Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Sunday, October 26, 2008

Daily Crime Update-Bidar, 26-10-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 26-10-2008 

¥ÁzÀZÁj zÀA¥ÀwUÀ½UÉ  §¸ï rQÌ -C¥ÀWÁvÀ ¸ÀܼÀzÀ¯Éè ¥ÀwAiÀÄ ¸ÁªÀÅ

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 192/08 PÀ®A 279, 304 (J) L¦¹ :-

¢:25/10/08 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É ¦üAiÀiÁ𢠣ÁUÀªÀiÁä ªÀÄvÀÄÛ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÁzÀ £ÁUÀ±ÉnÖ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ªÀÄÄgÁ¼À UÁæªÀÄzÀ°è ²ªÁf ZËPÀ PÀqÉ CqÁØqÀÄvÀÛ §A¢zÀÄÝ, ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ CAzÁdÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄ 0815 UÀAmÉUÉ ²ªÁf ZËPÀ ºÀwÛgÀ ¨sÁ°Ì ¤lÆÖgÀ gÀ¸ÉÛÀ ªÉÄÃ¯É ¤lÆÖgÀ PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ §¸ï £ÀA:PÉ.J.-38J¥sï-428 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß §¸Àì£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ rQÌ ºÉÆqÉ¢zÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À UÀAqÀ£À vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄðAzÀ §¹ì£À JqÀUÀqÉAiÀÄ »A¢£À ZÀPÀæ ºÁAiÀÄÄÝ ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ  CªÀgÀ vÀ¯ÉUÉ ªÀÄÄRPÉÌ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁV   ¸ÀܼÀzÀ¯Éèà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ. §¸ï ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ ªÉÆúÀ£ÀgÁªÀ vÀAzÉ vÀÄPÁgÁªÀÄ ¸Á/ d£ÀªÁqÀ ¨sÁ°Ì r¥ÉÆ CAvÁ w½¢gÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ªÀÄÈvÀ£À ¥Àwß ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.         

 

ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß zsÁgÉAiÉÄgÉzÀÄPÉÆqÀ¢zÀÝgÉ PÉƯɪÀiÁqÀĪÀÅzÁV ¨ÉzÀjPÉAiÉÆÃrØzÀ ªÀgÀªÀĺÁ±ÀAiÀÄ

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 123/08 PÀ®A 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 25/10/08 gÀAzÀÄ 1400 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ PÁ²¨Á¬Ä UÀAqÀ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ  gÀªÀgÀÄ ºÉÆ®zÀ°èzÁÝUÀ DgÉÆæ ZÀAzÀæ¥Áà EvÀ£ÀÄ E§âgÀÄ UÀÄAqÁUÀ¼À£ÀÄß ¨ÉÃzÀjPÉÌ ºÁPÀ®Ä ºÉÆ®PÉÌ PÀ¼ÀÄ»¹  DPÉUÉ ¨ÉÃzÀj¹ ¤£Àß ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß ZÀAzÀæ¥Áà vÀAzÉ ¥Àæ¨sÀÄgÁªÀ JPÀÆègÉ eÉÆvÉ ®UÀß ªÀiÁr PÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ E®èªÁzÀgÉ ¤ªÀÄä£ÀÄß EzÉ ZÀÆj¬ÄAzÀ PÉÆ¯É ªÀiÁr©ÃqÀÄvÉÛ£É. JAzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ½UÉ DgÀ.J¸À.¹. PÁ¯ÉÃd ¨sÁ°ÌUÉ ºÉÆÃV §gÀĪÁUÀ QgÀPÀļÀ PÉÆqÀÄvÁÛ£É. ¤ªÀÄä EAd¤AiÀÄjAUÀ ºÀÄqÀVUÉ £À£ÀUÉ ®UÀß  ªÀiÁr PÉÆlÖgÉ ¤ÃªÀÅ fêÀAvÀªÁVgÀÄwÛj CAvÁ ºÉýgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨ÁrUÉzÁgÀ¤UÉ : CAUÀr ªÀiÁ°PÀ¤AzÀ fêÀ¨ÉÃzÀjPÉ

