Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Friday, May 2, 2014

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 02-05-2014


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ : 02-05-2014

ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 05/2014, PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
M§â C¥ÀjavÀ ©üÃPÀëÄ ªÀAiÀÄ 55 jAzÀ 60 ªÀµÀðzÀªÀ£ÀÄ ¢Ã£À zÀAiÀiÁ¼À £ÀUÀgÀzÀ ¸ÀÄvÁÛ ªÀÄÄvÀÄÛ®Ä ©üÃPÁë ¨ÉÃr ¢Ã£À zÀAiÀiÁ¼À £ÀUÀgÀ ªÀÄÄAzÉ EgÀĪÀ PÀ£ÁðlPÀ PÁ¯ÉÃd ªÀÄvÀÄÛ ¥ÉưøÀ ZËPÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É rªÉÊqÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¥Àæw ¢ªÀ¸À gÁwæ ªÀÄ®UÀÄwÛzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 01-05-2014 gÀAzÀÄ 0600 UÀAmɬÄAzÀ 0900 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è ¸ÀzÀj ©üPÀëPÀÄ ªÀÄ®VzÀÝ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠫PÁ¸À vÀAzÉ F±ÀégÀ PÀ¸À¨É ªÀAiÀÄ : 28 ªÀµÀð, eÁw : ªÀiÁAUÀgÀªÁr, ¸Á: ¢Ã£À zÀAiÀiÁ¼À £ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 04/2014, PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
ªÀÄÈvÀ £ÁUÀªÀiÁä UÀAqÀ ¢. £ÀgÀ¸À¥Áà ®AUÉÆÃn ªÀAiÀÄ: 82 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.n UÉÆAqÀ ¸Á: ¤A§ÆgÀ EªÀ½UÉ ªÀAiÀĸÁìVzÀÄÝ ªÉÄðAzÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÉÆAzÀÄ ¨ÉÃ£É §gÀÄvÁÛ EzÀÄÝ FUÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ JgÀqÀÄ ªÀµÀð¢AzÀ £ÁUÀªÀiÁä½UÉ vÀ¯É £ÉÆêÀÅ EzÀÄÝ J¯Áè PÀqÉ D¸ÀàvÉæUÀ½UÉ vÉÆÃj¸À¯ÁV ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼À vÀ¯É £ÉÆêÀÅ ¨ÉÃ£É PÀrªÉÄ DUÀ¯ÁgÀ¢AzÀ ¸ÀzÀj £ÁUÀªÀiÁä EªÀ¼ÀÄ vÀ£ÀUÉ vÀ¯É £ÉÆêÀÅ ¨ÉÃ£É ¸ÁAiÀÄĪÀªÀgÉUÉ PÀrªÉÄ DUÀĪÀÅ¢¯Áè JAzÀÄ w½zÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£À¹ì£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ 01-05-2014 gÀAzÀÄ ¤A§ÆgÀ UÁæªÀÄzÀ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÀÄ°èUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ OµÀzsÀ ¸ÉêÀ£É ªÀiÁrzÀÝjAzÀ f¯Áè ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ ©ÃzÀgÀzÀ°è zÁR°¹zÁUÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄĪÁUÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAdÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ PÉÆmÉ¥Áà UËqÀ£ÉÆÃgÀ ªÀAiÀÄ: 36 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.n UÉÆAqÀ, ¸Á: ¨É¼ÀPÉÃgÁ gÀªÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 86/2014, PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 30, 01-05-2014 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁ𢠲ªÀ±ÀgÀt¥Áà vÀAzÉ avÀA§gÀgÁªÀ ¸ÀÆgÀ½î ªÀAiÀÄ : 55 ªÀµÀð, eÁw : PÀ§â°UÀ, ¸Á : ¨Á§ÄgÁªÀ aAZÀ£À¸ÀÆgÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀw eÉÆvÉAiÀÄ°è vÀ£Àß gÀÆ«ÄUÉ ©ÃUÀ ºÁQ zÁ¯ï-«Ä¯ï JzÀÄgÀÄUÀqÉ RįÁè eÁUÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VPÉÆAqÁUÀ ªÀÄ£É ©ÃUÀ MqÉzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ 5500/- gÀÆ. £ÀUÀzÀÄ ºÁUÀÆ ¨É½î PÁ®ÄAUÀÄgÀ 5 UÁæªÀÄ C.Q. 200/- gÀÆ ºÁUÀÆ ¨É½î ZÉÊ£ï 4 vÉÆ¯É C.Q. 