Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Saturday, September 10, 2011

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

     C£Àégï ºÀĸÉãï vÀAzÉ JPÁâ¯ïºÀĸÉãï 32 ªÀµÀð, eÁ-ªÀÄĹèA, UÀr ªÀiÁ°ÃPÀgÀÄ, ¸Á-ªÀÄ£É £ÀA 12-12-209/2¹ ºÁf PÁ¯ÉÆä gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ£À JJAJ¸ï PÀA¥ÀÆålgï CAUÀr ¸ÉÖñÀ£ï gÉÆÃr£À°è EzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ: 08-09-11 gÀAzÀÄ gÁwæ 09.00 UÀAmɬÄAzÀ ¢: 09-09-11 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10.00 UÀAmÉAiÀÄ CªÀÄzsÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ £ÀPÀ° ©ÃUÀªÀ£ÀÄß G¥ÀAiÉÆÃV¹ JJAJ¸ï PÀA¥ÀÆålgï CAUÀrUÉ ºÁQzÀ ©ÃUÀªÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄ CAUÀrAiÉƼÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr CAUÀrAiÀÄ°èzÀÝ PÀA¥ÀÆålgï ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ C.Q gÀÆ 3,36,833=00 ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ C£Àégï ºÀĸÉãï gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 9.09.2011 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ¥À²ÑªÀÄ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ . 

zÉêÀzÀÄUÁð vÁ®ÆQ£À gÁªÀÄzÀÄUÁð UÁæªÀÄzÀ QæµÀÚ¥Àà vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà, PÁåvÀ®gï, FvÀ£À vÀªÀÄä£ÁzÀ wªÀÄätÚ vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà, PÀÄrzÀÄ ¢£ÁAPÀ:09/09/2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 11-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ §AzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ MzÀgÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¸À¢æAiÀĪÀ¤UÉ CvÀ£À CtÚ QæµÀÚ¥Àà£ÀÄ AiÀiÁPÉ MzÀgÁqÀÄwÛ J¯Áè d£À ªÀÄ®VPÉÆArzÁÝgÉ ¸ÀĪÀÄä£É Hl ªÀiÁr ªÀÄ®UÀÄ CAvÁ ºÉýzÀÝPÉÌ ¸À¢æAiÀĪÀ£ÀÄ ¤ªÀÄUÁåPÀ¨ÉÃPÀÄ ®AUÁ ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀÌ¼É CAvÁ CAzÀªÀ£Éà C¯Éè ©zÀÝ PÀnÖUɬÄAzÀ QæµÀÚ¥Àà£À vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄUÉƽ¹, PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr, fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ QæµÀÚ¥Àà£ÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄðAzÀ UÀ§ÆâgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 


¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:

    gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 10.09.2011 gÀAzÀÄ 26 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 8,700/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 10-09-2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ : 10-09-2011

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 98/2011 PÀ®A 96(©) PÉ.¦ JPÀÖ :-

