Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Friday, January 21, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 21-01-2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 21-01-2011
RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 01/2011 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 19-01-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ¸À«ÃvÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ £ÁUÀ£ÁxÀ ©ÃgÁzÀgÀ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÀ, ¸Á: ZÀ¼ÀPÁ¥ÀÆgÀ ªÁr EPÉAiÀÄÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ UÀAqÀ£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ £ÁUÀ£ÁxÀ vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà ©ÃgÁzÀgÀ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, EvÀ£ÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÆrzÀ CªÀÄ°£À°è ªÀÄ£ÉAiÀÄ°ènÖzÀÝ JAqÉÆøÀ®á£ï QæëģÁ±ÀPÀ OµÀzsÀªÀ£ÀÄß ¸ÉêÀ£É ªÀiÁrzÁUÀ vÀPÀët DvÀ¤UÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¨sÁ°Ì ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÉÃjPÀ ªÀiÁrzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV C°è aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 20-01-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀzÀj ¸Á«£À §UÉÎ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ®Ä ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 11/2011 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 18/1/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺Àj vÀAzÉ ªÀiÁ®Ä PÁA§¼É ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹ zÀ°vÀ ¸Á: ªÀÄÄgÀªÀÄ (JªÀiï.J¸À) EvÀ£ÀÄ ªÀÄÄA§¬ÄAiÀÄ°è vÀªÀÄä ¯Áj £ÀA JªÀiï.ºÉZï-25/AiÀÄÄ-317 £ÉÃzÀgÀ°è PÀ©âtzÀ ªÉÊgï §AqÀ® vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ZÉ£ÉÊUÉ gÁºÉ £ÀA.9gÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 21/1/2011 gÀAzÀÄ 0030 UÀAmÉUÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ zÁn d£ÀvÁ £ÀUÀgÀ ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ PÀAmÉ£ÀgÀ ¯Áj £ÀA. JªÀiï.ºÉZï-04/J¥sï-6091 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÁ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ vÀ£Àß ¸ÉÊqÀ ©lÄÖ gÉÆÃr£À §®PÉÌ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¯ÁjCUÉ rQÌ ªÀiÁr C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ DgÉÆæUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ(©) ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 10/2011 PÀ®A 279, 337, 304(J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 21/1/2011 gÀAzÀÄ gÁwæ ¦üAiÀiÁð¢ D¢¯ï vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¸Á§ ¥ÉÊ®ªÁ£À ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, G: ¯Áj QèãÀgÀ £ÀA J¦-28/JPÀì-5299, ¸Á: f£ÁßgÁªÀÄ, vÁ: vÁAqÀÆgÀ (J¦) EvÀ£ÀÄ ºÁUÀÆ ¯ÁjAiÀÄ ªÀiÁ°PÀ E§âgÀÄ ¯ÁjAiÀÄ°è ¥sÀ¹ð ¯ÉÆÃqï ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÁAqÀÆgÀ¢AzÀ ©lÄÖ gÁºÉ £ÀA.9gÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¯Áj ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£À CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼Àf¬ÄAzÀ £ÀqɸÀÄvÁÛ §AzÀÄ J£ï.ºÉZï.9gÀ gÉÆÃr£À ªÀqÀØ£ÀPÉÃgÁ ¹ªÁgÀzÀ°è 0300 UÀAmÉUÉ vÀ£Àß ¯Áj PÀAmÉÆæî ªÀiÁqÀzÉ CwªÉÃUÀ¢AzÀ gÉÆÃr£À JqÀPÉÌ MAzÀÄ VqÀPÉÌ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¯Áj ¥ÀÆwð dRAªÁV ¯Áj ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæ ¨Á§Ä«ÄAiÀiÁå vÀAzÉ ªÀi˯Á£Á ¸Á: vÁAqÀÆgÀ, f: gÀAUÁgÉrØ (J¦) EvÀ£ÀÄ ¨sÁjUÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 13/2011 PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 19, 20/01/2011 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁ𢠪ÉƺÀäzÀ CjÃ¥sï vÀAzÉ °AiÀiÁºÀPÀÛ C° §gÀr ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð, ¸Á; ªÀÄAoÁ¼À, vÁ; §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ£À CAUÀrAiÀÄ°èzÀÝ 1) £ÉÆÃQAiÀiÁ ªÉÆèÁ¬Ä¯ï 18 ¦Ã¸ï C.Q. 32,357/- gÀÆ, 2) ªÉÄÊPÉÆæêÀiÁåPïì ªÉÆèÁ¬Ä¯ï 17 ¦Ã¸ï C.Q. 27,873/- gÀÆ, 3) ¯ÁªÁ ªÉÆèÁ¬Ä¯ï 20 ¦Ã¸ï C.Q. 54,648/- gÀÆ 4) ±ÁªÀĸÀAUï ªÉÆèÁ¬Ä¯ï 9 ¦Ã¸ï C.Q. 28,720/- gÀÆ, 5) ¸ÉàöÊ¸ï ªÉÆèÁ¬Ä¯ï 7 ¦Ã¸ï C.Q. 15,205/- gÀÆ »ÃUÉ MlÄÖ 1,58,803/- gÀÆ ¨É¼É¨Á¼ÀĪÀ ªÉÆèÁ¬Ä®UÀ¼ÀÄ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 08/2011 PÀ®A 420, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 20/01/2011 gÀAzÀÄ DgÉÆæ 1] C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà PÀgÀAeÉ, 2] UÀÄgÀ¥Áà vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Áà ©gÁzÁgÀ EªÀj§âgÀÆ ¦üAiÀiÁ𢠲ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà eÁAvÉ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, ¸Á: eÉÊ£Á¥ÀÆgÀ ¸ÀzsÀå: £Ë¨ÁzÀ ©ÃzÀgÀ EvÀ¤UÉ vÁªÀÅ £Ë¨ÁzÀ ¸ÀªÉð £ÀA 77/1JJ £ÉÃzÀgÀ°è ¥Áèl £ÀA 11 £ÉÃzÀgÀ f.¦ ºÉÆqÀgÀAiÀiÁVgÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ ¸ÀļÀî ºÉý ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¥Áèl ¸Éïï rÃqÀ ªÀiÁr PÉÆnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÉƸÀªÁzÀ §UÉÎ UÉÆÃvÁÛV DgÉÆævÀjUÉ «ZÁgÀuÉ ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊ¢gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 09/2011 PÀ®A 468(J), 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 28-1-2000 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ «Ä£ÁQë UÀAqÀ ¥ÉæêÀÄPÀĪÀiÁgÀ UÉÆÃAqÉ£ÉÆgÀ, ªÀAiÀÄ: 38 ªÀµÀð, eÁw: Qæ±ÀÑ£À, ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA. 11-1-95(ºÀ¼É) ªÀÄAUÀ®¥ÉÃl J¸ï.