Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Friday, October 30, 2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 30-10-2009

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 249/09 PÀ®A 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 29-10-09 gÀAzzÀÄ 2300 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æäªÁ¸À vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ ªÀAiÀÄ 30 ªÀµÀð gÀªÀgÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄ®Ä CªÀÄgÉñÀ ªÉÊ£À ±Á¥ÀUÉ ºÉÆÃV ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ ºÀt PÉÆlÄÖ ªÀÄgÀ½ §gÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ ªÀiÁå£ÉÃdgÀ CªÀÄgÉñÀ ªÉÊ£À ±Á¥À ºÁUÀÆ E£ÀÆߧ£ÀÄ ºÀt ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ PÉýzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¸ÀzsÀå ºÀt E¯Áè £ÀAvÀgÀ PÉÆqÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ CAzÁUÀ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É ºÀt PÉÆlÄÖ ºÉÆÃUÀÄ CAvÁ CAzÀÄ CªÀ£À ºÀwÛgÀ EzÀÝ E£ÀÆߧ ªÀåQÛ ©ÃgÀ ¨Ál® vÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 190/2009 PÀ®A 279,337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JA.« JPïÖ :-
¢£ÁAPÀ: 29/10/09 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw »gɪÀĹ ªÀAiÀÄ 35 ªÀµÀð G// PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á// PÀªÀÄoÁuÁ UÁæªÀÄ ºÁUÀÆ DvÀ£À eÉÆvÉ DvÀ£À ¸ÀA§A¢üPÀgÀÄ UÁA¢üUÀAd¢AzÀ PÀªÀÄoÁuÁUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä DgÉÆævÀ£ÁzÀ zsÀ£ÀgÁd FvÀ£À DmÉÆzÀ°è PÀĽvÀÄ vÀªÀÄä HjUÉ ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ DmÉÆ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆà Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄ §gÀĪÀAvÀ jÃwAiÀÄ°è £Àqɹ PÀªÀÄoÁuÁ UÁæªÀÄzÀ UÀÄgÀÄ£ÁxÀ gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É DmÉÆ ¥À°Ö ªÀiÁrzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ DvÀ£À ¸ÀA§A¢üPÀjUÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 111/2009 PÀ®A 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 30-10-2009 gÀAzÀÄ ¦.J¸ï.L. (PÁ.¸ÀÄ) gÀªÀgÀÄ ºÁUÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ¦¹-1115, 1334gÀªÀgÀ eÉÆvÉUÉ ¸ÉPÀÖgï £ÀA.-1 gÁwæ UÀ¸ÀÄÛ gÁwæ UÀ¸ÀÄÛ PÀvÀȪÀå ¤ªÀð»¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ, vÀgÀPÁj ªÀÄArAiÀÄ°è 4 d£À E¸Éàmï dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ C¯Éè E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄvÀÄÛ E¤ß§âgÀÄ ¦¹-1265, 1323 gÀªÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ «µÀÄÚ vÀgÀPÁj CAUÀr ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr 1) «±Àé£ÁxÀ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄwgÁªÀ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á: ªÉÆVð(J.¦) ¸ÀzÀå SÁf PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ. 2) ±À¦üà vÀAzÉ ªÀĺÀ§Æ§ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, ªÀĺÁ° PÉ®¸À, ¸Á: ºÀ«Äî¥ÀÆgÀ. 3) C§ÄÝ® ¸ÀªÀÄzÀ vÀAzÉ C§ÄÝ® PÀjêÀÄ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð vÀgÀPÁj ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: ¹AUÁgÀ¨ÁUÀ ©zÀgÀ. 4) UÀįÁªÀÄ CºÀäzï ZÀºÁ CAUÀr ¸Á: ªÀĻî¥ÀÆgÀ. gÀªÀjAzÀ dÆeÁlPÉÌ §¼À¸ÀÄwÛzÀÝ gÀÆ. 1,450/- £ÀUÀzÀÄ ºÀt ªÀÄvÀÄÛ 52 E¸Éàmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 175/09 PÀ®A 279, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 29-10-09 gÀAzÀÄ 0645 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ. £Ë¨ÁzÀ-ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É qÉAl¯ï PÁ¯ÉÃeï ºÀwÛgÀ. DgÉÆæ gÁdÄ vÀAzÉ ©üêÀÄgÁªï ¸Á«zÁåtUÀgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ mÁmÁ EArPÁ PÁgï ¸ÀABPÉJ-38-5289 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠣ÀAzÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ PÁ²Ã£ÁxÀ eÁzsÀªÀ 31 ªÀµÀð, ¸ÁºÁ®ºÀ½î ¸ÀzÀå J¯ï.L.f. PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ. gÀªÀgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ PɼÀUÉ ©Ã½¹zÀÝjAzÀ §®vÉÆqÉUÉ ¨sÁj ¥ÉmÁÖV M¼ÀUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Raichur District Reported Crimes

: ªÀÄÆgÀÄ gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ, NªÀð£À ¸ÁªÀÅ, £Á®éjUÉ UÁAiÀÄ :

¢£ÁAPÀ:28.10.2009 gÀAzÀÄ 2100 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ªÉAPÀmÉñÀ vÀAzÉ zÉêÀ¥Àà UÉÆjè 22 ªÀµÀð, ¸Á: §ÄAPÀ®zÉÆrØ EªÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï£À »A§¢ D¸À£ÀzÀ°è AiÀÄAPÀ¥Àà vÀAzÉ wªÀÄätÚ AiÀÄ®zÉÆrØ 33 ªÀµÀð ¸Á: §ÄAPÀ®zÉÆrØ EªÀ£À£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ eÁ®ºÀ½î wAxÀt©æqïÓ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ & C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹zÀÝjAzÀ §ÄAPÀ®zÉÆrØ UÁæªÀÄzÀ ºÉÆgÀªÀ®AiÀÄzÀ°è ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦àzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¥À°ÖAiÀiÁV, ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï£À°è ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄwÛzÀÝ E§âgÀÆ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ UÁAiÀiÁ¼ÀÄUÀ¼À£ÀÄß gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÁV¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ AiÀÄAPÀ¥Àà£ÀÄ ªÀiÁUÀðzÀ°èAiÉÄà ¢£ÁAPÀ:29.10.2009gÀAzÀÄ 0130UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ªÀÄÈvÀ£ÀvÁ¬Ä ¸ÁªÀĪÀÄä PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î oÁuÉ ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹, vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ:29.10.2009 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ªÀĺÀ§Æ¨ï vÀAzÉ ºÉÆ£ÀÄ߸Á§ 25 ªÀµÀð, ¸Á: gËqÀPÀÄAzÁ EªÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï¸ÀASÉå: PÉJ.33, 7580 £ÉÃzÀÝgÀ°è £À©¸Á§ vÀAzÉ zÁzÁ¸Á§ 40 ªÀµÀð EªÀ£À£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ¹gÀÄUÀÄ¥Áà¢AzÀ gËqÀPÀÄAzÁPÉÌ §gÀĪÀPÀÄjvÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ-zÀqÉøÀÆÎgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ & C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ, JzÀgÀÄUÀqɬÄAzÀ ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt 18 ªÀµÀð ¸Á: UÁA¢ü£ÀUÀgÀ EªÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï¸ÀASÉå: PÉJ.37, E.9067 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwªÉÃUÀ & C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄvÀÛ §AzÀªÀ£É ªÉÃUÀ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉà PÀ£Áßj PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ M§âjUÉƧâgÀÄ ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ JgÀqÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀjUÉ gÀPÀÛ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉAzÀÄ ¸ÀºÀ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀ £À©¸Á§ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹, vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ:29.10.2009 gÀAzÀÄ 1220 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà PÀgÀqÉÆÃgï ¸Á: ºÀqÀUÀ° EªÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï¸ÀASÉå: PÉJ.36, Dgï.4400 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ªÀĹÌ-ªÀÄÄzÀUÀ¯ï gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ & C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹, ªÉÃUÀ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉà CAvÀgÀUÀAV UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ JªÉÄäUÉ rQÌ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¥À°ÖAiÀiÁV, PɼÀUÉ ©zÀÝ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¤UÉ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉAzÀÄ ±ÉÃRgÀ¥Àà vÀAzÉ £ÁªÀÄ¥Àà gÁoÉÆÃqï ¸Á: gÁªÀÄ¥Àà£ÀvÁAqÁ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì oÁuÉ ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹, vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ
C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

1] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 271/2009 PÀ®A 279, 337, 338 L.¦.¹ ¸À»vÀ 183 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ 29-10-2009 gÀAzÀÄ 10-45 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀ ¤AUÀ¥Àà mÁæöåPÀÖgï £ÀA. PÉ.J 37 n.J 3646 mÉæîgï £ÀA. PÉ.J 37- n.J 3647 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ PÀÆPÀ£À¥À½î PÀqɬÄAzÀ Cw ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ J£À,ºÉZÀ. 13 gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É CªÀÄgÉñÀégÀ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ gÁAUï ¸ÉÊr£À°è Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ JzÀÄjUÉ §gÀÄwÛzÀÝ ªÉÆmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉ.J 37 J¯ï-3999 £ÉÃzÀÝPÉÌ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁjUÉ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, ªÉÆlgï ¸ÉÊPÀ¯ï »AzÉ PÀĽwzÀÝ PÀÄAmÉ¥Àà ªÀqÀØgÀ ¸Á. ¨ÉƪÀÄä£Á¼À EvÀ£À£ÀÄß aQvÉìUÉAzÀÄ PÀÆPÀ£À¥À½î D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃzÁUÉÎ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÉÆlgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É EvÀgÀjUÉ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ï.L. ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

2] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 37/2009 PÀ®A 174(¹) ¹.Dgï.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ 29-10-2009 ªÀÄÄAeÁ£É 7-00 UÀAmÉUÉ £Á£ÀÄ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃzÉ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ £À£Àß ºÉAqÀw UÀAUÀªÀÄä ªÀÄvÀÄÛ ±ÁAvÀªÀé E§âgÀÆ ªÀÄzÁå£À 12-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ £À£Àß 6 £Éà ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¥ÀgÀªÀÄä½UÉ ºÉÆ®PÉÌ PÀÆ° D¼ÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä w½¹, ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ©lÄÖ §A¢zÀݼÀÄ. «dAiÀÄ®Qëöä ¤£Éß ¢£ÁAPÀ 28-10-09 gÀAzÀÄ ¨ÉêÀÇjUÉ vÀ£Àß CPÀ̼À£ÀÄß PÀ¼ÀÄ»¸À®Ä ºÉÆÃVzÀÄÝ, £Á£ÀÄ ºÉÆîPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀgÉUÉ §A¢gÀ°¯Áè. EAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4-30 UÀAmÉUÉ £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ «dAiÀÄ®Qëöä EªÀ¼ÀÄ ¨ÉêÀÇgÀĤAzÀ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À ¨ÁV®Ä vÉUÉAiÀįÁgÀzÀÝjAzÀ £ÀAvÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ »A¢£À ¨ÁV°UÉ aîPÀ ºÁPÀ¯ÁgÀzÀÝjAzÀ M¼ÀUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä ¥ÀgÀªÀÄä¼ÀÄ MAzÀÄ ¥Á°¸ÀÖgÀ ¹ÃgɬÄAzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ £ÁUÀÄA¢ ºÀ®UÉUÉ ¹ÃgÉ PÀnÖ CzÀjAzÀ PÀÄwÛUÉUÉ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆArzÀÝ£ÀÄß PÀAqÀÄ PÀÆUÁqÀÄvÁÛ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÉÆgÀUÉ §A¢ÝzÀÝjAzÀ, NtÂAiÀÄ d£ÀgÀÄ CªÀ¼ÀÄ PÀÆUÁqÀĪÀÅzÀ£ÀÄß PÉý «ZÁj¹ ªÀÄ£ÉAiÀÄ M¼ÀUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃr £ÀAvÀgÀ £À£ÀUÉ F «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß £ÀªÀÄä CtÚ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ CªÀÄgÉñÀ£À ªÉƨÉʯïUÉ ºÀÄZÀÑ¥Àà PÉƽî EªÀ£ÀÄ w½¹zÀÝjAzÀ, £ÁªÉ®ègÀÆ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä ¥ÀgÀªÀÄä¼ÀÄ £ÁUÀÄA¢ ºÀ®UÉ PɼÀUÉ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ £ÉÃvÁqÀÄwÛzÀÄÝ, C°èAiÉÄà EgÀĪÀ dUÀ° PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É MAzÀÄ ªÉƨÉʯï PÀArzÀÄÝ, £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è £ÀªÀÄäzÀÄ AiÀiÁgÀzÀÄ ªÉƨÉʯï EgÀĪÀÅ¢®è. £ÀªÀÄä ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¥ÀgÀªÀÄä¼ÀÄ ±Á¯ÉAiÀÄ ©lÖ £ÀAvÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èAiÉÄà EgÀÄwÛzÀÄÝ, CªÀ½UÉ £ÁªÀÅ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÀĽvÀÄ K£ÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛà ºÉÆ®PÉÌ PÉ®¸ÀPÉÌ ¨Á CAvÁ DUÁUÉÎ ºÉýzÉÝêÀÅ, CªÀ¼À £ÀqÀvÉAiÀÄ §UÉÎ £ÀªÀÄUÉ AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè. £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀ PÁgÀtPÉÌ, AiÀiÁªÀ GzÉÝñÀPÉÌ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É CAvÁ UÉÆwÛ¯Áè. CªÀ¼À ªÉÆtPÁ®Ä £É®PÉÌ ºÀwÛzÀÝjAzÀ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¨ÉÃgÉ AiÀiÁgÀzÉÆà ªÉƨÉʯï EgÀĪÀÅzÀjAzÀ CªÀ¼À ªÀÄgÀtzÀ°è £ÀªÀÄUÉ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EzÀÄÝ, F WÀl£ÉAiÀÄÄ ªÀÄzÁå£À 12-00 UÀAmɬÄAzÀ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4-30 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢AiÀÄ°è dgÀÄVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ï.L. PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.