Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Thursday, October 6, 2011

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:  

          ¢: 05-10-11 gÀAzÀÄ 17.45 UÀAmÉUÉ gÁAiÀÄZÀÆj£À £ÀÈ¥ÀvÀÄAUÀ ºÉÆmÉïï£À 2 £Éà ªÀĺÀrAiÀÄ°ègÀĪÀ gÀƪÀiï £ÀA 311 gÀ°è 3 d£ÀgÀÄ QæPÉmï ¨ÉnÖAUï PÀnÖzÁÝgÉ CAvÁ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÀUÉ ²æà ²æúÀj¨Á§Ä rªÉÊJ¸ï¦ (¥ÉÆæÃ) ¥À²ÑªÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄgÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ C°èUÉ ºÉÆÃV ¸ÀÄPÀëöäªÁV ¥Àj²Ã°¸À¯ÁV L¹J¯ï lÆ£ÀðªÉÄAmï£À ¸ÉÆêÀiÁ¸Émï QæPÉmï vÀAqÀ V/S ªÁjAiÀÄgÀ¸ï QæPÉmï vÀAqÀUÀ¼À £ÀqÀÄ ªÉ QæPÉmï £ÀqÉ¢zÀÄÝ CªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ D vÀAqÀUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ¨ÉnÖAUï PÀnÖ n.« £ÉÆÃqÀÄwÛzÁÝUÀ zÁ½ ªÀiÁqÀ¯ÁV1) jAiÀiÁeï vÀAzÉ ªÀÄzÀgï¸Á¨ï 38 ªÀµÀð,eÁ-ªÀÄĹèA, G-ªÁlgï ¸À«ð¸ï PÉ®¸À, ¸Á-ªÀģɣÀA 9-4-56 ªÀÄrØ¥ÉÃmÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ 2)¸ÉÊAiÀÄzï vÀAzÉ eÁ¥sÀgï vÀAzÉ J¸ï.PÉ.ªÀÄÄeÁgÀÄ¢Ýãï 43 ªÀµÀð, eÁ-ªÀÄĹèA, G-ªÁlgï ¸À«ð¸ï, ¸Á-CgÀ¨ï ªÉƺÀ¯Áè gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ3) £ÀgÀ¸ÀgÉrØ vÀAzÉ ²ªÁgÉrØ 32 ªÀµÀð, eÁ-gÉrØ G-ºÉÆmÉïï PÉ®¸À, ¸Á-ªÀÄÄ£ÀÆßgÀĪÁr gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ ¹QÌ©¢zÀÄÝ CªÀjAzÀ 1]£ÀUÀzÀÄ ºÀt 6485=00 2) MAzÀÄ £ÉÆÃQÃAiÀiÁ PÀA¥À¤AiÀÄ ªÉƨÉʯï C.Q gÀÆ 500 /- 3) MAzÀÄ J¯ïf PÀA¥À¤AiÀÄ 21 EAa£À PÀ®gï n.« C.Q gÀÆ 6000=00 4) MAzÀÄ jªÉÆÃmï C.Q gÀÆ 80=00 UÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ CgÉÆævÀgÉÆA¢UÉ oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ ªÉÄðAzÀ ¥À²ÑªÀÄ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ¢£ÁAPÀ 05-10-2011 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4-15 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸ÀgÀ¸Àéw UÀAqÀ ªÀÄĤ¸Áé«Ä 20 ªÀµÀð, eÁ- zÁ¸ÀgÀÄ G- PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: G¥Áæ¼À EªÀ¼À CtÚ£ÁzÀ PÁAvÉñÀ£ÀÄ DPÉAiÀÄ£ÀÄß vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ® £ÀA,. PÉJ-40/ºÉZï-9513 £ÉÃzÀÝgÀ »AzÉ PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ G¥Áæ¼À UÁæªÀÄ¢AzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ PÀqÉUÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ - ªÀÄAvÁæ®AiÀÄ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É vÀÄAmÁ¥ÀÆgÀÄ zÁn CzsÀð Q.