¢£ÁAPÀ: 08/09/2011 gÀAzÀÄ ²æÃ. £ÁUÀ±ÀnÖ, JJ¸ïL gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¸ÉPÀÖgÀ PÀvÀðªÀå ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ: 09-09-2011 gÀAzÀÄ ªÀĸÀÄQ£À 0400 UÀAmÉUÉ ¢Ã¥ÀPÀ avÀæ ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ PÁå°n DmÉÆêÉƨÉÊ® CªÀÄUÀr ºÀwÛgÀ ¥ÉmÉÆæ°AUÀ ªÀiÁqÀÄvÁÛ §AzÁUÀ E§âgÀÄ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ PÀĽwzÀÄÝ, £ÀªÀÄä£ÀÄß £ÉÆÃr ªÀÄÄRPÉÌ zÀ¹ÛAiÀÄ£ÀÄß PÀnÖPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄR vÀ¦à¹PÉÆAqÀÄ NqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÁUÀ, ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ CªÀgÀ£ÀÄß »A¨Á°¹ »rzÀÄ «ZÁj¸À®Ä CªÀgÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ¸ÀļÀÄî ºÉýzÀÄÝ ¥ÀÄ£ÀB ¥ÀÄ£ÀB «ZÁj¹zÁUÀ 1) ¸ÀA¥ÀvÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ PÀÄ¥ÉÃAzÀæ zÉÆÃrØ, ªÀAiÀÄ; 26 ªÀµÀð, eÁåw J¸ï.¹ G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: ºÁ®»¥ÀàUÁð vÁ: ¨sÁ°Ì ªÀÄvÀÄÛ E£ÉÆߧâ 2) ²æäªÁ¸À @ ²ªÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ ªÁWÀªÀiÁgÉ, ªÀAiÀÄ; 19 ªÀµÀð eÁåw ¸ÀªÀÄUÁgÀ G; ¥ÉAnAUÀ PÉ®¸À ¸Á: ©¢æ PÁ¯ÉÆä ªÉÄÊ®ÆgÀ CAvÀ w½¹zÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ºÀwÛgÀ MAzÉÆAzÀÄ PÀ©âtzÀ gÁqÀUÀ¼ÀÄ EzÀݪÀÅ. CªÀÅUÀ¼À §UÉÎ «ZÁj¹zÁUÀ vÀªÀÄä G¥À fêÀ£ÀPÁÌV CAUÀrUÀ¼À ¨ÁV®UÀ¼À ©ÃUÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄÄjzÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ElÄÖPÉÆArgÀÄvÉÛªÉ CAvÀ w½¹gÀÄvÁÛgÉ. DzÀÝjAzÀ EªÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ ¨sÁ°Ì UÀÄ£Éß £ÀA. 178/2011 PÀ®A 307, 504 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ : 09/09/2011 gÀAzÀÄ 0915 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà CPÀæªÀÄ vÀAzÉ C¥sÀìgÀ«ÄAiÀiÁå ±ÉÃR ªÀAiÀĸÀÄì 24 ªÀµÀð eÁ : ªÀÄĹèA G : £ÀÆå ¨sÀªÁ¤ ªÉÊ£À ±Á¥ÀzÀ°è PÉ®¸À ¸Á : eÉÆò £ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁðzÀÄ ºÉýPÉ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ »ÃUÉ ±Á°ªÁ£À vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ ªÀqÀØgÀ ¸Á : ¥Á¥ÀªÀ £ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì EvÀ£ÀÄ ¢£Á®Ä gÁwæ 12 UÀAmÉ £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢ PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀ £ÀÆå ¨sÀªÁ¤ ªÉÊ£À ±Á¥ÀPÉÌ §AzÀÄ ªÀÄ®VPÉÆAqÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ J©â¹ ¸ÀgÁ¬Ä PÉÆqÀÄ CAvÁ ¸ÀvÁ¬Ä¸ÀÄvÁÛ£É CzÉ jÃw PÀ¼ÉzÀ gÁwæ PÀÆqÁ 0100 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ±Á°ªÁ£À EvÀ£ÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ J©â¹ ¸ÀgÁ¬Ä PÉÆqÀÄ CAvÁ PÉýzÁUÀ CAUÀr ªÀÄÄaÑzÉ ¸ÀgÁ¬Ä E®è JAzÀÄ ºÉýzÀ£ÀÄ.

