Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Wednesday, August 1, 2012

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 01-08-2012

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 01-08-2012
¨sÁ°Ì ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄrDgï ¸ÀA. 4/2012. PÀ®A : 174 ¹Dg惡:-
¦üAiÀiÁð¢ gÁªÀÄgÁªÀ vÀAzÉ ©üêÀÄgÁªÀ ±ÉÃjPÁgÀ ¸Á : PÀgÀrAiÀiÁå¼À EvÀ£Àß vÀAV gÀ²ÃPÁ EªÀ¼ÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 20 ¢ªÀ¸ÀUÀ½AzÀ ºÀÄZÀÑ-ºÀÄZÀÑgÀAvÉ ªÀiÁqÀÄvÁÛ EzÀݼÀÄ. »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 31-07-2012 gÀAzÀÄ gÀ²ÃPÁ EªÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉÆ®zÀ°è PÉ®¸ÀPÉÌAzÀÄ ºÉÆÃVzÀݼÀÄ. £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÁ¬Ä ¥ÀAZÁ¨Á¬Ä EªÀj§âgÀÄ ºÉÆÃV ºÉÆ®zÀ°è £ÉÆÃqÀĪÀµÀÖgÀ°è gÀ²ÃPÁ EªÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀÇzÉÆà MAzÀÄ ¨É¼ÉUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ OµÀzsÀ PÀÄrzÀÄ PÀĽwÛzÀݼÀÄ. CªÀ¼À ºÀwÛgÀ ªÁ¸À£É §gÀÄwÛvÀÄÛ PÀÆqÀ¯É ¦üAiÀiÁð¢ vÀ£Àß vÁ¬ÄAiÀÄ eÉÆvÉ PÀÆr G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ 108 ªÁºÀ£ÀzÀ°è ºÁQPÉÆAqÀÄ ¨sÁ°Ì D¸ÀàvÉæUÉ §gÀĪÁUÀ ¤±Á ¥ÉmÉÆæî ¥ÀA¥ï ºÀwÛgÀ gÀ²ÃPÁ FPÉAiÀÄÆ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.
                                                            
ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 68/2012. PÀ®A : 324.323.504.506.eÉÆÃvÉ 34 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 31-07-2012 gÀAzÀÄ CgÉÆævÀgÁzÀ ¥ÀÄAqÀ°PÀ vÀAzÉ ²ªÀgÁªÀÄ ¥ÀªÁgÀ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð eÁ: ®A¨Át ¸Á: ªÀÄzÀgÀV @ zÁªÀįÁ£ÁAiÀÄPÀ vÁAqÁ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀwñÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ gÁoÉÆÃqÀ ªÀAiÀÄ: 26 ªÀµÀð eÁ: ®A¨Át ¸Á: ªÀıÁå¼À vÁAqÁ EvÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è §AzÀÄ ¤£ÀUÉ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀ¢®è ¤£ÀUÉ RvÀA ªÀiÁqÀÄvÉÛÃªÉ CAvÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ PÉÊ ªÀÄĶ׬ÄAzÀ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è ¨É¤ß£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉ-§qÉ ªÀiÁr UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ.  PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Raichur District Reported Crimes


ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
 C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

              £ÁUÀ¥Àà vÀAzÉ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà ªÀ: 30, eÁ: ºÀjd£ï G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: §¥ÀÆàgÀÄ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ  vÀªÀÄä£ÁzÀ zÉêÀ¥Àà FvÀ¤UÉ FUÉÎ 2 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ºÉÆmÉÖ £ÉƪÀÅ PÁt¹PÉÆArzÀÄÝ, SÁ¸ÀV ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÀ¼À°è vÉÆÃj¹zÀgÀÄ UÀÄtªÀÄÄRªÁVgÀ°®è DUÁUÀ ºÉÆmÉÖ £ÉƪÀÅ §gÀÄwÛvÀÄÛ ªÀÄ£À¹UÉ ¨ÉÃeÁgÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ £Á£ÀÄ ¸Á¬Ä¨ÉÃPÀÄ CAvÁ CAzÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÀÆ E®èzÁUÀ ºÉÆmÉÖ £ÉƪÀÅ PÁt¹PÉÆArzÀÄÝ CzÀgÀ ¨ÁzÉAiÀÄ£ÀÄß vÁ¼À¯ÁgÀzÉà ¨sÀvÀÛzÀ UÀzÉÝUÉ ºÁPÀĪÀ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ UÀĽUÉUÀ¼À£ÀÄß ¤Ãj£À°è PÀ°¹ PÀÄrzÀÄ C¸ÀÛªÀå¸ÀÛUÉÆAqÀÄ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è 7-30 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ vÀÄgÀ«ºÁ¼À oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

£ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ G¯ÉèÃTvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:_
EvÀgÉ L.¦.¹. ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
                ºÀ£ÀĪÀĪÀé UÀAqÀ ¢: £ÀgÀ¸À¥Àà ªÀAiÀÄ 65 ªÀµÀð G: PÀȶ & ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á: £ÀPÀÄÌA¢ vÁ: ªÀiÁ£À« ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ªÀÄÄvÀÛªÀÄä EªÀgÀ£ÀÄß ºÀ£ÀĪÀÄAiÀÄå vÀAzÉ ¢: £ÀgÀ¸ÀAiÀÄå zÉÆgÉ ªÀAiÀÄ 45 ªÀµÀð G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: £ÀPÀÄÌA¢ vÁ: ªÀiÁ£À«.   FvÀ£À ªÀÄUÀ£ÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀµÀðUÀ½AzÀ ¸ÉÃgÀzÉ EgÀĪÀÅzÀjAzÀ CªÀgÀ£ÀÄß ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr ºÉÆgÀUÉ zÀ©âzÀÝjAzÀ Hj£À »jAiÀÄgÀÄ ¸ÁPÀµÀÄÖ ¸À® vÁ¬Ä vÀAVUÉ ºÉÆgÀUÉ ºÁPÀ¨ÁgÀzÀÄ CªÀgÀ AiÉÆÃUÀPÉëêÀĪÀ£ÀÄß ¸ÀjAiÀiÁV £ÉÆÃrPÉÆAqÀÄ w½¹ ºÉýzÀgÀÆ CªÀgÀ ªÀiÁvÀÄ PÉüÀzÉà EzÀÄzÀÝjAzÀ   ºÀ£ÀĪÀĪÀé¼À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ªÀÄÄvÀÛªÀÄä EªÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä ¦vÁæfðvÀ D¹ÛAiÀÄ°è  ºÀ£ÀĪÀÄAiÀÄå vÀAzÉ ¢: £ÀgÀ¸ÀAiÀÄå zÉÆgÉ    EªÀgÀ «gÀÄzÀÝ   ¨sÁUÀPÉÌ ªÀiÁ£Àå ¹«¯ï £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ ªÀiÁ£À«AiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 24.07.2012 gÀAzÀÄ zsÁªÉ ºÀÆrzÀÄÝ CzÀÄ ¸ÁAiÀiÁAPÁ® 4 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ªÀiÁ£À« UÀÄgÀÄPÀÈ¥À¥À ºÉÆÃl¯ï ªÀÄÄAzÉ  ºÀ£ÀĪÀÄAiÀÄå vÀAzÉ ¢: £ÀgÀ¸ÀAiÀÄå zÉÆgÉ EªÀ£ÀÄ  ºÀ£ÀĪÀĪÀé UÀAqÀ ¢: £ÀgÀ¸À¥Àà ªÀAiÀÄ 65 ªÀµÀð G: PÀȶ & ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á: £ÀPÀÄÌA¢ vÁ: ªÀiÁ£À« FPÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ DPÉAiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ªÀÄÄvÀÛªÀÄä½UÉ  vÀqÉzÀÄ ¤°è¹  ¯Éà ¸ÀƼÉÃgÉ £À£Àß ªÉÄÃ¯É ¨sÁUÀPÁÌV PÉøÀÄ ºÁQ¢ÝÃgÁ CzÀ£ÀÄß »AzÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀgÉ ¸Àj E®è¢zÀÝgÉ ¤ªÀÄä£ÀÄß fêÀ ¸À»w ©qÀĪÀÅ¢®è CAvÁ  CAzÀÄ  ºÀ£ÀĪÀĪÀé¼À JqÀUÀtÂÚUÉ ºÉÆqÉzÁUÀ ©r¸À®Ä §AzÀ ªÀÄÄvÀÛªÀÄä½UÀÆ ¸ÀºÁ ºÉÆqÉzÀÄ FªÀvÀÄÛ G½zÀÄPÉÆArjà E£ÉÆߪÉÄä PÉÆÃnðUÉ §AzÀgÉ fêÀ vÉUÉAiÀÄÄvÉÛÃ£É CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¢£ÁAPÀ: 01.08.2012 gÀAzÀÄ ªÀiÁ£À« oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 131/2012 PÀ®A: 341,504,323,506 L.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.                                                                                                                    


     ªÀÄ»¼ÉÉAiÀÄgÀ ªÉÄð£À QgÀÄPÀļÀ¢AzÀ  DvÀä ºÀvÉå ªÀiÁrPÉÆAqÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
                         ²æà PÀȵÀÚAiÀÄå vÀAzÉ DAd£ÉÃAiÀÄå ªÀAiÀiÁ: 32 ªÀµÀð eÁ: F½UÉÃgÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: PÀqÀÎAzÉÆrØ vÁ:f: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ£À vÀAVAiÀiÁzÀ ®Qëöäà FPÉUÉ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ ¥ÀA¥Á¥Àw vÀAzÉ wªÀÄäAiÀÄå eÁ: F¼ÀUÉÃgÀ ºÁUÀÆ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ ¤£ÀUÉ ºÉÆ® ªÀÄ£É PÉ®¸À §gÀĪÀÅ¢®è CAvÁ «£Á PÁgÀt ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr ªÀiÁ£À¹PÀ, zÉÊ»PÀ »A¸É ¤ÃrzÀÝjAzÀ »A¸ÉAiÀÄ£ÀÄß vÁ¼À¯ÁgÀzÉà fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥Éì ºÉÆA¢ ¢£ÁAPÀ 31.07.2012 gÀAzÀÄ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°è Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀ¢üAiÀÄ£ÀÄß ¸ÉêÀ£É ªÀiÁr ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ  AiÀiÁ¥À®¢¤ß ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 79/2012 PÀ®A: 498(J), 306 ¸À»vÀ 34 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
PÀ¼ÀÄ«£À ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
                       