«Äà ºÉÆÃzÀ £ÀAvÀgÀ JzÀÄjUÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ PÀqɬÄAzÀ ©üêÉÆÃf vÀAzÉ gÁªÀÄZÀAzÀæ, 28 ªÀµÀð, eÁ-PÀlÄUÀgÀÄ ¸Á: EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉÆAqÁ ±ÉÊ£ï ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-36/qÀ§Æèöå-9106 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É UÀÄgÀÄgÁd J£ÀÄߪÀªÀ£À£ÀÄß »AzÉ PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ lPÀÌgÀPÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¸ÀgÀ¸Àéw ªÀÄvÀÄÛ DPÉAiÀÄ CtÚ ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÉÄÃvÀ PɼÀUÉ ©¢zÀÄÝ , CzÀgÀAvÉ lPÀÌgÀPÉÆlÖ DgÉÆævÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ »AzÉ PÀĽvÀªÀ£ÀÄ ¸ÀºÀ PɼÀUÉ ©¢zÀÝjAzÀ £Á®ÄÌ d£ÀjUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. CAvÁ ¸ÀgÀ¸Àéw gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ AiÀÄgÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

wgÀĪÀįÉñÀ vÀAzÉ £ÁUÉÃAzÀæAiÀÄå ±ÉnÖ, 30 ªÀµÀð, eÁ-ªÉʱÀågÀÄ, G-QgÁt CAUÀr ªÁå¥ÁgÀ, ¸Á: AiÀÄgÀUÉÃgÁ
¢£ÁAPÀ 05-10-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 10-00 UÀAmÉUÉ vÀ£Àß QgÁt CAUÀrAiÀÄ ±ÀlÖgÀ£ÀÄß ªÀÄÄaÑ ©ÃUÀ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 06-10-2011 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 07-00 UÀAmÉUÉ §AzÀÄ QgÁt CAUÀrAiÀÄ ±ÀlÖgÀ vÉUÉzÀÄ M¼ÀUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä QgÁt CAUÀrAiÀÄ »A¢£À UÉÆÃqÉUÉ 4 PÀ®ÄèUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀµÀÄÖ MAzÀÄ vÀÆvÀÄ ©¢ÝzÀÄÝ, CzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr UÁ§jAiÀiÁV ¤£Éß ªÁå¥ÁgÀ ªÀiÁr PÁå±ï PËAlgÀzÀ°ènÖzÀÝ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ 6000/- UÀ¼À£ÀÄß £ÉÆÃrPÉƼÀî®Ä ºÀt EgÀ°®è, ¢£ÁAPÀ 05-10-2011 gÀ gÁwæ 10-00 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ; 06-10-2011 gÀ ¨É¼ÀUÉÎ 07-00 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzsÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ QgÁt CAUÀrAiÀÄ »A¢£À UÉÆÃqÉAiÀÄ£ÀÄß MqÉzÀÄ 4 PÀ®ÄèUÀ¼À£ÀÄß QwÛ M¼ÀUÉ £ÀÄVÎ PÁå±ï PËAlgÀ£À°èzÀÝ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 6000/- £ÉÃzÀݪÀÅUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ wgÀĪÀįÉñÀ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ AiÀÄgÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 06.10.2011 gÀAzÀÄ 48 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 12,200-/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

Gulbarga District Reported Crimes

ಕಳವು ಪ್ರಕರಣ :
