Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Tuesday, December 18, 2012

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIME

ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:
ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ: ಶ್ರೀ ವಿಜಯಕುಮಾರ ತಂದೆ ಸುಭಾಷ ಸಂಗೋಳಗಿ ಸಾ|| ಕಪನೂರ ಗುಲಬರ್ಗಾರವರು ನಾನು ದಿನಾಂಕ: 18-12-2012 ರಂದು ಮುಂಜಾನೆ 10-20 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಹುಮನಾಬಾದ ರೋಡಿಗೆ ಇರುವ ಗಣೇಶ ಆಯಿಲ ಡಿಸ್ಟ್ರುಬ್ಯೂಟರ್ಸ ಅಂಗಡಿಯ ಮುಂದೆ ಅಟೋದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಅಟೋರಿಕ್ಷಾ ನಂ. ಕೆಎ-32 ಬಿ-4599 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ತಂದೆ ಶರಣಪ್ಪಾ ಕಣ್ಣೂರಕರ ಸಾ||ಸುಲ್ತಾನಪೂರ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಇತನು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಯಿಸಿ ಪಲ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ನನಗೆ  ಗಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ:59/2012 ಕಲಂ, 279, 337 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. 

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 18-12-2012This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw CgÀ¥ÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 18-12-2012

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ AiÀÄÄ.r.Dgï. ¸ÀA : 32/2012 PÀ®A : 174   ¹.Dgï.¦.¹:-
¢£ÁAPÀ 17-12-2012 gÀAzÀÄ 09:00  UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ gÉõÁä UÀAqÀ £ÀgÀ¹AUÀ ¨É¼ÀÄîgÉ 40 ªÀµÀð eÁ|| J¸ï.¹ zÀ°vÀ G|| ªÀÄ£É PÉ®¸À ,PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á|| DªÀįÁ¥ÀÆgÀ vÁ|| f|| ©ÃzÀgÀ  EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ºÉýPÉ PÉÆnÖzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ £À£Àß vÀAVAiÀiÁzÀ ªÀÄÈvÀ ²æêÀÄw PÀÄAzÀªÀiÁä vÀAVAiÀÄ UÀAqÀ ¸ÀvÁÛV¤AzÀ CªÀ¼ÀÄ ªÀiÁ£À¹PÀ C¸Àé¸ÀܼÁVzÀÄÝ, DUÁUÉ PÉ®ªÉǪÀÄä vÀ£ÀUÉ w½AiÀÄzÀ jÃwAiÀÄ°è ªÀwð¸ÀÄwÛzÀݼÀÄ. ¢£ÁAPÀ; 12-12-12 gÀ gÁwæ 9:30 UÀAmÉAiÀĪÀgÉUÉ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EzÀÄÝ Hl ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ¼É. ªÀÄgÀÄ¢£À ¨É¼ÀUÉÎ ¢: 13-12-12 gÀAzÀÄ £Á£ÀÄ CªÀ¼À ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ CªÀ¼ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EgÀ°®è £ÀAvÀgÀ E°èAiÀĪÀgÉUÉ £À£Àß vÀAV §UÉΠ «ZÁj¸À¯ÁV AiÀiÁªÀzÉà jÃwAiÀÄ ªÀiÁ»w ¹QÌgÀĪÀ¢®è £À£Àß vÀAV ªÀiÁ£À¹PÀ C¸Àé¸ÀܼÁVzÀÝjAzÀ UÉÆwÛ®èzÉ J°èUÁzÀgÀÆ ºÉÆÃVgÀ §ºÀÄzÀÄ ªÀÄgÀ½ §gÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ «ZÁgÀ ªÀiÁqÀÄvÁÛ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ EAzÀÄ ¢: 17-12-2012 ¨É¼ÀUÉÎ 08:00 £À£Àß vÀAV ¨Á«AiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É CAvÀ UÉÆvÁÛVgÀÄvÀÛzÉ  CAvï PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 288/2012 PÀ®A: 32,34 PÉ.E. JPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 17-12-2012gÀAzÀÄ 1400 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ.ªÀiÁzÀ¥Áà, J.J¸ï.L gÀªÀgÀÄ RavÀ ¨Áwäà ªÉÄÃgÉUÉ Dgï.n.N PÀbÉÃj ºÀwÛgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É M§â DmÉÆà qÉæöʪÀgï£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆÃzÀ°è ¯Éʸɣïì E®èzÉ C£À¢üPÀÈvÀªÁV ¸ÁgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ ¸À®ÄªÁV vÉUÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀÄwÛzÁÝ£É CAvÁ ¨Áwä ¥ÀæPÁgÀ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzsÀ ¦.¹.1740 zsÀ£ÀgÁeï gÀªÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀgÀPÁj fÃ¥ï £ÀA.PÉJ-38-f-243 £ÉÃzÀgÀ°è 1430 UÀAmÉUÉ ºÉÆÃV E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ DmÉÆà £ÀA. PÉJ-38-2140 £ÉzÀÄÝ vÉqÉzÀÄ ¤°è¹ ¥Àj²Ã°¹ £ÉÆÃqÀ¯ÁV CzÀgÀ°è MlÄÖ 1) 2 PÁl£ï AiÀÄÄ.J¸ï. «¹Ì MlÄÖ 96 ¨Ál®UÀ¼ÀÄ C.Q.4,200/-gÀÆ. 2) QAUï¦üµÀgï 5 PÁl£À CzÀgÀ°è 60 ¨Ál®UÀ¼ÀÄ, C.Q.6000/-gÀÆ 3) £ÁPï Ol 5 PÁl£ÀUÀ¼ÀÄ CzÀgÀ°è 60 ¨Ál®UÀ¼ÀÄ C.Q. 6000/- gÀÆ. »ÃUÉ MlÄÖ 16,200 ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ©AiÀÄgÀ & ¸ÁgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ MAzÀÄ DmÉÆà £ÀA.PÉJ-38-2140 C.Q.60,000/-gÀÆ ºÁdgÀ ¥Àr¹ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 226/2012 PÀ®A: 379 L¦¹:-
¢£ÁAPÀ 17/12/2012 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ ²æ ¢°Ã¥À vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀgÁªÀ ¨ÁªÉÄß ªÀAiÀÄ 44 ªÀµÀð eÁw ªÀÄgÁoÁ G: ºÉÆÃl® PÉ®¸À ¸Á: zsÁgÀdªÁr EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ °TvÀ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 16,17/12/2012 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉÆ®zÀ°è zÀ£ÀzÀ PÉÆnÖUÉ JzÀÄgÀUÀqÉ  PÀnÖzÀ 4 DPÀ¼ÀÄUÀ¼ÀÄ ©½AiÀÄ §tÚªÀÅ CªÀÅUÀ¼À ¨É£Àß ªÉÄÃ¯É ªÀÄvÀÄÛ ¨Á®zÀ ªÉÄÃ¯É PÀjAiÀÄ ZÀÄPÉÌ EgÀÄvÀÛªÉ.  ªÀÄvÀÄÛ 2 JªÉÄäUÀ¼ÀÄ CzÀgÀ°è MAzÀÄ £ÁUÀ¥ÀÆj ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ zÉò JªÀÄä EgÀÄvÀÛªÉ. EªÀÅUÀ¼À C.Q. 1,60,000/- gÀÆ zÀµÀÄÖ AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
   

Raichur District Reported Crimes


ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
  PÀ¼ÀÄ«£À ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