UÁA¢üUÀAd oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 187/08 PÀ®A 323, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹. :-

¢£ÁAPÀ: 23-10-2008 gÀAzÀÄ UÁA¢üUÀAd ©ÃzÀgÀzÀ°è CgÉÆæ ªÀÄqÉ¥Áà EvÀgÀ CqÀvÀ CAUÀrAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁ𢠣ÁUÀ±ÉÃnÖ vÀAzÉ CqÀªÉÃ¥Áà gÀªÀgÀÄ ¨ÁrUɬÄAzÀ G½zÀÄ ªÁå¥ÁgÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ. »ÃVgÀĪÀ°è FUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CAUÀr SÁ° ªÀiÁqÀ ¨ÉÃPÉAzÀÄ   CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ  fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆÃqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¦gÁå¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ CgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÞ  ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÀëÄ®èPÀ PÁgÀtPÉÌ dUÀ¼À : gÀPÀÛUÁAiÀÄ

ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 155/08 PÀ®A 324, 504 L¦¹ :-

 ¢£ÁAPÀ; 25-9-08 gÀAzÀÄ 1915 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀ AiÀÄÄ£Àĸï EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸Á©zÀ ZÁªÀŸÀ gÀªÀgÀ ¨Á¼ÉAiÀÄ ºÀtÂÚ£À §ArAiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ "KPÀ  qÀd£ï ªÀiËd  zÉêÀ" CAvÀ  ºÉýzÀÄÝ  £ÀAvÀgÀ  CªÀ£ÀÄ £À£ÀUÉ MAzÀÄ ¹UÀgÉÃl PÉÆr¸ÀÄ CAvÁ ºÉýzÀPÉÌ ºÀt PÉÆÃqÀÄ CAvÀ PÉýzÀPÉÌ  ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ  CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ  £À£ÀUÉ zÀÄqÀÄØ PÉüÀÄwÛ CAvÁ ±Àlð »rzÀÄÝ r.¹.¹ ¨ÁåAPÀ »AzÀÄUÀqÉ  J¼ÉzÀÄÝ   PÉÊ ¥ÀAa¤AzÀ ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉzÀÄ  gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ, dUÀ¼ÀzÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠺ÀwÛgÀ«zÀÝ 1000 gÀÆ¥Á¬ÄªÀÄ C¯Éè  ©zÀÄÝ  ºÉÆÃVgÀÄvÁÛªÉ CAvÀ PÉÆlÖ  ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÃgÀUÉ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

D¹Û dUÀ¼À : §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ

OgÁzÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 154/08 PÀ®A 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 24-10-2008 gÀAzÀÄ ªÀĪÀÄzÁ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ°è ºÉÆ® ºÀAaPÉ  ªÀiÁqÀĪÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ DgÉÆævÀ ºÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀ ªÀÄvÀÄÛ E¤ßçâgÀÄ ¦üÃAiÀiÁð zsÀ£ÀgÁd vÀAzÉ gÁªÀÄ¥Áà gÀªÀgÀ Ä vÁ¬ÄUÉ ªÉÄðAzÀ ªÉÄÃ¯É dUÀ¼À vÉUÉAiÀÄÄwÛzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß vÁ¬Ä eÉÆvÉ AiÀiÁPÉ dUÀ¼À vÉUÉAiÀÄÄwÛ¢Ýj J£ÀÄ ºÉüÀƪÀÅzÀÄ PÉüÀĪÀÅzÀ EzÀÝgÉ £À£ÀUÉ PÉýj CAvÀ CA¢zÀPÉÌ DgÉÆævÀgÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ §rUɬÄAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥ÀqɹgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ¢: 25-10-2008 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üÃAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

 

CtÚ vÀªÀÄäA¢gÀ°è dUÀ¼À :  vÀªÀÄä¤AzÀ CtÚ¤UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 165/08 PÀ®A 323,324,504 eÉÆvÉ 34  L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 24/10/08 gÀAzÀÄ 2030 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¸ÀĨsÁµÀ vÀAzÉ °AUÀ¥Áà JqÀ¸À£ï gÀªÀgÀÄ zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢gÀªÀgÀ vÀAzÉ ªÀĺÁgÁµÀÖçzÀ°è UÁåAUÀªÀiÁå£ï CAvÀ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 24/10/08 gÀAzÀÄ 2000 UÀAmÉUÉ  vÀªÀÄä£À [DgÉÆæ] ªÀÄ£ÉUÉ §A¢zÀÄÝ  vÀ£Àß vÀªÀÄä ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À ºÉAqÀwUÉ 200=00 gÀÆ. PÉÆnÖzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß vÀAzÉUÉ J®èjUÉ ºÀt PÉÆnÖ¢Ý £À£ÀUÉ KPÉ PÉÆqÀ°®è CAvÀ PÉýzÀjAzÀ vÀªÀÄä£ÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ  dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ  vÀ¯É MqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

PÀëÄ®èPÀ PÁgÀtPÉÌ dUÀ¼À : gÀPÀÛUÁAiÀÄ

ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 155/08 PÀ®A 324, 504 L¦¹ :-

 ¢£ÁAPÀ; 25-9-08 gÀAzÀÄ 1915 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀ AiÀÄÄ£Àĸï EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸Á©zÀ ZÁªÀŸÀ gÀªÀgÀ ¨Á¼ÉAiÀÄ ºÀtÂÚ£À §ArAiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ "KPÀ  qÀd£ï ªÀiËd  zÉêÀ" CAvÀ  ºÉýzÀÄÝ  £ÀAvÀgÀ  CªÀ£ÀÄ £À£ÀUÉ MAzÀÄ ¹UÀgÉÃl PÉÆr¸ÀÄ CAvÁ ºÉýzÀPÉÌ ºÀt PÉÆÃqÀÄ CAvÀ PÉýzÀPÉÌ  ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ  CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ  £À£ÀUÉ zÀÄqÀÄØ PÉüÀÄwÛ CAvÁ ±Àlð »rzÀÄÝ r.¹.¹ ¨ÁåAPÀ »AzÀÄUÀqÉ  J¼ÉzÀÄÝ   PÉÊ ¥ÀAa¤AzÀ ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉzÀÄ  gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ, dUÀ¼ÀzÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠺ÀwÛgÀ«zÀÝ 1000 gÀÆ¥Á¬ÄªÀÄ C¯Éè  ©zÀÄÝ  ºÉÆÃVgÀÄvÁÛªÉ CAvÀ PÉÆlÖ  ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÃgÀUÉ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

D¹Û dUÀ¼À : §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ

OgÁzÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 154/08 PÀ®A 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 24-10-2008 gÀAzÀÄ ªÀĪÀÄzÁ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ°è ºÉÆ® ºÀAaPÉ  ªÀiÁqÀĪÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ DgÉÆævÀ ºÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀ ªÀÄvÀÄÛ E¤ßçâgÀÄ ¦üÃAiÀiÁð zsÀ£ÀgÁd vÀAzÉ gÁªÀÄ¥Áà gÀªÀgÀ Ä vÁ¬ÄUÉ ªÉÄðAzÀ ªÉÄÃ¯É dUÀ¼À vÉUÉAiÀÄÄwÛzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß vÁ¬Ä eÉÆvÉ AiÀiÁPÉ dUÀ¼À vÉUÉAiÀÄÄwÛ¢Ýj J£ÀÄ ºÉüÀƪÀÅzÀÄ PÉüÀĪÀÅzÀ EzÀÝgÉ £À£ÀUÉ PÉýj CAvÀ CA¢zÀPÉÌ DgÉÆævÀgÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ §rUɬÄAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥ÀqɹgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ¢: 25-10-2008 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üÃAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

CtÚ vÀªÀÄäA¢gÀ°è dUÀ¼À :  vÀªÀÄä¤AzÀ CtÚ¤UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ 

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 165/08 PÀ®A 323,324,504 eÉÆvÉ 34  L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 24/10/08 gÀAzÀÄ 2030 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¸ÀĨsÁµÀ vÀAzÉ °AUÀ¥Áà JqÀ¸À£ï gÀªÀgÀÄ zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢gÀªÀgÀ vÀAzÉ ªÀĺÁgÁµÀÖçzÀ°è UÁåAUÀªÀiÁå£ï CAvÀ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 24/10/08 gÀAzÀÄ 2000 UÀAmÉUÉ  vÀªÀÄä£À [DgÉÆæ] ªÀÄ£ÉUÉ §A¢zÀÄÝ  vÀ£Àß vÀªÀÄä ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À ºÉAqÀwUÉ 200=00 gÀÆ. PÉÆnÖzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß vÀAzÉUÉ J®èjUÉ ºÀt PÉÆnÖ¢Ý £À£ÀUÉ KPÉ PÉÆqÀ°®è CAvÀ PÉýzÀjAzÀ vÀªÀÄä£ÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ  dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ  vÀ¯É MqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ

¥ÉưøïgÀ zÁ½ : dÆeÁlzÀ°è ±Á«Ä¯ÁzÀ LªÀgÀ §AzsÀ£À

alUÀÄ¥Àà oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ  ¸ÀASÉå : 173/08 PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ    :87 PÉ.¦ .E. DPÀÖ

¢£ÁAPÀ 25-10-2008 gÀAzÀÄ ªÀiÁ£Àå ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ¥ÉưøÀ C¢üÃPÀëPÀgÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ, ªÀiÁ£Àå ¹.¦.L. alUÀÄ¥Áà gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è RavÀ ¨sÁwä ¹QÌzÉÝãÉAzÀgÉ ¨É¼ÀPÉÃgÁ ²ªÁgÀzÀ°è ¯Á®¥Áà vÀAzÉ ¸ÀA§uÁÚ EvÀ£À ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ UÉÊgÁt RįÁè eÁUÉAiÀÄ°è PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ ºÀt ºÀaÑ ¥Àt vÉÆlÄÖ ¥ÀgÉïï JA§ £À¹Ã©£À dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝgÉ. CAvÀ RavÀ ¨sÁwä ªÉÄÃgÉUÉ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£Àå J¸ï.¦. ¸ÁºÉçgÀÄ ©ÃzÀgÀgÀªÀgÀ «±ÉõÀ zÀ¼À ¹§âA¢AiÀĪgÀÄ ºÁUÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨É¼ÀPÉÃgÁ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ fÃ¥À ¤°è¹ zÁ½ ªÀiÁr dÆeÁl DqÀÄwÛzÀÝ 5 d£ÀjUÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrzÀÄÝ 4 d£ÀgÀÄ Nr ºÉÆÃzÀgÀÄ. zÀÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrzÀªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ 1) ºÀ£ÀÄß 2) AiÀÄƸÀÆ¥sï «ÄAiÀiÁå 3) vÀAiÀiÁå§ 4) ªÀÄÄfç 5) C°ÃªÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: alUÀÄ¥Áà CAvÀ w½¹zÀgÀÄ. ¸ÀzÀj d£ÀjAzÀ dÆeÁlPÉÌ ¸ÀA§AzsÀ ¥ÀlÖ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 12360=00 gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ 2 ªÉƨÉÊ® ¸Émï, 4 PÉÊUÀrAiÀiÁgÀUÀ¼ÀÄ, 5 ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ®UÀ¼ÀÄ, ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀëÄ®èPÀ PÁgÀtPÉÌ dUÀ¼À : gÀPÀÛUÁAiÀÄ 

ªÀÄÄqÀ© oÁuÉ     UÀÄ£Éß £ÀA.   :- 81/08      PÀ®A::- 324,504 L¦¹

 

¢£ÁAPÀ: 26-10-08 gÀAzÀÄ 1115  UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢²æÃ. ¸ÀAUÀªÉÄñÀégÀ vÀAzÉ ¥ÀæPÁ±À ªÉÄÃvÉæ ¸Á:±ÀgÀt£ÀUÀgÀ ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð eÁ: zsÀ£ÀUÀgÀ vÁ: ¸ÀªÀPÀ¯Áåt oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¢£ÁAPÀ: 26-10-08 gÀAzÀÄ 0930 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ vÀ£Àß zÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ªÉÄìĸÀ®Ä CAvÀ ±ÀgÀt£ÀUÀgÀ ²ªÁzÀgÀ°è£À ZÀAzÀæ±Áå EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ PÀqÉ ºÉÆV ZÀAzÀæ±Áå ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAUÀªÉÄñÀégÀ gÀªÀgÀÄ ªÀiÁvÁqÀÄvÁÛ ¤AvÁUÀ zÀ£ÀUÀ¼ÀÄ ZÀAzÀæ±Áå£À ºÉÆ®zÀ°è ºÉÆÃVzÀPÉÌ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÀX ¨ÉÊzÀÄ ªÀÄUÀ£É KPÉ ¤£Àß zÀ£ÀUÀ¼ÀÄ ZÀAzÀæ±Áå£À ºÉÆ®zÀ°è ©nÖ¢ CAvÀ ºÉÆ®¸ÀÄ ¨ÉÊzÀÄ MAzÀÄ §rUɬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉzÀÄ ¨Áj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ªÉÄð UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EzÉ. 

Raichur District Reported Crimes on 25.10.2008

: ªÀÄÄSÁ ªÀÄÄT DmÉÆÃUÀ¼À rQÌ NªÀð¤UÉ UÁAiÀÄ :

¢£ÁAPÀ: 25.10.2008 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ gÁªÀÄ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà ¸Á: eÁ®ºÀ½î EªÀ£ÀÄ DmÉÆøÀA:PÉJ.33, 4596 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß zÉêÀzÀÄUÀð-eÁ®ºÀ½î gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯ÁAiÀĹ ªÉÃUÀ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉà EA¢gÁ£ÀUÀgÀzÀ ºÀwÛgÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛzÀÝ mÁªÀiï,mÁªÀiï DmÉÆøÀA:PÉJ.36,6868 £ÉÃzÀÝPÉÌ ¸ÉÊqïPÉÆqÀzÉà §®¨sÁUÀPÉÌ vÀgÀÄaPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ §®¨sÁUÀzÀ°è PÀĽwzÀÄÝ ªÀĺÁ°AUÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ®èAiÀÄå ºÀA¥ÀÆgÀÄ, ¸Á: PÀjUÀÄqÀØ EªÀ£À PÁ°UÉ DmÉÆÃvÀUÀÄ° ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ªÀĺÁ°AUÀ¥Àà PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀðoÁuÉUÀÄ£Éß ¸ÀA: 171/2008 PÀ®A: 279,338 ¨sÁ.zÀA.¸ÀA. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

: DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ, UÀÄr¸À®Ä ¨sÀµÀä, gÀÆ:18,000/- £ÀµÀÖ :

°AUÀ¸ÀÆÎgÀÄvÁ®ÆPÀ ¤ÃgÀ®PÉÃgÁ UÁæªÀĤªÁ¹, CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ TÃgÀ¥Àà EªÀgÀ ªÁ¸ÀzÀ UÀÄr¸À°UÉ ¢£ÁAPÀ: 22.10.2008 gÀAzÀÄ 2300UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ DPÀ¹äPÀ¨ÉAQ vÀUÀÄ° UÀÄr¸À®Ä ¸ÀA¥ÀÆtð ¸ÀÄlÄÖ UÀÄr¸À®°èzÀÝ 35 ¦«¹ ¥ÉÊ¥ï, 50 aî FgÀĽî, DºÁgÀzsÁ£Àå §mÉÖUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀȺÉÆÃ¥ÀAiÉÆÃV ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄlÄÖ C.Q.gÀÆ: 34,000/- £ÀµÀÖ ¸ÀA¨sÀ«¹gÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 25.10.2008 gÀAzÀÄ CªÀÄgÉñÀ PÉÆlÖ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄoÁuÉ DPÀ¹äPÀ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ¸ÀÀA.10/2008 CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES AS ON 25thOct 08