ಬ್ರಹ್ಮ ಪೂರ ಠಾಣೆ :ದಿನಾಂಕ: 06-10-2011 ರಂದು ಶ್ರೀ.ಸೋಮಶೇಖರ ತಂದೆ ಗುಂಡಪ್ಪ ಟೆಂಗಳಿ, ಸಾ|| ಟೆಂಗಳಿ ಜುವಲರಸ, ಸುಪರ ಮಾರ್ಕೆಟ ಗುಲಬರ್ಗಾರವರು ತಮ್ಮ ಅಂಗಡಿ ಅಂದಾಜು 1100 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗಿ ಕಿವಿಓಲೆ ಖರೀಸುವದು ಇದ್ದು, ತೋರಿಸಿ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದಾಗ ನಾನು ಅವಳಿಗೆ ಒಂದು ಟ್ರೇಯಲ್ಲಿ ಅಂದಾಜು 12 ಜೊಡಿ ತರಹದ ಕಿವಿಓಲೆ ತೋರಿಸಿದ್ದು ಆಗ ನನಗೆ ಅವಳ ಮೇಲೆ ಅನುಮಾನ ಬಂದು ಅವಳ ಬ್ಯಾಗ ಚೆಕ ಮಾಡಿದಾಗ 1.4 ಗ್ರಾಂ ಬಂಗಾರದ ಉಂಗುರ ಅ||ಕಿ|| 3000/- ಇದ್ದು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಅವಳಿಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಕೊಡದೆ ಇದ್ದಾಗ ಕೋಠಾರಿ ಅಂಗಡಿಯ ಮಾಲಿಕನಾದ ದಾವಲ ತಂದೆ ಸತ್ಯಶೀಲ ಕೋಠಾರಿ ರವರಿಗೆ ಫೋನ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಅಂಗಡಿಗೆ ಕರೆಯಿಸಿಕೊಂಡು ವಿಚಾರಿಸಲಾಗಿ ಈ ಹುಡುಗಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 1025 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅಂಗಡಿಗೆ ಬಂದು ರಿಂಗ ನೋಡಿ ಹೋಗಿದ್ದು, ಅಂತಾ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಆ ರಿಂಗ ತೋರಿಸಲಾಗಿ ಇದು ನಮ್ಮ ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರುತ್ತಾಳೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದರು ಆಗ ಅವಳ ಹೆಸರು ವಿಚಾರಿಸಲಾಗಿ ಸುಜಾತಾ ತಂದೆ ಬಾಬುರಾವ ಕರ್ಕರೆ ಸಾ|| ಮೇಥಿ ಮೇಳಕುಂದಾ ತಾ|| ಬಾಲ್ಕಿ, ಜಿ|| ಬೀದರ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದ್ದು ಅವಳನ್ನು ಇಬ್ಬರು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಠಾಣೆಗೆ ತಂದು ಹಾಜರ ಪಡಿಸಿದ್ದು ಅವಳ ಮೇಲೆ ಸೂಕ್ತ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ವಿನಂತಿ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮಪೃ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ :

ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ ಠಾಣೆ :ಕುಮಾರಿ.ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ತಂದೆ ಮಲ್ಕಪ್ಪ ಕೌಲಗಿ, ಸಾ|| ಮಿಲನ ಚೌಕ ಗಾಜೀಪೂರ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ದಿನಾಂಕ 06-10-11 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮಿಲನ ಚೌಕ ಗಾಜೀಪೂರದಲ್ಲಿರುವ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ನಾನು ಹಾಗೂ ನನ್ನ ತಾಯಿಯಾದ ಅಂಬುಜಾ ಅಣ್ಣನಾದ ಭೋಗೇಶ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಮಾತಾಡುತ್ತಾ ಕುಳಿತ್ತಿರುವಾಗ ಮೋಮಿನಪೂರದಲ್ಲಿರುವ ನಮಗೆ ಪರಿಚಯದವರೆ ಆದ 1.ಶೈನಾಜ ಗಂಡ ಫಲಾವುದ್ದಿನ, 2.ಫೀರದೋಸಬೇಗಂ ಗಂಡ ಖಮರ, 3.ಮಹ್ಮದ ಗೌಸ ತಂದೆ ಫಲಾವುದ್ದಿನ, 4.