        J. gÁWÀªÉÃAzÀæ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀåA ªÀ: 30, eÁ: AiÀiÁzÀªï G: ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: UÁA¢ü£ÀUÀgÀ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁ¸ÀzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀA¥ËAqÀzÀ°è vÀ£Àß PÀ¥ÀÄà §tÚzÀ §eÁeï ¥À®ìgï PÀA¥À¤AiÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉ.J-36 W-2727 CzÀgÀ CHASSIS No MD2JDJD22SCM77293, ENGINE NO JEGBSM77972 C.Q 45,000/. gÀÆ¥Á¬Ä ¨É¯ÉªÀżÀîzÀ£ÀÄß ºÁåAr¯ï ¯ÁPï ªÀiÁr ©nÖgÀĪÁUÀ,                     ¢:30-7-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 10-15 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ:-31-7-2012 gÀ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 06-00 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ CzÀ£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ .zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 97/2012 PÀ®A: 379 L.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-     
        gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 01.08.2012 gÀAzÀÄ  83- ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr  13900 /- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES


ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀಮತಿ ಮುನ್ನುಬಾಯಿ ಗಂಡ ರಮೇಶ ರಾಠೋಡ    ಸಾ: ಭರತ ನಗರ    ತಾಂಡಾ   ಗುಲಬರ್ಗಾ ನಾನು ದಿನಾಂಕ 31-07-12 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ  6-30  ಗಂಟೆಗೆ  ಆರ.ಟಿ.ಓ.ಕ್ರಾಸ್ ದಿಂದ  ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಡೆ ರೋಡಿನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ ವಿರೇಶ ನಗರ ಕ್ರಾಸ್ ಹತ್ತಿರ ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ನಂ ಕೆಎ-32 ಯು-2096 ನೇದ್ದರ ಸವಾರನು ತನ್ನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಅತೀವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ  ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಆರ್.ಟಿ.ಓ. ಕ್ರಾಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದು ನನಗೆ  ಹಿಂದಿನಿಂದ ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿ  ಗಾಯಗೊಳಿಸಿ ತನ್ನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಸ್ಥಳದಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾಬೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 79/2012 ಕಲಂ 279, 337 ಐಪಿಸಿ ಸಮಗಡ 187 ಐ.ಎಮ.ವಿಆಕ್ಟ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:
ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ:ಶ್ರೀ ರಾಮಣ್ಣಾ ತಂದೆ ಬಂಡಪ್ಪಾ ಲೆಂಗಟಿ,ಸಾ|| ಬಬಲಾದ (ಐಕೆ) ರವರು ನಾನು ದಿನಾಂಕ: 31-07-2012 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2-00  ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಗಂಜ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಹತ್ತಿರದ ಲಾಹೋಟಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪದ ಎದುರಿನ ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ ನಡೆದುಕೊಂಡು ರಸ್ತೆ ದಾಟುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ನಂ. ಕೆ.ಎ 32 ಯು-7143 ನೇದ್ದರ ಸವಾರ ಅತಿವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ರಸ್ತೆ ದಾಟುತ್ತಿದ್ದ ನನಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 41/2012 ಕಲಂ 279, 337 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಕಟ್ಟೆ ದ್ವಂಸ ಮಾಡಿದ ಬಗ್ಗೆ:
ಜೇವರ್ಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ: ದಿನಾಂಕ: 30/07/2012 ರಂದು ಮುಂಜಾನೆ 10-30  ಗಂಟೆಗೆ ಬಿರಾಳ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ನ್ಯಾಯಲಯದ ಅದೇಶವನ್ನು ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸದೆ, ಹಾಗೂ ಅವರಿಂದ ಸೂಕ್ತ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಪಡೆಯದೆ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಾರ್ಯಲಯದ ಎದುರುಗಡೆ ಇರುವ ಕಟ್ಟೆಯನ್ನು (ಬಸವ ಕಟ್ಟೆಯನ್ನು) ದ್ವಂಸಮಾಡಿ ಒಂದು ಕೋಮಿನ ಜನರ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ದಕ್ಕೆ ತರುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದು ಅವರ ವಿರುದ್ದ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸುವುದು. ಅಂತಾ ಶ್ರೀ ವೀರೆಂದ್ರ ಪಾಟೀಲ ಪಂಚಾಯತ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಅಧೀಕಾರಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಅಧಿಕಾರಿ  ಬಿರಾಳ (ಬಿ)  ತಾ||ಜೇವರ್ಗಿ ರವರು ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂಬರ 111/2012 ಕಲಂ 143, 147, 153 (ಎ)  ಸಂಗಡ 149 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ,