Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Sunday, February 19, 2012

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 19-02-2012

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 19-02-2012

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.58/2012, PÀ®A 435 L¦¹:-

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 18/02/2012 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠣ÀgÀ¹AUÀ zÀ±ÀgÀxÀ ªÀÄUÀgÀ ªÀAiÀÄ: 65 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄgÁoÁ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ªÀiÁuÉÃPɱÀégÀ vÁ: ¨sÁ°Ì EªÀgÀ ¸ÀéAvÀ d«ÄãÀÄ ¸ÀªÉð £ÀA; 4 gÀ°è 4 JPÀgÉ 20 UÀÄAmÉ EzÀÄÝ ¸ÀzÀj d«ÄãÀ vÀªÀÄÆägÀ GvÀÛgÀPÉÌ EgÀÄvÀÛzÉ ¸ÀzÀj ºÉÆ®zÀ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÀéAvÀ PÀ½PÉ 2,000/-gÀÆ. ªÀÄvÀÄÛ 20 aî, ºÉÆÃlÄÖ ºÁUÀÆ MPÀÌ®ÄvÀ£ÀzÀ ¸ÁªÀÄ£ÀÄ ºÁUÀÆ zÀ£ÀUÀ¼À PÉÆnÖUÉ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ C½AiÀÄ£ÁzÀ ªÀÄ£ÉÆÃdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ UÀÄAqÉgÁªÀ ªÀiÁ£Éß EªÀgÀÄ ªÀiÁtÂÃPɱÀégÀ UÁæªÀÄzÀ ¤ªÁ¹EzÀÄÝ EªÀgÀÄ ¸ÀºÀ vÀ£Àß ºÉ©æqÀ eÉÆüÀzÀ PÀ½PÉ 4,000/-gÀÆ ªÀÄvÀÄÛ 60 aî ¸ÉÆAiÀÄ©£À ºÉÆlÄÖ J¯Áè vÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉÆ®zÀ°è vÀAzÀÄ EnÖzÀgÀÄ. ¢: 18/02/2012 £À¸ÀÄQ£À eÁªÀzÀ°è ¨ÉAQ ºÀaÑzÀÄ EzÉ. ¸ÀzÀj J¯Áè PÀ½PÉ ¸ÉÆAiÀiÁ©£À ºÉÆÃlÄÖ, PÉÆnÖUÉ ªÀÄvÀÄÛ MPÀÌ®ÄvÀ£ÀzÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ ¥ÀÆwð ¸ÀÄlÄÖ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ £À¸ÀÄQ£À eÁªÀ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä ¸ÀzÀj PÀ¼ÀPÉ, PÉÆÃnÖUÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ DPÀ¹äPÀªÁV ¨ÉAQ ºÀwÛgÀÄvÀÛzÉ. GzÉÝñÀ¥ÀƪÀðPÁÌV ªÀÄ£À¹ì£À°è zÉéõÀ ¨sÁªÀ£É¬ÄAzÀ DgÉÆæ ªÀĺÉñÀ vÀAzÉ UÀÄtªÀAvÀgÁªÀ ªÀÄUÀgÀ ¸Á: ªÀiÁtÂPÉñÀégÀ EvÀ£ÀÄ ¸ÀÄnÖgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ SÁwæ¬ÄzÉ. EzÀgÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ E®è. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.25/2012, PÀ®A 341,504,506,509 L¦¹ :-

