Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Saturday, October 31, 2009

Raichur District Reported Crimes

: ««zÉqÉ E¹àÃmï dÆeÁl, 22 d£ÀgÀ §AzsÀ£À, £ÀUÀzÀĺÀt: 9500/- gÀÆ: d¦Û :

²æà f.Dgï.²ªÀªÀÄÆw𠹦L °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ & ¹§âA¢AiÀĪÀÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:31.10.2009 gÀAzÀÄ 0210 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¥ÀlÖtzÀ eÉÆåÃw ¥sÀÄmïªÉÃgï ºÀwÛgÀ E¹àÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ ©üêÀÄtÚ vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Àà 57 ªÀµÀð, ºÁUÀÆ EvÀgÉà 10 d£ÀgÀ£ÀÄß §A¢ü¹, E¹àÃmïJ¯ÉUÀ¼ÀÄ & £ÀUÀzÀÄ ºÀt:4800/-gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß d¦ÛªÀiÁr PÉÆAqÀÄ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹, vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

²æà w¥ÀàtÚ ¦J¸ïL (C«) °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¥ÉưøïoÁuÉ & ¹§âA¢AiÀĪÀÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:31.10.2009 gÀAzÀÄ 0030 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¥ÀlÖtzÀ ¹ÃvÁgÁªÀiï ±ÉÆÃgÀƪÀiï ºÀwÛgÀ E¹àÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà 30 ªÀµÀð, ºÁUÀÆ EvÀgÉà 10 d£ÀgÀ£ÀÄß §A¢ü¹, E¹àÃmïJ¯ÉUÀ¼ÀÄ & £ÀUÀzÀÄ ºÀt:4700/-gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß d¦ÛªÀiÁr PÉÆAqÀÄ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹, vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

: ªÀÄÆgÀÄ gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ, ªÀÄƪÀjUÉ UÁAiÀÄ :

¢£ÁAPÀ:30.10.2009 gÀAzÀÄ 1130 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ±ÀAPÀgÀUËqÀ vÀAzÉ gÁªÀÄ£ÀUËqÀ 36 ªÀµÀð, Pɦ¹ PÀAmÁæPÀÖgï, ¸Á: JzÁè¥ÀÆgÀÄ EªÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï¸ÀASÉå: PÉJ.36, PÉ.2776 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ±ÀQÛ£ÀUÀgÀzÀ Pɦ¹ ¥ÁèAmï M¼ÀV£À gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ & C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹, ªÉÃUÀ ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉà gÀ¸ÉÛ§¢AiÀÄ°è £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ¹zÀÝ¥Àà vÀAzÉ UÉÆëAzÀ¥Àà 41 ªÀµÀð, ¸ÀÆ¥ÀgïªÉÊdgï, ¸Á: AiÀÄzÁè¥ÀÆgÀÄ EªÀ¤UÉ rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ oÁuÉ ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹, vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ:30.10.2009 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ UÉÆÃ¥Á®gÀrØ vÀAzÉ UÀAUÁgÉrØ 50 ªÀµÀð, ¸Á: 2£Éà CqÀØgÀ¸ÉÛ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ EªÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï¸ÀASÉå: PÉJ.36, PÉ.5508 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ±ÀQÛ£ÀUÀgÀzÀ Pɦ¹ D¸ÀàvÉæ ªÀÄÄA¢£À gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ & C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹, ªÉÃUÀ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉà gÀ¸ÉÛ§¢AiÀÄ°è £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ 6 ªÀµÀðzÀ ¨Á®PÀ CPÀëAiÀiï vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ¸Á: qÉÆÃtªÀÄgÀr, vÁ: ªÀiÁ£À« EªÀ¤UÉ rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ«£À vÁ¬Ä ¸ÀĤvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ oÁuÉ ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹, vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ:30.10.2009 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ gÁªÀÄPÀȵÀÚ vÀAzÉ ªÉAPÀlgÁªï ¸Á: ªÀÄÆqÀ®VPÁåA¥ï EªÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ-¹gÀUÀÄ¥Àà gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ & C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹zÀÝjAzÀ ¸Á¸À®ªÀÄj PÁåA¥ïºÀwÛgÀ ªÉÃUÀ ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦àzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï GgÀĽ©zÀÄÝ ZÁ®PÀ¤UÉ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ«£À ¥ÀÄvÀæ ¦.£ÁUÉÃAzÀæ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹, vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ:29.10.2009 gÀAzÀÄ 1220 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà PÀgÀqÉÆÃgï ¸Á: ºÀqÀUÀ° EªÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï¸ÀASÉå: PÉJ.36, Dgï.4400 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ªÀĹÌ-ªÀÄÄzÀUÀ¯ï gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ & C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹, ªÉÃUÀ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉà CAvÀgÀUÀAV UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ JªÉÄäUÉ rQÌ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¥À°ÖAiÀiÁV, PɼÀUÉ ©zÀÝ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¤UÉ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉAzÀÄ ±ÉÃRgÀ¥Àà vÀAzÉ £ÁªÀÄ¥Àà gÁoÉÆÃqï ¸Á: gÁªÀÄ¥Àà£ÀvÁAqÁ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì oÁuÉ ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹, vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Friday, October 30, 2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 30-10-2009

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 249/09 PÀ®A 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 29-10-09 gÀAzzÀÄ 2300 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æäªÁ¸À vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ ªÀAiÀÄ 30 ªÀµÀð gÀªÀgÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄ®Ä CªÀÄgÉñÀ ªÉÊ£À ±Á¥ÀUÉ ºÉÆÃV ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ ºÀt PÉÆlÄÖ ªÀÄgÀ½ §gÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ ªÀiÁå£ÉÃdgÀ CªÀÄgÉñÀ ªÉÊ£À ±Á¥À ºÁUÀÆ E£ÀÆߧ£ÀÄ ºÀt ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ PÉýzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¸ÀzsÀå ºÀt E¯Áè £ÀAvÀgÀ PÉÆqÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ CAzÁUÀ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É ºÀt PÉÆlÄÖ ºÉÆÃUÀÄ CAvÁ CAzÀÄ CªÀ£À ºÀwÛgÀ EzÀÝ E£ÀÆߧ ªÀåQÛ ©ÃgÀ ¨Ál® vÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 190/2009 PÀ®A 279,337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JA.« JPïÖ :-
¢£ÁAPÀ: 29/10/09 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw »gɪÀĹ ªÀAiÀÄ 35 ªÀµÀð G// PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á// PÀªÀÄoÁuÁ UÁæªÀÄ ºÁUÀÆ DvÀ£À eÉÆvÉ DvÀ£À ¸ÀA§A¢üPÀgÀÄ UÁA¢üUÀAd¢AzÀ PÀªÀÄoÁuÁUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä DgÉÆævÀ£ÁzÀ zsÀ£ÀgÁd FvÀ£À DmÉÆzÀ°è PÀĽvÀÄ vÀªÀÄä HjUÉ ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ DmÉÆ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆà Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄ §gÀĪÀAvÀ jÃwAiÀÄ°è £Àqɹ PÀªÀÄoÁuÁ UÁæªÀÄzÀ UÀÄgÀÄ£ÁxÀ gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É DmÉÆ ¥À°Ö ªÀiÁrzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ DvÀ£À ¸ÀA§A¢üPÀjUÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 111/2009 PÀ®A 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 30-10-2009 gÀAzÀÄ ¦.J¸ï.L. (PÁ.¸ÀÄ) gÀªÀgÀÄ ºÁUÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ¦¹-1115, 1334gÀªÀgÀ eÉÆvÉUÉ ¸ÉPÀÖgï £ÀA.-1 gÁwæ UÀ¸ÀÄÛ gÁwæ UÀ¸ÀÄÛ PÀvÀȪÀå ¤ªÀð»¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ, vÀgÀPÁj ªÀÄArAiÀÄ°è 4 d£À E¸Éàmï dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ C¯Éè E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄvÀÄÛ E¤ß§âgÀÄ ¦¹-1265, 1323 gÀªÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ «µÀÄÚ vÀgÀPÁj CAUÀr ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr 1) «±Àé£ÁxÀ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄwgÁªÀ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á: ªÉÆVð(J.¦) ¸ÀzÀå SÁf PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ. 2) ±À¦üà vÀAzÉ ªÀĺÀ§Æ§ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, ªÀĺÁ° PÉ®¸À, ¸Á: ºÀ«Äî¥ÀÆgÀ. 3) C§ÄÝ® ¸ÀªÀÄzÀ vÀAzÉ C§ÄÝ® PÀjêÀÄ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð vÀgÀPÁj ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: ¹AUÁgÀ¨ÁUÀ ©zÀgÀ. 4) UÀįÁªÀÄ CºÀäzï ZÀºÁ CAUÀr ¸Á: ªÀĻî¥ÀÆgÀ. gÀªÀjAzÀ dÆeÁlPÉÌ §¼À¸ÀÄwÛzÀÝ gÀÆ. 1,450/- £ÀUÀzÀÄ ºÀt ªÀÄvÀÄÛ 52 E¸Éàmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 175/09 PÀ®A 279, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 29-10-09 gÀAzÀÄ 0645 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ. £Ë¨ÁzÀ-ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É qÉAl¯ï PÁ¯ÉÃeï ºÀwÛgÀ. DgÉÆæ gÁdÄ vÀAzÉ ©üêÀÄgÁªï ¸Á«zÁåtUÀgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ mÁmÁ EArPÁ PÁgï ¸ÀABPÉJ-38-5289 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠣ÀAzÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ PÁ²Ã£ÁxÀ eÁzsÀªÀ 31 ªÀµÀð, ¸ÁºÁ®ºÀ½î ¸ÀzÀå J¯ï.L.f. PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ. gÀªÀgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ PɼÀUÉ ©Ã½¹zÀÝjAzÀ §®vÉÆqÉUÉ ¨sÁj ¥ÉmÁÖV M¼ÀUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Raichur District Reported Crimes

: ªÀÄÆgÀÄ gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ, NªÀð£À ¸ÁªÀÅ, £Á®éjUÉ UÁAiÀÄ :

¢£ÁAPÀ:28.10.2009 gÀAzÀÄ 2100 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ªÉAPÀmÉñÀ vÀAzÉ zÉêÀ¥Àà UÉÆjè 22 ªÀµÀð, ¸Á: §ÄAPÀ®zÉÆrØ EªÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï£À »A§¢ D¸À£ÀzÀ°è AiÀÄAPÀ¥Àà vÀAzÉ wªÀÄätÚ AiÀÄ®zÉÆrØ 33 ªÀµÀð ¸Á: §ÄAPÀ®zÉÆrØ EªÀ£À£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ eÁ®ºÀ½î wAxÀt©æqïÓ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ & C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹zÀÝjAzÀ §ÄAPÀ®zÉÆrØ UÁæªÀÄzÀ ºÉÆgÀªÀ®AiÀÄzÀ°è ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦àzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¥À°ÖAiÀiÁV, ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï£À°è ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄwÛzÀÝ E§âgÀÆ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ UÁAiÀiÁ¼ÀÄUÀ¼À£ÀÄß gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÁV¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ AiÀÄAPÀ¥Àà£ÀÄ ªÀiÁUÀðzÀ°èAiÉÄà ¢£ÁAPÀ:29.10.2009gÀAzÀÄ 0130UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ªÀÄÈvÀ£ÀvÁ¬Ä ¸ÁªÀĪÀÄä PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î oÁuÉ ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹, vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ:29.10.2009 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ªÀĺÀ§Æ¨ï vÀAzÉ ºÉÆ£ÀÄ߸Á§ 25 ªÀµÀð, ¸Á: gËqÀPÀÄAzÁ EªÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï¸ÀASÉå: PÉJ.33, 7580 £ÉÃzÀÝgÀ°è £À©¸Á§ vÀAzÉ zÁzÁ¸Á§ 40 ªÀµÀð EªÀ£À£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ¹gÀÄUÀÄ¥Áà¢AzÀ gËqÀPÀÄAzÁPÉÌ §gÀĪÀPÀÄjvÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ-zÀqÉøÀÆÎgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ & C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ, JzÀgÀÄUÀqɬÄAzÀ ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt 18 ªÀµÀð ¸Á: UÁA¢ü£ÀUÀgÀ EªÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï¸ÀASÉå: PÉJ.37, E.9067 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwªÉÃUÀ & C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄvÀÛ §AzÀªÀ£É ªÉÃUÀ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉà PÀ£Áßj PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ M§âjUÉƧâgÀÄ ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ JgÀqÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀjUÉ gÀPÀÛ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉAzÀÄ ¸ÀºÀ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀ £À©¸Á§ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹, vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ:29.10.2009 gÀAzÀÄ 1220 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà PÀgÀqÉÆÃgï ¸Á: ºÀqÀUÀ° EªÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï¸ÀASÉå: PÉJ.36, Dgï.4400 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ªÀĹÌ-ªÀÄÄzÀUÀ¯ï gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ & C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹, ªÉÃUÀ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉà CAvÀgÀUÀAV UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ JªÉÄäUÉ rQÌ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¥À°ÖAiÀiÁV, PɼÀUÉ ©zÀÝ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¤UÉ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉAzÀÄ ±ÉÃRgÀ¥Àà vÀAzÉ £ÁªÀÄ¥Àà gÁoÉÆÃqï ¸Á: gÁªÀÄ¥Àà£ÀvÁAqÁ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì oÁuÉ ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹, vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ
C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

1] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 271/2009 PÀ®A 279, 337, 338 L.¦.¹ ¸À»vÀ 183 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ 29-10-2009 gÀAzÀÄ 10-45 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀ ¤AUÀ¥Àà mÁæöåPÀÖgï £ÀA. PÉ.J 37 n.J 3646 mÉæîgï £ÀA. PÉ.J 37- n.J 3647 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ PÀÆPÀ£À¥À½î PÀqɬÄAzÀ Cw ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ J£À,ºÉZÀ. 13 gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É CªÀÄgÉñÀégÀ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ gÁAUï ¸ÉÊr£À°è Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ JzÀÄjUÉ §gÀÄwÛzÀÝ ªÉÆmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉ.J 37 J¯ï-3999 £ÉÃzÀÝPÉÌ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁjUÉ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, ªÉÆlgï ¸ÉÊPÀ¯ï »AzÉ PÀĽwzÀÝ PÀÄAmÉ¥Àà ªÀqÀØgÀ ¸Á. ¨ÉƪÀÄä£Á¼À EvÀ£À£ÀÄß aQvÉìUÉAzÀÄ PÀÆPÀ£À¥À½î D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃzÁUÉÎ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÉÆlgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É EvÀgÀjUÉ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ï.L. ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

2] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 37/2009 PÀ®A 174(¹) ¹.Dgï.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ 29-10-2009 ªÀÄÄAeÁ£É 7-00 UÀAmÉUÉ £Á£ÀÄ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃzÉ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ £À£Àß ºÉAqÀw UÀAUÀªÀÄä ªÀÄvÀÄÛ ±ÁAvÀªÀé E§âgÀÆ ªÀÄzÁå£À 12-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ £À£Àß 6 £Éà ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¥ÀgÀªÀÄä½UÉ ºÉÆ®PÉÌ PÀÆ° D¼ÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä w½¹, ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ©lÄÖ §A¢zÀݼÀÄ. «dAiÀÄ®Qëöä ¤£Éß ¢£ÁAPÀ 28-10-09 gÀAzÀÄ ¨ÉêÀÇjUÉ vÀ£Àß CPÀ̼À£ÀÄß PÀ¼ÀÄ»¸À®Ä ºÉÆÃVzÀÄÝ, £Á£ÀÄ ºÉÆîPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀgÉUÉ §A¢gÀ°¯Áè. EAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4-30 UÀAmÉUÉ £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ «dAiÀÄ®Qëöä EªÀ¼ÀÄ ¨ÉêÀÇgÀĤAzÀ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À ¨ÁV®Ä vÉUÉAiÀįÁgÀzÀÝjAzÀ £ÀAvÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ »A¢£À ¨ÁV°UÉ aîPÀ ºÁPÀ¯ÁgÀzÀÝjAzÀ M¼ÀUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä ¥ÀgÀªÀÄä¼ÀÄ MAzÀÄ ¥Á°¸ÀÖgÀ ¹ÃgɬÄAzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ £ÁUÀÄA¢ ºÀ®UÉUÉ ¹ÃgÉ PÀnÖ CzÀjAzÀ PÀÄwÛUÉUÉ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆArzÀÝ£ÀÄß PÀAqÀÄ PÀÆUÁqÀÄvÁÛ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÉÆgÀUÉ §A¢ÝzÀÝjAzÀ, NtÂAiÀÄ d£ÀgÀÄ CªÀ¼ÀÄ PÀÆUÁqÀĪÀÅzÀ£ÀÄß PÉý «ZÁj¹ ªÀÄ£ÉAiÀÄ M¼ÀUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃr £ÀAvÀgÀ £À£ÀUÉ F «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß £ÀªÀÄä CtÚ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ CªÀÄgÉñÀ£À ªÉƨÉʯïUÉ ºÀÄZÀÑ¥Àà PÉƽî EªÀ£ÀÄ w½¹zÀÝjAzÀ, £ÁªÉ®ègÀÆ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä ¥ÀgÀªÀÄä¼ÀÄ £ÁUÀÄA¢ ºÀ®UÉ PɼÀUÉ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ £ÉÃvÁqÀÄwÛzÀÄÝ, C°èAiÉÄà EgÀĪÀ dUÀ° PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É MAzÀÄ ªÉƨÉʯï PÀArzÀÄÝ, £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è £ÀªÀÄäzÀÄ AiÀiÁgÀzÀÄ ªÉƨÉʯï EgÀĪÀÅ¢®è. £ÀªÀÄä ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¥ÀgÀªÀÄä¼ÀÄ ±Á¯ÉAiÀÄ ©lÖ £ÀAvÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èAiÉÄà EgÀÄwÛzÀÄÝ, CªÀ½UÉ £ÁªÀÅ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÀĽvÀÄ K£ÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛà ºÉÆ®PÉÌ PÉ®¸ÀPÉÌ ¨Á CAvÁ DUÁUÉÎ ºÉýzÉÝêÀÅ, CªÀ¼À £ÀqÀvÉAiÀÄ §UÉÎ £ÀªÀÄUÉ AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè. £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀ PÁgÀtPÉÌ, AiÀiÁªÀ GzÉÝñÀPÉÌ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É CAvÁ UÉÆwÛ¯Áè. CªÀ¼À ªÉÆtPÁ®Ä £É®PÉÌ ºÀwÛzÀÝjAzÀ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¨ÉÃgÉ AiÀiÁgÀzÉÆà ªÉƨÉʯï EgÀĪÀÅzÀjAzÀ CªÀ¼À ªÀÄgÀtzÀ°è £ÀªÀÄUÉ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EzÀÄÝ, F WÀl£ÉAiÀÄÄ ªÀÄzÁå£À 12-00 UÀAmɬÄAzÀ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4-30 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢AiÀÄ°è dgÀÄVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ï.L. PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

