Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Thursday, April 11, 2013

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

¤Ãw ¸ÀA»vÉ »£ÉßïÉAiÀÄ°è zÁR¯ÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ:09-04-2013 gÀAzÀÄ PÉÆÃoÁ UÁæªÀÄzÀ°è 1)¹zÀÄÝ ªÉÊ §Ar ©J¸ïDgï PÁAUÉæÃ¸ï ¥ÀPÀëzÀC¨sÀåyð °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ ªÀÄvÀPÉëÃvÀæ FvÀ£ÀÄ ©J¸ïDgï PÁAUÉæÃ¸ï ¥ÀPÀÌzÀ C¨sÀåyðDVzÀÄÝ, 2)¸ÀAUÀtÚ UÀÄAvÀUÉÆüÀ 3)±À²zsÀgÀ ©dÆÓgÀÄ 4)dAiÀÄPÀ£ÁðlPÀ vÁ®ÆPÀ CzÀåPÀë ¨Á®£ÀUËqÀ 5) gÀªÉÄñÀ PÀnÖªÀĤ J®ègÀÆ ©J¸ïDgï PÁAUÉæÃ¸ï £ÉÃzÀݪÀgÀÄ ªÀÄÄSÁAqÀgÁVzÀÄÝ, «zsÁ£À¸À¨sÉ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ ¤Ãw ¸ÀA»vÉAiÀÄ£ÀÄß G®èAX¹ ¥ÁæzÉòPÀ ¥ÀPÀëUÀ¼À£ÀÄß C¢üPÁgÀPÉÌ vÀgÀĪÀ ªÀÄÆ®PÀ gÁdåzÀ C©üªÀÈ¢ÝUÉ ±Àæ«Ä¸À®Ä ¥ÉÆæÃvÁ컸À¨ÉÃPÀÄ JAzÀÄ DgÉÆæ £ÀA:01 £ÉÃzÀݪÀgÀÄ ºÉýzÀÄÝ, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀÄ ¥Áæ¢üPÁgÀ¢AzÀ ¥ÀƪÀð¥ÀgÀªÁV C£ÀĪÀÄw ¥ÀqÉAiÀÄzÉà ¸À¨sÉ £ÀqɸÀĪÀzÀ®èzÉà zÀ餪ÀzÀðPÀªÀ£ÀÄß §¼À¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¦ügÁå¢üzÁgÀgÀÄ GzÀAiÀĪÁt ¢£À¥ÀwæPÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀlªÁzÀ ¥ÁæzÉòPÀ ¥ÀPÀë ¨ÉA§°¹: ¹zÀÄÝ §Ar JA§ ²Ã¶ðPÉ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀlªÁVzÀÄÝ, PÁgÀt DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä UÀtQÃPÀÈvÀ ¦ügÁå¢AiÀÄ£ÀÄß ²æÃü «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Àà PÁAiÀÄð¤ªÁðºÀPÀ C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ JªÀiï¹¹ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ vÁ®ÆPÀ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 74/13 PÀ®A:171(ºÉZï), 188 L¦¹ ºÁUÀÆ 109 Pɦ PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ:=10/04/2013 gÀAzÀÄ 2015 UÀAmÉUÉ PÀgÀrUÀÄqÀØ÷ UÁæªÀÄzÀ ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà vÀAzÉ zÀÄgÀUÀ¥Àà gÉÆÃqÀ®§ArAiÀĪÀgÀÄ 42 ªÀµÀð eÁ-PÀ¨ÉâÃgï G-ºÉÆÃmɯï PÉ®¸À ¸Á-PÀgÀrUÀÄqÀØ FvÀ£À ºÉÆÃmɯï£À°è DvÀ£ÀÄ CPÀæªÀÄ ªÀÄzÀå ªÀ£ÀÄß C£À¢ÃPÀÈvÀªÁV ElÄÖPÉÆAqÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝ£É CAvÁ ¨Áwä w½zÀÄ ¦.J¸ï.L. eÁ®ºÀ½î gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ CªÀ¤AzÀ OLD TAVERN WHISKY 180 ML
£À ¨Ál°UÀ¼ÀÄ MAzÀgÀ ¨É¯É 51.64 CAvÁ EzÀÄÝ,CªÀÅUÀ¼À MlÄÖ 32 ¨Ál°UÀ¼À ¨É¯É C//Q// 1652.48 gÀÆ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀUÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÄÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀ ªÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î oÁuÉ UÀÄ£ÉߣÀA: 37/2013 PÀ®A-32.34 PÉ.E PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆÃArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ


 


 

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ: 09.04.2013 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ UÉÆÃPÀð¯ï UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃVzÀÝ vÀ£Àß zÉÆqÀØ¥Àà£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ £ÀgÀ¹AºÀ NAPÁj FvÀ£ÀÄ ªÁ¥Á¸ï HjUÉ §gÀĪÁUÀ ªÀÄzÁåºÀß 1.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀiÁ£À« 7 £É ªÉÄʯï PÀæ¸ï gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è PÀ¸Éâ PÁåA¥ï §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ wgÀÄ«£À°è vÀ£Àß »gÉÆà ºÉÆAqÁ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉJ. 36 J¸ï.6763 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢ªÀÄzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹zÀÝjAzÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï PÀAmÉÆæïï vÀ¦à gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ©zÀÝ ¥ÀjuÁªÀĪÁV CvÀ¤UÉ vÀ¯ÉAiÀÄ°è wêÀæ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÝjAzÀ ²ªÀA D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁr C°èAzÀ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ºÉÊzÁæ¨Á¢UÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV AiÀıÉÆÃzsÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁr aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ ¢£ÁAPÀ: 10.04.2013 gÀAzÀÄ 17.30 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ CzÉ. CAvÁ ²æà gÁWÀªÀ gÉrØ vÀAzÉ §¸ÀtÚ NAPÁj ªÀAiÀiÁ: 55 ªÀµÀð eÁw: PÀÄgÀħgÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ºÀÄt²ºÁ¼ï ºÀÄqÁ vÁ:f: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ, ªÉÆ.£ÀA: 8861614838 gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁ£É UÀÄ£Éß £ÀA: 106/2013 PÀ®A :: 279, 304(J) L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ 10-04-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 10-20 UÀAmÉUÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ-gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁð¢ PÉAZÀ¥Àà vÀAzÉ ZÀAzÁæªÀÄ¥Àà PÀgÀUÁgï ªÀAiÀiÁ: 33 ªÀµÀð, eÁ: PÀÄgÀħgÀÄ, G: 108 ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ ¸Á: J£ÀUÀÄAn vÁ: eÉêÀðV ºÁªÀ: £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß 108 ªÁºÀ£À £ÀA PÉJ-07 f-479 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ M¼ÀUÀqÉ wgÀÄV¸ÀÄwÛzÁÝUÀ, Dgï.f.JªÀiï ±Á¯É PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ ªÀÄ°èPÁdÄð£ï ¸Áé«Ä vÀAzÉ ªÀÄÄ¢ ¸ÀAUÀAiÀÄå ¸Áé«Ä ªÀAiÀiÁ: 25 ªÀµÀð, G: PÉ.JªÀiï.J¸ï PÁgï qÉæöʪÀgï ªÀÄvÀÄÛ »gÉÆà ºÉÆAqÁ ¸ÉèAqÀgï ¥Àè¸ï £ÀA PÉJ-36, EJ-1398 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÀªÁgÀ, ¸Á: vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À ºÁªÀ: ¸ÀÄPÁ¯ï ¥ÉÃmÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß »gÉÆà ºÉÆAqÁ ¸ÉèAqÀgï ¥Àè¸ï £ÀA PÉJ-36, EJ-1398 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß eÉÆÃgÁV ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦ügÁå¢AiÀÄ 108 ªÁºÀ£ÀPÉÌ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ DgÉÆævÀ¤UÉ ªÉÄïï vÀÄnUÉ, PÉüÀ vÀÄnUÉ , JqÀUÀqÉ vÀ¯ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ , ªÉÆtPÁ°UÉ , ªÉÆtPÁ®Ä PÉüÀUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ zÀÆj£À ªÉÄðAzÁ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA.78/2013 PÀ®A.279, 337 L¦¹ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR®¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

ªÀÄ»¼É ªÉÄð£À zËdð£Àå ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

DgÉÆæ ¹zÀÝ¥Àà vÀAzÉ ²ªÀUÁå£À¥Àà ¨sÀAV ªÀAiÀiÁ: 32 eÁ: PÀÄgÀħgÀÄ G: ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á: vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À FvÀ£ÀÄ ¦ügÁå¢ ²æà ªÀÄw DzɪÀÄä UÀAqÀ ¹zÀÝ¥Àà ¨sÀAV ªÀAiÀiÁ: 26 eÁ: PÀÄgÀħgÀÄ G: ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á: vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FPÉAiÀÄ UÀAqÀ¤zÀÄÝ, E£ÀÄß½zÀ 3 d£À DgÉÆævÀgÀÄ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÁVzÀÄÝEªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 06.04.2013 gÀAzÀÄ ¦ügÁå¢zÁgÀ½UÉ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀ¨ÁgÀzÀÄ, vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀ£ÀÄß ªÀiÁvÀ£Ár¸À¨ÁgÀzÀÄ CAvÁ ªÀiÁ£À¹PÀ QgÀÄPÀļÀ PÉÆlÄÖ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr CªÀ¼À ªÀÄUÀĪÀ£ÀÄß PÀ¹zÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ.CAvÁ ¢£ÁAPÀ:10.04.2013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 57/2013 PÀ®A 498(J) 504, 323, gÉ/« 34 L¦¹.CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    

zÉÆA©ü ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:_

¢£ÁAPÀ:10./04.2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 9 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÉƸÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ ±ÀAPÀæ¥Àà vÀAzÉ ±ÀAPÀæ¥Àà ºÁUÀÆ EvÀgÉ 7 ¸Á: J®ègÀÆ ºÉƸÀÆgÀÄ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ ²æêÀÄw CPÀ̪ÀÄä UÀAqÀ £ÁUÉñÀ ¸Á: ºÉƸÀÆgÀÄgÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ PÀnÖ¬ÄAzÀ »AzɯÉUÉ ºÉÆqÉ¢zÀÝzÀÄ, C®èzÉà UÀAqÀ¤UÀÆ ¸ÀºÁºÉÆqɧqÉ ªÀiÁrzÀÄÝ CzÉ. J®ègÀÆ ªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß 1 wAUÀ¼ÀzÉƼÀUÉ SÁ° ªÀiÁqÀzÉà EzÀÝgÉ ¤£ÀߣÀÆß fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀ¢®è CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ CzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 108/2013 PÀ®A: 143, 147, 323, 324, 504, 506, ¸À»vÀ 149 L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ: 05.05.2013 gÀAzÀÄ £ÀqÉAiÀÄ°gÀĪÀ «zsÁ£À ¸À¨sÁ ZÀÄ£ÁªÀuÉ »£É߯ÉAiÀÄ°è zÁR°¹PÉÆAqÀ ªÀÄÄAeÁUÀævÁ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

1] PÀ®A:107 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è MlÄÖ 03 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß 06 d£À DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

2] PÀ®A: 110 ¹.Dgï.¦.CrAiÀÄ°è MlÄÖ 14 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß 14 d£À DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 11.04.2013 gÀAzÀÄ 129 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 25,800/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 11-04-2013


div align="justify">
This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 11-04-2013

