Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Saturday, March 12, 2016

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 12-03-2016¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 12-03-2016

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 07/2016, PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¦üAiÀiÁ𢠸ÀgÉÆÃf¤ UÀAqÀ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà UÀAUÀ²æà ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: UÀqÀªÀAw gÀªÀgÀ UÀAqÀ£ÁzÀ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà EªÀgÀ ºÉ¸Àj£À°è UÁæªÀÄzÀ ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA. 92 £ÉÃzÀÝgÀ°è 3 JPÀgÉ d«ÄãÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ F d«Ää£À°è ªÀiÁtÂPÀ¥Áà EªÀgÀÄ MPÀÌ®ÄvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ EgÀÄvÁÛgÉ, FUÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2-3 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ¸ÀjAiÀiÁV ªÀļÉAiÀiÁUÀzÉ EgÀĪÀÅzÀjAzÀ ºÉÆ®zÀ°è ¨É¼É ¨É¼É¢gÀĪÀÅ¢®è EzÀjAzÁV ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ£ÀÄ J¸ï©L ¨ÁåAPÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ±ÁSÉAiÀÄ°è 1 ®PÀë 30 ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬Ä ºÁUÀÄ ¦PɦJ¸ï ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ±ÁSÉAiÀÄ°è 58 ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬Ä ºÁUÀÄ PÉf© ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ±ÁSÉAiÀÄ°è 1 ®PÀë gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ ¸Á® ¥ÀqÉ¢zÀÄÝ »ÃUÉ MlÄÖ 2 ®PÀë 88 ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À ¸Á®ªÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, F ªÀµÀðªÀÅ ¸ÀºÀ ªÀļÉAiÀiÁUÀzÉ EgÀĪÀÅzÀjAzÀ ºÉÆ®zÀ°è ¨É¼É ¨É¼É¢gÀĪÀÅ¢®è DzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ£ÀÄ ¸Á® ºÉÃUÉ wÃj¸ÀĪÀÅzÀÄ CAvÀ ¸ÀzÁ aAvÉAiÀÄ°è EgÀÄwÛzÀÝgÀÄ & ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ£ÀÄ ºÉÆ®zÀ°ègÀĪÀ PÀgÉAmï PÉÆÃuÉAiÀÄ°è ªÀÄ®UÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ »ÃVgÀĪÀ°è ¢£ÁAPÀ 10-03-2016 gÀAzÀÄ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà FvÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è Hl ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃUÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ ºÉý ºÉÆÃV ºÉÆ®zÀ°ègÀĪÀ ¥Àwæ VqÀzÀ mÉÆAUÉUÉ ºÀUÀ΢AzÀ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà vÀAzÉ gÁduÁÚ UÀAUÀ²æà ªÀAiÀÄ: 54 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: UÀqÀªÀAw ¸Á®zÀ ¨ÁzsɬÄAzÀ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, CªÀgÀ ¸Á«£À°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ®Æ AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ C£ÀĪÀiÁ£À EgÀĪÀÅ¢®è CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 31/2016, PÀ®A 498(J), 304(©) eÉÆvÉ 34 L¦¹ ºÁUÀÆ 3 & 4 r¦ PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 10-05-2015 gÀAzÀÄ CµÀÄÖgÀ UÁæªÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠧¸ÀªÀÄä UÀAqÀ £ÁUÀ±ÉnÖ ªÁ¯ÉãÉÆÃgï ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: CµÀÆÖgï, vÁ ªÀÄvÀÄÛ f: ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß »jAiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ®Qëöäà EªÀ¼À ªÀÄzÀĪÉAiÀÄÄ ªÀÄAUÀ®V UÁæªÀÄzÀ CuÉ¥Áà ºÁ®ºÀ½î EªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ©üêÀıÉnÖ JA§ÄªÀªÀ£ÉÆA¢UÉ ¸ÀA¥ÀæzÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÁgÀ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è ªÀgÀzÀPÀëtÂAiÀiÁV 3 ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä £ÀUÀzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 2 vÉÆ¯É §AUÁgÀ PÉÆnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀ £ÀAvÀgÀ 2-3 wAUÀ¼À PÁ® ªÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ C½AiÀÄ E§âgÀÄ M¼ÉîAiÀÄ jÃwAiÀÄ°è ¸ÀA¸ÁgÀ ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ, ªÀÄUÀ¼ÀÄ FUÁ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 4 wAUÀ¼À UÀ©üÃðtÂAiÀiÁVgÀÄvÁÛ¼É, ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 5-6 wAUÀ¼À »AzÉ ®Qëöäà EªÀ¼ÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÁUÀ DvÀ£À UÀAqÀ£ÁzÀÀ ©üêÀıÉnÖ, CvÉÛAiÀiÁzÀ PÀ¯ÁªÀw ºÁUÀÆ ªÉÄÊzÀÄ£À£ÁzÀ ²ªÀPÁAvÀ EªÀgÀÄ ¥ÀzÉà ¥ÀzÉà ¤£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ E£ÀÆß MAzÀÄ ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä ªÀgÀzÀPÀëuÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á E¯ÁèªÁzÀgÉà ¤£ÀUÉ F ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è eÁUÉ E¯Áè CAvÁ DUÁUÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀªÁV »A¸É ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ §UÉÎ w½¹zÀÄÝ EzÉ, ®Qëöäà EªÀ¼ÀÄ UÀ¨sÀðªÀwAiÀiÁVzÀÄÝ CªÀ½UÉ CªÀ¼À UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ CvÉÛ ºÁUÀÆ ªÉÄÊzÀÄ£À EªÀgÀÄ vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ªÀgÀzÀQëuÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÁ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀªÁV QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ ºÉýzÁUÀ ¤£Àß UÀAqÀ¤UÉ F ªÀÄÄAzÉ PÀÄ¥Àà¸À PÁAiÀÄðPÀæªÀÄPÉÌ §AzÁUÀ CªÀgÀÄ PÉýgÀĪÀ MAzÀÄ ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä ªÀÄvÀÄÛ E£ÀÆß JgÀqÀÄ vÉÆ¯É §AUÁgÀ PÉÆqÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ ªÀÄvÀÄÛ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀĪÀjUÉ ºÉýzÀÄÝ EzÉ, »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 10-03-2016 gÀAzÀÄ C½AiÀÄ£ÁzÀ ©üêÀıÉnÖ EvÀ£ÀÄ PàgÉ ªÀiÁr w½¹zÉ£ÉazÀÝgÉ ¤ªÀÄä ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ®Qëöäà EªÀ¼ÀÄ ¸ÀwÛgÀÄvÁÛ¼É CAvÁ w½¹zÁUÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ UÀAqÀ£ÁzÀ £ÁUÀ±ÉnÖ ªÀÄvÀÄÛ PÀıÁ® ¥ÉưøÀ, gÁdÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ £ÁVîVzÉÝ ºÁUÀÆ CPÀ̼ÁzÀ ±ÀAPÀÄvÀ¯Á UÀAqÀ «ÃgÀ±ÉnÖ, ¨sÁªÀ£ÁzÀ «ÃgÀ±ÉnÖ vÀAzÉ ²ªÀgÁAiÀÄ ¨ÉîÆgÉ ºÁUÀÆ ¸ÀA§A¢üPÀgÁzÀ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀæ¥Áà, PÀıÁ® vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà J®ègÀÆ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ ªÀÄAUÀ®V UÁæªÀÄPÉÌ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä ®Qëöäà EªÀ¼ÀÄ ¸ÀwÛzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, CªÀ¼À ±ÀªÀªÀ£ÀÄß £ÉÆÃqÀ®Ä ªÀÄUÀ¼À ªÀÄÆV¤AzÀ ºÁUÀÆ ¨Á¬ÄAzÀ ©½ zÀæªÀ ¸ÉÆgÀÄwÛzÀÄÝ ºÁUÀÆ §® ªÉÄ®Q£À ªÉÄÃ¯É ºÁUÀÆ ¨É¤ß£À ªÉÄÃ¯É PÀAzÀÄUÀnÖzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ PÀAqÀÄ §A¢gÀÄvÀÛªÉ ªÀÄvÀÄÛ JzÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ PÀAqÀÄ §A¢gÀÄvÀÛzÉ ºÁUÀÆ PÀÄwÛUÉAiÀÄ ¸ÀÄvÁÛ®Æ ºÀUÀÎ ©VzÀ UÁAiÀÄzÀ UÀÄgÀÄvÀÄ EzÀÄÝ, ®Qëöäà EªÀ½UÉ DgÉÆævÀgÁzÀ CvÉÛ PÀ¯ÁªÀw, UÀAqÀ£ÁzÀ ©üêÀıÉnÖ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄÊzÀÄ£À£ÁzÀ ²ªÀPÁAvÀ EªÀgɯÁègÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ DAiÀÄÄzsÀ¢AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÀÄwÛUÉAiÀÄ£ÀÄß AiÀiÁªÀÅzÉÆà ºÀUÀ΢AzÀ ©VzÀÄÝ, ªÀgÀzÀPÀëuÉ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ PÉÆ¯É ªÀiÁrzÀÄÝ PÀAqÀÄ §A¢gÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 59/2016, PÀ®A 328, 420 L¦¹ eÉÆvÉ 78(3) PÉ.¦ PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 11-03-2016 gÀAzÀÄ ©ÃzÀgÀ UÀuÉñÀ ªÉÄÊzÁ£À ºÀwÛgÀ E§âgÀÄ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁqÀÄvÁÛ ªÀÄmÁÌ aÃn §gÉzÀÄ PÉÆqÀÄwÛzÁÝgÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ ªÀiÁgÀPÀªÁUÀĪÀAvÀºÀ £À±É §j¸ÀĪÀ ªÀiÁvÉæ ªÀÄvÀÄÛ OµÀ¢üAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁr ªÉÆøÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ ¨ÁA¨É ªÀÄmÁÌ JA§ £À¹Ã©£À ªÀÄmÁÌ aÃn §gÉzÀÄPÉÆqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ ¸ÀAvÉÆõÀ J¯ï.n ¦.J¸ï.L (PÁ.¸ÀÄ) £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ oÁuÉ, ©ÃzÀgÀ gÀªÀjUÉ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É ©ÃzÀgÀ UÀuÉñÀ ªÉÄÊzÁ£À ºÀwÛgÀ ¸Àé®à CAvÀgÀzÀ°è ªÀÄgÉAiÀiÁV ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV E§âgÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ZÀPÀæ¥Át vÀAzÉ ¨sÀĪÀÄAiÀiÁå UÀAUÀégï ªÀAiÀÄ: 75 ªÀµÀð, eÁw: PÉƪÀÄn, ¸Á: «zÁå£ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ, 2) ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ «oÀ® ªÀiÁ¼ÀUÉ ªÀAiÀÄ: 41 ªÀµÀð, eÁw: zÀ°vÀ, ¸Á: C°AiÀiÁ¨ÁzÀ, vÁ: ©ÃzÀgÀ EªÀj§âgÀÄ UÀuÉñÀ ªÉÄÊzÁ£À ªÉÄãÀ UÉÃmï ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¤AvÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ¨ÁA¨É ªÀÄmÁÌ £À¹Ã©£À dÆeÁl 01 gÀÆ. UÉ 08 CAvÀ®Æ ªÀÄvÀÄÛ 10 gÀÆ. UÉ 80 gÀÆ. CAvÁ ºÉüÀÄvÁÛ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ zÀÄqÀÄØ ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀÄîvÁÛ CªÀjUÉ ªÀÄmÁÌ aÃn §gÉzÀÄPÉÆqÀÄvÁÛ, ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁr CªÀjAzÀ ºÀt ®¥ÀmÁ¬Ä¸ÀÄwÛzÀÄÝzÀÝ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ ªÀiÁgÀPÀªÁUÀĪÀAvÀºÀ £À±É §j¸ÀĪÀ ªÀiÁvÉæ ªÀÄvÀÄÛ OµÀ¢üAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁr ªÉÆøÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr RavÀ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ MªÉÄäÃ¯É CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr CªÀj§âjUÉ »rzÀÄPÉÆAqÁUÀ ºÀt PÉÆlÄÖ ªÀÄmÁÌ aÃn ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀÄ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ºÀwÛgÀ EzÀÝ MAzÀÄ PÉÊaî ¥Àjò°¹ £ÉÆÃqÀ¯ÁV CzÀgÀ°è PÉÆgÉPïì ¹gÀ¥ï 100 JªÀiï.J¯ï £À 5 ¨Ál®UÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ CªÀgÀ CAUÀ gÀhÄrÛ ªÀiÁqÀ¯ÁV CªÀjAzÀ MlÄÖ 1580/- gÀÆ. £ÀUÀzÀÄ ºÀt EzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ 6 ªÀÄmÁÌ aÃn ºÁUÀÆ MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ï ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ £ÉÆÃQAiÀiÁ ªÉƨÉʯï (C.Q 1000/- gÀÆ) zÉÆgÉvÀªÀÅ, ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ J®èªÀ£Àäß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 31/2016, PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 10-03-2016 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ C¤Ã® vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd rqÀV ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: d»ÃgÁ¨ÁzÀ (n.J¸ï) gÀªÀgÀ ¸ÀA§A¢üPÀgÁzÀ §¸ÀégÁd eÁAvÉ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄÄ ªÀÄ£Àß½î PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ gÉÆÃrUÉ ¹AzÉÆî PÀ¯Áåt ªÀÄAl¥À »AzÀÄUÀqÉ PÉÆAqÁ ¯Éà Omï ©ÃzÀgÀzÀ°è EzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ d»ÃgÁ¨Á¢AzÀ ©ÃzÀgÀPÉÌ ¸ÀA§A¢üPÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ gÁwæ CªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÁ¸ÀªÁVzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ 11-03-2016 gÀAzÀÄ 0500 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ªÀÄ®VPÉÆAqÀ PÉÆÃuɬÄAzÀ ªÀÄÆvÀæ «¸Àdð£É PÀÄjvÀÄ ºÉÆgÀUÉ §AzÁUÀ AiÀiÁgÉÆà M§â C¥ÀjavÀ PÀ¼Àî ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ®VPÉÆAqÀ PÉÆÃuÉAiÀÄ ¨ÁV®Ä vÉUÉzÀÄ M¼ÀUÉ ºÉÆÃV ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¥ÁåAn£À eÉé£À°ègÀĪÀ ºÀtzÀ ¥ÁåPÉmï£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ §gÀÄwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ªÀÄÆvÀæ «¸Àdð£É ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ CªÀ¤UÉ £ÉÆÃr AiÀiÁgÉÆà CAvÀ PÀÆVzÁUÀ ªÀģɬÄAzÀ ¸ÀA§A¢üPÀgÁzÀ §¸ÀégÁd ¸ÀºÀ ºÉÆgÀUÉ §AzÀÄ CªÀ£À£ÀÄß £ÉÆÃr ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ §¸ÀégÁd E§âgÀÄ CªÀ£ÀÄ NqÀÄwÛzÁÝUÀ CªÀ¤UÉ ¨É£ÀÄß ºÀwÛzÁUÀ ¸Àé®à zÀÆgÀzÀ°è CªÀ£À ±Àlð£À fé¤AzÀ MAzÀÄ PÁqÀð PɼÀUÉ ©¢ÝgÀÄvÀÛzÉ, DzÀgÀÄ PÀÆqÀ CªÀ£ÀÄ ¹UÀzÀAvÉ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, CªÀ£À PÁqÀð£ÀÄß £ÉÆÃqÀ¯ÁV PÁqÀð ªÉÄÃ¯É CªÀ£À ¨sÁªÀ avÀæ ªÀÄvÀÄÛ EAVèõÀzÀ°è §gÉzÀ vÉ®AUÁuÁ ©.¹ ¸ÀAPÉëªÀiÁ ¸À«Äw JªÀiï.C¤®PÀĪÀiÁgÀ ªÀÄ£É £ÀA. 1-52(8) ¸Élgï(JªÀiï) d»gÁ¨ÁzÀ(r) ªÉÄzÀPï ªÉÆèÉÊ¯ï £ÀA. 9505652669 ªÁå°qï C¥ï lÄ 2014-15   CAvÀ §gÉ¢zÀÄÝ EvÀÄÛ, CzÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV vÀ£Àß ±Àlð ªÀÄvÀÄÛ ¥ÁåAl ZÉPï ªÀiÁr £ÉÆÃrzÁUÀ ¥ÁåAn£À »A¢£À fé£À°èzÀÝ ¥ÁåPÉmï EgÀ°¯Áè, ¸ÀzÀj ¥ÁåPÉmïzÀ°è MlÄÖ 12,000/- gÀÆ. UÀ½zÀݪÀÅ, £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ §¸ÀégÁd E§âgÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ CªÀįÁ¥ÀÆgÀ, aÃmÁÖ UÁæªÀÄUÀ¼À PÀqÉ ºÉÆÃV ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÆ PÀ¼Àî£ÀÄ ¹UÀ°¯Áè CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 32/2016, PÀ®A ªÀÄ»¼É PÁuÉ :-
ಫಿರ್ಯಾದಿ ಜಗನಾಥ ತಂದೆ ನಾಗಪ್ಪಾ ತುಮಕುಂಟಿ ವಯ 45 ವರ್ಷ, ಸಾ: ಪೊಲಕಪಳ್ಳಿ, ರವರ ಎರಡನೆ ಮಗಳಾದ ಶ್ರುತಿ 18 ವರ್ವ ಇವಳು ಮನ್ನಾಎಖೆಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಮಹಾ ವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಬ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತಾಳೆ, ದಿನಾಲು ಮುಂಜಾನೆ 0800 ಗಂಟೆಗೆ ಹೋಗಿ ಮದ್ಯಾಹ್ನ 1400 ಗಂಟೆಗೆ ಪೊಲಕಪಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾಳೆ, ಹೀಗಿರುವಲ್ಲಿ ಎಂದಿನಂತೆ ದಿನಾಂಕ 05-03-2016 ರಂದು ಶ್ರುತಿ ಇಕೆಯು 00800 ಗಂಟೆಗೆ ಪೊಲಕಪಳ್ಳಿಯಿಂದ ಮನ್ನಾಎಖೆಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಚಂದ್ರಶೇಖ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೊಗಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಪರಿಕ್ಷೆ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಮರಳಿ 1400 ಗಂಟೆಗೆ ಪೊಲಕಪಳ್ಳೀ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾದ ಮಗಳು ಬರದೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಾಡಿದರು ಅಂದು ಅವಳು ಬರಲಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಸಂಬಂದಿಕರ ಮನೆಗೆ ಹೊಗಿರಬಹುದೆಂದು ತಾಂಡೂರ, ಹೈದ್ರಾಬಾದಕ್ಕೆ ಹೊಗಿರಬಹುದೆಂದು ತಿಳಿದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೊಗಿ ಸಂಬಂಧಿಕರ ಬಳಿ ಹೊಗಿ ವಿಚಾರಿಸಲು ಶ್ರುತಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೊಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ತಾಂಡೂರದ ಗೌತಾಪುರಕ್ಕೆ ಹೊಗಿ ವಿಚಾರಿಸಲು ಅವರ ತಾಯಿಯ ಬಳಿ ಹೊಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಹಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಹುಡುಕಾಡಲಾಗಿ ಅವಳ ಪತ್ತೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲಾ, ಶ್ರುತಿ ಇವಳು ಕಾಣೆಯಾದ ಬಗ್ಗೆ ಗೌತಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಕೆ.ನರೇಶ ಇವನ ಮೇಲೆ ಅನುಮಾನ ಇರುತ್ತದೆ, ಶ್ರುತಿ ಇಕೆಯ ಚಹರೆ ಪಟ್ಟಿ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿ ಇದೆ 1) ಹೆಸರು: ಶ್ರೂತಿ  ತಂದೆ ಜಗನಾಥ ತುಮಕುಂಟಿ ಸಾ: ಪೊಲಕಪಳ್ಳಿ, 2) ವಯ: 18 ವರ್ಷ, 3) ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ: ಪಿ ಯು ಸಿ, 4) ಚಹರ ಪಟ್ಟಿ: ದುಂಡು ಮುಖ ತಿಳಿ ಗೋಧಿ ಬಣ್ಣ ತೆಳ್ಳನೆ ಮೈಕಟ್ಟು ಎತ್ತರ 4 ಅಡಿ 8 ಇಂಚು, 5) ಉಡುಪು: ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಡಿಜಾಯನವುಳ್ಳ ಶೆಟ ಶಲವಾರ ನಿಲಿ ಬಣ್ಣದ ಒಣಿ ಇರುತ್ತದೆ. 6) ಭಾಷೆ:  ಕನ್ನಡ & ತೆಲಗು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾಳೆ ಅಂತ ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರು ದಿನಾಂಕ 11-03-2016 ರಂದು ಕೊಟ್ಟ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

Yadgir District Reported CrimesYadgir District Reported Crimes

©ü. UÀÄr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 30/2016 PÀ®A 379 L¦¹ :- ¢£ÁAPÀ 11/03/2016 gÀAzÀÄ 7-15 ¦JªÀiï PÉÌ ¦üAiÀiÁð¢ C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ §¸ÀAiÀÄå UÀÄvÉÛÃzÁgÀ ¸Á|| ªÀÄzÀæQ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ °TvÀ zÀÆgÀÄ Cfð ¸À°è¹zÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 03/03/2016 gÀ gÁwæ 10 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢ü¬ÄAzÀ ¢£ÁAPÀ 04/03/2016 gÀ ¨É¼ÀV£À 6 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ ªÀÄzÀæQ UÁæªÀÄzÀ UÀÄgÀÄ°AUÉñÀégÀ UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¤°è¹zÀ vÀªÀÄä D¥É CmÉÆà £ÀA: PÉ-33/9954 JAf£À £ÀA: MBX0000ZFNA450414 CHESSI NO- R2A2086329 CAzÁdÄ 48,000/- gÀÆ QªÀÄäwÛ£À CmÉÆêÀ£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ PÀ¼ÀîgÀ£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ºÀaÑ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÀÄ CAvÀ ªÀUÉÊgÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ
UÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ¯ï ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 34/2016 PÀ®A 279, 337, 338  L¦¹ :- ¢£ÁAPÀ 11-03-16 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11.00 UÀAmÉUÉ ¦gÁå¢ü FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁj£À°è ªÀÄ£ÀÆìgÀ vÀA. ZÀÄ£ÀÄß«ÄAiÀÄ ºÁUÀÆ CªÀgÀ PÀÄlÄA§ vÁAqÀÆgÀ¢AzÀ vÁ½PÉÆlUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ PÀÄjvÀÄ PÁgÀ £ÀA. PÉJ-28-J£ï-8874 £ÉzÀÝgÀ°è PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÁÝUÀ UÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ®-ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É gÉÆÃr£À wgÀÄ«£À°è vÀ£Àß JqÀ §¢UÉ §gÀĪÁUÀ UÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ® PÀqɬÄAzÀ vÉ®AUÁt gÁdåPÉÌ ¸ÉÃjzÀ §¸ï £ÀA. nJ¸ï-08-AiÀÄÄ©-4653 £ÉzÀÝgÀ ZÁ®PÀ CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ gÉÆÃr£À §® §¢UÉ ºÉÆÃV ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ mÁæöåPÀÖgÀUÉ »AzÉ ºÁPÀĪÀ CªÀ¸ÀgÀzÀ°è JzÀjUÉ §gÀÄwÛzÀÝ PÁjUÉ eÉÆÃgÁV rQÌ ºÉÆqÉzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀÄÝ C¥ÀWÁvÀzÀ°è ¦gÁå¢üÃUÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀªÀÄAiÀÄå JA§ 5 ªÀµÀðzÀ ¨Á®QUÉ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ UÀA©üÃgÀ ¸ÀégÀÆ¥À UÁAiÀÄUÀ¼ÁzÀ §UÉÎ ¥ÀæPÀgÀt.

Kalaburagi District Reported Crimes.

UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ  : ¢£ÁAPÀ 11-03-16 gÀAzÀÄ gÁwæ 08:30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸Áé«Ä ¸ÀªÀÄxÀð ºÀwÛgÀ PÀ®§ÄgÀV-ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ªÉÄãÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ªÀÄÈvÀ C¥ÀjavÀ ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ¼ÀÄ CAzÁdÄ 70 ªÀµÀð EªÀ¼ÀÄ gÉÆÃr£À §¢¬ÄAzÀ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÀ®§ÄgÀV PÀqÉUÉ §gÀÄwÛzÁÝUÀ »A¢¤AzÀ CAzÀgÉà ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ »gÉÆà ºÉÆAqÁ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ-32 EJ¥ï-5442 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß  CwªÉÃUÀ¢AzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̽fvÀ£À¢AzÀ £ÀqɸÀÄvÁÛ §AzÀªÀ£Éà ªÀÄÈvÀ C¥ÀjavÀ ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ½UÉ  rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¤°è¸ÀzÉà Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄÈvÀ C¥ÀjavÀ ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ½UÉ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ 108 CA§Ä¯É£ÀìzÀ°è G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ f¯Áè ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ MAiÀÄÄåªÁUÀ ªÀiÁUÀð ªÀÄzsÀåzÀ°è gÁwæ 09:00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ jAUÀ gÉÆÃqÀ ºÀwÛgÀ  ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼ÉÉ. PÁgÀt »gÉÆà ºÉÆAqÁ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ-32 EJ¥ï-5442 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ CAvÁ ¦ügÁå¢ ²æà ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ vÀAzÉ gÉêÀt¹zÀÝ¥Àà vÉUÀ£ÀÆgÀ ¸Á:CªÀgÁzÀ(©) EªÀgÀÄ PÉÆlÖ EvÁå¢ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÆ®PÀ ªÀgÀ¢.