Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Monday, January 16, 2017

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 16-01-2017

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 16-01-2017

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 07/2017, PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ :-
¦üAiÀiÁ𢠸ÀAdÄ vÀAzÉ ¥ÀAqsÀj£ÁxÀ PÁ¥ÀqÉ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄrªÁ¼À, ¸Á: ¸ÁªÀgÀUÁAªÀ, vÁ: GzÀVÃgï, f: ¯ÁvÀÆgï (JªÀiï.J¸ï) gÀªÀjUÉ ºÀÄtf(J) UÁæªÀÄzÀ°è£À UÀt¥Àw vÀAzÉ ±ÀAPÀgï ªÉÄÃvÉæ EªÀgÀ ºÀwÛgÀ zÀ£ÀUÀ¼À ªÁå¥ÁgÀ ªÀiÁrzÀ ºÀt §gÀ¨ÉÃPÁVzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀªÀÄä UÁæªÀÄ¢AzÀ SÁ¸ÀV ªÁºÀ£ÀzÀ°è ¢£ÁAPÀ 12-01-2017 gÀAzÀÄ ºÀÄtf (J) UÁæªÀÄPÉÌ UÀt¥Àw vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ ªÉÄÃvÉæ EªÀ£À ºÀwÛgÀ §AzÀÄ UÀt¥Àw EªÀ¤UÉ £À£ÀUÉ PÉÆÃqÀ¨ÉÃPÁzÀ ºÀt PÉÆÃqÀÄ CAvÁ CAzÁUÀ UÀt¥Àw EªÀ£ÀÄ £À£ÀUÉ PÉÃgÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è M§âgÀ ºÀwÛgÀ ºÀt §gÀĪÀÅzÀÄ EzÉ PÉÃgÀÆgÀÄ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¤ªÀÄUÉ PÉÆÃqÀÄvÉÛÃ£É E§âgÀÄ £À£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É PÉÃgÀÆjUÉ ºÉÆÃV §gÉÆÃt CAvÁ CAzÁUÀ E§âgÀÄ §eÁeï PÀªÁ¸ÁQ ¨ÁPÀìgï ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. JªÀiï.ºÉZï-15/J.Dgï-8748 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É UÀt¥Àw EªÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® »AzÉ PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ CªÀÄzÁ¨Ázï PÉÃgÀÆgÀÄ gÉÆÃqÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ PÉÃgÀÆgÀÄ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ UÀt¥Àw vÀAzÉ ±ÀAPÀgï ªÉÄÃvÉæ ¸Á: ºÀÄtf(J) UÁæªÀÄ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄvÁÛ PÉÃgÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ MªÉÄä¯É ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß ¥À°Ö ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §®UÀqÉ ¨É¤ßUÉ ¨sÁj gÀÛPÀUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ JqÀ ªÉÆüÀPÁ°UÉ, vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ, WÀl£É £ÀAvÀgÀ UÀt¥Àw EªÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 15-01-2017 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 08/2017, PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-