ದಿನಾಂಕ : 17/02/2012 ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 0930 ಗಂಟೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ PÀĪÀiÁj ¸À°ªÀiÁ vÀAzÉ C§ÄÝ® UÀ¤ ªÀAiÀÄ 20 ªÀµÀð ¸Á: PÀ¼À¸ÀzÁ¼À EªÀ¼ÀÄ vÀ£Àß ತಂದೆ ಅಬ್ದುಲ ಗನಿ ತಾಯಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಸೆಮಶದ್ ಬೇಗಂ ಹಾಗು ತಂಗಿ ಖಮರ J®ègÀÄ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ಮೇಲೆ 2009 ರಲ್ಲಿ ಆದ ಅತ್ಯಾಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ ನುಡಿಯುವ ಸಲುವಾಗಿ ಭಾಲ್ಕಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಅವರಣದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಾಗ ಸರಿಯಾಗಿ 1200 ಗಂಟೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶದಂತೆ ಅತ್ಯಾಚಾರವಾದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ ನೀಡಲು ವಿಟನೇಸ್ ಬಾಕ್ಷ ಸಾಕ್ಷಿ ನುಡಿಯುತ್ತಿರುವಾಗ 4 UÀAmÉ ಸುಮಾರಿಗೆ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಾಗ ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿ ZÁAzÀ¥Á±Áå vÀAzÉ E¸Áä¬Ä®¸Á§ ¸Á: ¸ÁªÀ½ vÁ: OgÁzÀ ಈತನು ಬಾಕ್ಷನಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ತನ್ನ ಮಾನಕ್ಕೆ ಕುಂದುಟ್ಟು ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ " ಟಾಟಾ ಬಾಯ ಬಾಯ " ಎಂದು ¸À£Éß ಮಾಡಿರುತ್ತಾನೆ . ನಂತರ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮಾನ್ಯ ತ್ವರೀತ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಿಂದ ಸಾಕ್ಷಿ ನೀಡಿ ಹೊರಗೆ ಬಂದಾಗ ಚಾಂದ ಪಾಶಾ ಈತನು ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಆಕ್ರಮವಾಗಿ ತಡೆದು " ರಾಂಡ ಬಾಪ ಕೊ ಖತಂ ಕರನೆಕೆ ಬಾದ vÀÄeÉ ಔರ ತೆರೆ ಮಾ ಮೇರೆ ಅಂಡರ ಮೇ ರಹೆಗಾ ಜೆಬ್ ಕ್ಯಾ ಕರತಿ ತು ಎಂದು ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ¨ÉÊzÀÄ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿರುತ್ತಾನೆ. ಎಂದು ನೀಡಿದ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.10/2012, PÀ®A 279,337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« JPÀÖ :-

¢£ÁAPÀ 18/02/12 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠥ÀæPÁ±À vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Áà qsÉÆÃPÉ ªÀAiÀÄ 30 ¸Á|| PÀªÀÄoÁuÁ ¸ÀzÀå CAiÀĸÀ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄ vÁ||f|| ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ಮಗಳಾದ ಸುರೇಖಾ ಇವಳು ಪ್ರತಿದಿನ ಕಮಠಾಣಾ ರಮಾಬಾಯಿ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಿ ಮರಳಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದು ಇಂದು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಿ ಮದ್ಯಾಹ್ನ ಮರಳಿ ಕಮಠಾಣಾ ದಿಂದ ಅಯಸಪೂರ ಕ್ರಾಸ ವರೆಗೆ ಆಟೋದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಗ್ರಾಮದ ಕಡಗೆ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬರಲು ರೋಡ ದಾಟುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಬೀದರ ಕಡೆಯಿಂದ ಕಮಠಾಣಾ ಕಡೆಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ ಕಮಠಾಣಾ ಗ್ರಾಮದ ¤ªÁ¹ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ವಾಹನ ಅತಿವೇಗ ಹಾಗೂ ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ಮಗಳಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ಭಾರಿ ಗಾಯ ಪಡೆಸಿ ತನ್ನ ಮೋಟರ ಸೈಕಲ್ ಸಮೇತ ಓಡಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ..

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.34/2012, PÀ®A 279, 337 L.¦.¹. eÉÆÃvÉ 187 L,JªÀÄ,«,JPÀÖ :-

¢£ÁAPÀ 18/02/2012 gÀAzÀÄ 15:30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠧qɸÁ§ vÀAzÉ UÀÄqÀ¸Á§ 60 ªÀµÀð ¸Á/ ±ÀªÀÄävÁ¨ÁzÀ vÁ/ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ f/ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ£À eÉÆÃvÉ aQvÁì qÁåUÀ£ÉÆù¸À JPÀìgÉà D¸ÀàvÉæ ©ÃzÀgÀzÀ°è vÀ£Àß ªÀÄUɤUÉ JPÀìgÉà vÉÃV¹ PÉÆAqÀÄ £ÀAvÀgÀ JzÀÄgÀÄUÀqÉ EgÀÄ ZÀºÁ ºÉÆÃl®zÀ°è ZÀºÁ PÀÆrzÀÄ ªÀÄgÀ½ aQvÁì D¸ÀàvÉæ PÀqÉUÉ £ÀqÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ gÉÆÃqÀ zsÁlÄwgÀĪÁUÀ ©ÃzÀgÀ ºÉƸÀ §¸Àì ¤¯ÁÝtzÀ PÀqɬÄAzÀ M§â AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ DgÉÆæ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß ªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ CeÁUÀÆgÀÄPÀvɬÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ¥Àr¹zÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ C¥ÀWÁ¢AzÀ JqÀUÀqÉAiÀÄ PÀtÂÚ£À ºÀwÛgÀ ¥ÉÃmÁÖV PÀtÂÚ£À ªÉÄÃ¯É PÀAzÀÄ UÀnÖzÀ UÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÆVUÉ ¥ÉÃmÁÖV gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ vɯÉAiÀÄ°è ¥ÉÃmÁÖV UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÉÄÃvÀ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀܼÀ¢AzÀ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.22/2012, PÀ®A 323, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

