Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Tuesday, September 3, 2013

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:_

¢£ÁAPÀ: 02.09.2013 gÀAzÀÄ DgÉÆæ wPÀÌAiÀÄå vÀAzÉ ¥ÀA¥ÀAiÀÄå, eÁ-PÀ¨ÉâÃgï ¸Á-UÉÆãÁégÀ, »ÃgÉÆà ºÉÆAqÁ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-30-9347 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï »AzÀÄUÀqÉ ¦üAiÀiÁ𢠺ÀĸÉãÀ ¨ÁµÁ vÀAzÉ C§Äݯï SÁzÀgï, ªÀAiÀiÁ-28 ªÀµÀð, eÁ-ªÀÄĹèA, G-PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á-UÉÆãÁégÀ FvÀ£À£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ J«ÄäUÀ£ÀÆgÀÄ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ºÀAa£Á¼À UÁæªÀÄzÀ ±Á¯ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É DgÉÆævÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛUÉ CqÀتÁVzÀÝ ºÀA¥ïì ªÉÄÃ¯É £ÀqɹzÀÝjAzÀ E§âgÀÆ ¨ÉÊPÀ ¸ÀªÉÄÃvÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ¨sÁUÀzÀ°è ©¢ÝzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀj§âjUÀÆ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ M¼À¥ÉlÄÖUÀ¼ÀÄ DVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 72/2013 PÀ®A 279, 337 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

C¥ÀjavÀ ªÀÄ»¼É ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀAiÀĸÀÄì 30-35ªÀµÀð ±ÀªÀzÀ ªÉÄʪÉÄÃ¯É MAzÀÄ PÉA¥ÀÄ PÀÄ¥Àà¸À ºÁUÀÆ ºÀ¹gÀÄ ®AUÀ EgÀÄvÀÛzÉ C®è°è vÉgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ½zÀÄÝ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É vÉgÀazÀ UÁAiÀÄ«zÉ. ªÀÄ»¼ÉAiÀÄ ±ÀªÀªÀÅ gÁzsÁPÀȵÀÚPÁåA¥À ¸À«ÄÃ¥ÀzÀ°ègÀĪÀ vÀÄAUÀ¨sÀzÁæ JqÀzÀAqÉ PÁ®ÄªÉAiÀÄ G¥À PÁ®ÄªÉ £ÀA.89gÀ ZÉÊ£ï £ÀA.515gÀ ºÀwÛgÀ PÁ®ÄªÉAiÀÄ ¤ÃgÀ°è vÉð §A¢zÀÄÝ ªÀÄÈvÀ¼À ªÉÄʪÉÄÃ¯É ªÀÄvÀÄÛ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É vÉgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ½gÀÄvÀÛªÉAzÀÄ ²æà UÀÄgÀÄgÁd.PÉ. vÀAzÉ PÉ.£ÁUÀgÁd ªÀAiÀÄ-30ªÀµÀð,GB¸ÀºÁAiÀÄPÀ EAf¤ÃAiÀÄgï £ÀA.3 PÁ®ÄªÉ G¥À «¨sÁUÀ ªÀiÁ£À«.-9886920450 gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ºÉýPÉAiÀÄ ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 17/2013 PÀ®AB 174 [¹] ¹.Dgï.¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ.04/08/13 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ ªÀĺɧƧ ºÀĸÉãÀ vÀAzÉ SÁ¹A¸Á§ §PÁÌ ªÀAiÀÄ.38 ªÀµÀð, eÁ.ªÀÄĹèA, G.PÀ®Äè PÁéjAiÀÄ°è PÀ®Äè MqÉAiÀÄĪÀ PÉ®¸À ¸Á.ºÀ¼ÉÃ¥ÉÃmÉ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï. FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀwUÉ PÀÄrAiÀÄ®Ä zÀÄqÀØ£ÀÄß PÉýzÀÄÝ, CzÀPÉÌ DvÀ£À ºÉAqÀwAiÀÄÄ £À£ÀUÉ DgÁªÀÄ E¯Áè zÀªÁSÁ£ÉUÉ vÉÆÃj¹PÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä gÉÆPÀÌ E¯Áè ¤£ÀUÉ J°èAzÀ gÉÆPÀÌ PÉÆqÀ° CAvÁ ºÉý ¦ügÁå¢zÁgÀ¼ÀÄ vÀ£Àß £Á¢¤ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ, ªÀÄÈvÀ£ÀÄ ¥ÀÄ£ÀB ¦ügÁå¢zÁgÀ¼À £Á¢¤ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV ¦ügÁå¢zÁgÀ½UÉ PÀÄrAiÀÄ®Ä gÉÆPÀÌ PÉÆqÀÄ CAvÁ PÉýzÀÄÝ ¦ügÁå¢zÁgÀ¼À £Á¢¤AiÀÄÄ DvÀ¤UÉ §Ä¢ÝªÁzÀ ºÉýzÀ¼ÀÄ. £ÀAvÀgÀ ªÀÄÈvÀ£ÀÄ C°èAzÀ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢zÀÄÝ DvÀ£À »AzÉAiÉÄà ¦ügÁå¢zÁgÀ¼ÀÄ §A¢zÀÄÝ ªÀÄÈvÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÉƼÀUÉ ºÉÆÃV ¨ÁV®Ä ºÁQ a®PÀ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ ¹ÃªÉÄ JuÉÚAiÀÄ£ÀÄß ªÉÄʪÉÄÃ¯É ¸ÀÄgÀÄ«PÉÆAqÀÄ ªÉÄÊUÉ ¨ÉAQ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ aÃgÁqÀÄvÁÛ ¨ÁV® vÉgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀUÉ §A¢zÀÄÝ PÀÆqÀ¯Éà DvÀ£À ºÉAqÀw & ºÉAqÀwAiÀÄ £Á¢¤ ºÁUÀÆ Nt d£ÀgÀÄ PË¢ ºÉæaÑ ¨ÉAQ Dj¹zÀÄÝ PÀÆqÀ¯Éà 108 ªÁºÀ£À PÀgɹ E¯ÁfUÁV ªÀÄÄzÀUÀ¯ï £ÀAvÀgÀ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ, °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ¢£ÁAPÀ.02/09/2013 gÀAzÀÄ 2310 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. FvÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ®Æ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢®è.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 16/2013 PÀ®A.174 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ.02-09-2013 gÀAzÀÄ ¦ügÁå¢ ºÁUÀÄ PÀAqÀPÀÖgï PÀÆrPÉÆAqÀÄ §¸ï £ÀA.PÉ.J 36 J¥sï.841 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ¢AzÀ zÉêÀzÀÄUÀðzÀ PÀqÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀÄzÁåºÀß 3-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ zÉêÀzÀÄUÀðzÀ J.¦.JA,¹ UÉÃmï ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ §gÀÄwÛzÁÝUÀ §¸ï ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ £À©¸Á§ vÀAzÉ d»gï, FvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ¯Áj £ÀA.PÉ.J.29 5466 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß M«ÄäAzÉƪÀÄä¯É jªÀ¸Àð vÉUÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ¦ügÁå¢ ²æà PÀȵÀÚ¥Àà vÀAzÉ ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà ºÀj¨ÉAa,32 ªÀµÀð, eÁ-gÉrØ, ¨ÁåqÀÓ £ÀA.1048 PÉ.J¸ï.Dgï.n¹ WÀlPÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¸Á-AiÀÄgÀUÀnÖ vÁ-¸ÀªÀzÀwÛ f-¨É¼ÀUÁ« FvÀ£ÀÄ eÉÆÃgÁV PÀÆVPÉÆAqÀÄ F jÃw §¸Àì£ÀÄß jªÀ¸Àð vÉUÀzÀÄPÉÆAqÀgÉ ºÉÃUÉ CAvÁ PÉýzÀÝPÉÌ §¸ï »AzÀÄUÀqÉ §gÀÄwÛzÀÝ DgÉÆævÀgÁzÀ 2) C§ÄÝ¯ï £À© vÀAzÉ ªÉÆ¢£ï¸Á§ 3) ©üêÀÄtÚ vÀAzÉ ¨Á®AiÀÄå £ÁAiÀÄPÀ 4) ²ªÀÅ vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ, J¯ÁègÀÄ ¯Áj ZÁ®PÀgÀÄ ¸Á-zÉêÀzÀÄUÀð gÀªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæü £ÀA.1 £ÉÃzÀݪÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦ügÁå¢zÁgÀ¤UÉ "J£À¯Éà PÉ.J¸ï,Dgï.n,¹ ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀ̼Éà ¤ªÀÄä ¸ÉÆPÀÄÌ eÁ¹ÛAiÀiÁVzÉ ¤Ã£É£ÀÄ £ÀªÀÄä£ÀÄß µÀAmÁ PÉüÀÄwÛAiÀiÁ" CAvÁ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ, ¨É¤ßUÉ UÀÄ¢Ý mÉÆAPÀPÉÌ PÁ°¤AzÀ M¢ÝzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ¦ügÁå¢zÁgÀ£ÀÄ §¸Àì£ÀÄß vÉUÀzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ §¸ï r¥ÉÆÃzÀ M¼ÀUÀqÉ ©lÄÖ ¸ÉPÀÆåjn gÀÆA ºÀwÛgÀ ¦ügÁå¢zÁgÀ£ÀÄ ¤AvÀÄPÉÆArzÁÝUÀ DgÉÆæüvÀgÉ®ègÀÆ ¥ÀÄ£ÀB dUÀ¼À vÉUÀzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÝ®èzÉà §¹ìUÉ ºÁPÀĪÀ ¨ÉÆÃqÀð£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ vÀ¯ÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÉÊ QgÀĨÉgÀ½UÉ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr ¸ÀgÀPÁj PÀvÀðªÀåPÉÌ CqÉvÀqÉAiÀÄ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁrzÀªÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÀÄjvÀÄ UÀtQÃPÀÈvÀ ªÀiÁr¹zÀ ¦ügÁå¢AiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀÄ¥Àr¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ zÉêÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA.247/2013 PÀ®A.448,323,324,504,506,353 ¸À»vÀ 34 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


