Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Thursday, July 7, 2011

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

    

    gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ£ÀUÀgÀzÀ ®PÀëöät ¯ÉÃOl ¤ªÁ¹ ©üÃgÁªï vÀAzÉ ¥ÀAZÀgÁªÀÄ EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 24.06.2011 gÀAzÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EnÖzÀÝ £ÉÆQAiÀiÁ ªÉƨÉʯï PÀ¼ÀªÀŪÁVzÀÄÝ ¸ÀzÀj ªÉƨÉÊ¯ï ¸ÀzÀgï §eÁgï ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ ¥ÉưøÀgÀ PÉÊUÉÀ ¹QÌ©zÀÝ DgÉÆæ qÉëqï vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¥Àà ¸Á; ºÀjd£ÀªÁqÀ FvÀ£ÀÄ PÀ¼ÀĪÀŪÀiÁrzÁÝV UÉÆvÁÛVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 06.07.2011 gÀAzÀÄ vÀ£Àß ªÉƨÉʯï PÀ¼ÀĪÁzÀ §UÉÎ ¦AiÀiÁð¢üAiÀÄ£ÀÄß PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ £ÉÃvÁf £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ


 

    ¢£ÁAPÀ 06.07.01 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉAPÀlgÁªÀÄtÚ zÁ¸ÀgÀ ¸Á: PÀgÉÃPÀ¯ï FvÀ£À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ dAiÀIJæà FPÉAiÀÄ£ÀÄß CzÉ UÁæªÀÄzÀ PÀ¨ÉâÃgï d£ÁAUÀzÀ ªÀiÁgÀÄw JA§ ºÀÄqÀÄUÀ£ÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¸ÀĽzÁqÀÄvÁÛ ¸ÀªÀÄAiÀĹPÁÌUÀ £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÉÆA¢UÉ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ EzÉà «µÀAiÀÄzÀ°è ªÀiÁgÀÄwUÉÉ ¸ÀªÀÄeÁ¬Ä¹ w½ ºÉýzÀgÀÆ ¸ÀºÀ ¸ÀÄzÁj¸ÀzÉà £À£Àß C¥Áæ¥ÀÛ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ dAiÀIJæÃAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀĸÀ¯Á¬Ä¹ C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÁÝ£É CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉPÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

        

    ¢£ÁAPÀ: 22.12.08 gÀAzÀÄ DgÉÆæ CªÀÄgÉñÀ ªÀiÁlÆgÀÄ ¸Á: °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ EªÀgÉÆA¢UÉ ªÀÄÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ ªÀÄÄzÀĪÉAiÀÄ PÁ®zÀ°è 3 vÉÆ¯É §AUÁgÀ, 2 ®PÀë gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀgÀzÀQëuÉ PÉÆqÀĪÀAvÉ ªÀiÁvÀÄPÀvÉ ªÀiÁrzÀÄÝ ªÀÄÄzÀĪÉAiÀÄ PÁ®PÉÌ 3 vÉÆ¯É §AUÁgÀ ,£ÀUÀzÀÄ ºÀt 15000/- §lÖ 20.000/- E£ÀßvÀgÉ UÀȺÀ G¥ÀAiÉÆÃV ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß PÉÆnÖzÀÄÝ G½zÀ 2 ®PÀë ºÀt vÀgÀĪÀAvÉ ¦AiÀiÁð¢üzÁgÀ½UÉ UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ zÉÊ»PÀ ªÀiÁ£À¹PÀ »A¸É PÉÆlÄÖ F UÉÎ 6 wAUÀ¼ÀzÀ DgÉÆæ CªÀÄgÉñÀ£ÀÄ ¦AiÀiÁð¢üzÁ¼ÀÄ JgÀqÀ£Éà ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉƼÀî®Ä M¦àUÉ ¤ÃrzÀAvÉ ¸ÀļÀÄî zÁR¯ÉAiÀÄ£ÀÄß vÁ£Éà ¸Àȶֹ CªÀÄgÉñÀ CAvÀgÀUÀAV EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ C£ÀߥÀÆtð¼À£ÀÄß JgÀqÀ£Éà ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.£ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ 3.07.11 gÀAzÀÄ DgÀgÉÆævÀgÁzÀ CªÀÄgÉñÀ ªÀiÁlÆgÀÄ, ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À vÁ¬Ä ²ªÀªÀÄä ,UÀÄAqÀ¥Àà ,¹zÀݪÀÄä CªÀÄgÉñÀ CAvÀgÀUÀAV ºÁUÀÆ CA§ªÀÄä UÀAqÀ CªÀÄgÉñÀ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ F §UÉÎ ¥Éưøï oÁuÉUÉ ªÀiÁ»w ¤Ãr PÉøÀÄ ªÀiÁr¹zÀgÉà fêÀ vÉUÉAiÀÄÄvÉÛÃªÉ CAvÁ ¦AiÀiÁð¢ü ²æêÀÄw ªÉʨsÀ« FPÉAiÀÄÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ £ÉÃvÁf £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ° ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    

¢£ÁAPÀ:06.07.2011 gÀAzÀÄ 12.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÉ.J¸ï.Cgï.n.¹. §¸ï £ÀA. PÉJ-36/J¥sï-807 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß §¸Àì£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ JzÀÄjUÉ §gÀÄwÛzÀÝ ¯Áj £ÉÃzÀÝPÉÌ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¯Áj ZÁ®PÀ ¦AiÀiÁð¢ü «oÀ¯ï ªÀÄvÀÄÛ QèãÀgïUÉ ¨sÁj ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄ¥Àr¹ §¸ï ©lÄÖ ZÁ®PÀ£ÀÄ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉPÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ ¢£ÁAPÀ 06-07-2011 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 09-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢ dªÀÄ®ªÀÄä UÀAqÀ gÀAUÀAiÀÄå, ¸Á:AiÀÄgÀUÉÃgÁ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä eÁUÉAiÀÄ°è PÀ¸À §½AiÀÄÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆæüºÀ£ÀĪÀÄAvÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ 4 d£ÀgÀÄ ¸ÉÃj CPÀæªÀÄPÀÆl PÀnÖPÉÆAqÀÄ §AzÀªÀgÉà F eÁUÀ £ÀªÀÄäzÀÄ ¤Ã£ÁåPÉ E°è §AzÀÄ PÀ¸À §½AiÀÄÄwÛ¢Ýà CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ J®ègÀÆ ¸ÉÃj ºÉÆqÉzÀÄ M¼À¥ÉlÄÖUÉƽ¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÀÆ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EzÉ.CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ AiÀÄgÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

     ¢£ÁAPÀ 06.07.2011 gÀAzÀÄ ¹n mÁQÃeï£À ºÀwÛgÀ §¸ÀªÉñÀégÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À gÉÆÃr£À°è ¯Áj £ÀA. J.¦.-04/n-3437 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ªÀĺÁzÉêÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÁ ¸Á; ¹gÀªÁgÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁ£À« fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÁjAiÀÄ jÃwAiÀÄ°è ¤°è¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV §gÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ vÉÆAzÀgÉAiÀÄ£ÀÄß GAlĪÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ ¦.¹. 367 EªÀgÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ £ÀUÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

    ¢£ÁAPÀ 06.07.2011 gÀAzÀÄ PÁgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ( ºÉ¸ÀgÀÄ w½¢¯Áè) ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ gÉÆÃr£À PÉ.N.J¥sï.¸É¯ï PËAlgÀzÀ ªÀÄÄA¢£À gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ°UÉ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠦æAiÀiÁgÀAd£ï vÀAzÉ ¥Àæ¢Ã¥ÀPÀĪÀiÁgÀ ¹AUï 24 ªÀµÀð, ªÉÄrPÀ¯ï «zsÁåyð ¸Á; ¥ÁmÁß ºÁ.ªÀ.jªÀiïì ªÉÄrPÀ¯ï PÁ¯ÉÃd gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ¤UÉ UÁAiÀÄ ªÀiÁr PÁgÀ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉà ºÁUÉà ºÉÆgÀlĺÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ zÀÆj ¤ÃrzÀ ªÉÄÃgÉUÉ £ÀUÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

    ¢£ÁAPÀ 05.07.2011 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 4.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ AiÀÄgÀUÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀªÀÄä UÀAqÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà £ÁAiÀÄPï FPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß UÀÄr¸À®Ä ªÀÄÄAzÉ PÀĽwgÀĪÁUÀ DzÉà UÁæªÀÄzÀ DgÉÆævÀgÁzÀ £À¯ÁègÉrØ £ÀgÀ¸À¥Àà,FgÀªÀÄä,§qÉøÁ§, GgÀÄPÀÄAzÀ¥Àà, AiÀÄAPÀªÀÄä ,dªÀÄ®ªÀÄä,ªÀÄĤAiÀÄ¥Àà ºÁUÀÆ ¹zÀÝ¥Àà EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ CªÁZÁå ¨ÉÊzÀÄ eÁUÀ ©qÀÄ CAzÀgÉ ©qÀÄwÛ¯Áè CAvÁ CAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ½UÉ ºÉÆqɧqɪÀiÁr M¼À¥ÉlÄÖ UÉƽ¹zÀÄÝ C®èzÉà fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ AiÀÄgÀUÉÃgÁ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