ಸಿರಾಜ@ಅಪ್ಪು ತಂದೆ ಫಲಾವುದ್ದಿನ ರವರು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿಯೊಂದಿಗೆ ಜಗಳಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದು, ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು ನಮ್ಮ ವಿರುದ್ದ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕೇಸು ಹಾಕಿ ನಮಗೆ ನೋಟಿಸ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡಿದಿ ಅಂತಾ ಅನ್ನುತ್ತಾ ಶೈನಾಜ ಇವಳು ಕೈಯಿಂದ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದಿದ್ದು ಅಲ್ಲದೆ, ಮಹ್ಮದ ಗೌಸ ಈತನು ಸಹ ನನಗೆ ಕೈಯಿಂದ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದಿದ್ದು ಆಗ ಜಗಳ ಬಿಡಿಸಲು ಬಂದ ಭೋಗೇಶ ಈತನಿಗೆ ಸಿರಾಜ ಈತನು ತನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಕಬ್ಬಿಣದ ರಾಡಿನಿಂದ ತಲೆಗೆ ಹೊಡೆದು ರಕ್ತಗಾಯ ಪಡಿಸಿದ್ದು ಅಲ್ಲದೆ, ನನ್ನ ತಾಯಿ ಅಂಬುಜಾ ಇವಳೀಗು ಸಹ ಫೀರದೋಸಬೇಗಂ ಇವಳು ಕೈಯಿಂದ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದಿದ್ದು, ಅಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಹೋಗುವಾಗ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ತಂಟೆಗೆ ಬಂದರೆ ಜೀವ ಸಹಿತ ಬಿಡುವದಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 06-10-2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 06-10-2011

¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 174/2011 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 05/10/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÀäzÀ ¸À°ÃªÀÄ vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ CºÀäzÀ ªÀAiÀÄ: 18 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: C°AiÀiÁ¨ÁzÀ (eÉ), vÁ: ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ ºÁUÀÆ EvÀ£À vÀªÀÄä£ÁzÀ ªÀĺÀäzÀ E¸ÁªÀÄ ªÀÄvÀÄÛ C°AiÀiÁ¨ÁzÀ UÁæªÀÄzÀ ªÀĺÀäzÀ CPÀâgÀ vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ ±À©âgÀ«ÄAiÀÄå ºÁUÀÆ ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ ²ªÀgÁd PÁA§¼É EªÀgÉ®ègÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É ¥Áè¸ÀÖgÀ PÉ®¸À PÀÄjvÀÄ C°AiÀiÁ¨ÁzÀ¢AzÀ-©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀzÀ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À £ÀUÀgÀPÉÌ ºÉÆUÀÄwÛzÁÝUÀ ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀzÀ Dgï.n.N D¦ü¸À ºÀwÛgÀ »A¢¤AzÀ DgÉÆæ mÁmÁ J¹ UÀÆqÀì £ÀA. PÉJ-39/7652 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ CeÁgÀÆPÀvɬÄAzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀĺÀäzÀ E¸ÁªÀÄ EvÀ¤UÉ rQÌ¥Àr¹zÀÝjAzÀ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀA¨sÀ«¹ C¥ÀWÁvÀzÀ gÀ¨sÀ¸ÀPÉÌ ªÀĺÀäzÀ E¸ÁªÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÁj ªÁºÀ£ÀzÀ ªÀÄÄA¢£À UÁè¸ÀUÉ vÁV PɼÀUÀqÉ ©zÁÝUÀ E¸ÁªÀÄ£À ºÉÆmÉÖAiÀÄ ªÉÄðAzÀ ªÁºÀ£À ºÁAiÀÄÄÝ JqÀ PÀ¥Á½UÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ, JqÀ Q«AiÀÄ »AzÉ ºÀjzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, JzÉ ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ UÀÄzÀzÁégÀ¢AzÀ PÀgÀ¼ÀÄUÀ¼ÀÄ ºÉÆgÀUÀqÉ §AzÀÄ D¸ÀàvÉæUÀ zÁR°¹zÁUÀ ªÉÊzÀågÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ w½¹gÀÄvÁÛgÉ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæAiÀÄÄ Nr ºÉÆVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 26/2011 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-

