Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Tuesday, February 8, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE :- 08/02/2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 08-02-2011

UÁA¢üUÀAd oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA.22/2011, PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 6/7-02-2011 gÀAzÀÄ gÁwæªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ a¢æ UÁæªÀÄzÀ §ÄwÛ §¸ÀªÀtÚ ªÀÄA¢gÀzÀ°èAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À ¨sÁUÀzÀ°è EnÖgÀĪÀ MAzÀÄ zÁ£À ¥ÉnÖUÉ CzÀgÀ°èAiÀÄ CAzÁdÄ £ÀUÀzÀÄ ºÀt C Q gÀÆ.11,000=00 PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà ªÀiÁ±ÉÉnÖ ¸Á a¢æ UÁæªÀÄ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.12/2011, PÀ®A 324,504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 07-02-2010 gÀAzÀÄ 1000 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠢°¥À vÀAzÉ ªÀiÁzsÀªÀgÁªÀ ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ 40 ªÀµÀð eÁw ªÀÄgÁoÁ ¸Á: ¨sÁqÀ¸ÁAUÀ« EªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ DgÉÆæ 1) zsÀ£Áf vÀAzÉ ªÀiÁzsÀªÀgÁªÀ 2) ¦ÃgÁf vÀAzÉ zsÀ£Áf 3) PÀgÀt vÀAzÉ zsÀ£Áf J®ègÀÆ ¸Á: ¨sÁqÀ¸ÁAUÀ« EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÀUÉ §AzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ PÀgÉzÀÄ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ DgÉÆævÀgÀ ¥ÉÊQ zsÀ£Áf EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ §rUɬÄAzÀ JqÀUÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ ºÀwÛgÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ, DgÉÆæ ¦ÃgÁf EvÀ£ÀÄ MwÛ»rzÁUÀ DgÉÆæ PÀgÀt EvÀ£ÀÄ PÉÆqÀ° PÁ«¤AzÀ ¨É£Àß°è ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹gÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄAoÁ¼Á ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.12/2011, PÀ®A 341, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 07/02/11 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ ZÀ£ÀߥÁà Z˪Àít ¸Á: AiÀÄ®èzÀUÀÄAr vÁAqÁ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è vÀ£Àß vÀªÀÄä£À ªÀÄzÀÄªÉ EzÀÝ PÁgÀt DgÉÆæ ªÀiÁgÀÄw vÀAzÉ ¸ÀĨsÁµÀ ºÁUÀÄ E£ÉÆߧ⠸Á: AiÀÄ®èzÀUÀÄAr vÁAqÁ EªÀgÀÄ ºÉ¼ÉAiÀÄ ªÉÊgÀvÀé¢AzÀ ¦AiÀiÁð¢UÉ DPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ ©Ãgï ¨Ál°¬ÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄÄ ¦r¹gÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄAoÁ¼Á ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.13/2011, PÀ®A 87 PÉ.¦. JPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 07/02/11 gÀAzÀÄ 1630 UÀAmÉUÉ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ PÀ gÁ ¥ÉÆà «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ ©gÁzÁgÀ ¦J¸ïL ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ EªÀgÀÄ E¯Áèöå¼À ²ªÁgÀzÀ SÁf gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ E¹äÃmï £À¸ÀĩãÀ dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆæ ªÉĺÀ§Æ§ ¸Á§ vÀAzÉ ±ËPÀvÀ C° ºÁUÀÄ E£ÀÆß 4 d£gÀÄ J¯ÁègÀÄ ¸Á: § PÀ¯Áåt EªÀgÀ£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è zÁ½ ªÀiÁr ¸ÀzÀj DgÉÆævÀjUÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr 3150/- gÀÆ ªÀÄÄzÉÝ ªÀiÁ° £ÉÆA¢UÉ oÁuÉUÉ §AzÀÄ UÀÄ£Éß zÁR°¹ DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Raichur District Reported Crimes