¦ PÀbÉÃj ºÀwÛgÀ ©ÃzÀgÀ EPÉAiÀÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄÄ DgÉÆæ ¥ÉêÀÄ PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÀiÁPÀð UÉÆAqÉ£ÉÆgÀ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, ¸Á: a¢æ ©ÃzÀgÀ EvÀ£À eÉÆvÉ CVzÀÄÝ, ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ £ÀAvÀgÀ DUÀ¸ÀÖ 2000 £Éà ¸Á°¤AzÀ DgÉÆæ UÀAqÀ ºÁUÀÆ dAiÀĪÀiÁä UÀAqÀ ªÀiÁPÀð UÉÆAqÉ£ÉÆgÀ, EªÀj§âgÀÆ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀ¨ÁgÀzÉAzÀÄ ºÉý ªÀiÁ£À¹PÀªÁV, zÉÊ»PÀªÁV, QgÀÄPÀļÀ PÉÆlÄÖ, CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 20-01-2011 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 11/2011 PÀ®A 328 L¦¹ 32, 34, PÉ.E DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 20-01-11 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ C°¸Á§ ¦.J¸À.L (PÁ.¸ÀÄ) ªÀiÁPÉðl oÁuÉ ©ÃzÀgÀ gÀªÀjUÉ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ E§âgÀÄ ¸ÀܽAiÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄvÀÄÛ oÁuÉAiÀÄ°èzÀÝ ªÀiÁ»¼Á ¹§âA¢ ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ eÉÆvÉAiÀÄ°è ©ÃzÀgÀ ºÀ¼ÀîzÀPÉÃj ºÀ¼É ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV ªÀÄgÉAiÀÄ°è ¤AvÀÄ £ÉÆÃrzÁUÀ C°è DgÉÆævÀ¼ÁzÀ ¸ÀÄAzÀgÀ¨Á¬Ä UÀAqÀ C§ÄÝ® gÀ»ÃªÀÄ ªÀiÁAUÀgÀªÁr ¸Á: ¯Á®ªÁr ©ÃzÀgÀ EPÉAiÀÄÄ LzÀÄ °ÃlgÀ qÀ¨ÁâzÀ°è PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä EnÖPÉÆAqÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄß RavÀ ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ, ªÀÄ»¼Á ¹§âA¢AiÀÄ eÉÆvÉAiÀÄ°è DPÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ DgÉÆævÀ½UÉ ºÁUÀÆ ªÀÄÄzÉÝ ªÀiÁ°£À eÉÆÃvÉAiÀÄ°è oÁuÉUÉ §AzÀÄ DgÉÆævÀ¼À «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 13/2011 PÀ®A 279, 338 L¦¹ 187 ªÉÆ.ªÁ PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 13/01/2011 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0530 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ JªÀÄgÀrØ vÀAzÉ £ÀgÀ¸ÀgÀrØ §zÀݪÀÄ£ÉÆÃgÀ ªÀAiÀÄ 50 ªÀµÀð ¸Á: GqÀ¨Á¼À EvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ËPÀj EzÀÝ UÀÄAqÀ¥Áà qsÉÆÃgï gÀªÀgÀ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ CAvÀÄgÁªÀÄ gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ PÀZÁÑ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀ©â£À ¯ÁjAiÀÄ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæ ¯ÁgÀ £ÀA J¦-09/AiÀÄÄ-489 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ UÉÆÃ¥Á®gÁªÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀgÁªÀ ¸Á: ¹AzÀ§AzÀV EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 14/2011 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 20/01/2010 gÀAzÀÄ gÁ.ºÉ.