¦üAiÀiÁ𢠤îPÀAoÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¹AUÀgÁªÀ UÁAiÀÄPÀªÁqÀ eÁw: ºÀjd£À, ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, ¸Á: ºÀÄtZÀ£Á¼À EvÀ£À ¨sÁªÀ£ÁzÀ ¤Ã®PÀAoÀ ¸ÉÆ£ÀªÉÆ¼É FvÀ£ÀÄ 15 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ wÃjPÉÆArzÀÄÝ CªÀ£À ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ ªÀÄÈvÀ ªÀĺÁzÉë UÀAqÀ ¤Ã®PÀAoÀ ¸ÉÆ£ÀªÉÆ¼É eÁw: ºÀjd£À, ªÀAiÀÄ: 38 ªÀµÀð, ¸Á: ºÀÄtZÀ£Á¼À FPÉUÉ ©lÄÖ ©lÄÖ ºÀÄZÀÄÑ §gÀÄwvÀÄÛ CªÀ½UÉ SÁ¸ÀV D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì PÉÆr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 04/10/2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 2000 UÀAmÉUÉ ¸ÀzÀj ªÀĺÁzÉë UÀAqÀ ¤Ã®PÀAoÀ ¸ÉÆ£ÀªÉƼÉAiÀÄÄ vÀ£Àß fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ NtÂAiÀÄ°è£À ¸ÁªÀðd¤PÀ ¨Á«AiÀÄ°è ©zÀÄÝ, ¤Ãj£À°è ªÀÄļÀÄV ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼À ¸Á«£À°è ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢Ý¯Áè JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 12/2011 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ 05-10-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÉÆêÀıÉÃRgÀ vÀAzÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£À PÀgÀ¸ÉÆ£É ¸Á: PËqÀUÁAªÀ EvÀ£À vÀAzÉAiÀiÁzÀ ªÀÄÈvÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ ZÉ£ÀߥÁà PÀgÀ¸ÉÆ£É ªÀAiÀÄ: 56 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: PËqÀUÁAªÀ, EªÀgÀÄ ªÀÄÆvÀæ «¸ÀeÉð£É ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÉÆÃgÀUÉ ºÉÆÃzÁUÀ C¯Éè ZÀPÀÌgÀ §AzÀÄ ©zÀÄÝ ¥ÀæeÉÕ vÀ¦àzÁUÀ £ÉÆÃr ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CtÚ CªÀÄgÀ, ªÀÄ®vÁ¬Ä CgÀÄuÁ, CfÓ UÀAUÀªÀiÁä J®ègÀÆ agÁrzÁUÀ ¥ÀPÀÌzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ d£ÀgÁzÀ §¸ÀªÀgÁd ªÉÄÃvÉæ, ªÀÄ°èPÁdÄð£À ¥Ánî EªÀgÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉUÉ MAzÀÄ ªÁºÀ£ÀzÀ°è ºÁQPÉÆAqÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ zÁjAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉ ºÀÈzÀAiÀÄ gÉÆÃUÀ ºÁUÀÆ gÀPÀÛ MvÀÛqÀ¢AzÀ PÁ¬Ä¯É¬ÄAzÀ £ÀgÀ¼ÀÄwÛzÀÝgÀÆ DzÀÝjAzÀ ªÀÄÈvÀÛ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ EzÀgÀ §UÉÎ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà jÃw ¸ÀAzÉúÀ EgÀĪÀÅ¢®è JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 83/2011 PÀ®A 323, 324, 504 L¦¹ eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 05-10-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÁªÀÄuÁÚ vÀAzÉ £ÀgÀ¸ÀUÉÆAqÀ ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħ, ¸Á: zsÀÆ¥ÀvÀªÀÄUÁAªÀ EvÀ£ÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ CAPÀıÀ vÀAzÉ FgÀuÁÚ ºÁUÀÄ E£ÀÄß ªÀÄƪÀgÀÄ EªÀjUÉ ºÀt PÉÆlÄÖ Rj¢ ªÀiÁrzÀ ºÉÆîzÀ°è AiÀiÁPÉ PÀÄjUÀ¼ÀÄ ªÉÄìĸÀÄwÛ¢Ýj CAvÁ CAzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ £ÁªÀÅ ¨ÉµÀPï ªÉÄìĸÀÄvÉÛªÉ, ¤£ÀUÉ ¸ÉÆPÀÄÌ eÁ¹ÛAiÀiÁVzÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, PÉʬÄAzÀ, §rUɬÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 75/2011 PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 04, 05/10/2011 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÁªÀÄgÁªÀ vÀAzÉ ²æÃgÀAUÀgÁªÀ ±ÉÃjPÁgÀ ªÀAiÀÄ: 56 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÁ, ¸Á: UËAqÀUÁAªÀ UÁæªÀÄ, vÁ: OgÁzÀ(©) EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ »A§¢AiÀÄ UÉÆqÉ MqÉzÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr PÀ©âtzÀ ¥ÉnÖUÉAiÀÄ°èzÀÝ 1) 10 UÁæA §AUÁgÀzÀ £ÀªÀÄÆ£ÉAiÀÄ ¨ÉÆgÀªÀiÁ¼À ¸ÀgÀ, 2) 10 UÁæA §AUÁgÀzÀ £ÀªÀÄÆ£ÉAiÀÄ Q«AiÀÄ°è£À ºÀƪÁé ºÁUÀÆ gÀhÄĪÀÄPÁ, 3) 04 UÁæA §AUÁgÀzÀ £ÀªÀÄÆ£ÉAiÀÄ PÉA¥ÀÄ ºÀgÀ¼ÀÄ PÀÆr¹zÀ GAUÀÄgÀ, 4) 10 ¹ÃgÉUÀ¼ÀÄ, ¥ÁåAl ±Àlð, 2 ¸ÀvÀgÀAf, 3 gÀUÀÄÎUÀ¼ÀÄ, 5 PÉf ¹» JuÉß qÀ©â, MAzÀÄ zÉÆqÀØ ¨sÉÆÃUÀt (CAzÁdÄ 20 PÉf C£Àß »rAiÀÄĪÀµÀÄÖ) EªÀÅUÀ¼À C.Q 23,500/- gÀÆ ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ °TvÀ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 94/2011 PÀ®A 341, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 05/10/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æà £ÀgÀ¹AUÀ vÀAzÉ ²æÃ¥Àw ¸ÀÆAiÀÄðªÀA² ¸Á: ºÉÆüÀ¸ÀªÀÄÄzÀæ EvÀ£À ªÀÄ£É ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ²ªÁf vÀAzÉ KPÀ£ÁxÀ ¸ÀÆAiÀÄðªÀA² ºÁUÀÆ E£ÉÆߨÁ E§âgÀÄ ¸Á: ºÉÆüÀ¸ÀªÀÄÄzÀæ EªÀjUÉ £ÀªÀÄä CPÀÌ£À ªÀÄ£É PÀqÉUÉ ºÉÆÃV AiÀiÁPÉ ¨ÉÊAiÀÄĪÀÅzÀÄ, PÀ®Äè ºÉÆÃqÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛ¢Ýj CAvÁ «ZÁj¹zÀPÉÌ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, MwÛ »rzÀÄ, PÀ°èAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 157/2011 PÀ®A 