¢£ÁAPÀ:07.02.2011 gÀAzÀÄ 18.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ºÉÊzÁæ¨Ázï gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è C¥ÀjavÀ ¯ÁjZÁ®PÀ£ÀÄ CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÉÃUÀ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ f¯Áè PÉÊUÁjPÁ vÀgÀ¨ÉÃw PÉÃAzÀæzÀ ªÀÄÄA¢£À gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ºÉÊzÀgïC° vÀAzÉ ªÀĺÀäzï JPÁâ¯ï C° 24 ªÀµÀð, ¸Á:J¯ï.©.J¸ï.£ÀUÀgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀ¤UÉ rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ PɼÀUÉ ©zÀÝ ºÉÊzÀgïC°AiÀÄ JqÀUÁ® ¥ÁzÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¯ÁjAiÀÄ UÁ° ºÁAiÀÄÄÝ ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, §®UÁ°UÉ gÀPÀÛ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ºÉÊzÀgïC° PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¸ÀAZÁgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:04.02.2011 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ ªÉƨÉʯï¸ÀASÉå:84314 98451 ªÀÄvÀÄÛ 84314 82040 £ÉÃzÀÝjAzÀ ¸ÀzÁ£ÀAzÀ ¸Áé«Ä vÀAzÉ ¹zÀÝgÁªÉÄñÀégÀ ±ÀgÀtgÀÄ 24 ªÀµÀð, ªÀÄoÁ¢üñÀgÀÄ, ¸Á: ªÉAPÀlVj PÁåA¥ï EªÀgÀ ªÉƨÉÊ¯ï ¸ÀASÉå: 99806 01551 £ÉÃzÀÝPÉÌ PÉlÖ ±À§ÝUÀ½AzÀ J¸ïJªÀiïJ¸ï gÀªÁ¤¹zÀÝjAzÀ ¸ÀzÁ£ÀAzÀ ¸Áé«ÄUÀ¼ÀÄ J¸ïJªÀiïJ¸ï gÀªÁ¤¹zÀÝ ªÉƨÉʯï¸ÀASÉåUÉ PÀgÉ ªÀiÁr, ¤ÃªÀÅ AiÀiÁgÀ¥Àà »ÃUÉÃPÉ J¸ïJªÀiïJ¸ï PÀ¼ÀÄ»¸ÀÄwÛ CAvÁ PÉýzÀÝPÉÌ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¢£ÁAPÀ:05.02.2011 gÀAzÀÄ 19.00 jAzÀ 20.00 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzsÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è C¥ÀjavÀ ªÀåQÛAiÀÄÄ ªÉƨÉʯï¸ÀASÉå:84314 98451 ªÀÄvÀÄÛ 84314 82040 £ÉÃzÀÝjAzÀ ¥ÀÄ£À: ¸ÀzÁ£ÀAzÀ ¸Áé«Ä gÀªÀgÀ ªÉƨÉÊ¯ï ¸ÀASÉå: 99806 01551 £ÉÃzÀÝPÉÌ PÀgɪÀiÁr ¤£ÀߣÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ¤ªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀ£ÀÄß PÉÆ¯É ªÀiÁr©qÀÄvÉÛÃ£É EzÉ ¢ªÀ¸À ¤£Àß fêÀ PÉÆ£É JAzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:07.02.2011 gÀAzÀÄ ¸ÀzÁ£ÀAzÀ ¸Áé«Ä PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ:07.02.2011 gÀAzÀÄ 08.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ UÀAUÀ¥Àà UÀÄqÀÄUÀÄAmÁ EªÀgÀ ¥ÀÄvÀægÁzÀ §ÆzÉ¥Àà, «oÀ¯ï, £ÁgÁAiÀÄt, ¹Ã£À¥Àà vÀAzÉ §ÆzÉ¥Àà, dUÀr¨Á¬Ä UÀAqÀ £ÁgÁAiÀÄt, ºÀĤ¨Á¬Ä UÀAqÀ zsÀªÀÄðtÚ, ±ÁAvÀªÀÄä UÀAqÀ §ÆzÉ¥Àà, eÉÆåÃw UÀAqÀ «oÀ¯ï ªÀÄvÀÄÛ ZÁAzÀ¨Á¬Ä UÀAqÀ gÁAiÀÄ¥Àà J®ègÀÆ ¸Á:ºÁ®¨Á«vÁAqÁ EªÀgÀÄ CzÉ vÁAqÁ ¤ªÁ¹, FgÀ¥Àà vÀAzÉ lPÁgÉ¥Àà ¥ÀÄeÁj EªÀ¤UÉ ºÁ®¨Á« vÁAqÁzÀ°è zÉêÀgÀÄ ªÀiÁqÀ°PÉÌ ¤ªÀÄä CtÚ-vÀªÀÄäA¢gÀÄ ºÉÃUÉ §gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ©r¸À®Ä §AzÀ FgÀ¥Àà£À ¥Àwß ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀÄwæUÀÆ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ, fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ FgÀ¥Àà PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ:06.02.2011 gÀAzÀÄ 22.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ UÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ °AUÀ¥Àà PÀnPÁgï ¸Á:ªÁå¸À £ÀA¢ºÁ¼ï EªÀ£ÀÄ CzÉ UÁæªÀÄzÀ ±ÀAPÀæªÀÄä-±ÀAPÀæ¥Àà zÀA¥ÀwUÀ¼À ¥ÀÄwæAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÆgÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁV MAzÀÄ ªÀµÀðzÀªÀgÉUÉ C£ÉÆåãÀåªÁVzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀzÀ ¢£ÀUÀ¼À°è ¸ÀA¸ÁgÀzÀ°è ©ü£Áß©ü¥ÁæAiÀÄ §AzÀÄ ¥ÀwßAiÀÄ£ÀÄß vÀªÀgÀĪÀÄ£ÉUÉ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ, E¢ÃUÀ 2£Éà ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉƼÀî®Ä vÀAiÀiÁj £ÀqɹzÁÝ£ÉAzÀÄ «µÀAiÀÄ w½zÀ UÀȺÀtÂAiÀÄ vÁ¬Ä ªÀiÁ»w ¸ÀAUÀ滸ÀÄwÛzÁݼÉA§ «µÀAiÀÄ w½zÀ UÀAUÀ¥Àà PÀnPÁgï ºÁUÀÆ EvÀgÉà £Á®ÄÌ d£ÀgÀÄ UÀȺÀtÂAiÀÄ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ UÀȺÀtÂAiÀÄ vÁ¬Ä FgÀªÀÄä ¢£ÁAPÀ:07.02.2011 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

°AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ vÁ®ÆPÀ ºÀnÖUÁæªÀÄzÀ CA¨ÉÃqÀÌgï §qÁªÀuÉ ¤ªÁ¹, ¸ÀįÉÆÃZÀ£ÀªÀÄä-¨Á§ÄzÁ¸ï zÀA¥ÀwUÀ¼ÀÀ 16 ªÀµÀðzÀ ¥ÀÄwæ PÀĪÀiÁj ¸ÀĤvÁ EªÀ¼ÀÄ, vÀ£Àß CfÓ ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖ£ÀAvÀgÀ ªÀiÁ£À¹ÃPÀ ªÀiÁr PÉÆAqÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ:06.02.2011 gÀAzÀÄ 21.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ «µÀ ¸Éë¹zÀÄÝ, PÀÆqÀ¯Éà CªÀ¼À£ÀÄß ºÀnÖ a£ÀßzÀ UÀt PÀA¥À¤ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹ aQvÉì PÉÆr¹, ªÉÊzsÁå¢PÁjUÀ¼À ¸À®ºÉAiÀÄAvÉ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ §¼Áîj «ªÀiïì D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀiÁUÀð ªÀÄzsÀåzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ ªÀÄÈvÀ¼À vÁ¬Ä ¸ÀįÉÆÃZÀ£ÀªÀÄä ¢£ÁAPÀ:07.02.2011 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è C¸Áé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt CrAiÀÄ°è zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ vÁ®ÆPÀ Dgï.ºÉZï.PÁåA¥ï¸ÀASÉå:5 £ÉÃzÀÝgÀ ¤ªÁ¹ ©üªÀÄ¯ï ¨ÉÃ¥Áj vÀAzÉ D£ÀAzÀ ¨ÉÃ¥Áj, ºÉÆÃl¯ï ªÁå¥Áj EªÀgÀÄ £ÀqɸÀÄwÛgÀĪÀ eÉÆÃ¥Àr ºÉÆÃl¯ïUÉ ¢£ÁAPÀ:07.02.2011 gÀAzÀÄ 03.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ DPÀ¹äPÀªÁV ¨ÉAQ vÀUÀÄ° eÉÆÃ¥Àr ¸ÀA¥ÀÆtð ¸ÀÄlÄÖ, eÉÆÃ¥ÀrAiÀÄ°èzÀÝ ¦üæqïÓ ºÁUÀÆ EvÀgÉà ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄlÄÖ, C.Q.gÀÆ:67,000/- ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀPÀÌzÀ°ègÀĪÀ ªÀÄ£ÉÆÃeï ©¸Áé¸ï EªÀgÀ QgÁt CAUÀrUÉ ¨ÉAQvÀUÀÄ° eÉÆÃ¥Àr(CAUÀr)AiÀÄ°èzÀÝ ¦üæqïÓ ºÁUÀÆ EvÀgÉà ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄlÄÖ, C.Q.gÀÆ:32,000/- ªÀÄvÀÄÛ ¨Ál¯ï §gÉÆÃ¬Ä EªÀgÀ ªÁ¸ÀzÀ UÀÄr¸À°UÉ ¨ÉAQvÀUÀÄ° UÀÄr¸À®Ä ¸ÀA¥ÀÆtð ¸ÀÄlÖ UÀÄr¸À®°èzÀÝ C.Q.gÀÆ:24,000/- »ÃUÉ J¯Áè¸ÉÃj MlÄÖ CQgÀÆ:1,23,000/-¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀµÀÄÖ ¸ÀÄlÄÖ £ÀµÀÖ ¸ÀA¨sÀ«¹gÀÄvÀÛzÉ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥Áæt ºÁ¤AiÀiÁVgÀĪÀÅ¢®èªÉAzÀÄ ©üªÀÄ¯ï ¨ÉÃ¥Áj PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÀiÁ£À« vÁ®ÆPÀ ºÀÄqÁUÁæªÀÄ ¤ªÁ¹ ºÀĸÉãÀ¥Àà vÀAzÉ ¥À¼ÀîAiÀÄå PÀÄA¨ÁgÀ EªÀgÀ PÀnÖUÉAiÀÄ qÀ¨ÁâzÀ°ègÀĪÀ QgÁt CAUÀrUÉ ¢£ÁAPÀ:03.02.2011 gÀAzÀÄ 01.40 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ DPÀ¹äPÀªÁV ¨ÉAQ vÀUÀÄ° CAUÀr ªÀÄvÀÄÛ CAUÀrAiÀÄ°èzÀÝ QgÁt ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀA¥ÀÆtð ¸ÀÄlÄÖ, C.Q.gÀÆ:27,000/- £ÀµÀÖ ¸ÀA¨sÀ«¹gÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¢£ÁAPÀ:07.02.2011 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