ಫಿರ್ಯಾದಿ
²æà ªÉÄÊ£ÀÄ¢Ýãï vÀAzÉ §AzÉøÁ§ ªÀAiÀiÁ: 26 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄĹèA G: ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: PÉÆvÀðPÀÄAzÁ
ಮತ್ತು ಆರೋಪಿತgÁzÀ )     ±ÉÃR ªÀĺÀäzï vÀAzÉ SÁeÁ ¸Á§ 2)    ¸À°ÃA vÀAzÉ SÁeÁ ¸Á§ 3)    SÁeÁ ¸Á§ vÀAzÉ ªÀĺÁgÀÆ¨ï ¸Á§ J®ÆègÀÄ eÁ: ªÀÄĹèA ¸Á: PÉÆvÀðPÀÄAzÁ
EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದು ಸುಮಾರು ದಿನಗಳಿಂದ ಹೊಲದ ಸಂಬಂಧ ವ್ಯಾಜ್ಯವಿದ್ದು, ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಅಕ್ಕ ರಶೀದಾಳು  ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿ ಬಿಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಅವಳಿಗೆ ಆರೋಪಿ ಮಹ್ಮದ್ ಸಲೀಂ ಈತನು ಬೈದು ಹೊಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮತ್ತು ಆತನ ತಮ್ಮನೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಚರ್ಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಆಗ ಆರೋಪಿತರು ದಿನಾಂಕ 02.09.2013 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 8.30 ಗಂಟೆಗೆ ಸುಮಾರಿಗೆ  ಬಂದು ಏನಲೇ ಸೂಳೇ ಮಕ್ಕಳೆ ನಿಮ್ಮದು ಬಹಳ ಆಗಿದೆ ಅಂತಾ ಬೈದು ಕಬ್ಬಿಣದ ರಾಡಿನಿಂದ ಫೀರ್ಯಾದಿಯ ತಲೆಯ ಎಡ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದು ರಕ್ತಗಾಯಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಬಿಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಅಕ್ಕ ರಶೀದಾಳಿಗೆ ಮತ್ತು ತಮ್ಮನಿಗೆ  ಕಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ತಲೆಗೆ, ಮೈ ಕೈಗೆ ಹೊಡೆದು ಮೂಕಪೆಟ್ಟುಗೊಳಿಸಿ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು  ಇರುತ್ತದೆ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ AiÀiÁ¥À®¢¤ß ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 109/2013 PÀ®A:323.324.504.506 ¸À»vÀ 34 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

EvÀgÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

  ¢£ÁAPÀ 02-09-2013 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11-00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ü CPÀâgï ¸Á§ vÀAzÉ §ÄqÀÄظÁ§ ªÀAiÀÄB35 ªÀµÀð eÁwB ªÀÄĹèA GBMPÀÄÌ®ÄvÀ£À ¸ÁB PÀ«vÁ¼À FvÀ£ÀÄ PÀ«vÁ¼ÀzÀ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EzÁÝUÀ ªÉÄîÌAqÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) SÁeÁ¸Á§ vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¸Á§ ªÀÄĹèA(2) ¨ÁµÁ¸Á§ vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¸Á§ ªÀÄĹèA
(3) ºÀĸÉãÀ¨ÁµÁ vÀAzÉ PÀªÀiÁ£À¸Á§ ªÀÄĹèA(4) ¨ÁUÀ®ªÁqÀ PÀjAiÀÄ¥Àà PÀÄgÀħgÀÄ J®ègÀÆ ¸ÁB PÀ«vÁ¼À gÀªÀgÀÄ eÁUÀzÀ vÀPÀgÁgÀÄ ¸ÀA§AzsÀ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ¤°è¹, ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁr, PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ ªÀÄvÀÄÛ PÀA¥ËAqÀ QwÛ ºÁQ ®ÄPÁì£À ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ EzÀPÉÌ®è PÀĪÀÄäPÀÄÌ ¨ÁUÀ®ªÁqÀ PÀjAiÀÄ¥Àà¤gÀÄvÁÛ£É CAvÀ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀ UÀtQÃPÀÈvÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼À oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA 123/2013 PÀ®A 341,448,427,323,,504,506,109 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹. ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆAqÉ£ÀÄ.


 

zÉÆA©ü ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-


 

¢£ÁAPÀ: 02.09.2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 8 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ²æà ºÀĸÉãï£ÁAiÀÄPÀ vÀAzÉ G¸Áä£ï¥ÀmÉÃ¯ï ªÀ:22 eÁ:ªÀÄĹèA G:«zÁå¨Áå¸À ¸Á:UÉÆëAzÀ¥À°è ºÁ:ªÀ: 1-3-286 D±Á¥ÀÄgÀ gÉÆÃqï gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ. FvÀ£ÀÄ UÉÆëAzÀ¥À°è UÁæªÀÄzÀ §¸Àì¥Àà£À FvÀ£À ºÉÆÃmÉ¯ï ªÀÄÄAzÉ vÀ£Àß D¼ÀĪÀÄUÀ£ÁzÀ ¥Á±Á FvÀ£ÀÄ AiÀiÁjUÉÆà ZÀÄqÁ¬Ä¹zÁÝ£É 1) ªÀįÉèñÀ vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄ ºÉƸÀªÀĤ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 15 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ eÁ:PÀÄgÀ§gÀÄ ¸Á:UÉÆëAzÀ¥À°è EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¨ÉÊzÁqÀÄwÛgÀĪÀ zÀé¤ PÉý AiÀiÁPÉ ¨ÉÊzÁqÀÄwÛj CAvÁ PÉýzÀÝPÉÌ CªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PÀ®Äè, PÀnÖUÉ ºÁUÀÆ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄUÉƽ¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ CzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ UÀ§ÆâgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 131/2013 ಕಲಂ:143 147 148 323 324 504 506 ಸಹಿತ 149 L.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥À¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÀÄ»¼É ªÉÄð£À zËdð£Àå ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¦ügÁå¢ ²æà ªÀÄw ±ÁgÀzÁ ¨Á¬Ä UÀAqÀ gÀªÉÄñÀ gÁoÉÆÃqÀ ªÀAiÀiÁ :20ªÀµÀð d : ®ªÀiÁt ¸Á: UÉÆãÀªÁmÁè vÁAqÁ ºÁ. ªÀ: ²æäªÁ¸À ¥ÀÄgÀ vÁAqÁ vÁ: ¸ÀÄgÀÄ¥ÀÄgÀÄ FPÉAiÀÄÄ FUÉÎ MAzÀĪÀgÉ ªÀµÀð¢AzÉ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ±ÉnÖ £ÁAiÀÄÌ ªÀAiÀiÁ :25 £ÉÃzÀݪÀ£À£ÀÄß ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ 8wAUÀ¼À UÀ©üðt EzÀÄÝ, 1) gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ±ÉnÖ £ÁAiÀÄÌ ªÀAiÀiÁ :25 2) UÀÆVè¨Á¬Ä UÀAqÀ ±ÉnÖ £ÁAiÀÄÌ 50ªÀµÀð 3) ±ÉnÖ £ÁAiÀÄÌ ªÀAiÀiÁ:53 4) ²Ã£Áå £ÁAiÀÄPÀ vÀAzÉ ±ÉnÖ £ÁAiÀÄPÀ ªÀAiÀiÁ: 27 ªÀµÀð 5) QmÁÖ £ÁAiÀÄPÀ vÀAzÉ ±ÉnÖ £ÁAiÀÄPÀ ªÀAiÀiÁ:29 ªÀµÀð 6) ªÀiË£ÉñÀ vÀAzÉ ±ÉnÖ £ÁAiÀiÁÌ ªÀAiÀiÁ:22 ªÀµÀð 7) zÉë¨Á¬Ä vÀAzÉ ±ÉnÖ £ÁAiÀÄÌ ªÀAiÀiÁ :20ªÀµÀðJ®ègÀÆ ¸Á : UÉÆãÀªÁmÁè vÁAqÁ 8)gÉÃt¨Á¬Ä vÀAzÉ nÃPÁ £ÁAiÀÄÌ ªÀAiÀiÁ :20ªÀµÀð 9) nÃPÁ £ÁAiÀÄÌ ªÀAiÀiÁ :50ªÀµÀð ¸Á : ¨ÉÆýUÀÄqÁØ vÁAqÁ vÁ : zÉêÀzÀÄUÀð 10)gÉÃt¨Á¬Ä UÀAqÀ gÁªÀÄ£ÁAiÀÄÌ ªÀAiÀiÁ :35 ªÀµÀð 11) gÁªÀÄ£ÁAiÀÄÌ ªÀAiÀiÁ : 38 J®ègÀÆ eÁ : ®ªÀiÁt E§âgÀÆ ¸Á: §AqÉÃUÀÄqÀØ vÁAqÁ . vÁ : zÉêÀzÀÄUÀð £ÉÃzÀÝgÀªÀgÀÄ vÀ£Àß UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ ¤£ÀUÉ CqÀÄUÉ ¸ÀjAiÀiÁV ªÀiÁqÀ®Ä §gÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ zÉÊ»PÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV QgÀÄPÀļÀ ¤ÃrzÀÄÝ ºÉjUÉUÉ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆæ £ÀA-1£ÉÃzÀݪÀ£ÀÄ DgÉÆæ £ÀA-8£ÉÃzÀݪÀ¼ÉÆA¢ 2£Éà ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ F «µÀAiÀÄ w½zÀÄ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ vÀ£Àß vÀAzÉ AiÉÆA¢UÉ ¢£ÁAPÀ: 02-09-13 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 11.00 UÀAmÉ ºÁUÀÄ CzÀQÌAvÀ ¥ÀƪÀðzÀ°è UÉÆãÀªÁmÁè vÁAqÁPÉÌ PÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ 1 jAzÀ 11£ÉÃzÀÝgÀ DgÉÆævÀgÀÄ ºËzÀÄ 2£Éà ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrzÉÝÃªÉ ¤ÃªÉãÀÄ QwÛPÉƼÀÄîwÛÃj MAzÀÄ ªÉÃ¼É ¥Éưøï oÁuÉUÉ ºÉÆÃzÀgÉ ¤ªÀÄä£ÀÄß ªÀÄÄV¸ÀĪÀÅzÁV fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉJ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 248/2013 PÀ®A-143,147,504,323,498(J),506,494,¸À»vÀ 149 L¦¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:03.09.2013 gÀAzÀÄ 88 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 11,400/-gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 03-09-2013This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 03-09-2013