¢£ÁAPÀ : 09/09/2011 gÀAzÀÄ 0845 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¨sÁ°Ì zsÀƼÀ ¥ÉÃlzÀ°ègÀĪÀ ¸ÀÄAmÉgÀªÀgÀ £ÀÆå ¨sÀªÁ¤ ªÉÊ£À ±Á¥ÀzÀ°è »AzÀUÀqÉ ¸ÉÃqÀØ£À°è PÀĽwzÁÝUÀ ±Á°ªÁ£À vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ ªÀqÀØgÀ ¸Á : ¥Á¥ÀªÀ £ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì EvÀ£ÀÄ §AzÀÄ C¯Éè ©zÀÝ MAzÀÄ ©AiÀÄgÀ ¨Ál® vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £À£ÀUÉ “ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É ¤£ÀUÉ ¸ÉÆPÀÄÌ ºÉZÁÑV £À£ÀUÉ gÁwæ §AzÀgÉ ¸ÀgÁ¬Ä PÉÆqÀĪÀ¢®è ¤£ÀUÉ EAzÀÄ ©qÀĪÀ¢®è RvÀA ªÀiÁqÀÄvÉÛ£É CAvÁ ¨ÉÊzÀÄ £À£ÀUÉ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ©AiÀÄgÀ ¨Ál®¢AzÀ ªÉÆzÀ®Ä ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÉ ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É DUÀ ©AiÀÄgÀ ¨Ál® MqÉ¢zÀÄÝ CzÉ ©AiÀÄgÀ ¨Ál®¢AzÀ JqÀUÀqÉ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è eÉÆÃgÁV w«¢gÀÄvÁÛ£É. DzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉÆmÉÖ ºÀjzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, agÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ C¯Éè £ÀÆå ¨sÀªÁ¤ ªÉÊ£À ±Á¥ÀzÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀ ²æà ±ÀƸÀªÀÄ ¨ÉÆÃgÁ¼É ²æà ¸ÀwñÀ ¹AzÉ ,²æà ªÉAPÀl zÀħ®UÀÄAqÉ ºÁUÀÄ ªÀiÁ°PÀgÁzÀ EAzÀæPÀĪÀiÁgÀ ¸ÀÄAmÉ J®ègÀÄ Nr §AzÀÄ dUÀ¼À ©r¹PÉÆAqÀÄ ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁtUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 102/2011 PÀ®A 279.337.338.304 (J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 JªÀiï.« JPÀÖ :-

¢£ÁAPÀ: 10/09/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¸ÀAdAiÀÄ vÀAzÉ ¨sÀUÀªÁ£À ¥ÀªÁgÀ ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð ¸Á: ¸ÀªÀÄÄzÀæªÁ¤ vÁAqÁ vÁ:f: G¸Áä£À¨ÁzÀ ( JªÀiï.J¸ï) EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß vÁ¬Ä ºÁUÀÆ ¸ÀA§A¢üPÀgÉÆA¢UÉ §½ eÁzsÀªï EªÀgÀ fæ£À°è ¸ÀªÀÄÄzÀæªÁ¤ vÁAqÁ¢AzÀ d»ÃgÁ¨ÁzÀPÉÌ zÉêÀgÀ ºÀjPÉ wÃj¸À®Ä ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ J£ï.ºÉZï 09 gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É PÀ¥ÀàgÀUÁAªÀ ªÉĺɧƨï zsÁ¨Á ºÀwÛgÀ ªÀÄ£ÁßSɽî PÀqɬÄAzÀ ( JzÀÄj¤AzÀ ) ¯Áj £ÀA PÉ.J 39 9745 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ £Àqɹ fæUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ M¼ÀUÉ EzÀÝ fÃ¥ï ZÁ®PÀ ¸À»ÃvÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ EvÀgÀgÀÄ ¨sÁj, ¸ÁzÁ UÁAiÀÄUÉÆArzÀÄÝ 108 CA§Æå¯É£ïìzÀ°è ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ D¸ÀàvÉæUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¨sÁj UÁAiÀÄUÉÆAqÀ fÃ¥ï ZÁ®PÀ£ÁzÀ §½ vÀAzÉ ¸ÀPÁgÁªÀÄ ªÀAiÀÄ: 42 ªÀµÀð ¸Á: ªÉÄAqÁ vÁAqÁ FvÀ£ÀÄ zÁjAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. rQÌ ªÀiÁrzÀ £ÀAvÀgÀ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ ¯Áj ¤°è¹ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉA§ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 101/2011 PÀ®A 279, 338 L¦¹ :-