²æà PÀgÀÄuÉñÀUËqÀ ¦J¸ïL ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃtoÁuÉ ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:07.02.2011 gÀAzÀÄ 18.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ §Æ¢ªÁ¼ï UÁæªÀÄzÀ°è ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ ªÀÄgÉÃUËqÀ vÀAzÉ ªÀĺÁAvÀ¥Àà 50 ªÀµÀð, ¸Á:§Æ¢ªÁ¼ï UÁæªÀÄ EªÀ£À£ÀÄß §A¢ü¹, ªÀÄlPÁ aÃn, MAzÀÄ ªÉƨÉʯï¥sÉÆÃ£ï ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀĺÀt:425/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ «ZÁgÀuÉUÉƼÀ¥Àr¹zÁUÀ £ÁUÀgÁeï ªÀiÁqÀ ¹gÀªÁgï EªÀ¤UÉ ªÀÄlPÁ aÃnUÀ¼À£ÀÄß PÉÆqÀÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ w½zÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ E§âgÀ «gÀÄzÀÝ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

²æà J£ï.Dgï.¤AUÀ¥Àà ¦J¸ïL ºÀnÖ¥ÉưøïoÁuÉ ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:07.02.2011 gÀAzÀÄ 19.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ PÉÆÃoÁ UÁæªÀÄzÀ°è ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ ¤AUÀ¥Àà @ ±Á¹Ûç vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà 30 ªÀµÀð ¸Á:PÉÆÃoÁ UÁæªÀÄ EªÀ£À£ÀÄß §A¢ü¹, ªÀÄlPÁaÃn ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀĺÀt:5760/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ «ZÁgÀuÉUÉƼÀ¥Àr¹zÁUÀ ¤AUÀ¥Àà vÀAzÉ ZÀAzÀ¥Àà ªÀÄ£ÀUÀƽ EªÀ¤UÉ ªÀÄlPÁ aÃnUÀ¼À£ÀÄß PÉÆqÀÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ w½zÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ E§âgÀ «gÀÄzÀÝ ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ:07.02.2011 gÀAzÀÄ 20.00 UÀAmɬÄAzÀ 21.00 UÀAmÉAiÀĪÀgÉUÉ ¯Áj¸ÀASÉå:PÉJ.34, 5960 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ UÀAeïªÀÈvÀÛzÀ°ègÀĪÀ ¥ÉmÉÆæÃ¯ï ¥ÀA¥ïºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀÄUÀªÀÄ gÀ¸ÉÛ ¸ÀAZÁgÀPÉÌ CrØAiÀiÁUÀĪÀAvÉ ¤®ÄUÀqɪÀiÁrzÀÝ£ÀÄß UÀªÀĤ¹zÀ PÀvÀðªÀå¤gÀvÀ ¥Éưøï PÁ£ï¸ÉÖç¯ï zÉÆqÀØ §¸ÀªÀ gÀªÀgÀÄ ¯ÁjZÁ®PÀ£À «gÀÄzÀÝ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¸ÀAZÁgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

PÉÆ¥Àà¼À f¯Éè

¨ÉêÀÇgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 8/2011 PÀ®A 279, 337 L¦¹

¢£ÁAPÀ 07-02-2011 gÀAzÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÉƸÀ¥ÉÃmÉ-PÀĵÀÖV gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀiÁl®¢¤ß ¹ÃªÀiÁ zÀ°è PÉJ-01/r-171£ÉÃzÀÝgÀ §¸ï ZÁ®PÀ£ÀÄ Cwà ªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ §¸ï ºÀvÉÆn vÀ¦à gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ§¢UÉ ¥À°ÖAiÀiÁV C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¨ÉêÀÇgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 9/2011 PÀ®A 279, 337, 338, 304 (J) L¦¹

¢£ÁAPÀ 07-02-2011 gÀAzÀÄ vÁ¼ÀPÉÃj-GZÀÑ®PÀÄAmÁ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É GZÀÑ®PÀÄAmÁ ¹ÃªÀiÁzÀ°è DmÉÆ £ÀA.PÉJ-37/9277 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ Cwà ªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ DmÉÆ ªÁºÀ£ÀªÀÅ ºÀvÉÆn vÀ¦à gÀ¸ÉÛAiÀÄ §®§¢UÉ ¥À°ÖAiÀiÁV C¥ÀWÁvÀªÁVzÀÝjAzÀ ¥Áå¸ÉAeÉgï DmÉÆzÀ°è ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄwÛzÀÝ 5 d£ÀjUÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀUÀ¼ÁVzÀÄÝ gÀÄzÀæªÀÄä UÀAqÀ zÉêÀ¥Àà PÀfÓ »gÉêÀÄ£ÁߥÀÄgÀÀ FPÉAiÀÄ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 29/2011 PÀ®A 323, 504, 506 L¦¹

