Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Wednesday, March 18, 2015

Raichur District Reported Crimes

                          ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ  
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀªÀiÁ»w:-
 
¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
       17-03-2015 gÀAzÀÄ 18-15 UÀAmÉUÉ eÁ®ºÀ½î UÁæªÀÄzÀ DgÉÆægÁzÀ ªÉAPÀmÉñÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ªÉAPÀmÉñÀ vÀAzÉ gÀAUÀ£ÁßxÀ ¢ªÁ£ï 43 ªÀµÀð eÁ:£ÁAiÀÄPÀ G:MPÀÌ®vÀ£À ¸Á:eÁ®ºÀ½î & 2) gÉõÀä UÀAqÀ £ÀÆgÀÄ ªÀĺÀªÀÄzï JqÁæ«Ä 25 ªÀµÀð eÁ:ªÀÄĹèA G:ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á-:eÁ®ºÀ½î EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ  ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀ §UÉÎ ¦.J¸ï.L. eÁ®ºÀ½î gÀªÀgÀÄ ¨Áwä ¥ÀqÉzÀÄ ¹§¢AiÉÆA¢UÉ C°èUÉ ºÉÆÃV dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ ªÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ CªÀjAzÀ 1) 3010 /- £ÀUÀzÀÄ ºÀt, 2) JgÀqÀÄ ªÀÄlPÁ aÃnUÀ¼ÀÄ C.Q E®è 3) JgÀqÀÄ ¥ÉãÀÄßUÀ¼ÀÄ. C. Q 10 gÀÆ /- d¥ÀÄÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÉÆA¢UÉ oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î ¥Éưøï oÁuÉ.UÀÄ£Éß £ÀA: 30/2015 PÀ®A 78(111)  PÉ ¦ PÁ¬ÄzÉ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊUÉÆArzÉ.

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                 ದಿನಾಂಕ 17-03-15 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 4-00  ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಫಿರ್ಯಾಧಿ    ಯಂಕಪ್ಪ ತಂ ರಾಮಣ್ಣ  ವ.20 ಜಾತಿ ಯಾದವ . ಸಾ ಕೋಟ್ನೆಕಲ್  ತಾ ಮಾನವಿ FvÀನು ಕೋಟ್ನೆಕಲ್ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಸಿಂಧನೂರು ರಸ್ತೆಯ  ಮುಖಾಂತರ  ಆರೋಪಿ ನಂ 01  ಬಸವರಾಜ ತಂ ಹನುಮಂತ ವ 20 ಜಾತಿ ಜಾತಿ ನಾಯಕ ಸಾ ಕೋಟ್ನೆಕಲ್  ತಾ ಮಾನವಿ . ಉ.ಕವಾಸ್ಕಿಬಾಕ್ಸರ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ನಂ ಕೆ.ಎ.36- ಕೆ. 6034  ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕ ಸಾ ಕೋಟ್ನೆಕಲ್  ತಾ ಮಾನವಿ FvÀ£ÀÄ ಕವಾಸ್ಕಿಬಾಕ್ಸರ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ನಂ ಕೆ.ಎ.36- ಕೆ. 6034  ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿಕೊಂಡು ಕುಷ್ಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ತಾವರಗೇರಕ್ಕೆ  ಸಿಂಧನೂರ ಕುಷ್ಟಗಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಕಲಮುಂಗಿ-ಉಮಾಲೂಟಿಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಗೌಡಪ್ಪಕಲಮುಂಗಿ ಇವರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ  ಹೋಗುವಾಗ  ಆರೋಪಿ ನಂ 1 ಈತನು ತನ್ನ ಮೋಟಾರ್  ಸೈಕಲನ್ನು ಅತೀವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಯಿಸಿ ತಾವರಗೇರ  ಕಡೆಯಿಂದ  ಆರೋಪಿ ನಂ 2 ಸಿದ್ದಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ತಂ ಆದಯ್ಯಸ್ವಾಮಿ ವ.35 ಜಾತಿ ಜಂಗಮ .ಉ.ವ್ಯಾಪಾರ, ಯಮಹ .ವೈ.ಬಿ.ಆರ್. ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ನಂ - ಇರುವದಿಲ್ಲಾ ಅದರ ಚೆಸ್ಸಿ ನಂ. ME15TSDF5A2008583  ಚಾಲಕ  ಸಾ . ಜಾಲಿಹಾಳಕ್ಯಾಂಪ ತಾ ಸಿಂಧನೂರು ಈತನು  ತನ್ನ ಯಮಹ .ವೈ.ಬಿ.ಆರ್.  ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ನಂ ಇರುವದಿಲ್ಲಾ ಚೆಸ್ಸಿ ನಂ ME15TSDF5A2008583ನೇದ್ದನ್ನು  ಅತಿವೇಗ ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದು ಆರೋಪಿತರು ತಮ್ಮ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲನ್ನು ಮುಖಾ ಮುಖಿ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿದ್ದರಿಂದ  ಆರೋಪಿ ನಂ 1 ಈತನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ಹಿಂದೆ ಕುಳಿತು ಕೊಂಡಿದ್ದ ಫಿರ್ಯಾಧಿ ಗೆ ಸಾದಾ ಗಾಯವಾಗಿದ್ದು ಅಲ್ಲದೆ  ಆರೋಪಿತರಿಬ್ಬರಿಗೆ   ಸಾದಾ ಮತ್ತು ತೀವ್ರ ಸ್ವರೂಪದ ಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.    ಸದರಿ ಘಟನೆಯು ಆರೋಪಿತರಿಬ್ಬರ ಅತಿವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಯಿಸಿ ಮುಖಾ ಮುಖಿ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿದ್ದರಿಂದ ಜರುಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿದ್ದ  ಹೇಳಿಕೆ ದೂರಿನ ಮೇಲಿಂದ  ಆರೋಪಿತರ  ವಿರುದ್ದ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À oÁuÉ , UÀÄ£Éß £ÀA: 27/2015 PÀ®A- 279. 337. 338. L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ
     ದಿನಾಂಕ 17/03/2015 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 17-30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ, ತಾವಗೇರಾ- ಮುದಗಲ್ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಪಿಕಳಿಹಾಳ ಹತ್ತಿರ ಒಬ್ಬ ಲಾರಿ ಚಾಲಕ£ÁzÀ ವಿರೇಶ ತಂದೆ ವಿರುಪಾಕ್ಷಪ್ಪ ಕೋರಿ 30 ವರ್ಷ,. ಚಾಲಕ, ಜಾತಿ. ಲಿಂಗಾಯತ, ಸಾ,ಅಬ್ಬಿಗೇರಿ ತಾ,ರೋಣ ಜಿಲ್ಲಾ ಗದಗ  FvÀ£ÀÄ ಮುದಗಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದ ತನ್ನ ಲಾರಿ ನಂ ಕೆ. .  04/ .6992 ನೇದ್ದನ್ನು ಅತಿವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು, ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡದೇ ಸಂಗಪ್ಪ ಕೊಮಲಾಪೂರ ಇವರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ರಸ್ತೆಯ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿಸಿ ಪಲ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಲಾರಿ ಚಾಲಕನಿಗೆ ಕೈಗೆ & ಮೈಗೆ ಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದುಇರುತ್ತದೆ.ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ತಂದೆ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಆದಾಪೂರ ವಯಾ: 33 ವರ್ಷ ಜಾತಿ: ಉಪ್ಪಾರ  :ಚಾಲಕ ಸಾ.ಉಳಿಮೇಶ್ವರ ಮೇಲಿಂದ  ªÀÄÄzÀUÀ¯ï  oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 45/2015 PÀ®A 279,337, L¦¹.CrAiÀÄ°è ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಡ್ಡಿದ್ದು EgÀÄvÀÛzÉ.

AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
ದಿನಾಂಕ: 17-03-2015 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11-30 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಗಂಗವಾರ ಸೀಮಾದ ಫಿರ್ಯಾದಿ ¨sÀÆ¥ÀwgÉrØ vÀAzÉ £ÀgÀ¸ÀgÉrØ, ªÀAiÀiÁ-50 ªÀµÀð, eÁ-gÉrØ, G-MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á-UÀAUÀªÁgÀ UÁæªÀÄ  FvÀ£À ಅಣ್ಣನ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕುರಿ ಕಾಯುವ ಇಬ್ಬರು ಹುಡುಗರು ನೋಡಿ ಮಾತಾಡಿಸಿದ್ದು ಆತನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾತಾಡದೇ ಇದ್ದಾಗ ಆ ಹುಡುಗರು ಆತನಿಗೆ ಕುಡಿಯಲು ನೀರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನಂತರ ಆತನು ಹುಚ್ಚನಂತೆ ಮತ್ತು ಪಾರ್ಶುವಾಯು ರೋಗ ಇದ್ದವನಂತೆ ಏನೇನೋ ಮಾತಾಡುತ್ತಾ ಕುಂಟುತ್ತಾ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿದ್ದು ನಂತರ ಕುರಿ ಕಾಯುವ ಹುಡುಗರು ಸಹ ಕುರಿ ಕಾಯಲು ಹಾಗೇ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿದ್ದು ನಂತರ ಮದ್ಯಾಹ್ನ 1-00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿಯು ತನ್ನ ಅಣ್ಣನ ಹೊಲವನ್ನು ನೋಡಲು ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟು ಬಿದ್ದ ಅಪರಿಚಿತ ಮೃತ  ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನೋಡಿ  ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕುರಿ ಕಾಯುವ ಹುಡುಗರಿಗೆ ವಿಚಾರಿಸಿ ಮೃತಪಟ್ಟ ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮೇಲಿನಂತೆ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರನು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ನೀಡಿದ ಹೇಳಿಕೆಯ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಇಡಪನೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಯುಡಿಆರ್ ನಂ 01/2015 ಕಲಂ 174 ಸಿಆರ್.ಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆಯನ್ನು ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ ªÉÄð£À zËdð£Àå ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                 ¦üAiÀiÁ𢠲æà AiÀÄ®èªÀÄä UÀAqÀ: FgÉñÀ, 30ªÀµÀð, eÁw: ªÀqÀØgÀÄ, G: PÀÆ° PÉ®¸À, ¸Á: UÀ®UÀ ºÁ.ªÀ. eÁVÃgÀeÁqÀ®¢¤ß.   