ದಿನಾಂಕ 16.02.2012 ರಂದು 1600 ಗಂಟೆಗೆ ¦üAiÀiÁð¢ PÀAmÉÃ¥Áà vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Áà 20 ªÀµÀð, PÀÄgÀħgÀ, PÀÆ° PÉ®¸À, ¸Á/ ¨ÁªÀÅV ºÁUÀÆ ಆರೋಪಿತgÁzÀ 1) ªÀiÁgÀÄw vÀAzÉ ©üêÀÄuÁÚ 2) J®è¥Áà vÀAzÉ vÀÄPÀÌ¥Áà 3) £ÁUÀgÁd vÀAzÉ vÀÄPÀÌ¥Áà J®ègÀÄ ¸Á/ ¨ÁªÀÅV vÁ/ ©ÃzÀgï EªÀgɯÁè ಕಬ್ಬಲಿಗೇರ ರವರ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಇದ್ದಾಗ ಆರೋಪಿತರು ¦üAiÀiÁð¢UÉqÀ ಸೋಳೆ ಮಗನೆ, ರಂಡಿ ಮಗನೆ ಅಂತಾ ಬೈದು DgÉÆæ ಮಾರುತಿ ತಂದೆ ಭೀಮಣ್ಣಾ ಇವನು ಕಾಲಿನಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಒದ್ದಿರುತ್ತಾನೆ. DgÉÆæ ಎಲ್ಲಪ್ಪಾ ಇವನು ಕೈಯಿಂದ ಬಲ ಕಪಾಳ ಮೇಲೆ ಹಾಗು ಎದೆಯ ಮೇಲೆ ಹೋಡೆದಿರುತ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲದೇ E£ÉÆߧâ DgÉÆæ ನಾಗರಾಜನು ¦üAiÀiÁð¢UÉ ಒತ್ತಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿರುತ್ತಾನೆ. ºÁUÀÆ ಆರೋಪಿತರು ¦üAiÀiÁð¢UÉ ಜೀವದಿಂದ ಹೊಡೆಯುವ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿರುತ್ತಾರೆ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Raichur District Reported Crimes

 
 

