiË®åzÀ 64 £ÀPÀ° ºÀwÛ ©ÃdzÀ ¥ÁPÉÃmïUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ C.Q.gÀÆ:6,000/- ªÀiË®åzÀ 6 PÉ.f RįÁè ºÀwÛ©ÃdªÀ£ÀÄß d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ AiÀÄgÀUÉÃgÁ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:04.06.2011 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÀågÁwæ 00.10 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ mÁmÁ¸ÀĪÉÆà ¸ÀASÉå: JAºÉZï.12, ªÉÊJ.192 £ÉÃzÀÝgÀ°è ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÁjAiÀiÁzÀ gÀ¸ÁAiÀÄ£À «Ä²ævÀ ¸ÉÃA¢ü AiÀÄ£ÀÄß C£À¢üPÀÈvÀªÁV ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ §UÉÎ zÉÆgÉvÀ RavÀ ¨sÁwä ªÉÄðAzÀ ²æà ªÉÊ.J¸ï. KUÀ£ÀUËqÀgï ¹¦L AiÀÄgÀUÉÃgÁ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ©dÓ£ÀUÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ ºÉÆgÀ ªÀ®AiÀÄ zÀ°ègÀĪÀ «±Àé±ÁAw gÉʸï«Ä¯ï ºÀwÛgÀ mÁmÁ¸ÀĪÉÆà ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ¤°è¹, ¥Àj²Ã°¸À¯ÁV 40 °Ãlgï£À MAzÀÄ PÁå£ï ªÀÄvÀÄÛ 15 °Ãlgï£À 4 ¥Áè¹ÖPï PÉÆqÀUÀ¼À°è MlÄÖ 100 °Ãlgï ¸ÉÃA¢ü EzÀÝzÀÄÝ PÀAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ mÁmÁ¸ÀĪÉÆêÁºÀ£À ZÁ®PÀ£À£ÀÄß «ZÁgÀuÉ ªÀiÁqÀ¯ÁV CªÀ£ÀÄ mÁmÁ¸ÀĪÉÆà ZÁ®PÀ/ªÀiÁ°ÃPÀ¤zÀÄÝ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ²ªÀgÀrØ vÀAzÉ ºÀÄ°UÉ¥Àà, ªÉAPÀmÉñÀ vÀAzÉ §¸À¥Àà, ªÀÄÄvÀÛtÚ vÀAzÉ ©üêÀÄtÚ & ©üêÀÄgÀrØ vÀAzÉ gÀUÀqÀ¥Àà J®ègÀÄ ¸Á:ºÀÄt¹ºÁ¼À ºÀÄqÁ CAvÁ w½¹, ¸ÉÃA¢üAiÀÄ£ÀÄß DAzsÀæ¥ÀæzÉñÀzÀ aAvÀ®PÀÄAmÁ UÁæªÀÄzÀ ¥ÀævÁ¥ï JA§ÄªÀªÀ jAzÀ Rjâ¹zÀÄÝ, ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÀÅzÁV M¦à PÉÆArzÀÝjAzÀ £Á®ÄÌ d£ÀgÀ£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ C.Q.gÀÆ:1000/- ªÀiË®åzÀ 100 °Ãlgï¸ÉÃA¢, C.Q.gÀÆ: 2000/-ªÀiË®åzÀ JgÀqÀÄ ªÉƨÉʯï¥sÉÆãï, £ÀUÀzÀĺÀt:4100/- ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉÃA¢ü ¸ÁUÁtÂPÉUÉ G¥ÀAiÉÆÃV¹zÀÝ C.Q.gÀÆ:1,50,000/- ªÀiË®åzÀ mÁmÁ¸ÀĪÉÆà ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ AiÀÄgÀUÉÃgÁ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

²æà ªÀÄ°èPÁdÄð£À qÀ¦à£ï ¦J¸ïL PÀ«vÁ¼ï oÁuÉ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:04.06.2011 gÀAzÀÄ 15.15 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ PÀ«vÁ¼ï ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ PÀjªÀÄ®è¥Àà UÀÄqÀØzÀ ºÀwÛgÀ E¹àÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ vÀAzÉ ªÀiÁ£À¸ÀAiÀÄå ¸Á:UÀzÁé¯ï, ¥Àæ¨sÁPÀgï vÀAzÉ gÁªÀÄZÀAzÀæAiÀÄå, ©üêÀÄtÚ vÀAzÉ mÁPÀ¥Àà ¢¤ß, ©üêÀĸÉãïeÉÆåö vÀAzÉ £ÀgÀ¹AºÀgÁªï ¸Á:PÀ«vÁ¼À ªÀÄvÀÄÛ «±Àé£ÁxÀ vÀAzÉ gÁªÀÄZÀAzÀæ¥Àà ¸Á:ªÀÄAzÀPÀ¯ï EªÀgÀ£ÀÄß §A¢ü¹, E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ, C.Q.gÀÆ:1,95,000/-ªÀiË®åzÀ 7 ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ïUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀĺÀt:25,300/- gÀÆ¥Á¬Ä d¦ÛªÀiÁr PÉÆAqÀÄ PÀ«vÁ¼À oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ:04.06.2011 gÀAzÀÄ 13.