ದಿನಾಂಕ 15-01-2017 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀಮಂತ ತಂದೆ ವಿಶ್ವನಾಥ ಕಾಂದಳಗೆ, ವಯ: 45 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಲಿಂಗಾಯತ, ಸಾ: ಸಂಗಮ, ತಾ: ಔರಾದ(ಬಿ) ರವರು ತಮ್ಮೂರಿನ ರಾಮಚಂದ್ರ ತಂದೆ ಮಾಣಿಕರಾವ ಕಾರಾಗಿರೆ ರವರೊಂದಿಗೆ ಅವರ ಮೊಟಾರ ಸೈಕಲ ನಂ. ಕೆಎ-39/ಕೆ-6585 ನೇದರ ಮೇಲೆ ಬೀದರ-ಉದಗೀರ ರಸ್ತೆ ಮುಖಾಂತರ ಕಮಲನಗರದಿಂದ ತಮ್ಮೂರಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಕಮಲನಗರ ದಾಟಿ ಬ್ರೀಜ್ ಹತ್ತಿರ ಹೋದಾಗ ರಾಮಚಂದ್ರ ಈತನು ತನ್ನ ಮೊಟಾರ ಸೈಕಲನ್ನು ಅತಿವೇಗ ಹಾಗು ನಿಷ್ಕಾಳಜಿತನದಿಂದ ಓಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ ಮುಂದೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ಒಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಬಸ್ಸಿಗೆ ಕಟ್ ಹೊಡೆದು ಮುಂದೆ ಹೋಗಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದಾಗ ಬೀದರ ಕಡೆಯಿಂದ ಎದುರಿಗೆ ಎಪಿ-29/ಝಡ್-3531 ಬಸ್ಸ ಬಂದಿದ್ದು ಆ ಬಸ್ಸಿಗೆ ಕಟ್ ಹೊಡೆದಾಗ ಮೊಟಾರ ಸೈಕಲ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ತಪ್ಪಿ ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿದರಿಂದ ರಾಮಚಂದ್ರನ ಬಲಗಾಲಿನ ಮೊಣಕಾಲ ಕೆಳಗೆ ಭಾರಿ ಗುಪ್ತಗಾಯವಾಗಿ ಕಾಲು ಮುರಿದಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸದರಿಯವನ ಬಲ ಮೆಲಕಿಗೆ ತರಚಿದ ಗಾಯವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟ ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರ ಹೇಳಿಕೆ ಸಾರಾಶದ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 13/2017, PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁð¢ D£ÀAzï vÀAzÉ ªÀiÁtAiÀiÁå PÀlPÀªÀiï, ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA. 8-10-65, £ÀÆå ºË¹AUï PÁ¯ÉÆä, gÉʯÉé ¸ÉÖõÀ£ï gÀ¸ÉÛ, ©ÃzÀgï gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆA¢PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¨sÁUÀzÀ°è PÀlPÀªÀiï eÉêÀ¯ïìð ºÉ¸Àj£À §AUÁgÀzÀ CAUÀr ElÄÖPÉÆAqÀÄ ªÁå¥ÁgÀ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ, ¢£Á®Ä 1030 UÀAmÉUÉ CAUÀr vÉgÉzÀÄ 2130 UÀAmÉUÉ CAUÀr ªÀÄÄZÀÄÑvÁÛgÉ, »ÃVgÀĪÀ°è ¢£ÁAPÀ 13-01-2017 gÀAzÀÄ gÁwæ JA¢£ÀAvÉ ªÁå¥ÁgÀ ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ 2130 UÀAmÉUÉ vÀªÀÄä CAUÀr ªÀÄÄaÑzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ gÁwæ ªÁZÀªÉÄãï CAvÁ U˸ï JA¨ÁvÀ¤UÉ EnÖgÀÄvÁÛgÉ, DvÀ gÁwæAiÉįÁè UÉÃn£À ºÉÆgÀUÉ PÁAiÀÄÄvÁÛ EgÀÄvÁÛ£É, ¢£ÁAPÀ 14-01-2017 gÀAzÀÄ 0700 UÀAmÉUÉ ªÁZÀªÉÄÃ£ï ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ eÉêÀ¯ïìð CAUÀrAiÀÄ ©ÃUÀ ªÀÄÄj¢zÀÄÝ PÀAqÀÄ §A¢zÉ CAvÁ w½¹zÀ PÀÆqÀ¯É ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CtÚ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ CAUÀrAiÀÄ VæïUÉ ºÁQzÀ ©ÃUÀ ªÀÄÄj¢zÀÄÝ, zÉÆqÀØ ¸ÉlgÀ£ÀÄß PÀ©âtzÀ gÁr¤AzÀ JvÀÛ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀÄÝ, CzÀÄ ¸ÁzÀåªÁUÀzÀ PÁgÀt ¸ÀtÚ ¸ÉlgÀUÉ ºÁQzÀ ©ÃUÀ ªÀÄÄjzÀÄ ¸ÉÃlgï£ÀÄß gÁr¤AzÀ JwÛ CAUÀrAiÀÄ ¦üPÀìqï ±ÉÆà UÁè¸ï MqÉzÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr PËAlgï UÁè¸ï£À ©ÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ PÁå¸ï qÁæAiÀÄgï ©ÃUÀ ªÀÄÄjzÀÄ CzÀgÀ°èzÀÝ §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀtUÀ¼ÀÄ, ¨É½îAiÀÄ D¨sÀgÀtUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ qÉʪÀÄAqï D¨sÀgÀtUÀ¼ÀÄ CAzÁdÄ 50,00,000/- gÀÆ¥Á¬ÄQÌAvÀ ºÉZÀÄÑ ªÀiË®åzÀ D¨sÀgÀtUÀ¼ÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ ªÀÄvÀÄÛ PÁåµï qÁæAiÀÄgÀ£À°èzÀÝ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 25,000/- gÀÆ. £ÀUÀzÀÄ ºÀt PÀ¼ÀªÀÅ DVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 13/14-01-2017 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ CAUÀrAiÀÄ°è£À ªÉÄîÌAqÀ D¨sÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ zÀÆgÀÄ CfðAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 10/2017, PÀ®A 318 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 15-01-2017 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄPÀ̼À PÀbÉÃjAiÀÄ ¥sÉÆãÀ £ÀA. 1098 £ÉÃzÀPÉÌ PÀgÉ §A¢zÉãÉAzÀgÉ ©ÃzÀgÀ CªÀįÁ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ gÉÆÃr£À §¢AiÀÄ ºÉÆ®zÀ°è MAzÀÄ ªÀÄUÀĪÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀgÀÄ ©¸ÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠱Á°¤ ªÀÄPÀ̼À ¸ÀºÁAiÀĪÁt PÉÃAzÀæ ©ÃzÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤zÉÃð±ÀPÀgÁzÀ ¥sÁzÀgÀ ªÀgÀVøï qÁ£À¨ÉÆøÀÆÌ, ¸Á®ªÀiÁ£À ºÁUÀÆ £É¯ï¸À£ï J®ègÀÄ PÀÆr 1730 UÀAmÉUÉ CªÀįÁ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV £ÉÆÃrzÁUÀ C°è ªÀÄUÀÄ«UÉ ªÉÄÊvÀÄA§ §mÉÖ ¸ÀÄwÛzÀÄÝ EvÀÄÛ PÉʬÄUÉ MAzÀÄ ¥ÀnÖ PÀnÖzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ¨Á¬ÄAiÀÄ°è MAzÀÄ lƧ ºÁQzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ, ¸ÀzÀj ªÀÄUÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, ¸ÀzÀj C¥ÀjavÀ ªÀÄUÀĪÀÅ ºÉtÄÚ ªÀÄUÀÄ EzÀÄÝ CAzÁdÄ 3-4 ¢ªÀ¸ÀzÀ »AzÉ d¤¹zÀ ªÀÄUÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ, ¸ÀzÀj C¥ÀjavÀ ºÉtÄÚ ªÀÄUÀĪÀ£ÀÄß 3-4 ¢ªÀ¸ÀzÀ »AzÉ C¥Àja ºÉtÄÚUÀ¼ÀÄ d¤¹ ©Ã¢UÉ ©¸Ár ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ zÀÆgÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ. 