gÉrØ £ÁUÉñÀégÀgÁªÀ vÀAzÉ ¸ÀvÀåA ªÀAiÀiÁ: 55 ªÀµÀð G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ºÁUÀÄ ªÀzsÀÄ ªÀgÀgÀ C£ÉéõÀuÁ ªÀÈwÛ ¸Á: DzÀ±Àð PÁ¯ÉÆä ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ ªÀzÀÄ ªÀgÀgÀ C£ÉéõÀuÁ ªÀÈwÛ PÁgÀå ªÀiÁqÀÄwÛÛzÀÄÝ £ÉÆÃlPÀ ¥ÀÆtðZÀAzÀægÁªï ªÀAiÀiÁ 50 ªÀµÀð G : PÀȶ ¸Á: «zÁå£ÀUÀgÀ, 5£Éà PÁæ¸À §¼Áîj, f¯Éèà §¼Áîj EªÀgÀÄ gÉrØ £ÁUÉñÀégÀgÁªÀ gÀªÀjUÉ vÀ£Àß ªÀÄUÀ £ÉÆÃlPÀ ¢°Ã¥À vÀAzÉ £ÉÆÃlPÀ ¥ÀÆtðZÀAzÀægÁªï ªÀAiÀiÁ 28 ªÀµÀð G : PÀȶ ¸Á: «zÁå£ÀUÀgÀ, 5£Éà PÁæ¸À §¼Áîj, f¯Éè §¼Áîj FvÀ¤UÉ ªÀzÀÄ C£ÉéõÀuÉ PÁgÀå ªÀiÁqÀ®Ä w½¹ 3 ®PÀë PÉÆqÀĪÀÅzÁV ºÉý 25 ¸Á«gÀ ªÀÄÄAUÀqÀ ºÀt CqÀé£Àì CV ¤Ãr G½zÀ ºÀt ªÀÄzÀÄªÉ PÁgÀå ªÀÄÄVzÀ £ÀAvÀgÀ PÉÆqÀĪÀÅzÁV ªÀiÁvÁ£Ár ¢ 06-11-2011 gÀAzÀÄ ¦AiÀiÁð¢ü PÀ£ÉåAiÀÄ£ÀÄß UÀÄwð¹PÉÆlÄÖ £ÉÆÃlPÀ ¢°Ã¥À vÀAzÉ £ÉÆÃlPÀ ¥ÀÆtðZÀAzÀægÁªï ªÀAiÀiÁ 28 ªÀµÀð G : PÀȶ ¸Á: «zÁå£ÀUÀgÀ, 5£Éà PÁæ¸À §¼Áîj, f¯Éèà §¼Áîj FvÀ¤UÉ ªÀÄzÀÄªÉ ºÀÆ«£À ºÀqÀUÀ°AiÀÄ°è £ÀqɬÄvÀÄ £ÀAvÀgÀ G½zÀ ºÀt PÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ EAzÀÄ £Á¼É JAzÀÄ ºÉüÀÄvÁÛ EgÀĪÁUÀ ü gÉrØ £ÁUÉñÀégÀgÁªÀ gÀªÀgÀÄ 21-12-2011 gÀAzÀÄ £ÉÆÃnù£À ªÀÄÄSÁAvÀgÀ «£ÀAw¹PÉÆAqÁUÀ ¢ 05-02-2012 gÀAzÀÄ ºÀt PÉÆqÀĪÀÅzÁV ²æÃ¥ÀÄgÀAdAPÀë£ïUÉ §gÀ®Ä w½¹ C°èUÉ gÉrØ £ÁUÉñÀégÀgÁªÀ gÀªÀgÀÄ §AzÁUÀ £ÉÆÃlPÀ ¥ÀÆtðZÀAzÀægÁªï ªÀAiÀiÁ 50 ªÀµÀð G : PÀȶ ¸Á: «zÁå£ÀUÀgÀ, 5£Éà PÁæ¸À §¼Áîj, f¯Éèà §¼Áîj FvÀ£ÀÄ J¯Éà ¸ÀƼÉêÀÄUÀ£ÉÃ, ¤Ã£ÀÄ £À£ÀUÉ ¸Á®PÉÆnÖAiÉÄãÀÄ, ¥ÀzÉà ¥ÀzÉà ºÀt PÉüÀ®Ä, ªÀÄvÀÄÛ £ÉÆÃnøï PÀ½¹ÛAiÉÄãÀ¯Éà PÀ¼Àî ¸ÀƼɪÀÄUÀ£Éà CªÁåZÀÒ ±À§ÞUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ vÀ£Àß PÉʬÄAzÀ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ PÉÆlÄÖ £ÉÆÃlPÀ ¢°Ã¥À£ÀÄ vÀ£Àß PÉʬÄAzÀ ¨É¤ßUÉ ºÉÆqÉzÀ CgÀÄt UÀAqÀ £ÉÆÃlPÀ ¥ÀÆtðZÀAzÀægÁªï FPÉAiÀÄÄ EªÀ£ÀÄß ©qÀ¨ÉÃr fêÀ ºÉÆÃUÀĪÀAvÉ ºÉÆqɬÄj JAzÀÄ J®ègÀÄ ¸ÉÃj fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ PÉÆlÖ SÁ¸ÀV zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¢£ÁAPÀ: 18.02.2012 gÀAzÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 53/2012 PÀ®A. 504, 323,506 gÉ/« 34 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

²æêÀÄw C¦üÃeÁ ¨ÉÃUÀA UÀAqÀ ªÀĺÀ§Æ§¸Á§, 25 ªÀµÀð, ªÀÄ£ÉPÉ®¸À, ¸Á: ¸Á®UÀÄAzÁ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FPÉAiÀÄÄ vÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ°è ªÁ¸ÀªÁVzÀÄÝ C¦üÃeÁ ¨ÉÃUÀA ªÀÄvÀÄÛ CzÉ UÁæªÀÄzÀ gÁeÁ¸Á§ vÀAzÉ ±ÀA§Ä SÁzÀgÀ¸Á§, ºÁUÀÆ EvÀgÉ 4 d£ÀgÀ ºÉÆ®UÀ¼ÀÄ CPÀÌ¥ÀPÀÌzÀ°èzÀÄÝ EªÀgÀ £ÀqÀÄªÉ PÁ®ÄªÉ ¤Ãj£À ºÀAaPÉ «µÀAiÀÄzÀ°è ªÉʵÀªÀÄå EzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 11-02-12 gÀAzÀÄ CªÀgÉ®ègÀÆ CPÀæªÀÄ PÀnÖPÉÆAqÀÄ C¦üÃeÁ ¨ÉÃUÀA FPÉAiÀÄ ºÉÆ®zÀ°è Cwà PÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr PÀnÖUÉ ªÀÄvÀÄÛ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è SÁ¸ÀV zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀÝjAzÀ ªÀiÁ£Àå WÀ£À £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ DzÉñÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA; 54/2012 PÀ®A. 323,324,504,506,448,355, gÉ/« 149 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