D¼ÀAzÀ oÁuÉ: ºÀ¯Éè ¥ÀæPÀgÀt :
¢£ÁAPÀ 25-10-08 gÀAzÀÄ ²æà ZÀAzÀæ±Á vÀAzÉ ¤Ã®PÀAoÀ¥Àà UÉÆÃUÁ¬Ä ¸Á; RdÆjgÀªÀgÀÄ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°è zÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ªÉÄìĸÀÄwÛzÁÝUÀ vÀ£Àß vÀªÀääA¢gÁzÀ ºÀtªÀÄAvÀ UÉÆÃUÁ¬Ä ªÀÄvÀÄÛ PÀ¯Áåt UÉÆÃUÁ¬Ä EªÀgÀÄ §AzÀªÀgÉ £ÀªÀÄä vÀAzÉ-vÁ¬ÄUÀ¼À G¥ÀfêÀ£ÀPÁÌV ©nÖzÀÝ ºÉÆ®zÀ°è ¸ÀjAiÀiÁV ¥Á®Ä ªÀiÁrgÀĪÀ¢®è, £ÀªÀÄUÉ ¸ÀjAiÀiÁV ¥Á®Ä ªÀiÁqÀzÉà ¤£Éà J¯Áè ºÉÆ® ElÖPÉÆAr¢Ý ªÀÄUÀ£É CAvÁ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ PÉÆqÀ°¬ÄAzÀ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ £À£Àß vɯÉUÉ, §®UÉÊ ªÀÄÄAUÉÊUÉ §® ¨sÀÄdPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ £À£Àß §®UÉÊ ºÉ¨ÉâgÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÉÆÃgÀÄ ¨ÉgÀ¼ÀÄ PÀmï ªÀiÁr ©r¸À®Ä CªÀgÀ ºÉAqÀw ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄUÀ¤UÉ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀ §UÉÎ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀÄÝ ²æÃ. JA.f.¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄtgÁªÀ ¦.J¸ï.L (PÁ.¸ÀÄ) gÀªÀgÀÄ D¼ÀAzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 215/ 2008 PÀ® 504.506 326.307.¸ÀA 34 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉà PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉÀ.