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ gÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÁæAiÀÄ 23 ªÀµÀð ¸Á:CgÀPÉÃgÁ EªÀ£ÀÄ PÀȵÀgï fÃ¥ÀĸÀASÉå: PÉJ.35,9334 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¹gÀªÁgÀ UÁæªÀÄzÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ªÀÄÄRå zsÁégÀzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛ ¸ÀAZÁgÀPÉÌ CrØAiÀiÁUÀĪÀAvÉ ¤®ÄUÀqÉ ªÀiÁrzÀzÀ£ÀÄß UÀªÀĤ¹zÀ ²æà ¸ÀwñÀPÀĪÀiÁgÀ PÁA¨Éî ¦J¸ïL ¹gÀªÁgÀ oÁuÉ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛ ¸ÀAZÁgÀ ¸ÀÄUÀªÀÄUÉƽ¸ÀĪÀ PÀÄjvÀÄ fÃ¥À£ÀÄß ¸ÀܼÀ¢AzÀ vÉgÀªÀÅUÉƽ¹, ZÁ®PÀ£À «gÀÄzÀÝ ¹gÀªÁgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:


 

²æà J£ï.±À²PÀĪÀiÁgï ¨sÁ.¥ÉÆ.¸Éà f¯Áè ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:04.06.2011 gÀAzÀÄ 68 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr gÀÆ¥Á¬Ä: 12,900/- gÀÆ¥Á¬Ä ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£À jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDAE 05-06-2011


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 05-06-2011

aAvÁQ ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 05/2011 PÀ®A 174 ¹.DgÀ.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 2/06/11 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ zsÀ£ÀgÁd vÀAzÉ ±ÀAPÀgÉ¥Áà ©gÁzÁgÀ eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ¸ÀÄAzÁ¼À, vÁ: OgÁzÀ [©], EvÀ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ «±Àé£ÁxÀ UÀAqÀ zsÀ£ÀgÁd ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ: 21 ªÀµÀð, EvÀ£ÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¢ªÀ¸ÀUÀ½AzÀ ºÉÆmÉÖ ¨É£É¬ÄAzÀ §¼À®ÄwzÀÄÝ ¸ÁPÀµÀÄÖ ¸Áj E¯Ád ªÀiÁr¹zÀgÀÆ ¸ÀºÀ ºÉÆmÉÖ £ÉÆêÀÅ UÀÄtªÀÄÄRªÁV¯Áè, »ÃVgÀĪÁUÀ EAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ ºÉÆlÖ ¨ÉÃ£É vÁ¼À¯ÁgÀzÉ ¸ÀÄAzÁ¼À UÁæªÀÄzÀ°è DdÓ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁªÀÅzÉÆ MAzÀÄ «µÀPÁj ¨É¼ÉUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ OµÀ¢AiÀÄ£ÀÄß PÀÄr¢gÀÄvÁÛ£É, E¯Ád PÀÄjvÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ ©ÃzÀgÀPÉÌ zÁR°¹zÁUÀ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀÄUÀzÉà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 86/2011 PÀ®A 279, 337, 338, 304(J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 04-06-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÀäzÀ C§ÄÝ® ¨ÁT vÀAzÉ C§ÄÝ® ¨Á¹ÃzÀ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, ¸Á: WÀ£À±ÁåªÀÄ ©°ØAUÀ ¥Áèl £ÀA 10 , ¥sÁèöål £ÀA 601 J«ÄUÀ KjAiÀiÁ ªÀÄÄA¨ÉÊ EvÀ£ÀÄ ºÁUÀÆ EvÀgÀgÀÄ ¤ÃvÁ mÁæªÉïïì£À°è ªÀÄÄA¨ÉʤAzÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ, zÁjAiÀÄ°è ¸À¸ÁÛ¥ÀÆgï §AUÁè ºÀwÛgÀ DgÉÆæ ¯Áj £ÀA PÉJ-32/©-1593 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ mÁæªÉïïìUÉ rQÌ ªÀiÁr, ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃV EvÀgÉ ªÁºÀ£ÀUÀ½UÉ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀjuÁªÀÄ mÁæªÉïïì£À°èzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ EvÀgÀjUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, DgÉÆæAiÀÄÄ ¸ÀºÀ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĺÉÆA¢ WÀl£Á ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈgÀvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 36/2011 PÀ®A 324, 302 L¦¹ :-