FPÉUÉ   FUÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 10 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ UÀ®UÀ UÁæªÀÄzÀ FgÉñÀ FvÀ£ÉÆA¢UÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆnÖzÀÄÝ PÉêÀ® MAzÀÄ ªÀµÀðzÀªÀgÉUÉ ªÀiÁvÀæ ZÉ£ÁßUÀ £ÉÆÃrPÉÆArzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ½UÉ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ FgÉñÀ FvÀ£ÀÄ ¤Ã£ÀÄ CqÀÄUÉ ZÉ£ÁßV ªÀiÁqÀĪÀÅ¢¯Áè, PÉ®¸À ¸ÀjAiÀiÁV ªÀiÁqÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ C£ÀÄßvÀÛ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr QgÀÄPÀļÀªÀ£ÀÄß ¤qÀÄvÁÛ ºÀt ªÀÄvÀÄÛ §AUÁgÀ vÀgÀĪÀAvÉ ¦r¹zÀÄÝ C®èzÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄåvÁÛ §A¢zÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 17-03-2015 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 7-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀ£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀiÁzÀ vÁ¬ÄAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ vÀ£Àß vÁ¬Ä, ªÀÄvÀÄÛ vÀªÀÄä£ÉÆA¢UÉ EzÁÝUÀ C°èUÉ §AzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ½UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, ¤Ã£ÀÄ E°èAiÉÄà EzÀÄÝ ¸Á¬Ä £Á£ÀÄ E£ÉÆßAzÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉƼÀÄîvÉÛ ¸ÀÆ¼É CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁrzÀÄÝ dUÀ¼À ©r¸À®Ä §AzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼À vÁ¬Ä ªÀÄvÀÄÛ vÀªÀÄä¤UÉ PÀÆqÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ £À£Àß vÀAmÉUÉ §AzÀgÉ ¤ªÀÄä£ÀÄß fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ  EzÀÝ UÀtQÃPÀÈvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA.  47/2015 PÀ®A. 498(J), 323, 324, 504, 506 L¦¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀtzÀ zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
               ಮೃತ ¤Ã®ªÀÄä UÀAqÀ AiÉÆÃVñÀégÀAiÀÄå, dAUÀªÀÄ, 45 ªÀµÀð, ¸Á: ¸Á®UÀÄAzÁ FPÉAiÀÄÄ ಸಾಲಗುಂದ ಗ್ರಾಮದ ಖಾಜಾಹುಸೇನ್ ಮಕಾಂದಾರ ಈತನೊಂದಿಗೆ ಅನೈತಿಕ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಅಲ್ಲದೇ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನೀಲಮ್ಮಳು ಅದೇ ಗ್ರಾಮದ ಖಬಲಾಹುಸೇನ್ ಈತನೊಂದಿಗೆ ಸಹ ಸಲುಗೆಯಿಂದ ಇರುವದನ್ನು ನೋಡಿದ ಖಾಜಾಹುಸೇನ್ ಈತನು ನೀಲಮ್ಮಳಿಗೆ   ಖಬಲಾಹುಸೇನ್ ಈತನೊಂದಿಗೆ ಸಲುಗೆಯಿಂದ ಇರಬೇಡ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡು ಅಂತಾ 2-3 ಸಾರಿ ಹೇಳಿದರೂ ಕೇಳದೇ ನೀಲಮ್ಮಳು ಖಬಲಾಹುಸೇನ್ ಈತನೊಂದಿಗೆ ಸಲುಗೆಯಿಂದ ಇದ್ದುದರಿಂದ ಖಾಜಾಹುಸೇನ್ ಈತನು ಅದನ್ನು ಸಹಿಸಲಾರದೇ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ದ್ವೇಷ ಮತ್ತು ಸಿಟ್ಟು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸಮಯ ಸಾಧಿಸಿ ದಿನಾಂಕ: 06-03-2015 ರಂದು ಸಂಜೆ ನೀಲಮ್ಮಳು ತನ್ನ ಹೊಲದ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದನ್ನು ನೋಡಿದ ಖಾಜಾಹುಸೇನ್ ಈತನು ನೀಲಮ್ಮಳ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಸಂಜೆ 06-30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ  ಖಬಲಾಹುಸೇನ್ ಈತನೊಂದಿಗೆ ಸಲುಗೆಯಿಂದ ಇರಬೇಡ ಎಂದು ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದರೂ ಅವನೊಂದಿಗೆ ಸಲುಗೆಯಿಂದ ಇರುತ್ತೀ ಎಂದು ಸಿಟ್ಟು ಮಾಡಿ ನೀಲಮ್ಮಳನ್ನು ಆಕೆಯ ಹೊಲದ ಪಕ್ಕದ ಬಸಿ ಕಾಲುವೆಯ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸಿ ಉಸಿರುಗಟ್ಟಿಸಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾನೆ.CAvÁ ¥ÀvÀæAiÀÄå¸Áé«Ä vÀAzÉ ¸ÀAUÀ£À§¸ÀAiÀÄå »gÉêÀÄoÀ, dAUÀªÀÄ, 25 ªÀµÀð, SÁ¸ÀV ±Á¯É ²PÀëPÀ M¼À§¼Áîj ±Á¯É ¸Á: AiÀÄÄ. ºÀAa£Á¼À, vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 59/2015 PÀ®A: 302 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁPÀ°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤PÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

                  CPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:- 