              ,  «gÉÃAzÀæ vÀAzÉ £ÁUÉÆÃf gÁªï, 52 ªÀµÀð, eÁ:PÀlUÀgÀ, G:PÉ.J¸ï.©.¹.J¯ï zÀ°è QjAiÀÄ ªÀåªÀ¸ÁÜ¥ÀPÀgÀÄ ( ¯ÉÃPÀÌ¥ÀvÀæ «¨sÁUÀ ) ¸Á: UÀAUÁ£ÀUÀgÀ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß CtÚ£À ªÀÄUÀ£À JAUÉÃeï ªÉÄAmï PÁgÀt vÀ£Àß PÀÄlÄA§ ¸ÀªÉÄÃvÀ ªÀÄ£ÉUÉ ©ÃUÀ ºÁQ ºÉÊzÁæ¨Á¢UÉ ºÉÆÃV ¢£ÁAPÀ: 18.12.2012 gÀAzÀÄ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV  ¢£ÁAPÀ: 17-12-12 gÀ 0730 UÀAmɬÄAzÀ 18-12-12 gÀ 0200 UÀAmÉAiÀĪÀgÉV£À CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ©ÃUÀªÀ£ÀÄß ªÀÄÄjzÀÄ M¼À ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr  ¨ÉÃqï gÀÆ«ÄUÉ ºÁQzÀ Qð ¥ÀvÀæ ªÀÄÄjzÀÄ C¯ÁägÀzÀ°èzÀÝ §AUÁgÀ ,¨É½î ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 30,000/- gÀÆ MlÄÖ C.Q.gÀÆ: 1,51,000/-  ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¥À²ÑªÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 122/2012 PÀ®A: 454,457,380 L.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤PÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

 gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
              ¢£ÁAPÀ: 17.12.2012 gÀAzÀÄ AiÀÄ®è¥Àà FvÀ£ÀÄ ¯Áj £ÀA; PÉJ-36- 6468 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß C®PÀëvÀ£À¢AzÀ CeÁUÀÄgÀÄPÀvɬÄAzÀ vÀ£ÀUÉ ªÀÄÄAzÉ PÁtĪÀ «zÀÄåvï vÀAwUÀ¼ÀÄ eÉÆvÀÄ ©zÀÄÝ ¯Áj PÁ婤UÉ vÁUÀÄvÀÛªÉ JAzÀÄ w½zÀÄ PÀÆqÀ ¯Áj ZÁ¯Á¬Ä¹zÀÝjAzÀ «zÀåvï ªÉÊgï ¯Áj PÁ婤UÉ ¸Àà±ÀðUÉÆAqÀÄ PÁ婤£À JqÀUÀqÉ ºÉÆgÀUÉ PÉÊvÉÆÃj¸ÀÄvÁÛ ¤AwzÀÝ QèãÀgÁzÀ C°è¸Á¨ï FvÀ£À  ªÀÄUÀ UÀ¤ EªÀ¤UÉ «zÀåvï ±ÁPï ºÉÆqÉzÀÄ ¸ÀwÛgÀÄvÁÛ£É, F ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è «zÀÄåvï E¯ÁSÉAiÀÄ C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è eÉÆvÀÄ ©zÀÝ «zÀåvï ªÉÊgïUÀ¼À£ÀÄß ¸Àj¥Àr¸ÀzÉà C®PÀëvÀ£À vÉÆj¹zÀÝjAzÀ WÀl£É ¸ÀA¨sÀ«¸À®Ä EªÀgÀÄ ¸ÀºÀ ¨sÁVAiÀiÁVgÀÄvÀÛgÉ, CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 18.12.2012 gÀAzÀÄ C°è¸Á¨ï vÀAzÉ ¨ÁªÀ¸Á¨ï RÄgÉö ªÀAiÀiÁ;50 eÁ;ªÀÄĹèA; G;MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á;PÉÆvÀÛzÉÆrØ vÁ;zÉêÀzÀÄUÀð  gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ  vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À ¥ÉưøÀ oÁuÉ üUÀÄ£Éß £ÀA: 163/2012 PÀ®A 279,336.304(J) L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
            ¢.17-12-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ PÉ.«ÃgÀtÚ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà eÁwBPÀÄgÀħgÀÄ ªÀAiÀÄ-53ªÀµÀð GB CgÀPÉÃgÁ ¥ÀæUÀw UÁæ«ÄÃt ¨ÁåAPÀ ¦üïïØ D¦üøÀgï, §eÁd ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA§gÀ BPÉ.J-34/JPïì-6034gÀ ¸ÀªÁgÀ ¸ÁBPÀA¦èPÉÆÃmÉ vÁBBºÉƸÀ¥ÉÃmÉ, fBB §¼Áîj vÀ£Àß §eÁd ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA§gÀ BPÉ.J-34/JPïì-6034 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ªÀiÁ£À«-¹gÀªÁgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ºÀ½îºÉÆøÀÆgÀÄ ¸À«ÄÃ¥ÀzÀ°è PÀ¨ÉâÃgÀ ±ÀgÀt¥Àà JA§ÄªÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ ¹gÀªÁgÀ PÀqɬÄAzÀ ªÀiÁ£À« PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ   mÉA¥ÉÆà £ÀABPÉJ-36/2226£ÉÃzÀÝgÀ ZÀ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÉA¥ÉÆêÀ£ÀÄß  Cw ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PÉ.«ÃgÀtÚ£ÀÄ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®UÉ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÁgÀ PÉ.«ÃgÀtÚ FvÀ£ÀÄ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ DgÉÆævÀ£ÀÄ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr ªÁºÀ£À ¤°è¹ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉÉAzÀÄ ²æà gÀ«PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ PÀj°AUÀ¥Àà eÁwBPÀÄgÀħgÀÄ ªÀAiÀÄ-30ªÀµÀð GBMPÀÌ®ÄvÀ£À ¸ÁBaªÀiÁè¥ÀÆgÀ.  gÀªÀgÀÄ PÉÆnÖgÀĪÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA;  129/2012 PÀ®AB 279,304[J]L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ PÀ®AB 187 L.JA.«.PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. .


            ¢£ÁAPÀ: 17.12.2012 gÀAzÀÄ ªÀÄĤAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ D±À¥Àà ¸Á|| AiÀÄgÀªÀÄgÀ¸ï FvÀ£À vÀAzÉ D±À¥Àà vÀAzÉ AiÀÄ®è¥Àà ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð: ªÀiÁ¢UÀ, PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á|| CA¨ÉÃqÀÌgï £ÀUÀgÀ AiÀÄgÀªÀÄgÀ¸ï UÁæªÀÄ FvÀ£ÀÄ  vÀªÀÄä UÀæªÀÄzÀ ±ÀªÀÄPÀgÀUËqÀ EªÀgÀ ºÉÆ®ªÀ£ÀÄß PÀAiÀÄ®Ä gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ -±ÀQÛ£ÀUÀgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÉ £ÁgÀAiÀÄt qÁ§zÀ ºÀwÛgÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CzÀgÉ  ZÁ®PÀ£ÀÄ Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ºÁ£Àð PÀÆqÀ ªÀiÁqÀzÉà ZÀ¯Á¬Ä¹ gÉÆÃr£À JqÀ§¢AiÀÄ°è ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ vÀ£Àß vÀªÀÄzÉUÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ ºÉÆÃVzÀÄÝ  EzÀjAzÀ vÀ£Àß vÀAzÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ CzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 280/2012 PÀ®A 279, 304 (J) L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.«. DåPïÖ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤PÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
              ¢.16-12-2012gÀAzÀÄ gÁwæ 10-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ²æà §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ gÀAUÀAiÀÄå eÁwB£ÁAiÀÄPÀ ªÀAiÀÄ-55ªÀµÀð,GBMPÀÌ®ÄvÀ£À ¸ÁB£ÀªÀ®PÀ® vÁBªÀiÁ£À« gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ ªÉAPÀmÉñÀ ªÀAiÀÄ-30ªÀµÀð [ªÀÄÈvÀ£ÀÄ]FvÀ£ÀÄ £ÀªÀ®PÀ® UÁæªÀÄ¢AzÀ ªÀiÁqÀVj UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ ªÀiÁ£À«-¹gÀªÁgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è »ÃgÉÆúÉÆAqÁ¸Éà÷èAqÀgï ¥Àè¸ï ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA§gÀ BPÉ.J-36/JPïì-4214gÀ £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ºÀ½îºÉÆøÀÆgÀÄ ¸À«ÄÃ¥ÀzÀ°è ±ÀgÀt¥Àà JA§ÄªÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ ªÀiÁqÀVj PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà C¥ÀjavÀ ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÉAPÀmÉñÀ£À ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®UÉ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr ªÁºÀ£À ¤°è¸ÀzÉ ºÁUÉAiÉÄà ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É.ªÉAPÀmÉñÀ£À ºÀuÉUÉ PÀvÀÛj¹zÀ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ªÉÄzÀļÀÄ ºÉÆgÀ ¹rzÀÄ §®UÉÊ ªÀÄÄjzÀÄ C®è°è vÉgÀazÀ UÁAiÀÄ UÀ¼ÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ©zÀÄÝ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆnÖgÀĪÀ ºÉýPÉ ªÉÄðAzÀ  ¹gÀªÁgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 128/2012 PÀ®AB 279,304[J]L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ PÀ®AB 187 L.JA.«.PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. 