¸ÀĪÀiÁgÀÄ 15 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉAPÀlgÁªÀ vÀAzÉ CuÁÚgÁªÀ ªÉÆÃgÉ ªÀAiÀÄ: 38 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÀ, ¸Á: ªÉÄúÀPÀgï EvÀ£À ªÀÄÈvÀÛ vÀAV ±ÉòPÀ¯Á EvÀ½UÉ DgÉÆæ fêÀ£À vÀAzÉ PÉñÀªÀgÁªÀ ©ÃgÁzÀgÀ ªÀAiÀÄ: 37 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÀ, ¸Á: ªÀÄzÀPÀnÖ, EvÀ£ÉÆA¢UÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆnÖzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ 3 d£À ªÀÄPÀ̽zÀÄÝ, DgÉÆæAiÀÄÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄĪÀ ZÀlzÀªÀ¤zÀÄÝ, ¢£Á®Ä ¸ÀgÁ¬Ä PÀÆrzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAVAiÀÄ eÉÆÃvÉ «£ÁPÁgÀt dUÀ¼À ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ, ¨ÉÊAiÀÄĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄß, F «µÀAiÀÄzÀ §UÉÎ ±ÉòPÀ¯Á EvÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀiÁ»w w½¹zÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢ DUÁUÀ ªÀÄzÀPÀnÖ UÁæªÀÄPÉÌ §AzÀÄ ¸ÀªÀÄeÁ¬Ä¹ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ, »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ-24/5/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÀA§A¢üPÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ®UÀß EgÀĪÀÅzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄzÀPÀnÖ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV vÀ£Àß vÀAVUÉ DªÀÄAvÀæt ¥ÀwæPÉ PÉÆnÖzÀÄÝ CzÀgÀAvÉ ±ÉòPÀ¯Á EvÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ-23/5/2011 gÀAzÀÄ vÀ£Àß ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ ®UÀßPÉÌAzÀÄ vÀ£Àß ªÀi˹ ªÀÄ£É GzÀVÃgÀPÉÌ §A¢zÀݼÀÄ, DgÉÆæAiÀÄÄ PÀÆqÀ ®UÀßzÀ ¢ªÀ¸À §AzÀÄ ®UÀß ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ vÁ£ÉƧâ£É ªÀÄgÀ½ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É ªÀÄvÀÄÛ ¢£ÁAPÀ 03-06-2011 gÀAzÀÄ DgÉÆæ EvÀ£ÀÄ GzÀVÃgÀPÉÌ ºÉÆÃV ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAVUÉ ªÀÄzÀPÀnÖ UÁæªÀÄPÉÌ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, ¢£ÁAPÀ 04-06-2011 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAV DgÉÆæUÉ CqÀÄUÉ ªÀiÁqÀĪÀ ¸À®ÄªÁV JuÉÚ vÀgÀ®Ä ºÉýzÀjAzÀ DgÉÆæAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAVUÉ ¤Ã£ÀÄ £À£ÀUÉ ºÀÄPÀÄA PÀÆqÀÄwÛAiÀiÁ CAvÀ CAzÀÄ «£ÁB PÁgÀt dUÀ¼À ªÀiÁr MAzÀÄ §rUɬÄAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ RvÀA ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄ ªÀÄÈvÀÛ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 111/2011 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 04/06/2011 gÀAzÀÄ ¨sÁ°Ì Dgï.E.¹ ºÀwÛgÀ aPÀÌ®ZÀAzÁ gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É C¥ÀjZÀvÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ CeÁUÀgÀÆPÀvɬÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ ©üêÀÄuÁÚ ºÀZÉÑ EªÀgÀ n«J¸À £ÀA PÉJ-39/E-1006 £ÉÃzÀPÉÌ rQÌ ªÀiÁr ªÀÄ°èPÁdÄð£À EªÀjUÉ ºÀuÉ ªÉÄÃ¯É JqÀUÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ ªÉÄÃ¯É ºÁUÀÆ JqÀUÁ® vÉÆqÉ ªÉÄÃ¯É ¨sÁj ºÁUÀÄ ¸ÁzÁ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ D£ÀAzÀ vÀAzÉ gÁeÉÃAzÀæ UÀAUÀÄ ªÀAiÀÄ: 33 ªÀµÀð, ¸Á: ªÀÄgÀÄgÀ gÀªÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¸ÀrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 112/2011 PÀ®A 420 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 04/06/2011 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀ¼ÁzÀ PÀ¸ÀÆÛj¨Á¬Ä UÀAqÀ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ d¯ÉÝ ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, ¸Á: §¸ÀªÀ £ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ ¨sÁ°Ì ¥ÀlÖtzÀ §¸ÀªÀ £ÀUÀgÀzÀ°è CªÀÄgÀ QgÁuÁ CAUÀrAiÀÄ°è OµÀzsÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ºÉÆAzÀzÉ OµÀzsÀUÀ¼À£ÀÄß zÁ¸ÁÛ¤¹ ªÀiÁgÁl ªÀiÁr OµÀzsÀ ªÀÄvÀÄÛ PÁAwªÀzsÀðPÀ C¢ü¤AiÀĪÀÄ CrAiÀÄ°è C¥ÀgÁzsÀªÉ¸ÀVgÀÄvÁÛgÉ, ¸ÁQëUÀ¼À ¸ÀªÀÄÄäRzÀ°è ¸ÀzÀj QgÁuÁ CAUÀrAiÀÄ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr zÁ¸ÁÛ¤¹zÀ OµÀzÀUÀ¼À°è JgÀqÀÄ §UÉAiÀÄ OµÀzsÀUÀ¼£ÀÄß «±ÉèõÀuÉUÉ ¥ÀqÉzÀÄ G½zÀ zÁ¸ÁÛ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀiÁr ªÀ±À¥Àr¹PÉƼÀî¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ, ¸ÀzÀj DgÉÆæ ¸ÀAfêÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ d¯ÉÝ ¸Á: §¸ÀªÀ £ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì EvÀ£ÀÄ ªÀåQÛAiÀÄÄ OµÀzÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ºÁUÀÄ PÉÆAqÀ ªÀÄÆ®ªÀ£ÀÄß w½¸ÀzÉ ¸ÀzÀj D¢ü¤ªÀÄAiÀÄ PÀ®A 18(¹) ºÁUÀÆ 18 J UÀ¼À£ÀÄß G®èAX¹gÀÄvÁÛgÉ, ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ¢AzÀ d¦Û ªÀiÁrzÀ OµÀzÀUÀ¼À£ÀÄß ¦üAiÀiÁð¢ J£À « gÀWÀÄgÁªÀÄ ¸ÀºÁAiÀÄPÀ OµÀzsÀ ¤AiÀÄAvÀæPÀgÀÄ ©ÃzÀgÀ ªÀÈvÀÛ gÀªÀgÀ ªÀ±ÀzÀ°è ElÄÖPÉƼÀî®Ä C£ÀĪÀÄw ¥ÀqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ ºÁUÀÄ vÀ¤SÉ ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ ºÁUÀÆ DgÉÆævÀgÀÄ vÀ¤SÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ºÁdgÀ EgÀzÉ vÀ¯É ªÀÄgɹPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ, ¸ÀzÀj ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀ OµÀ¢üUÀ¼ÀÄ CrPÀ±À£ï GAlÄ ªÀiÁqÀĪÀAvÀºÀÄzÁVzÀÄÝ, EAvÀºÀ OµÀUÀ¼À£ÀÄß PÁ¯ÉÃdÄ «zÁåyðUÀ¼ÀÄ ¨Á® PÁ«ÄðPÀgÀÄ G¥ÀAiÉÆÃV¹ ¸ÀªÀiÁdWÁvÀPÀ PÀÈvÀåUÀ¼À°è vÉÆqÀUÀĪÀ ¸ÁzÀåvÉ ºÉaÑgÀÄvÀÛzÉ, DgÉÆævÀgÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà C¢üPÀÈvÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ºÉÆAzÀzÉ vÀªÀÄä QgÁuÁ CAUÀrAiÀÄ°è OµÀzsÀUÀ¼À£ÀÄß zÁ¸ÁÛ¤¹ ªÀiÁgÁl ªÀiÁr ¸ÀªÀiÁdWÁvÀPÀ PÀÈvÀåªÉ¸ÀV ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ªÉƸÀ ªÀiÁr CªÀgÀ DgÉÆÃUÀåPÉÌ ºÁ¤PÁgÀPÀÀªÁUÀĪÀ C¥ÀgÁzsÀªÉ¸ÀVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 71/2011 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 03/06/11 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ CºÀªÀÄzÀ vÀAzÉ E¸Áä¬Ä¯ï ¸Á§ ªÀÄZÀPÀÄj ªÀAiÀÄ: 26 ªÀµÀð, ¸Á: UÁzÀV, vÁ: ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß vÀªÀÄä£À DmÉÆà £ÀA PÉJ-38/4905 £ÉÃzÀÝgÀ°è UÁzÀV¬ÄAzÀ ºÀ«Ä¯Á¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄPÉÌ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ ªÉĺÀªÀÄÆzÀ vÀAzÉ UÀ¤¸Á§ ¸Á: UÁzÀV, G: mÁæPÀÖgÀ ZÁ®PÀ, EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁæPÀÖgÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ©ÃzÀgÀ-UÁzÀV gÀ¸ÉÛ PÀÄ£Á® PÀAPÀgÀ ªÀIJãÀ ºÀwÛgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ PÀĽvÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ DmÉÆÃzÀ §® §¢UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ CzÀgÀ°èzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §®PÁ®Ä vÉÆqÉUÉ ºÁUÀÆ §®PÉÊ ªÉƼÀPÉÊUÉ ¨sÁj ¥ÉmÁÖV gÀPÀÛ, UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVgÀÄvÀÛªÉ, ¸ÀzÀj WÀl£É £ÉÆÃr DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß mÁæPÀÖgÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°è ¤°è¸ÀzÉ ªÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 94/2011 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 177 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 03-06-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ D£ÀAzÀ vÀAzÉ ©üêÀıÁå EAr ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, ¸Á: ºÀ½îSÉÃqÀ (PÉ), vÁ: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EvÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DgÉƦ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ¸À£ÀÄäRAiÀiÁå ªÉÆÃ.¸ÉÊ £ÀA PÉ.J 32/8899 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: ºÀ½îSÉÃqÀ (PÉ) EªÀj§âgÀÄ ªÉÆmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ-32/8899 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ¨Á®PÀÄAzÁ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆV ªÀÄzÀÄªÉ ªÀÄÄUÀ¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ vÀªÀÄÆäjUÉ §gÀĪÁUÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀÀ£Àß ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï CwêÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À ¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ºÀ½îSÉÃqÀ(PÉ) ªÁrAiÀÄ ºÀwÛgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀÄÄ£ÀÆìZÀ£É E®èzÉà ¤°è¹zÀ mÁmÁ J¹ £ÀA PÉJ-28/J-4852 £ÉÃzÀPÉÌ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÁUÀÆ DgÉÆæUÉ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ E¯Ád PÀÄjvÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ §AzÀÄ ¸ÉÃjPÀ DVgÀÄvÉÛÃªÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 79/2011 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 