DgÉÆæ bÉÆÃlÄ«ÄAiÀiÁå vÀAzÉ ªÀĸÁÛ£À¸Á§ ¨ÁUÀªÁ£À ¸Á: gÁeÉÆüÁ C¦ ªÁºÀ£À ¸ÀA PÉ.J 56 - 153 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ EªÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 09-09-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 20:30 UÀAmÉUÉ ªÀÄÆUÀÄ£ÀÄgÀÄ¢AzÀ zÀħ®UÀÄAr PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ £Àqɹ ¥À°Ö ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ªÉÆù£ï vÀAzÉ ªÉÄÊ£ÀÄ¢Ý£ï ªÀAiÀÄ: 18 ªÀµÀð ¸Á: gÁeÉÆüÁ EªÀjUÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ JA§ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 137/2011 PÀ®A 324, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

ದಿನಾಂಕ 08-09-2011 ರಂದು gÁwæ 2200 ಗಂಟೆಗೆ ¦üAiÀiÁ𢠲æà C±ÀÆPÀ vÀAzÉ zÉëAzÀæ¥Áà ¸Àd£É ªÀAiÀÄ; 39 ªÀµÀð G; ²PÀëPÀ ¸Á; PÀÄgÀ§ PÉüÀV ¸ÀzsÀå; PÀÄA§gÀªÁqÁ ©ÃzÀgÀ EªÀjUÉ ºÀ¼ÉAiÀÄ ªÉÊgÀvÀé¢AzÀ PÀÄA§gÀªÁqÁ ©ÃzÀgÀzÀ°è AiÀiÁgÉÆ 4 d£À C¥ÀjÃZÀvÀgÀÄ §AzÀÄ CªÀZÀÑ ±À§âzÀUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ PÀ©âtzÀ gÁqÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥ÀqɹgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ.

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 138/2011 PÀ®A ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ (ºÀÄqÀÄV PÁuÉ) :-

ದಿನಾಂಕ 09-09-2011 ರಂದು 0630 PÀĪÀiÁj dAiÀIJæà vÀAzÉ ²ªÀuÁÚ 13 ªÀµÀð, °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á|| wæ¥ÀÄgÁAvÀ §.PÀ¯Áåt ¸ÀzÀå ¨ÁÁ®QAiÀÄgÀ ¨Á® ªÀÄA¢gÀ ªÉÄÊ®ÆgÀ ©ÃzÀgÀ EªÀ¼ÀÄ ©ÃzÀgÀ ¨Á®QAiÀÄgÀ ¨Á® ªÀÄA¢gÀ¢AzÀ vÀ¦à¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ ªÀÄgÀ½ ¨Á® ªÀÄA¢gÀPÉÌ ¨ÁgÀzÉ PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ¼É CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw PÀªÀįÁ UÀAqÀ ±ÀgÀt¥Àà 58 ªÀµÀð, eÁ|| J¸ï.¹ zÀ°vÀgÀÄ G|| C¢üÃPÀëPÀgÀÄ ¨Á®QAiÀÄgÀ ¨Á® ªÀÄA¢gÀ ªÉÄÊ®ÆgÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦ügÁå¢AiÀÄ CfðAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ :-
ಫರಹತಾಬಾದ  ಠಾಣೆ :
ಶ್ರೀ ಪರಶುರಾಮ ತಂದೆ ಅಮರಪ್ಪಾ  ಮೇಲಿಮನಿ ಸಾ: ನೀರಲಕೇರಾ ತಾ:ಲಿಂಗಸೂಗುರು ರವರು, ದಿನಾಂಕ: 08-09-11 ರಂದು ನನ್ನ ವಿಆರ್‌ಎಲ್ ವಾಹನ ನಂ: ಸಿಟಿಡಬ್ಲ್ಯೂ 5304 ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ಬೆಳೆ ಲೋಡ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಗುಲ
ಬರ್ಗಾದಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೊರಟಿದ್ದು, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 218 ರ ಸೋಮನಾಥ ಹಳ್ಳಿ ಕ್ರಾಸ ಮುಂದೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಎದುರುಗಡೆಯಿಂದ ಬಂದ ಲಾರಿ ನಂ: ಕೆಎ-32 ಎ-3134 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕ ಸುಲೇಮಾನ ತನ್ನ ಲಾರಿಯನ್ನು ಅತಿವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ತನ್ನ ವಾಹನವನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ಲಾರಿಗೆ ಅಪಘಾತಪಡಿಸಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ನನಗೆ ತೆರೆಚಿದ ಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದು,
ಅವನಿಗೂ
ಕೂಡ ಸಾದಾ ಗಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕಾರಣ ಅಪಘಾತಪಡಿಸಿದ ಲಾರಿ ನಂ: ಕೆಎ-32 ಎ – 3134 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕನ ಮೇಲೆ ಸೂಕ್ತ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕು. ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಫರಹತಾಬಾದ  ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಮಟಕಾ ಬರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಂಧನ :-