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 44/2013, PÀ®A 504, 307, 309 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 10-04-2013 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß CAzÁdÄ 1430 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ n.FgÀuÁÚ ¦.J¸ï.L r.¹.Dgï.© WÀlPÀ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ PÀbÉÃj ¥ÀPÀÌzÀ°ègÀªÀ f¯Áè C¥ÀgÁzsÀ vÀ¤SÉAiÀÄ PÉÆÃuÉAiÀÄ°è “¸ÀvÀÛgÉÆà J¥Áà ©qÀ¸ÉÆÌgÉÆà J¥Áà” JA§ ±À§Ý PÉý ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ PÀÆqÀ¯É ¸ÀzÀj PÉÆÃuÉ PÀqÉUÉ zsÁ«¹ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ JzÀÄgÀÄUÀqÉ EgÀĪÀ UÀÄ¥ÀÛ ªÀiÁ»w «¨sÁUÀzÀ ¦.L gÀªÀgÁzÀ JZï.JA.EAUÀ¼ÉñÀégÀ ªÀÄvÀÄÛ qÀ§Æèöå ¦.J¸ï.L ªÀÄ®èªÀÄä Z謃 gÀªÀgÀÄ ¸ÀºÀ zsÁ«¹ §A¢zÀÄÝ, ¸ÀzÀj vÀ¤SÁ zÀ¼ÀzÀ PÉÆÃuÉAiÀÄ°è ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀĪÀµÀÖgÀ°è DgÉÆæAiÀiÁzÀ £ÀgÀ¸ÁgÉrØ ¹¦¹-925 ªÀÄ£Àß½î ¥ÉưøÀ oÁuÉ, FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ ZÁPÀÄ«¤AzÀ ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ ¹¦¹-1583 ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ, ¸ÀzÀå: f¯Áè C¥ÀgÁzsÀ vÀ¤SÁ zÀ¼ÀzÀ fÃ¥À ZÁ®PÀ FvÀ¤UÉ ¤Ã£ÀÄ ºÀ½îSÉÃqÀ oÁuÉAiÀÄ°è EzÁÝV¤AzÀ £À£ÀUÉ DUÁÎUÀ vÉÆAzÀgÉ PÉÆqÀÄwÛ¢Ý CAzÀªÀ£Éà ZÁPÀÄ«¤AzÀ MAzÉà ¸ÀªÀ£Éà JgÀqÀÄ ªÀÄÆgÀÄ ¸À® ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ©r¹PÉƼÀÄîªÀµÀÖgÀ°è CzÉà ZÁPÀÄ«¤AzÀ DgÉÆæAiÀÄÄ PÀÆqÀ vÀ£Àß ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄPÉÆArgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj DgÉÆæAiÀÄÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆà zÉéñÀ PÀÄjvÀÄ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ ¹¦¹-1853 EvÀ¤UÉ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ZÁPÀÄ«¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹zÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ, ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ£À ºÉÆmÉÖAiÀÄ°èzÀÝ PÀgÀ¼ÀÄ ºÉÆgÀ §A¢gÀÄvÀÛªÉ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæAiÀÄÄ ¸ÀºÀ DvÀäºÀvÀå ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ CzÉà ZÁPÀÄ«¤AzÀ vÀ£Àß ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨sÁj UÁAiÀÄUÉÆArgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ °TvÀ zÀÆgÀÄ Cfð ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 101/2013, PÀ®A 279, 337, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 10-04-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ ®PÀëöät ¥À¸ÁÛ¥ÀÆgÉ ¸Á: D£ÀAzÀªÁr, vÁ: ZÁPÀÆgÀ, f: ¯ÁvÀÆgÀ (JAJ¸ï) EªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EªÀgÀ UÀAqÀ£ÁzÀ ®PÀëöät vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ¥À¸ÁÛ¥ÀÆgÉ ªÀAiÀÄ: 52 ªÀµÀð, eÁw: J®ªÀÄgÉrØ, ¸Á: D£ÀAzÀªÁr, vÁ: ZÁPÀÆgÀ, f: ¯ÁvÀÆgÀ (JAJ¸ï) EªÀj§âgÀÆ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. JA.JZï-22/ªÉÊ-9831 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É vÀ£Àß UÁæªÀÄ¢AzÀ ©ÃzÀj£À £ÀgÀ¹AB gÀhÄgÀ£ÀPÉÌ ºÉÆÃV zÉêÀgÀ zÀ±Àð£À ªÀiÁr ªÁ¥À¸ï vÀªÀÄä UÁæªÀÄPÉÌ ©ÃzÀgÀ GzÀVÃgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ©ÃzÀgÀ GzÀVÃgÀ gÉÆÃqÀ CA¨É¸ÁAUÀ« PÁæ¸À ºÀwÛgÀ GzÀVÃgÀ PÀqɬÄAzÀ §¸ï £ÀA. PÉJ-38/J¥sï-757 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß §¸Àì£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ wgÀÄUÀĪÁUÀ §¹ì£À EArPÉÃlgÀ ¯ÉÊl ºÁPÀzÉà MªÉÄäÃ¯É ¨sÁ°Ì gÉÆÃr£À PÀqÉ wgÀÄV¹ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ°UÉ eÉÆÃgÁV rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÉÄÃvÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ ®PÀëöät ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®¢AzÀ PɼÀUÉ ©zÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ §®UÀqÉ PÀtÂÚ£À ºÀÄ©â£À ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀÄ,  JqÀUÁ®Ä PÁ®ÄAUÀÄgÀÄ ¨ÉgÀ½UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ C®°è UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ UÀAqÀ ®PÀëöät EªÀgÀ vÀ¯ÉAiÀÄ §®¨sÁUÀzÀ°è ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ªÉÄÃzÀļÀÄ ºÉÆgÀ §AzÀÄ §® PÀtÂÚ£À ªÉÄî¨sÁUÀzÀ°è ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ, §® JzÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É