04-06-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ ZÀAzÁæPÁAvÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà ªÀÄrªÁ¼À ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, ¸Á: zsÀ£ÀÆßgÀ, EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¸ÀA§A¢üPÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄzÀĪɫzÀÝ PÁgÀt ¸ÀA§A¢üPÀjUÉ ºÀtzÀ PÉÆgÀvÉ EzÀÝ PÁgÀt ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ®QëöäPÁAvÀ eÉÆvÉAiÀÄ°è ªÉÆmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ©ÃzÀgÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É PÀnÖvÀÄUÁAªÀ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ DgÉÆæ ¸ÁÌgÀ¦AiÉÆà fÃ¥À £ÀA. J.¦-29/ r-9920 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤ÃµÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ªÉÆmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ rQÌ ºÉÆÃqÉzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÄ ®QëöäPÁw E§âjUÀÆ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ ºÁUÀÆ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 50/2011 PÀ®A 143, 147, 148, 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 04-06-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀÄAzÀgÀ vÀAzÉ ¨Á§Ä ¨ÉAzÉæ ªÀAiÀÄ: 26 ªÀµÀð, eÁw: QæñÀÑ£À, ¸Á: d£ÀªÁqÁ EvÀ£ÀÄ ªÀqÀUÁAªÀ UÁæªÀÄPÉÌ §AzÀÄ EAfäAiÀÄgÀ DgÉÆæ ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Áà ¸Á: ªÀqÀUÁAªÀ gÀªÀjUÉ ¤ÃªÀÅ £À£ÀUÉ PÁgÀSÁ£É PÉ®¸À¢AzÀ AiÀiÁPÉ vÉUɢݢÝj £À£Àß vÀ¥ÀÄà J£ÀÄ EzÉ CAvÁ PÉüÀ®Ä ¸ÀzÀj DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß eÉÆvÉAiÀÄ°è 5 d£ÀjUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀqÀUÁAªÀ UÁæªÀÄzÀ CA¨ÉÃqÀÌgÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÉ®¸À PɼÀ®Ä £ÀªÀÄä HjUÉ §AzÀÄ £À£Àß ªÀiÁ£À ºÁ¼ÀÄ ªÀiÁqÀ®Ä §A¢Ý¢Ý CAvÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ vÀ£Àß PÉÊ ªÀÄĶתÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀPÀtÂÚ£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ, ºÁUÀÄ 5 d£ÀgÀ°è M§â£ÀÄ §rUɬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¨É¤ß£À°è ªÀÄvÀÄÛ E£ÉÆßçâ£ÀÄ JqÀUÉÊ gÀmÉÖÃAiÀÄ ªÉÄ¯É §rUɬÄAzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É ºÁUÀÄ E£ÀÄß½zÀ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÀÄÄRzÀ ªÉÄ¯É ªÀÄvÀÄÛ ¨ÉäߣÀ°è ºÉÆÃqÉ¢gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤PÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES

ಅಕ್ರಮ ಗಾಂಜಾ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಟ್ಟು ಮಾರುತ್ತಿದ್ದವರ ಬಂಧನ ;

ರಾಘವೇಂದ್ರ ನಗರ ಠಾಣೆ ;