        ¢£ÁAPÀ; 5.07.2011 gÀAzÀÄ gÁwæ Hl gÁAiÀÄZÀÆj£À J£ï.f.M PÁ¯ÉÆä ¤ªÁ¹AiÀiÁVzÀÝ ¦AiÀiÁð¢ü ²æêÀÄw ¸ÀtÚ gÁªÀÄÄ®ªÀÄä ºÁUÀÆ CPÉAiÀÄ ªÀÄPÀ̼ÁzÀ gÁdÄ ,«dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ ªÀiÁr £ÀAvÀgÀ gÁdÄ FvÀÀ£ÀÄ §»gÀzɸÉUÉ ºÉÆÃV §gÀĪÀzÁV ºÉý ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ ªÁ¥Á¸ï §gÀ°®è gÁwæ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÆ ¹UÀ°®è £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ:06.07.2011 gÀAzÀÄ £À£Àß ªÀÄUÀ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ£ÀÄ w½¹zÉÝãÀAzÀgÉ UÀzÁé¯ï gÀ¸ÉÛAiÀÄ°ègÀĪÀ CdAiÀÄ gÉÊ¸ï «Ä¯ï »AzÉ £ÀªÀÄä gÁdÄ ¸ÀvÀÄÛ ©¢ÝzÁÝ£É CAvÁ w½¹zÀÝjAzÀ C°èUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV «µÀAiÀÄ ¤d«zÀÄÝ DvÀ£Éà ©zÀÄÝ ¸ÀvÀÛAvÉ PÀAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ CªÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ«®è CAvÁ ¦AiÀiÁð¢ü ²æêÀÄw ¸ÀtÚ gÁªÀÄÄ®ªÀÄä UÀAqÀ f. £ÁUÀ¥Àà EªÀgÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀiÁPÉðAiÀiÁqÀð oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ: 5.7.11 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 4 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦æÃw vÀAzÉ £À«Ã£ï 19 ªÀµÀð UÀÄdgÁw ¸Á: UÉÆñÁ®gÉÆÃqï gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß ¦AiÀiÁð¢ü ²æà £À«Ã£ï FvÀ£À 2 £Éà ªÀÄUÀ¼ÀÄ FPÉAiÀÄÄ ¥sÁåµÀ£ï reÉÊ£ï PÀ°AiÀÄ®Ä ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÄÝ ,PÀ°AiÀÄ®Ä ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ gÁwæAiÀiÁzÀgÀÆ ªÀÄ£ÉUÉ ªÁ¥À¸ï §gÀzÀ PÁgÀt C®è°è ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA§A¢üPÀgÀ°è E°èAiÀĪÀgÀUÉ ºÀÄqÀÄPÁqÀ¯ÁV E°èAiÀĪÀgÀUÀÆ ¹QÌgÀĪÀÅ¢®è CªÀ¼ÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ eÁA§½ §tÚzÀ ¥ÀAeÁ© qÉæøï zsÀj¹zÀÄÝ 5 ¦üÃmï 6 EAZï JvÀÛgÀ zÀÄAqÀÄ ªÀÄÄR PÉA¥ÀÄ ªÉÄʧtÚ UÀÄdgÁw, »A¢, PÀ£ÀßqÀªÀÄvÀÄÛ EAVèÃµï ¨sÁµÉAiÀÄ°è ªÀiÁvÁ£ÁqÀÄvÁÛ¼É. F §UÉÎ ¢£ÁAPÀ: 7.7.11 gÀAzÀÄ ²æà £À«Ã£ï gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦AiÀiÁð¢üAiÀÄ ªÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¸ÀzÀgÀ §eÁgï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯Á¹ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ..


 

        ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:

    gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 07.07.2011 gÀAzÀÄ 86 ¥ÀæPÀgÀt ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr :17,500/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES

ಅಪಹರಣ ಪ್ರಕರಣ:

ಶಹಾಬಾದ ನಗರ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀಮತಿ ನೀಲಮ್ಮಾ ತಂದೆ ಬಾಬು ಗುತ್ತೇದಾರ ವ:35 ಸಾ:ಮರತೂರ ರವರು ನನ್ನ ತಂಗಿ ಸಾವಿತ್ರಿ ಇವಳು ದಿನಾಂಕ 27/6/11 ರಂದು ಗುಲಬರ್ಗಾಕ್ಕೆ ಹಾಲ ಟಿಕೇಟ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರುತ್ತೇನೆ ಅಂತಾ ಮರತೂರ ಬಸ್ಸನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ನಿಂತಾಗ ನಮ್ಮೂರಿನ ಬಸವರಾಜ ಮತ್ತು ಮಹ್ಮದ ರಫೀಕ ಇಬ್ಬರೂ ಆಟೊ ನಂ ಕೆ.ಎ. 32 8638 ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಪುಸಲಾಯಿಸಿ ಅಪಹರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಜಾನುವಾರಗಳು ಕಳವು ಪ್ರಕರಣ:

ನರೋಣಾ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ :
ಶ್ರೀ. ಭೀಮಶ್ಯಾ ತಂದೆ ಹಿರಣ್ಣ ಜಮಾದಾರ ಸಾ: ಬೆಳಮಗಿ ರವರು ನನ್ನ 8 ಎತ್ತುಗಳು, ಒಂದು ಕರು ಒಂದು ಆಕಳು ಬೆಳಮಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಿಮಾಂತರದಲ್ಲಿರುವ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ; 06-07-2011 ರಂದು ರಾತ್ರಿ ಕೊಟಿಗಿಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದು, ಯಾರೋ ಅಪರಿಚಿತ ಕಳ್ಳರು ಕಳುವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರರಕಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ :

ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಂಚಾರಿ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ರಾಹುಲ್ ತಂದೆ ಬಂಡೆಪ್ಪಾ ಕಟ್ಟಿಮನಿ ಸಾ|| ಕರಹರಿ ಹಾ || ವ|| ಮರಗಮ್ಮ ಗುಡಿ ಹತ್ತಿರ ಗಾಜಿಪೂರ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ನನ್ನ ಅಣ್ಣನಾದ ದುಳಪ್ಪಾ ಕಟ್ಟಿಮನಿ ಇತನು ಪಿ.ಡಿ.ಎ ಇಂಜನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಗಾರ್ಡ ಅಂತಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3-30 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಸೈಕಲ್ ಮೇಲೆ ವಿ.ಜಿ. ಮಹಿಳಾ ಕಾಲೇಜಿನ ಹತ್ತಿರ ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ ಯಾವದೋ ದ್ವಿ- ಚಕ್ರ ವಾಹನದ ಚಾಲಕನು ತನ್ನ ವಾಹನವನ್ನು ಅತೀವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿ ಓಡಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ . ದೂಳಪ್ಪಾ ಇತನು ಭಾರಿಗಾಯ ಹೊಂದಿದ್ದರಿಂದ ಉಪಚಾರ ಕುರಿತು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿಕೆ ಮಾಡುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಮೃತ ಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಅಪಘಾತ ಪ್ರರಕಣ :

ವಾಡಿ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ತಂದೆ ಶಂಕರ ಚೌಹಣಾ ಸಾ|| ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂರವಾಡಿ ರವರು ನಾನು ನನ್ನ ದೊಡಪ್ಪಾ ದಾವೂಜಿ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ನಂ: ಕೆಎ 32 ಎಕ್ಸ್ 5681 ನೇದ್ದರ ಮೇಲೆ ವಾಡಿಯಿಂದ ಚಿತ್ತಾಪೂರ ಕಡೆಯ ರೋಡ ರಾವೂರ ಹತ್ತಿರ ಹೊರಟಿದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ಹೊರಟಿದ್ದ ಎಮ.ಎಚ 24 ಎಪ್ 6672 ಲಾರಿ ಚಾಲಕ ಸುಭಾಶ ರಾವ ಇತನು ತನ್ನ ಲಾರಿಯನ್ನು ಅತೀವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಯಿಸುತ್ತಾ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿದನು, ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿದ ಪರಿಣಾಮ ಮೊಟಾರ ಸೈಕಲ್ ನ ಹಿಂದೆ ಕುಳಿತ ದೊಡ್ಡಪ್ಪಾ ಇತನು ಕೆಳಗಡೆ ಬಿದ್ದನು, ಲಾರಿಯು ಆತನ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿದ್ದರಿಂದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಮೃತ ಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಅಶ್ಲೀಲ ಮೊಬಾಯಿಲ್ ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವಿರುದ್ದ ಪ್ರಕರಣ:

ಅಶೋಕ ನಗರ ಠಾಣೆ :
ಶ್ರೀಮತಿ ಸುನೀತಾ ಪ್ರಕಾಶ ಮುಡ್ಡೆ ಸಾ|| ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಗಲ್ಲಿ ಕಾಳೆ ಹೌಸ ಶಾಂತಿ ನಗರ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ನನಗೆ ಅನಾಮದೇಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ತನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂ. 8095462934

ನೇದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಗೆ ಕರೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ನನಗೆ ಅತಿಯಾಗಿ ಕಿರುಕೂಳ ಕೊಟ್ಟು ಮಾನಸಿಕ ಹಿಂಸೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಹಾಗು ನನ್ನ ಮೊಬೈಲಗೆ ಅಶ್ಲಿಲ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಕಳುಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ.

ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 07-07-2011
This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 07-07-2011

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 102/2011 PÀ®A 302, 304(©) eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 07-07-2011 gÀAzÀÄ 1130 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ²ªÀgÁd vÀAzÉ §AqÉ¥Áà ªÀÄtUÉÃgÉ, 65 ªÀµÀð, °AUÁAiÀÄvÀ G MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á PÀ£ÀßPÀmÁÖ UÁæªÀÄ vÁ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ f ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV Cfð ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¸ÀÄeÁvÁ ªÀAiÀÄ 24 ªÀµÀð EªÀ½UÉ «ÃgÀ±ÉnÖ OgÁzÀPÀgÀ mÉîgÀ EªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ²ªÀgÁd EªÀ£À eÉÆÃvÉ ¢£ÁAPÀ 08-02-2011 gÀAzÀÄ ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀzÀ zsÁå£ï ªÀÄA¢gÀzÀ°è ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrgÀÄvÉÛªÉ. ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ°è C½AiÀĤUÉ 2 ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä ºÀt PÉÆnÖgÀÄvÉÛªÉ. ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ C½AiÀÄ ²ªÀgÁd, ©ÃUÀ «ÃgÀ±ÉnÖ, ©ÃUÀw ±ÉÆèsÁªÀw ªÀÄvÀÄÛ £ÁzÀ¤ ºÉêÀiÁªÀw EªÀgÉ®ègÀÆ PÀÆr ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ½UÉ E£ÀÆß ºÉaÑ£À ªÀgÀzÀPÀëuÉ vÀgÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ ¦r¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ. ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ 2-3 wAUÀ¼À £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÀÄ UÀ©üðt EzÁݼÉAzÀÄ UÉÆÃvÁÛV EA¢UÉ ¸ÀƪÀiÁgÀÄ 1 wAUÀ¼À »AzÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀw ¥Àæ¨sÁªÀw ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄPÀ̼ÀÄ PÀÆr ¸ÀÄeÁvÁ EªÀ½UÉ ºÀtÄÚ ºÀA¥À®Ä PÉÆÃqÀ®Ä ºÉÆzÁUÀ, ªÀÄÄA§gÀĪÀ ¥ÀAZÀ«Ä ºÀ§âPÉÌ PÀÄ¥Àà¸À PÁAiÀÄðPÀæªÀÄPÉÌ §gÀ¨ÉÃPÀÄ DªÁUÀ, 2 vÉÆÃ¯É §AUÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï PÉÆÃqÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÀ C½AiÀÄ ²ªÀgÁd ºÁUÀÆ CªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ ºÉýgÀÄvÁÛgÉ, CzÀPÉÌ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® PÉÆÃqÀ®Ä DUÀĪÀÅ¢¯Áè. 2 vÉÆÃ¯É §AUÁgÀ PÉÆÃqÀÄvÉÛªÉ CAvÀ w½¹zÀgÀÆ ¸ÀºÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ½UÉ CªÀ¼À UÀAqÀ, ªÀiÁªÀ, CvÉÛ, £ÁzÀ¤ EªÀgÉ®ègÀÆ PÀÆr ªÀgÀzÀPÀëuÉ QgÀÄPÀļÀ PÉÆlÄÖ ¢£ÁAPÀ 07-07-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 0130 UÀAmÉUÉ PÉÆÃ¯É ªÀiÁr ªÉÄÊ ªÉÄÃ¯É ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ºÁQ ¸ÀÄngÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉƼÀî¯ÁVzÉ.


ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 53/11 PÀ®A 326, 504, 307, L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ eÉÆvÉ 3(1) (10) J¸ï¹/J¸ïn PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 2-7-2011 gÀAzÀÄ 1145 UÀAmÉUÉ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¦AiÀiÁ𢠲æà £ÁgÁAiÀÄt vÀAzÉ ªÀÄAZÀÄ gÁoÉÆÃqÀ ªÀAiÀÄ;50 ªÀµÀð eÁ; ®A¨Át ¸Á; §AeÁgÀ vÁAqÀ FvÀ£ÀÄ ºÉýPÉ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉÃAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 2-7-2011 gÀAzÀÄ 1930 UÀAmÉUÉ »gÀ£ÁUÁAªÀ UÁæªÀÄ¢AzÀ §AeÁgÀ vÁAqÀPÉÌ £ÁUÀ¥Áà ªÀÄnÖ gÀªÀgÀ ºÉÆîzÀ ºÀwÛgÀ PÁ® £ÀqÀÄUɬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ £ÀqÉzÀÄPÉÆÃAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ JzÀÄj¤AzÀ C¥ÀjavÀ ªÀåQÛ AiÀiÁªÀÅzÉÆà GzÉݱÀ¢AzÀ §AzÀÄ ©Ãr PÉý. E®è CAzÁUÀ ªÀÄÄAzÀPÉÌ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ §AzÀªÀ£É PÉÆìÄÛ¬ÄAzÀ vɯÉAiÀÄ »A¨ÁUÀzÀ PÀÄvÀÛVAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀÄvÀÄÛ JgÀqÀÄ PÉÊUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉzÀÄ ¨Áj ºÀjvÀªÁzÀ UÁAiÀÄUÉÆÃ½î¹ PÉÆÃ¯É ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj ªÀåQÛUÉ £ÉÆÃrzÀ°è UÀÄgÀÄw¸ÀÄvÉÛ£É CAvÀ PÉÆÃlÖ ªÀUÉÊgÉ ¦AiÀiÁð¢vÀ£À ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA.53/2011 PÀ®A 504.326.307 L¦¹ £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.
¸ÀzÀj ¥ÀæPÀgÀtzÀ vÀ¤SÁPÁ®zÀ°è ¢£ÁAPÀ 6-7-2011 gÀAzÀÄ 1315 UÀAmÉUÉ ¦AiÀiÁ𢠣ÁgÁAiÀÄt vÀAzÉ ªÀÄAZÀÄ gÁoÉÆÃqÀ ªÀAiÀÄ; 50 ªÀµÀð eÁ; ®A¨Át G; UÁæªÀÄ ¥ÀAZÀAiÀiÁvÀ ¸ÀzÀ¸Àå ¸Á; §AeÁgÀ vÁAqÀ EªÀ£ÀÄ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ºÁdgÁV ¥ÀÄgÁªÀuÉ ºÉýPÉ ¤ÃrzÀgÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉÃAzÀgÉ £Á£ÀÄ PÀ®èSÉÆÃgÁ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ¸ÀzÀ¸Àå¤zÀÄÝ aPÀÌ ¥ÀÄlÖ dUÀ¼À-vÀAmÉUÀ¼ÀÄ DzÀ°è JgÀqÀÄ ¥ÁnðAiÀĪÀjUÉ §Ä¢ÝªÀiÁvÀÄ ºÉüÀÄvÉÛ£É. ºÉÆÃzÀ ªÀµÀð »j£ÁUÁAªÀ UÁæªÀÄzÀ ¨Á§Ä PÉÆüÀÄîgÉ EªÀgÀ CtÚ-vÀªÀÄäA¢AiÀÄgÀ ªÀÄzsÀå ºÉÆî ªÀÄ£É ºÀAaPÉ §UÉÎ dUÀ¼À-vÀAmÉUÀ¼ÀÄ DVzÁÝUÀ JgÀqÀÄ ¥ÁnðAiÀĪÀjUÉ PÀÆr¹ w¼ÀĪÀ½PÉ ¤ÃrzÀÄÝ, EzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÉʪÀÄ£À¸ÀÄì ¨É¼À¹ ¨Á§Ä PÉÆüÀÄîgÉ EªÀ£À ªÀÄUÀ ªÀĺÉñÀ EªÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÉÆÃ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ ¸Á¢¹ ¢£ÁAPÀ 2-7-2011 gÀAzÀÄ »gÀ£ÁUÁAªÀ¢AzÀ §AeÁgÀ vÁAqÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É £ÁUÀ¥Áà ªÀÄnÖ gÀªÀgÀ ºÉÆîzÀ ºÀwÛgÀ £À£Àß JzÀÄjUÉ ªÀĺÉñÀ EªÀ£ÀÄ §AzÀÄ ©Ãr PÉý E¯Áè CAzÁUÀ £Á®ÄÌ ºÉeÉÓ ªÀÄÄAzÀPÉÌ ºÉÆÃzÀAvÉ ªÀiÁr »A¢¤AzÀ MªÉÄä¯É §AzÀªÀ£É K ®ªÀiÁuÁå ¸ÀƼÉî ªÀÄUÀ£É £ÀªÀÄäUÉ £ÁåAiÀÄ ¸ÀjAiÀiÁV ªÀiÁr¯Áè. FUÀ ¤Ã£ÀUÉ PÉÆÃ¯É ªÀiÁqÀĪÀ CªÀPÁ±À ¹QÌzÉ. ¤£ÀUÉ ºÉÆÃqÉzÀÄ ºÁPÀÄvÉÛ£É CAvÀ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁr PÀÄvÀÛVAiÀÄ »A¨sÁUÀPÉÌ §®UÉÊ-JqÀUÉÊ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉzÀÄ ¨sÁj ºÀjvÀªÁzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ PÉÆÃ¯É ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. £Á£ÀÄ ªÉÆèÉÊ¯ï ¨É¼ÀQ£À°è ªÀĺÉñÀ¤UÉ ¸ÀjAiÀiÁV £ÉÆÃr UÀÄgÀÄvÀÄ »Ãr¢gÀÄvÉÛ£É. £À£ÀßUÉ ¨sÁj ºÀjvÀªÁzÀ UÁAiÀÄzÀ £ÉÆë£À°è £À£Àß ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ°è £Á£ÀÄ ¸ÀjAiÀiÁV ºÉýPÉ PÉÆÃnÖgÀĪÀ¢®è. £À£ÀßUÉ ªÀĺÉñÀ vÀAzÉ ¨Á§Ä PÉÆüÀîgÉ EªÀ£É F jÃwAiÀiÁV ºÉÆÃqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É.CAvÀ ¥ÀÄgÀªÁuÉ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁT®¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 