        

Thursday, October 29, 2009

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 29/10/2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 29-10-2009
§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 172/09 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JA.« PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 28-10-09 gÀAzÀÄ 1330 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀĨsÁµÀ vÀAzÉ §AqÉ¥Áà ªÀÄrªÁ¼À 36 ªÀµÀð, ¯Áj ZÁ®PÀ ¸Á/ ªÉÆUÀzÁ¼À gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ ªÀÄÄUÀzÁ¼À UÁæªÀÄzÀ°è vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À gÀ¸ÉÛ zÁlĪÁUÀ DgÉÆæ DmÉÆà £ÀA. PÉJ-38-3208 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ gÁ.ºÉ-9 gÀ gÉÆÃr£À PÀqɬÄAzÀ vÀ£Àß DmÉÆà Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. PÁgÀt ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ ¥ÉæêÀÄ ªÀAiÀÄ 7 ªÀµÀð EvÀ¤UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¨sÁj ºÁUÀÄ ¸ÁzÀ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 248/09 PÀ®A 454, 380 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 23-10-09 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ.zÉêÉAzÀæ vÀAzÉ PÀ®è¥Áà ¥Ánî ¸Á: ¦æÃw PÁ¯ÉÆä £Ë¨ÁzÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢ PÉ®¸ÀzÀ ¤«ÄvÀå UÀÄ®§UÁð ºÁUÀÆ gÁAiÀÄZÀÆjUÉ ºÉÆÃVzÁÞUÀ ¦æw PÁ¯ÉƤ ©ÃzÀgÀ£À°ègÀĪÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV® Qð ªÀÄÄjzÀÄ 1] 9 UÁæA §AzÀgÀzÀ 2 vÁ½ §lÖ CQ:8,000/0 gÀÆ 2] 9 UÁæA §AUÁgÀzÀ JgÀqÀÄ ¨ÉAqÉÆð C.Q 8,000/- 3] 30 UÁæA 3 ¨É½îAiÀÄ £ÁtåUÀ¼ÀÄ C.Q:10,000/-4] 30 UÁæA ¨É½îAiÀÄ zÉëªÀÄÄR CQ:600/-gÀÆ 5) 30 UÁæA MAzÀÄ ¨É½îAiÀÄ zÉëªÀÄÄR CQ:600/-gÀÆ 6) MAzÀÄ ªÉÆÃmÉÆÃgÉÆïÁ ªÉƨÉÊ® CQ:5000/-gÀÆ 7) MAzÀÄ mÉÊl£À ªÁZÀ CQ:1000/-gÀÆ 8) ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ »ÃUÉ MlÄÖ: 23,800/-gÀÆ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 125/09 PÀ®A 3 & 4 ¸ÉÆàÃlPÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À C¢ü ¤AiÀĪÀÄ :-
¢£ÁAPÀ 28/10/09 gÀAzÀÄ 1930 UÀAmÉUÉ ¨sÁ°Ì -¤Ã®AUÁ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¹zÁÝ¥ÀÆgÀªÁr PÁæ¸À ºÀwÛgÀ 1) AiÉÄÃeÁd CºÀäzÀ vÀAzÉ ªÀÄPÀ§Ä® CºÀäzÀ ±ÉÃPï mÁæPÀÖgÀ £ÀA RSE 2461 £ÉÃzÀgÀ ªÀiÁ°PÀ ¸Á/¨sÁvÀA¨Áæ 2) UÀeÁ£AzÀ vÀAzÉ «oÀ®gÁªÀ ¸ÀÆAiÀÄðªÀA² ¸Á/ ¨sÁvÀA¨Áæ 3) gÀ«ÃAzÀgÀ vÀAzÉ ªÁªÀÄ£ÀgÁªÀ PÁA§¼É ¸Á/ ¨sÁvÀA¨Áæ gÀªÀgÀÄUÀ½AzÀ ¸ÉÆàÃlPÀ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼ÁzÀ ¨Áè¹ÖAUÀ ªÀIJãÀ 4 ræ¯ï gÁqÀÄUÀ¼ÀÄ 1 ¨Áånæ ZÁdðgÀ 31 f°n£À ºÁUÀÄ 130 ¸ÉÆàÃlPÀ E.r UÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


Raichur District Reported Crimes

: ««zÉqÉ E¹àÃmï dÆeÁl, 23 d£ÀgÀ §AzsÀ£À, £ÀUÀzÀĺÀt: 8,545/- gÀÆ: d¦Û :

²æà ªÀiÁgÀÄw UÀļÁîj ¦J¸ïL ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ¥ÉưøïoÁuÉ & ¹§âA¢AiÀĪÀÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:28.10.2009 gÀAzÀÄ 1330 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ vÀÄgÀqÀV UÁæªÀÄzÀ°è E¹àÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ zÉêÉÃAzÀæ¥Àà vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd¥Àà ºÁ¢ªÀĤ 32 ªÀµÀð, ºÁUÀÆ EvÀgÉà 10 d£ÀgÀ£ÀÄß §A¢ü¹, E¹àÃmïJ¯ÉUÀ¼ÀÄ & £ÀUÀzÀÄ ºÀt:3,915/-gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß d¦ÛªÀiÁr PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹, vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

²æà PÀgÀÄuÉñÀUËqÀ ¦J¸ïL ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀoÁuÉ & ¹§âA¢AiÀĪÀÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:28.10.2009 gÀAzÀÄ 0045 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ£ÀUÀgÀzÀ Mt ªÉÄt¹£ÀPÁ¬Ä ªÀiÁPÉÃðmï ºÀwÛgÀ E¹àÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ SÁeÁ¥ÁµÁ, 2) ±ÉÃRªÀÄAdÆgÀÄ, 3) ²æÃPÁAvÀ, 4) ¥sÀAiÀiÁeïC°, 5) ªÀÄ°èPÁdÄð£À, 6) ZÀ£Àߧ¸ÀªÀ, 7) §¶Ãgï & 8) ªÀĺÀ§Æ§ EªÀgÀ£ÀÄß §A¢ü¹, E¹àÃmïJ¯ÉUÀ¼ÀÄ & £ÀUÀzÀÄ ºÀt: 2400/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß d¦ÛªÀiÁr PÉÆAqÀÄ, 2030 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¹AzÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ºÀ¼É §¸ï¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ E¹àÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ PÀȵÀÚªÀÄÆwð, 2)ªÀĺÀäzï¸Á§, 3)£À©¸Á§, & 4) SÁ¹ÃªÀĸÁ§ EªÀgÀ£ÀÄß §A¢ü¹, E¹àÃmïJ¯ÉUÀ¼ÀÄ & £ÀUÀzÀĺÀt : 2950/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß d¦ÛªÀiÁr PÉÆAqÀÄ, ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀævÉåÃPÀ JgÀqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹, vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

: AiÀÄĪÀw PÁt :

°AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ vÁ®ÆPÀ PÁPÁ£ÀUÀgÀ ºÀnÖ §qÁªÀuɤªÁ¹, ¨Á®gÁd vÀAzÉ gÀAUÀ¥Àà vÀÄ¥Ààzï ºÀ¸À£Á¥ÀÆgÀÄ EªÀgÀ 19 ªÀµÀðzÀ ¥ÀÄwæAiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ: 20.10.2009 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ CAUÀrUÉ ºÉÆÃV §gÀĪÀÅzÁV w½¹ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ F ªÀgÉUÀÆ ªÁ¥Á¸ï ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉà J°èUÉÆà ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ PÁuÉAiÀiÁzÀ AiÀÄĪÀwAiÀÄ vÀAzÉ ¨Á®gÁd PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ºÀnÖoÁuÉ ¥ÉưøÀÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹, vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

lAlA ¥À°Ö ¸ÀܼÀzÀ¯Éè ªÉÊQÛ ¸ÁªÀÅ :-

AiÀÄqÁæ«Ä ¥ÉưøÀ oÁuÉ:
¢. 28-10-09 gÀAzÀÄ lAlA £ÀA PÉ-J-32 J-6562 £ÉßzÀÝgÀ ZÁ®PÀ P5 d£ÀgÀ£ÀÄß vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀzÀ°è PÀļÀîj¹PÉÆAqÀÄ ©¼ÀªÁgÀ UÁæªÀÄ¢AzÀ £ÀA¢ºÀ½î UÁæªÀÄPÉÌ §gÀĪÁUÀ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ©¼ÀªÁgÀ UÁæªÀÄzÀ ªÀÄ»§Æ§ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ¢AzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É MªÉÄä¯É ¥À°Ö ªÀiÁrzÀÝjAzÀ CzÀgÀ°è EzÀÝ PÁ²gÁAiÀÄUËqÀ EvÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj ¥ÉmÁÖV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ 5 d£ÀjUÉ ¨sÁj ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀtÚ¥ÀÄlÖ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. AvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ AiÀÄqÁæ«Ä oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

gÀ¸ÀUÀħâgÀ CAUÀr PÀ¼ÀªÀÅ :

zÉêÀ®UÁtUÁ¥ÀÆgÀ oÁuÉ :¢ 27-10-09 gÀAzÀÄ gÁwæ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ²æà PÉêÀĹAUÀ vÀAzÉ gÁªÀĹAUÀ zÀÄ¨É gÀªÀgÀ ZËqÀ¥ÀÆgÀ §¸ï¸ÁööåAqÀ JzÀÄgÀqÉ EgÀĪÀ vÀļÀeÁ ¨sÀªÁ¤ DUÉÆæà JeÉãÀìf CAUÀrAiÀÄ »AzÀÄUÀqÉ ¨ÁV®Ä ¥sÀ½ ªÀÄÄjzÀÄ CAUÀrAiÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr M¼ÀUÀqÉ EzÀÝ Qæ«Ä £Á±ÀPÀ OµÀ¢ü ¨Ál®UÀ¼ÁzÀ mÁmÁ lPÀÄ«Ä, PÉÆÃgÀ¯ï, mÉæøÀgÀ, ¥ÉêÀÄ, eÉ.PÉ. EAqÉÃPÀUÀ¼À£ÀÄß CAzÁdÄ MlÄÖ 2,02,536=00 gÀÆ QªÀÄäwÛ£À Qæ«Ä£Á±ÀPÀUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ zÉêÀ® UÁtUÁ¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÉPÀ¼ÀîvÀ£À ¥ÀæPÀgÀt :-

gÁWÀªÉÃAzÀæ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ :¢ 27-10-2009 gÀAzÀÄ gÁwæ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ²æà ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ ¨É¼Éî¥Àà dÄ°à ¸Á|| ¸ÀAvÉÆõÀ PÁ¯ÉÆä UÀÄ®§UÁð EªÀgÀ ¸ÀAvÉÆõÀ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ £ÁVAzÀæ¥Àà ªÉÄüÀPÀÄA¢ JA§ÄªÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ£É ¨ÁrUÉ EzÀÄÝ gÁwæ ªÀÄ£ÉUÉ Qð ºÁQ D¸ÀÖvÀæUÉ ºÉÆVzÀÄÝ AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÁQzÀ Qð ªÀÄÄjzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÉƼÀUÉ ¥ÀæªÉò¹ ªÀÄ£ÉAiÀÄ C®ªÀiÁgÀzÀ°èlÖ £ÀUÀzÀÄ ºÀt, 5 UÁæA JgÀqÀÄ ¸ÀÄvÀÄÛAUÀÄgÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄPÀ̼À ¨É½îAiÀÄ PÁ®Ä ZÉÊ£ÀÄUÀ¼ÀÄ MlÄÖ J®èªÀÇ ¸ÉÃj CAzÁdÄ 21 ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬Ä ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt ªÀÄvÀÄÛ §AUÁgÀ, ¨É½îAiÀÄ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ gÁWÀªÉÃAzÀæ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

ªÀAZÀ£É ¥ÀæPÀgÀt :-

§æºÀä¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ :¢ :28-10-09 ²æêÀÄw.ºÀ«ÄzÁ ¨ÉÃUÀA UÀAqÀ ªÉÆâ£ï ¥ÀmÉïï, ¸Á||¨É¼ÀPÉÆÃmÁ, vÁ||f|| UÀÄ®§UÁð EªÀgÀÄ 1. ¹zÁæªÀÄ¥Àà ©gÁzÁgÀ UÁæªÀįÉÃR¥Á®PÀ ¨É¼ÀPÉÆÃmÁ 2.E¸Áä¬Ä¯ï ¥ÀmÉïï vÀAzÉ SÁ¹A ¥ÀmÉïï 3.ªÀĺɧƧ¥ÀmÉïï vÀAzÉ SÁ¹A ¥ÀmÉïï E§âgÀÄ ¸Á||¨É¼ÀPÉÆÃmÁ, vÁ||f|| UÀÄ®§UÁðgÀªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉÆ® ¸ÀªÉÃð £ÀA:60/4-1 £ÉÃzÀÝgÀ zÁR¯ÉUÀ¼À£ÀÄß 2009 £Éà ¸Á°£À CPÉÆÖ§gï wAUÀ¼À ªÉÆzÀ®£Éà ªÁgÀQÌAvÀ®Æ ªÀÄÄAavÀ £ÀPÀ°Ã vÀAiÀiÁj¹PÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä ºÉ¸ÀjUÉ £ÉÆAzÁ¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ªÉÆøÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ «gÀÄzÀÞ ªÀAZÀ£É ¥ÀæPÀgÀt PÀÄjvÀÄ PÀæªÀÄPÁÌV £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è zÁR°¹zÀ zÀÆj£À ¥ÀæwAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

Wednesday, October 28, 2009

Raichur District Reported Crimes

: JgÀqÀÄ PÀqÉ E¹àÃmï dÆeÁl, 17 d£ÀgÀ §AzsÀ£À, £ÀUÀzÀĺÀt: 66,200/- gÀÆ: d¦Û :


 

²æà ©.r.r¸ÉÆÃeÁ rJ¸ï¦ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ & ²æà ²æÃzsÀgÀ ªÀiÁ¼ÀUÉÃgï ¹¦L ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀð zÀ±Àð£ÀzÀ°è ²æà f.ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ ¦J¸ïL ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøïoÁuÉ & ¹§âA¢AiÀĪÀÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:26.10.2009 gÀAzÀÄ 2330 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ E.eÉ.ºÉƸÀ½î PÁåA¥ï£À°è E¹àÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ §¸À¥Àà vÀAzÉ gÀAUÀ¥Àà 42 ªÀµÀð, ºÁUÀÆ EvÀgÉà 6 d£ÀgÀ£ÀÄß §A¢ü¹, E¹àÃmïJ¯ÉUÀ¼ÀÄ & £ÀUÀzÀÄ ºÀt:35,650/-gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß d¦ÛªÀiÁr PÉÆAqÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹, vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

²æà ©.L.gÉrØ ¦J¸ïL ¸ÀzÀgÀ§eÁgÀ ¥ÉưøïoÁuÉ & ¹§âA¢AiÀĪÀÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:27.10.2009 gÀAzÀÄ 0020 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ UÉÆñÁ¯Á gÀ¸ÉÛAiÀÄ°ègÀĪÀ zsÀ£ÀAdAiÀÄ UÁågÉÃeï ºÀwÛgÀ E¹àÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ «gÉñÀ vÀAzÉ ªÀÄĤgÉrØ, 2) «gÉñÀ vÀAzÉ £ÁgÁAiÀÄt, 3) FgÀtÚ, 4) ªÀÄÄgÀ½, 5) £ÀgÀ¹AºÀ®Ä, 6)UÉÆÃ¥Á®, 7)DzÀAiÀÄå¸Áé«Ä, 8) ©.gÀªÉÄñÀ, 9) £ÀgÉñÀ & 10) ªÉAPÀmÉñÀ J®ègÀÆ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀgÀ£ÀÄß §A¢ü¹, E¹àÃmïJ¯ÉUÀ¼ÀÄ & £ÀUÀzÀÄ ºÀt: 30,550/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀgÀ§eÁgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀtzÁR°¹,vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

: gÀ¸ÁAiÀÄ£À «Ä²ævÀ ¸ÉÃA¢ü ªÀiÁgÁl, NªÀð£À §AzsÀ£À, 30 °Ãlgï ¸ÉÃA¢ü d¦Û :

²æà FgÀtÚ ¦J¸ïL EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ & ¹§âA¢AiÀĪÀÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 27.10.2009 gÀAzÀÄ 0700 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀiÁ¸ÀzÉÆrØ UÁæªÀÄzÀ°è C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÁjAiÀiÁzÀ gÀ¸ÁAiÀÄ£À «Ä²ævÀ ¸ÉÃA¢ ªÀiÁgÁlzÀ°èè vÉÆqÀVzÀÝ ©üêÉÄñÀ vÀAzÉ gÀ«ÃAzÀæUËqÀ 26 ªÀµÀð, ¸Á: ªÀiÁ¸ÀzÉÆrØ EªÀ£À£ÀÄß §A¢ü¹, 30 °Ãlgï ¸ÉÃA¢ü, d¦Û ªÀiÁr PÉÆAqÀÄ EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹, vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