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀAZÁgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 134/2013, PÀ®A 279, 338, 304(J) L¦¹ :-
ದಿ£ÁAPÀ 01-09-2013 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮಹ್ಮದ ಸುಬಾನಿ ತಂದೆ ಚಾಂದಪಾಶಾ ಲಕಪತಿ ಸಾ: ಹುಮನಾಬಾದ EªÀgÀÄ ಹಾUÀÆ ಸೈಯದ ಅಮಿರೋದ್ದಿನ ಕಬಾಡಿ ಸಾ: ಹುಮನಾಬಾದ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಎರಿಯಾದಲ್ಲಿರುವ ಹೋಟೆಲದಲ್ಲಿ ಚಹಾ ಕುಡಿಯುತ್ತಾ ಕುಳಿತಾಗ ಲಾರಿ ನಂ. ಎಪಿ-9/ವಿ-5565 ನೇದರ ಚಾಲಕನಾದ DgÉÆæ ಸೈಯದ ಖುರ್ಷಿದ ಕಬಾಡಿ vÀAzÉ E¸Áä¬Ä¯ï PÀ¨Ár ಸಾ: ಹುಮನಾಬಾದ ಇತನು  ತನ್ನ ಲಾರಿಯನ್ನು ಅತಿ ಜೋರಾಗಿ ಹಾಗು ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ಸೈಡ ಬಿಟ್ಟು ರೋಡಿನ ಬಲಕ್ಕೆ ಬಂದು  ಚೆಕ ಪೋಸ್ಟ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಟವೇರಾ ಕಾರ ನಂ. ಕೆಎ-55/ಎಂ-749 ನೇದಕ್ಕೆ  ಡಿಕ್ಕಿ ಮಾಡಿ ಅಪಘಾತ ಮಾಡಿರುತ್ತಾನೆ, ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ಕಾರಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಸೂಚಿತ @ ಶಿವಕುಮಾರ ತಂದೆ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ ದಾದೆ ¸Á: 23 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹, ಸಾ: ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಇತನ ತಲೆಗೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿ ಕಿವಿಯಿಂದ ರಕ್ತ ಸೋರಿರುತ್ತದೆ, £ÀAvÀgÀ ಗಾಯಾಳು ಶಿವಕುಮಾರ ಇತನಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಬೀದರ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತೆಗದುಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 08/2013, PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 28-08-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÀÄÈvÀ ¸ÀA¢Ã¥À vÀAzÉ EAzÀæfÃvÀ UÁAiÀÄPÀªÁqÀ, ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÁ, ¸Á: Gd¼ÀA§, EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀw ªÀÄvÀÄÛ vÀAzÉ, vÁ¬Ä ºÁUÀÆ CvÉÛAiÀÄ eÉÆvÉAiÀÄ°è Hl ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉAqÀwAiÉÆA¢UÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VzÁUÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¯ÉÊl E®è¢zÀÝjAzÀ ¹ªÉÄà JuÉÚ aªÀÄt ºÀaÑ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VPÉÆAqÁUÀ ¢£ÁAPÀ 29-08-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 0100 UÀAmÉUÉ D¹äÃPÀªÁV ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÀaÑzÀ ¹ªÉÄ JuÉÚ aªÀÄt ¸ÀA¢Ã¥À£À ªÉÄÃ¯É ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ ªÀĺÁ£ÀAzÁ gÀªÀgÀ ªÉÄʪÉÄ¯É ©zÀÄÝ, ¨ÉAQ ºÀwÛzÀÝjAzÀ E§âjUÀÆ ¸ÀÄlÖ UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVzÀÝjAzÀ CªÀj§âjUÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ zÁR°¹ £ÀAvÀgÀ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ UÀÄ®âUÁð ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV zÁR°¹zÁUÀ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ¢£ÁAPÀ 02-09-2013 gÀAzÀÄ ¨É½îUÉÎ 0730 UÀAmÉUÉ ¸ÀA¢¥À EvÀ£ÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É, DvÀ£À ¸Á«£À §UÉÎ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà vÀgÀºÀzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ«gÀĪÀÅ¢®è CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ, ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 196/2013, PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 02-09-2013 gÀAzÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-38/ºÉZï-9377 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæAiÀÄÄ ©ÃzÀgÀzÀ amÁÖ PÁæ¸À PÀqɬÄAzÀ UÀÄA¥Á gÀ¸ÉÛ ZËgÁ¸ÉÛ PÀqÉUÉ zÀÄqÀÄQ¤AzÀ, ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ gÀ¸ÉÛ zÁlÄwÛzÀÝ ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ¥Àà PÉÆÃmÉ£ÉÆÃgÀ, ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: CªÀįÁ¥ÀÄgÀ gÀ¸ÉÛ, PÉ£ÀgÁ ¨ÁåAPÀ JzÀÄjUÉ, ©ÃzÀgÀ EªÀjUÉ rQÌ ¥Àr¹zÀjAzÀ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀA¨sÀ«¹ CªÀgÀ JgÀqÀÄ PÀtÂÚUÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ, JgÀqÀÄ ºÀÄ©âUÉ & ¨ÁAiÀÄ°è gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ªÀÄÆV¤AzÀ gÀPÀÛ ¸ÉÆÃj ªÀiÁvÁqÀ®Ä §gÀÄwÛ®è JAzÀÄ ¸ÀÄgÉñÀ EªÀgÀ ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAVÃvÁ UÀAqÀ ¸ÀÄgÉñÀ PÉÆmÉ£ÉÆÃgÀ, ªÀAiÀÄ: 34 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: CªÀįÁ¥ÀÄgÀ gÀ¸ÉÛ, PÉ£ÀgÁ ¨ÁåAPÀ JzÀÄjUÉ, ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt £ÉÆÃAzÁ¬Ä¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.  

PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt

1) ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA. 226/2013 PÀ®A- 279, 337, 338 L.¦.¹:

ದಿನಾಂಕ. 02-09-2013 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 10-30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಫಿರ್ಯಾಧಿದಾರ
PÀĪÀiÁgÀ vÀA/ ±ÁåªÀÄgÁªï PÁA§¼É ªÀAiÀiÁ 52, eÁ. ªÀÄgÁp G. ¨ÁgÀ¨ÉArAUï PÉ®¸À ¸Á. ºÉƸÀ¤AUÁ¥ÀÄgÀ. ಹುಲಗಿಯಿಂದ ಭಜನೆ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ವಾಪಸ ನಿಂಗಾಪುರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಹೊಸನಿಂಗಾಪುರದಲ್ಲಿ ಎನ್.ಹೆಚ್. 13 ರಸ್ತೆ ದಾಟಿ ತಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಕುಷ್ಟಗಿ ಹೊಸಪೇಟ ಒನ್ ವೇ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಸಿಮ್ಲಾ ಕ್ರಾಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಮೋ.ಸೈ. ನಂ. ಕೆ.ಎ.35/ಎಲ್.1730 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮೂರ್ತಿ ಈತನು ಮೋ.ಸೈ.ನ್ನು ಅತಿವೇಗವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ರಸ್ತೆ ದಾಟುತ್ತಿದ್ದ ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಠಕ್ಕರ ಕೊಟ್ಟ ಅಪಘಾತ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ತಲೆಗೆ ಎರಡೂ ಕೈಕಗಳಿಗೆ ಗಾಯ ಪೆಟ್ಟುಗಳಾಗಿದ್ದು ಮೋ.ಸೈ ಸವಾರ ಮೋ.ಸೈ. ಸಮೇತ ಬಿದ್ದು ಆತನಿಗೂ ಸಹ ತಲೆಗೆ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ತುಟಿಗೆ, ಕೈಗಳಿಗೆ ಗಾಯ ಪೆಟ್ಟುಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿದ್ದ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಸಾರಾಂಶ ಇರುತ್ತದೆ.

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀt

1) ¨ÉêÀÇgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï ¸ÀA. 20/2013 PÀ®A- 174 ¹.Dgï.¦.¹ :

ªÀÄÈvÀ ¤AUÀ¥Àà ¢ªÁtzÁgÀ EªÀ£ÀÄ ªÀÄÄAZɬÄAzÀ®Æ ªÀÄzÀå ªÀå¸À¤AiÀiÁVzÀÄÝ C®èzÉà AiÀiÁªÀÅzÉÆà PÁgÀtPÉÌ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥Éì ºÉÆA¢zÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ: 02.09.2013 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 4 UÀAmɬÄAzÀ ¸ÀAeÉ 5 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è UÀÄvÀÆÛgÀÄ UÁæªÀÄzÀ ªÀÄÈvÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÀÆ E®èzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉÆà PÁgÀtPÉÌ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ MAzÀÄ ¥Áè¹ÖPï ºÀUÀ΢AzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èAiÉÄà £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ¸Á«£À°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢¯Áè CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