             ¢£ÁAPÀ 17.03.2015 gÀAzÀÄ ªÀÄzÀå gÁwæ 01.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦AiÀiÁ𢠠JªÀiï.r.U˸ï¦Ãgï vÀAzÉ ©.ºÉÆ£ÀÆßgï¸Á§ ªÀÄĹèAd£ÁAUÀ 40 ªÀµÀð UÁ¢ªÁå¥ÁgÀÀ ¸ÁB ªÀÄ¹Ì FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß CAUÀrAiÀÄ »AzÉ EgÀÄUÀªÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÀÄlÄA§ ¸ÀªÉÄÃvÀªÁV ªÀÄ®VgÀĪÁUÀ UÁ¢CAUÀrUÉ DPÀ¸ÀäPÀªÁV ¨ÉAQ ºÀwÛPÉÆArzÀÝ£ÀÄß £Á£ÀÄ £ÉÆÃr PÀÆVPÉÆAqÁUÀ CPÀÌ-¥ÀPÀÌzÀªÀgÁzÀ ±À¦ü.«gÀÄ¥ÁQë.ªÀÄvÀÄÛ ²ªÀ¥ÀÄvÀæ  §AzÀÄ ¨ÉAQ £ÀA¢¸ÀĪÀµÀÖgÀ°è  £À£Àß UÁ¢ CAUÀr ªÀÄvÀÄÛ zsÀ£À®Që vÀAzÉ gÁªÀÄgÁªï PÀqÀ° FrUÀ d£ÁAUÀ 39 ªÀµÀð EªÀgÀ CUÀÎzÀ CAUÀr ¸ÀA¥ÀÆtð ¸ÀÄlÄÖ CAUÀrAiÀÄ° UÁ¢CAUÀr ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ:1)210UÁ¢UÀ¼ÀÄ C.Q. 3.00000/- gÀÆ 2)02 l£ï PÀ®gï PÁl£ï  C.Q 1.20.000/-3)UÁ¢vÀAiÀiÁgÀÄ ªÀiÁqÀĪÀ §mÉÖ  C.Q 25.000/-gÀÆ.4)§mÉÖºÀ¯ÉAiÀÄĪÀAiÀÄAvÀæ C.Q 5.500/-gÀÆ.5)PÁl£ï M¥À£Àgï  C.Q. 15.000/-gÀÆ. MlÄÖ 4.65,000/-gÀÆ.UÀ¼ÀÄCUÀÎzÀPÀ¥ÁlÄ CAUÀr ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ:1)400PÀÄqÀÄUÉÆîĸÁªÀÄ£ÀÄUÀ¼ÀÄ CQ 20,000/-gÀÆ.2)£ÀÆ®ÄCUÀÎ2QéAmÁ® C.Q.20.000/-gÀÆ3) 01QéAmÁ¯ï ¥Áè¹ÖP mÉÊUÀgï CUÀÎ C.Q.20.000/-gÀÆ.4)EvÀgÉ a®ègÉ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ. C.Q.40.000/-gÀÆ.MlÄÖ 1.50,000/-ªÉÄîÌAqÀ JgÀqÀÄ CAUÀrAiÀÄ MlÄÖ 6.15.000/-gÀÆ,UÀ¼ÀĨɯɨÁ¼ÀĪÀÅUÀ¼ÀÄ ¨ÉAQAiÀÄ°è ¸ÀÄlÄÖ ®ÄPÁì£ÁVgÀvÀÛªÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì ¥ÉưøÀ oÁuÉ J¥ï.J. £ÀA 02/2015 PÀ®A DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆAqÉ£ÀÄ.
          
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-        
                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 18.03.2015 gÀAzÀÄ           73 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 11.200/-  gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.
                                                                      


BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 18-03-2015


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 18-03-2015

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 13/2015, PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¦üAiÀiÁ𢠸ÀÄgÉÃSÁ UÀAqÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À PÀAzÀUÀÄ¼É ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħ, ¸Á: aãÀPÉÃgÁ UÁæªÀÄ gÀªÀgÀ UÀAqÀ£ÁzÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ £ÁUÀ¥Áà PÀAzÀUÀÄ¼É ªÀAiÀÄ: 38 ªÀµÀð, EvÀ£ÀÄ PÀÆ° PÉ®¸À ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆêÀÄUÁqÀð PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ, ªÀÄ°èPÁdÄð£À FvÀ£ÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄĪÀ ZÀlzÀªÀ¤zÀÄÝ, CªÀ£À ºÉ¸Àj£À°è 2 JPÀgÉ 30 UÀÄAmÉ d«ÄãÀÄ EzÀÄÝ 2-3 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ºÉÆ®zÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀgÀPÁj ¸Á® ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArgÀÄvÁÛ£É, DzÀgÉ ¸Á® ªÀÄgÀÄ ¥ÁªÀw ªÀiÁqÀzÉà ¸Á® ºÉÃUÉ wÃj¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ aAvÉ ªÀiÁqÀÄwÛ£ÀÄ, »ÃVgÀĪÀ°è ¢£ÁAPÀ 17-03-2015 gÀAzÀÄ ªÀÄ°èPÁdÄðd£À EvÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è Hl ªÀiÁqÀzÉà ¯ÁjAiÀÄ°è PÀ§Äâ vÀÄA§®Ä ºÉÆÃV ªÀÄzsÁåºÀß ªÀÄ£ÉUÉ §gÀ¯ÁgÀzÀ PÁgÀt ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ CªÀ¤UÉ ºÀÄqÀÄPÀÄvÁÛ Hj£À §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À EvÀ£ÀÄ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÀĸÁÛV PÀĽwzÀÝ£ÀÄ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ UÀAqÀ¤UÉ ‘Hl ªÀiÁqÀzÉà E¯ÁåPÀ PÀĽw¢Ýj Hl ªÀiÁqÀ®Ä ªÀÄ£ÉUÉ £ÀqɬÄj’ JAzÀÄ ºÉýzÀPÉÌ CªÀ£ÀÄ §gÀÄvÉÛÃ£É £ÀqÉ CAzÀªÀ£É ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ ªÀÄ£É PÀqÉ §gÀĪÀÅzÀÄ ©lÄÖ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ CªÀ£À ¨É£ÀÄß ºÀwÛ ºÉÆÃVzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ºÉÆ®¢AzÀ ¸Àé®à zÀÆgÀzÀ°ègÀĪÁUÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À FvÀ£ÀÄ ºÉÆ®zÀ ¥ÀPÀÌzÀ°ègÀĪÀ §¸À¥Áà vÀAzÉ ©ÃgÀ¥Áà PÀAzÀUÀÄ¼É gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°ègÀĪÀ MAzÀÄ ¨Éë£À VqÀPÉÌ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ vÀÆUÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ UÁ§jAiÀiÁV C¼ÀÄvÁÛ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀĪÀµÀÖgÀ°è CªÀ£ÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÝ£ÀÄ, ªÀÄ°èPÁdÄðd£À EvÀ£ÀÄ ºÉÆ®zÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀgÀPÁj ¸Á® ªÀiÁrzÀÄÝ vÀÄA§®Ä DUÀzÉ aAw¸ÀÄvÁÛ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄÄwÛzÀÝ£ÀÄ ºÁUÀÄ EzÀݵÀÄÖ ¸Àé®à ºÉÆ®zÀ ªÉÄÃ¯É ¸Á® ªÀiÁrzÀÄÝ vÀÄA§¢zÀÝgÉ §rØ ºÉZÁÑV ºÉÆ® ºÉÆÃUÀÄvÀÛzÉ, ªÀÄÄAzÉ ªÀÄPÀ̼À UÀwAiÉÄãÁUÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ aAvÉ ªÀiÁr CzÀ£Éß ªÀÄ£À¹ì£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 12/2015, PÀ®A 174(¹) ¹.Dgï.¦.¹ :-
¦üAiÀiÁð¢ gÁeÁgÁªÀÄ vÀAzÉ gÁªÀÄZÀAzÀægÁªÀ zÉñÀ¥ÁAqÉ ªÀAiÀÄ: 34 ªÀµÀð, eÁw: ¨ÁæºÀät, ¸Á: d®¸ÀAV UÁæªÀÄ gÀªÀgÀ vÉÆÃlªÀÅ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ-©ÃzÀgÀ gÉÆÃr£À ¥ÀPÀÌzÀ°è d®¸ÀAV UÁæªÀÄ ¹ªÁgÀzÀ°è EzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ 16-03-2015 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ JA¢£ÀAvÉ vÉÆÃlPÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ, 1700 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ CªÀgÀ vÉÆÃlzÀ ºÀwÛgÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ-©ÃzÀgÀ gÉÆÃr£À ¥ÀPÀÌzÀ°è CAzÁdÄ 35-40 ªÀµÀð ªÀAiÀĹì£À M§â C¥ÀjavÀ ªÀåQÛAiÉƧâ£ÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä £À¸ÉAiÀÄ°è vÀVΣÀ ºÀwÛgÀ ªÀÄ®VPÉÆArzÀÝ£ÀÄ, ¦üAiÀiÁð¢ & d®¸ÀAV UÁæªÀÄzÀ ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ vÀAzÉ vÀÄPÁgÁªÀÄ ºÉÆ£ÀUÉÆAqÀ gÀªÀgÀÄ £ÉÆÃrzÀÄÝ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ ¸ÀºÀ E§âgÀÄ ºÉÆ®¢AzÀ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj C¥ÀjavÀ ªÀåQÛAiÀÄÄ C°èAiÉÄà ªÀÄ®VPÉÆArzÀÄÝ fêÀAvÀ EzÀÝ£ÀÄ, »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 17-03-2015 gÀAzÀÄ CAzÁdÄ 0900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ E§âgÀÄ  ºÉÆ®PÉÌ §gÀĪÁUÀ gÉÆÃr£À ¥ÀPÀÌzÀ°è ªÀÄ®VPÉÆArgÀĪÀ ªÀåQÛAiÀÄÄ C°èAiÉÄà ¥ÀPÀÌzÀ°gÀĪÀ CAzÁdÄ 7-8 ¦üÃl D¼ÀzÀ vÀVΣÀ°è ©¢ÝzÀÄÝ ¸À«ÄÃ¥ÀPÉÌ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä CªÀ£ÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnzÀÝ£ÀÄ, CªÀ£ÀÄ AiÀiÁgÀÄ J°èAiÀĪÀ£ÀÄ JA§ÄzÀÄ w½¢gÀĪÀÅ¢®è, CªÀ£À ªÉÄʪÉÄ¯É §Æ¢ §tÚzÀAvÀºÀ MAzÀÄ n ±Àlð ªÀÄvÀÄÛ fãïì ¥ÁåAl EzÀÄÝ CªÀ£À ¸Á«£À §UÉÎ ¸ÀA±ÀAiÀÄ PÀAqÀÄ §gÀÄwÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 40/2015, PÀ®A 328 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 17-03-2015 gÀAzÀÄ ©ÃzÀgÀ ªÉÄÊ®ÆgÀ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ M§â ªÀåQÛ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ vÀgÀ® ¥ÀzÁxÀðzÀ ¨Ál®UÀ¼ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝ£ÉAzÀÄ ¥ÀæPÁ±À AiÀiÁvÀ£ÀÆgÀ ¦.J¸À.L (PÁ.