ದಿನಾಂಕ 04-06-2011 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ ಬಡಾವಣೆಯ ಆಜಾದ ಚೌಕದಲ್ಲಿರುವ ಭೀಮಶ್ಯಾ ತಂದೆ ಶಂಕ್ರಪ್ಪ ಭೀಮಳ್ಳಿ ಇವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗಾಂಜಾ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ ಮಾಡಲು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಗಾಂಝಾ ಸಂ್ರಹಿಸಿಟ್ಟಿದ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಬಾತ್ಮಿ ಮೇರೆಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಂದಿಗೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಸದರಿಯನನ್ನು ದಸ್ತಗೀರ ಮಾಡಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟ 4375/- ರೂ ಕಿಮ್ಮತ್ತಿನ 1 ಕೆಜಿ 700 ಗ್ರಾಂ ಗಾಂಜಾ ಜಪ್ತಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಈ ಬಗ್ಗೆ ರಾಘವೇಂದ್ರ ನಗರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಚೌಕ ಠಾಣೆ ;ದಿನಾಂಕ 04-06-2011 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ ಪ್ರಕಾಶ ಟಾಕೀಜದ ಕಿಲ್ಲಾ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನು ಗಾಂಜಾ ಮಾರುತ್ತಿದ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಬಾತ್ಮಿ ಮೇರೆಗೆ ಮಾನ್ಯ ಎ.ಎಸ್.ಪಿ. ಸಾಹೆಬರು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದು ವಿಚಾರಿಸಲು ಅವನು ತನ್ನ ಹೆಸರು ಯೂನುಸ ತಂದೆ ಬಾಬುಮಿಯಾ ಬ್ಯಾಂಡವಾಲೆ ಸಾ;ಖಾರಿಬಾವಡಿ ಮೋಮಿನಪುರ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದು ಸದರಿಯವನಿಂದ 150/- ರೂ ನಗದು ಹಣ ಮತ್ತು 1 1/2 ಕೆಜಿ ಗಾಂಜಾ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಮುಂದುವರೆದು ಗಾಂಜಾ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಿಸಲು ಸದರಿಯವನು ತನಗೆ ರಾಜು ತಂದೆ ಸಿದ್ದಣ್ಣ ನಾಟೀಕಾರ ಸಾ;ರಾಣೆಶ್ವರ ಪೀರ ದರ್ಗಾ ಆಶ್ರಯ ಕಾಲನಿ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಮತ್ತು ಭೀಮಶ್ಯಾ ತಂದೆ ಶಂಕ್ರೆಪ್ಪಾ ಭೀಮಳ್ಳಿ ಸಾ; ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ ಅಪ್ಪರ ಲೈನ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಇವರು ಗಾಂಜಾ ತಂದು ಜೊಡುತ್ತಿದ್ದು ನಾನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತೆನೆ ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದು ಸದರಿಯವರ ವಿರುದ್ಧ ಚೌಕ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕಳವು ಪ್ರಕರಣಗಳು ;
ಆಳಂದ ಠಾಣೆ ;
ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ ತಂದೆ ರೇವಣಸಿದ್ದಪ್ಪ ಚೌವಲ ಸಾ; ಸಂಗೋಳಗಿ (ಜೆ) ರವರು ದಿನಾಂಕ 03-06-2011 ಸಾಯಂಕಾಲ ಮನೆಗೆ ಬೀಗ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೂರಾದ ಕೊರಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ಮನೆಯ ಕೊಂಡಿ ಮುರಿದು ಒಳಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ ಅಲಮಾರಾ ತೆರೆದು ಅಲಮಾರದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದ ನಗದು ಹಣ 20,000/- ಮತ್ತು 30 ಗ್ರಾಂ ತೂಕದ ಬಂಗಾರದ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಸರ ಒಂದು ನೋಕಿಯಾ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟು 80,500/- ರೂ ಕಿಮ್ಮತ್ತಿನವುಗಳನ್ನು ಕಳವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಆಳಂದ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ನಿಂಬರ್ಗಾ ಠಾಣೆ ;ಶ್ರೀ ಜಗದೀಶ ತಂದೆ ಕಲ್ಯಾಣರಾವ ಮದರಿ ಸಾ; ಭೂಸನೂರ ಗ್ರಾಮ ಹಾವಃ ಶಹಾಬಜಾರ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರ ಹೋಲದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ 19-05-2011 ರಿಂದ 20-05-2011 ರ ಬೆಳಗ್ಗೆ 9 ಗಂಟೆಯ ಮಧ್ಯದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ಬೀಗ ಮುರಿದು ಒಳಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟಿದ್ದ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಪ್ಯಾನ ಮತ್ತು ಒಂದು ವಾಟರ ಹೀಟರ ಕಾಯಿಲ್ ಅ.ಕಿ. 1900/- ರೂ ಕಿಮ್ಮತ್ತಿನವುಗಳನ್ನು ಕಳವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ನಿಂಬರ್ಗಾ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಅಪಹರಣ ಪ್ರಕರಣ ;