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀ£À ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
              ªÀĺÁAvÉñÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà PÀÄgÀħgÀ 25 ªÀµÀð MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á.§¤ßUÉÆüÀ vÀ£ÀVzÀÝ AiÀiÁªÀÅzÉÆà UÀÄ¥ÀÛ aAvɬÄAzÀ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥Éì ºÉÆA¢ ¢£ÁAPÀ.14-12-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5-00 UÀAmÉUÉ «µÀ ¸Éë¹zÀÄÝ E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ DVzÀÄÝ E¯ÁdÄ PÁ®PÉÌ UÀÄtªÀÄÄR£ÁUÀzÉà ¢£ÁAPÀ.17-12-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 3-30 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ DvÀ£À ºÉAqÀw ²æêÀÄw gÉÃtÄPÀªÀÄä UÀAqÀ ªÀĺÁAvÉñÀ ²ªÀ£ÀUÀÄwÛ ªÀAiÀÄ.20 ªÀµÀð, eÁ.PÀÄgÀħgÀÄ, G.ºÉÆ®ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á.§¤ßUÉÆüÀ. gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 29/2012 PÀ®A.174 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤PÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
CPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀ£ÀzÀ ªÀiÁ»w:-
              ¢£ÁAPÀ: 11.12.2012 gÀAzÀÄ ªÉAPÀmÉñÀ UËqÀ vÀAzÉ gÁªÀÄ£ÀUËqÀ ¸Á: L.r.J¸ï.JA.n. ¯ÉÃOlÖ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ  gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß SÁ¸ÀV PÉ®¸ÀPÉÌAzÀÄ ºÉÊzÁæ¨Á¢UÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ: 12.12.2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 10.30 UÀAmÉUÉ vÀªÀÄä £ÀÆå VæÃ£ï ªÀiÁPÀð ¨Ágï & gɸÉÆÖÃgÉAmï £À°èAiÀÄ PËAlgÀ£À°è DPÀ¹äPÀ ±Álð ¸ÀPÀÆåðmï CV ¨ÉAQ ºÀwÛ  ªÀÄzÀåzÀ ¨ÁnèUÀ¼ÀÄ mÉç¯ï PÀÄaðPËAlgï mÉç¯ï J¯Áè ¸ÀÄlÄÖ C.Q. 2,21,000/- ®ÄPÁì£ÀªÁVzÀÄÝ CzÉ. CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 17.12.2012 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¥À²ÑªÀÄ oÁuÉ  C.¨É. C¥ÀWÁvÀ ¸ÀA: 4/2012 gÀ°è ¥ÀæPÀgÀtzÀ zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
 UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:_
            ¢£ÁAPÀ: 18-12-2012 gÀAzÀÄ 9-30 J..JA.PÉÌ 1) PÀgÉ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄÄvÀÛ¥Àà,2) £ÁUÀgÁd vÀAzÉ ªÀÄgÉ¥Àà3) ªÀÄÄvÀÛ¥Àà vÀAzÉ ¥ÀQÃgÀ¥Àà J®ègÀÆ ¸Á: gËqÀPÀÄAzÀ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀiÁgÉ¥Àà vÀAzÉ ¥ÀQÃgÀ¥Àà, QüÉîPÁåvÀgÀ, 56 ªÀµÀð, MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: gËqÀPÀÄAzÀ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. gÀªÀgÀ PÀ¸ÀzÀ w¥ÉàUÉ ¨ÉAQ ºÀaÑzÀÝPÉÌ AiÀiÁPÉà ºÀaÑ¢Ýj CAvÁ PÉýzÁUÀ CªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ  ¯Éà ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£Éà £ÁªÀÅ ¨ÉAQ ºÀZÀÄÑvÉÛÃªÉ ¤Ã£ÀÄ K£ÀÄ ªÀiÁrPÉƼÀÄîwÛ CAvÁ CAzÀÄ £ÁUÀgÁd£ÀÄ DvÀ£À£ÀÄß ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀzÀAvÉ UÀnÖAiÀiÁV »rzÀÄPÉÆArzÀÄÝ PÀgÉ¥Àà£ÀÄ PÀnÖUɬÄAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ ªÀÄÄvÀÛ¥Àà£ÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ £ÀAvÀgÀ J®ègÀÆ ¸ÉÃj E£ÉÆßAzÀÄ ¸À® £ÀªÀÄä£ÀÄß PÉüÀ®Ä §AzÀgÉ PÉÆ°è ©qÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 362/2012 PÀ®A. 341,324,323,504,506 gÉ.« 34 L¦¹  CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ  vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