: ¥ÀwAiÀÄ QgÀÄPÀļÀ, UÀȺÀt DvÀäºÀvÉåUÉ AiÀÄvÀß :

zÉêÀzÀÄUÀð ¥ÀÄgÀ¸À¨sÉAiÀÄ°è CmÉAqÀgï PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀ gÀAUÀ¸Áé«Ä vÀAzÉ wªÀÄäAiÀÄå 30 ªÀµÀð ¸Á:gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀ£ÀÄ PÀÄrvÀzÀ ZÀlPÉÌ §°AiÀiÁV ¥Àæw¢£À PÀÄrvÀzÀ CªÀÄ°£À°è ¥ÀwßUÉ «£Á:PÁgÀt ªÀiÁ£À¹ÃPÀ & zÉÊ»PÀ»A¸É PÉÆqÀÄwÛzÀÄÝzÀÝ®èzÉ, ¢£ÁAPÀ:27.10.2009 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® PÀÄrvÀzÀ CªÀÄ°£À°è D±ÀæAiÀÄ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°ègÀĪÀ vÀ£Àß ªÁ¸ÀzÀ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀªÀ£É ¥ÀwßUÉ «£Á:PÁgÀt CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr, ªÀiÁ£À¹ÃPÀ & zÉÊ»PÀ»A¸É ¤Ãr, ¤£ÉÆßA¢UÉ ¸ÀA¸ÁgÀ ªÀiÁqÀĪÀÅ¢®è ªÀÄ£É ©lÄÖ ºÉÆÃUÀÄ JAzÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ ºÁQzÀÝjAzÀ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀ UÀȺÀt ªÉÄʪÉÄÃ¯É ¹ÃªÉÄJuÉÚ¸ÀÄjzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨ÉAQºÀaÑPÉÆAqÀÄ DvÀäºÀvÉåUÉ ¥ÀæAiÀÄwß¹gÀĪÀÅzÁV »A¸ÉUÉƼÀ¥ÀlÖ UÀȺÀtÂ, PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

: ªÀgÀzÀQëuÉ QgÀÄPÀļÀ, UÀȺÀt zÀÆgÀÄ :

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ J£ï.f.N.§qÁªÀuÉ ¤ªÁ¹, UÉÆêÀzsÀð£ï vÀAzÉ £ÀgÀ¹AUÀgÁªï 27 ªÀµÀð, MPÀÌ®ÄvÀ£À EªÀ£ÀÄ £ÀUÀgÀzÀ wªÀiÁä¥ÀÆgÀÄ ¥ÉÃmÉ §qÁªÀuÉAiÀÄ 24 ªÀµÀðzÀ AiÀÄĪÀwAiÀÄ£ÀÄß MAzÀÄ ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä £ÀUÀzÀĺÀt ªÀgÀzÀQëuÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ: 21.04.2007 gÀAzÀÄ ²æà «ÃgÀ±ÉʪÀ PÀ¯Áåt ªÀÄAl¥ÀzÀ°è ¸ÀA¥ÀæzÁAiÀÄzÀAvÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ ¥Àw, ªÀiÁªÀ, CvÉÛ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉà E§âgÀÆ ¸ÉÃj, UÉÆêÀzsÀð£ï E¢ÃUÀ ©.J.¥Á¸ï ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ CªÀ¤UÉ ¸ÀPÁðj £ËPÀj ¸À®ÄªÁV £ÀUÀzÀÄ:50,000/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß vÀªÀgÀĪÀģɬÄAzÀ vÀAzÀÄ PÉÆqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ ªÀiÁ£À¹ÃPÀ &zÉÊ»PÀ»A¸É PÉÆnÖgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ »A¸ÉUÉƼÀ¥ÀlÖ UÀȺÀt ¢£ÁAPÀ:27.10.2009 gÀAzÀÄ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ ¤zÉÃð±À£ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ £ÉÃvÁf£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

: ªÀåQÛ PÁuÉ :

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ vÁ®ÆPÀ J¯É©ZÁÑ° UÁæªÀÄ ¤ªÁ¹, §¶Ãgï CºÀäzï vÀAzÉ zÁzÁ¸Á§ 57 ªÀµÀð, EªÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 24.09.2009 gÀAzÀÄ £ÁUÀ®¢¤ßUÉ ºÉÆÃUÀĪÀÅzÁV ºÉý ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ FªÀgÉUÀÆ ªÁ¥Á¸ï §A¢gÀĪÀÅ¢®è PÁuÉAiÀiÁVgÀĪÀ ªÀåQÛAiÀÄÄ ¸ÁzsÁgÀt ªÉÄÊPÀlÄÖ, 5'-3" JvÀÛgÀ, ¸ÁzsÁPÉA¥ÀÄ §tÚ, GzÀÝ ªÀÄÄR, ¨ÉÆüÀÄvÀ¯É ¸ÀtÚzÁzÀ ©½«ÄøÉ, ºÉÆA¢zÀÄÝ, PÀ£ÀßqÀ, »A¢ ªÀÄvÀÄÛ vÉ®UÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛzÀÄÝ, ©½AiÀÄ vÀÄA§Ä vÉÆý£À CAV, ©½AiÀÄ vÉÆý£À§¤AiÀÄ£ï ªÀÄvÀÄÛ §tÚzÀ®ÄAV zsÀj¹zÀÄÝ FªÀgÉUÀÆ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÆ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀĽªÀÅ zÉÆgÉwgÀĪÀÅ¢®èªÉAzÀÄ PÁuÉAiÀiÁVgÀĪÀ ªÀåQÛAiÀÄ ¥ÀÄvÀæ ªÀĺÀäzï zÁªÀÇzï ¢£ÁAPÀ: 27.10.2009 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ AiÀÄgÀUÉÃgÁ ¥ÉưøÀÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹, vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï C¥ÀWÁvÀ AiÀÄĪÀPÀ ¸ÁªÀÅ :-

UÁæ«ÄÃt oÁuÉ :¢. 27-10-09 gÀAzÀÄ gÁwæ ¸ÀaãÀ vÀAzÉ ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà ¨ÉãÀÆgÀ ¸Á: ©zÁÝ¥ÀÆgÀ PÁ®¤ UÀÄ®§UÁð EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀA PÉJ 32 J¸ï 6401 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ UÉÆüÁ(©) UÁæªÀÄzÀ ®PÀ̪ÀÄä zÉêÀ¸ÁÜ£ÀPÉÌ ºÉÆÃV zÉêÀgÀÄ ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É D¼ÀAzÀ ZÉPÀÌ ¥ÉÆøÀÖ jAUÀ gÉÆÃqÀ PÀqɬÄAzÀ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀĪÁUÀ »gÁ¥ÀÆgÀ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ »gÁ¥ÀÆgÀ PÁæ¹£À §®UÀqÉAiÀÄ ©æÃrÓUÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ C¥sÀWÁvÀ ¥ÀqɹzÀjAzÀ vÀ¯ÉUÉ ¨Áj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄÈvÀÛ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀĺÁAvÀ¥Àà ¸Á: ©zÁÝ¥ÀÆgÀ PÁ®¤ UÀÄ®§UÁð EªÀgÀÄ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀÄ®§UÁð UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

CAUÀr PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt :

§æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉ :¢. 26-10-09 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è ²æÃ.fvÉÃAzÀæ vÀAzÉ «¯Á¸À UÁA¢ü, ¸Á|| ZÀPÀæPÀmÁÖ UÁfÃ¥ÀÆgÀ UÀÄ®§UÁðgÀªÀgÀ QgÁuÁ CAUÀrAiÀÄ ±ÀlgÀ Qð ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt, QAUï ¸ÉÊeï ¹UÀgÉÃmï 40 ¥ÁPÉÃmï, UÉÆïïØ ¥ÁåPï ¹UÀgÉÃmï 100 ¥ÁPÉÃmï, ªÀiÁtÂPÀZÀAzÀ UÀÄlPÁ 2 ¨ÁPïì, «Ã¯ïì ¹UÀgÉÃmï 100 ¥ÁPÉÃmï, LzÀÄ UÀuÉñÀ ©r §AqÀ¯ï »ÃUÉ MlÄÖ gÀÆ.17,290/- £ÉÃzÀݪÀÅUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

Tuesday, October 27, 2009

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 27-10-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 27-10-2009

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ. UÀÄ£Éß £ÀA. 247/09 PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 23-10-09 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ zÀÄUÁð¯Á® vÀAzÉ ¹ÃvÁgÁªÀÄ ±ÀªÀiÁð ¸Á: gÁWÀªÉÃAzÀæ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ PÀtÂÚ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¨ÉAUÀ¼ÀÆjUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ, AiÀiÁ ¢£ÁAPÀ 25-10-09 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0700 UÀAmÉUÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¨ÁrUɬÄAzÀ ªÁ¸ÀªÁVgÀĪÀ qÁ: ¸ÀĤî vÀ¥Éì EªÀgÀÄ ¥sÉÆ£À ªÀÄÄSÁAvÀgÀ w½¹zÉÝãÉAzÀgÉ AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV®Ä Qð ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ w½¹gÀÄvÁÛgÉ ¢£ÁAPÀ 26-10-09 gÀAzÀÄ ¨ÉAUÀ¼ÀÆj¤AzÀ ©ÃzÀgÀUÉ ªÀÄgÀ½ §AzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV®£ÀÄß £ÉÆÃqÀ®Ä AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ Qð ªÀÄÄjzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄAiÀÄÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ C®ägÁªÀ£ÀÄß PÀ©âtzÀ gÁr¤AzÀ ªÀÄÄjzÀÄ CzÀgÀ°ènÖzÀ 1] £ÀUÀzÀÄ ºÀt 1,00,000/- gÀÆ 2] 90 UÁæA §AUÁgÀzÀ 4 §¼ÉUÀ¼ÀÄ C.Q 90,000/- 3] 30 UÁæA §AUÁgÀzÀ ªÀÄAUÀ¼À ¸ÀÆvÀæ C.Q 30,000/- 4] 10 UÁæA §AUÁgÀzÀ ¯ÁPÉÃl C.Q 10,000/-MlÄÖ 2,30,000/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ §AUÁgÀzÀ C¨sÀgÀtUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß ¢£ÁAPÀ 24/25-10-09 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.
¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 245/09 PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ B 26/10/09 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà zÀ±ÀgÀxÀ vÀAzÉ ¸ÉÃlªÁf ¸Á : eÉÆò £ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁðzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ B 25,26/10/09 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀUÀqÀzÀ ±ÉrØ£À CAUÀrAiÀÄ »A¢£À vÀUÀqÀ JwÛ M¼ÀUÉ ºÉÆÃV 1) vÁªÀÄæzÀ vÁlÄUÀ¼ÀÄ 15 PÉ.f CQ 6000=00 2) »vÁÛ¼É vÁlÄ 10 PÉ.f 3500=00 3) »vÁÛ¼É §ÄnÖ 20 PÉ.f C.Q 7500=00 4) dªÀÄð£À vÀªÁ ªÀÄvÀÄÛ PÀqÁ¬Ä 10 PÉ.f C.Q 1600-00 »ÃUÉ MlÄÖ 18600=00 ¨ÉïɪÀżÀî ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 244/09 PÀ®A 324, 504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ B 26/10/2009 gÀAzÀÄ 1300 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà gÀ¦üÃPÀ vÀAzÉ gÀeÁPÀ«ÄAiÀiÁå «ÄzÉð ªÀAiÀĸÀÄì 18 ªÀµÀð eÁ B ªÀÄĹèA G B DmÉÆà jPÁë ZÁ®PÀ ¸Á B ZÀÄr UÀ°è ¨sÁ°Ì gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁðzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÉªÉ£ÀAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ : 26/10/2009 gÀAzÀÄ 1230 UÀAmÉUÉ ¨sÁ°Ì ¸ÀzÀÄÎgÀÄ ¹éÃl ºË¸À JzÀgÀÄUÀqÉ DgÉÆæ ¥sÀPÀÄæ¢Ý£À ºÁUÀÄ vÁ°Ã§ vÀAzÉ ¥Á±Áå«ÄAiÀiÁå E§âgÀÄ ºÀtzÀ «µÀAiÀÄzÀ°è dUÀ¼À ªÀiÁrPÉƼÀÄîwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢ gÀ¦üÃPÀ dUÀ¼À ©r¹®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆæ ¥sÀPÀÄæ¢Ý£À EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÀ¦üÃPÀ EªÀjUÉ “ J ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É ¤Ã£ÀÄ JPÉ £ÀqÀÄªÉ §gÀÄwÛ CAvÁ J¯Éè MAzÀÄ ¸ÉÃ§Ä ºÀtÂÚ£À ¨sÀArAiÀÄ ªÉÄðzÀÝ ¸ÉÃ§Ä PÉÆAiÀÄĪÀ §vÁ¬Ä vÉUÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §®UÉÊ vÉÆgÀÄ ¨ÉgÀ½UÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 172/09 PÀ®A 324, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 26-10-09 gÀAzÀÄ 1000 UÀAmÉUÉ ¦AiÀiÁ𢠲æà ªÀi˯Á£À vÀAzÉ ªÀĸÁÛ£À¸Á§ WÉÆqÀªÁr ªÀAiÀÄ 35 ªÀµÀð eÁw: ªÀÄĹèA G: qÉæöʪÀgï ¸Á: qÁPÀļÀV EªÀgÀÄ qÁPÀļÀV UÁæªÀÄ¢AzÀ ±Á¯Á ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß MAzÀÄ ªÁå£ïzÀ°è PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CPÀÌ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ªÀ¹A vÀAzÉ C¨Áâ¸À° «ÄÃgÀ¸Á§ªÁ¯É ªÀAiÀÄ 22 ªÀµÀð ¸Á: MvÀV ¸ÀzÀå C«ÄÃgÁ¨ÁzÀªÁr ºÁUÀÆ ¨sÁªÀ ªÀÄĸÁ vÀAzÉ ªÀĹÃzÀ¸Á§ ¦ÃgÀeÁzÉ ªÀAiÀÄ 40 ªÀµÀð eÁw: ªÀÄĹèA G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: «ÄÃgÀUÀ£À½î vÁ : ¤®AUÁ f: ¯ÁvÀÄgÀ (JªÀiï.J¸ï) E§âgÀÆ PÀÆr ¦üAiÀiÁð¢UÉ J ªÀÄUÀ£É »AzÉ zÀĨÁ¬ÄUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀ ºÀtªÀ£À£ÀÄß ªÁ¥À¸ÀÄì PÉÆÃqÀÄ CAvÁ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁr §rUɬÄAzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 173/09 PÀ®A 324, 504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 26/10/2009 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. ªÀ¹A vÀAzÉ C¨Áâ¸ÀC° «ÄÃgÀ¸Á§ªÁ¯É ªÀAiÀÄ 22 ªÀµÀð eÁw: ªÀÄĹèA G: «zsÁåyð ¸Á: NvÀV ¸ÀzÀå C«ÄÃgÁ¨ÁzÀªÁr EªÀgÀ vÁ¬Ä ºÀwÛgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¦ügÁå¢AiÀÄ aPÀÌ¥Áà ªÀÄĸÁ EªÀgÀ ºÀwÛgÀ ¦ügÁå¢AiÀÄ ªÀiÁªÀ ªÀi˯Á£Á¸Á§ vÀAzÉ ªÀĸÀÛ£À¸Á§ WÉÆÃgÀªÁr ªÀAiÀÄ 35 ªÀµÀð ¸Á: qÁPÀļÀV EvÀ£ÀÄ ºÉÆÃgÀzÉñÀPÉÌ ºÉÆÃUÀ® §AUÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ ºÀt vÉUÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ CzÀ£ÀÄß §¼À¹ ºÉÆÃgÀ zÉñÀPÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 26-10-09 gÀªÀÄzÀÄ 1000 UÀAmÉUÉ C«ÄÃgÁ¨ÁzÀªÁrAiÀÄ §¸ï ¤¯ÁÝt ºÀwÛgÀ DgÉÆæ ªÀi˯Á£Á EvÀ¤UÉ ¦ügÁå¢AiÀÄÄ vÀ£Àß vÁ¬Ä ªÀÄvÀÄÛ aPÀÌ¥Áà PÉÆlÖ ºÀt PÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆæ EvÀ£ÀÄ AiÀiÁªÀ ºÀt PÉÆÃqÀĪÀÅ¢zÉ £ÀªÀÄä vÀAzÉUÉ ºÉÆÃV PÉüÀÄ CAvÁ ¦ügÁå¢UÉ JqÀ vÉÆqÀgÀAiÀÄ ªÉÄÃ¯É UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄĸÁ EvÀ¤UÉ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ §®UÉÊ ºÉ§âgÀ½UÉ PÀaÑzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 173/09 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ B 26-10-09 gÀAzÀÄ 0945 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ©ÃzÀgÀ ªÀÄ£Àß½î gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É PÀÄA¨ÁgÀªÁqÀ §¸ÀªÉñÀégÀ ZËPÀ DZÉ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀABPÉJ-32 PÀÆå 4772 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ªÉÆúÀ£À vÀAzÉ PÀAmÉ¥Áà ¨ÉÆüÀ£ÀªÀgÀ 23 ªÀµÀð, °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á ºÀ¼ÀzÀPÉÃj vÁ f ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ JzÀÄgÀĤAzÀ DgÉÆæ zsÀ£ÀgÁd ¸ÁCA¨ÉÃqÀÌgÀ PÁ¯ÉÆä DmÉÆà £ÀA.PÉJ-38 3087 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ gÁAUï ¸ÉÊqï¢AzÀ vÀ£Àß DmÉÆêÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄzÀÝjAzÀ §®vÉÆqÉUÉ ¨sÁj ¥ÉmÁÖV J®Ä§Ä ªÀÄÄj¢gÀÄvÀÛzÉ. JqÀUÀtÄÚ, JqÀ ºÀuÉUÀÆ ¸ÀºÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. DgÉÆæ £ÀAvÀgÀ NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 174/09 PÀ®A 279, 338 L¦¹:-
¢£ÁAPÀB 26-10-09 gÀAzÀÄ 1200 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ©ÃzÀgï ªÀĺÁ«ÃgÀ ªÀÈvÀÛzÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ¸ÉÌöÊ ¯ÉÊ£ï ºÉÆÃmÉ® JzÀÄgÀÄUÀqÉ DgÉÆæ £ÁgÁAiÀÄt vÀAzÉ PÁ²£ÁxÀ ¸Á ºÁ®»¥ÀàgÀUÁAªÀ vÁ¨sÁ°Ì mÁæöåPÀÖgï £ÀA. PÉJ-39 n-794-795 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß mÁæöåPÀÖgÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ gÀ¸ÉÛ §¢¬ÄAzÀ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ¸ÉÆä @ UÀAUÁA©PÁ vÀAzÉ ZÀAzÀæPÁAvÀ EªÀ¼À£ÀÄß rQÌ ºÉÆqÉzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ PɼÀUÉ ©¢zÀÄÝ CªÀ¼À ªÀÄÄRzÀ PÀtÂÚ£À ºÀwÛgÀzÀ ZÀªÀÄð ¸ÀÄ°zÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Raichur District Reported Crimes