1600/- gÀÆ »ÃUÉ MlÄÖ 7,300/-gÀÆ £ÉÃzÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 56/2014, PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 30-04-2014 gÀAzÀÄ gÁwæ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀiÁzÀ¥Áà vÀAzÉ ²ªÁf ªÁWÉ ªÀAiÀÄ: 23 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħ, ¸Á: UÉÆÃPÀļÀ gÀªÀgÀ vÀAzÉ ²ªÁf ºÁUÀÄ Hj£À ¥ÀgÀªÉÄñÀégÀ ªÀUÉÎ, ªÀiÁ¼À¥Áà ºÀÄ®UÀÄwÛ ªÀÄƪÀgÀÄ PÀÆr ºÉÆ®¢AzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀqÉUÉ §gÀĪÁUÀ Hj£À UÉÆÃPÀļÀ WÁl¨ÉÆÃgÁ¼À gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ ªÀiÁvÀðAqÀ gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ »gÉÆà ºÉÆAqÁ ¸Éà÷èAqÀgï £ÀA. PÉJ-56/F-3774  £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ §¢¬ÄAzÀ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ vÀAzÉUÉ »A¢¤AzÀ rQÌ ªÀiÁr vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÉÄÃvÀ Nr ºÉÆÃÃVgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀjuÁªÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ vÀAzÉ ²ªÁf EªÀgÀÄ £ÀÄ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É eÉÆÃgÁV ©¢ÝzÀjAzÀ CªÀgÀ vÀ¯ÉAiÀÄ »A¨sÁUÀzÀ°è ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀzÀjAzÀ CªÀjUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è vÀAzÀÄ ªÀÄ®V¹ £ÀAvÀgÀ aQvÉì PÀÄjvÀÄ GªÀÄUÁðPÉÌ MAiÀÄÄåªÁUÀ GªÀÄUÁð ¸À«ÄÃ¥À ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ vÀAzÉ vÀ£ÀUÁzÀ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¢£ÁAPÀ 01-05-2014 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ zÀÆj£À ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 87/2014, PÀ®A 279, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 01-05-2014 gÀAzÀÄ PÉÆæÃdgï fÃ¥ï £ÀA. J¦-28/JPïì-1817 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄ¥Àà ¸Á: ¨Á宺À½î(PÉ) EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ©ÃzÀgÀzÀ £ÉúÀgÀÄ ¸ÉÖÃrAiÀÄA PÀqɬÄAzÀ £Ë¨ÁzÀ PÀqÉUÉ zÀÄqÀÄQ¤AzÀ, ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ PÁè¹PÀ zsÁ¨Á ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ gÉÆÃqÀ ¨ÉæÃPÀgÀ£À°è PÉÆæÃdgï fæUÉ M«Ää¯Éè ¨ÉæÃPÀ ºÁQzÀÝjAzÀ fæ£À »A¨sÁUÀ vÉgÉ¢zÀÝ qÉÆÃj£À ºÀwÛgÀ ¤AwzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠱ÀgÀtAiÀÄå vÀAzÉ gÁZÀAiÀÄå ¸Áé«Ä, ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, ¸Á: ¨Á宺À½î(PÉ) vÁ: ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ PɼÀUÉ ©zÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vɯÉAiÀÄ JqÀ¨sÁUÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, JqÀ ªÉƼÀPÉÊ ºÀwÛgÀ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ & ¸ÉÆAlzÀ JqÀ¨sÁUÀ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀĪÁgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 159/2014, PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 30-04-2014 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠫eÉAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÉAPÀlgÁªÀ UÀÄgÀzÁ¼É ¸Á: qÉÆÃtUÁAªÀ (JA) gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. J¦-29/¦-5769 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ OgÁzÀ PÀqɬÄAzÀ vÀ£Àß HjUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ JzÀÄj¤AzÀ  ªÉÆmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. JA.JZï-24/J¹-6359 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæ ¨sÁUÀªÀvÀ vÀAzÉ ±ÉõÉgÁªÀ ¥Ánî ¸Á: J£ÀPÉ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀUÀqÉ ºÀuÉUÉ ¥ÉmÁÖV gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ vÀAzÉ ªÉAPÀlgÁªÀ EªÀgÀ ºÀuÉUÉ ¥ÉmÁÖVgÀÄvÀÛzÉ ºÁUÀÄ DgÉÆæUÀÆ PÀÆqÀ ¥ÉmÁÖVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ OgÁzÀ(©) ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 87/2014, PÀ®A 32, 34 PÉ.E DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 01-05-2014 gÀAzÀÄ WÉÆÃqÀªÁr UÁæªÀÄzÀ°è §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÀAdÄ KPÀ®ÆgÉ gÀªÀgÀ ºÉÆÃl¯ï ºÀwÛgÀ C£À¢üPÀÈvÀªÁV PÁ¼À¸ÀAvÉAiÀÄ°è ¸ÁgÁ¬Ä ¨Ál°UÀ¼ÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉAzÀÄ f.JªÀiï. ¥ÁnÃ¯ï ¦J¸ïL ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ gÀªÀjUÉ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ WÉÆÃqÀªÁr UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV UÁæªÀÄzÀ ºÉÆgÀªÀ®AiÀÄzÀ°è fÃ¥ï ¤°è¹ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ gÉÆÃr£À ¥ÀPÀÌzÀ°èzÀÝ UËvÀªÀiï gÀªÀgÀ QgÁt CAUÀrAiÀÄ ªÀÄgÉAiÀÄ°è ¤AvÀÄ £ÉÆÃrzÁUÀ C°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1) gÀvÀߢåÀ vÀAzÉ DzÀAiÀÄðªÀiÁ£ï KPÀ®ÆgÉ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÁ, ¸Á: WÉÆÃqÀªÁr, 2) ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ ²æêÀÄAvÀgÁªÀ qsÉÆÃ¯É ªÀAiÀÄ: 23 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÁ, ¸Á: WÉÆÃqÀªÁr, 3) ¸ÀAdÄ vÀAzÉ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ KPÀ®ÆgÉ eÁw: ªÀÄgÁoÁ, ¸Á: WÉÆÃqÀªÁr EªÀgÉ®ègÀÆ ºÉÆÃl¯ï£À JzÀÄgÀÄUÀqÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É aîUÀ¼À°è & PÁl£ïUÀ¼À°è ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál°UÀ¼ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀÄ eÉÆvÉAiÀÄ°è MªÉÄä¯É ºÉÆÃl¯ï ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁrzÁUÀ ¸ÁgÁ¬Ä ªÀiÁgÀÄwÛzÀÝ DgÉÆæ £ÀA. 1 & 2 E§âgÀ£ÀÄß »rzÀÄPÉÆArzÀÄÝ DgÉÆæ £ÀA. 3 EvÀ£ÀÄ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É £ÀAvÀgÀ CªÀjUÉ ¸ÀgÁ¬Ä §UÉÎ «ZÁj¸À®Ä zÀħ®UÀÄAr UÁæªÀÄzÀ UÀAUÁ ªÉÊ£ï±Á¥ï£À ªÀiÁ°ÃPÀ£ÀÄ C£À¢üPÀÈvÀªÁV ¸ÀgÀPÁgÀzÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉ PÀ¼Àî ¸ÀAvɬÄAzÀ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÁgÁ¬Ä ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß vÀAzÀÄ PÉÆnÖzÀÄÝ ªÀÄƪÀgÀÄ ¸ÉÃj ¤UÀ¢vÀ ¨É¯ÉVAvÀ ºÉaÑ£À ¨É¯ÉUÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÉÝÃªÉ CAvÀ ºÉý vÀªÀÄä vÀ¥ÀÄà M¦àPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ, £ÀAvÀgÀ CªÀjAzÀ 1) 180 JªÀiïJ¯ï£À 245 AiÀÄÄJ¸ï «¹Ì ¸ÁgÁ¬Ä ¨Ál°UÀ¼ÀÄ C.Q 11,833/- gÀÆ, 2) 90 JªÀiïJ¯ï£À 365 AiÀÄÄJ¸ï «¹Ì ¸ÁgÁ¬Ä ¨Ál°UÀ¼ÀÄ C.Q 8573/- gÀÆ, 3) 180 JªÀiïJ¯ï£À 