ರಾಘವೇಂದ್ರ ನಗರ ಠಾಣೆ :ದಿನಾಂಕ 09-09-2011 ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ ಬಡಾವಣೆಯ ಧನಗರ ಗಲ್ಲಿಯ ಕೋರಿ ಮಠದ ಎದುರಿಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಹಣ ಪಡೆದು, ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟ ಬರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಖಚಿತ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡು, ಪಿ.ಎಸ್.ಐ ಬಸವರಾಜ್ ತೇಲಿ ಹಾಗು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರು ಹೋಗಿ ದೇವಿಂದ್ರ ತಂದೆ ಸಿದ್ರಾಮಪ್ಪ ಕೋರೆ ಎಂಬಾತನನ್ನು ಹಿಡಿದು ಅವನಿಂದ ನಗದು ಹಣ 1975/-ರೂಪಾಯಿಗಳು, ಮೂರು ಮಟಕಾ ನಂಬರ ಬರೆದ ಚೀಟಿಗಳು, ಒಂದು ಬಾಲ್ ಪೆನ್, ಒಂದು ನೊಕಿಯೊ ಕಂಪನಿ ಮೊಬೈಲ್ ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಈ ಕುರಿತು ರಾಘವೇಂದ್ರ ನಗರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಬಾಡಿಗೆದಾರನಿಂದ ಮನೆ ಮಾಲಿಕಳ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ :-

ರಾಘವೇಂದ್ರ ನಗರ ಠಾಣೆ :ಶ್ರೀಮತಿ ಕೌಸರ ಬೇಗಂ ಗಂಡ ಉಸ್ಮಾನ ಪಾಷ ಸೈಯ್ಯದ ಸಾ|| ಜಿಲಾನಾಬಾದ ಇಲಾಯಿ ಮಜ್ಜಿದ ಹತ್ತಿರ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು, ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆಯಿಂದ ವಾಸವಿದ್ದ, ಸಮೀರ ತಂದೆ ಯುಸೂಫ ಗೊಬ್ಬೂರ ಈತನು 8 ದಿವಸಗಳ ಹಿಂದೆ ಮನೆ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ಮನೆಯು ಸರಿಯಾಗಿ ಇಡದ ಕಾರಣ, ಮನೆ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿಕೊಡಿರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ, ಸಮೀರ ತಂದೆ ಯುಸೂಫ ಗೊಬ್ಬೂರ ಈತನು ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು ಹೊಡೆಬಡೆ ಮಾಡಿ, ನೀನು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ದೂರು ಕೊಟ್ಟರೆ ನಿನಗೆ ಜೀವಂತ ಇಡುವದಿಲ್ಲಾ ಅಂತ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿರುತ್ತಾನೆ. ಕಾರಣ ಅವನ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕು ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ರಾಘವೇಂದ್ರ ನಗರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.