gÉÃtÄPÀªÀÄä UÀAqÀ ¢: gÁªÀÄ¥Àà ¨ÁUÉÆÃr ªÀ: 30 ªÀµÀð, eÁ:£ÁAiÀÄPÀ, G: ºÉÆ® ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á: §¸ÀªÀtÚPÁåA¥ï FPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÁ¸ÀzÀ UÀÄr¸À°£À°è EgÀĪÁUÀ CzÉ PÁåA¦£À ®ZÀªÀÄtÚ vÀAzÉ «ÃgÀ¥Àà ¨ÁUÉÆÃr EªÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ : 17.02.2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 8 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ KPÁ KQà UÀÄr¸À°£À ¨ÁV®Ä £ÀÆQ M¼ÀUÉ §AzÀÄ DPÉAiÀÄÄ M§â¼É EgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ vÀPȨ́qÉzÀÄ »rzÀÄPÉÆAqÁUÀ DPÉAiÀÄÄ aÃgÁqÀÄvÁÛ CªÀ¤UÉ zÀ©â PÉÊ »rzÀÄ ºÉÆgÀUÉ J¼ÉzÀÄ vÀAzÀÄ £ÉgɺÉÆgÉAiÀĪÀgÀ£ÀÄß PÀÆV PÀgÉzÁUÀ E£ÀÆß½zÀªÀgÁzÀ §¸À¥Àà vÀAzÉ «ÃgÀ¥Àà ¨ÁUÉÆÃr, AiÀĪÀÄ£À¥Àà vÀAzÉ «ÃgÀ¥Àà ¨ÁUÉÆÃr ºÁUÀÆ ªÀÄjAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ PÀAZÁt J®ègÀÆ §AzÁUÀ ®ZÀĪÀÄtÚ£ÀÄ EªÀ¼É £À£ÀߣÀÄß UÀÄr¸À®Ä M¼ÀUÉ J¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀݼÀÄ CAvÁ w½¹gÀÄvÁÛ£É. DUÀ DªÀgÉ®ègÀÆ CªÀ½UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ gÉÃtÄPÀªÀÄä¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 18.02.2012 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ vÀÄ«ðºÁ¼ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 20/2012 PÀ®A 448, 354, 323, 504, 506, gÉ/« 34 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


PÀ¼ÀÄ«£À ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w :-

¢£ÁAPÀ 29-01-12 gÀAzÀÄ gÁwæ 11-00 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ 30-01-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 04-30 UÀAmÉ CªÀ¢üAiÀÄ°è ¹AzsÀ£ÀÆj£À ¦.J¯ï.r ¨ÁåAQ£À ªÀÄÄAzÉ EgÀĪÀ PÁA¥ÉèÃPïì£À°ègÀĪÀ dAiÀÄzÉêÀgÀrØ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd¥Àà ªÀAiÀiÁ: 31 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvï G: ºÁ°£À ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: ±ÀgÀt§¸ÀªÉñÀégÀ PÁ¯ÉÆä ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. gÀªÀgÀÄ ºÁ°£À

CAUÀr ªÀÄÄAzÉ ºÁåAqÀ ¯ÁPï ªÀiÁr ¤°è¹zÀÝ GREEN COLOUR TVS XL SUPER HEAVY DUTY K.A.36 X.4692 CHESSI NO. MD621BD1XBIF22521 ENGINE NO. OD1FB1315821 C.Q.gÀÆ.25,000/- ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀzÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CA¢¤AzÀ E°èAiÀĪÀgÉUÀÆ ºÀÄqÀÄPÁqÀ¯ÁV ¹UÀzÉ EgÀĪÀÅzÀjAzÀ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 19.02.2012 gÀAzÀÄ dAiÀÄzÉêÀgÀrØ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 31/12 PÀ®A.379 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