¸ÀÄ) UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ gÀªÀjUÉ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É ªÉÄÊ®ÆgÀ ºÀwÛgÀ ¸Àé®à zÀÆgÀzÀ°è ªÀÄgÉAiÀiÁV ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV M§â ªÀåQÛ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ OµÀzsÀ ¨Ál®UÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄß PÀAqÀÄ CªÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ CªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «¼Á¸À «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ PÀgÀt ¥Án¯ï vÀAzÉ PÁ±À¥Áà ªÀAiÀÄ: 27 ªÀµÀð, ¸Á: a¢æ CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ, CªÀ£À ºÀwÛgÀ EzÀÝ PÉÊaîzÀ°è ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ¥Àj²°¹ £ÉÆÃqÀ¯ÁV 1) PÉÆgÉPïì PÀA¥À¤AiÀÄ PÀ¥sï ¹gÀ¥ï 100 JªÀiï.J¯ï ªÀżÀî 15 ¨Ál®UÀ½zÀÄÝ C.Q 1,215/- gÀÆ., 2) ¸Áà¸ÀªÉÆà ¥ÁæQëªÉÇ£ï JA§ ¤Ã° UÀĽUÉUÀ¼ÀÄ MlÄÖ 15 PÀmÁÖ ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ PÀmÁÖ 8 mÁ姯ÉlìUÀ¼ÀÄ EgÀÄvÀÛªÉ, C.Q 482/- gÀÆ., £ÉÃzÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ¤UÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, ¸ÀzÀj DgÉÆæAiÀÄ «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 40/2015, PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 14-03-2015 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÉÊAiÀÄzÀ SÉÊgÉÆâݣï vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzÀ WÀÆqÀĸÁ§ ºÀªÀ¯ÁÝgÀ ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð, ¸Á: ªÀÄ£ÁßJSÉý gÀªÀgÀ lªÉÃgÁ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß PÉÆû£ÀÆgÀ UÁæªÀÄPÉÌ ¨ÁrUɬÄAzÀ ºÉÆÃV CzÉ gÁwæ 1100 UÀAmÉUÉ ªÁ¥À¸À ªÀÄ£ÁßJSÉýîUÉ §A¢zÀÄÝ, lªÉÃgÁ ZÁ®PÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ w½¹zÉ£ÉAzÀgÉ £Á¼É ªÀÄÄAeÁ£É ªÀÄvÉÛ ¨ÁrUɬÄAzÀ ºÉÆÃUÀĪÀÅzÀÄ EzÉ CzÀPÁÌV ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß £ÀªÀÄÆägÀ G¸Áä£ÀC° CAUÀr ºÀwÛgÀ ¤°è¹gÀÄvÉÛ£É CAvÁ ºÉýzÀ£ÀÄ, ªÀÄgÀÄ¢ªÀ¸À ¢£ÁAPÀ 15-03-2015 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0700 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ lªÉÃgÁ ZÁ®PÀ ªÉƺÀäzÀ £À¹ÃgÀ EªÀ£ÀÄ w½¹zÉ£ÉAzÀgÉ £ÀªÀÄä lªÉÃgÁ ªÁºÀ£À gÁwæ AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ w½¹zÀ PÀÆqÀ¯É ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ C°èUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV lªÉÃgÁ ªÁºÀ£À EgÀ°¯Áè, ¢£ÁAPÀ 14,15-03-2015 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ, PÀ¼ÀĪÁzÀ ªÁºÀ£ÀzÀ £ÀA. 1) J¦-29/JDgï-8792, 2) §tÚ: PÉA¥ÀÄ, 3) Eaf£ï £ÀA. 3.ºÉZï.J¯ï.133110, 4) Zɹ¸ï £ÀA. JªÀiï.J.6.J.©.¹.ºÉZï.5.©.J.ºÉZï.132001, 4) ªÀiÁqÀ®-2011 EgÀÄvÀÛzÉ. 5) C.Q 4,00,000/- gÀÆ DUÀÄvÀÛzÉ, ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ d»ÃgÀ¨ÁzÀ, ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ, GªÀääUÁð, ©ÃzÀgÀ J¯Áè PÀqÉUÀÆ ºÀÆqÀÄPÁrzÀgÀÄ ¹QÌgÀĪÀÅ¢®è, CavÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 17-03-2015 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ UÀtQÃPÀÈvÀ Cfð ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 60/2015, PÀ®A 419, 420 L¦¹ & 66(J) Ln PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 16-03-2015 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÀhÄgÉ¥Áà vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà ¨É¯Áè¼É ¸Á: PÀ®ÆègÀ gÉÆÃqÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀªÀjUÉ zÀÆgÀªÁt ¸ÀASÉå 7546888264 £ÉÃzÀjAzÀ PÀgÉ §A¢zÀÄÝ CªÀgÀÄ »A¢AiÀÄ°è ªÀiÁvÀ£Ár ‘ºÀªÀiï ¨ÁåAPï¸É ¨Ávï PÀgï gÀºÉºÉÊ D¥ïPÁ J.n.JªÀiï PÁqÀð j¤ªÀ¯ï PÀ£Áð ºÉÊ D¥ï PÁ ¦£ï £ÀA§gï ZÉPï ºÉÆÃvÁ ºÉÊ Ogï D¥ïPÁ ¥ÀÄgÁ£Á ¦£ï £ÀA§gï Ogï PÁqÀð £ÀA§gï §vÁ¬ÄAiÉÄ’ JAzÀÄ PÉýzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ PÁ¯ï ªÀiÁqÀ®Ä ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ºÉýzÁUÀ CªÀgÀÄ ¥À£ÀB 10 ¤«ÄµÀzÀ £ÀAvÀgÀ PÁ¯ï ªÀiÁrzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ vÀ£Àß J¸ï©L & J¸ï©ºÉZï ¨ÁåAPïUÀ¼À PÁqÀð £ÀA§gï & ¦£ï £ÀA§gïUÀ¼À£ÀÄß ¨ÁåAPï£ÀªÀjzÁÝgÉAzÀÄ £ÀA© ¤ÃrgÀÄvÁÛgÉ, ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ vÀªÀÄä ªÉÆèÉʯï£À°è £ÉÆÃqÀ®Ä ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ CPËAmïUÀ½AzÀ ºÀt vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀ §UÉÎ ¸ÀAzÉñÀ £ÉÆÃr ZÀQvÀUÉÆAqÀÄ ¨ÁåAPïUÉ ¨sÉÃn ªÀiÁr ¨ÁåAPï£ÀªÀjUÉ «µÀAiÀÄ w½¹ ºÀt vÀqÉ »rAiÀÄ®Ä ºÉýgÀÄvÁÛgÉ, F ªÀÄzsÀå ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ J¸ï©ºÉZï SÁvɬÄAzÀ gÀÆ. 47,963/- & J¸ï©L SÁvɬÄAzÀ 4,9916.80/- gÀÆ. »ÃUÉ MlÄÖ 97,879.80 gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß PÀrvÀªÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛªÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 17-03-2015 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Kalaburagi District Reported Crimes

ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ :
ರಾಘವೇಂದ್ರ ನಗರ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ವಾಜೀದ ತಂದೆ ಮಹೇಬೂಬಸಾಬ ಸಾ:ಸಾವಳಗಿ ಹಾ:ವ:ಸಂಗಮೇಶ್ವರ ಕಾಲೋನಿ ಕಲಬುರಗಿ ರವರು ದಿನಾಂಕ:16/03/2015 ರಂದು ರಾತ್ರಿ ಅರವಿಂದ ರವರು ಪಪ್ಪು ಇತನು ಸತೀಶ @ ಬಾಂಬೆ ಸತೀಶ ಇತನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಅವನಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಆತನ ಮನೆಗೆ ಒಯ್ದು ಬಿಡು ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ನಾನು ಸತೀಶನ ಮನೆಗೆ ಹೊಗಿದ್ದು. ಆಗ ಸತೀಶನಿಗೆ ಗಾರ್ಡ ಇರುವ ಒಬ್ಬ ಪೊಲೀಸ ಕೆಳಗಡೆ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಇದ್ದನು. ಆಗ ನಾನು ಪಪ್ಪು ಎಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿ ಅಂತಾ ಕೂಗಲು ಮನೆಯ ಮೇಲ್ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ರಾಣು ಈತನು ನನಗೆ ಮೇಲೆ ಬರಲು ತಿಳಿಸಿದನು. ನಾನು ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಲು ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಸತೀಶ@ಬಾಂಬೆ ಸತೀಶ ಇತನು ಏ ಭೋಸಡಿ ಮಗನೆ ಒಳಗಡೆ ಬಾ ಅಂತಾ ಕರೆಯಲು ನಾನು ಒಳಗಡೆ ಹೋದಾಗ ಸತೀಶ ಇತನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ  1)ದಾದು 2)ರಾಣು 3)ಶಿವಶರಣ @ ಕೆಂಚ ಶರಣು 4)ರೇವಣಸಿದ್ದ @ ಮೀಸ್ಟರ್‌ ಬಿನ್‌ 5) ಅಂಬ್ರ್ಯಾ@ಸಾಮಾನ ಅಂಬ್ರ್ಯಾ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಇದ್ದರು. ನಾನು ಕರೆಯಲು ಹೋದ ಪಪ್ಪು ಇತನು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದನು. ಸತೀಶ@ಬಾಂಬೆ ಸತೀಶ ಇತನು ನನಗೆ ನೀನು ಅರವಿಂದನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡಿ ಏಕೆ ಬಿಸನೆಸ್‌‌ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಿ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹಣದ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಅರವಿಂದನ ಸಂಗಡ ಪಾಟನರಶೀಪ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುತ್ತೇನೆ ಅಂತಾ ಅಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಭೋಸಡಿ ಮಗನೆ ನನಗೆ ಈಗ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಾ ತನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಇದ್ದ ತಲವಾರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಿನಗೆ ಇದರಿಂದ ಖಲಾಸ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಅಂತಾ ಕೈಯಿಂದ ಕಪಾಳದ ಮೇಲೆ ಬೆನ್ನಿನ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದು ಕಾಲಿನಿಂದ ಟೊಂಕದ ಮೇಲೆ ಒದ್ದಿರುತ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅಣ್ಣಾ ಬಡವನಿದ್ದೇನೆ ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ ರೂಪಾಯಿ ಇರುವದಿಲ್ಲಾ ಅಂತಾ ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಈಗ ನಿನಗೆ ಬಿಡುವದಿಲ್ಲಾ ನಿನಗೆ ಮುಗಿಸಿ ಬಿಡುತ್ತೇನೆ ಮಗನೆ ಅಂತಾ ಕೊಲೆ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ತಲವಾರದಿಂದ ನನ್ನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದನು ಆಗ ನಾನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡರು ನನ್ನ ತಲೆಯ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಲವಾರ ಹತ್ತಿ ಭಾರಿ ರಕ್ತ ಗಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆಗ ಪಪ್ಪು ಇತನು ಹೀಗೆಲ್ಲಾ ಹೊಡೆಯ ಬೇಡ ಅಣ್ಣಾ ಅಂತಾ ಬಿಡಿಸಲು ಬಂದವನಿಗೆ ಅದೆ ತಲವಾರ ಉಲ್ಟಾಮಾಡಿ ಎಡಗೈ ರಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಬೆನ್ನಿನ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದಿರುತ್ತಾನೆ. ಆಗ ಆತನ ಸಂಗಡಿಗರಾದ ದಾದು, ರಾಣು, ಶಿವಶರಣ@ಕೆಂಚಶರಣು, ರೇವಣಸಿದ್ದ @ ಮೀಸ್ಟರಬೀನ, ಸಾಮಾನ ಅಂಬ್ರ್ಯಾ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಹೀಗೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ಹಣ ಜಮಾ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಾ ಕುಮ್ಮಕ್ಕು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ರಾಘವೇಂದ್ರ ನಗರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಕಳವು ಪ್ರಕರಣಗಳು :
ಮಾಹಾಗಾಂವ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ಶಿವಪುತ್ರಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಮಾಣಿಕಪ್ಪಾ ಕೋಟರಗಿ ಸಾ; ದಸ್ತಾಪೂರ ಇವರು ದಿನಾಂಕ 16-03-2015 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 8-00 ಗಂಟೆಗೆ ಚಿನ್ನಮಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ತನ್ನ ಮೋಮ್ಮಗಳ ಜವಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿ ತಾನು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ರತ್ನಮ್ಮ ಹಾಗೂ ಹಿರಿಯ ಮಗ ಮಹೇಶ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದು, ರಾತ್ರಿ ಊಟ ಮುಗಿಸಿ ನಂತರ 11-00 ಗಂಟೆಗೆ ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲ ಚೀಲಕ್ಕ ಹಾಕಿ ಮನೆಯ ಮೇಲೆ ಇರುವ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿಕೊಂಡಿದ್ದು ದಿನಾಂಕ 17-03-2015 ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗಿನ ಜಾವ 2-30 ಗಂಟೆಗೆ ನಮ್ಮೂರಿನ ಶರಣಬಸಪ್ಪಾ ಹೋಂಪಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಶಿವಶರಣಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಹಣಮಂತರಾಯ ಯಳವಂತಗಿ ಇವರಿಬ್ಬರು ಊರಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಏಳಿರಿ ಅಂತ ಸಪ್ಪಳ ಮಾಡುತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಹಿಂದೆ ಇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಕೂಗಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಆಗಾ ನಾವು ಸಪ್ಪಳ ಕೇಳಿ ಎದ್ದು, ಕೇಳಗೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ನೋಡಿದಾಗ ಬಾಗಿಲು ತೆರದಿದ್ದು ಕಂಡುಬಂತು, ನಂತರ ಲೈಟಿನ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಓಳಗೆ ಹೋಗಿ ದೇವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಲಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಸಾಮಾನುಗಳು ಚೆಲ್ಲಾಪಿಲ್ಲಿಯಾಗಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಕಂಡುಬಂತು ,ದೇವರಮ ಜಗಲಿ ಕೆಳಗೆ ಇಟ್ಟಿರುವ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಗಲ್ಲಾ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಒಳಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದ, 54,000 ರೂಪಾಯಿಗಳು ನಗದು ಹಣ ಹಾಗು ಬಂಗಾರದ ಆಭರಣಗಳು ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟು  1,60,220 ರೂ ಕಿಮ್ಮತ್ತಿನ ನಗದು ಹಣ , ಬಂಗಾರ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಆಭಾರಣಗಳು ಕಳವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಮಾಹಾಗಾಂವ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.            
ನೆಲೋಗಿ ಠಾಣೆ : ನೆಲೋಗಿ ಕ್ರಾಸ್ ಹತ್ತಿರ ಸೊನ್ನ ಸರ್ವೇ ನಂ. 215 ರಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ವೋಡಾಪೋನ ಟಾವರ ಎಸ್.ಹೆಚ್-12008.ಇನ್ 1245802 ಇದಕ್ಕೆ ಅಳವಡಿಸಿದ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಬ್ಯಾಂಕಿನ 24 ಬ್ಯಾಟ್ರಿಗಳು ದಿನಾಂಕ:13-03-2015 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 9-00 ಗಂಟೆಯಿಂದ 9-35 ಗಂಟೆಯ ಮದ್ಯೆ ಅವದಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ಗೇಟ ಚಾವಿ ಮುರಿದು ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದ ಎನ್.ಇ.ಡಿ ಕಂಪನಿಯ 24 ಬ್ಯಾಟ್ರಿಗಳು ಅ:ಕಿ: 24,000=00 ಕಿಮ್ಮತ್ತಿನವುಗಳು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಶ್ರೀ  ಶರಣಬಸಪ್ಪ ತಂದೆ ಧೂಳಪ್ಪ ಪಾಟೀಲ ಸಾ|| ಕೆಸರಟಗಿ ರವರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ನೆಲೋಗಿ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.