  
ªÉÆøÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                      J¸ï. gÁªÀĸÁé«Ä GUÁæt ªÀåªÀ¸ÁÜ¥ÀPÀgÀÄ PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ¤UÀªÀÄ ªÀiÁ£À«  gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 25.01.2012 jAzÀ 22.11.2012 gÀ ªÀÄzÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è UÉÆÃzÁ«Ä£À°èzÀÝ 8,670 ¨sÀvÀÛzÀ aîUÀ¼ÀÄ C.Q. 78,89,700/- gÀÆ. ºÁUÀÆ 303 aî eÉÆüÀ C.Q. 19,695/- gÀÆ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆÃzÁ«Ä£À°è ¸ÁÖPï ªÀiÁrzÀ ªÀiÁ°£À aîUÀ¼À ¸ÀAUÀæºÀt  ±ÀÄ®Ì (¨ÁrUÉ) 75,77,781/- gÀÆ.UÀ¼ÀÄ »ÃUÉ MlÄÖ 1,58,32,138/- gÀÆ. ¸ÀļÀÄîzÁR¯ÉUÀ¼À£ÀÄß ¸Àȶֹ oÉêÀtÂzÁgÀjlÖAvÀºÀ ¸ÀgÀPÀÄUÀ¼À£ÀÄß C«UÉ ©qÀÄUÀqÉUÉƽ¸ÀĪÀ PÁ®PÉÌ ªÀÄÆ® GUÁæt gÀ¹Ã¢ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ CzÀPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ ¸ÀAUÀæBt ±ÀÄ®Ì ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ©qÀÄUÀqÉ ªÀiÁqÀzÉà J¸ï. gÁªÀĸÁé«Ä FvÀ£ÀÄ ¤UÀªÀÄzÀ ¯ÉÆÃPÀ £ËPÀgÀ£ÁV C¢üPÁgÀ zÀÄgÀÄ¥ÀAiÉÆÃUÀ ¥ÀqɹPÉÆAqÀÄ vÀ£Àß ¸ÀéAvÀ ¯Á¨sÀPÁÌV §¼À¹PÉÆAqÀÄ PÀ£ÁðlPÀ gÁdå GUÁæt ¤UÀªÀÄPÉÌ ªÉÆøÀ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ f.ºÉZï.gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ¹.ºÀ£ÀĪÀÄAvÀAiÀÄå ªÀ-50 ªÀµÀð eÁ-MPÀÌ°UÀ G-¥ÀæzsÁ£À ªÀåªÀ¸ÁÜ¥ÀPÀgÀÄ PÀ£ÁðlPÀ gÁdå GUÁæt ¤UÀªÀÄ £ÀA.43 ¦æêÀiï gÉÆÃeï gÀ¸ÉÛ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ-25 ªÉÆ.£ÀA>7760966904 gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 18.12.2012 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 213/2012 PÀ®A: 465,467,468,408,409,420 L.¦.¹ CrAiÀÄ°è¥ÀæPÀgÀtzÁR°¹PÉÆAqÀÄvÀ¤SÉPÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
 

PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀt:

1) ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 128/2012 PÀ®A. 302 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ 17/12/2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 17-30 UÀAmÉUÉ E®PÀ¯ï ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ¤AUÀ¥Àà ¥Á¯ÁÌgÀ ¸Á: ªÀÄ£ÉßÃgÁ¼À EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ, ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 16/12/2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 7-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ vÀAzÉAiÀiÁzÀ CªÀÄgÀ¥Àà ¥Á®PÀgÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1] ZÀAzÀ¥Àà ªÀÄ®PÁ¥ÀÆgÀ 2] ±ÀgÀt¥Àà UÀÄ£Áß¼À 3] ZÀAzÀ¥Àà PÀjUËqÀæ EªÀgÀÄ PÀÆr UÀÄqÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ºÀÄ®è¥Àà zÉêÀ¸ÁÜ£ÀPÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ gÁwæ 3-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ DgÉÆæ ZÀAzÀ¥Àà UÀÄ£Áß¼À FvÀ£ÀÄ ¥ÉÆãÀ ªÀiÁr w½¹zÉÝãÉAzÀgÉ, gÁwæ 9-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ UÀÄqÀÆgÀ¢AzÀ ªÁ¥À¸ï ªÀÄ£ÉßÃgÁ¼À UÁæªÀÄPÉÌ §gÀĪÁUÀ E¯Á¼À UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ 1 QÃ.«ÄÃ. ªÀÄÄAzÉ ¤£Àß vÀAzÉUÉ ºÉÆqÉ-§qÉ ªÀiÁrzÀÄÝ vÀ¯ÉUÉ, §®UÉÊ vÉÆÃgÀĨÉgÀ½UÉ, PÁ°UÉ C®è°è gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ E¯Ád PÀÄjvÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃj¹zÀÄÝ aQvÉì ¥sÀ°¸ÀzÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ w½¹zÀÄÝ E®PÀ¯ï ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ §AzÀÄ ªÀÄÈvÀ zÉúÀªÀ£ÀÄß £ÉÆÃrzÀÄÝ vÀAzÉUÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ DgÉÆævÀgÀÄ AiÀiÁªÀzÉÆà GzÉÝñÀ ¸ÁzsÀ£ÉUÉÆøÀÌgÀ AiÀiÁªÀzÉÆà ªÀ¸ÀÄÛ«¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ²æà ±ÉÃRªÀĺɧƧ J.J¸ï.L. ºÀ£ÀªÀĸÁUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

QgÀÄPÀļÀ ¥ÀæPÀgÀt:

2) UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 332/2012 PÀ®A. 498(J), 323, 324, 504, 506 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ: 17/12/2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5:00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw AiÀıÉÆÃzsÀ UÀAqÀ ²æäªÁ¸À Ej±ÉÃqÀÄ, ªÀAiÀĸÀÄì 25 ªÀµÀð, eÁw: Qæ²ÑAiÀÄ£ï G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: 4£Éà ªÁqÀð, ©üêÀÄgÁAiÀÄ£ÀUÀÄr ºÀwÛgÀ, ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀ. vÁ: UÀAUÁªÀw. EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV £ÀÄr ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. " FUÉÎ 6 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀzÀ ²æäªÁ¸À vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà Ej±ÉÃqÀÄ ªÀAiÀĸÀÄì 30 ªÀµÀð FvÀ£ÉÆA¢UÉ £À£Àß ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ, £À£Àß UÀAqÀ ²æäªÁ¸À£ÀÄ ²ææÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀzÀ AiÀÄ®èªÀÄä - 28 ªÀµÀð JA§ÄªÀªÀ¼ÉÆA¢UÉ C£ÉÊwPÀ ¸ÀA§AzsÀªÀ£ÀÄß ElÄÖPÉÆArzÀÄÝ, CªÀ¼À£ÀÄß £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀÄvÁÛ£É. £À£Àß UÀAqÀ¤UÉ F jÃw ªÀiÁqÀ¨ÉÃqÁ AiÀÄ®èªÀÄä¼À£ÀÄß ©qÀÄ CAvÁ ºÉýzÁUÀ¯É¯Áè £À£ÀUÉ ªÀÄ£À§AzÀAvÉ ºÉÆr-§r ªÀiÁqÀÄwÛgÀÄvÁÛ£É. £À£Àß UÀAqÀ£ÉÆA¢UÉ AiÀÄ®èªÀÄä ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß ªÀiÁªÀ£ÁzÀ ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà-55 ªÀµÀð, CvÉÛ gÀvÀߪÀÄä UÀAqÀ ªÀÄ®è¥Àà-50 ªÀµÀð EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ £À£ÀߣÀÄß ¸ÉÃgÀzÉà ªÀÄ£É ©lÄÖ ºÉÆÃUÀÄ CAvÁ ºÉüÀÄvÁÛ £À£Àß UÀAqÀ¤UÉ ¨ÉA§® ¤ÃqÀÄvÁÛ ¨Á¬ÄUÉ §AzÀAvÉ ¨ÉÊzÁqÀÄvÁÛ ºÉÆr-§r ªÀiÁqÀÄvÁÛ FUÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 3 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV ºÁUÀÆ zÉÊ»PÀªÁV «¥ÀjÃvÀ QgÀÄPÀļÀªÀ£ÀÄß ¤ÃqÀÄvÁÛ §A¢gÀÄvÁÛgÉ. ¤£Éß ¢£ÁAPÀ:- 16-12-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 9:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £À£Àß UÀAqÀ ²æäªÁ¸À, AiÀÄ®èªÀÄä, ªÀÄ®è¥Àà ªÀÄvÀÄÛ gÀvÀߪÀÄä EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ PÀÆr £À£ÀUÉ " ¯Éà ¨ÉÆøÀÄr ¸ÀƼÉà ¤Ã£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ©lÄÖ ºÉÆÃUÀÄ " CAvÁ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆr-§r ªÀiÁrzÀÄÝ, £À£Àß UÀAqÀ£ÀÄ £À£ÀUÉ ªÀÄ£É ©lÄÖ ºÉÆÃUÀ¢zÀÝgÉ EªÀvÀÄÛ ªÀÄÄV¹©qÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉý ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ MAzÀÄ PÀnÖUÉAiÀÄ M£ÀPÉAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £À£Àß JqÀQ«UÉ ºÉÆqÉ¢zÀÝjAzÀ Q«UÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt 4 d£ÀgÀ «gÀÄzÀÞ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw. CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀ £ÀÄr ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀi ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ²æêÀÄw ±ÁgÀzÀªÀÄä, ªÀÄ.ºÉZï.¹. 04 UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt:

3) PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 193/2012 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹.:.

¢£ÁAPÀ : 17-12-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ±Áå«ÄÃzÀ¸Á§ vÀA¢ PÁ¹ÃªÀĸÁ§ UÀAUÀ£Á¼À ªÀAiÀiÁ : 25 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄĹèA G: «zÁåyð ¸Á: ¹zÁÝ¥ÀÆgÀ vÁ: UÀAUÁªÀw EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß aPÀÌ¥Àà PÀÆrPÉÆAqÀÄ PÁgÀlV UÀAUÁªÀw gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀįÁð£ÀºÀ½îAiÀÄ ºÀĽ̺Á¼À PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ §¢UÉ ¸Àä±Á£ÀzÀ PÀqÉUÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ§¢UÉ ºÉÆgÀnzÁÝUÉÎ PÁgÀlV PÀqɬÄAzÀ mÁmÁ K¸ï ªÁºÀ£À £ÀA§gÀ : PÉ.J 37 / J- 2144 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ¥ÀæPÁ±À vÀA¢ §¸ÀªÀgÁd PÉÆ¥Àà¼À ¸Á : ¹zÁÝ¥ÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ gÁAUï ¸ÉÊr£À°è §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ ±Áå«ÄÃzÀ¸Á§ EvÀ¤UÉ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ±Áå«ÄÃzÀ¸Á§ EvÀ¤UÉ ªÉÆtPÁ°UÉ UÀA©üÃgÀ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F WÀl£ÉUÉ PÁgÀt£ÁzÀ mÁmÁ K¸ï ªÁºÀ£À £ÀA : PÉ.J- 37 / J- 2144 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¥ÀæPÁ±À EvÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃw PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ²æà ±ÀgÀt¥ÀàUËqÀ ¦.J¸ï.L. PÁgÀlV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ CzÉ.