07-02-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ¸À°ÃA¸Á§ vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¸Á§ mÉAUÀÄAn ªÀAiÀiÁ 34 ªÀµÀð eÁ, ªÀÄĹèA G.PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á, PÀAzÀPÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄä £ÀÄr ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÀAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ vÀªÀÄÆäj£À zÀÄgÀÄUÀªÀÄä zÉëAiÀÄ UÀÄrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¨É¼ÀUÉÎ 09-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¤AvÀÄPÉÆArzÁÝUÀ £ÀªÀÄÆ¢vÀ DgÉƦvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁðÀ¢zÁgÀgÉÆA¢UÉ £ÀªÀÄä ºÀÄqÀÄUÀ£À£ÀÄß ¤Ã£Éà PÉøÀÄ ªÀiÁr¹ M¼ÀUÉ ºÁQ¹¢ÝAiÀiÁ CAvÁ dUÀ¼À vÀUÉzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÁZÀåªÁV ¯Éà ¨ÉÆøÀÄr ªÀÄUÀ£Á ¤Ã£Á ªÀiÁqÉÆzÀÄ ªÀiÁr FUÀ ¸ÀļÀÄî ºÉüÀÄwÛAiÀiÁ? CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁqÀÄvÀÛ ¤£Àß EªÀvÀÄÛ fêÀ ¸À»vÀ G½¸ÀĪÀÅ¢®è CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ C®èzÉ dUÀ¼À ©r¸À®Ä §AzÀ gÁªÀÄtÚ vÀAzÉ §¸À¥Àà ºÀqÀ¥ÀzÀ FvÀ¤UÀÆ ¸ÀºÀ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁrzÀÄÝ DUÀ ¸À¢æ dUÀ¼ÀªÀ£ÀÄß C°èAiÉÄà EzÀÝ ¹zÀÝAiÀÄå ªÀÄoÀ¥Àw, ªÀĺÀªÀÄäzÀ C° mÉAUÀÄAn, AiÀĪÀÄÄ£Á©üÃ, ±Áå«ÄÃzï ©Ã ºÁUÀÆ C£ÀߪÀÄä EªÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ dUÀ¼À ©r¹zÀÄÝ CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤PÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 30/2011 PÀ®A 468, 471 L¦¹

07-02-2011 gÀAzÀÄ ²æà «ÃgÉñÀ ©gÁzÁgÀ vÀºÀ²Ã¯ÁÝgÀgÀÄ ºÁUÀÆ vÁ®ÆPÁ zÀAqÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ PÀĵÀÖV gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, PÀĵÀÖV vÁ®ÆQ£À ¸ÀtÚ ªÀÄvÀÄÛ Cw ¸ÀtÚ gÉÊvÀjUÉ 2008-2009 £Éà ¸Á°£À°è ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ ¥sÀ¯Á£ÀĨsÀ«UÀ¼À£ÀÄß UÀÄgÀÄw¹ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ ¸ÀºÁAiÀÄ zsÀ£À ¤ÃqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ¥Àæw UÁæ«ÄÃt ¨ÁåAPÀ£À°è oÉêÀt EnÖzÀÄÝ, CªÀÅUÀ¼À°è PÉ®ªÀÅ ZÉPï UÀ¼À£ÀÄß ¥sÀ¯Á£ÀĨsÀ«UÀ½UÉ «vÀj¹zÀÄÝ, E£ÀÆß 32 d£ÀjUÉ ²æêÀÄw PÀ¸ÀÆÛj¨Á¬Ä ¢é.zÀ.¸À. vÀºÀ²Ã® PÁAiÀiÁð®AiÀÄ PÀĵÀÖV gÀªÀgÀÄ ¸ÀļÀÄî ¥sÀ¯Á£ÀĨsÀ«UÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÈvÀgÁzÀAvÀªÀjUÉ ZÉPï ¤ÃrzÀÄÝ, ZÉPï ¥ÀqÉzÀªÀgÀ §UÉÎ UÀÄgÀÄw£À ¸À» ¸ÀA§A¢ü¹zÀ UÁæªÀÄ ¯ÉQÌUÀgÀ CxÀªÁ UÁæªÀÄ ¸ÀºÁAiÀÄPÀgÀ zÀÈrüÃPÀgÀ ¸À» ¥ÀqÉ¢gÀĪÀ¢®è ºÁUÀÆ ²æà ºÀ£ÀªÀÄAvÀ¥Àà vÀAzÉ ®PÀëöä¥Àà ªÉÆgÀ£Á¼À gÀªÀgÀÄ ²æêÀÄw PÀ¸ÀÆÛj¨Á¬Ä gÀªÀgÉÆA¢UÉ ±Á«ÄïÁV J¯Áè 32 d£ÀgÀ ZÉPïUÀ¼À£ÀÄß ²æà §¸ÀªÉñÀégÀ ¸ËºÁzÀð C©üªÀÈ¢Ý ¸ÀºÀPÁj ¤¬ÄvÀ ºÀgÀ¥À£ÀºÀ½î ¨ÁåAQ£À SÁvÉ £ÀA. 397/3 £ÉÃzÀÝPÉÌ dªÀiÁ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ qÁæ ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. PÁgÀt ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀÄîªÀ PÀÄjvÀÄ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 25/2011 PÀ®A 379 L¦¹