©üà UÀÄr ¥ÉưøÀ oÁuÉ: C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt : ²æà ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ ZÀAzÀ¥Àà zÉÆqÀتÀĤ ¸Á: EAUÀ¼ÀV vÁ: ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ ¢: 24/10/08 gÀAzÀÄ Ct© UÁæªÀÄzÀ ¸ÁAiÀħtÚ ¥ÀÆeÁj EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¸ÀƨÁ£À PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ«zÀÝ PÁgÀt gÁwæ 8-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ Ct© UÁæªÀÄPÉÌ ªÀÄzsÀð£À¥Àà, ²ªÀ¥Àà J®ègÀÆA¢UÉ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ²gÀªÁ¼À UÁæªÀÄ¢AzÀ Ct© UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆgÀmÁUÀ Ct© PÁæ¸À ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛzÀÝ ªÀÄzsÀð£À¥Àà£ÀÄ CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ MªÉÄä¯É ¨ÉæÃPÀ ºÁQzÁUÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® PɼÀUÉ ©zÀÝ ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀÄzsÀð£À¥Àà EªÀ¤UÉ vÀ¯ÉAiÀÄ JqÀQ«AiÀÄ ªÉÄÃ¯É JqÀPÀtÂÚ£À, ªÉÄÃ¯É ªÀÄÆUÀÄ, ¨Á¬ÄUÉ, vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ & ²ªÀ¥Àà¤UÉ JqÀUÀqÉ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ. ©üêÀÄgÁAiÀÄ£À UÀÄr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è UÀÄ£Éß £ÀA 93/08 PÀ®A 279, 337 338 L¦¹& 134(J&©)187 LJA« DPïÖ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÀÄ®§UÁð UÁæ«ÄÃt oÁuÉ: ¸ÀgÀUÀ¼ÀîvÀ£À :-
²æêÀÄw gÉÃSÁ UÀAqÀ gÁdÄ ¸ÁBºÉÊzÁæ vÁB CPÀÌ®PÉÆl ºÁBªÀB ¥Áèmï £ÀA.31 ZÀAzÀæ¨sÁUÀ £ÀUÀgÀ ©zÁÝ¥ÀÆgÀ PÁ®¤ UÀÄ®§UÁðgÀªÀgÀÄ ¢B 25/10/08 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁå£Àß 12-45 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÁ°£À°è ºÀ§âzÀ CrUÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ CAzÁdÄ 24-25 ªÀAiÀĹì£À E§âgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ UÉÃn£À ºÀwÛgÀ §AzÀÄ CªÀgÀ°è M§â£ÀÄ UÉÃn£À M¼ÉUÉ §AzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¨ÁrUÉ EgÀĪÀgÀÄ EzÁÝgÉAiÉÄ? JAzÀÄ PÉýzÀPÉÌ CªÀgÀÄ AiÀiÁgÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ w½¹ ªÀÄ£ÉAiÀÄ M¼ÀUÀqÉ ºÉÆÃV ªÀÄvÉÛ CqÀÄUÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ £À£ÀUÉ «ZÁgÀuÉ ªÀiÁrzÀ ªÉåQÛ ºÁ°£À°è §AzÀÄ MªÉÄä¯É PÉÆgÀ¼À°è PÉʺÁQ PÉÆgÀ¼À®è°zÀÝ §AUÁgÀzÀ UÀÄAqÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÁ½ EzÀÝ ªÀÄAUÀ¼À¸ÀÆvÀæ CAzÁdÄ MAzÀĪÀgÉ vÉÆ¯É CA.Q.18000/- & JgÀqÀÄ J¼ÉAiÀÄ §AUÁzÀ ZÀ¥Àà¯ÁgÀ ¸ÀgÀ CAzÁdÄ JgÀqÀĪÀgÉ vÉÆ¯É C.Q. 30000/- »ÃUÉ MlÄÖ 4 vÉƯÉAiÀÄ §AUÁgÀ CA.Q gÀÆ.48000/-£ÉÃzÀݪÀÅUÀ¼À£ÀÄß d§gÀzÀ¹Û¬ÄAzÀ QwÛPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ UÁ§jAiÀiÁV agÁqÀ®Ä ªÀÄ£ÉUÉ §A¢zÀÝ E§âgÉÆ vÁªÀÅ vÀA¢zÀÝ ªÉÆÃ.¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA.PÉJ.01/FºÉZï.919 ¥À®ìgï PÀA¥À¤AiÀÄ PÀ¥ÀÄà §tÚzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®Ä ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ §qÁªÀuÉAiÀÄ ¥ÀªÀ£À vÀAzÉ gÁªÀÄZÀAzÀæ CªÀj§âjUÉÆ ¨É£ÀߺÀvÀÛ®Ä vÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß C°èAiÉÄ ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ. PÉÆgÀ¼À°èAiÀÄ §AUÁgÀzÀ ¸ÀgÀ QwÛPÉÆAqÀªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ZÀ¥Àà° ©lÄÖ Nr ºÉÆVzÀÄÝ CvÀ PÀ¥ÀÄà §tÚ, ¸ÀzÀÈqÀÀ ªÉÄÊPÀlÄÖ, ¤Ã° DPÁ±À §tÚzÀ ºÁ¥sï ±Àlð, §Æ¢ PÀ®gï ¥ÁåAmï zsÀj¹zÀÄÝ, E£ÀÆߧâ vɼÀî£ÉAiÀÄ ªÉÄÊPÀlÄÖ ¸Àé®à PÉA¥ÀÄ §tÚ, ¸Àé®à ¨ÉƼÀ vɯÉAiÀĪÀ£ÀÄ EzÀÄÝ CªÀgÀ£ÀÄß £ÉÆrzÀgÉ UÀÄgÀÄw¸ÀÄvÉÛÃ£É PÁgÀt CªÀj§âgÀ «gÀÄzÀÝ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀÄîªÀAvÉ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀÄÝ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è UÀÄ£Éß £ÀA. 292/08 PÀ®A. 392 L¦¹. £ÉÃzÀÝgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀtt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÀ ¥ÀvÉ PÀÄjvÀÄ «µÉñÀ vÀAqÀªÀ£ÀÄß £ÉêÀÄPÀ ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

1] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 199/08 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹ ºÁUÀÆ 187 L.JªÀiï« CåPÀÖ:.