J¯ï DPÁgÀzÀ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ, §®UÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ ºÀwÛgÀ, JqÀUÉÊ ªÀÄtÂPÀnÖ£À ºÀwÛgÀ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ, §®UÁ°£À ªÉƼÀPÁ°£À ªÀÄAr ºÀwÛgÀ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV PÁ®Ä ªÀÄÄj¢gÀÄvÀÛzÉ ºÁUÀÆ JqÀUÁ®Ä ªÉƼÀPÁ®Ä ºÀwÛgÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÝjAzÀ ®PÀëöät EªÀjUÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹zÁUÀ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ UÀAqÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ ºÁUÀÆ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß §¸Àì ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ zÀÆj£À ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 06/2013, PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¦üAiÀiÁ𢠪ÀiÁtªÀÄä UÀAqÀ gÀªÉÄñÀ ªÀÄrªÁ¼À ªÀAiÀÄ: 34 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄrªÁ¼À, ¸Á: ªÀÄAUÀ®¥ÉÃl ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ UÀAqÀ£ÁzÀ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ PÀ®è¥Áà ªÀÄrªÁ¼À ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, EvÀ£ÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄĪÀ ZÀlzÀªÀ¤zÀzÀÄ, ¢£ÁAPÀ 09-04-2013 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ gÀªÉÄñÀ EvÀ£ÀÄ ºÉaÑ£À ¥ÀæªÀiÁtzÀ°è ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ vÀ£Àß E¹Ûç CAUÀrAiÀÄ°è ©¢ÝzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ vÀ£Àß ªÉÄÊzÀÄ£À ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ EªÀgÀ eÉÆvÉAiÀÄ°è aQvÀì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ f¯Áè ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ zÁR°¹zÀÄÝ, aQvÀì PÁ®PÉÌ gÀªÉÄñÀ EvÀ£ÀÄ UÀÄt ªÀÄÄR DUÀ¯ÁgÀzÉà ¢£ÁAPÀ 10-04-2013 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ UÀAqÀ gÀªÉÄñÀ EvÀ£À ªÀÄgÀtzÀ §UÉÎ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà vÀgÀºÀzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢¯Áè CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 47/2013, PÀ®A 498(J), 323, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 07-04-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀA¥Àw UÀAqÀ D£ÀAzÀ UÉÆ«AzÀ£ÀªÀgï ¸Á: PËoÁ(©), EªÀgÀ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è DgÉÆævÀgÁzÀ UÀAqÀ 1) D£ÀAzÀ vÀAzÉ ±ÁªÀÄgÁªÀ, CvÉÛ 2) PÀªÀļÀªÀiÁä UÀAqÀ ±ÁåªÀÄgÁªÀ, ªÉÄÊzÀÄ£À 3) zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ ±ÁåªÀÄgÁªÀ, £ÉUÉt 4) J¸ÀÄzsÁgÁt UÀAqÀ zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ J®ègÀÄ ¸Á: PËoÁ(©) EªÀgÉ®ègÀÆ ¤Ã£ÀÄ AiÀiÁgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃqÀ CAzÀgÀÄ CªÀjªÀgÀ ªÉÄ£ÀUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛ, ¤£Àß £ÀqÀvÉ ¸ÀjAiÀiÁV¯Áè CAvÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ J¼ÉzÁr, EPÉUÉ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ PÀ¼ÀÄ»¹ CAvÀ CAzÀÄ ºÉÆqɬÄj EPÉUÉ ©qÀ¨ÉÃrj CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQ, PÀvÀÄÛ »rzÀÄ £ÀÄQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 10-04-2013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 57/2013, PÀ®A 498(J), 504, 506, 323 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3 & 4 r.¦ DåPïÖ :-
¦üAiÀiÁð¢ü ¦æAiÀiÁAPÁ UÀAqÀ ªÀįÉèñÀ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, ¸Á: D£ÀAzÀ ¸ÁUÀgÀ, ¸ÀzÀå: «zÁå £ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀjUÉ EªÀgÀ vÁ¬ÄAiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 14-11-2008 gÀAzÀÄ d»ÃgÁ¨ÁzÀ vÁ®ÆQ£À D£ÀAzÀ ¸ÁUÀgÀ UÁæªÀÄzÀ ªÀįÉèñÀ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ EªÀgÀ eÉÆvÉAiÀÄ°è ®UÀß ªÀiÁrPÉÆnÖgÀÄvÁÛgÉ, ®UÀߪÁzÀ MAzÀÄ ªÀµÀðzÀ ªÀgÉUÉ J®ÆègÀÄ ZÉ£ÁßV £ÉÆÃrPÉÆArzÀÄÝ, ¸Àé®à ¢ªÀ¸ÀzÀ £ÀAvÀgÀ MAzÀÄ UÀAqÀÄ ªÀÄUÀÄ d£À¹zÀ £ÀAvÀgÀ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ vÀ£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ 5 wAUÀ¼À £ÀAvÀgÀ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV 15 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À £ÀAvÀgÀ DgÉÆævÀgÁzÀ UÀAqÀ ªÀįÉèñÀ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁ, CvÉÛ ¸ÀAUÀªÀiÁä UÀAqÀ ¨Á§ÄgÁ, ªÀiÁªÀ ¨Á§ÄgÁªÀ, ¨sÁªÀ gÀªÉÄñÀ, ªÉÄÊzÀÄ£ÀÄ ¹zÀÄÝ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁ, ªÀiÁªÀ£À vÀªÀÄä£ÁzÀ £ÁUÀ±ÉÃnÖ, aPÀÌvÉÛ FgÀªÀÄtÂ, £Á¢¤ ®Qëöä UÀAqÀ ªÀįÉèñÀ J®ègÀÆ ¸Á: D£ÀAzÀ ¸ÁUÀgÀ, vÁ: d»ÃgÁ¨ÁzÀ, f: ªÉÄÃzÀPï (J.