81/2011 PÀ®A 341, 504, 323, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 05/07/2011 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 7 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÉÆÃgÀRAr UÁæªÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠲æà «oÉÆèÁ vÀAzÉ ªÀiÁzÀ¥Áà UÀÄAqÀÆgÉ ªÀAiÀÄ-70 ªÀµÀð ¸Á: ªÉÆÃgÀRAr EªÀgÀ CtÚ¤UÉ §qÀvÀ£À«zÀÝ PÁgÀt CªÀ£À£ÀÄß EgÀ®Ä ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ Rj¢¹zÀ eÁUÀªÀ£ÀÄß CªÀjUÉ PÉÆnÖzÀÄÝ FUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CtÚ£ÁzÀ DgÉÆæ §®©üêÀÄ vÀAzÉ £ÁUÀ¥Áà UÀÄAqÀÆgÉ FvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÉÆA¢UÉ eÁUÉAiÀÄ §UÉÎ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÁ£ÀÄ PÉÆlÖ eÁUÀªÀ£ÀÄß ªÀÄgÀ½ PÉÆÃqÀÄ JAzÀÄ DgÉÆævÀjUÉ PÉýzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼ÁzÀ §®©üêÀÄ vÀAzÉ £ÁUÀ¥Áà UÀÄAqÀÆgÉ ªÀÄvÀÄÛ CAd£Á¨Á¬Ä UÀAqÀ §®©üêÀÄ UÀÄAqÀÆgÉ §AzÀÄ «£ÁPÁgÀt dUÀ¼À vÉÃUÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ £Á£ÁåPÉ F eÁUÀ ©qÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ±Àlð »rzÀÄ jhÄAgÀhiÁ ªÀÄÄ¶Ö ªÀiÁr PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àqɹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 121/2011 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 ªÉÆ.ªÁ. PÁAiÉÄÝ:-
¢£ÁAPÀ 06/07/2011 gÀAzÀÄ 1015 UÀAmÉUÉ alUÀÄ¥Áà ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ zÀÆgÀªÁt ªÀÄÄSÁAvÀgÀ JA.°.¹ EzÉ CAvÀ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr UÁAiÀiÁ¼ÀÄ«UÉ ¥Àj²Ã°¹ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ«£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ªÀĺÀäzÀ ªÀ¹ÃªÀÄ vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ SÁ¹ÃªÀÄ C° ¸Á// alUÀÄ¥Áà EªÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ £ÀªÀÄä ºÉÆ® ºÉƸÀ½î ²ªÁgÀzÀ°ègÀÄvÀÛzÉ £ÀªÀÄä vÀAzÉAiÀĪÀgÀÄ ¢£Á®Ä ºÉÆîPÉÌ ºÉÆÃUÀÄvÁÛgÉ »ÃVgÀĪÀ°è ¢£ÁAPÀ 06/07/2011 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉAiÀiÁzÀ UÀAiÀļÀÄ »gÉÆ ºÉÆAqÁ ¹.r. 100 ªÉÆlgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA J¦-09/JªÀiï-6007 £ÉzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ RwÃ¥sï¸Á§ gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ ±ÁªÀÄvÁ¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹. §¸ï £ÀA PÉJ-38/J¥sï-285 £ÉzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ¹zÀÝ¥Áà vÀAzÉ PÀAmÉÃ¥Áà ªÀiÁzÀgÀ ¸Á// ¹AzÀV f¯Áè ©eÁ¥ÀÆgÀ FvÀ£ÀÄ §¸ï C£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉAiÀĪÀjUÉ §®PÀtÂÚ£À ºÀÄ©âUÉ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀÄ, §® PÀtÂÚ£À ºÀwÛgÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, ªÉÄð£À vÀÄnUÉ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁV vÀÄn ºÀj¢gÀÄvÀÛzÉ ºÁUÀÆ JgÀqÀÄ ºÀ®ÄèUÀ¼ÀÄ ©¢ÝgÀÄvÀÛªÉ. §®PÁ°£À ªÉƼÀPÁ°UÉ vÀgÀazÀ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj M¼ÀUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj §¸ï ZÁ®PÀ£ÀÄ rQÌ ¥Àr¹ vÀ£Àß §¸Àì£ÀÄß C¯Éè ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀægÀPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 69/2011 PÀ®A 32, 34 PÉ.E JPïÖ eÉÆvÉ 328 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 06/07/2011 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ ¦.J¸ï.L gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ JZï.¹-535 ¦.