¢:25/10/08 gÀAzÀÄ 1245 UÀAmÉUÉ ¦AiÀiÁ𢠨ÉÃgÀÄgÁªÀiï vÀAzÉ ¨ÁUÀgÁªÀiï 24 ªÀµÀð UÁæ£ÉÃmï ªÀPÀðgÀ ¸Á: EgÀªÀw UÁæªÀÄ vÁ: ¯ÁqÀ£ÀÆgÀ f¯Áè £ÁUÀÆgÀÄ gÁd¸ÁÜ£À gÁdå ªÁºÀ£À £ÀA. PÉ J. 37- J¯ï 7610 ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ CgÉÆæ «Ää ¯Áj £ÀA PÉ.J. 37/5943 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À w½¢®è CgÉÆæ vÀ£Àß «Ää ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwêÉÃUÀ C®PÀëPÀvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ
OVER TAKE ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃV ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ£À ¨ÉÊPÀUÉ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀjAzÀ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¤UÉ ºÉÆmÉÖUÉ ¨sÁj ¥ÀmÁÖVzÀÄÝ ºÁUÀÆ CªÀ£À ¸ÉßûvÀ¤UÉ ªÀÄÄAUÉÊUÉ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ CzÉ (.) ¦.J¸ï.L. PÀĵÀÖV gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 200/08 PÀ®A. 279, 337, 338 L¦¹:.

¢. 25/10/08 gÀAzÀÄ 6-15 ¦.JªÀiï PÉÌ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ PÁgÀlV gÀ¸ÉÛAiÀÄ PÁgÀlV gÉʸÀ «Ä¯ï ºÀwÛgÀ ¦AiÀiÁð¢ gÁd¸Á¨ï ºÀĸÉÃ£ï ¸Á¨ï CAUÀr 28 ªÀµÀð ¸ÀzsÁ¥sÀ ¸Á: ¸Á®ÄAaªÀÄgÀ UÀAUÁªÀw, CgÉÆæ gÁªÀÄZÀAzÀægÁªï ªÀiÁgÀÄw PÁgÀ £ÀA. PÉ.J. 37 JªÀiï- 2357 gÀ ZÁ®PÀ ¸Á// §¸ÀªÀtÚ PÁåA¥ï CgÉÆæ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ C®PÀëPÀvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ mÁA. mÁA. UÁr £ÀA. PÉ.J 16 J. 4062 PÉÌ lPÀÌgÀ PÉÆlÖ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ E£ÉÆßçâ¤UÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ CzÉ. ¦.J¸ï.L. PÁgÀlV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

3] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 201/08 PÀ®A. 279, 337, 338 L¦¹:.

¢: 25/10/08 9-45 ¦.JªÀiï PÉÌ ¦AiÀiÁð¢ü ¸Á¢PÀ vÀAzÉ C§ÄÝ® SÁzÀgÀ ºÀAa£Á¼À 34 ªÀµÀð ªÀÄĹèA ¸Á: zsÁgÀªÁqÀ CgÉÆæ ±ÀgÀtÄ ¸Á ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉ.J. 37 PÉÆå 1936 gÀ ZÁ®PÀ ¸Á// PÁgÀlV. CgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉ.J. 37 PÉÆå 1936 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀ C®PÀëPÀvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAzÀÄ §AzÀÄ ¦AiÀiÁð¢ zÁgÀ¤UÉ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ CVzÀÄÝ CzÉ. ¦.J¸ï.L. PÁgÀlV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.