Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Sunday, January 1, 2017

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 01-01-2017

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 01-01-2017

OgÁzÀ(©) ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 228/2016, PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 31-12-2016 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠫zÁåªÀw UÀAqÀ ºÁªÀ¥Áà @ ¨Á§ÄgÁªÀ ªÀ¯Éè¥ÀÆgÉ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: vÀļÀeÁ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄ, vÁ: OgÁzÀ(©) gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß UÀAqÀ£ÁzÀ ºÁªÀ¥Áà @ ¨Á§ÄgÁªÀ vÀAzÉ PÀ®è¥Áà ªÀ¯ÉèÃ¥ÀÆgÉ ªÀAiÀÄ: 48 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: vÀļÀeÁ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄ, vÁ: OgÁzÀ(©) EªÀgÉÆA¢UÉ vÀªÀÄä ºÉÆîzÀ°è PÀrØ ©wÛzÀÄÝ CzÀPÉÌ OµÀ¢ü ºÉÆÃqÉAiÀÄ®Ä ºÉÆîPÉÌ ºÉÆÃV OµÀ¢ü ºÉÆÃqÉzÀÄ ªÀÄgÀ½ E§âgÀÄ ¨ÉÆÃgÁ¼À CgÀtå E¯ÁSÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ OgÁzÀ-©zÀgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É JqÀ§¢¬ÄAzÀ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÀÄÝ UÀAqÀ£À ¨É¤ßUÉ OµÀ¢ü ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ UÀmÁgÀ (EAfãï) EzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÉÊAiÀÄ°è SÁ° PÉÆqÀ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ OgÁzÀ PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ ¹RÍgï (¸ÀgÀzÁgÀf) mÉA¥ÉÆà mÁæªÉîègï JªÀiï.ºÉZï £ÉÆAzÀtÂAiÀÄ ¥Áå¸ÉÃAdgï ©½ §tÚzÀ ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ¤UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ CªÀgÀÄ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ©zÀÝgÀÄ ¸ÀzÀj mÉA¥ÉÆà mÁæªÉîè CªÀgÀ ªÉÄðAzÀ ºÉÆÃVzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ CªÀgÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä UÀAqÀ¤UÉ vÀ¯É ¥ÀÆwð MqÉzÀÄ a¢AiÀiÁVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ JzÉUÀÆ PÀÆqÀ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV JzÉ M¼ÀV£À ªÀiÁA¸À ¥ÀÆwð ºÉÆgÀUÀqÉ §A¢zÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ vÀ¯É¬ÄAzÀ ªÉÄzÀļÀÄ PÀÆqÀ ºÉÆgÀUÀqÉ ©¢ÝzÀÄÝ ºÁUÀÆ §®UÁ® ¥ÁzÀzÀ ºÀwÛgÀ PÁ®Ä ªÀÄÄjzÀÄ J®Ä§Ä ºÉÆgÀUÉ §A¢zÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄÊAiÀÄ°è C®è°è UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ CfðAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£Àß½î ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 107/2016, ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 31-12-2016 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲ªÀgÁd vÀAzÉ WÁ¼É¥Áà ¥Ánî ¸Á: AiÀiÁPÀvÀ¥ÀÆgÀ, vÁ: & f: ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ ¨É¼ÉUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ OµÀ¢ vÀgÀ®Ä AiÀiÁPÀvÀ¥ÀÆgÀ¢AzÀ ©ÃzÀgÀPÉÌ J£ï.F.PÉ.Dgï.n.