¢£ÁAPÀ 01-02-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ±ÀgÀt§¸ÀªÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà bÁªÀtÂ, 50 ªÀµÀð G :ªÀÄÄSÉÆåÃ¥ÁzÀåAiÀÄgÀÄ ¸À.».¥Áæ.±Á. »gÉèÉtPÀ¯ï ¸Á: zÁ¸À£Á¼À vÁ: UÀAUÁªÀwzÁgÀgÀÄ MAzÀÄ ºÉƸÀ CPËAl ªÀiÁr¸À®Ä ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ §UÉÎ w½AiÀįÉAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5-15 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀªÀÄä »gÉÆúÉÆÃAqÁ ¸Éà÷èAqÀgÀ ¥Àè¸ï »gÉÆúÉÆÃAqÁ ¸Éà÷èAqÀgÀ ¥Àè¸ï £ÉÆAzÀt ¸ÀA PÉ.-37/J¯ï-6257. PÀ¥ÀÄà §tÚzÀÄÝ, EAf£ï £ÀA.07JZï15JªÀiï 18598, ZÉ¹ì £ÀA.07JZï16¹20280 CA.Q. 30,000-00 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß J¸ï.©.JªÀiï. ¨ÁåAPï ºÀwÛgÀ ©lÄÖ ¨ÁåAQUÉ ºÉÆÃV ªÁ¥À¸ï §AzÀÄ £ÉÆqÀ¯ÁV ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 10/2011 PÀ®A 143, 147, 323, 504, 506 ¸À»vÀ 149 L¦¹

¢£ÁAPÀ 07-02-2011 gÀAzÀÄ ²æà ªÀĺÀªÀÄzï ¸Á¨ï vÀAzÉ ºÀĸÉÃ£ï ¸Á¨ï ªÀÄÄeÁªÀgï ªÀ.28 ªÀµÀð eÁw.ªÀÄĹèA G.MPÀÄÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ¸ÀļÉÃPÀ¯ï EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ ¸ÁgÁA±À K£ÉÃAzÀgÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¸ÀļÉÃPÀ¯ï UÁæªÀÄzÀ PÀ£ÀPÀ¥Àà SÉÃqÀzÀ vÀ£Àß eÉÆvÉ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁ¬ÄÛ ºÀwÛgÀ GzÉÆåÃUÀ SÁwæ AiÉÆÃd£É CrAiÀÄ°è UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁ¬ÄÛ ¬ÄAzÀ ¥sÀ®£ÀĨsÀ«UÀ½UÉ ¸ÀjAiÀiÁV ºÀt ºÀAaPÉ CV®è CAvÀ ªÀiÁvÁ£ÁqÀÄwÛzÀÝUÀ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁÛ¬ÄAiÀÄ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀ ¦ÃªÀ£ï ªÉÄÊ£ÀĸÁ¨ï ºÁUÀÆ EvÀgÉ 6 d£ÀgÀÄ CPÀæªÀÄ UÀÄA¥ÀÄ PÀnÖPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÉÆA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ' ¯Éà ¸ÀƼÉêÀÄUÀ£Éà GzÉÆåÃUÀ SÁwæ AiÉÆÃd£ÉUÀ¼À ¥sÀ®£ÀĨsÀ«UÀ¼À ºÀt PÉüÀ®Ä ¤Ã£ÁågÀ¯Éà CAvÀ CAzÀÄ ªÉÄÊ£ÀĸÁ§ FvÀ£ÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À PÉÆgÀ¼ÀÄ ¥ÀnÖ »rzÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÉÄÊPÉÊUÉ ¨É¤ßUÉ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ E£ÀÄß EvÀgÀgÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÁ®ÄUÀ½AzÀ MzÀÄÝ CªÁåZÀÑ ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 11/2011 PÀ®A 143, 147, 323, 504, 506 ¸À»vÀ 149 L¦¹