£ÀgÀ¹AºÀ®Ä vÀAzÉ ²Ã®¥Àà 22ªÀµÀð, ºÀjd£À, ZËqÀQ £À¹ðAUï ºÉÆÃA £À°è PÉ®¸À, ¸Á:UÀzÁgÀ, ºÁªÀ: ªÀÄ.£ÀA: 8-8-20 ºÀjd£ÀªÁqÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀ vÁ£ÀÄ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀ £À¹ðAUï£À ªÀiÁ°ÃPÀgÁzÀ qÁ:Dgï.ºÉZï.ZËqÀQ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄUÀ£ÁzÀ D£ÀAzÀ ZËqÀQ EªÀjUÉ DgÁªÀÄ E®èzÀ PÁgÀt aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¢:15-02-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÉ®ègÀÆ ¨ÉAUÀ¼ÀÆjUÉ ¤d°AUÀ¥Àà PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°ègÀĪÀ CªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ J¯Áè ¨ÁV®ÄUÀ½UÉ ©ÃUÀ ºÁQPÉÆAqÀÄ £À£ÀUÉ ªÀÄ®UÀ®Ä ªÉÄîAvÀ¹Û£À PÉÆÃuÉ Qð PÉÆlÄÖ ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ £Á£ÀÄ ¢£Á®Ä ¤d°AUÀ¥Àà PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°ègÀĪÀ CªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è gÁwæ 10-00 UÀAmÉUÉ ºÉÆÃV ¨É½UÉÎ CAUÀ¼ÀzÀ PÀ¸ÀUÀÆr¹ £À¹ðAUï ºÉÆÃAUÉ §gÀÄwÛzÉÝãÀÄ. ¤£Éß ¢£ÁAPÀ: 18-02-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 9-00 UÀAmÉUÉ J¯Áè PÉ®¸À ªÀÄÄV¹, ©ÃUÀ ºÁQPÉÆAqÀÄ £À¹ðAUï ºÉÆÃA UÉ §A¢zÀÄÝ, ¤£Éß gÁwæ vÀÀ£ÀUÉ CAfPÉAiÀiÁVzÀÝjAzÀ qÁPÀÖgï ªÀÄ£ÉUÉ ªÀÄ®UÀ®Ä ºÉÆÃUÀzÉà EAzÀÄ ¨É½UÉÎ 7-30 UÀAmÉUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä ªÀÄ£É »A¢£À ¨ÁV®Ä vÉUÉ¢zÀÄÝ, M¼ÀUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä ¨ÉqïgÀÆA£À°è£À §mÉÖUÀ¼ÀÄ ZɯÁ覰èAiÀiÁV, C®ªÀiÁjUÀ¼ÀÄ vÉgÉ¢zÀݪÀÅ, »A¢£À MAzÀÄ PÀqÉAiÀÄ ¨ÁV®Ä ªÀÄÄj¢vÀÄÛ UÁ¨sÀjAiÀiÁV £ÀªÀÄä qÁPÀÖgïUÉ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁr w½¹, «µÀAiÀÄ w½¹, ¨É½î-§AUÁgÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÄ ¸Àé®à ºÀt ¸ÀºÀ ºÁUÉÃAiÉÄ EgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ w½¹zÉ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ qÁ: «oÀ® GzÀUÀnÖAiÀĪÀgÀÄ ¸ÀºÀ §AzÀÄ £ÉÆÃr, £ÀªÀÄä qÁPÀÖgïUÉ ¥sÉÆ£ï ªÀÄÆ®PÀ w½¹zÀgÀÄ. ¤£Éß ¢:18-02-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 9-00 UÀAmɬÄAzÀ EAzÀÄ ¨É½UÉÎ 19-02-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 7-30 UÀAmÉ CªÀ¢üAiÀÄ ªÀÄzÀåzÀ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ £ÀªÀÄä qÁPÀÖgï ªÀÄ£ÉAiÀÄ »A¢£À ¨ÁV®Ä ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ ºÉÆÃV PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥À²ÑªÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 15/2012 PÀ®A: 454, 457, 380 511 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÀæªÀÄ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ:-17-02-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 10-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è §gÀĪÀ ªÀÄzsÀåPÁåA¥ÀzÀ°è ©üÃgÀ¥Àà vÀAzÉ UÁzÉ¥Àà ¨ÁzÀ°ð ªÀ: 30, eÁ: PÀÄgÀħgÀ, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ªÀÄzsÀåPÁåA¥ï vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£À ªÁ¸ÀzÀ UÀÄr¸À°£À°è zÉêÀgÀ ¢Ã¥À dUÀÄ°AiÀÄ ªÉÄÃ¯É GgÀĽ DPÀ¹äªÁV ¨ÉAQ ºÀwÛ UÀÄr¸À®Ä ºÁUÀÆ UÀÄr¸À°£À°ègÀĪÀ DºÁgÀ zsÁ£Àå, §mÉÖ §gÉ, ªÀÄ£É §¼ÀPÉAiÀÄ ¸ÁªÀÄ£ÀÄUÀ¼ÀÄ C.Q. 40,000-00 ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄlÄÖ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¢£ÁAPÀ:19.02.2012 gÀAzÀÄ zÀÆgÀÄ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ vÀÄ«ðºÁ¼À oÁuÉ C.¨É. C¥ÀWÁvÀ £ÀA: 01/2012 £ÉÃzÀÝgÀ°è zÁR°¹PÉÆAqÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ CzÉ.

. ¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ: 18.02.2012 gÀªÀÄzÀÄ 16.00 UÀAmÉUÉ ºÉUÀÎqÀ¢¤ß UÁæªÀÄzÀ «ÃgÀ¨sÀzÉæñÀégÀ ªÀÄoÀzÀ CªÀgÀtÀzÀ°ègÀĪÀ ¨Éë£À ªÀÄgÀzÀ PÀlÖAiÀÄ ºÀwÛgÀ M§â ªÀåQÛ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ ªÀÄlPÁ £ÀA§gï UÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄ PÉÆqÀÄwÛzÁÝ£É CAvÁ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L. UÀ§ÆâgÀÄ gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÉƪÀÄ¢UÉ C°èUÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁqÀ¯ÁV ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÀÝ ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ gÀÄzÀæ¥Àà §±ÉnÖ ªÀ: 35 eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á: ºÉUÀÎqÀ¢¤ß FvÀ£ÀÄ ¹QÌ©¢zÀÄÝ CªÀ¤AzÀ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ ºÀt gÀÆ: 470/- ºÁUÀÆ dÆeÁlzÀ ¸À®PÀgÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÄÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÁ¥Á¸ï oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀ§ÆâgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:11/2012PÀ®A: 78 {3} PÉ. ¦. PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 19.02.2012 gÀAzÀÄ 78-- ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 15000/-UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 


 