138 Nn «¹Ì ¸ÁgÁ¬Ä ¥ÁPÉmïUÀ¼ÀÄ C.Q 7812/- gÀÆ, 4) 90 JªÀiïJ¯ï£À 26 Njd£À¯ï ZÁAiÀiïì «¹Ì ¸ÁgÁ¬Ä ¨Ál°UÀ¼ÀÄ C.Q 627/- gÀÆ, 5) 180 JªÀiïJ¯ï£À 13 JªÀiï¹ «¹Ì ¸ÁgÁ¬Ä ¨Ál°UÀ¼ÀÄ C.Q 1503/- gÀÆ, 6) 180 JªÀiïJ¯ï£À 25 gÁAiÀÄ¯ï ¸ÁÖöåUï «¹Ì ¸ÁgÁ¬Ä ¨Ál°UÀ¼ÀÄ C.Q 3760/- gÀÆ, 7) 180 JªÀiïJ¯ï£À 16 L© «¹Ì ¸ÁgÁ¬Ä ¨Ál°UÀ¼ÀÄ C.Q 1850/- gÀÆ, 8) 330 JªÀiïJ¯ï£À 48 PÉJ¥sï ¸ÁÖçAUï ©gï ¨Ál°UÀ¼ÀÄ C.Q 2640/- gÀÆ, 9) 650 JªÀiïJ¯ï£À 84 PÉJ¥sï ©Ãgï ¨Ál°UÀ¼ÀÄ C.Q 8400/- gÀÆ »ÃUÉ J¯Áè MlÄÖ CAzÁdÄ 46,998/- gÀÆ UÀ¼ÀÄ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀÅzÀÄ ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.Raichur District Reported Crimes


                                 
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ  ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
         ¢£ÁAPÀ: 01-05-2014 gÀAzÀÄ 13-10 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÀÄ®âUÁð-°AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀ gÉÆÃqï UÉÆî¥À°è ©æqïÓ£À ªÁ°ÌÃQ ªÀÄoÀzÀ ºÀwÛgÀ ªÀÄÈvÀgÁzÀ 1] gÁdÄ vÀAzÉ ®PÀëöät ¸Á ¥ÀªÁgÀ 37 ªÀµÀð, »AzÀÆ PÀëwæÃAiÀÄ, G: ¸ÀAVÃvÁ ²PÀëPÀgÀÄ, ¸Á: E®PÀ¯ï.2] ®PÀëöät vÀAzÉ vÀÄPÁgÁªÀiï PÉAzÉƽî 32 ªÀµÀð, eÁ; ¸ÀÄPÀ¼À¸Á½, G: £ÉÃPÁjPÉ & PÁgï ZÁ®PÀ, ¸Á: PË®¥ÉÃmÉ, E®PÀ¯ï3] ºÀĸÉÃ£ï ¨ÁµÁ vÀAzÉ PÀªÀÄ¯ï ¸ÁºÉÃ¨ï £ÁUÀ£ÀÆgÀÄ, 44 ªÀµÀð, ªÀÄĹèA, G: ¸ÀAVÃvÀ ²PÀëPÀgÀÄ, ¸Á: E®PÀ¯ï. ºÁUÀÆ UÁAiÀiÁ¼ÀÄUÀ¼ÁzÀ 1] dUÀ£ÁßxÀ vÀAzÉ vÀÄPÀgÁªÀiï PÉAzÉƽî,2] ¸ËgÀªï vÀAzÉ °AUÀ¥Àà 15 ªÀµÀð, E§âgÀÆ ¸Á: E®PÀ¯ï gÀªÀgÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ ©½ §tÚzÀ PÁgï £ÀA: PÉJ-49/JA-832 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÉ®¸ÀzÀ ¤«ÄvÀå E®PÀ®è¢AzÀ UÀÄ®âUÁðPÉÌ ºÉÆgÀnzÀÄÝ, UÉÆî¥À°è ©æÃeïØ£À ªÁ°äÃQ ªÀÄoÀzÀ ºÀwÛgÀ ¯Áj £ÀA: PÉJ-32/5297 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ PÁgÀÄ ¯Áj CrAiÀÄ°è ¹PÀÄÌ, PÁj£À°èzÀÝ ªÀÄÈvÀ 01 £ÉÃAiÀĪÀ¤UÉ ºÀuÉAiÀÄ ªÀÄÄAzɯÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV JqÀUÉÊ ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÁ®Ä ªÀÄÄj¢gÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄÈvÀ 02 £ÉÃAiÀĪÀ¤UÉ §® ºÀuÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁV JqÀUÀtÂÚ£À ºÀÄ©â£À ªÉÄïÉ, §® PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ¨sÁj M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ, ªÀÄÈvÀ 03 £ÉÃAiÀĪÀjUÉ §® Q«AiÀÄ°è gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁV gÀPÀÛ ¸ÉÆÃgÀÄwÛzÀÄÝ, JqÀUÁ®Ä ¥ÀÆwð ªÀÄÄjzÀÄ J®Ä§Ä ºÉÆgÀUÀqÉ §AzÀÄ ¨sÁj PÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÀÆ UÁAiÀiÁ¼ÀÄUÀ¼ÁzÀ dUÀ£ÁßxÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ËgÀªï EªÀjUÉ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj ¯Áj ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ UÉÆwÛgÀĪÀ¢®è ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ¤°è¹ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 80/2014 PÀ®A. 279.337,338,304 (J) L¦¹ ºÁUÀÆ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ.CrAiÀÄ°  ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EzÉ.

¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
          ದಿನಾಂಕ: 01-05-2014 ರಂದು 7-15 ಪಿ.ಎಮ್  ಸಮಯದಲ್ಲಿ  ಸಿಂಧನೂರು ಬಪ್ಪೂರ್ ರಸ್ತೆಯ ಈದ್ಗಾ  ಹತ್ತಿರ  ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ 1) ಬಷೀರ್ ಅಹ್ಮದ್ ತಂದೆ ಬಾಷುಮೀಯಾ, 45 ವರ್ಷ, ಮುಸ್ಲಿಂ, ಕಾರ್ಪೆಂಟರ್ ಸಾ: ಗಂಗಾ ನಗರ ಸಿಂಧನೂರು 2)ವೆಂಕೋಬಾ ವಡ್ಡರ್ , 30 ವರ್ಷ, ಮೇಸನ್ ಕೆಲಸ ಸಾ: ಇಂದಿರಾ ನಗರ ಸಿಂಧನೂರು EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ    ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾಗ ¦.J¸ï.L. ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÉ ªÀÄvÀÄÛ  ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರೊಂದಿಗೆ ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಆರೋಪಿ 02 ಮಟ್ಕಾ ನಂಬರ್ ಬರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದವನು ಓಡಿ ಹೋಗಿದ್ದುಆರೋಪಿ 01  ಮಟ್ಕಾ ನಂಬರ್ ಬರೆಯಿಸುತ್ತಿದ್ದವನು ಸಿಕ್ಕಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದು , ಹಿಡಿದು ಅವನಿಂದ ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟದ ನಗದು ಹಣ ರೂ.200/- , ಮಟಕಾ ಚಾರ್ಟ್ & ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಅ.ಕಿ.ರೂ. 500/- ನೇದ್ದವುಗಳನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಇದ್ದ ದಾಳಿ ಪಂಚನಾಮೆ , ಮುದ್ದೇಮಾಲು ಮತ್ತು ಆರೋಪಿ 01 ನೇದ್ದವನನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಆರೋಪಿತನ ವಿರುದ್ದ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ ಠಾಣಾ ಗುನ್ನೆ ನಂ.112/2014 , ಕಲಂ.78(3) .ಪೊ ಕಾಯ್ದೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.

              ದಿ.01-05-2014 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 5-30 ಗಂಟೆಗೆ ಮುರ್ಕಿಗುಡ್ಡ ತಾಂಡದ ರೆಡ್ಡಪ್ಪನ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ 1] ಅಮರೇಶ ತಂದೆ ಆದೇಪ್ಪ ಪವಾರ 23 ವರ್ಷ  ಜಾತಿ:ಲಮಾಣಿ  :ಒಕ್ಕಲುತನ ಸಾ: ಮಿರ್ಕಿಗುಡ್ಡ ತಾಂಡ    2] ಪರಮೇಶ ತಂದೆ ಆದೇಪ್ಪ ಪವಾರ 26 ವರ್ಷ ಜಾತಿ:ಲಮಾಣಿ  :ಒಕ್ಕಲುತನ ಸಾ: ಮಿರ್ಕಿಗುಡ್ಡ ತಾಂಡ    3] ಪೊಮಣ್ಣ ತಂದೆ ಶೆಟ್ಟಪ್ಪ ಜಾತಿ:ಲಮಾಣಿ   ಸಾ: ಮಿರ್ಕಿಗುಡ್ಡ ತಾಂಡ ಹಾಗೂ ಇನ್ನೂ ಇತರರು  EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ದುಂಡಾಗಿ ಕುಳಿತು ಹಣವನ್ನು ಪಣಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟು ಅಂದರ ಬಹಾರ ಇಸ್ಪೇಟ ಜೂಜಾಟವಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಪಿ.ಎಸ್.ಐ.ರವರು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರ ಸಹಾಯದೊಂದಿಗೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಆರೋಪಿತರ ಪೈಕಿ ಎ1 ಸಿಕ್ಕಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಎ2 ಮತ್ತು ಇತರರು ಓಡಿ ಹೋಗಿದ್ದು ಸಿಕ್ಕಿ ಬಿದ್ದವನನ್ನು ಹಿಡಿದು ಅವರ ವಶದಿಂದ ಇಸ್ಪೇಟ್ ಜೂಜಾಟದ ಹಣ ರೂ.660=00, 52 ಇಸ್ಪೇಟ ಎಲೆಗಳು, ಒಂದು ಹಳೆಯ ಬರಕಾ , 7 ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಗಳನ್ನು ಜಪ್ತಿಮಾಡಿಕೊಂಡು ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ದಾಳಿ ಪಂಚನಾಮೆ DzsÁgÀzÀ ಮೇಲಿಂದ ಸಿರವಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ , UÀÄ£Éß £ÀA: 116/2014 ಕಲಂ: 87 .ಪೋ.ಕಾಯ್ದೆ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
              ಪಿರ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಾರೆಡ್ಡಿ ತಂದೆ ಗಿರಿಜಾಪತಿ :55 ವರ್ಷ ಜಾ:ಕುರುಬರ್ , :ಒಕ್ಕಲುತನ , ಸಾ:ಮೀರಾಪೂರು ತಾ:ಜಿ:ರಾಯಚೂರು FvÀ£À ಅಣ್ಣ ಜಡಿಯಪ್ಪ ಈತನ ಮಗಳಾದ ಸುಮಂಗಲಾ ಈಕೆಯು ತನ್ನ ಗಂಡನನ್ನು ಬಿಟ್ಟ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ 1] ದೇವರಾಜ ತಂದೆ ಜಡಿಯಪ್ಪ :26 ವರ್ಷ :ಆಟೋ ಚಾಲಕ, 2] ಹುಲಿಗೆಪ್ಪ ತಂದೆ ಜಡಿಯಪ್ಪ :35 ವರ್ಷ :ಒಕ್ಕಲುತನ ಸಾ:ಮೀರಾಪೂರುEªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ  ದಿನಾಂಕ:02.05.2014 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6.00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರನು ತಮ್ಮೂರಿನ ಸರಕಾರಿ ಶಾಲೆಯ ಮುಂದಿನ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿತ್ತಿರುವಾಗ್ಗೆ CªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ  ಆತನನ್ನು ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದಾಡಿ ಕೈಯಿಂದ ಹೊಡೆಬಡೆ ಮಾಡಿ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ  UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA:131/2014 PÀ®A:341, 323,504, 506 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂrgÀÄvÁÛgÉ.

¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÁ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¤Ãw ¸ÀA»vÉ G®èAWÀ£É ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:- 
          - E¯Áè -


¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-     
                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 02.05.2014 gÀAzÀÄ 22 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 5900/-gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.


¥Éǰøï oÁuÉ ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ UÀÄ£Éß  £ÀA§gÀ 71/2014 PÀ®0 279 337 338 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 LJA« AiÀiÁåPïÖ
ದಿನಾಂಕ 01-05-2014 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 5-00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರು ಫಿರ್ಯಾದಿ ರವರು 20 ಜನ ಕೂಲಿಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಗುಡದಳ್ಳಿ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಕೋಳಿ ಫಾರ್ಮಗೆ ಕೂಲಿಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಟಾಟಾ ಎಸಿಇ ವಾಹನ ನಂ. ಕೆಎ-37/9660 ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ಹೊರಟಿದ್ದು, ಟಾಟಾ ಎಸಿಇ ವಾಹನ ಚಾಲಕ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಈತನು ವಾಹನವನ್ನು ಕುಷ್ಟಗಿ-ಹೊಸಪೇಟ ಎನ್.ಹೆಚ್-13 ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಹೊರಟು ದನಕನದೊಡ್ಡಿ ಕ್ರಾಸ್ ಹತ್ತಿರ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದ್ದ ರೋಡ್ ಬ್ರೇಕರ್‌ನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹತ್ತಿಸಿ ಇಳಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಅಂದರೆ ಕುಷ್ಟಗಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಲಾರಿ ಚಾಲಕನು ತನ್ನ ಲಾರಿಯನ್ನು ಅತಿವೇಗ ಹಾಗೂ ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಟಾಟಾ ಎಸಿಇ ವಾಹನಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿನ ಬಲಗಡೆ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಟಕ್ಕರ್ ಕೊಟ್ಟು ಅಪಘಾತಪಡಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಟಾಟಾ ಎಸಿಇ ವಾಹನವು ನಿಯಂತ್ರಣ ತಪ್ಪಿ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಎಡಮಗ್ಗುಲಾಗಿ ಪಲ್ಟಿಯಾಗಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ವಾಹನದಲ್ಲಿದ್ದ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಸೇರಿ 20 ಜನರಿಗೆ ಸಾದಾ ಹಾಗೂ ಭಾರಿ ಸ್ವರೂಪದ ಗಾಯಪೆಟ್ಟುಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅಪಘಾತವಾದ ನಂತರ ಟಕ್ಕರ್ ಕೊಟ್ಟ ಲಾರಿ ಚಾಲಕನು ತನ್ನ ಲಾರಿಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸದೇ ಹಾಗೆಯೇ ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಸಾರಾಂಶ ಇರುತ್ತದೆ.
vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¥Éǰøï oÁuÉ  UÀÄ£Éß £ÀA. 41/2014 PÀ®A 78(3) PÀ£ÁðlPÀ ¥Éǰøï PÁAiÉÄÝ
¢£ÁAPÀ 01-05-2014 gÀAzÀÄ ªÉÄ: ¦.J¸ï.L. ¸ÁºÉçgÀÄ ºÁUÀÆ oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ RavÀ ¨Áwä EzÀÝ ªÉÄÃgÉUÉ vÁªÀgÀUÉÃgÁzÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄmÁÌ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ ªÉÄîÌAqÀ DgÉÆæ ¸ÀA. 1 gÀªÀgÀ£ÀÄß ¸ÀAeÉ 7-15 UÀAmÉUÉ zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀ¤AzÀ MAzÀÄ ªÀÄmÁÌ aÃn, MAzÀÄ ¨Á¯ï¥É£ï ºÁUÀÆ ªÀÄmÁÌ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ.  645-00 £ÉÃzÀݪÀÅUÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀ£ÉÆA¢UÉ «ªÀgÀªÁzÀ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ gÁwæ 8-30 UÀAmÉUÉ §AzÀÄ DgÉÆævÀ£À ªÉÄÃ¯É ºÁUÀÆ ªÀÄmÁÌ £ÀA§gï §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÀÝ DgÉÆæ ¸ÀA. 2 gÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀÆPÀÛ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä ¸ÀÆa¹ ªÀgÀ¢ ¤ÃrzÀÝgÀ ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ


GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

ಆಕಸ್ಮಿಕ ಬೆಂಕಿ ಪ್ರಕರಣ:
ಶಹಾಬಾದ ನಗರ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ : ದಿನಾಂಕ: 01.05.2014 ರಂದು ಶ್ರೀ ಅಪ್ಪಾಸಾಬ ತಂದೆ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಹುಗ್ಗಿ ಸಾ: ಹಳೆ ಶಹಾಬಾದ ಇವರು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ದಿನಾಂಕ 30.04.14 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 9.30 ಪಿ.ಎಮ್.ಕ್ಕೆ ನಾನು ಅಡತಿ ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು. ದಿ:01.05.2014 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8.30 ಎ.ಎಮ್.ಸುಮಾರಿಗೆ ನನ್ನ ಅಡತಿಗೆ ಬೆಂಕಿಹತ್ತಿ ಕಡಲೆತೊಗರಿಯಚೀಲಗಳು & ಖಾಲಿ ಚೀಲಗಳು ಸುಟ್ಟಿದ್ದು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಚಿತ್ತಾಪೂರ ಅಗ್ನಿ ಶಾಮಕ ದಳಕ್ಕೆ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಸಿ.  ಬೆಂಕಿ ಹತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ಅಡತಿಯಲ್ಲಿದ್ದ 3000/- ಬೆಲೆಯ ಖಾಲಿ ಚೀಲಗಳು,  2) ಕಡಲಕೆ ಕಾಳು ತುಂಬಿದ್ದ  20 ಚೀಲಗಳು, 3) ತೊಗರೆ ತುಂಬಿದ ಚೀಲಗಳು ಹಾಗು ಅಡಿಯಲ್ಲಿದ್ದ 2008 ರಿಂದ 2013 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅಡತಿಯ & ನನ್ನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಅಣವೀಭದ್ರೇಶ್ವರ ದಾಲಮಿಲ್ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವನಾಥ ದಾಲ ಮಿಲ್ ದಾಖಲಾತಿಗಳು ಸುಟ್ಟಿದ್ದು.  ಒಟ್ಟು ಅ.ಕಿ. 3,90,000/-ರೂ ಸುಟ್ಟು ಲುಕ್ಸಾನ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಶಹಾಬಾದ ನಗರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:

ಮಹಾಗಾಂವ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ಅನೀಲಕುಮಾರ ತಂದೆ ಮಹಾರುದ್ರಪ್ಪ ನಿಗ್ಗಡುಗಿ ಸಾ|| ಭೀಮನಾಳ ರವರು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ದಿನಾಂಕ 01-05-2014 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 06-00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಸೋದರ ಮಾವ ಹಣಮಂತರಾಯ ತಂದೆ ಶಿವಶರಣಪ್ಪ ಬಿರಾದಾರ ಮತ್ತು ಮೌನೇಶ್ವರ ತಂದೆ ಅಣ್ಣೇಪ್ಪ ಚೆಂದಿ ಇವರಿಬ್ಬರಿಗೆ ನಾವದಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತೀರ ಅಪಘಾತವಾಗಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದ ಮೇರೆಗೆ ನಾವದಗಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಲಾಗಿ ಹಣಮಂತರಾಯ ಬಿರಾದಾರರಿಗೆ ತಲೆಗೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿ, ಮೂಗಿನಿಂದ ಮತ್ತು ಬಲಕಿವಿಯಿಂದ ರಕ್ತ ಸೋರಿ ಮೃತ ಪಟ್ಟಿದ್ದು , ಮೌನೇಶ್ವರ ಚೆಂದಿ ಈತನಿಗೆ ತಲೆಗೆ ರಕ್ತಗಾಯ ಮತ್ತು ಭಾರಿ ಗುಪ್ತ ಗಾಯವಾಗಿ ಎಡ ಕಿವಿಯಿಂದ ರಕ್ತ ಸೋರಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮೃತ ಪಟ್ಟಿದ್ದು , ಲ್ಲಿದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ವಿಚಾರಿಸಲಾಗಿ ಮೌನೇಶ್ವರನು ಹಿರೋ ಮೇಲೆ ಹಣಮಂತರಾಯನಿಗೆ ಹಿಂದೆ ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಕಡೆಯಿಂದ ಕಮಲಾಪೂರ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಹುಮ್ನಾಬಾದ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಟವೇರಾ ನಂ: ಕೆಎ-25-ಎನ್-5919 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕನು ಅತಿ ವೇಗ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಕಾಳಿಜಿತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಾ ಬಂದು ಮೌನೇಶ್ವರ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಮೊ.ಸೈ,ಗೆ ಅಪಘಾತಪಡಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಮೌನೇಶ್ವರ ಮತ್ತು ಹಣಮಂತರಾಯ ಇಬ್ಬರೂ ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೆ ಸತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದು. ಅಪಘಾತಪಡಿಸಿದ ನಂತರ ತವೇರಾ ಚಾಲಕ ಗಾಡಿ ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದು. ಟವೇರಾ ಕಾರ್ ಕೆಎ-25-ಎನ್-5919 ಚಾಲಕನ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಮಹಾಗಾಂವ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.