£ÀA 09gÀ ªÉÄÃ¯É CªÀÄÈvÀ PÀÄAqÀzÀ E½eÁj£À wgÀĪÀÅ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÀäzÀ CPÀæªÀÄ SÁ£À vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ E¸ÁægÀSÁ£À ªÀAiÀÄ: 26 ªÀµÀð, ¸Á: CA¨ÉÃqÀÌgÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ ¥ÀævÁ¥ÀUÀqï GvÀÛgÀ ¥ÀæzÉñÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁåAPÀgÀ £ÀA JA.ºÉZï-04/J.J¯ï-4228 £ÉÃzÀÝgÀ°è UÁå¸À vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¨ÉÊ PÀqɬÄAzÀ ºÉÊzÁæ¨Á¢£À agÁ¥À°èUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ CAzÀgÉ ¸À¸ÁÛ¥ÀÄgÀ §AUÁèzÀ PÀqɬÄAzÀ GªÀÄUÁð PÀqÉUÉ DgÉÆæ ¯Áj £ÀA PÉJ-38/7747 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ¥ÀmÉî ºÀ£ÁߣÀ vÀAzÉ ®wÃ¥sÀ ªÀAiÀÄ: 38 ªÀµÀð, ¯ÁªÀÄeÁ£Á ¸ÀgÀPÁj ºÀwÛgÀ ªÀĺÁgÁµÀÖç. EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ DgÉÆævÀ¤UÉ ¸ÁzsÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


Raichur District Reported Crimes

ªÀiÁ£À« vÁ®ÆPÀ PÀ«vÁ¼À UÁæªÀÄ ¤ªÁ¹, UÀÄgÀÄgÁeï vÀAzÉ ¨É¼ÀUÀÄA¢ PÀȵÀÖAiÀÄå EªÀ£ÀÄ PÀ«vÁ¼À UÁæªÀÄzÀ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ DgÉÆÃUÀå PÉÃAzÀæzÀ°è ¸ÁÖ¥sï £À¸Àð PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ ªÀÄÆ®vÀ: avÀæzÀÄUÀð f¯ÉèAiÀÄ ªÀiÁqÀ£ÁAiÀÄPÀ£À ºÀ½î UÁæªÀÄ ¤ªÁ¹, §¸À¥Àà D¢ PÀ£ÁðlPÀ EªÀgÀ 23 ªÀµÀðzÀ ¥ÀÄwæAiÀÄ ¥ÀjZÀAiÀÄ ªÀiÁr PÉÆAqÀÄ ¸À®ÄUɬÄAzÀ ªÀwð¸ÀÄvÀÛ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀÅzÁV ªÀÄ£ÀªÉÇ°¹, CªÀ¼À EµÀÖPÉÌ «gÀÄzÀݪÁV MvÁÛAiÀÄ¥ÀƪÀðPÀªÁV 2009£Éà CPÉÆÖçgï wAUÀ¼À°è ¥ÁæxÀ«ÄPÀ DgÉÆÃUÀå PÉÃAzÀæzÀ ªÀ¸ÀwUÀȺÀzÀ°è zÉÊ»PÀ ¸ÀA¥ÀPÀð ºÉÆA¢zÀÝ®èzÉ £ÀAvÀgÀ DUÁUÉÎ CªÀ¼À EµÀÖPÉÌ «gÀÄzÀݪÁV zÉÊ»PÀ ¸ÀA¥ÀPÀð ºÉÆAzÀÄwÛzÀÄÝ, ¸ÁÖ¥sï £À¸Àð EªÀjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀPÉÌ ªÀUÁðªÀuÉAiÀiÁVzÀÝjAzÀ ¢£ÁAPÀ:17.01.2011 gÀAzÀÄ 15.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ¦.qÀ§Æèöår PÁåA¥ï£À°ègÀĪÀ £ÀUÀgÀ DgÉÆÃUÀå PÉÃAzÀæPÉÌ §A¢zÀÝ UÀÄgÀÄgÁeï¤UÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀAvÉ PÉýzÁUÀ, QüÀÄ eÁwAiÀĪÀ¼ÀÄ ¤£ÀߣÀÄß ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁUÀĪÀÅ¢®è ªÉAzÀÄ eÁw¤AzÀ£É ªÀiÁr ¨ÉÊzÀÄ, PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ªÉƨÉÊ¯ï ºÉÆqÉzÀ ºÁQzÀÝ®èzÉ gÁwæ ¥ÀÄ£À: £ÀUÀgÀ DgÉÆÃUÀå PÉÃAzÀæPÉÌ §AzÀÄ CªÉñÀzÀ°è vÀ¥ÀÄà ªÀiÁrzÉ, ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉƼÀÄîvÉÛÃ£É CAvÁ ªÀÄ£ÀªÉÇ°¹ MvÁÛAiÀÄ ¥ÀƪÀðPÀªÁV DgÉÆÃUÀå PÉÃAzÀæzÀ°èAiÉÄà zÉÊ»PÀ ¸ÀA¥ÀPÀð ºÉÆA¢, ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ «« §qÁªÀuÉAiÀÄ°è ¨ÁrUÉ ¥ÀqÉ¢gÀĪÀ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ªÁ¸ÀÛªÀå ªÀiÁrzÁUÀ CªÀgÀ CtÚ£À ¥sÉÆãï PÀgÉ §A¢gÀĪÀÅzÁV ºÉý ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ ªÁ¥Á¸ï ¨ÁgÀzÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀÅzÁV £ÀA©¹ MvÁÛAiÀÄ¥ÀƪÀðPÀªÁV zÉÊ»PÀ ¸ÀA¥ÀPÀð ºÉÆA¢ £ÀAvÀgÀ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉƼÀîzÉ, eÁw¤AzÀ£É ªÀiÁr CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, ªÉÆøÀªÀiÁrgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ »A¸É UÉƼÀ¥ÀnÖgÀĪÀÅzÁV ¢£ÁAPÀ:20.01.2011 gÀAzÀÄ AiÀÄĪÀw PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ vÁ®ÆPÀ ºÀwÛUÀÄqÀØ UÁæªÀÄ ¤ªÁ¹, ±ÀgÀt§¸ÀªÀ vÀAzÉ AiÀÄAPÀgÀqÉØ¥Àà ¹zÀÝtÚ£ÀªÀgï 23 ªÀµÀð EªÀ£ÀÄ, CzÉ UÁæªÀÄzÀ vÀ£ÀßzÉ PÉÆëģÀ «gÀÄ¥ÁPÀë¥Àà vÀAzÉ CªÀÄgÉñÀ¥Àà PÀqÀ§ÆgÀÄ EªÀgÀ 17 ªÀµÀðzÀ ¥ÀÄwæAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁUÀĪÀÅzÁV £ÀA©¹, ªÀÄ£ÀªÉÇ°¹, ¢£ÁAPÀ:14.01.2011 gÀAzÀÄ 19.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ §eÁeï ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ïªÉÄÃ¯É PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:20.01.2011 gÀAzÀÄ «gÀÄ¥ÁPÀë¥Àà PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ vÀÄ«ðºÁ¼ï ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:20.01.2011 gÀAzÀÄ 19.45 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ¯ï¸ÀASÉå:PÉJ.37, 2903 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ CA¨ÁªÀÄoÀ-¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÉÃUÀ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ gËqÀPÀÄAzÁUÁæªÀÄ UÁæªÀÄzÀ G¥À-PÁ®ÄªÉ ¸ÀASÉå:14 gÀ ºÀwÛgÀ JzÀgÀÄUÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ¯ï¸ÀASÉå:PÉJ.36,f.183 £ÉÃzÀÝPÉÌ rQÌ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÉÄÃvÀ PɼÀUÉ ©zÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï£À°è ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄwÛzÀÝ zsÀ£ÀĵÀ×£ï ¹¦¹.383 ªÀÄvÀÄÛ AiÀÄAPÉÆç JJ¸ïL E§âgÀÆ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ oÁuÉ EªÀjUÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁV ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï dRAUÉÆArgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ¤UÀÆ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, C¥ÀWÁvÀzÀ £ÀAvÀgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß gÀ¸ÉÛ §¢AiÀÄ°è ¤°è¹, NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ zsÀ£ÀĵÀ×£ï PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:20.01.2011 gÀAzÀÄ 00.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀÄ vÀAzÉ °AUÀ¥Àà EªÀ£ÀÄ J¯ï.JªÀiï.J¯ï¦üæÃqÀA ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ¯ï¸ÀASÉå:PÉJ.36,J¯ï.217 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ PÁ½AUÀ vÀAzÉ §dÓtÚ ¸Á:UÉeÉÓºÀ½î vÁ:¹gÀUÀÄ¥Àà EªÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ¯ï¸ÀASÉå:J¦.21,J¸ï.5803 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CA¨ÁªÀÄoÀ-¸ÉÆêÀįÁ¥ÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÉÃUÀ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ CA¨sÁªÀÄoÀzÀ ºÀwÛgÀ ¥ÀgÀ¸ÀàgÀgÀ ªÁºÀ£ÀUÀ½UÉ rQÌ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÉÄÃvÀ PɼÀUÉ ©zÀÝ JgÀqÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀjUÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ ¥ÀævÀåPÀëzÀ²ð «gÉñÀ vÀAzÉ AiÀÄAPÀ¥Àà ¸Á:ªÀÄ®zÀUÀÄqÀØ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:20.01.2011 gÀAzÀÄ 13.