GULBARGA DIST REPORTED CRIME

ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ :
ಶ್ರೀ ಅಬ್ದುಲ ಸತ್ತಾರ ತಂದೆ ಅಬ್ದುಲ ಕರೀಮ ಸಾ: ಖದೀರ ಚೌಕ ಜಿಲಾನಾ ಬಾದ ಎಮ್.ಎಸ್.ಕೆ.ಮಿಲ್ ಗುಲಬರ್ಗಾರವರು ನಾನು ದಿನಾಂಕ 26-1-2012 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 10=30 ಗಂಟೆಗೆ ಸಂತೋಷ ಟಾಕೀಜ ಹತ್ತಿರ ಪಾನ ಡಬ್ಬಾ ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಕಪೀಲಾ ಲಾಡ್ಜ ಎದುರು ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ ಆಟೋರಿಕ್ಷಾ ನಂ ಕೆಎ-32 ಎ-3592 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕ ಅತೀವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಹಿಂದಿನಿಂದ ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿ ಭಾರಿಗಾಯ ಗೊಳಿಸಿ ತನ್ನ ಆಟೋರಿಕ್ಷಾ ಸಮೇತ ಹೊರಟು ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ.ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 26/2012 ಕಲಂ: 279,338 ಐ.ಪಿ.ಸಿ ಸಂ 187 ಐ,ಎಮ್,ವಿ ಆಕ್ಟ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 19-02-2012 gÀAzÀÄ PÉÆ¥Àà¼À f¯Áè ¥Éưøï PÀbÉÃjAiÀÄ°è "¥Éưøï qÉÊj" JA§ ¥ÀĸÀÛPÀªÀÅ ªÀiÁ£Àå ²Ã. ©.J¸ï. ¥ÀæPÁ±À L.¦.J¸ï. f¯Áè ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ, PÉÆ¥Àà¼À gÀªÀgÀ CzsÀåPÀëvÉAiÀÄ°è «dAiÀÄPÀ£ÁðlPÀ ¥ÀwæPÉ gÀªÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ªÀiÁ£Àå ²Ã. ¸ÀAUÀtÚ PÀgÀr ±Á¸ÀPÀgÀÄ, PÉÆ¥Àà¼À «zsÁ£À¸À¨sÁ PÉëÃvÀæ gÀªÀgÀÄ ©qÀÄUÀqÉ ªÀiÁrzÀÄÝ, F ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀzÀ°è f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè C¢üPÁj ºÁUÀÆ ¹§âA¢gÀªÀgÀÄ, ªÀiÁzsÀåªÀÄ ªÀÈAzÀgÀªÀgÀÄ ºÁdjzÀÝgÀÄ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMESಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ:
ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ:
ಶ್ರೀ.ಅಂಬಣ್ಣ ತಂದೆ ಹಣಮಯ್ಯ ಭಾವಗಿ, ಸಾ ಕಲಬೇನ್ನೂರ ತಾ ಜಿ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ನಾವು 5 ಜನ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರರು ಇದ್ದು, ಎಲ್ಲರೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿರುತ್ತೇವೆ. ಹೊಲ ಮನೆ ಆಸ್ತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪೂನಾದಲ್ಲಿ ಇದ್ದು, ಆಗಾಗ ಹೊಲ ಮನೆ ನೋಡಲು ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಬಂದು ಹೋಗುವದು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಕೆಲವು ದಿವಸಗಳ ಹಿಂದೆ ಹೊಲ ಮನೆ ನೋಡಲು ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು, ನನ್ನ ತಮ್ಮ ವಿಠಲ ಇವನು ಗುಲಬರ್ಗಾದ ಗಾಜೀಪುರ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವದರಿಂದ ತೊಗರಿ ಮಾರುವ ವಿಷಯ ಸಂಬಂಧ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಅವರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರದ ಕಾರಣ ಮನೆಯ ಹೊರಗಡೆ ನಿಂತಿದ್ದೇನು. ಸಾಯಂಕಾಲ 4:30 ಗಂಟೆಗೆ ನನ್ನ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ತಮ್ಮನಾದ ಪಾಂಡುರಂಗ ಇವನು ಮತ್ತು ಆತನ ಹೆಂಡತಿಯಾದ ಶೋಭಾ ಇವಳೊಂದಿಗೆ ಗಾಜೀಪುರ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ನಮ್ಮ ತಮ್ಮ ವಿಠಲ ಇವರ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಬಂದು ನನಗೆ ತೊಗರಿ ಮಾರಲು ಅಡತಿಗೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತಾ ಕೇಳಿದನು. ಆಗ ನಾನು ಬರುವದಿಲ್ಲ ನೀನೆ ಹೋಗು ಅಂತಾ ಹೇಳಿದಕ್ಕೆ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು, ಕೈಯಿಂದ ಎದೆಯ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದು, ಎರಡು ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಎಳೆದಿದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದು ನನ್ನ ಬಲಗೈಯ ಮೊಣಕೈ ಹತ್ತಿರ ಒಳಪೆಟ್ಟಾಗಿ ಉಬ್ಬಿದಂತೆ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ನನ್ನ ಅಣ್ಣನ ಹೆಂಡತಿ ಶೋಭಾ ಇವಳು ಕಾಲಿನಿಂದ ಬೆನ್ನ ಮೇಲೆ ಒದ್ದಿರುತ್ತಾಳೆ. ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 27/2012 ಕಲಂ: 323, 324, 504 ಸಂಗಡ 34 ಐ.ಪಿ.ಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:
ಆಳಂದ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ:
ಹುಚ್ಚಣ್ಣ ತಂದೆ ಫಕೀರಪ್ಪ ಹರಳಯ್ಯ ಸಾ;- ಕೊಡಲಹಂಗರಗಾ ತಾಆಳಂದರವರು ನಾನು 2 ವರ್ಷದಿಂದ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ರೋಡಿನಲ್ಲಿರುವ ಚಂದುಲಾಲ ಸೇಠಜಿ ರವರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಒಕ್ಕಲೂತನದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುತ್ತೆನೆ. ದಿನಾಂಕ 18/02/2012 ರಂದು ಬೆಳ್ಳಿಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಆರಾಮ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಆಳಂದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಿ ತೋರಿಸಿ ಉಪಚಾರ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಮಧ್ಯಾನ ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಇಬ್ಬರು ಕುಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಮಾಲಕರ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಮುಗುಟ ಕಟಗಿ ಅಡ್ಡಾದ ಎದುರಿಗೆ ರೋಡಿನ ಎಡಬದಿಯಿಂದ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಒಬ್ಬ ಟ್ಯಾಂಕರ ಬಲ್ಕರ ಎಂ,ಹೆಚ್ 24-3522 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕನು ತನ್ನ ಟ್ಯಾಂಕರನ್ನು ಆಳಂದ ಕಡೆಯಿಂದ ಅತೀ ವೇಗದಿಂದ ಮತ್ತು ಅಜಾಗರುಕತೆಯಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದವನೇ ತನ್ನ ಟ್ಯಾಂಕರ ಎಡಬದಿಯಿಂದ ನನಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಪುಟಿದು ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ಬಿಟ್ಟೆನು ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ದಾಭಾದ ಹತ್ತಿರ ನಿಂತಿದ್ದ 3-4 ಜನರು ಬಂದು ನನಗೆ ಎಬ್ಬಿಸಿ ನೋಡಲಿ ನನ್ನ ತೆಲೆಗೆ ಮಖಕ್ಕೆ ,ಗದ್ದಕ್ಕೆ,ತುಟಿಗೆ,ಮೂಗಿಗೆ,ಎದೆಗೆ,ನಾಲಿಗೆಗೆ,ಬಲಗೈ ಮೋಳಕೈಗೆ ರಕ್ತಗಾಯವಾಯಿತು ಟ್ಯಾಂಕರ ಚಾಲಕನು ತನ್ನ ಟ್ಯಾಂಕರ ನಿಲ್ಲಿಸದೇ ವಾಹನವನ್ನು ಓಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 38/2012 ಕಲಂ. 279.337. ಐಪಿಸಿ 187. ಐಎಮ್.ವಿ ಆಕ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.