ಯಡ್ರಾಮಿ ಠಾಣೆ ;
ದಿನಾಂಕ 29-05-2011 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಶ್ರೀ ಜಗನ್ನಾಥ ತಂದೆ ನಾಗಪ್ಪಾ ಪಡಶೆಟ್ಟಿ ಸಾ; ಮಳ್ಳಿ ತಾ;ಜೇವರ್ಗಿ ಇವರ ಮಗಳಾದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಗಂಡ ಭೀಮಾಶಂಕರ ಅಕಸ್ತಿ ಇವಳಿಗೆ ಮೆಲಪ್ಪಾ ತಂದೆ ನಾಗಪ್ಪಾ ಮಾಣಗೇರಿ ಮತ್ತು ಮಲ್ಲಪ್ಪ ತಂದೆ ಸಂಗಣ್ಣ ಮಾಣಗೇರಿ ಸಾ; ಮಳ್ಳಿ ಇವರು ಕುಡಿಕೊಂಡು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಇವಳಿಗೆ ಯಡ್ರಾಮಿ ಸರಕಾರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಶಾಲೆ ಹಿಂದುಗಡೆ ನಿಸರ್ಗಕರೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅಪಹರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಯಡ್ರಾಮಿ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ;
ಆತ್ಮ ಹತ್ಯೆಗೆ ಪ್ರಚೋದನೆ ನಿಡಿದ ಪ್ರಕರಣ ;
ನಿಂಬರ್ಗಾ ಠಾಣೆ ;
ಸಾಗರ ತಂದೆ ಸೊಮೇಶ ಬೂದಿ ಇತನು ಈರಮ್ಮ ತಂದೆ ನವೀರಯ್ಯ ಗಣೆಚಾರಿ ಇವಳಿಗೆ ವಿನಾಕಾರಣ ಮಾತನಾಡುವುದು, ಕೆಣುಕುವುದು, ಹಿಂಬಾಲಿಸುವುದು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು ಹೀಗಿದ್ದು ದಿನಾಂಕಃ 03-06-2011 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 9 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಶ್ರೀ ಶರಣಬಸವೇಶ್ವರ ಗುಡಿಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಈರಮ್ಮಳೊಂದಿಗೆ ಬಲವಂತನಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ ನೀನು ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಮಲಗು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಸಾಯಿ, ನೀನು ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಮಲಗುವವರೆಗೆ ನಿನಗೆ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಜೀವದ ಭಯಹಾಕಿ ಅವಳು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಚೋದನೆ ನೀಡಿದ್ದರಿಂದ ಮಗಳಾದ ಈರಮ್ಮ ವಯಃ 18 ವರ್ಷ ಇವಳು ಮನೆಯ ಅಡುಗೆ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದ ಸೀಮೆಎಣ್ಣೆ ಮೈಮೇಲೆ ಸುರಿದುಕೊಂಡು ಮೈಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು ನಂತರ ಉಪಚಾರ ಪಡೆಯುತ್ತಾ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ 02:20 ಗಂಟೆಗೆ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾಳೆ. ಅಂತ ಶ್ರೀ ವೀರಯ್ಯಾ ತಂದೆ ಮಾಹಾದೇವಯ್ಯಾ ಗಣೆಚಾರಿ ಇವರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ನಿಂಬರ್ಗಾ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಸುಲಿಗೆ ಪ್ರಕರಣ ;

ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ ಠಾಣೆ ;ದಿನಾಂಕ 03-06-2011 ರಂದು ರಾತ್ರಿ ಶ್ರೀ ಮೈಲಾರಿ ತಂದೆ ಯಶವಂತ ಶಳ್ಳಗಿ ಸಾ;ಭೂಪಾಲ ತೆಗನೂರ ಸಧ್ಯ ವಿರೇಂದರ ಪಾಟೀಲ ಬಡಾವಣೆ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ಕೆರೆಯ ರಸ್ತೆ ಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ ಹಿಂದುಗಡೆಯಿಂದ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ 1.ಹಣಮಂತ ತಂದೆ ರಾಣಪ್ಪಾ 2.ರಾಜು ತಂದೆ ಹಣಮಂತ 3.ಭೀಮಣ್ಣಾ ತಂದೆ ಹಣಮಂತ 4.ವಿಜಯಕುಮಾರ ತಂದೆ ಸಾತಪ್ಪಾ 5.ವಿನೋದ ತಂದೆ ಸಾತಪ್ಪಾ ಸಾ; ಎಲ್ಲರು ಭೂಪಾಲ ತೆಗನೂರ ಇವರು ಕುಡಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು ನಿನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಹಚ್ಚಿ ಕೇಸ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಿಯಾ ಅಂತಾ ಅಂದು ಹೊಡೆಬಡೆ ಮಾಡಿ ಕೊರಳಲ್ಲಿದ್ದ ಬಂಗಾದ ಲಾಕೆಟ ಮತ್ತು ನಗದು ಹಣ 5000/- ರೂ ಕಸಿದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.