Gulbarga District Reported Crimes

ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ :

ಸೇಡಂ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀಮತಿ. ಸುಭದ್ರ ಗಂಡ ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ ಬುಸಣ್ಣೊರ ಸಾ:ನಾಚವಾರ ಇವರ ಸುಮಾರು 15, 20 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನನ್ನ ಗಂಡನ ಅಣ್ಣತಮ್ಮಕಿಯವರಾದ ಜಗದೇವಪ್ಪ ತಂದೆ ಸಂಗಣ್ಣ ಬುಸಣ್ಣೊರ ರವರೊಂದಿಗೆ ವೈಶಮ್ಯ ಬೆಳೆದಿದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತಾಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಿದ್ದು ದಿ:02-09-2013 ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ ನನ್ನ ಗಂಡ, ಮನೆಯಿಂದ ಹೋರಗೆ ಹೋದ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಚೀರಾಡುವ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿ ನಾನು ಹೊರಗೆ ಬಂದು ನೋಡಲು, ಮೊನಪ್ಪ ಬಡಿಗೇರ ಇವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಸಿ.ಸಿ ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಲು ನನ್ನ ಗಂಡನಾದ ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ ಇತನಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣತಮ್ಮಕಿಯವರಾದ 1] ಜಗದೇವಪ್ಪ 2] ಶರಣಪ್ಪ ಹಾಗು 3] ನಾಗಮ್ಮ ಗಂಡ ಜಗದೇವಪ್ಪ ಬುಸಣ್ಣೊರ 3 ಜನರು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಈ ಮಗನಿಗೀ ಬಿಡಬಾರದು ಖಲಾಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಾ ಬೈಯುತ್ತಾ,  ಜಗದೇವಪ್ಪ ಇತನು ತನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ಕೊಡಲಿಯಿಂದ ನನ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ ಈ ರಂಡೀ ಮಗನಿಗ ಬಿಡಬ್ಯಾಡದು, ಅಂತ ಕೊಲೆ ಮಾಡುವ  ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕೊಡಲಿಯಿಂದ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದು, ಭಾರಿ ರಕ್ತ ಗಾಯ ಮಾಡಿದನು. ಆಗ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದ ಆತನ ತಮ್ಮ ಶರಣಪ್ಪ ಇತನು ತನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ಬಡಿಗೆಯಿಂದ ನನ್ನ ಗಂಡನ ಎರಡು ಕೈಗಳ ಬೆರಳುಗಳ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಎರಡು ಮೊಳಕಾಲುಗಳ ಮೇಲೆ , ಬೆನ್ನಿಗೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತಾ, ಕೊಲೆ ಮಾಡಿ ಮುಗಸಬೇಕು ಅನ್ನುತ್ತಿದ್ದನು. ಆಗ ನನ್ನ ಗಂಡ ಚೀರಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಈ ಸಪ್ಪಳ ಕೇಳಿ ಭೀಮಣ್ಣ ತಂದೆ ಶರಣಪ್ಪ ಸಿಮೇರ, ಮತ್ತು ನರಸರೆಡ್ಡಿ ತಂದೆ ಸಾಬರೆಡ್ಡಿ ಕೊನಾಪುರ ಹಾಗು ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಮಗ ಕೂಡಿ ಜಗಳ ಬೀಡಿಸಿದೇವು. ಇವರ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಗಂಡ ಮೂರ್ಚೆ ಹೋದನು ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಅವರು ಅವರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗಿದ್ದು ನನಗೆ ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಹಿಂದಿನ ಜಗಳದ ವೈಮನಸ್ಸು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅದೇ ದ್ವೇಶದಿಂದ ನನಗೆ ಕೊಲೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕೊಡಲಿ ಹಾಗು ಬಡಿಗೆಯಿಂದ ಹೊಡೆದು ಮರಣಾಂತಿಕ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಸೇಡಂ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.