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 09/2017, PÀ®A 379 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁð¢ gÀeÁPÀ vÀAzÉ ºÀQêÀĸÁ§ CvÁÛgÀ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: ªÀÄAoÁ¼À, vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt, f: ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ FUÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 5 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ¯Áj £ÀA. PÉJ-56/0486 £ÉÃzÀ£ÀÄß Rj¢¹ CzÀgÀ ªÉÄÃ¯É gÀºÀªÀiÁ£À¸Á§ QèãÀgÀ CAvÀ ªÀÄvÀÄÛ E¥sÁæ£À ZËzÀj EªÀgÀ£ÀÄß ZÁ®PÀ CAvÀ PÉ®¸ÀPÉÌ ElÄÖPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, ¯ÁjAiÀÄ°è ¨ÁrUɬÄAzÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß vÀgÀĪÀÅzÀÄ ªÉÊAiÀÄĪÀÅzÀÄ ªÀiÁqÀÄvÁÛ §A¢zÀÄÝ, »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 10-01-2017 gÀAzÀÄ a¥ÀÆgÀÄ¥À°è «±ÁSÁ¥ÀlßA DAzÀæ ¥ÀæzÉñÀzÀ°èAiÀÄ ªÉÃAPÀmÉñÀégÀ mÉæÃqÀ¸Àð «ÄîzÀ°èAiÀÄ eÉÆüÀzÀ 50 PÉf vÀÆPÀzÀ 437 ¨ÁåUÀUÀ¼À£ÀÄß ¨ÁrUɬÄAzÀ ¸ÀzÀj ¯ÁjAiÀÄ°è vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ºÉƸÀ ªÀÄÄA¨ÉÊUÉ ºÉÆÃV C°è ©.n.J¯ï ºÁ§ð¸À ¸ÉàöÊ¸ï ¦.J¯ï.n zÀ°è SÁ° ªÀiÁqÀĪÀ ¸À®ÄªÁV §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ªÀiÁUÀðªÁV ªÀÄÄA¨ÉÊUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 12-01-2017 gÀAzÀÄ 0530 UÀAmÉUÉ §¸ÀªÀPÀ¯ÁåtPÉÌ §AzÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ j¥ÉÃj PÉ®¸À EzÀÝjAzÀ j¥ÉÃj PÀÄjvÀÄ ¸À¸ÁÛ¥ÀÆgÀ §AUÁè CmÉÆà £ÀUÀgÀzÀ°ègÀĪÀ CªÀÄdzÀ ªÉÄÃPÁå¤PÀ gÀªÀgÀ UÁågÉÃd JzÀÄjUÉ ¤°è¹ ¯Áj j¥ÉÃjAiÀÄ PÉ®¸À ªÀiÁr¹ E£ÀÆß jÃ¥ÉÃjAiÀÄ PÉ®¸À EzÀÝjAzÀ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¸À¸ÁÛ¥ÀÆgÀ §AUÁè DmÉÆà £ÀUÀgÀzÀ°èAiÀÄ CªÀÄdzÀ ªÉÄÃPÁå¤PÀ gÀªÀgÀ UÁågÉÃd ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹ vÀªÀÄÆägÁzÀ ªÀÄAoÁ¼ÀPÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ 13-01-2017 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉUÉ CªÀÄdzÀ ªÉÄÃPÁå¤PÀ gÀªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÀgɪÀiÁr w½¹zÉÝãÉAzÀgÉ ¤ªÀÅ £À£Àß UÁågÉÃd ºÀwÛgÀ j¥ÉÃj PÀÄjvÀÄ ¤°è¹zÀ ¯Áj PÉJ-56/0486 £ÉÃzÀÄÝ PÁtÄw¯Áè CAvÀ w½¹zÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ UÁ§jUÉÆAqÀÄ ¸À¸ÁÛ¥ÀÆgÀ §AUÁè DmÉÆà £ÀUÀgÀzÀ°ègÀĪÀ CªÀÄdzÀ ªÉÄÃPÁå¤PÀ gÀªÀgÀ UÁågÉÃd ºÀwÛgÀ §AzÀÄ £ÉÆÃrzÁUÀ eÉÆüÀzÀ ¯ÉÆÃqÀ ¸ÀªÉÄÃvÀ ¯Áj ¤°è¹zÀ ¸ÀܼÀzÀ°è EgÀ°®è, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ DmÉÆãÀUÀgÀ, ¸À¸ÁÛ¥ÀÆgÀ §AUÁè ªÀÄvÀÄÛ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀzÀ°è ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÆ ¸ÀºÀ ¸ÀzÀj ¯Áj ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ°èzÀÝ eÉÆüÀzÀ aîUÀ¼À §UÉÎ AiÀiÁªÀÅzÉ ªÀiÁ»w ¹QÌgÀĪÀÅ¢®è, PÁgÀt ¢£ÁAPÀ 13-01-2017 gÀAzÀÄ ¸À¸ÁÛ¥ÀÆgÀ §AUÁè DmÉÆãÀUÀgÀzÀ°ègÀĪÀ CªÀÄdzÀ ªÉÄÃPÁå¤PÀgÀªÀgÀ UÁågÉÃd JzÀÄjUÉ ¤°è¹zÀ ¯Áj £ÀA. PÉJ-56/0486 C.Q 15,90,000/- gÀÆ., ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ°èzÀÝ 50 PÉ.f vÀÆPÀzÀ 437 eÉÆüÀzÀ ¨ÁåUÀUÀ¼ÀÄ C.Q 4,73,144/- gÀÆ QªÀÄäwÛ£À MlÄÖ 20,63,144/- gÀÆ. ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ¢£ÁAPÀ 12-01-2017 gÀAzÀÄ 2130 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ 13-01-2017 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 15-01-2017 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

IGP NER PRESS NOTE

ಶ್ರೀ ಆಲೋಕ ಕುಮಾರ ಐ.ಪಿ.ಎಸ್. ಆರಕ್ಷಕ ಮಹಾನಿರೀಕ್ಷರು. ರವರು ದಿನಾಂಕ 16-01-2017 ರಂದು  ಆರಕ್ಷಕ ಮಹಾನಿರೀಕ್ಷರು ಈಶಾನ್ಯ ವಲಯ ಕಲಬುರಗಿಯ ಅಧಿಕಾರ  ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ .

Kalaburagi District Reported Crimes

ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು ಕಾಣೆಯಾದ ಪ್ರಕರಣ :
ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ  ವೆಂಕಣ್ಣಾಚಾರ್ಯ ತಂದೆ ರಾಮಚಾರ್ಯ ಜೋಶಿ ಸಾ: ಪ್ಲಾಟ ನಂ. 29  ಬಿದ್ದಾಪೂರ ಕಾಲೋನಿ ಕಲಬುರಗಿ ಇವರ ಮಗಳಾದ ಪರಿಮಳಾ ವ:25 ವರ್ಷ ಇವಳು ದಿನಾಂಕ 27/12/16 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10-00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ತಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಡಾ: ರವೀಂದ್ರ ಪಾಟೀಲ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಸಂಬಳ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಮನೆಯಿಂದ ಹೋದವಳು ವಾಪಸ್ಸು ಮನೆಗೆ ಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲಾ. ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದಲ್ಲಿ  ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ  ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ  ಹಾಗೂ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದಿನಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಹುಡುಕಾಡಿದರೂ ಸಿಕ್ಕಿರುವುದಿಲ್ಲಾ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ :
ರಾಘವೇಂದ್ರ ನಗರ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ಪರಮೇಶ್ವರ ತಂದೆ ಶ್ರೀಮಂತ ಭಾವೆ ಸಾ|| ಬೋರಬಾಯಿ ನಗರ ಕಲಬುರಗಿ ಇವರು ದಿನಾಂಕ 14-01-2017 ರಂದು ಮದ್ಯಾನ ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ನಿಂತ್ತಾಗ ಹತ್ತಿ ಅಂಬ್ರಾ ಇತನು ಬಂದು ಏ ಪ್ರಮೇಶ್ವರ ನೀನು 10000 ಸಾವೀರ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಾ ಡಬ್ರಾ ಶಾಣಾ ಹೇಳಿರುತ್ತಾನೆ ನೀನು 10000 ಸಾವೀರ ಕೊಡದೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಹೊಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡಿ ಹಣ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದ್ದಾಗ ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಹಣ ಇಲ್ಲಾ ನಿನಗೆ ಏಕೆ ಕೊಡಬೇಕು ನಾನು ಯಾರಿಂದ ಬಾಕಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲಾ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದ್ದಾಗ ಅವನು ನನಗೆ ಖರ್ಚಿನ ಸಲುವಾಗಿ ಹಣ ಕೋಡಬೇಕು ಅಂತಾ ಹೇಳಿ ಸೂಳ್ಯಾ ಮಗನೆ ಅಂತಾ ಬೈದು ನನ್ನ ಎಡ ರೆಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಹೋಡೆದು ರಕ್ತಗಾಯ ಮಾಡಿರುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಬೆನ್ನಿನ ಮೇಲೆ , ಎರಡು ಕಾಲುಗಳ ಮೇಲೆ ಹೋಡದು ಗುಪ್ತಗಾಯ ಮಾಡಿರುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಕೈ ಮುಷ್ಠಿಮಾಡಿ ಬಾಯಿಯ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದಾಗ ಕೆಳಗಿನ ತುಟಿ ಒಡೆದು ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ ನನಗೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತಿರುವಾಗ ಶರಣಬಸವ ಮತ್ತು ಡಿಶೋಜ ಇವರು ಬಿಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ನನಗೆ ರಕ್ತಗಾಯ ಮತ್ತು ಗುಪ್ತಗಾಯವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಉಪಚಾರ ಕುರಿತು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬಂದು ಸೇರಿಕೆಯಾಗಿರುತ್ತೇನೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ರಾಘವೇಂದ್ರ ನಗರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಅಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಾವು ಪ್ರಕರಣ :
ರಾಘವೇಂದ್ರ ನಗರ ಠಾಣೆ : ದಿನಾಂಕ:14/01/2017 ರಂದು ಮಧ್ಯಾನ ನಾನು ನಮ್ಮ ಮಾಲಿಕನ ಮನೆಯ ಹಿಂದೆ ಖುಲ್ಲಾ ಜಾಗೆಯಲ್ಲಿ ಜನರು ನೇರೆದಿದ್ದು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಾ ನಾನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಲು ಎಂ.ಎಸ್‌‌.ಕೆ ಮೀಲ್‌ ಕಂಪೌಂಡ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ  ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣುಮಗಳ ಶವ ಇದ್ದು ಆಗ ನಾನು ಈ ವಿಷಯ ರಾಘವೇಂದ್ರ ನಗರ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಘಟನಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ರಾಘವೇಂದ್ರ ನಗರ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆಯ ಪೊಲೀಸರು ಬಂದು ಸ್ಥಳೀಯರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಶವವನ್ನು ಚರಂಡಿಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದು ನೋಡಿದ್ದು ಸದರಿ ಹೆಣ್ಣುಮಗಳು ಅಂದಾಜು 55-65 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನವಳು ಇದ್ದು ಸಾಧಾರಣ ಮೈಕಟ್ಟು, ಕೆಂಪುಗೋಧಿ ಬಣ್ಣ, ಎರಡು ಕೈಗಳ ಮೇಲೆ ಹಣಚಿಬಟ್ಟು ಇರುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣದ ನೀಲಿ ಧಡಿವುಳ್ಳ ಸೀರೆ, ಚಾಕಲೇಟ್‌ ಬಣ್ಣದ ಬ್ಲೋಸ್‌, ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದ ಲಂಗಾ ಮೈಮೇಲೆ ಇರುತ್ತದೆ ಅವಳು ಯಾವದೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಚರಂಡಿಯನ್ನು ದಾಟುವಾಗ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಜೋಲಿ ಹೋಗಿ ಒಳಗೆ ಬಿದ್ದು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಉಸಿರುಗಟ್ಟಿ ಸತ್ತಿದಂತೆ ಕಂಡು ಬರುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಅವಳ ಹೆಸರು ವಿಳಾಸ ಗೊತ್ತಾಗಿರುವದಿಲ್ಲಾ ಅಂತಾ ಶ್ರೀ ಮಹ್ಮದ ಖಾಲೀದ ಅಹ್ಮದ ತಂದೆ ಅಸರಾರ ಅಹ್ಮದ  ಸಾ:ಇಕ್ಬಾಲ್‌ ಕಾಲೋನಿ ಎಂ.ಎಸ್‌‌.ಕೆ ಮೀಲ್‌ ಕಲಬುರಗಿ ರವರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ರಾಘವೇಂದ್ರ ನಗರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲು ವಿನಂತಿ ಅಂತಾ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಹೇಳಿಕೆ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ರಾಘವೇಂದ್ರ ನಗರ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ ಯು.ಡಿ.ಆರ್‌ ನಂ.01/2017 ಕಲಂ:174 (ಸಿ) ಸಿ.ಆರ್‌‌.ಪಿ.ಸಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.