¹ §¸ïì £ÀA. PÉJ-38/J¥sï-820 £ÉÃzÀgÀ°è PÀĽvÀÄ ºÉÆUÀĪÁUÀ £ÁUÀÆgÁ ²ªÁgÀzÀ gÁdgÉrØ PÉÆvÀÛ¥À°è gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ ªÀÄ£Àß½î ©ÃzÀgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¸ÀzÀj §¸Àì ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæ ²æñÉʯï EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß §¸Àì£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤±Á̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ gÀ¸ÉÛAiÀÄ vÀVΣÀ°è MªÉÄä¯É ¨ÉæPï ºÁQzÁUÀ §¸Àì ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à gÀ¸ÉÛAiÀÄ §¢AiÀÄ°è ¥À°ÖAiÀiÁVzÀÝjAzÀ §¸Àì£À°èzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀUÁ®Ä vÉÆqÉUÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁV PÁ®Ä ªÀÄÄj¢gÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀzÀj §¹ì£À°è ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄwÛzÀÝ ±ÀAPÀgÀ ¨ÉÃAzÉæ ¸Á: gÁdVÃgÁ gÀªÀjUÉ JqÀUÉÊ gÉmÉÖUÉ UÁAiÀÄ, CªÀgÀ ºÉAqÀw ¸ÀĤÃvÁ gÀªÀjUÉ JqÀUÉÊ gÉmÉÖUÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ, ¸ÀIJîªÀiÁä ¯Á®bÀr ¸Á: ªÀÄ£Àß½î gÀªÀgÀ vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ, C£ÀégÀ©Ã ¸Á: PÀªÀÄoÁuÁ gÀªÀjUÉ §®¨sÉÆPÀ̽UÉ, ¸À«ÄãÁ©Ã ¸Á: a®èVð gÀªÀjUÉ JqÀUÀtÂÚ£À ºÀwÛgÀ, JqÀUÀqÉ JzÉUÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ, C«ÄÃgÀ ¸Á: ªÀÄeÁð¥ÀÆgÀ(JªÀiï) gÀªÀjUÉ JqÀgÉmÉÖUÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ, ZÀAzÀæªÀiÁä ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÉ ¸Á: ªÀÄ£Àß½î gÀªÀjUÉ vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÉ, ¥ÀArÃvÀ gÁd£ÉÆÃgÀ ¸Á: ºÉÆPÁæuÁ (©) gÀªÀjUÉ JqÀUÁ®Ä ªÉƼÀPÁ®Ä PɼÀUÉ, «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ ¨sÀAPÀÄgÀ ¸Á: AiÀiÁPÀvÀ¥ÀÆgÀ gÀªÀjUÉ ¨É£Àß°è ªÀÄvÀÄÛ JqÀ ¨sÉÆPÀ½UÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ºÁUÀÆ DgÉÆæUÀÆ ¸ÀºÀ ¸ÉÆAlPÉÌ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ, PÀÆqÀ¯É UÁAiÀÄUÉÆAqÀ J®ègÀÆ 108 CA§Ä¯É£Àì£À°è ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ §AzÀÄ zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 178/2016, PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 31-12-2015 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÀĪÀiÁj ®Qëöä¨Á¬Ä vÀAzÉ ¥Àæ¨sÀÆgÁªÀ PÉÆý ªÀAiÀÄ: 18  ªÀµÀð, eÁw: PÉƽ, ¸Á: gÀPÁë¼À (©) UÁæªÀÄ, vÁ: OgÁzÀ, f: ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß UɼÀwAiÀÄgÁzÀ ¥ÀÆeÁ vÀAzÉ zÉëzÁ¸À ºÁUÀÄ ¥À®è« vÀAzÉ dUÀ£ÁßxÀ ªÀÄƪÀgÀÄ PÀÆr vÀªÀÄÆäj¤AzÀ PÁ¯ÉÃdUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä gÀPÁë¼À PÁæ¸ïªÀgÉUÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ vÀªÀÄÆäj£À gÉÆÃrUÉ EgÀĪÀ ¥sÀÆ°£À ºÀwÛgÀ §¹ìUÁV PÁAiÀÄÄvÁÛ ¤AvÀÄPÉÆArzÁÝUÀ ¸Àé®à ºÉÆÃwÛ£À £ÀAvÀgÀ ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ PÀqɬÄAzÀ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-38/PÉ-4763 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® »AzÀÄUÀqÉ E§âgÀÄ ªÀåQÛUÀ½UÉ PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ ¸ÀzÀj DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï C°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï »AzÀÄUÀqÉ PÀĽvÀªÀgÀ ¥ÉÊQ M¨ÁâvÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¥ÀjZÀAiÀĤzÀÄÝ gÀPÁë¼À (PÉ) UÁæªÀÄzÀ gÀ¸ÀÆ® EzÀÝ£ÀÄ, ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §®UÁ°£À vÉÆqÉUÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁV J®Ä§Ä ªÀÄÄjzÀAvÉ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ, vÀ¯ÉUÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, §®UÁ°£À ºÉ¨ÉâgÀ½£À ºÀwÛgÀ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀĪÀÅzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ CA§Äå¯É£ïìzÀ°è ©ÃzÀgÀzÀ UÀÄgÀÄ¥ÁzÀ¥Áà £ÁUÀªÀiÁgÀ¥À½î D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ಚಿಟಗುಪ್ಪಾ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 205/2016, ಕಲಂ 498(ಎ), 323, 324, 504 ಜೊತೆ 34 ಐಪಿಸಿ :-
ಫಿರ್ಯಾದಿ ಸರೋಜನಿ ಗಂಡ ರಮೇಶ ಕಟ್ಟಿಮನಿ ವಯ: 27 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಹೊಲೀಯಾ, ಸಾ: ಬೋರಂಪಳ್ಳಿ ರವರ ತಂದೆ ತಾಯಿಯವರು ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಸುಮಾರು 10 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಬೋರಂಪಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಮೇಶ ಕಟ್ಟಿಮನಿ ಇವರೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಧರ್ಮದ ಪ್ರಕಾರ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ, ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ 1) ಪಲ್ಲವಿ ವಯ: 8 ವರ್ಷ, 2) ಪುನೀತ ವಯ: 7 ವರ್ಷ ಹಾಗೂ 3) ಅಮೀತ ವಯ: 4 ವರ್ಷ  ಹೀಗೆ 3 ಮಕ್ಕಳಿರುತ್ತಾರೆ, ಗಂಡ ರಮೇಶ ಕಟ್ಟಿಮನಿ ಹುಮನಾಬಾದಲ್ಲಿ ಟೇಲರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಗಂಡ ದಿನಾಲು ಹುಮನಾಬಾದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಮನೆಗೆ ಬರುತ್ತಾನೆ ಫಿರ್ಯಾದಿಯು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿಯೇ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ, ಗಂಡ ದಿನಾಲು ಸರಾಯಿ ಕುಡಿಯುವ ಚಟದವನಿದ್ದು, ಸಮಾರು ಈಗ 5 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಗಂಡನು ಕುಡಿದ ಅಮಲಿನಲ್ಲಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈಯುವುದು ಮತ್ತು ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಶಿಲದ ಮೇಲೆ ಸಂಶಯ ಮಾಡುತ್ತಾ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಹಿಂಸೆ ಕೊಡುತ್ತಾ ಬಂದಿರುತ್ತಾನೆ, ಹೀಗಿರುವಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ 28-12-2016 ರಂದು ಗಂಡ ಹುಮನಾಬಾದದಿಂದ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ನೀನು ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಏಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಿ ನಿನು ಯಾರ ಜೋತೆ ಸಂಭಂದ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಿ ಅಂತಾ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈಯುತ್ತಾ ಕೈಯಿಂದ ಮೈಮೇಲೆ ಹೊಡೆದು ಕೂದಲು ಹಿಡಿದು ಜಿಂಜಾ ಮುಷ್ಠಿ ಮಾಡಿರುತ್ತಾನೆ, ನಂತರ ದಿನಾಂಕ 31-12-2016 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿಯು ತನ್ನ ತಾಯಿಯಾದ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ ಗಂಡ ಶಿವಶರಣಪ್ಪಾ ಸಾ: ಕುರಕುಂಟಾ ಇವಳಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಗಂಡ ಹೊಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಬರಲು ತಿಳಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ತಾಯಿ ಹಾಗೂ ತಂಗಿ ಶೀಲಾ ಗಂಡ ಜೋಶಫ್ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿರುತ್ತಾರೆ, ಗಂಡನಾದ ಆರೋಪಿ 1) ರಮೇಶ ತಂದೆ ಮಸ್ತಾನಪ್ಪಾ ಕಟ್ಟಿಮನಿ ಸಾ: ಭೋರಂಪಳ್ಳಿ ಇತನು ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ನಿನ್ನ ತಾಯಿಗೆ ಏಕೆ ಕರೆಯಿಸಿದಿ  ಅಂತಾ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈಯುತ್ತಿರುವಾಗ ಅವರ ಸಹೋದರಿಯರು (ಸಂಭಂದಿಕರು) 2) ಸತ್ಯಮ್ಮಾ ಗಂಡ ಲಕ್ಷ್ಮಣ, 3) ಜಗದೇವಿ ಗಂಡ ಸುರೇಶ, 4) ಸಂತೋಷಿ ಗಂಡ ಸಂಜುಕುಮಾರ, 5) ಶ್ರೀದೇವಿ ತಂದೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ರವರೆಲ್ಲರೂ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ವಾಸವಾಗಿದ್ದು, ಅವರಲ್ಲಿ ಜಗದೇವಿ ಅವಳು ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಕೂದಲು ಹಿಡಿದು ಜಿಂಜಾಮುಷ್ಠಿ ಮಾಡಿರುತ್ತಾಳೆ,  ಸತ್ಯಮ್ಮಾ ಇವಳು ಬಡಿಗೆಯಿಂದ ಎಡಗಾಲಿಗೆ ಹೊಡೆದು ಗುಪ್ತಗಾಯ, ರಕ್ತಗಾಯ ಪಡಿಸಿರುತ್ತಾಳೆ, ಸಂತೋಷಿ, ಶ್ರೀದೇವಿ ಹಾಗೂ ಸತ್ಯಮ್ಮಾ ಮೂವರು ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ತಾಯಿಗೆ ನೀನು ಏಕೆ ಬಂದಿದ್ದಿ ಅಂತಾ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈಯುತ್ತಾ ಮೂವರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಕೈಯಿಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ತಾಯಿಯ ಮೈಮೇಲೆ ಹೊಡೆದು ಗುಪ್ತಗಾಯ ಪಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ, ಸದರಿ ಘಟನೆ ನೋಡಿ ತಂಗಿ ಶೀಲಾ ಗಂಡ ಜೋಶಫ್ ಹಾಗೂ ಓಣೆಯ ಮಲ್ಲಮ್ಮಾ ಗಂಡ ಬಸವರಾಜ ಹೆಂಡೆನೊರ, ರಂಗಮ್ಮಾ ಗಂಡ ಮಾಣಿಕ ರವರು ಬಿಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ, ಫಿರ್ಯಾದಿಯು ಠಾಣೆಗೆ ದೂರು ನೀಡಲು ಬಂದಾಗ ಪೊಲೀಸರು ಕೌನ್ಸಲಿಂಗ್ ಹೋಗಲು ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಫಿರ್ಯಾದಿಯು ಕೌನ್ಸಲಿಂಗ್ ಹೋಗಲು ನಿರಾಕರಿಸಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಲು ತಿಳಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶಧ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಕೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 01/2017, PÀ®A 87 PÉ.¦ PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 01-01-2017 gÀAzÀÄ ©ÃzÀgÀ UÉÆÃgÀ£À½î UÁæªÀÄzÀ°è §¸ÀªÀgÁd EªÀgÀ ºÉÆÃl® ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ zÀÄAqÁV PÀĽvÀÄ E¹àl J¯ÉUÀ¼À dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝgÉAzÀÄ «ÃgÀtÚ ªÀÄV ¦J¸ïL UÁA¢üUÀAd oÁuÉ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ ªÀiÁ»w ¹éÃPÀj¹PÉÆAqÀÄ zÁ½ ªÀiÁqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É UÉÆÃgÀ£À½î UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV §¸ÀªÀgÁd EªÀgÀ ºÉÆÃl® ºÀwÛgÀ ªÀÄgÉAiÀiÁV ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1) gÁdPÀĪÀÄgÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ ºÀ®UÉ£ÀÆgÀ ªÀAiÀÄ: 38 ªÀµÀð, eÁw: Qæ±ÀÑ£ï, 2) gÁºÀÄ® vÀAzÉ eÉʪÀAvÀ JzÀ¯Á¥ÀÆgÉ ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð, 3) ¸ÀÄAzÀgÀ vÀAzÉ CdÄð£À PÉÆÃmÉ ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, 4) «¯Á¸À vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Áà amÁÖ£ÀÆgÀ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, 5) «£ÉÆÃzÀ vÀAzÉ gÀDdÄ ºÉƸÀªÀÄ£É ªÀAiÀÄ: 27 ªÀµÀð, 6) «¯Á¸À vÀAzÉ ªÀ¸ÀAvÀ vÉ®UÉ£ÀÆgÀ ªÀAiÀÄ: 29 ªÀµÀð, 7) ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ zÀ±ÀgÀxÀ PÀÄA§gÀUÉÃj ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð, 8) gÁdÄ vÀAzÉ CªÀÄÈvÀ PÀÄA¨ÁgÀªÁqÁ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð ºÁUÀÆ 9) CeÉÕñÀégÀ vÀAzÉ ®PÀëöät UÀÄgÀ£ÁPÀ ªÀAiÀÄ : 45 ªÀµÀð J®ègÀÆ ¸Á: UÉÆÃgÀ£À½î EªÀgÉ®ègÀÆ zÀÄAqÁV PÀĽvÀÄ £À¹Ã©£À E¹àÃl dÆeÁl DqÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß RavÀ ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ CªÀjAzÀ MlÄÖ 1,820/- gÀÆ. £ÀUÀzÀÄ ºÀt ªÀÄvÀÄÛ 52 E¹àÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉƪÀÄqÀÄ, ¸ÀzÀj 9 d£À DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄÄqÀ© ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 01/2017, PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-
ಫಿರ್ಯಾದಿ ವಿಶಾಲ ತಂದೆ ಸುರೇಶ ಜೋಶಿ ವಯ: 20 ವರ್ಷ, ಸಾ: ಆಶಿಸ ಗಂಜ ಕಿರಣಾ ಬಾಜಾರ ಮಾರವಾಡಿ ಗಲ್ಲಿ ಕಲಬುರಗಿ ರವರು ತಮ್ಮ ಗೆಳೆಯರಾದ ಅನೀಲ ತಂದೆ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜನ ರೋಜಾ, ವಸಂತ ತಂದೆ ಗರುಪಾದಪ್ಪಾ ಬಿರಾದಾರ, ನಾಗೇಶ ತಂದೆ ಭೀಮಾಶಂಕರ, ಅಭೀಶೇಕ ತಂದೆ ಶಿವಕುಮಾರ ಪೂಜಾರಿ, ಮಹೇಂದ್ರ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಭೋಜಾ ಹಾಗೂ ಮನೋಜ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವರ್ಷ-2017 ನ್ನು ಆಚರಾಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಆತ್ಮಿಯ ಗೆಳೆಯನಿಗೆ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಶುಭಾಷಯಗಳು ತಿಳಿಸಲು ಹಾಗು ಅವನೊಂದಿಗೆ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲು  ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಮಾರುತಿ ಸ್ವೀಫ್ಟ್ ಕಾರ್ ನಂ ಕೆಎ-33/ಎಮ್-6768 ನೇದರಲ್ಲಿ ಕಲಬುರಗಿಯಿಂದ ಹೊರಟು ಮುಡಬಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಮುಡಬಿ-ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ ದಿನಾಂಕ 01-01-2017 ರಂದು ಖಾನಾಪೂರ ಕ್ರಾಸ ಹತ್ತಿರ ಕಾರನ್ನು ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದ ವಸಂತ ಬಿರಾದಾರ ಇವನು ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಕಾರನ್ನು ಅತೀ ವೇಗವಾಗಿ ಹಾಗೂ ನಿಷ್ಕಾಳಜಿತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಕಾರನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡದೆ ಒಮ್ಮಲೆ ಕಟ್ಟ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಕಾರ ಪಲ್ಟಿಯಾಗಿ ರೋಡಿನ ಬಲ ಬದಿಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬಿದಿದ್ದರಿಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಬಲಗೈ ಅಂಗೈ ಹತ್ತಿರ ರಕ್ತಗಾಯ ಹಾಗೂ ಮೈಯಲ್ಲಿ ಗುಪ್ತಗಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಕಾರ ಚಾಲಕನಾ ಆರೋಪಿ ವಸಂತ ತಂದೆ ಗುರುಪಾದಪ್ಪಾ ಬಿರಾದಾರ ವಯ 23 ವರ್ಷ, ಸಾ: ರೇವಣಸಿದ್ದೆಶ್ವರ ಕಾಲೋನಿ, ಕಲಬುರಗಿ ಇತನ ತಲೆಗೆ ಗುಪ್ತಗಾಯ ಹಾಗೂ ರಕ್ತಗಾಯ, ಬಲ ಗಣ್ಣಿನ ಹತ್ತಿರ ರಕ್ತಗಾಯವಾಆಗಿರುತ್ತದೆ, ಅನೀಲ ರೋಜಾ ಇವನ ತೆಲೆಗೆ ಬಲಗಡೆ ಗುಪ್ತಗಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಗೇಶ ತಂದೆ ಭೀಮಾಶಂಕರ, ಅಭೀಷಕ ತಂದೆ ಶಿವಕುಮಾರ ಪೂಜಾರಿ, ಮನೋಜ, ಮಹೇಂದ್ರ ಭೋಜಾ, ಇವರಿಗೆ ನೋಡಲು ಇವರಿಗೆ ಯಾವುದೆ ರೀತಿಯಿಂದ ಗಾಯಗಳು ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲಾ, ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ಒಂದು ಖಾಸಗಿ ವಾಹನವನ್ನು ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಅದರೊಳಗೆ ಗಾಯಗೊಂಡವರಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕುರಿತು ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆಂದು ನೀಡಿದ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಹೇಳಿಕೆ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.