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ¯ÉÆÃPÉñÀ vÀAzÉ gÀAUÀgÁeï ¸Á:UÉÆÃ¥Á® £ÀUÀgÀ PÁåA¥ï EªÀ£ÀÄ, ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ¯ï¸ÀASÉå:PÉJ.36, AiÀÄÄ.1133 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ªÀiÁ£À«-¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÉÃUÀ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ ªÀiÁ£À« ¥ÀlÖtzÀ gÉÃtÄPÁ ¨Ágï ±Á¥ï ªÀÄÄA¢£À gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ 7 ªÀµÀðzÀ ¨Á®PÀ E¨Áæ»A vÀAzÉ ¸ÀvÁÛgï¸Á§ ¸Á:E¸ÁèA£ÀUÀgÀ ªÀiÁ£À« EªÀ¤UÉ rQÌ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¨sÁjUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ JAzÀÄ ¥ÀævÀåPÀëzÀ²ð CªÀiÁÓzï ¸Á:E¸ÁèA£ÀUÀgÀ ªÀiÁ£À« PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:20.01.2011 gÀAzÀÄ 17.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ¯Áj¸ÀASÉå:J¦.26,nn.5209 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ-¹gÀUÀÄ¥Àà gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÉÃUÀ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ zÀqÉøÀÆÎgÀÄ ¸ÉÃvÀÄªÉ ºÀwÛgÀ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ DmÉÆøÀASÉå:PÉJ.36,3759£ÉÃzÀÝPÉÌ rQÌ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ DmÉÆÃzÀ°è ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄwÛzÀÝ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà, 38 ªÀµÀð, ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ £ÁUÀ¨sÀƵÀt, zÀÄgÀÄUÀªÀÄä UÀAqÀ AiÀÄAPÀ¥Àà, ªÀĺÀ§Æ¨ï vÀAzÉ ºÀĸÉãï¸Á§ ªÀÄvÀÄÛ PÀȵÁÚgÉrØ J®ègÀÆ ¸Á:PÉAUÀ¯ï, vÁ:¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ EªÀjUÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ DmÉÆà dRAUÉÆArgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:20.01.2011 gÀAzÀÄ 22.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ dUÀ¢üñÀ vÀAzÉ ²ªÀUÉä ¸Á:¨ÉʯïªÀÄZÉÃðqï, vÁ:ªÀiÁ£À« EªÀ£ÀÄ ªÀĺÉÃAzÀæ ¦PÀ¥ïªÁºÀ£À¸ÀASÉå:PÉJ.36,J.257 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ-gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÉÃUÀ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ CgÀV£ÀªÀÄgÀ PÁåA¥ï ºÀwÛgÀ JzÀgÀÄUÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀASÉå:PÉJ.36,PÀÆå.6608 & ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ¯ï¸ÀASÉå: PÉJ.36,«.8813 £ÉÃzÀÝPÉÌ rQÌ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ JgÀqÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï¸ÀªÉÄÃvÀ PɼÀUÉ ©zÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ïUÀ¼ÀÀ°è ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄwÛzÀÝ gÁªÀÄPÀȵÀÚ vÀAzÉ §Æ¸ÀgÀqÉØ¥Àà 30 ªÀµÀð, FgÀtÚ vÀAzÉ wªÀÄätÚ £ÁAiÀÄPÀ, ¨sÀªÀÄðtÚ vÀAzÉ wªÀÄätÚ £ÁAiÀÄPÀ & DAd£ÉÃAiÀÄ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà ¨sÉÆë J®ègÀÆ ¸Á:ºÀÄqÁ EªÀjUÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ dUÀ¢Ã±À PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:19.01.2011 gÀAzÀÄ 19.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ «dAiÀÄ vÀAzÉ FgÀtÚ, ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÁ¬Ä ¯ÉÆÃPÀªÀÄä zÉÆqÀتÀĤ, gÁªÉÄñÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ zÉÆqÀتÀĤ, gÁªÉÄñÀ vÀAzÉ PÀjAiÀÄ¥Àà ZÉÆÃn ªÀÄvÀÄÛ zÉÆqÀØ ºÀĸÉãÀ¥Àà vÁ¬Ä wªÀÄäªÀé zÉÆqÀتÀĤ J®ègÀÆ ¸Á:AiÀÄgÀªÀÄ®zÉÆrØ UÁæªÀÄ EªÀgÀÄ CzÉ UÁæªÀÄzÀ DAd£ÉÃAiÀÄ vÀAzÉ ¸ÁzsÀÄ ªÀÄ®èAiÀÄ£ÉÆA¢UÉ ºÉÆÃl¯ï£À°è ZÀºÁ PÀÄrAiÀÄĪÀ «µÀAiÀÄPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹, CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ JzÉAiÀÄ ªÉÄð£À CAV »rzÀÄ J¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀUÉ §AzÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ CgÀ¼À¥Àà vÀAzÉ FgÀtÚ eÁ£ÉÃPÀ¯ï ¸Á:AiÀÄgÀªÀÄ®zÉÆrØ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:20.01.2011 gÀAzÀÄ 21.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ gÁªÀÄtÚ ¸Á:§Æ¢ªÁ¼ÀPÁåA¥ï ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ¥ÀÄvÀæ ºÀÄ°UÉ¥Àà E§âgÀÆ ¸ÉÃj, ºÉÆ®zÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁrzÀÝgÀ PÀÆ° ºÀt PÉÆqÀĪÀAvÉ PÉýzÀ CzÉ UÁæªÀÄzÀ gÁªÀÄtÚ vÀAzÉ FgÀtÚ UÀAUÁªÀw EªÀ¤UÉ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ, ZÁPÀÄ«¤AzÀ JqÀQ« PÉƬÄÝgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ gÁªÀÄtÚ vÀAzÉ FgÀtÚ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:19.01.2011 gÀAzÀÄ 09.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ §¸ÀªÀgÁeï vÀAzÉ ²ªÀgÁAiÀÄ¥Àà, ºÀÄZÀÑ¥Àà vÀAzÉ ZÀAzÀ¥Àà, ²ªÀgÁAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà, »gÉÃzÀÄgÀÄUÀ¥Àà vÁ¬Ä §¸ÀªÀÄä, ªÀÄj°AUÀ¥Àà vÀAzÉ §¸À¥Àà, ªÀÄj¸Áé«Ä vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ, PÉAZÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ, ªÀÄj¸Áé«Ä vÀAzÉ ²ªÀgÁAiÀÄ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ ºÀÄZÀÑ¥Àà vÀAzÉ ¥sÀQÃgÀ¥Àà J®ègÀÆ ¸Á:AiÀÄvÀUÀ¯ï EªÀgÉ®ègÀÆ ¸ÉÃj, ºÉÆ®zÀ zÁj «µÀAiÀÄPÉÌ ¸ÀA¨sÀA¢ü¹, CzÉ UÁæªÀÄzÀ ªÉAPÉÆç vÀAzÉ ªÀĺÁAvÀ¥Àà EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀªÀiÁr, ªÉAPÉÆç¤UÉ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ CªÀ£À vÁ¬ÄUÀÆ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ¹ÃgÉ »rzÀÄ J¼ÉzÁr, fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ªÉAPÉÆç PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼ï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ªÀiÁ£À« vÁ®ÆPÀ ªÀlUÀ¯ï UÁæªÀÄ ¤ªÁ¹, ªÀrPÉ¥Àà vÀAzÉ gÁªÀÄ¥Àà ¥ÀÆeÁj 25 ªÀµÀð EªÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ:20.01.2011 gÀAzÀÄ 16.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ eÉÆÃqÉwÛ£À §ArAiÀÄ£ÀÄß ªÀlUÀ¯ï ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ AiÀÄgÀ¨ÉAa ºÀ¼ÀîzÀ E½eÁj£À°è ºÉÆqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ JvÀÄÛUÀ¼ÀÄ ¨ÉzÀj £ÁUÁ¯ÉÆÃl¢AzÀ NrzÀÝjAzÀ ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à §ArAiÀÄÄ ¥À°ÖAiÀiÁV, §ArºÉÆqÉAiÀÄwÛzÀÝ ªÀrPÉ¥Àà£ÀÄ PɼÀUÉ©zÁÝUÀ CªÀ£À ªÉÄÃ¯É §ArAiÀÄ ¸ÁgÉÆÃlªÀÅ ©zÀÄÝ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ªÀÄÈvÀ£À ¸ÀºÉÆÃzÀgÀ ²ªÀ¥Àà PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼À oÁuÉAiÀÄ°è DPÀ¹äPÀ ¸ÁªÀÅ CrAiÀÄ°è zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    zÉêÀzÀÄUÀð vÁ®ÆPÀ UÉÆëAzÀ¥À°è UÁæªÀÄ ¤ªÁ¹, zË®vï vÀAzÉ E¨Áæ»A EªÀgÀ ªÁ¸ÀzÀ UÀÄr¸À°UÉ ¢£ÁAPÀ:20.01.2011 gÀAzÀÄ 11.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ DPÀ¹äPÀªÁV ¨ÉAQ vÀUÀÄ° UÀÄr¸À®Ä ¸ÀA¥ÀÆtð ¸ÀÄnÖzÀÝ®èzÉ ¥ÀPÀÌzÀ ªÀÄÆgÀÄ UÀÄr¸À®ÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄlÄÖ UÀÄr¸À®ÄUÀ¼À°èzÀÝ §mÉÖUÀ¼ÀÄ, DºÁgÀ zsÁ£ÀåUÀ¼ÀÄ, UÀȺÉÆÃ¥ÀAiÉÆÃV ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀtUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄlÄÖ J¯Áè ¸ÉÃj MlÄÖ:3,83,800/-£ÀµÀÖ ¸ÀA¨sÀ«¹gÀÄvÀÛzÉ CAvÁ zË®vï PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀ§ÆâgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ CrAiÀÄ°è zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES

ºÀ¯Éè ¥ÀæPÀgÀt :

ªÀĺÁUÁAªÀ oÁuÉ :²æêÀÄw, »ÃgÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ ¸ÀĨÁµÀ ¸Á|| PÀÄjPÉÆÃmÁ gÀªÀgÀÄ £À£Àß UÀAqÀ ¸ÀĨsÁ±À EvÀ£ÀÄ £À£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ D¼ÀvÀ£ÀPÉÌAzÀÄ PÀÄjPÉÆÃmÁ UÁæªÀÄzÀ°èAiÉÄà EzÀÄÝ. vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÉÆ® ªÀÄ£ÉAiÀÄÄ ¸ÀĨsÁ±À EªÀgÀ ºÉ¸Àj£À°è PÁUÀzÀ¥ÀvÀæUÀ¼ÁVzÀÄÝ, C®èzÉ D ºÉÆ® ªÀÄ£ÉUÀ¼ÀÄ PÀÄjPÉÆÃmÁ ºÀ¼ÀîzÀ ¤Ãj£À°è ªÀÄļÀUÀqÉAiÀiÁVgÀĪÀ¢AzÀ ¸ÀPÁðgÀ¢AzÀ ¥ÀjºÁgÀ ¤¢ü CAvÁ 5 ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä §A¢gÀÄvÀÛzÉ. DzÀgÉ ±ÀPÀÄAvÀ¯Á UÀAqÀ, ¨Á§ÄgÁªÀ ªÀĺÁUÁAªÀ, §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ, ¨Á§ÄgÁªÀ ªÀĺÁUÁAªÀ E£ÀÆß 4-5 d£À ¸ÉÃj £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr £À£Àß UÀAqÀ¤UÉ «µÀ PÀÄr¹, ºÀtzÀ D¸ÉUÉ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀĺÁUÁAªÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.