51, 52(J), 63, 68(J) D¥sï PÁ¦ gÉÊl DåPïÖ 1957 & 420 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 5-10-11 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ J£ï.JA ¥Ánî ¦L r¹L© ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ¢Ã¥ÀPÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà ªÀÄrªÁ¼À ªÀAiÀÄ: 38 ªÀµÀð, eÁ: ªÀÄrªÁ¼À, G: ¹.r ªÁå¥ÁgÀ, ¸Á: PÀÄA§gÀªÁqÀ ©ÃzÀgÀ, 2) ¸ÀĤî vÀAzÉ ¥ÀArvÀgÁªÀ zÉêÀPÀvÉ ªÀAiÀÄ: 23 ªÀµÀð, eÁ: ºÀlPÁgÀ, ¸Á: ªÀÄĸÁÛ¥ÀÆgÀ, vÁ: OgÁzÀ (©) EªÀj§âjUÉ ºÁUÀÆ ««zsÀ ¨sÁµÉAiÀÄ ««zsÀ £ÀªÀÄÆ£ÉAiÀÄ ZÀ®£À avÀæUÀ¼À ¹rUÀ¼ÀÄ MlÄÖ C.Q 1,41,230=00 gÀÆ ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ £ÀPÀ° ¹r vÀAiÀiÁjPÉ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÁªÀÄUÀÄæUÀ¼ÀÄ, ¹rUÀ¼ÀÄ, MAzÀÄ §eÁd ¥À®ìgÀ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ-38/eÉ-9975 C.Q. 50,000=00 gÀÆ £ÉÃzÀÄ ºÁdgÀ ¥Àr¹ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ºÁdgÀÄ ¥Àr¹zÀ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Gulbarga District Reported Crimes

ವರದಕ್ಷಣಿ ಕಿರುಕಳ ನೀಡಿ ಪತ್ನಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿದ ಪತಿ :
ಮಹಿಳಾ ಠಾಣೆ :ಶ್ರೀಮತಿ ಶಶಿಕಲಾ ಗಂಡ ಅಂಬಾರಾಯ ಬಿರಾದಾರ ಸಾ
;ರಾಜೀವ ಗಾಂಧಿ ನಗರ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರ ಮದುವೆಯು ಈಗ 5 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ರಾಜು ಗಾಂಧಿ ನಗರ ಫೀಲ್ಟರ್ ಬೆಡ್ ಗುಲಬರ್ಗಾದವನಾದ ಅಂಬಾರಾಯ ತಂದೆ ದೇವಿಂದ್ರಪ್ಪ ಬಿರಾದಾರ ಇತನೊಂದಿಗೆ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದು, ಮದುವೆಯ ಕಾಲಕ್ಕೆ 5 ತೋಲೆ ಬಂಗಾರ ,ಮತ್ತು 1,00,000-00 ರೂ. ಮದುವೆ ಖರ್ಚಗೆಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಮದುವೆಯಾದ ಸ್ವಪ್ಪ ದಿನ ಚನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಂತರ 1)ಅಂಬಾರಾಯ ತಂದೆ ದೇವಿಂದ್ರಪ್ಪ ಬಿರಾದಾರ ಸಾ:ರಾಜುಗಾಂಧಿ ನಗರ ಗುಲಬರ್ಗಾ. 2.ಪುತಳಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ದೇವಿಂದ್ರಪ್ಪ ಬಿರಾದಾರ ಸಾ:ಆಲೂರ ತಾ;ಆಳಂದ 3.ದೇವಿಂದ್ರಪ್ಪ ತಂದೆ ಗುರುಲಿಂಗಪ್ಪಾ 4.ರಾಜಕುಮಾರ ತಂದೆ ದೇವಿಂದ್ರಪ್ಪ 5.ವಿಜಮ್ಮ ಗಂಡ ರಾಜಕುಮಾರ 6.ಸವಿತಾ ಗಂಡ ಶಿವಪುತ್ರ 7)ಚಂದ್ರಕಾಂತ ತಂದೆ ದೇವಿಂದ್ರಪ್ಪ ಬಿರಾದಾರ ಸಾ:ಎಲ್ಲರೂ ಫೀಲ್ಟರ್ ಬೆಡ್ ರಾಜು ಗಾಂಧಿ ನಗರ ಗುಲಬರ್ಗಾ. ಎಲ್ಲರು ಕೋಡಿಕೊಂಡು ತವರುಮನೆಯಿಂದ ಹಣ ಬಂಗಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಾ ಅಂತಾ ಪಿಡಿಸಿ ಹೊಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡಿ ಮಾನಸಿಕ ದೈಹಿಕ ಕಿರುಕಳ ಕೊಡುತ್ತಾ ಬಂದು ದಿನಾಂಕ 29-09-20111 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ವಿಜಮ್ಮ ಹೋಳಿಗೆ ಹಿಟ್ಟು ಕೇಳಿದ್ದು, ನಾನು ಇಲ್ಲ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದಾಗ ಎಲ್ಲರು ಸೇರಿ ಜಗಳ ತೆಗೆದು ಹೊಡೆಬಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಸಂಜೆ 5-00 ಗಂಟೆಗೆ ನನ್ನ ಗಂಡ ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲ ಸಲ್ಲದ ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ಗಂಡ ನನಗೆ ಜಗಳ ತೆಗೆದು ಈಕೆಗೆ ಸುಟ್ಟು ಹಾಕು ಅಂದಾಗ ನನ್ನ ಗಂಡ ನನ್ನ ಮೇಮೇಲೆ ಸೀಮೆಎಣ್ಣೆ ಸುರುವಿದ ಆಗ ವಿಜಮ್ಮ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿದಳು ನಾನು ಗಾಬರಿಗೊಂಡು ಗಾದಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸುರಳಿ ಹೊಡೆದುಕೊಂಡೆನು. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಗಂಡ ಬಂದು ಪೂರ್ತಿ ಆರಿಸಿದನು. ನನಗೆ ಸಾಯಿಸಬೇಕು ಅಂತಾ ಆಲೂರಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು. ನನ್ನ ಅತ್ತೆ, ಮಾವ ಈ ರಂಡಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೇಕೆ ತಂದೀರಿ ಅಲ್ಲೇ ಸಾಯಿಸಬೇಕಿತ್ತು ಅಂತಾ ಒಂದು ರೂಮಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದರು. ಮರುದಿನ ನಮ್ಮ ಕಾಕ ಶಂಕರ ಇವರು ಊರಿಗೆ ಬಂದು ನನಗೆ ಗುಲಬರ್ಗಾಕ್ಕೆ ತಂದು ಉಪಚಾರ ಕುರಿತು ಸೇರಿಕೆ ಮಾಡಿದರು. ನನಗೆ ನನ್ನ ಗಂಡನ ಮನೆಯವರು ಅಂಜಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸ್ಟೋ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಾ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದ್ದೆನೆ. ನನಗೆ ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಹಿಂಸೆ ಕೊಟ್ಟು ಕೊಲೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಮಹಿಳಾ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. .

ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ :
ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ :ದಿನಾಂಕ 05-10-2011 ರಂದು ಶ್ರೀ ನವೀನಕುಮಾರ ತಂದೆ. ಶಿವಶರಣಪ್ಪ ರಾಜೆ ಸಾ:-ಎಲ್ ಐ.ಜಿ 3 ಮನೆ ನಂ 04 ಆದರ್ಶನಗರ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಮತ್ತು ತನ್ನ ಗೆಳೆಯ ಮಜಿರೋದಿನ್‌ ಪಟೇಲ ಇವರ ಸಂಬಂಧಿಕರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಕಾರ್ಯ ಕ್ರಮ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಮರಳಿ ಮನೆಗೆ ಗೆಳೆಯರೊಂದಿಗೆ ಕಾರ ನಂ ಕೆಎ -05 ಎಮ್‌ಜಿ 171 ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಹೊರಟಿದ್ದು ರಿಂಗ ರೋಡ ಜಲಶುದ್ದೀಕರಣ ಘಟಕ ಹತ್ತಿರ ಕಾರ ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಮಜೀರೊ ದ್ದೀನ ಪಟೇಲ ಇತನು ಅತೀವೇಗ ಹಾಗೂ ಅಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ನಡೆಯಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಜಲಶುದ್ದೀಕರಣ ಘಟಕದ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಎದುರಿಗೆ ಎಮ್ಮೆ ಬಂದಾಗ ಒಮ್ಮೇಲೆ ಕಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ದ ರಿಂದ ನಾವು ಕುಳಿತು ಹೊರಟ ಕಾರ ಪಲ್ಟಿಯಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಹಾಗೂ ಅತನ ಗೆಳೆಯರಿಗೆ ಬಾರಿಗಾಯ ಹಾಗೂ ಸಾದಾಗಾಯ ವಾಗಿರುತ್ವೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.