: ¤µÉÃzsÁeÉÕ G®èAX¹, PÀvÀðªÀå ¤gÀvÀ C¢üPÁjUÀ¼À PÀvÀðªÀåPÉÌ CrØ :

vÀÄAUÀA¨sÀzÀæ JqÀzÀAqÉ ªÀÄÄRå PÁ®ÄªÉAiÀÄ ¤ÃgÀÄ PÉƣɨsÁUÀzÀ gÉÊvÀjUÀÆ ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀ jÃwAiÀÄ°è ¥ÀÆgÉʸÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ªÀiÁ£Àå f¯Áè¢üPÁjUÀ¼ÀÄ & f¯Áè zÀAqÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ vÀÄAUÀ¨sÀzÀæ JqÀzÀAqÉ PÁ®ÄªÉAiÀÄ ¸ÀÄvÀÛ 100 «ÄÃlgï CAvÀgÀzÀ°è ¤µÉÃzsÁeÉÕ ºÉÆgÀr¹zÀÄÝ ¤ÃgÁªÀj E¯ÁSÁ C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, PÀAzÁAiÀÄ & ¥Éưøï E¯ÁSÉAiÀÄ C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ/¹§âA¢AiÀĪÀgÀ ¨sÀzÀævÉAiÀÄ°è PÉƣɨsÁUÀzÀ gÉÊvÀjUÉ ¤ÃgÀÄ ¸ÀgÀ§gÁdÄ PÀvÀðªÀåzÀ°è ¤gÀvÀgÁVzÁÝUÀ, ¢£ÁAPÀ:26.10.2009 gÀAzÀÄ 11.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ vÁ®ÆPÀ E.eÉ.¨ÉƪÀÄä£Á¼À ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°è ºÀjAiÀÄÄwÛgÀĪÀ «vÀgÀuÁ PÁ®ÄªÉ ¸ÀASÉå:45 ZÉÊ£ï.345 gÀ ºÀwÛgÀ ¥ÉÊ¥ï Ol¯Émï ¤Ãj£À ¸ÀgÀ§gÁdÄ PÀÄjvÀÄ CAiÀÄå£ÀUËqÀ vÀAzÉ CªÀÄgÀ¥Àà ¨Éë£Á¼À ºÁUÀÆ EvÀgÉà 150-200 d£ÀgÀÄ CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁqÀÄvÀÛ, PÀ®Äè ªÀÄtÄÚ vÀÆgÁqÀÄvÀÛ §AzÀÄ PÀvÀðªÀå ¤gÀvÀ ¤ÃgÁªÀj E¯ÁSÁ C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, PÀAzÁAiÀÄ & ¥Éưøï E¯ÁSÉAiÀÄ C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ/¹§âA¢AiÀĪÀgÀ ªÉÄÃ¯É ºÀ¯Éè ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ²æà ªÀÄAdÄ£ÁxÀ.©. QjAiÀÄ EAf¤AiÀÄgï G¥À-PÁ®ÄªÉ¸ÀA:1, ¤ÃgÁªÀj E¯ÁSÉ vÀÄ«ðºÁ¼À gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ vÀÄ«ðºÁ¼À ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹, vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

: ºÁªÀÅ PÀaÑ, ¨Á®PÀ ¸ÁªÀÅ :

°AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ vÁ®ÆPÀ ªÀAzÀ° ºÉƸÀÆgÀÄUÁæªÀÄ ¤ªÁ¹, AiÀÄ®èªÀÄä-AiÀĪÀÄÄ£À¥Àà zÀA¥ÀwUÀ¼À 14 ªÀµÀðzÀ ¥ÀÄvÀæ ªÀįÉèñÀ£ÀÄ, ¢£ÁAPÀ:26.10.2009 gÀAzÀÄ 0800 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀAzÀ°ºÉƸÀÆgÀÄ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀÀ°èAiÀÄ ºÉÆ®z°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ºÁªÀÅ PÀaÑzÀÄÝ PÀÆqÀ¯Éà D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÁV¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀiÁUÀðzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ªÀÄÈvÀ£À vÁ¬Ä PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ºÀnÖoÁuÉ ¥ÉưøÀgÀÄ DPÀ¹äPÀ ¸ÁªÀÅ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

: ZÀ°¸ÀÄwÛzÀÝ JwÛ£À §ArAiÀÄ ªÉÄðAzÀ DPÀ¹äPÀªÁV PɼÀUÉ ©zÀÝ AiÀÄĪÀPÀ£À ¸ÁªÀÅ :

ªÀiÁ£À« vÁ®ÆPÀ PÀA§¼ÀwÛ UÁæªÀÄ ¤ªÁ¹, DzÉ¥Àà vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄ¥Àà 30 ªÀµÀð EªÀ£ÀÄ, ¢£ÁAPÀ:26.10.2009 gÀAzÀÄ 1230 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ PÀA§¼ÀwÛ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀÀ°ègÀĪÀ ºÉÆ®¢AzÀ JwÛ£À §ArAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀiÁgɪÀÄä zÉë zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ PÀ°è£À ªÉÄÃ¯É §ArUÁ° ºÀwÛPɼÀUÉ E½zÁUÀ §ArAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ DzÉ¥Àà ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à §Ar¬ÄAzÀ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÄÝ CªÀ£À ºÉÆmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É §ArAiÀÄ UÁ° ºÁAiÀÄÄÝ ºÉÆÃV ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ PÀÆqÀ¯Éà 108 CA§Ä¯É£ïì ªÁºÀ£ÀzÀ°è gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯Áè D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÁV¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀiÁUÀðzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ªÀÄÈvÀ£À vÀAzÉ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« ¥ÉưøÀgÀÄ DPÀ¹äPÀ ¸ÁªÀÅ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Monday, October 26, 2009

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 26-10-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 26-10-2009
ºÀ½îSÉÃqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 170/09 PÀ®A 454, 457, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 24-10-2009 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀĨsÁµÀ vÀAzÉ «ÃgÀ¥Áà UÀAUÁ 37 ªÀµÀð, ¸Á. ºÀ½îSÉÃqÀUÉ PÉ®¸ÀzÀ ¤«ÄvÀå ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀPÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀw vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV®Ä ªÀÄÄAzÉ ªÀiÁr ªÀÄ®VPÉÆAqÁUÀ ¸ÀĪÀÄÁgÀÄ 1700-2200 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ M¼ÀUÉ £ÀÄVÎ ªÀÄ£ÉAiÀÄ C¯ÁägÀzÀ°èzÀÝ §AUÁgÀzÀ ªÀqÀªÉUÀ¼ÀÄ C.Q. gÀÆ. 60,000/- UÀ¼ÀµÀÄÖ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ(.) CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ DzsÁgÀ¢AzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 317/09 PÀ®A 279, 338, 304 (J) L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 24-10-2009 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è DgÉÆæ UÀt¥Àw@¯ÉÆÃPÉñÀ, 26 ªÀµÀð, ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀA. PÉJ-32/JZï-437 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ, ¸Á. ªÀÄÆUÀ£ÀÆgÀ ºÁUÀÆ UÁæªÀÄzÀ §¸ÀªÀgÁd E§âgÀÄ PÀÆr ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀA. PÉJ-32/JZï-437 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ, ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÁºÀ£ÀzÀ ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à d®¸ÀAV PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛ §¢AiÀÄ ªÀÄgÀPÉÌ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É(.) CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ DzsÁgÀ¢AzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 111/09 PÀ®A 304 ( ©), 302 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 04-06-09 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ¸ÁAvÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ vÀÄPÁgÁªÀÄ gÁoÉÆÃqï 45 ªÀµÀð, ¸Á. zÉëxÁAqÁ gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ¼À ªÀÄzÀĪÉAiÀÄÄ DgÉÆæ ZÀAzÀæPÁAvÀ FvÀ£À eÉÆvÉAiÀiÁVzÀÄÝ, ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ 1 wAUÀ¼À £ÀAvÀgÀ¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À ªÀÄUÀ½UÉ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ Q±À£ï, 2) Q±À£ï vÀAzÉ vÉdÄ, 3) ¸ÀgÀ¸Àéw UÀAqÀ Q±À£À, 4) ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ Q±À£ï, 5) «zÁå¨Á¬Ä UÀAqÀ ¥ÀæPÁ±À J®ègÀÄ ¸Á. ºÀvÁå¼À xÁAqÁ gÀªÀgÉ®ègÀÆ ¸ÉÃj vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÉaÑ£À ªÀgÀzÀQëuÉ gÀÆ. 51000/- ºÁUÀÆ §AUÁgÀ vÀgÀĪÀAvÉ QgÀÄPÀļÀ PÉÆlÄÖ, ¢£ÁAPÀ 24-10-09 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ ¸ÉÃj vÀ£Àß ªÀÄUÀ½UÉ ªÉÄÊAiÉįÁè ºÉÆqÉzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ(.) CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉ DzsÁgÀ¢AzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 100/09 PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 25-10-09 gÀAzÀÄ 1730 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw. dUÀzÉë UÀAqÀ «±Àé£ÁxÀ ®µÀÌgÀ ªÀAiÀÄ 32 ªÀµÀð eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ G: CAUÀ£ÀªÁr PÁAiÀÄðPÀvÉð ¸Á: C°AiÀÄA§gÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ C°AiÀÄA§gÀ UÁæªÀÄzÀ CAUÀ£ÀªÁr ±Á¯É ¸ÀASÉå 04 gÀ°è ¢£ÁAPÀ 23, 24-10-09 gÀ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ CAUÀ£ÀªÁr ±ËZÁ®AiÀÄzÀ ¨ÁV®Ä ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr CqÀÄUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èlÖ 1) MAzÀÄ ¹®égÀ ¨sÀUÉÆÃt C.Q 850/ 2) MAzÀÄ ¹®égÀ dUÀ 3) ¹®égÀ UÁè¸À 16 4) ¹Öî §ÄnÖ 5) MAzÀÄ C®Æå«Ä¤AiÀĪÀÄ ªÀÄgÀ ªÀÄvÀÄÛ gÀhįÉÆÃr J®èªÀÇ ¸ÉÃj C.Q 1950=00 gÀÆ £ÉÃzÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¤ÃrüzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 243/09 PÀ®A 324, 354, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ B 24/10/09 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠣ÁUÀªÀiÁä UÀAqÀ PÁ²£ÁxÀ ªÀAiÀÄ 30 ªÀµÀð G: ªÀÄ£É PÉ®¸À eÁw °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á: ©ÃzÀgÀ ¨ÉøÀ ¨sÁ°Ì J.¦.JA.¹. ¥Áèl £ÉÆÃqÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ C°èAiÉÄà EzÀ DgÉÆævÀgÁzÀ gÀ« ºÁUÀÆ E£ÉÆßçâ£ÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¤Ã£ÀÄ AiÀiÁgÀ ¥Áèl £ÉÆÃqÀ®Ä §A¢¢ CAvÁ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ ªÀiÁ£À ¨sÀAUÀ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ PÉÊ»ÃrzÀÄ J¼ÉzÀÄ jhÄAeÁ ªÀÄÄ¶× ªÀiÁr MvÀÄÛ »ÃrzÀÄ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Raichur District Reported Crimes

PÉÆý ¥ÀAzÀåzÀ dÆeÁl 8 d£ÀgÀ §AzsÀ£À £ÀUÀzÀÄ ºÀt 3700/- gÀÆ/ MAzÀÄ CmÉÆà jPÁë ªÀÄvÀÄÛ 2ªÉÆèÁ¬Ä¯ï d¦Û


 

¢£ÁAPÀ 25.10.2009 gÀAzÀÄ 1730 UÀAmÉUÉ AiÀÄgÀUÉÃgÁ ¥ÉưøÀ oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ ªÀÄ°AiÀiÁ¨Á¢AzÀ D±Á¥ÀÆgÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ §¢AiÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è wªÀÄä¥Àà vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà ºÁUÀÆ EvÀgÉ 7 d£ÀgÀÄ ¸ÉÃj PÉÆý ¥ÀazÁåzÀ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁÝUÀ AiÀÄgÀUÉÃgÁ ¹¦L gÀªÀgÀ £ÉÃvÀÈvÀézÀ°è ¦.J¸ï.L AiÀÄgÀUÉÃgÁ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVgÀ ªÀiÁr DgÉÆævÀjAzÀ PÉÆý ¥ÀAzÀåzÀ dÆeÁlPÉÌ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 3700/- gÀÆ., MAzÀÄ CmÉÆà jPÁÕ ªÀÄvÀÄÛ 2 ªÉÆèÁ¬Ä¯ï ¥sÉÆãÀUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 


C£À¢üÃvÀÈvÀªÁV PÀ¼Àî¨snÖ ¸ÁgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ DgÉÆævÀgÀ §AzsÀ£À


 

ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ¥ÉưøÀ oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ §AiÀiÁå¥ÀÄgÀ vÁAqÁzÀ°è ¢£ÁAPÀ 25.10.2009 gÀAzÀÄ 0600 UÀAmÉUÉ ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà £ÁAiÀÄPÀ FvÀ£ÀÄ ºÁUÀÆ EvÀgÉ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ ¸ÉÃj PÀ¼Àî¨sÀnÖAiÀÄ£ÀÄß vÀAiÀiÁj¹ C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ¦.J¸ï.L ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ DgÉÆævÀjAzÀ 5 °Ãlgï PÀ¼Àî¨snÖ ¸ÁgÁ¬Ä C.Q gÀÆ: 500/- d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ
C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

1] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 271/2009 PÀ®A 279, 337, 338 L.¦.¹ ¸À»vÀ 183 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ: 25-10-2009 gÀAzÀÄ 8-30 J.JAzÀ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ gÁd±ÉÃRgÀ vÀAzÉ UÀÄgÀÄ¥ÁzÀ¥Àà ªÀÄÄvÀÛV EªÀgÀÄ vÀªÀÄä PÁgÀ £ÀA. PÉ.J 28 J-4222 £ÉÃzÀÝgÀ°è ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À¢AzÀ qÁªÀtUÉÃjUÉ J£À.ºÉZÀ. 13 gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ºÉÆgÀnzÁÝUÉÎ PÀÆPÀ£À¥À½î ºÀwÛgÀ vÀ£Àß UÁrAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀÆè ªÀiÁrzÀÝjAzÀ »A¢¤AzÀ ¯Áj £ÀA. PÉ.J 32 J- 7207 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ºÀ¸ÉãÀ C° vÀAzÉ ªÀÄPÀ§Æ® ±ÉÃR EªÀ£ÀÄ ªÁºÀ£À¢AzÀ ªÁºÀ£ÀzÀ CAvÀgÀªÀ£ÀÄß PÁAiÀÄÄÝPÉƼÀîzÉ Nr¹ ¦ügÁå¢zÁgÀgÀ PÁjUÉ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr UÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÄÝ CzÉ. ¦.J¸ï.L. ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 95/2009 PÀ®A 286, 304(J) L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 3 & 5 JPÀì¥ÉÆèùªÀ PÁAiÉÄÝ:

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 25-10-09 gÀAzÀÄ 5-30 ¦JAPÉÌ oÁuÉAiÀÄ°è ¦¹-435 gÀªÀgÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ²æà ¸ÀÄgÉñÀ J.J¸ï.L.gÀªÀgÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°è ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¤AzÀ ¥ÀqÉzÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄÄ ªÀ¸ÀƯÁVzÀÄÝ, ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ gÁªÀÄ¥Àà EªÀgÀ aPÀÌ¥Àà£ÁzÀ AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀ¥Àà vÁ¬Ä FgÀªÀé ZÀ®ªÁ¢, ªÀ:45ªÀµÀð eÁ:ZÀ®ªÁ¢, G:MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á:CA¨ÉÃqÀÌgÀ £ÀUÀgÀ, PÀÄPÀ£ÀÆgÀ FvÀ£ÀÄ ¥Àæw¢£À zÀAvÉ EAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É §»zÉð¸ÉUÉ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ PÁéj PÀqÉUÉ ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆæ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ EªÀgÀ PÁéj ¨Áè¸ÀÖ¤AzÀ DvÀ¤UÉ ¥ÉlÄÖ©zÀÄÝ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, ¸ÀzÀgÀ WÀl£ÉAiÀÄÄ EAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 6-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ dgÀÄVzÀÄÝ, ¸ÀzÀj PÁéjAiÀÄ ªÀiÁ°ÃPÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃwAiÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¥ÀæPÁgÀ ¦.J¸ï.L. PÀÄPÀ£ÀÆgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

ºÀ¯Éè ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

ZËPÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ:¢. 25-10-09 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5 UÀAmÉ ¸ÀƪÀiÁjUÉ ²æà ªÀĺÀäzÀ ±À¦ü vÀAzÉ ¨Á§Ä«ÄAiÀiÁ ¨ÁgÀÄzÀªÁ¯É ¸Á:UÉÆüÁ ZËPï UÀÄ®§UÁð FvÀ¤UÉ F »AzÉ PÉÆlÖ ºÀtzÀ «µÀzÀ°è 1)CªÀÄäzÀ C° ªÀÄvÀÄÛ E£ÀÄß E§âgÀÄ ¸Á:EªÀÄ° ªÉÆúÀ¯Áè UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ vÀqÉzÀÄ PÉʬÄAzÀ, PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ §UÉÎ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄ°AzÀ ZËPï ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

£É¯ÉÆÃV oÁuÉ : ¢. 25-10-09 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß ²æà ²ªÀ°AUÀ¥Àà vÀAzÉ eÉmÉÖÃ¥Àà ªÀiÁAUï ¸Á:- ¸ÉÆ£Àß vÁ; eÉêÀVð gÀªÀgÀÄ zÀ£À ªÉĬĹPÉÆAqÀÄ ªÁ¥Á¸À gÁAiÀÄ¥Àà£À ºÉÆîzÀ ºÀwÛgÀ §gÀĪÁUÀ gÁAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ ¥ÁAiÀÄ¥Àà §dAwæ ¸Á; ¸ÉÆ£Àß EªÀgÀÄ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°è ©vÀÄÛªÀÅzÀ£ÀÄß ©lÄÖ §AzÀÄ «:uÁ PÁgÀt dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ºÉÆÃqÉ §qÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ £É¯ÉÆÃV oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