¦) EªÀgÉ®ÆègÀÄ PÀÆr ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀjUÉ ¤ªÀÄä ªÀģɬÄAzÀ E£ÀÄß ºÉaÑ£À ºÀt vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÀ ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ ºÁUÀÆ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁrzÀÝjA ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ªÀÄgÀ½ vÀ£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£É ©ÃzÀgÀPÉÌ §AzÀÄ vÁ¬ÄUÉ ¸ÀzÀj «µÀAiÀÄ w½¹zÀÝjAzÀ CªÀgÀÄ «zÁå £ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°ègÀĪÀ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ¨ÉÃgÉAiÀĪÀjUÉ VgÀ« ºÁQ 2 ®PÀë gÀÆ ªÀÄvÀÄÛ 6 vÉÆ¯É §AUÁgÀªÀ£ÀÄß DgÉÆævÀjUÉ ¤ÃrgÀÄvÁÛgÉ, £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ vÀ£Àß UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV 2 wAUÀ¼ÀÄ G½zÀÄPÉÆArzÀÄÝ, UÀAqÀ£ÁzÀ ªÀįÉèñÀ EvÀ£ÀÄ £À£ÀUÉ ¨ÁºÀ¼À ¸Á®ªÁVzÉ ©ÃzÀgÀPÉÌ ºÉÆÃV MAzÀÄ ¨ÁrUÉ ªÀÄ£É vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ fêÀ£À ªÀiÁqÉÆt CAvÀ ºÉýzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ vÀ£Àß UÀAqÀ£À eÉÆvÉAiÀÄ°è ©ÃzÀgÀPÉÌ §AzÀÄ vÀ£Àß vÁ¬Ä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è MAzÀÄ ¨ÁrUÉ gÀÆA vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ 2-3 wA¼ÀUÀÄ eÉÆvÉUÉ G½zÀ £ÀAvÀgÀ DgÉÆæ UÀAqÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀjUÉ ºÉüÀzÉ PÉüÀzÉ CªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ PÀÆqÀ vÀ£Àß UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃzÁUÀ C°è DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ PÀÆr ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr QgÀÄPÀļÀ ¤Ãr ºÉaÑ£À ªÀgÀzÀQëuÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÀ  vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ PÀ¼ÀÄ»¹gÀÄvÁÛgÉ, EzÁzÀ §½PÀ ºÀ®ªÁgÀ ¸À® ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ UÀAqÀ ¥sÉÆ£À ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀjUÉ §ºÀ¼À ¸Á®ªÁV £ÀªÀÄUÉ E£ÀÄß 5 ®PÀë gÀÆ PÉÆlÖgÉ ¤£ÀUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄvÉÛãÉ, E®èªÁzÀgÉ £Á£ÀÄ ¨ÉÃgÉ ®UÀß ªÀiÁrPÉƼÀÄîvÉÛÃ£É CAvÀ ¨ÉzÀjUÉ ºÁQ zÉÊ»PÀªÁV QgÀÄPÀļÀ ¤ÃqÀÄwÛzÀÄÝ, »ÃVgÀĪÁUÀ FUÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2-3 wAUÀ¼À »AzÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ UÀAqÀ ªÀįÉèñÀ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£É ©ÃzÀgÀPÉÌ §AzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ, PÉʬÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr, E£ÀÄß ªÀgÀzÀQëuÉ ¨ÉÃPÀÄ CAvÀ PÉýgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 11-04-2013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ  ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 80/2013, PÀ®A 87 PÉ.¦ DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 10-04-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÀ.gÁ ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÀw¬ÄAzÀ ©.r §Ä°ð ¦.J¸ï.L PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀjUÉ ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ ªÀÄA¢ÃgÀzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ RįÁè eÁUÉAiÀÄ°è PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ PÀĽvÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ElÄÖ ¥ÀgÉî JA§ £À¹©£À E¸Éàl dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝgÉAzÀÄ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ »ÃgÁ¯Á® eÁzsÀªÀ ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, 2) ¸ÀwõÀ vÀAzÉ Q±À£ÀgÁªÀ PÀzÀªÀÄ ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, 3) PÀgÀt vÀAzÉ ±ÉõÀgÁªÀ eÁzsÀªÀ, 4) ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ ªÀ¸ÀAvÀgÁªÀ eÁzsÀªÀ J®ègÀÆ eÁw: ªÀÄgÁoÁ, ¸Á: ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ UÀ°è PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ EªÀgÉ®ègÀÆ ªÉÄÃ¯É ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁqÀĪÀµÀÖgÀ°è DgÉÆæ £ÀA. 3 & 4 NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ dÆeÁlzÀ°è vÉÆÃqÀV¹zÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 510/- gÀÆ ºÁUÀÄ 52 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 47/2013, PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 10-04-2013 ¦üAiÀiÁ𢠥Àæ¢Ã¥À vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ UÁAiÀÄPÀªÁqÀ ºÀjd£À ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, ¸Á: ©üêÀÄ £ÀUÀgÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀÄ vÀ£Àß UɼÉAiÀÄ£ÁzÀ ¸ÁUÀgÀ vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀ EvÀ£À eÉÆvÉAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-39/eÉ-3256 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄ¯É ºÉÆUÀĪÁUÀ ©ÃzÀgÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÉÆÃqÀ ªÉÄÃ¯É PÀ©gÁ¨ÁzÀ ªÁr PÁæ¸À ºÀwÛgÀ ©ÃzÀgÀ PÀqɬÄAzÀ C¥ÀjavÀ mÁmÁ ¸ÀĪÀiÁ £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ £ÁzÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀjUÉ rQÌ ªÀiÁr, Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤PÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ, ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 88/2013, PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 11-04-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÆúÀäzÀ ¯ÉÊPÉÆâݣï @ ªÉÆúÀäzÀ C¥sÀìgÀ vÀAzÉ ªÉÆúÀäzÀ CdgÉÆâݣï, ªÀAiÀÄ: 42 ªÀµÀð, ¸Á: ªÀÄįÁÛt PÁ¯ÉÆä, ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ©ÃzÀgÀzÀ CA¨ÉÃqÀÌgÀ ¸ÀPÀð® PÀqɬÄAzÀ ªÁQAUÀ ªÀiÁqÀÄvÁÛ ªÀÄįÁÛ¤ PÀqÉUÉ ºÉÆUÀÄwÛzÁÝUÀ ¹zÁÞxÀð PÁ¯ÉÃd-Q¯Áè gÉÆÃr£À°è »A¢¤AzÀ CmÉÆà jPÁë £ÀA. PÉJ-38/6829 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß DmÉÆêÀ£ÀÄß zÀÄqÀÄQ¤AzÀ, ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ¥ÀWÁvÀ ¸ÀA¨sÀ«¹ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÀuÉAiÀÄ JqÀ §¢UÉ, JqÀUÀtÂÚ£À ªÉÄîâ¢UÉ & PɼÀ §¢UÉ, ªÀÄÄRPÉÌ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ, JqÀUÉÊUÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀĪÁV J®Ä§Ä ªÀÄÄjzÀAvÁVzÉ ºÁUÀÆ ¸ÀzÀj DmÉÆÃzÀ°èzÀÝ C©ü¯ÁµÀ J£ÀÄߪÀªÀ£À JqÀUÉÊUÉ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀÄ, JqÀ ªÉƼÀ PÁ°UÉ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ, ¸ÀĤî FvÀ£À JqÀ Q«UÉ, JgÀqÀÄ PÉÊUÀ½UÉ ¸ÁzÁ UÁAiÀÄ, ¯ÉÆÃPÉñÀ FvÀ£À JqÀUÁ°UÉ, JqÀUÉÊUÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ zÀÆj£À ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 71/2013, PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 11-04-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÀ« vÀAzÉ zsÀ£ÀgÁd ªÀAiÀÄ: 18 ªÀµÀð, ¸Á: RvÀUÀAªÀ, vÁ: OgÁzÀ (©) EªÀgÀÄ vÀ£Àß CfÓ ¸ÀAUÀªÀiÁä UÀAqÀ PÁ²£ÁxÀ ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð, ºÁUÀÆ vÀAV ¤±Á vÀAzÉ zsÀ£ÀgÁd ªÀAiÀÄ: 16 ªÀµÀð, EªÀj§âjUÉ vÀ£Àß n«J¸ï ªÉÆ¥Éqï ªÉÆmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-38/J¯ï-2284 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É vÀªÀÄÆäj¤AzÀ ZËzsÀj ¨É¼ÀPÉÆt UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¸ÀAUÀªÀÄ PÀıÀ£ÀÆgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É PÀıÀ£ÀÄgÀ UÁæªÀÄ E£ÀÆß 1 Q.«Äà zÀÆgÀzÀ°ègÀĪÁUÀ ¸ÀtÚ ¸ÉÃvÀÄªÉ ºÀwÛgÀ JzÀÄgÀÄUÀqÉ PÀıÀ£ÀÄgÀ PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ PÉ.E.© E¯ÁSÉAiÀÄ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢ªÀÄzÀ gÉÆÃr£À gÉÊmï ¸ÉÊrUÉ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ vÀ£Àß n«J¸ï ªÁºÀ£ÀzÀ ºÁåAqÀ¯ïUÉ rQÌ ªÀiÁr ¯Áj ¤°è¸ÀzÉà Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ §®UÁ®Ä ¥ÁzÀPÉÌ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ, ¤±Á EªÀ¼À vÀ¯ÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, §® ªÉƼÀPÁ®Ä ªÉÄÃ¯É ªÀÄÆ¼É ªÀÄÆjzÀAvÉ ¨sÁj UÁAiÀÄ, CfÓ ¸ÀAUÀªÀiÁä EªÀgÀ JgÀqÀÄ ªÉƼÀPÁ®ÄUÀ½UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, UÀmÁ¬ÄUÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ zÀÆj£À ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁPÀ°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.
 