¹-1401, gÀªÀgÉÆA¢UÉ gÉÆÃqÀ ¥ÉÃmÉÆæ°AUÀ ºÁUÀÆ ºÀ½î ¨sÉnÖ PÀÄjvÀÄ vÉÆÃUÀ®ÆgÀ UÁæªÀÄPÉÌ ¨sÉÃn PÉÆmÁÖUÀ C°è RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ºÁ®ºÀ½î UÁæªÀÄzÀ ¨ÉÆêÀÄUÉÆÃAqÉñÀégÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ 2 d£À ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼ÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁgÉ CAvÀ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ ºÁ®ºÀ½î UÁæªÀÄPÉÌ 1600 UÀAmÉUÉ ¨sÉÃnÖPÉÆlÄÖ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ E§âgÀÆ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÁ®ºÀ½î UÁæªÀÄzÀ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ¢AzÀ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨ÉÆêÀÄUÉÆÃAqÉñÀégÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ ¨Áwä ¥ÀæPÁgÀ ªÀÄgÉAiÀiÁV ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä 2 d£À PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è C£À¢üPÀÈvÀªÁV ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼ÀÄ ±ÉÃRj¹lÄÖ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄß PÀAqÀÄ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ «ZÁj¸À®Ä vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ 1) ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ zsÉÆÃr¨Á zÉêÀPÁgÉ ªÀAiÀÄ: 51ªÀµÀð eÁ: ªÀÄgÁoÁ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ºÁ®ºÀ½î 2) CªÀÄgÀ vÀAzÉ ¥ÀæPÁ±À zÉêÀPÁgÉ ªÀAiÀÄ: 21 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄgÁoÁ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ºÁ®ºÀ½î CAvÀ w½¹zÀÄÝ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ ªÀ±À¢AzÀ 1) 6 £ÁPÀ Ol ©AiÀÄgÀ 650 JªÀiï.J¯ï. C.Q. 468/-gÀÆ. 2) 12 PÀ¼Àî ¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä 180 JªÀiï.J¯ï. C.Q. 250/-gÀÆ. 3) MAzÀÄ ¸ÁåªÀĸÀAUÀ ¦üæÃeï ºÀ¼ÉzÀÄ C.Q,4000/-gÀÆ. ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál¯ï d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀjUÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Cgï £ÀA. 13/2011 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-
¢£ÁAPÀ 05-07-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-30UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw ±ÁAvÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ JPÀ£ÁxÀgÁªÀ ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ/50ªÀµÀð eÁw ªÀÄgÁoÁ G/MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á/C¼ÀA¢ EªÀgÀ ªÀÄUÀ UÉÆgÀR£ÁxÀ vÀAzÉ JPÀ£ÁxÀgÁªÀ ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ/35ªÀµÀð eÁw /ªÀÄgÁoÁ ¸Á/C¼ÀA¢ EvÀ£ÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ §AzÀÄ vÀ£Àß vÁ¬ÄAiÀÄ eÉÆvÉUÉ ºÀtzÀ «µÀAiÀĪÁV vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁr ªÀÄ£ÉAiÀįÉè ¨ÉüÉUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ QæëģÁ±ÀPÀ NµÀ¢ü ¸ÉêÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ EzÀÄÝ .aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¨sÁ°Ì ¸ÀgÀPÁj D¸À¥ÀvÉæUÉ vÀAzÀÄ ºÉaÑ£À G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀÀ ¸ÀgÀPÁj D¸À¥ÀvÉæUÉ M¬ÄÝzÀÄÝ. aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ¢£ÁAPÀ 05-07-2011gÀAzÀÄ gÁwæ 10-30UÀAmÉUÉ ªÀÄævÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £À£Àß ªÀÄUÀ£À ¸Á«£À°è £À£ÀßzÀÄ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉ vÀgÀºÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ«gÀĪÀ¢¯Áè CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.