§æºÀä¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ :   ¢£ÁAPÀ: 25/10/09 gÀAzÀÄ PÀzÀA¨Á ¨Ágï dªÀ½ PÁA¥ÉèÃPïì ¸ÀÄ¥ÀgÀ ªÀiÁPÉðl UÀÄ®§UÁðzÀ°è ªÀÄzÁåºÀß 4:30 UÀAmÉUÉ 3 d£ÀgÀÄ ¨ÁjUÉ §AzÀÄ PÀÄrzÀÄ £ÀAvÀgÀ ©®Äè PÉÆqÀĪÀ¢®èªÉAzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ ªÉÃlgÀ¤UÉ ¨Ál°¬ÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ £ÀAvÀgÀ gÁwæ 8:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¨Á¥ÀÄ£ÀUÀgÀ ªÀiÁAUÀgÀªÁr UÀ°èAiÀÄ 15-20 d£ÀgÀÄ UÀÄA¥ÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ vÀ®ªÁgÀ, ªÀÄZÀÄÑ, ªÀÄvÀÄÛ qÉÆuÉÚ, »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨ÁjUÉ §AzÀÄ J.¹ UÁè¸ï, mÉç¯ï, ¦üæÃd UÀ¼É®èªÀÅ MqÉzÀÄ CAzÁdÄ gÀÆ.50,000/- ºÁ¤Ä¥Àr¹zÀ §UÉÎ PÀzÀA¨Á ¨ÁgÀ£À ²æà ¥Àæ±ÁAvÀ gÀªÀgÀÄ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzsÀ §æºÀä¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt:

±ÀºÁ¥ÀÄgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ: ¢£ÁAPÀ 25/10/09 gÀAzÀÄ EA¢gÁ £ÀUÀgÀ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ zÀ°ègÀĪÀ ²æà gÁd±ÉÃRgÀ vÀAzÉ zÉëAzÀæ¥Àà ¥ÀvÁÛggÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä CAUÀrAiÀÄ£ÀÄß ¸ÁAiÀÄAPÁ® ªÀÄÄZÀÄѪÁUÀ CAUÀrAiÀÄ°è£À ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄ EqÀ®Ä £ÉÆÃqÀĪÁUÀ MAzÀÄ ¥Áè¹ÖPï qÀ©âAiÀÄ°è EzÀÝ ªÀÄAUÀ¼À¸ÀÆvÀæ ºÁUÀÆ EvÀgÉ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ EgÀ°®è UÁ§jAiÀiÁV J¯Áè PÀqÉ ºÀÄqÀÄPÁqÀ¯ÁV ¹QÌgÀĪÀ¢®è. ¨É½UÉάÄAzÀ §AzÀ VgÁQUÀ¼À°è AiÀiÁgÉÆà D qÀ©âAiÀÄ°èzÀÝ §AUÁgÀ ¸ÁªÀiÁªÀÄ£ÀÄUÀ¼À MlÄÖ 471 UÁææA vÀÆPÀzÀ ««zsÀ §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀtUÀ¼ÀÄ MlÄÖ C.Q 6,52,000.00 £ÉßÃzÀÄÝ AiÀiÁgÉÆ C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ §UÉÎ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

C£ÉÊwPÀ ¸ÀA§AzsÀ PÉÆ¯É :-

±ÀºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ :- ¢. 25-10-09 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£ÉÉ ¸ÀĨsÁµÀ vÀAzÉ §¸À°AUÀ¥Áà C¼Àî¼ÉÆî ¸Á:¨sÀAPÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ¤ÃgÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ ºÀtªÀÄAvÀgÁAiÀÄ PÀAlÆf gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£À EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀwAiÉÆA¢UÉ C£ÉÊwPÀ ¸ÀA¨sÀAzÀ ElÄÖPÉÆArzÀÝjAzÀ, vÀPÀgÁgÀÄ vÉUÉzÀÄ »A¢¤AzÀ §AzÀÄ PÉÆqÀ°¬ÄAzÀ ªÀÄÈvÀ¤UÉ vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÉ ºÉqÀQ£À ªÉÄÃ¯É ªÀÄvÀÄÛ PɼÀUÉ ºÉÆqÉzÀÄ ¨Áj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ PÉÆ¯É ªÀiÁrzÀÄÝ CzÉ. CAvÁ ²æêÀÄw gÀvÀäªÀiÁä UÀAqÀ ¸ÀĨsÁµÀ C¼ÉÆî½î ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ±ÁºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

Sunday, October 25, 2009

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 25-10-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 25-10-20009
©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 108/09 PÀ®A 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 21-10-2009 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 0500 UÀAmÉUÉ UÉÆïÉSÁ£Á ©ÃzÀgÀzÀ°è EgÀĪÀ ¦üAiÀiÁ𢠲æà JA.J. ªÀÄÄTÃvï vÀAzÉ JA.J. ªÉÆûvï RÄgɲ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð G: eÉ.E. ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA. 5-3-214 UÉÆïÉSÁ£Á ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ¨ÁrUÉ ªÀÄ£É ªÉÆzÀ®£Éà CAvÀ¹Ü£À°è EnÖzÀ MAzÀÄ J¯ï¦f ºÉZï¦ SÁ° UÁå¸ï ¹¯ÉAqÀgï C/Q gÀÆ. 1,400/- ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀÅzÀÄ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀŪÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ CAvÀ ¢£ÁAPÀ 24-10-2009 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁðzÀÄ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 164/09 PÀ®A 87 Pɦ PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 24-10-09 gÀAzÀÄ 1230 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ UÁA¢ü UÀAd J¦JA¹ PÀbÉÃjAiÀÄ »AzÀÄUÀqÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É DgÉÆæ QæµÀÚ vÀAzÉ ¸ÀAUÀAiÀiÁå §ZÁÑ, 36 ªÀµÀð, ¸Á ¥À£À¸Á® vÁ°ÃªÀÄ ©ÃzÀgÀ ºÁUÀÆ E£ÀÄß LzÀÄ d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ºÀt ºÀaÑ ¥ÀtÚ PÀnÖ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA¨Á E¸Ààl dÆeÁl CqÀÄwÛzÁÝUÀ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢ ºÁUÀÄ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr £ÀUÀzÀÄ ºÀt 1275=00 gÀÆ¥Á¬Ä ºÁUÀÄ 52 E¸Ààl J¯ÉUÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁr CgÉÆævÀjUÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 109/09 PÀ®A 427, 448, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 15-10-2009 gÀAzÀÄ 0030 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼ÁzÀ C§ÄÝ® gÀ»ÃªÀÄ vÀAzÉ ±ÉÃR C§ÄÝ® ¸ÀvÁÛgÀ 2) C§ÄÝ® d°Ã® vÀAzÉ ±ÉÃR C§ÄÝ® ¸ÀvÁÛgÀ. ¸Á: ©ÃzÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¦üÃAiÀiÁ𢠲æà JA.r ²gÁd vÀAzÉ JA.r. §²ÃgÀ CºÀäzï SÁ£À ªÀAiÀÄ: 58 ªÀµÀð G: ¸ÀgÀPÁj £ËPÀgÀ. ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA. 5-1-180 SÁf¥ÀÆgÁ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ° Cwà .PÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¦üÃAiÀiÁð¢UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ ¯Ánæãï PÉÆÃuÉ PÀqÀ« ºÁQgÀÄvÁÛgÉ ªÀÄvÀÄÛ PÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 24/10/09 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀt:

D¼ÀAzÀ ¥Éưøï oÁuÉ:¢£ÁAPÀB 24/10/09 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁíöå£À 01-30 ¦.JªÀiï ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ CtÚ¥Àà ªÀÄÆPÀ£ÀªÀgÀ ¸Á: PÀtªÀĸÀ FvÀ£ÀÄ ²æêÀÄw ²ªÀªÀÄä UÀAqÀ ¢:CA§tÚ ¸Á:PÀtªÀĸÀ gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ²ªÀªÀÄä½UÉ PÀÄrAiÀÄ®Ä ºÀt PÉÆqÀĪÀAvÉ PÉýzÁUÀ ²ªÀªÀÄä¼ÀÄ ºÀt PÉÆqÀzÀ PÁgÀt ¥ÀæPÁ±À£ÀÄ ²ªÀªÀÄä½UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ CªÀ¼À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èAiÉÄà CªÀ¼À£ÀÄß PɼÀUÉ £ÀÆQ zÉÆqÀØ PÀ°è¤AzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É JwÛ ºÁQ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹ PÉÆ¯É ªÀiÁrzÀ §UÉÎ ²æà ªÀĺÉñÀ vÀAzÉ CA§tÚ ªÀÄÆPÀ£ÀªÀgÀ ¸Á: PÀtªÀĸÀ gÀªÀgÀÄ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ D¼ÀAzÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

zÀgÉÆÃqÉUÉ ºÉÆAzÀÄ ºÁQzÀªÀgÀ §AzsÀ£À:

UÀÄ®§UÁð UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ:¢£ÁAPÀ: 24/10/09 gÀAzÀÄ ²æà Dgï, « ºÀ¼ÀUÉÆâ ¦J¸ïL (PÁ&¸ÀÄ) UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°ègÀĪÁUÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ D¼ÀAzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ©üêÀÄä½î PÁæ¸À §¸ïì ¸ÁÖ¥ï ¥ÀPÀÌzÀ°è PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ ªÀÄÄRPÉÌ §mÉÖ PÀnÖPÉÆAqÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ®è° ºÉÆÃV §gÀĪÀ ªÁºÀ£ÀUÀ½UÉ PÉʪÀiÁr ¤°è¸ÀĪÀÅzÀÄ ªÀiÁqÀÄvÁÛ J®ègÉÆà vÀªÀÄä PÉÊUÀ¼À°è ZÁPÀÄ §rUÉUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ zÀgÉÆÃqÉ ªÀiÁqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ºÉÆAZÀÄ ºÁQPÉÆArgÀĪÀ §UÉÎ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L ²æà Dgï.«.ºÀ¼ÀUÉÆâü gÀªÀgÀÄ mÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢ ªÀÄvÀÄÛ f¯Áè C¥ÀgÁzsÀ ¥ÀvÉÛ zÀ¼ÀzÀ ¹§âªÀÄ¢ AiÉÆA¢UÉ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ©ÃªÀÄä½î PÁæ¸À ¸À«ÄÃ¥À §¸Àì ¸ÁÖ¥À ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV C°è 4-5 d£ÀgÀÄ ¤AvÀÄPÉÆAqÀÄ gÉÆÃrUÉ §gÀĪÀ ºÉÆÃUÀĪÀ ªÁºÀ£ÀUÀ½UÉ PÉʪÀiÁqÀĪÀzÀÄ ªÀiÁqÀÄvÁÛ EzÀÄÝ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À ¯ÉÊn£À ¨É¼ÀQ£À°è CªÀgÀ PÉÊAiÀÄ°è §rUÉ ªÀÄZÀÄÑ ZÁPÀÄ EvÁå¢ ºÀjvÀ DAiÀÄÄzsÀUÀ½zÀÄÝ ªÀÄÄRPÉÌ PÀ¥ÀÄà §mÉÖ PÀnÖPÉÆArzÀÄÝ PÀAqÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ ¸ÀÄ°UÉ ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆAZÀÄ ºÁQzÀ §UÉÎ RavÀ ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ zÁ½ ªÀiÁqÀ®Ä CªÀgÀ°è 4 d£À ¹QÌ ©¢ÝzÀÄÝ E£ÀÆß E§âgÀÆ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ ¹QÌ ©zÀݪÀgÀ£ÀÄßß »rzÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV vÁªÀÅ vÀªÀÄä°èzÀÝ ªÀÄZÀÑ ºÁUÀÆ ZÁPÀÄ §rUɬÄAzÀ gÉÆÃrUÉ ºÉÆÃV §gÀĪÀ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ¤°è¹ CªÀjUÉ ºÉzÀj¹ PÀtÚ°è SÁgÀ¥ÀÄr ºÁQ CªÀjAzÀ ºÀt ºÁUÀÆ ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ D¨sÀgÀt PÀ¹zÀÄ PÉƼÀÄîªÀÅ ¸ÀÄ°UÉ ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆA¢ PÁQzÀ §UÉÎ M¦àPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä ºÉ¸ÀgÀÄ 1.ªÀĺÀäzÀ E¨Áæ»A vÀAzÉ ¸ÀįÁÛ£À¸Á§ ±ÉÃPÀ ¸Á:ºÁUÀgÀUÁ PÁæ¸À ¸Àé¥Áß ºÉÆmÉî ºÀwÛgÀ UÀÄ®§UÁð 2.ªÀĺÀäzÀ ¦ÃgÉÆÃd vÀAzÉ SÁ¹A«ÄAiÀiÁ ¥ÀÄgÀlªÁ¯Éà ¸Á:ªÀĢãÁ PÁ®¤ ±ÀºÁ f¯Á¤ zÀUÁð ºÀwÛgÀ UÀÄ®§UÁð 3.ªÉÄÊ£ÉÆâݣÀ vÀA ªÀĺÀäzÀ AiÀiÁ¹Ã£À ¸Á:»ÃgÁ¥ÀÆgÀ vÁ:f:UÀÄ®§UÁð 4.±ÀgÀvÀ vÀAzÉ £ÀªÀgÀ¸À G¥ÁzÁåAiÀÄ ¸Á:¨Á¥ÀÄ£ÀUÀgÀ UÀÄ®§UÁð CAvÀ w½¹zÀÄÝ CªÀgÀ CAUÀ±ÉÆÃzsÀ£É¬ÄAzÀ ªÀÄÄRPÉÌ PÀnÖPÉÆAqÀ PÀ¥ÀÄà §mÉÖ ,MAzÀÄ ªÀÄZÀÄÑ, MAzÀÄ ¥ÀÄqÀQAiÀÄ°è SÁgÀ¥ÀÄr, MAzÀÄ ZÁPÀÄ, §rUÉ ºÁUÀÆ £ÉÆÃQAiÀiÁ PÀA¥À¤AiÀÄ ºÀ¼ÉAiÀÄ 5 ªÉÆèÉÊ®UÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀÄ ºÀt MlÄÖ 20900/- gÀÆ ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ DmÉÆà jPÁë £ÀA PÉJ 32 J-9668, ªÉÆøÉÊ PÉJ32/AiÀÄÄ1038 £ÉÃzÀݪÀÅUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ. Nr ºÉÆÃzÀªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV C¯ÁèªÀÅ¢ÝãÀ vÀAzÉ gÀÄPÉÆäâÝãÀ ¸Á:»gÁ¥ÀÆgÀ vÁ:f:UÀÄ®§UÁð ªÀÄvÀÄÛ E¥sÁð£À vÀAzÉ eÁ«ÃzsÀ ¸Á:»ÃgÁ¥ÀÆgÀ CAvÀ w½¹zÀÄÝ. D¥Á¢vÀgÀ «gÀÄzÀÝ UÀÄ®§UÁð UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt:

PÀªÀįÁ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ:¢£ÁAPÀ 24-10-2009 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 19-15 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÉÆøÉÊ £ÀA.PÉ.J32/PÉ1659 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÀªÁgÀ «ÃgÀtÚ vÀA/ UÀÄgÀÄ¥ÁzÀ¥Àà UÀÄvÁÛ ¸Á|| UÉÆÃV (PÉ) vÁ||f|| UÀÄ®§UÁð FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃ.¸ÉÊ£ÀÄß ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ §AzÀÄ PÀªÀįÁ¥ÀÆgÀ PÀqÉUÉ §gÀĪÁUÀ PÀªÀÄ®¥ÀÆgÀ ¸À«ÄÃ¥ÀzÀ aA¢ §¸ÀªÀtÚ UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ 2 JvÀÄÛUÀ¼ÀÄ ºÉÆqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ M§â ªÀåQÛUÉ ªÀÄvÀÄÛ JwÛUÉ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÄÝ JvÀÄÛUÀ½UÉ ºÁUÀÆ JvÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ªÀåQÛUÉ WÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ ªÉÆà ¸ÉÊ ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ ¸ÀºÀ gÉÆÃqï ªÉÄÃ¯É ©zÀÄÝ ¨sÁjUÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖ §UÉÎ ²æà CA¨ÁgÁAiÀÄ vÀA/ UÀÄgÀÄ¥ÁzÀ¥Àà UÀÄvÁÛ ¸Á|| UÉÆV (PÉ) vÁ||f|| UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ PÀªÀÄ®¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀgÀPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

C¸Áé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀt:

ªÀqÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ:CgÀtå E¯ÁSÉAiÀÄ°è PÁªÀ®ÄUÁgÀ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ UÀAUÀ¥Áà vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Áà ºÀÄqÉzÀ ¸Á:PÀAzÀ½î FvÀ£ÀÄ ¢:23-10-09 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 9 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¥Àæw ¢ªÀ¸ÀzÀAvÉ PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ ¸ÁAiÀiÁAPÁ® ªÀÄ£ÉUÉ ªÀÄgÀ½ ¨ÁgÀzÀ PÁgÀt J¯Áè PÀqÉ ºÀÄqÀÄPÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¢:24/10/09gÀAzÀÄ zÀ£ÀPÁAiÀÄ®Ä ºÉÆÃVzÀÝ ¹zÀÝ¥Áà vÀAzÉ ªÀÄgÉ¥Áà EvÀ£ÀÄ UÀtUÀ¥Àà£À ±ÀªÀ £ÉÆÃr DvÀ£À ºÉAqÀwUÉ w½¹zÁUÀ ªÀÄÈvÀ£À ºÉAqÀw ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ªÀÄUÀ ¸ÉÊzÀ¥Áà ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖ §UÉÎ zÀÈqsÀ¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ. ªÀÄÈvÀ UÀAUÀ¥Àà£ÀÄ ¥Àæw ¢£À gÁwæ ªÀÄzÉå ¸ÉªÀ£É ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ ªÀÄzsÀå ¸ÉêÀ£ÉAiÀÄ £À±ÉAiÀÄ°è ©zÀÄÝ CxÀªÁ ºÀÈzÀAiÀÄ WÁvÀ¢AzÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀĪÀ §UÉÎ ±ÀAPÉ ªÀåPÀÛ ¥Àr¹ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀÄÝ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄ°AzÀ ªÀqÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀgÀPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Raichur District Reported Crimes

ªÀĺÉÃAzÀæ §Ä¯ÉÃgÉÆà ªÁºÀ£ÀPÉÌ ¯Áj rQÌ E§âgÀ ¸ÁªÀÅ .


 

¢£ÁAPÀ 24.10.2009 gÀAzÀÄ 01.00 UÀAmÉUÉ DzÉÆä¬ÄAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ PÀqÉUÉ ªÀĺÉÃAzÀæ §Ä¯ÉÃgÉÆà ¦PÀ¥ï £ÀA§gÀ J¦21/JPïì 9585 £ÉÃzÀÝgÀ°è ºÀ¹ ªÉÄt¹£ÀPÁ¬Ä ¯ÉÆÃqï ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ZÁ®PÀ ¨ÁµÁ FvÀ£ÀÄ M§â ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ zsÀqsɸÀÆUÀÆgÀÄ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀ£Áìj gÀ¸ÉÛ ¸À«ÄÃ¥ §gÀÄwÛzÁÝUÀ »A¢¤AzÀ ¯Áj £ÀA§gÀ PÉJ-32 J-9558 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆgÀnÖzÀÝ §Æ¯ÉÃgÀÆ ¦PÀ¥ï ªÁºÀ£ÀPÉÌ rQÌ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ªÀĺÉÃAzÀæ §Ä¯ÉÃgÉÆà ªÁºÀ£ÀªÀÅ ¥À°ÖAiÀiÁVzÀÄÝ, CzÀgÀ°è ZÁ®PÀ ¨sÁµÁ ªÀÄvÀÄÛ ªÁºÀ£ÀzÀ°è PÀĽwÛzÀÝ E£ÉÆߧ⠪ÀåQÛ UÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. C¥ÀWÁvÀzÀ £ÀAvÀgÀ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¤°è¹ NrºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ²æà gÀ»ªÀiÁ£À ¸Á: ¥ÉzÀÝ¥ÉAqÉPÀgï EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀ QgÀÄPÀļÀ vÁ¼À¯ÁgÀzÉà PÉ£Á°UÉ ºÁj ªÀÄ»¼É ¸ÁªÀÅ

eÁ®ºÀ½î ¥ÉưøÀ oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ UÀAUÁ£ÁAiÀÄPÀ vÁAqÁzÀ CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ UÉãÁå£ÁAiÀÄPÀ FvÀ¤UÉ E§âgÀÆ ºÉAqÀA¢jzÀÄÝ , FvÀ¤UÉ PÀÄrAiÀÄĪÀ ZÀl«zÀÄÝ, PÀÄrAiÀÄ®Ä ºÀt PÉÆqÀĪÀAvÉ vÀ£Àß ªÉÆzÀ°£À ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ ªÀiÁzÉêÀÄä FPÉUÉ MvÁ۬Ĺ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr ªÀiÁqÀÄvÁÛ §A¢zÀÄÝ, EzÀPÉÌ FvÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ E¤ßÃvÀgÀgÀÄ ¥ÀæZÉÆÃzÀ£É ¤Ãr FPÉAiÀÄ£ÀÄß Nr¹©qÀÄ ,zÀÄrAiÀÄ®Ä ºÉÆÃzÀ JgÀqÀ£ÉAiÀÄ ºÉAqÀwAiÀÄ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÉÆÃt CAvÀ ºÉüÀÄwÛzÀÄÝ, EªÀgÀÄ ¤ÃqÀÄwÛzÀÝ ªÀiÁ£À¹zPÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀªÀ£ÀÄß vÁ¼À¯ÁgÀzÉà ªÀiÁzɪÀÄä¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ 21.10.2009 gÀAzÀÄ 1730 UÀAmÉUÉ vÀªÀÄä vÁAqÁzÀ ¥ÀPÀÌzÀ°èzÀÝ PÉ£Á°£À ¤ÃjUÉ ©zÀÄÝ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ ,¸ÀzÀj ªÀÄÈvÀ¼À ±ÀªÀªÀÅ ¢£ÁAPÀ 24.10.2009 gÀAzÀÄ vÉðzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ ªÀÄÈvÀ¼À ªÀÄUÀ PÀæµÀÚ¥Àà vÀAzÉ CªÀÄgÉñÀ FvÀ£ÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ
C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

1] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 209/2009 PÀ®A 279, 304(J) L.¦.¹ ¸À»vÀ 187L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 24-10-09 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 9-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ PÉÆ¥Àà¼À-VtÂUÉÃgÁ gÉÆÃqÀ £À¸ÀgÀ¥ÀàUËqÀ UËqÀgÀ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ¸À«ÄÃ¥À §¸Á¥ÀÇgÀ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ ¦AiÀiÁð¢ AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀ¥Àà vÀAzÉ UÀƼɥÀà ªÀiÁåUÀ¼ÀªÀĤ ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß PÁPÀ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¥ÀQÃgÀ¥Àà ºÁUÀÆ EvÀgÉ d£ÀgÉÆA¢UÉ vÀ£Àß ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É PÉÆ¥Àà¼À PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ J¸ï.«.PÉ §¸ï £ÀA PÉ.J-37/6435 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß §¸Àì£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ºÉÆgÀnzÀÝ ¥ÀQÃgÀ¥Àà EvÀ£À ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ »A¢¤AzÀ §AzÀÄ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ CªÀ£À vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj UÁAiÀĪÁV ªÉÄzÀļÀÄ, ªÀiÁA¸À ºÉÆgÀUÉ §AzÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀ §¹ì£À ZÁ®PÀ §¸Àì£ÀÄß C°èAiÉÄà ©lÄÖ NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. ¦.J¸ï.L. PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 75/2009 PÀ®A 279, 337, 338, 304(J) L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ 21-10-2009 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 4-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ ¥ÀgÀ£ÀUËqÀ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ ªÀÄÈvÀ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ¥Àà gÀªÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ PÁgÀlV UÁæªÀÄ¢AzÀ ªÁ¥À¸ï aPÀ̪ÀiÁ¢£Á¼À UÁæªÀÄPÉÌ DgÉÆæ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ¥Àà£À §eÁeï ¨ÁPÀìgï ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉ.J.27/eÉ-4376 £ÉÃzÀÝgÀ°è §gÀÄwÛzÁÝUÀ £ÀªÀ°-PÀ£ÀPÀVj gÉÆÃr£À°è DgÉÆæ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ¥Àà FvÀ£ÀÄ ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀlÄ gÀ¸ÉÛ wgÀÄ«£À°è UÁrAiÀÄ£ÀÄß ¹Ìqï ªÀiÁr PÉqÀ«zÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ ¥ÀgÀ£ÀUËqÀ gÀªÀgÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ°AzÀ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÄÝ CzÀjAzÀ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ¥Àà¤UÉ vÀ¯ÉUÉ, §®UÉÊ ªÀÄÄAUÉÊUÉ, JqÀ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ ¥ÀgÀ£ÀUËqÀ FvÀ¤UÉ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ CzÉ. £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀgÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è£À DgÉÆæ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ¥Àà FvÀ£À£ÀÄß E¯Áeï PÀÄjvÀÄ UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR®Ä ªÀiÁrzÁÝUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 24-10-2009 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁå£Àí 1-30 UÀAmÉUÉ E¯Áeï ¥sÀ°¸ÀzÉà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ CzÉ. ¦.J¸ï.L. PÀ£ÀPÀVj oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

                        

Saturday, October 24, 2009

Bidar District Daily Crime Update - 24-10-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 24-10-20009

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 169/09 PÀ®A 392 L¦¹ ;-

¢£ÁAPÀ 23-10-09 gÀAzÀÄ 2230 UÀAmÉUÉ ¦gÁå¢ ¢Ã°¥À vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ ©gÀVPÀgÀ ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð ¸Á: ¨sÁ°Ì gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ CªÀ£À ¸ÀA§A¢ü gÀ« vÀAzÉ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ PÁjUÁgÀ E§âgÀÆ ªÀiÁ°PÀgÀ ºÀt vÀgÀ®Ä ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀPÉÌ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃV ºÀt vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2 UÀAmÉUÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ¢AzÀ ªÀÄgÀ½ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀÄÄUÀÄ£ÀÄgÀÄ PÁæ¸ï zÁn §AzÁUÀ 1500 UÀAmÉUÉ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É 3 d£À ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¤°è¹ E¸Áä¬Ä® JA§ÄªÀªÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ PÁgÀzÀ ¥ÀÄr PÀtÂÚUÉ JgÀazÀjAzÀ ¥ÀPÀÌzÀ ºÉÆîzÀ°è PÀgÉzÉÆAiÀÄÄÝ ¦üAiÀiÁ𢠺ÀwÛgÀ¢AzÀ 35000=00 ºÁUÀÆ MAzÀÄ £ÉÆÃQAiÀiÁ ªÉƨÉÊ® CA.Q 1000=00 ºÁUÀÆ gÀ« EvÀ¤UÉ »rzÀÄ DvÀ£À §½ EzÀÝ MAzÀÄ £ÉÆÃQAiÀiÁ ªÉƨÉÊ® CA.Q 1000=00 PÀ¹zÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆVgÀÄvÁgÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Raichur District Reported Crimes

¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ vÁ®ÆQ£À §Æ¢ªÁ¼ÀzÀ ¥ÀæUÀw UÁæ«ÄÃt ¨ÁåAPÀ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrzÀÝ CAvÀgÀ gÁdå DgÉÆævÀ£À §AzsÀ£À

¢£ÁAPÀ: 26-05-09 gÀAzÀÄ gÁwæ¬ÄAzÀ ¨É¼ÀV£À eÁªÀzÀªÀgÉUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ vÁ®ÆQ£À ¥ÀæUÀw UÁæ«ÄÃt ¨ÁåAPÀ §Æ¢ªÁ¼À PÁåA¥À£À°è EgÀĪÀ ¨ÁåAQ£À QqÀQ ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¥ÀwÛ §AUÁgÀ ºÁUÀÆ ºÀt ElÖ ¸ÉÃ¥sï ¯ÁPÀgï£ÀÄß DQìd£ï ¹¯ÉAqÀgï ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¸ÉÃ¥sï ¯ÁPÀgÀ£ÀÄß PÀmï ªÀiÁr ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 33 ®PÀë ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ¥ÀwÛ ElÖ §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrzÀ §UÉÎ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.150/09 PÀ®A. 457, 380 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¥Á¸ÀuÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

¸ÀzÀj ¥ÀæPÀgÀtzÀ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß ªÉÊeÁÕ¤PÀ jÃwAiÀÄ°è PÉÊPÉÆArzÀÄÝ ¸ÀzÀj ¥ÀæPÀgÀtzÀ vÀ¤SÉUÉ «±ÉõÀ vÀAqÀ gÀa¹ ¥ÀvÉÛ ºÀZÀÄѪÀ°è ¹AzsÀ£ÀÄgÀÄ ¥ÉưøÀgÀÄ AiÀıÀ¹éAiÀiÁVgÀÄvÁÛgÉ.

.

F ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è ªÀĺÁgÁµÀÖç, ¥ÀAeÁ§, bÀwÛøÀUÀqÀ ºÁUÀÆ GvÀÛgÀ¥ÀæzÉñÀzÀ PÀÄSÁåvÀ 4 d£À DgÉÆæUÀ¼ÀÄ F PÀÈvÀå ªÀiÁrzÀ §UÉÎ ¥ÀvÉÛ DVzÀÄÝ ªÀĺÁgÁµÀÖçzÀ «±Áé¸À UÀįÁ¨ïgÁªï¹AUÀ£ï vÀAzÉ UÀįÁ§gÁªï¹AUÀ£ï, ªÀAiÀÄ:45 ªÀµÀð, G: ¯ÁjZÁ®PÀ eÁw: ªÀiÁ° ¸Á: PÀªÀįÁ¥ÀÆgÀ, vÁ®ÆPÀ ªÉƹð, f¯Áè CªÀÄgÁªÀw EvÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr EªÀ¤AzÀ 370 UÁæA §AUÁgÀ C:Q:gÀÆ. 6 ®PÀë , PÀÈvÀåPÉÌ G¥ÀAiÉÆÃV¹ C±ÉÆÃPÀ¯ÉïÁåAqÀ ¯Áj £ÀA.¹f.-04/eÉJ-5181 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß C:Q:gÀÆ.12 ®PÀë, §¼Áîj ¸ÀAUÀ£ÀPÀ®Äè ¥ÀæUÀw UÁæ«ÄÃt ¨ÁåAQ£À°è PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrzÀ 7 JQìÃqï AiÀÄÄ.¦.J¸ï. ¨Áålj & MAzÀÄ E£ïªÀlðgï C:Q:gÀÆ. 70 ¸Á«gÀ, ºÁUÀÆ PÀÈvÀåPÉÌ G¥ÀAiÉÆÃV¹zÀ UÁå¸ïPÀlÖgï ¹¯ÉAqÀgï ºÁUÀÄ E¤ßvÀgÀ G¥ÀPÀgÀtUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÆèÉÊ® ºÁUÀÄ ¹ªÀiïPÁqÀðUÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÛªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ. MlÄÖ CAzÁdÄ ªÉÆvÀÛ 18,70,000-00.

DgÉÆævÀgÀÄ PÀ¼ÉzÀ 2 ªÀµÀðUÀ½AzÀ §¼Áîj f¯Éè¬ÄAzÀ ºÉÊzÁæ¨Á¢UÉ ¸ÀzÀj ¯ÁjAiÀÄ°è ªÀiÁåUÀ¤Ã¸ï C¢gÀÄ ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ F CªÀ¢üAiÀÄ°è ¨ÁåAPÀÄUÀ¼À §UÉÎ ªÀiÁ»w ¸ÀAUÀ滹 PÀÈvÀå £ÀqɹzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

F DgÉÆæUÀ¼ÀÄ PÀ¼ÉzÀ PÉ®ªÀÅ ªÀµÀðUÀ½AzÀ GvÀÛgÀ ¨sÁgÀvÀzÀ PÉ®ªÀÅ gÁdåUÀ¼À°è EzÉà vÀgÀºÀ UÁæ«ÄÃt ¨ÁåAPÀÄUÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÆ PÀ¼ÀĪÀÅ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À°è UÁå¸ï ¹¯ÉAqÀgïUÀ¼À£ÀÄß G¥ÀAiÉÆÃV¹ PÀ¼ÀªÀÅ, zÀgÉÆÃqÉ EvÀgÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è ¨sÁVAiÀiÁVgÀĪÀ §UÉÎ w½zÀħA¢gÀÄvÀÛzÉ.


 

EzÉà DgÉÆævÀgÀÄ §¼Áîj f¯ÉèAiÀÄ ¸ÀAUÀ£ïPÀ®Äè ¥ÀæUÀw UÁæ«ÄÃt ¨ÁåAPÀ£À PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹ «¥sÀ®ªÁzÀ §UÉÎ ºÁUÀÆ ¸ÀAqÀÆj£À ¥ÀæUÀw UÁæ«ÄÃt ¨ÁåAPÀ£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrzÀ §UÉÎ M¦àPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

MlÄÖ 4 d£À DgÉÆævÀgÀÄ PÀÈvÀåzÀ°è ¨sÀsÁVAiÀiÁVzÀÄÝ,«±Áé¸ÀUÀįÁ¨ïgÁªï¹AUÀ£ï vÀAzÉ UÀįÁ§gÁªï¹AUÀ£ï, EvÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrzÀÄÝ G½zÀ 3 d£À DgÉÆævÀgÀÄ £Á¥ÀvÉÛAiÀiÁVzÀÄÝ CªÀgÀ£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁqÀ®Ä «±ÉõÀ vÀAqÀ PÁAiÀÄðZÀgÀuÉAiÀÄ°è vÉÆqÀVgÀÄvÀÛzÉ.¸ÀzÀj ¥ÀæPÀgÀtzÀ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß ²æà ©.r. r¸ÉÆÃeÁ r.J¸ï.¦. ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ, «±ÉõÀ vÀAqÀzÀ (1) ²æà f. ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ ¦.J¸ï.L., ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt,(2) ²æà ©.L. gÉrØ ¦.J¸ï.L. ¸ÀzÀgÀ§eÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ (3) ²æà CdgÀÄ¢ÝÃ£ï ¥ÉÆæÃ.¦.J¸ï.L., (4) ²æà C¤Ã¯ïPÀĪÀiÁgÀ ¥ÉÆæÃ. ¦.J¸ï.L., (5) ²æà ¤gÀAd£ï ¥ÉÆæÃ. ¦.J¸ï.L. (6) ²æà «PÀæA¹AºÀgÉrØ ¦¹-248 (7) gÀ¸ÀÆ®SÁ£À ¦.¹.53 (8) U˸À¥ÁµÁ ¦¹-502 (9) ¹zÀÝ°AUÀAiÀÄå ¦.¹.712 EªÀgÀÄ 2 wAUÀ¼À PÁ® ¸ÀvÀvÀªÁV ±Àæ«Ä¹ «±ÉõÀ D¸ÀQÛ ªÀ»¹ F ¥ÀæPÀgÀt ¥ÀvÉÛ ªÀiÁqÀĪÀ°è AiÀıÀ¹éAiÀiÁVgÀÄvÁÛgÉ.


 

EªÀgÀ PÁAiÀÄðªÀ£ÀÄß ²æà n.Dgï. ¸ÀÄgÉñÀ, L.¦.J¸ï., J¸ï.¦. gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ ¥Àæ¸ÀÀÀA²¹zÀÄÝ ¸ÀÆPÀÛ §ºÀĪÀiÁ£À ¤ÃqÀ°zÁÝgÉ.