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES


ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಸಾವು:
ಚಿಂಚೋಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ:ಶ್ರೀ ಗಜಾನನ ತಂದೆ ಛತ್ರು ರಾಠೋಡ ವಃ 32 ವರ್ಷ ಸಾಃ ಸಜ್ಜನಕೊಳತಾಂಡಾ ಸಲಗರ ಬಸಂತಪುರ  ತಾಃಚಿಂಚೋಳಿ ರವರು ನನ್ನ ಅಣ್ಣನಾದ ಶ್ರೀ ಮುರಲಿ ವಯಾ:45 ವರ್ಷ ಎಂಬುವವನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಸಲಗರ ಬಸಂತಪುರ ಸರ್ವೇ ನಂ 58 ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ಸರಕಾರದ ವತಿಯಿಂದ ಒಂದು ಬೋರವೆಲ್ಲ ಮಂಜೂರಾಗಿದ್ದು, ದಿನಾಂಕ:09-04-2013 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 5.30 ಗಂಟೆಗೆ ರೇವತಿ ಬೋರವೆಲ್ಸ್ ತಿರುಚನಾಗುಡೆ ಬೋರವೆಲ್ಲ ಡ್ರೀಲ್ ಮಶೀನ ನಂ ಕೆಎ-51 ಎಮ.ಎ-4855 ನೇದ್ದರಿಂದ ಅಗೆಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ ನನ್ನ ಅಣ್ನನಾದ ಮುರಲಿನಾರಯಣ  ತಮ್ಮಂದಿರಾದ ಭರತ ಮತ್ತು ತನ್ನ ತಾಂಡಾದ ಶಿವರಾಮ ಏಕನಾಥ ಎಂಬುವವರು ಸದರ ಡ್ರೀಲ ಮಶೀನನ ಬಲಭಾಗಕ್ಕೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದು ಸದರ ಡ್ರೀಲ ಚಾಲಕನಾದ ಸಿಂಥೇಲ ತಂದೆ ಪೇರುಮ್ ವಃ 40 ಎಂಬುವವನು ಬೋರವೇಲ್ ಡ್ರೀಲ ಮಶೀನ ವಾಹನ ನಂ ಕೆ.ಎ 51 ಎಮ.ಎ 4855 ನೇದ್ದರ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ವಾಹನ ಚಾಲೂ ಮಾಡಿ ವಾಹನ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಬೋರವೆಲ್ಲ ಡ್ರೀಲ್ ಮಶೀನ ವಾಹನದ ರಾಡ್ ಸೇಂಜರ್ ಹುಕ್ಕನಿಂದ ಬಿಚ್ಚಿ ನನ್ನ ಅಣ್ಣನ ಬಲಭಾಗದ ಕಿಡ್ನಿಯ ಮೇಲೆ ಜೋರಾಗಿ ಚುಚ್ಚಿದ್ದರಿಂದ ಉಪಚಾರ ಕುರಿತು ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಚಿಟಗುಪ್ಪಾ ಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಮಾರ್ಗ ಮದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ:80/2013 ಕಲಂ 304(ಎ) ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ:
ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ:ದಿನಾಂಕ:09/04/2013 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 8 ಗಂಟೆಗೆ ನನ್ನ ಸಣ್ಣಮ್ಮನ ಮಗನು ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಇರುವ ಟೂಬಲೈಟ ಪೈಪಿಗೆ ಒದ್ದಾಗ ಅದರ ಗಾಜು ಶಬ್ಬೀರ ತಂದೆ ಮಹ್ಮದ ಹನೀಪಸಾಬ ಮುರಗೆವಾಲೆ 6 ವರ್ಷದ ಮಗಳಿಗೆ ತಗುಲಿದ್ದರಿಂದ ಶಭೀರ ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ 6 ಜನರು ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಖರ್ಚು ಕೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ಯಾಚವಾಗಿ ಬೈಯತ್ತಿದ್ದಾಗ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಖರ್ಚು ಕೊಡುತ್ತೇವೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದರು ಸಹ ಅವ್ಯಾಚ್ಛವಾಗಿ ಬೈದು  ಹೊಡೆ  ಬಡೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ, ಅಂತಾ ಶ್ರೀರಪೀಕ ತಂದೆ ಶೇಖದಸ್ತಗಿರ ಸಂಗಾಪೂರ ಸಾ:ಖಂಡಾಲ ಗ್ರೌಂಡ ಹತ್ತಿರ ಮಿಲ್ಲತ್ತ ನಗರ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ:180/13 ಕಲಂ 147 143 148 323 324, 504 506(2) ಸಂಗಡ  149 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ:
ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ: ಮರೆಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಶರಣಪ್ಪ ಸಾ:ಅವರಾದ(ಬಿ) ತಾ:ಜಿ;ಗುಲಬರ್ಗಾ ಇತನು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಗುಲಬರ್ಗಾದಿಂದ ನಕಲಿ ಜನ್ಮ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಪಾಸಪೋರ್ಟ ಸಲುವಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ಸದರಿ ಪಾಸಪೋರ್ಟ ಅರ್ಜಿಯ ಪರಿಶೀಲನೆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಆತನ ಜನನ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ  ನಕಲಿ ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಗುಲಬರ್ಗಾದಿಂದ ತಿಳಿದು ಬಂದಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಆಪಾದಿತನು ನಕಲಿ ಜನನ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ತಯಾರಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಆತನ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸುವಂತೆ ಶ್ರೀ ಆರ್‌, ಅಮರಜ್ಯೋತಿ  ರಿಜನಲ್ ಪಾಸಪೋರ್ಟ ಆಪೀಸ ಬೆಂಗಳೂರು ರವರು ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 182/13 ಕಲಂ 464 465, 468 471 420 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಮನುಷ್ಯ ಕಾಣೆಯಾದ ಬಗ್ಗೆ:
ಚಿಂಚೋಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ:ಶ್ರೀ ಸೈಯದ್ ಮೌಸಿನ ತಂದೆ ಸೈಯದ್ ಇಕ್ಬಾಲಸಾಬ ಚೌಕಿದಾರ ವ|| 25 || ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಾ|| ಐನೋಳ್ಳಿ ರವರು ನನ್ನ ಅಣ್ಣನಾದ ಸೈಯದ ಆಸ್ಪಾಕ @ ಗೋರ್ಯ್ಯಾಮಿಯ್ಯ ವ||28 ಇತನು ಸುಮಾರು 15 ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ನನ್ನ ತನ್ನ ಮೋಟರ ಸೈಕಲ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮನೆಯಿಂದ ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಿರುವದಿಲ್ಲ. ಆತನ ಮೋಬಾಯಿಲ್ ನಂಬರಗಳ ಸ್ವಿಚ್ ಆಪ್ ಆಗಿರುತ್ತವೆ. ದಿನಾಂಕ:10-04-2013 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ  12-00 ಗಂಟೆಗೆ ಚಂದ್ರಂಪಳ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆಲವು ಹುಡಗರು ತಮ್ಮ ಎತ್ತುಗಳನ್ನು ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದ ನಿಮಿತ್ಯ ತೋಳೆಯಲು  ಚಂದ್ರಂಪಳ್ಳಿ ಕೆರೆಗೆ ಹೋದಾಗ ನನ್ನ ಅಣ್ಣನ ಹೀರೊ ಹೋಂಡಾ ಸೈಕಲ ಮೋಟಾರ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡಿದ್ದು ಅವರು ಅದನ್ನು ಮೇಲೆ ಗುರುತಿಸಿ ನಮಗೆ ಹಾಗೂ ಊರಿನವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದಾಗ ನಾವು ಹೋಗಿ ನೋಡಲಾಗಿ ಅದು ನಮ್ಮ ಅಣ್ನನ ಸೈಕಲ ಮೋಟಾರ ಇರುತ್ತದೆ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣನ ಸುಳಿವು ಸಿಕ್ಕಿರುವದಿಲ್ಲಾ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ:81/2013 ಕಲಂ ಮನುಷ್ಯ ಕಾಣೆಯಾದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. 
ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಸಾವು:
ಮಳಖೇಡ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ:ದಿನಾಂಕ 10/04/2013 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2-45  ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ತೊಟನಳ್ಳೀ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಅಲಿಸಾಬ ತಂದೆ ಶುಕುರಮಿಯ ಮುಲ್ಲಾ ಇವನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಸತ್ತಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಹೋಗಿ ನೋಡಲು ನನ್ನ ಅಣ್ಣ  ಮೃತ ಅಲಿಸಾಬ ಸಂಗಡ ನಮ್ಮೂರ ಗೌಸಪಟೇಲಸೂರ್ಯಕಾಂತ ಅಣಕೇರಿ ಎಲ್ಲರೂ ಖಾಸಗಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಮಳಖೇಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಮರಳಿ ಬರುವಾಗ ಕಾಗಿಣಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಸಾಬ ಇವನು ನೀರು ಕುಡಿಯುವಾಗ ಒಮ್ಮಲೆ ಕಾಲು ಜಾರಿ ತೆಗ್ಗಿನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಮೃತ ಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಕಾಗಿಣಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ  ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಹಂಗನಳ್ಳಿ ಇತನು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಮರಳು ತೆಗೆದಿದ್ದಿಂದ ನನ್ನ ಅಣ್ಣನು ಜಾರಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಸತ್ತಿರುತ್ತಾನೆ. ಅಂತಾ ಆರೀಫ ತಂದೆ ಶುಕುರಮಿಯ ಮುಲ್ಲಾ ಸಾ:ತೊಟನಳ್ಳಿ ರವರು ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ:34/2013 ಕಲಂ 304(ಎ) ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣ:
ಅಶೋಕ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ:ಶ್ರೀ ಚನ್ನಬಸವರಾಜ ತಂದೆ ಶಿವಪೂಜೆವಯಾ || 27 ಸಾ|| ಕಲ್ಪಕಲಾ ರೋಡ ಬಿ.ಎಸ್. ಕಂಪೌಂಡ ಬಳ್ಳಾರಿ ರವರು ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಗೆಳೆಯನಾದ ಪಾಂಡುರಂಗ ಜಾಧವ ಇಬ್ಬರೂ ಹಬ್ಬದ ನಿಮಿತ್ಯ ರಜೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರ ಆನಂದರಾವ ಸರ್ಕಲದಲ್ಲಿ ಪೂಜಾ ಟ್ರಾವೇಲ್ಸ್  ಎಜೇನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಟಿಕೇಟ ರಿಜವೇಷನ್ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡು, ನಾನು ಬೀದರಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಪಾಂಡುರಂಗ ಜಾಧವ ರವರು ಗುಲಬರ್ಗಾದಲ್ಲಿ ಇಳಿವವರಿದ್ದರು. ದಿನಾಂಕ:10/04/2013 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 7-00 ಗಂಟೆಗೆ ಪೂಜಾ ಟ್ರಾವೇಲ್ಸ ಬಸ್ ನಂ. ಕೆಎ-01 ಎಎ-3204 ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ಸ್ಲೀಪರ ಕೋಚ್ ಶೀಟಿನ ಕೆಳಗಡೆ ನಮ್ಮ ಲ್ಯಾಪ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಹಾಗು ಇನ್ನಿತರೆ ಲಗೇಜ ಬ್ಯಾಗನ್ನು ಇಟ್ಟು ಬೆಂಗಳೂರಿದಿಂದ ಗುಲಬರ್ಗಾಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿದ್ದು, ದಿನಾಂಕ:11/04/2013 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8-00 ಗಂಟೆಗೆ ರಾಮ ಮಂದಿರ ಹತ್ತಿರ ನಮ್ಮ ಲಗೇಜನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ನನ್ನ ಬ್ಯಾಗನಲ್ಲಿಟ್ಟಿದ, ( ACER LAPTOP )  ಇರಲಿಲ್ಲಾ. ಅದೇ ರೀತಿ ನನ್ನ ಗೆಳೆಯ ಪಾಂಡುರಂಗ ಜಾಧವ ರವರ ಲಗೇಜ ಬ್ಯಾಗನಲ್ಲಿಟ್ಟದ್ದ 2) LENEVO LAPTOP  Modal No. Z570 3)  One Apple Ipod 6 G  4) Vodafone 3G Internet Card With Sim No. 9538069162 ನೇದ್ದವುಗಳು ಸಹ ಇರಲಿಲ್ಲಾ. ಆಗ ಪೂಜಾ ಬಸ್ಸಿನ ಡ್ರೈವರ ರವರಿಗೆ ವಿಚಾರಿಸಿದ್ದು ಮತ್ತು ಪೂಜಾ ಟಿಕೇಟ ಎಜೇನ್ಸಿ ರವರಿಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ ಸರಿಯಾಗಿ ಸ್ಪಂದಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲಾ.ಸ್ಲೀಪರ ಕೋಚ್ ಬಸ್ಸಿನ ಕೆಳಗಡೆ ಇಟ್ಟಿರುವ ನಮ್ಮ ಲಗೇಜ ಬ್ಯಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಲ್ಯಾಪ್ ಟಾಫ್ ಇನ್ನಿತರೆ ವಸ್ತುಗಳು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 57/2013 ಕಲಂ.379 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.