Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Friday, February 3, 2017

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 03-02-2017¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 03-02-2017

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 01/2017, PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¦üAiÀiÁð¢ vÀļÀ¸Á¨Á¬Ä UÀAqÀ ±ÀgÀt¥Áà ªÀÄÄvÀÛAUÉ ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹, ¸Á: §¼ÀvÀ (PÉ), vÁ: OgÁzÀ (©) gÀªÀgÀ UÀAqÀ¤UÉ ªÉÆzÀ°¤AzÀ®Æ zÀªÀiï PÁ¬Ä¯É EzÀÄÝ FUÀ ¸ÀĪÀÄgÀÄ 3 ªÀµÀðUÀ½AzÀ zÀªÀiï ºÉÆmÉÖUÉ E½zÀÄ eÁ¹ÛAiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ, ¸ÁPÀµÀÄÖ ¸À® D¸ÀàvÉæUÉ vÉÆÃj¹zÀgÀÄ UÀÄtªÀÄÄRªÁVgÀĪÀÅ¢®è, »ÃVgÀĪÀ°è ¢£ÁARPÀ 31-01-2017 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ºÉÆgÀUÀqÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ UÀAqÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è M§âgÉà EzÀÄÝ, ªÀÄgÀ½ §AzÁUÀ UÀAqÀ ªÁAw ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ, CªÀjUÉ K£ÁVzÉ JAzÀÄ PÉüÀ¯ÁV EAzÀÄ ªÀÄvÉÛ zÀªÀiï ºÉZÁÑVzÀÝjAzÀ £ÉÆêÀÅ vÁ¼À¯ÁgÀzÉà fêÀ£À ¸ÁPÁV ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ ¨É¼ÉUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ «µÀ ¸Éë¹zÀ §UÉÎ w½¹zÀgÀÄ, DUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ SÁ¸ÀV ªÁºÀ£ÀzÀ°è vÀ£Àß UÀAqÀ¤UÉ PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀPÉÌ MAiÀÄÄÝ C°èAzÀ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ CA§Ä¯É£Àì£À°è f¯Áè D¸ÀàvÉæ ©ÃzÀgÀ£À°è zÁR°¹zÁUÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄĪÁUÀ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ¢£ÁAPÀ 02-02-2017 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ UÀAqÀ ±ÀgÀt¥Áà vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ ªÀÄÄvÀÛAUÉ ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹, ¸Á: §¼ÀvÀ (PÉ), vÁ: OgÁzÀ (©) gÀªÀgÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ, vÀ£Àß UÀAqÀ£À ¸Á«£À°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢®è CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ಧನ್ನೂರಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 15/2017, ಕಲಂ 279, 34 ಐಪಿಸಿ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಉಪ ಖನಿಜ ನಿಯಮ 3 (1), 4 (1), 4 (1ಎ), 44, 21 ಎಮ್.ಎಮ್.ಆರ್.ಡಿ - 1957 :-
ದಿನಾಂಕ 02-02-2017 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಬಾಲಾಜಿ ತಂದೆ ಪಂಡರಿನಾಥ ಜವಳಗೆ ವಯ: 50 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಮರಾಠ, ಉ: ಉಪ ತಹಸೀಲ್ದಾರರು ಹಲಬರ್ಗಾ ರವರು ಧನ್ನುರಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ತಮ್ಮದೊಂದು ಲಿಖಿತ ದೂರು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ಸಾರಾಂಶವೆನೆಂದರೆ ದಿನಾಂಕ: 02-02-2017 ರಂದು 1100 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಪ್ರೋಭೇಷನರಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ ಬೀದರ ರವರು ಮೌಖಿಕವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದೆನೆಂದರೆ ಬೀದರ ಉದಗೀರ ರೋಡ ಹಲಬರ್ಗಾ ಶಿವಾರದಲ್ಲಿ ನಿಟ್ಟೂರ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಟ್ರಾಕ್ಟರ ನಂ. ಕೆಎ-39/ಟಿ-1523 ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಅಳವಡಿಸಿದ ಟ್ರಾಲಿ ನಂ. ಕೆಎ-39/ಟಿ-1524 ನೇದರಲ್ಲಿ ಸರಕಾರದಿಂದ ಅನುಮತಿ ಪಡೆಯದೇ ಅನಧೀಕೃತವಾಗಿ ಕಳ್ಳತನದಿಂದ ಕಪ್ಪು ಮರಳನ್ನು ಸಾಗಿಸುತ್ತಾ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಚಾಲಕ ಮತ್ತು ಅದರ ಮಾಲಿಕ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆಂದು ಮಾಹಿತಿ ಬಂದಿದೆ ನೀವು ಜೋತೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಲು ತಿಳಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿಯು ತಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜಕುಮಾರ ಭಾವಗಿಕರ ಪ್ರಭಾರಿ ಕಂದಾಯ ನಿರೀಕ್ಷಕರು ಹಲಬರ್ಗಾ ಮತ್ತು ರಾಮೇಶ್ವರ ಲಕ್ಕಿ ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ ಹಲಬರ್ಗಾ ಇವರನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬೀದರ ಉದಗೀರ ರೋಡ ಹಲಬರ್ಗಾ ಸಿಮಾಂತರರದಲ್ಲಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಹೋಟೆಲ ಎದುರುಗಡೆ ಹೋಗಿ ಅಹಮದಾಬಾದದಿಂದ ಹಲಬರ್ಗಾ ಕಡೆಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಟ್ರಾಲಿಯ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ವಿಚಾರಿಸಲು ಟ್ರಾಕ್ಟರ ಚಾಲಕ ತನ್ನ ಹೆಸರು ಗಣಪತಿ @ ಜೀವನ ತಂದೆ ಮರೆಪ್ಪಾ ಮ್ಡೆಕರ್ ಮು: ಹಜನಾಳ, ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾನೆ, ಟ್ರಾಕ್ಟರನ್ನು ಪರಿಶಿಲಿಸಲು ಟ್ರಾಕ್ಟರ ನಂ. ಕೆಎ-39/ಟಿ-1523 ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಅಳವಡಿಸಿದ ಟ್ರಾಲಿ ನಂ. ಕೆಎ-39/ಟಿ-1524 ನೇದರಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಮರಳು ಇದ್ದು ಮರಳಿನ ಅ.ಕಿ 1500/- ರೂಪಾಯಿ ಆಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಟ್ರಾಕ್ಟರ ಟ್ರಾಲಿಯ ಅ.ಕಿ 3 ಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಆಗಬಹುದು, ಸದರಿ ಟ್ರಾಕ್ಟರ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಅಳವಡಿಸಿದ ಟ್ರಾಲಿ ನೇದರಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಮರಳು ತುಂಬಿದ್ದು ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ಜಪ್ತಿ ಪಂಚನಾಮೆ ಮೂಲಕ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿ ಈ ಟ್ರಾಕ್ಟರ ಟ್ರಾಲಿ ಮತ್ತು ಚಾಲಕನಿಗೆ ಮುಂದಿನ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕುರಿತು ತಮಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ, ಆದ ಕಾರಣ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಟ್ರಾಕ್ಟರ ಚಾಲಕ ಮತ್ತು ಮಾಲಿಕನ ವಿರುಧ್ದ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ಕೋರಿದ್ದರ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ  ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 19/2017, PÀ®A 379 L¦¹ :-
ದಿನಾಂಕ 02-02-2017 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಧನವಂತಾ ಗಂಡ ವೆಂಕಟ ಢೋಳ್ಳೆ ಸಾ: ಮೇಹಕರ ಹಾಗು ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರ ತಾಯಿ ಹರುಬಾಯಿ ಗಂಡ ಮಾರುತಿ ಕಾಕನಾಳೆ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡಿ ತಮ್ಮೂರಿಗೆ ಹೋಗುವ ಕುರಿತು ಭಾಲ್ಕಿ ಬಸ್ಸ್ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಬಂದು ಹಲಸಿ ತೂಗಾಂವ ಬಸ್ಸ್ ಹತ್ತುವಾಗ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ತಾಯಿಯ ಕೊರಳಲ್ಲಿಯ ಕರಿಮಣಿ ಸರ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟಪೈಲಿ ಬಂಗಾರ ಮಣಿಗಳು ಹಾಗೂ ಒಂದು ತಾಳಿ ಇದ್ದದ್ದು ಯಾರೋ ಅಪರಿಚೀತ ಕಳ್ಳರು ಜನ ಸಂದಣಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದಾಜು 4 ಗ್ರಾಂ ತೂಕದ ಕರಿಮಣಿ ಸರ ಅ.ಕಿ 12,000/- ರೂ. ಬೆಲೆ ವುಳ್ಳದ್ದು ಕಳವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆಂದು ಕೊಟ್ಟ ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರ ದೂರಿನ ಸಾರಾಂಶದ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 16/2017, PÀ®A 87 PÉ.¦ PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 02-02-2017 gÀAzÀÄ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Àß½î ²ªÁgÀzÀ°è ªÉÄÊ£ÉƢݣÀ ªÉÄÊ®ÆgÀ EªÀgÀ ºÉÆîzÀ ºÀwÛgÀ PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÀ ¦.J¸À.L (PÁ.¸ÀÄ) gÀªÀjUÉ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ zÁ½ ªÀiÁqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É UÀÄ£Àß½î ²ªÁgÀzÀ°èzÀÝ ªÉÄÊ£ÉƢݣÀ ªÉÄÊ®ÆgÀ EªÀgÀ ºÉÆîzÀ ºÀwÛgÀ CgÀtå ¥ÀæzÉñÀzÀ°è ªÀÄgÉAiÀiÁV ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ±ÀQç vÀAzÉ JªÀÄ.J.C°ÃªÀÄ ªÀAiÀÄ: 48 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: ºÉƸÀºÀ½î (n.J¸À), ¸ÀzÀå: UÉÆïÉSÁ£À ©ÃzÀgÀ, 2) qÁ|| G¸Áä£Á ¹AUÁgÀ¨ÁUÀ ©ÃzÀgÀ, 3) ¸ÀĤî ªÉl£ÀjAiÀÄ°è E¯ÁSÉAiÀÄ°è PÉ®¸À, 4) PÀ°ÃªÀÄ ¸Á: ªÀĤAiÀiÁgÀ vÁ°ÃªÀÄ ©ÃzÀgÀ, 5) R°Ã® ¸Á: ©ÃzÀgÀ, 6) JPÀ¨Á® ¸Á: £ÀÆgÀSÁ vÁ°ÃªÀÄ ©ÃzÀgÀ ºÁUÀÆ 7) ¸ÀÄPÀÄgÀ ¸Á: zÀUÁð¥ÀÆgÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÉ®ègÀÆ zÀÄAqÁV PÀĽvÀÄ £À¹Ã©£À E¹àÃl dÆeÁl DqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄß RavÀ ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁqÀĪÀµÀÖgÀ°è DgÉÆæ £ÀA. 2 jAzÀ 7 MlÄÖ 6 d£ÀgÀÄ C°èAzÀ Nr ºÉÆÃzÀgÀÄ £ÀAvÀgÀ DgÉÆæ £ÀA. 1 jAzÀ J®ègÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¹ C°èzÀÝ MlÄÖ ªÀÄUÀzÀÄ ºÀt 1,500/- gÀÆ. UÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 52 E¹àÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ 1) MAzÀÄ mÉÆÃAiÉÆmÁ fÃ¥À £ÀA. JªÀÄ.ºÉZÀ-15/J.J¸À-2374 C.Q 2,00,000/- gÀÆ., 2) MAzÀÄ »ÃgÉÆ ºÉÆAqÁ £ÀA. PÉJ-38/ºÉZÀ-4690 C.Q 30,000/- gÀÆ., 3) MAzÀÄ »ÃgÉÆ ºÉÆAqÁ ¥sÁå±À£À £ÀA. PÉJ-38/eÉ-4292 C.Q 35,000/- gÀÆ., 4) ºÉÆAqÁ ¥sÁå±À£À PÉJ-38/eÉ-9880 C.Q 35,000/- gÀÆ., 5) ºÉÆAqÁ JQÖªÁ PÉJ-38/Dgï-7118 C.Q 32,000/- gÀÆ. ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Kalaburagi District Reported Crimes.

C¥sÀd®¥ÀÆgÀ oÁuÉ : ²æêÀÄw CA©PÁ UÀAqÀ gÁªÀÄ°AUÀ ©gÁzÀgÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¤rzÀ CfðAiÀÄ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀzÀgÉ  EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 02-02-2017 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11:00UÀAmÉUÉ zÉêÀ®UÁtUÁ¥ÀÆgÀ¢AzÀ ºÉÆgÀlÄ ªÀÄzsÁåºÀßAzÁdÄ 12 45UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÉƼÀÄîgÀ UÁæªÀÄzÀ°è §AzÀÄ ©ÃªÀiÁ£À¢AiÀÄ°è J®ègÀÆ £À¢AiÀÄ°è ¸ÁߣÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÉÝêÀÅ £ÀªÀÄäAvÉ £ÀªÀÄäeÉÆÃvÉUÉ §A¢zÀ «dAiÀÄ®Qëöä EªÀ¼ÀĸÀºÀ ¸ÁߣÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÀݼÀÄ UÉÆvÁUÀzÉ D¼ÀªÁzÀ ¤Ãj£À°è ºÉÆÃzÁUÀ CªÀ½UÉ FdÄ §gÀzÉ EzÀÄÝzÀjAzÀ CªÀ¼ÀÄ ¤Ãj£À°è ªÀÄļÀÄVzÀ¼ÀÄ DUÀ£ÁªÉîègÀÆ ºÉÆÃUÀĪÀµÀÖgÀ°è ¤Ãj£À°è ªÀÄļÀÄVzÀ «dAiÀÄ®Qëöä PÁt°®è ¸Àé®à ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ £ÀAvÀgÀ ¹PÀ̼ÀÄ CªÀ¼À£ÀÄß ºÉÆgÀUÉ vÉUÉzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀݼÀÄ CAvÀ ¤ÃrzÀ ¸ÀzÀgÀ ªÀgÀ¢ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 01/2017 PÀ®A 174¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁzÀ §UÉÎ ªÀgÀ¢.