 

¥ÀævÉåÃPÀ JgÀqÀÄ PÀqÉ E¸ÉàÃmï dÆeÁl DgÉÆævÀgÀ §AzsÀ£À,gÀÆ 26095/- d¦Û

¢£ÁAPÀ 24.10.2009 gÀAzÀÄ 22.45 UÀAmÉUÉ ªÀiÁ£À« £ÀUÀgÀzÀ C¥ÀuÁð mÁQù£À ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ©.J£ï Dgï PÁA¥ÉèPÀë ªÀÄÄAzÉ EgÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ E¸ÉàÃl dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ ¥Àæ¸ÁzÀ vÀAzÉ §®gÁªÀÄ ºÁUÀÆ E£ÀÆß½zÀ 7 d£À DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß ²æà JªÀiï eÉ, zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ ¦.J¸ï.L (PÁ.¸ÀÄ) ªÀiÁ£À« ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ ,zÀ¸ÀÛVgÀ ªÀiÁr DgÉÆævÀjAzÀ E¸ÉàÃl dÆeÁlPÉÌ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 25,700/- d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

¢£ÁAPÀ 23.10.2009 gÀAzÀÄ 2000 UÀAmÉUÉ ªÀĹÌAiÀÄ d£ÁzsÀð£À EªÀgÀ PÀnÖUÉ CqÉØAiÀÄ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ E¸ÉàÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ DgÉÆævÀgÁzÀ gÁªÀÄtÚ vÀAzÉ ©üêÀÄtÚ ºÁUÀÆ E¤ßÃvÀgÀ 4 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: ªÀÄ¹Ì EªÀgÀ£ÀÄß ²æà GzÀAiÀÄgÀ« ¦.J¸ï.L ªÀÄ¹Ì ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ ,zÀ¸ÀÛVgÀ ªÀiÁr E¸ÉàÃl dÆeÁlPÉÌ ¸ÀA§AzÀ¥ÀlÖ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 395/- ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ªÉÆèÁ¬Ä¯ï d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

±ÁºÁ¥ÀÆgÀ oÁuÉ : ¢ :15-09-09 gÀAzÀÄ ©ÃªÀÄtÚ vÀAzÉ zÉëAzÀæ¥Àà £Á¬ÄPÉÆÃr ¸Á:rVÎ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ mÁæöåPÀÖgï £ÀA PÉJ-33 n-1663 ,1664 £ÉßÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸ÀAUÀtÚ£À PÀnÖUÉAiÀÄ CqÉجÄAzÀ PÀnÖUÉAiÀÄ vÀÄAqÀÄUÀ¼À£ÀÄß ºÉÃjPÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ±ÉÆÃ¯É ¯ÉOmï ¥ÀPÀÌzÀ°è mÁæPÀÖgï ZÁ®PÀ£ÀÄ mÁæöåPÀÖgÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀÄwÛzÁÝUÀ mÁæöåPÀÖgÀzÀ PÉÆAr ªÀÄÄjzÀÄ ©zÁÝUÀ mÁæöåPÀÖgÀzÀ mÁæ°AiÀÄ vÀÄAr£À ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀ ©ÃªÀÄtÚ vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Àà ºÀ¼É¥ÉÃoÀ FvÀ£ÀÄ PɼÀUÉ ©zÀÝ ¥ÀjuÁªÀÄ¢AzÀ CªÀ£À vÀ¯ÉUÉ ¥ÉmÁÖV gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ CªÀ£À£ÀÄß G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ªÀiÁºÁgÁµÀÖçzÀ C²é¤ D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ G¥ÀZÁgÀ ¥ÀqÉAiÀÄÄvÁÛ ¢£ÁAPÀ. 22-09-09 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É.CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ±ÁºÁ¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ

ºÀ¯Éè ¥ÀæPÀgÀt :-

avÁÛ¥ÀÆgÀ oÁuÉ :¢ 23-10-09 gÀAzÀÄ gÁwæ ²æà avÀÛtÚ vÀAzÉ ¸Á§tÚ zÁåªÀ£ÀÆgÀ gÀªÀgÉÆA¢UÉ ¸ÁAiÀħtÚ vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà zÁåªÀ£ÀÆgÀ EªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄUÀ먀 ºÁQzÀ vÉÆUÀj PÀnÖUÉAiÀÄ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆ ¸ÀÄnÖzÀÄÝ F «µÀAiÀÄzÀ°è «:£Á PÁgÀt dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁrzÀ §UÉÎ ¸À°è¹zÀ zÀÄgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

ªÀÄÄAeÁUÀævÀ PÀæªÀÄ :-

    

§æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉ :¢ 23-10-09 ªÀÄzsÁåºÀß ¥À©èPï UÁqÀð£ï ºÀwÛgÀ M§â ªÀåQÛ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¤AvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV§gÀĪÀ ºÉÆÃV §gÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ, CAf¸ÀÄvÁÛ, gËrvÀ£À ¥ÀæzÀ²ð¸ÀÄvÁÛ ¨sÀAiÀiÁ£ÀPÀ ªÁvÁªÀgÀt ¤«Äð¹ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ ±ÁAvÀvÉUÉ ¨sÀAUÀ GAlÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀÄjAiÀÄ£À£ÀÄß ¥ÉmÉÆæðAUÀ ¹§âA¢ »rzÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV, CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀĺÉñÀ vÀAzÉ zsÀ±ÀgÀxÀ zÁªÀf,: 18 ªÀµÀð, ¸Á|| dUÀvï UÀÄ®§UÁð CAvÁ ºÉýzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°è ºÁUÉAiÉÄ ©lÖ°è AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÉÆAzÀÄ WÉÆÃgÀ PÀÈvÀåªÉ¸ÀUÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À «gÀÄzÀÞ §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ
C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

1] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 251/2009 PÀ®A 279, 338 L.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:- 23-10-2009 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5:45 UÀAmÉUÉ UÀAUÁªÀwAiÀÄ NA ¸Á¬Ä DxÉÆðÃ¥ÉrPï D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ JA.J¯ï.¹. §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr UÁAiÀiÁ¼ÀÄ«£À vÁ¬ÄAiÀiÁzÀ ²æêÀÄw £ÁUÀªÀÄä UÀAqÀ J®è¥Àà zÀÄgÀUÀªÀÄä£ÀªÀgï, ªÀAiÀĸÀÄì 32 ªÀµÀð, eÁw: ¹AzsÀƽ G: PÀÄ® PÀ¸ÀÄ§Ä ¸Á: «gÀÄ¥Á¥ÀÆgÀÄ vÁAqÀ-UÀAUÁªÀw EªÀgÀ ºÉýPÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ " EAzÀÄ ¢:- 23-10-2009 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10:00 UÀAmÉUÉ £Á£ÀÄ, £À£Àß UÀAqÀ J®è¥Àà ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄPÀ̼ÁzÀ PÀȵÀÚ ªÀAiÀĸÀÄì 11 ªÀµÀð ªÀÄvÀÄÛ ºÀÄ°UɪÀÄä ªÀAiÀĸÀÄì 5 ªÀµÀð PÀÆrPÉÆAqÀÄ D£ÉÃUÀÄA¢ UÁæªÀÄzÀ°è zÀÄgÀUÀªÀÄÄgÀV Dl DqÀ®Ä ºÉÆÃVzÉݪÀÅ. C°èUÉ ºÉÆÃzÀ ªÉÄÃ¯É £À£Àß UÀAqÀ£ÀÄ ºÉƼɬÄAzÀ «ÄãÀÄ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀĪÀÅzÁV ºÉý ºÉÆÃzÀ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ £Á£ÀÄ, £À£Àß E§âgÀÄ ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ HgÀ ºÉÆgÀVgÀĪÀ HgÀªÀÄä UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌ ¤AvÀÄPÉÆArzÁÝUÀ ªÀÄzsÁåºÀß 12:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÀAUÁªÀw PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ ºÀÄ°UɪÀÄä½UÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ. EzÀjAzÀ CªÀ½UÉ ¸ÉÆAlzÀ ºÀwÛgÀ JqÀUÀqÉ vÉgÉazÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, JqÀUÀqÉ vÉÆqÉUÉ §®ªÁzÀ ¥ÉlÄÖ ©zÀÄÝ DPÉAiÀÄ JqÀUÀqÉ vÉÆqÉ J®Ä§Ä ªÀÄÄj¢zÀÄÝ, JqÀUÀtÂÚ£À ºÀwÛgÀ vÉgÉazÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ZÁ®PÀ£À£ÀÄß «ZÁj¸À®Ä DvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ²æäªÁ¸À vÀAzÉ £ÁUÉñÀégÀ gÁªï, eÁw: PÀªÀÄä ¸Á: ºÉƸÀPÉÃgÁ PÁåA¥ï ªÀÄvÀÄÛ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J-37/ PÀÆå-8119 EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ. ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

Friday, October 23, 2009

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 23-10-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 23-10-2009

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 316/09 PÀ®A 504, 506 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 22/10/09 gÀAzÀÄ 1915 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ²æà C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ gÉêÀ¥Áà ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ-49 ªÀµÀð G-±ÁSÁ¢üÃPÁj eɸÁÌA PÀbÉÃj ºÀÄqÀV EªÀgÀÄ ¦ügÁåzÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ: 22/10/09 gÀAzÀÄ 0930 UÀAmÉUÉ DgÉÆæ gÁªÀÄ°AUÀ ¥ÁnÃ¯ï ¸À: ¹AzsÀ£ÀPÉÃgÁ FvÀ£ÀÄ ºÀÄqÀV eɸÁÌA D¦Ã¹UÉ §AzÀÄ gÁwæ¬ÄAzÀ £ÀªÀÄÆägÀ°è «zÀÄåvÀÛ E¯Áè JAzÀÄ ¨Á¬ÄUÉ §AzÀAvÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¤£ÀUÉ MAzÀÄ UÀwà vÉÆÃj¸ÀÄvÉÛÃ£É ¤Ã£ÀÄ £ÀªÀÄä HjUÉ §AzÀÄ£ÉÆÃqÀÄ CAvÀ ¨ÉÊzÀÄ ºÉzÀj¹ fêÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É. ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÁ£ÀÄ ±ÁSÁ¢ÃPÁj EzÀÄÝ ¢£ÀzÀ 24 UÀAmÉ ±ÁSÉAiÀÄ°è ªÁå¦ÛAiÀÄ°è ¤gÀAvÀgÀ «zÀÄåvÀÛ ¸ÀgÀ§gÁdÄ ¤ªÀðºÀuÉUÁV ¯ÉÊ£ï ¥sÁ®Ö ¸À®ÄªÁV ºÁUÀÆ PÀAzÁAiÀÄ ªÀ¸ÀÆ°UÁV NqÁqÀ¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. PÉ®ªÉÇAzÀÄ ªÉüÉAiÀÄ°è ¯ÉÊ£ï zÀÄgÀ¹ÜAiÀÄ°è EgÀÄvÀÛzÉ DzÀÝjAzÀ ¤gÀAvÀgÀ ¯ÉÊ£ï ¤ÃqÀ®Ä DUÀĪÀÅ¢¯Áè . ¸ÀzÀj gÁªÀÄ°AUï FvÀ£ÀÄ F ªÉÆÃzÀ®Ä ¥sÉƤ£À°è ¨Á¬ÄUÉ §AzÀAvÉ ¨ÉÊ¢gÀÄvÁÛ£É ªÀÄvÀÄÛ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgï ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 170/09 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« JPïÖ :-
¢£ÁAPÀ: 23-10-09 gÀAzÀÄ 0545 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ. ©ÃzÀgï-PÀªÀÄoÁuÁ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É §ÄwÛ §¸ÀªÀtÚ zÉêÀ¸ÁÜ£À ºÀwÛgÀ. DgÉÆæ ªÉƹ£ï C° vÀAzÉ ªÀĺÀäzï gÉÆõÀ£ï C° ¸ÁªÉÄÊ®Ægï ¯Áj £ÀABJ¦-9/AiÀÄÄ 9264 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¤AiÀÄAvÀætªÁUÀ¯ÁgÀzÀÝPÉÌ ªÁºÀ£À ¥À°Ö ªÀiÁr PɼÀV ©Ã½¹zÀÝjAzÀ M¼ÀUÉ EzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. C¨ÉÃzÀ C° vÀAzÉ ªÉĺÀ§Æ¨ï ¸Á¨ï 55 ªÀµÀð, ¸ÁªÉÄÊ®Ægï ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ JqÀUÀqÉ JzÉUÉ, JqÀ ¨sÀPÁ½UÉ M¼À¥ÉlÄÖ DVgÀÄvÀÛzÉ. §® ªÉƼÀPÁ°UÉ ¥ÉmÁÖVgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj DgÉÆæAiÀÄÄ ªÁºÀ£À ¤°è¹ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀt :

UÁæ«ÄÃt oÁuÉ :²æêÀÄw ¸ÀAUÀªÀÄä UÀAqÀ §¸ÀªÀgÁd ©gÁzÁgÀ ¸Á: dA§UÁ(©) vÁ: f: UÀÄ®§UÁð EªÀjUÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2-3 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ºÉÆmÉÖ PÀrvÀ ¨ÉÃ£É EzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ: 20-10-09 gÀAzÀÄ ¸ÀAUÀªÀÄä¼ÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃUÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ ºÉý vÀ£Àß ªÀÄUÀÄ«£ÉÆA¢UÉ ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §AgÀzÀ PÁgÀt J¯Áè PÀqÉ «ZÁj¸À¯ÁV ¥ÀvÉÛAiÀiÁVgÀ°®è £ÀAvÀgÀ ¢ 22-10-09 gÀAzÀÄ §¸ÀªÀgÁd£À ºÉÆ® ¸ÀªÉÃð £ÀA 79 £ÉÃzÀÝgÀ vÉÆÃlzÀ ¨Á«AiÀÄ ¤Ãj£À°è ¸ÀAUÀªÀÄä¼À ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄUÀÄ«£À ±ÀªÀ vÉîÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ w½zÀÄ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV ±ÀªÀUÀ¼ÀÄ ¨Á«AiÀÄ°è vÉîÄwÛzÀÄÝ ¸ÀAUÀªÀÄä½UÉ ºÉÆmÉÖ £ÉÆêÀÅ EzÀÝ PÁgÀt £ÉÆêÀÅ vÁ¼À¯ÁgÀzÉ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ ¢:20-10-09 gÀAzÀÄ ºÉÆîzÀ ¨Á«AiÀÄ°è vÀ£Àß ªÀÄUÀÄ«£ÉÆA¢UÉ ©zÀÄÝ DvÀäºÀvÉå ªÀiÁr PÉÆAqÀ §UÉÎ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄ°AzÀ UÀÄ®§UÁð UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀgÀPÀgÀt zsÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

ªÀÄÄAeÁUÀævÀ PÀæªÀÄ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :

gÉÆÃeÁ oÁuÉ :¢. 22-10-2009 gÀAzÀÄ oÁuÉAiÀÄ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è UÀÄqï ªÀiÁ¤ðAUï PÀvÀðªÀåPÉÌ £ÉëĹzÀ ºÉZï.¹:329 ªÀÄvÀÄÛ ¦¹:916gÀªÀgÀÄ PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄvÁÛ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 5-45 UÀAmÉUÉ ¥ÁZÁ¥ÀÄgÁ «ÃgÀ¨sÀzÉæñÀégÀ UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ E§âgÀÄ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ UÀÄrAiÀÄ »AzÉ PÀvÀÛ®°è ¸ÀA±ÀAiÀiÁ¸ÀàzÀ jÃwAiÀÄ°è ¤AwzÀÄÝ ¸ÀªÀĪÀ¸ÀÛçzÀ°èzÀÄÝzÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃr NqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄw߸ÀÄwÛzÁÝUÀ CªÀgÀ£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ, «¼Á¸À ªÀUÉÊgÉ «ZÁj¸À®Ä vÉÆzÀ®ÄvÁÛ ¸ÀjAiÀiÁzÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À ºÉüÀ°¯Áè, 1) ªÀÄ»§Æ§ vÀAzÉ SÁ°ÃzÀSÁ£ï ªÀAiÀÄ:18 ªÀµÀð, G:¯Áj QèãÀgï, ¸Á:ªÀÄĸÀÛ¥sÁ ¹n ¨ÉÃPÀj ºÀwÛgÀ, ªÀÄ»§Æ§£ÀUÀgÀ UÀÄ®§UÁð 2) C¥sÉÆæÃeï SÁ£ï vÀAzÉ gÀ¸ÀƯï SÁ£ï ªÀAiÀÄ:20ªÀµÀð, G:PÀnÖUÉ ªÀIJãÀzÀ°è PÉ®¸À ¸Á:dªÁºÀgï »Azï ±Á¯É ºÀwÛgÀ, £ÀAiÀiÁªÉÆúÀ¯Áè UÀÄ®§UÁð
CAvÁ ºÉýzÀgÀÄ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ£ÀÄß ºÁUÉAiÉÄà ©lÖ°è AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ ¸ÀéwÛ£À C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ §®ªÁzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ «gÀÄzÀÞ gÉÆÃeÁ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¯ÁVzÉ.

§æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉ ªÀĺÀäzï gÀÄPÉÆäâÝãï vÀAzÉ ¤eÁªÉÆâÝÃ£ï ªÀÄįÁèªÁ¯É, ¸Á||CAdĪÀiÁ£ï ªÀĹÓzï ºÀwÛgÀ, ZÉÆÃmÁgÉÆÃeï UÀÄ®§UÁð EªÀ£ÀÄ 22-10-09 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ dUÀvï ¸ÀPÀð¯ï ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¤AvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV§gÀĪÀ ºÉÆÃV §gÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ, CAf¸ÀÄvÁÛ, gËrvÀ£À ¥ÀæzÀ²ð¸ÀÄvÁÛ ¨sÀAiÀiÁ£ÀPÀ ªÁvÁªÀgÀt GAlĪÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ°è ±ÁAvÀvÉUÉ ¨sÀAUÀ GAlÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ¥ÉmÉÆæðAUÀ PÀvÀðªÀåzÀ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ£ÀÄß »rzÀÄ vÀAzÀÄ oÁuÉUÉ M¦à¹zÀÄÝ §æºÀªÀÄä¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

ºÀ¯Éè ¥ÀæPÀgÀt :

gÉÆÃeÁ oÁuÉ : ¢ 21-10-2009 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß C¯ï-ºÀªÀÄgÁ ¯ÁqÀØ£À°è 1)£À¹gÀįÁè SÁ£ï vÀAzÉ UÀįÁªÀÄ ºÉÊzÀgÀ C°SÁ£ï ¸ÀAUÀqÀ E£ÀÆß 3 d£ÀgÀÄ ¸Á:UÀÄ®§UÁð. gÀªÀgÀÄ CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¯ÁqÀÓ£À gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è UÉÆÃqÉ PÀlÖ¨ÉÃPÉA§ GzÉÝñÀ¢AzÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÀÄwÛUÉ MwÛ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ ¥ÀæAiÀÄwß¹, PÉʬÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr, fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄPÉÌ ¸À°è¹zÀ SÁ¸ÀV zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ gÉÆÃeÁ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

Raichur District Reported Crimes

: C£ÉÊwPÀ ¸ÀA§AzsÀ ºÉÆA¢zÀÝ UÀȺÀtÂAiÀÄ£ÀÄß ¦æAiÀÄPÀgÀ¤AzÀ¯É PÉƯÉ, PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ :

¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ vÁ®ÆPÀ vÀÄ«ðºÁ¼ÀUÁæªÀÄ ¤ªÁ¹, ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà PÉÆýEªÀ£ÀÄ, 8 ªÀµÀðUÀ½AzÀ UÀAqÀ£À£ÀÄß ©nÖgÀĪÀ CzÉà UÁæªÀÄ ¤ªÁ¹, C£ÀߥÀÆtð UÀAqÀ ¨Á¼À¥Àà ºÀqÀUÀ° 35 ªÀµÀð EªÀ¼ÉÆA¢UÉ C£ÉÊwPÀ ¸ÀA§AzsÀ ºÉÆA¢zÀÄÝ «µÀAiÀÄ w½zÀ CªÀ£À vÀAzÉ-vÁ¬Ä, ¸ÀA§A¢üPÀgÉ®è CªÀ¤AzÀ zÀÆgÀªÁVzÀÝjAzÀ, C£ÀߥÀÆtð½UÉ ¢£ÁAPÀ:22.10.2009 gÀAzÀÄ DgÁªÀÄ E®èzÀÝjAzÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è vÉÆÃj¸ÀÄvÉÛãÉAzÀÄ ºÉý ¹AzsÀ£ÀÆjUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ CªÀ¼À£ÀÄß PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ 15.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ£ÀUÀgÀzÀ §¥ÀÆàgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°ègÀĪÀ ºÀ¼ÀîzÀ ºÀwÛgÀ eÁ°VqÀzÀ PɼÀUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¤¤ßAzÀ £À£Àß ¸ÀA§A¢üPÀgÉ®ègÀÆ zÀÆgÀªÁVzÁÝgÉ ¤£ÀߣÀÄß ªÀÄÄV¹AiÉÄà ©qÀÄvÉÛãÉAzÀÄ ºÉý CªÀ¼À ªÉÄʪÉÄÃ¯É ¥ÉmÉÆæÃ¯ï ¸ÀÄjzÀÄ ¨ÉAQ ºÀaÑzÀÄÝ ¸ÀÄlÖ UÁAiÀÄUÀ¼ÁV ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR¯ÁV aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄĪÀ PÁ®PÉÌ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ JA.J¯ï.¹. ªÀÄvÀÄÛ CªÀ¼À ºÉýPÉ ¹éÃPÀÈvÀªÁVzÀÝjAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

: ¥ÀævÉåÃPÀ JgÀqÀÄ gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ, 6 d£ÀjUÉ UÁAiÀÄ :

¢£ÁAPÀ:22.10.2009 gÀAzÀÄ 09.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Àà PÀ¸À£ÀzÉÆrØ EªÀ£ÀÄ ¯Áj¸ÀASÉå: PÉJ.36, 5261 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¹gÀªÁgÀ-gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ & C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹zÀÝjAzÀ, ¤Ã®UÀ¯ï PÁåA¥ï ºÀwÛgÀ ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à ¯Áj ¥À°ÖAiÀiÁVzÀÝjAzÀ ¯ÁjAiÀÄ°è ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄwÛzÀÝ §¸ÀAiÀÄå vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAiÀÄå, ºÀÄ°UÉ¥Àà vÀAzÉ ¥sÀQÃgÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀgÀªÀÄtÚ vÀAzÉ CªÀÄgÀ¥Àà J®ègÀÆ PÀ¸À£ÀzÉÆrØ EªÀgÀÄ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ §¸ÀAiÀÄå PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹, vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:22.10.2009 gÀAzÀÄ 0300 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ PÉ.ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ vÀAzÉ PÉ.gÁªÀÄAiÀÄå ¸Á:ºÀ¼ÉPÉÆÃmÉ, vÁ: ¹gÀUÀÄ¥Àà EªÀ£ÀÄ ªÀiÁgÀÄwPÁgÀÄ ¸ÀASÉå: PÉJ.34, JA©.4455 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥Àwß ¥ÀzÀäeÁ & ªÀ¸ÀÄAzsÀgÁ 70 ªÀµÀð EªÀgÀ£ÀÄß PÀÆræ¹PÉÆAqÀÄ ªÀĹ̥ÀlÖtzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ & C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹, ªÉÃUÀ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ, ¥ÀæPÁ±À ¥ÉmÉÆæÃ¯ï §APï ºÀwÛgÀ ªÉÃUÀ ¤AiÀÄAvÀæPÀUÀ¼ÀÄ EzÀÝ ¸ÀܼÀzÀ ºÀwÛgÀ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ¯Áj¸ÀASÉå:J¦.21,AiÀÄÄ.4759 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ªÉÃUÀªÀ£ÀÄß PÀrªÉÄ ªÀiÁrzÀÝ£ÀÄß UÀªÀĤ¸ÀzÉà »A¢¤AzÀ ¯ÁjUÉ rQÌ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ PÁj£À°è ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄwÛzÀÝ E§âjUÀÆ ºÁUÀÆ ZÁ®PÀ¤UÀÆ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¥ÀzÀäeÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹, vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

: ºÁªÀÅ PÀaÑ, ¨Á®PÀ ¸ÁªÀÅ :

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ vÁ®ÆPÀ PÀ®ªÀ®zÉÆrØ UÁæªÀÄ ¤ªÁ¹, gÀ« vÀAzÉ §ÄqÀØ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ 16 ªÀµÀð EªÀ£ÀÄ, ¢£ÁAPÀ:22.10.2009 gÀAzÀÄ 0830 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ PÀ®ªÀ®zÉÆrØ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀÀ°è ªÉÄêÀÅ vÀgÀ®Ä ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃVzÁÝUÀ ºÁªÀÅ PÀaÑzÀÄÝ PÀÆqÀ¯Éà gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯Áè D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÁV¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀiÁUÀðzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ªÀÄÈvÀ£À vÀAzÉ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ AiÀiÁ¥À®¢¤ß ¥ÉưøÀgÀÄ DPÀ¹äPÀ ¸ÁªÀÅ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

: ºÉÆmÉÖ£ÉÆêÀÅ vÁ¼ÀzÀ ªÀåQÛ, «µÀ ¸Éë¹ DvÀäºÀvÀå :

°AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ vÁ®ÆPÀ §¤ßUÉÆüÀUÁæªÀÄ ¤ªÁ¹, ¤AUÀ¥Àà vÀAzÉ UÀƼÀ¥Àà UÀÄjPÁgÀ 50 ªÀµÀð EªÀ¤UÉ PÉ®ªÀÅ ¢£ÀUÀ½AzÀ DUÁUÉÎ ºÉÆmÉÖ£ÉÆêÀÅ §gÀÄwÛzÀÄÝ JµÀÄÖ vÉÆÃj¹zÀgÀÆ PÀrªÉÄ DV®èªÉAzÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ:22.10.2009 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 0700 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°è Qæ«Ä£Á±ÀPÀ «µÀ ¸Éë¹zÀÄÝ PÀÆqÀ¯Éà CªÀ£À£ÀÄß ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹ aQvÉì PÉÆr¹zÀÄÝ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ªÀÄÈvÀ£À ¥Àwß AiÀÄèªÀÄä PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ¥ÉưøÀgÀÄ DPÀ¹äPÀ ¸ÁªÀÅ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ
C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

1] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 267/2009 PÀ®A 279, 337, 338 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¦üAiÀiÁð¢ CAzÀUÁ®¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀAvÀ¥Àà ¹AzÉÆÃV ªÀAiÀÄ-41 ¸Á// CUÀ¼ÀPÉÃgÁ ºÁUÀÆ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ DgÉÆæ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ CA¢UÁ®¥Àà ¹AzÉÆÃV ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉ.J.37/PÀÆå 5405 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á// CUÀ¼ÀPÉÃgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¨ÉÊPï £ÀÄß £ÀqɸÀÄwÛzÀÄÝ »AzÀÄUÀqÉ PÀĽwÛzÀÝ ¦üAiÀiÁðUÉ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¨ÉÊPï £ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¨ÉÊPï ¸ÉÊqï UÉ rQÌ ºÉÆqÉzÉ ©½¹zÀÄÝ ¸ÀzÀj ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ CzÉ. ¦.J¸ï.L. ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÀMArgÀÄvÁÛgÉ.

2] PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 75/2009 PÀ®A 279, 337, 338 L.¦.¹:.

¦üAiÀiÁ𢠥ÀgÀ£ÀUËqÀ vÀAzÉ «ÃgÀ¥À£ÀUËqÀ ¥Éưøï UËqÀ eÁ// °AUÁAiÀÄvÀ G-MPÀÌ®ÄvÀ£À ªÀAiÀÄ-52 ¸Á// aPÀ̪ÀiÁ¢£Á¼À ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ DgÉÆæ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ ¨ÁPÀ¯Éà ¸Á// aPÀ̪ÀiÁ¢£Á¼À ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA §eÁeï ¨ÁPÀìgï PÉ.J.27/eÉ.4376 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß £ÀqɸÀÄwÛzÀÄÝ »AzÀÄUÀqÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ PÀĽwÛzÀÝ ¸ÀzÀgÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¨ÉÊPÀ£ÀÄß ¹ÌÃqï ªÀiÁr PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÄÝ DgÉÆæUÉ & ¦üAiÀiÁð¢zÁjUÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ ¨sÁjà ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ CzÉ. ¦.J¸ï.L. PÀ£ÀPÀVj oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

Thursday, October 22, 2009

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 22-10-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 22-10-2009
£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 246/09 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 21-10-09 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀ£ÁzÀ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄ ¸Á: AiÀÄgÀAr EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß »gÉÆ ºÉÆÃAqÁ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ 39 ºÉZï 7655 £ÉÃzÀ£ÀÄß ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PÉƼÁgÀ(PÉ) UÁæªÀÄzÀ §¸Àì ¸ÁÖöåAqÀzÀ ¸Àé®à CAvÀgÀzÀ°è ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÉÆÃr£À ¥À®è« ¥ËæqÀ ±Á¯É JzÀÄgÀUÀqÉ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À ¨sÁªÀ£À ªÀÄPÀ̼ÁzÀ D²é¤ ºÁUÀÆ C¨ÁæºÀA EªÀjUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ D²é¤ ºÁUÀÆ C¨ÁæºÀA E§âgÀÆ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ºÁUÀÆ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÁÛzÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 187/2009 PÀ®A 323,504,506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 21/10/2009 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠺ÀįɥÁà vÀAzÉ gÁªÀÄuÁß ªÀAiÀÄ 45 ªÀµÀð eÁw: PÀÄgÀħ G PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á amÁÖ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀgÁzÀ UÀt¥Àw, ¸ÀAdÄ, gÁdÄ gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ CtÚ vÀªÀÄäA¢jzÀÄÝ ªÀÄ£ÉAiÀÄ eÁUÀzÀ ¸À®ÄªÁV dUÀ¼ÀªÁV DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÁUÀÆ ªÀÄUÀ¤UÉ ªÀÄvÀÄÛ ºÉAqÀwUÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆÃqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àqɹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ.

§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 171/09 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 21-10-09 gÀAzÀÄ 2400 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ¢AzÀ mÉA¥ÀÆzÀ°è CQÌ ¯ÉÆÃqÀ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ mÉA¥ÀÄ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ©zÀgï-ªÀÄ£ÁßKSÉý gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É §UÀzÀ® vÁAqÁ ºÀwÛgÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£À gÉÆÃr£À §® ¨sÁUÀPÉÌ ¥À°Ö ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. PÁgÀt ¦üAiÀiÁ𢠸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ vÀAzÉ gÁAiÀÄ¥Àà ªÀÄÄzÀ£Á¼À gÀªÀjUÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÉƺÀ£À¤UÉ ¸ÁzÁ UÁAiÀĪÁVzÀÝjAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

d£ÀªÁqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 99/09 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ: 21/10/2009 gÀAzÀÄ 1730 UÀAmÉUÉ DtzÀÆgÀ ªÁr PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ PÀÄzÀÄgÉ ¥ÁªÀiïð ºË¸ï JzÀÄgÀÄUÀqÉ C¥ÀjavÀ DgÉÆæAiÀÄÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ WÀÄlÄ PÀ°èUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É »AzÉ PÀĽwzÀÝ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ EªÀjUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁªÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, DgÉÆæAiÀÄ ªÁºÀ£À vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠱ÁªÀÄgÁªï vÀAzÉ ²ªÀ¥Áà PÉÆAqÉ£ÉÆÃgï ¸Á. ZÀ¼ÀPÁ¥ÀÆgÀ. gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 158/09 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 21-10-2009 gÀAzÀÄ 0930 UÀAmÉUÉ alUÀÄ¥Áà ¥ÀlÖtzÀ ¸Á¬Ä ¥ÉmÉÆæÃ¯ï §APï ºÀwÛgÀ DgÉÆæ ¸ÀĨsÁµÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà, §¸ï ¸ÀA PÉJ-33/2571 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ, ¸Á. ºÀÄqÀÄV. gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ MªÉÄäÃ¯É ¨ÉæÃPï ºÁQzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¨ÁV®°è ¤AwzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ §¹ì¤AzÀ PɼÀUÉ ©zÀÄÝzÀÝjAzÀ ¨sÁjUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÁV¸ÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ DzsÁgÀ¢AzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA 158/09 PÀ®A: 279, 304(J) L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 169/09 PÀ®A 353, 323, eÉÆvÉ 34 L¦¹. :-
¢£ÁAPÀ 21-10-09 gÀAzÀÄ 0045 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£ÁßJSÉýî UÁæªÀÄzÀ ¸ÀAUÀªÉÄñÀégÀ ºÉÆÃmɯï JzÀÄgÀÄUÀqÉ dÆeÁl DqÀÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ ªÀiÁ»w EzÀÝ ªÉÄÃgÉUÉ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ ¹¦¹ - 1570 ªÀÄvÀÄÛ oÁuÉAiÀÄ EvÀgÉ ¹§âA¢ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀgÁzÀ ªÀĺÀäzï ±À¨ÉÃgÀ¥ÁµÁ, ¸ÉÊAiÀÄzï eÁ¥sÀgï C° gÀªÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß oÁuÉUÉ MAiÀÄÄåªÁUÀ CzÀgÀ°è CAiÀÄĨï£À£ÀÄß fÃ¥À£À°è PÀÄr¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ vÀ£Àß ¸ÀPÁðj PÉ®¸ÀzÀ°è CqÉ vÀqÉ ªÀiÁr PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹zÀjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀASÉå 125/09 PÀ®A: 354, 302 L¦¹. :-
¢£ÁAPÀ 21-10-2009 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ ZÀ£À§¸Àì¥Áà vÀAzÉ ªÀÄ£ÉÆúÀgï £ÁUÀzÁgÉ, 36 ªÀµÀð, ¸Á. zÉêÀt (JªÀiï.J¸ï) gÀªÀgÀ ¥Àwß ºÉÆ®zÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ, DgÉÆæ ZÀ£À§¸ÀìAiÀiÁå FvÀ£ÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¥ÀwßUÉ ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀÄÝ, F «µÀAiÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ UÉÆvÁÛUÀ§ºÀÄzÀÄ JAzÀÄ w½zÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀw ªÀĺÁzÉë EªÀ½UÉ vÉÆUÀj ºÉÆ®zÀ°è PÀvÀÄÛ »¸ÀÄQ PÉÆ¯É ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É(.) CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ DzsÁgÀ¢AzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA 125/09 PÀ®A: 354, 302 L¦¹. ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA. 315/09 PÀ®A: 279, 304(J) L¦¹. :-
¢£ÁAPÀ 21-10-2009 gÀAzÀÄ 1300 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠣ÀgÀ¹AºÀ vÀAzÉ ²æäªÁ¸À®Ä ºÀAZÀ£À ¸Á: PÀqÀ¥Á ¯Áj. £ÀA. J¦-03-JPïì-0956 £ÉÃzÀgÀ Qè£Àgï ¤rzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ £ÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ DgïnN ZÉPï ¥ÉÆøïÖ ºÀwÛgÀ vÀªÀÄä ¯ÁjAiÀÄ PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß ZÉPï ¥ÉÆøïÖ£À°è vÉÆÃj¸À®Ä ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ, DgÉÆæ PÉJ¸ïDgïn¹ §¸ï ¸ÀA. PÉJ-32/J¥sï-1220 £ÉÃzÀÝgÀ §¸ï ZÁ®PÀ E¨Áæ»A, EvÀ£ÀÄ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PÀȵÁÚfgÁªï FvÀ¤UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 34/09 PÀ®A 174 ¹Dg惡:-
¢£ÁAPÀ 21/10/09 gÀAzÀÄ 1430 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ²æà F±ÀégÀ¥Áà vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà ©nÖ ªÀAiÀÄ-40ªÀµÀð eÁ-PÉÆý G-SÁ¸ÀV PÉ®¸À gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉãÉAzÀgÉ , ¢£ÁAPÀ 21/10/09 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ ºÁUÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ NtÂAiÀÄ 1) ¸ÀA¢Ã¥À vÀAzÉ ±ÁæªÀt ºÁUÀÄ 2) CgÀÄt vÀAzÉ F±ÀégÀ »ÃUÉ 3 d£À ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ Hj£À ²ªÁgÀzÀ°ègÀĪÀ ²æà D£ÀAzÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd EªÀgÀ ¨Á«AiÀÄ°è FdÄ PÀ°AiÀÄ®Ä ºÉÆÃzÀgÀÄ , ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ §®ªÀAvÀ vÀAzÉ F±ÀégÀ¥Áà vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà §ÄnÖ FeÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ DPÀ¹äPÀªÁV ¤Ãj£À°è ªÀÄƼÀÄV G¹gÀÄ UÀnÖ ªÀÄÈvÀÛ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀj WÀl£ÉAiÀÄ §UÉÎ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ®Ä AiÀiÁªÀÅzÉ jÃwAiÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ «gÀĪÀ¢¯Áè JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦ügÁåzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀægÀPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.