¢£ÁAPÀ 07-02-2011 gÀAzÀÄ ²æà PÁ¹ÃA¸Á¨ï vÀAzÉ ªÀĺÀäzï ¸Á¨ï ¸ÀļÉÃPÀ¯ï ªÀ.38 ªÀµÀð, eÁw.ªÀÄĹèA G.UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁ¬ÄÛ ¸ÉêÀPÀ ¸Á: ¸ÀļÉÃPÀ¯ï EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆnÖzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À K£ÉÃAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 07-02-2011 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 09.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¸ÀļÉÃPÀ¯ï UÁæªÀÄzÀ°è UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁ¬ÄÛ ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¨ÉÃgÉAiÀĪÀgÀ ¸ÀAUÀqÀ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁ¬ÄÛ GzÉÆåÃUÀ SÁwæ AiÉÆÃd£É CrAiÀÄ°è ¥sÀ®£ÀĨsÀ«UÀ½UÉ ¸ÀjAiÀiÁV ºÀt ºÀAaPÉ CV®è CAvÀ ªÀiÁvÁ£ÁqÀÄwÛzÀÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ §Ä¢Ý ºÉýzÀÝjAzÀ CgÉÆævÀgÀÄ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ CªÁåZÀÑ ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 40/2011 PÀ®A 457, 380 L¦¹

¢: 07-02-11 gÀAzÀÄ ¦ügÁå¢zÁgÀgÁzÀ gÁªÀÄZÀAzÀæ¥Àà vÀAzÉ AiÀÄ®è¥Àà vÁA¨Éæ£ÀªÀgï ªÀAiÀiÁ: 58 ªÀµÀð eÁ: PÉÆgÀªÀgÀ G: PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹ r¥ÉÆÃzÀ°è ºÉqï ªÉÄÃPÁå¤Pï PÉÆ¥Àà¼À ¸Á: UÀ« Nt PÀªÀÄj ¥ÉÃmÉ ºÀħâ½î ºÁ:ªÀ: ºÀ¸À£À gÉÆÃqÀ ¨ÉuÉÚ zÉÆÃ¸É ºÉÆÃmÉ® »AzÀÄUÀqÉ PÉÆ¥Àà¼ÀÀ EzÀÄÝ FªÀÄÆ®PÀ ¦ügÁå¢ ¤ÃqÀĪÀzÉãÉAzÀgÉ FUÀ £À£Àß ªÀÄUÀ £ÁUÀgÁd ªÀAiÀiÁ: 24 ªÀµÀð ªÀÄUÀ¼ÀÄ ²æÃzÉë ªÀAiÀiÁ: 22 ªÀµÀð EªÀgÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ ¢£ÁAPÀ: 12-02-2011 gÀAzÀÄ ElÄÖ PÉÆArzÀÄÝ £Á£ÀÄ ºÁUÀÆ £À£Àß ºÉAqÀw C£ÀߥÀÆtð gÀªÀgÀÄ ºÁUÀÆ ªÀÄPÀ̼ÀĸÉÃj £ÀªÀÄÆägÁzÀ ºÀ¼É ºÀħâ½îUÉ ¢£ÁAPÀ: 05-02-2011 gÀAzÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ ©ÃUÀºÁQ C°èAiÉÄà ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ PÁ®PÁ¯ÉñÀégÀ SÁ£ÁªÀ½AiÀÄ ºÀÄqÀÄUÀ ²ªÀÅ EªÀ¤UÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ©ÃUÀ PÉÆlÄÖ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è gÁwæ ªÀÄ®VPÉƼÀî®Ä ºÉý ºÉÆÃVzÉݪÀÅ. EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 07-05-11 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 08-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÁªÀÅ ºÀħâ½îAiÀÄ°èzÁÝUÀ £ÀªÀÄä vÀªÀÄä ±ÀAPÀgÀ FvÀ£ÀÄ ¥sÉÆãÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ w½¹zÉÝãÉAzÀgÉ ¤ªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ©ÃUÀ ªÀÄÄj¢zÉ AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrzÁÞgÉ CAvÁ ºÉýzÀÝPÉÌ UÁ§jAiÀiÁV £Á£ÀÄ ºÁUÀÆ £À£Àß ºÉAqÀw ªÀÄUÀ £ÁUÀgÁd ¸ÉÃj PÉÆ¥Àà¼ÀPÉÌ 12-30 ¦.JAPÉÌ §AzÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃqÀ®Ä ªÀÄ£ÉUÉ ºÁQgÀĪÀ ©ÃUÀ ªÀÄÄj¢zÀÄÝ CzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ªÀÄ£ÉAiÀÄ M¼ÀUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°ènÖzÀÝ C®ªÀiÁgÀ ©ÃUÀ vÉUÉ¢zÀÄÝ §mÉÖUÀ¼ÀÄ ZɯÁè ¦¯ÉèÃAiÀiÁVzÀݪÀÅ. ªÀÄPÀ̼À ªÀÄzÀĪÉUÉAzÀÄ C®ªÀiÁjAiÀÄ°èlÖzÀ §AUÁgÀzÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ ºÁUÀÆ ºÀtzÀ «ªÀgÀ FPɼÀV£ÀAvÉ EzÉ.1] MAzÀÄ §AUÁgÀzÀ ZÉÊ£À ¸ÀgÀ 10 UÁæA CA:Q: 20,000=00 gÀÆ/- 2] MAzÀÄ §AUÁgÀzÀ £ÉPÉè¸ï 10 UÁæA CA:Q: 20,000=00 gÀÆ/-3] 2 eÉÆÃvÉ §AUÁgÀzÀ ªÀÄAUÀ¼À ¸ÀÆvÀæUÀ¼ÀÄ C:vÀÆ: 10 UÁæA CA:Q: 20,000=00 gÀÆ/- 4] MAzÀÄ §AUÁgÀzÀ GAUÀgÀ5 UÁæA CA:Q: 10,000/- gÀÆ/- 5] £ÀUÀzÀÄ ºÀt 85,000=00 gÀÆ/- »ÃUÉ NlÄÖ 1,55,000=00 gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀµÀÄÖ AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAr ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®UÀ®Ä £Á£ÀÄ ºÉý ºÉÆÃzÀ ²ªÀÅ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 06-02-11 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-00 UÀAmÉAiÀÄ ªÀgÀUÉ EzÀÄÝ ©ÃUÀ ºÁQPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä SÁ£ÁªÀ½AiÀÄ°è gÁwæ §ºÀ¼À ºÉÆwÛ£À vÀ£ÀPÀ PÉ®¸ÀªÀiÁr, vÀªÀÄä SÁ£ÁªÀ½AiÀÄ°èAiÉÄà ªÀÄ®V £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ: 07-02-2011 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 7-30 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀqÉUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä ©ÃUÀ ªÀÄÄj¢zÀÄÝ PÀAqÀÄ £ÀªÀÄä vÀªÀÄä ±ÀAPÀgÀ EªÀjUÉ ¥sÉÆãÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ w½¹zÀÄÝ DUÀ £ÀªÀÄä vÀªÀÄä £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃr ¥sÉÆãÀ ªÀiÁr w½¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt :

§æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉ :²æÃ.²ªÀÅPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd ²Ã®ªÀAvÀ, ¸Á|| ¸ÀªÀÄvÁ PÁ¯ÉÆä UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ £Á£ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 04/02/2011 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2:45 UÀAmÉUÉ vÀªÀÄä »gÉÆà ºÉÆAqÁ ¸ÉàAqÀgï £ÀA§gÀ PÉJ 35 eÉ 0862, C||Q|| 20,000/- £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ªÁ¢gÁd ¯ÁqÀÓ JzÀÄgÀÄUÀqÉ ¤°è¹zÁUÀ AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt :

¸ÉÖõÀ£À §eÁgÀ oÁuÉ : ²æêÀÄw. CAd£Á UÀAqÀ £ÀgÀ¹AUï RAqÉÆÃf gÀªÀgÀÄ £ÁªÀÅ §®zÉêÀ ¹AUïgÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¢ªÀ¸ÀUÀ½AzÀ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, 5-6 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À »AzÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀiÁ°PÀgÁzÀ §®zÉêÀ¹AUï gÀªÀgÀÄ zɺÀ°UÉ ZÀAzÀ£À¹AUï EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼À ªÀÄzÀĪÉUÁV ºÉÆÃVzÀÄÝ ªÀÄgÀ½ UÀÄ®§UÁðPÉÌ §gÀªÀªÀgÉUÉ ªÀÄ£É PÁAiÀÄ®Ä ºÉý ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ £Á£ÀÄ £À£Àß ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ §¸À®zÉêÀ ¹AUï EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èAiÉÄà EgÀÄwÛzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ 07.02.2011 gÀAzÀÄ gÁwæ £Á¬ÄUÀ¼ÀÄ eÉÆÃgÁV ¨ÉÆUÀ¼ÀĪÀ ±À§Ý PÉý JZÀÑgÀUÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV®Ä vÉUÉzÀÄ ºÉÆgÀUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹zÀÝ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ-32 eÉ 2900 CQ|| 20,000/- £ÉÃzÀÝPÉÌ ¨ÉAQ ºÀwÛ GjAiÀÄÄwÛvÀÄÛ CAvÁ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

PÁuÉAiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀt :

¸ÀįÉÃ¥ÉÃl oÁuÉ: ²æêÀÄw UËgÀªÀiÁä UÀAqÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À ºÀ®V ¸Á|| ²gÉÆýîgÀªÀgÀÄ £À£Àß UÀAqÀ£ÁzÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À EvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 11-01-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 11:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ QgÁt CAUÀr¬ÄAzÀ ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀĪÀÅ¢¯Áè. £À£Àß UÀAqÀ£À §UÉÎ ªÀiÁªÀ£ÁzÀ ±ÀgÀt§¸À¥Àà ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄÊzÀÄ£ÁzÀ dUÀ£ÁßxÀ EªÀgÀÄ J¯Áè PÀqÉ ºÀÄqÀÄPÁzÀgÀÆ ¥ÀvÉÛAiÀiÁVgÀĪÀ¢®è CAvÁ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.